Hlavní navigace

Zákon o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda) - HLAVA V - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Předpis č. 114/2003 Sb.

Znění od 1. 1. 2020

114/2003 Sb. Zákon o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda)

HLAVA V

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 36

Nároky členů okrskových komisí

Člen okrskové komise má nárok

a) na zvláštní odměnu za výkon funkce,

b) na pracovní volno s náhradou mzdy od zaměstnavatele v nezbytně nutném rozsahu.22)

§ 37

Úhrada výdajů spojených s prováděním referenda

Výdaje orgánů pro referendum a správních úřadů spojené s prováděním referenda se hradí ze státního rozpočtu.

§ 38

Vyhlášení výsledků referenda

(1) Prezident republiky vyhlásí výsledek referenda oznámením ve Sbírce zákonů neprodleně poté, kdy

a) uplynula lhůta pro podání návrhu Ústavnímu soudu na vydání rozhodnutí o opravném prostředku proti postupu při provádění referenda a návrh nebyl podán nebo včas podaný návrh byl odmítnut,

b) nabyl vykonatelnosti poslední nález Ústavního soudu, jímž byl zamítnut návrh na přezkoumání ústavnosti a zákonnosti postupu při provádění referenda.

(2) Oznámení prezidenta republiky o výsledku referenda obsahuje

a) počet hlasujících; je roven počtu odevzdaných platných hlasů podle § 34 odst. 1 písm. d),

b) celkový počet hlasů "ANO" a celkový počet hlasů "NE",

c) údaj o tom, zda přistoupení České republiky k Evropské unii bylo v referendu schváleno nebo neschváleno.

§ 39

Ukončení činnosti okrskové komise

Činnost okrskové komise při referendu je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení oznámení prezidenta republiky o výsledku referenda ve Sbírce zákonů nebo vyhlášením nálezu Ústavního soudu, kterým tento soud rozhodl, že referendum neproběhlo v souladu s ústavním zákonem nebo s tímto zákonem.

§ 40

Lhůty

(1) Do běhu lhůty se nezapočítává den rozhodný pro počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin.

(2) Lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty.

(3) Lhůta určená podle dnů je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu, a to nejpozději do 16.00 hodin.

(4) Lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání.

§ 41

Použití správního řádu

Na postup podle tohoto zákona se nevztahuje správní řád.

§ 42

Zmocňovací ustanovení

(1) Ministerstvo vnitra stanoví prováděcím právním předpisem postup obecních úřadů při sestavování a vedení zvláštních seznamů.

(2) Ministerstvo vnitra po projednání s Českým statistickým úřadem stanoví prováděcím právním předpisem

a) úkoly obcí při úschově hlasovacích lístků a jiných dokumentů o provádění referenda,

b) vzory dokumentů potřebných pro provádění referenda.

(3) Ministerstvo vnitra po projednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s Ministerstvem financí stanoví prováděcím právním předpisem výši zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové komise, způsob její úhrady a výplaty.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).