Hlavní navigace

Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů - ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o matrikách jménu a příjmení

Předpis č. 115/2006 Sb.

Znění od 2. 8. 2021

115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení

§ 55

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 578/2002 Sb., zákona č. 165/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb. a zákona č. 499/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se za slova "uzavření manželství" vkládají slova " , registrace partnerství".

2. V § 1 odst. 2 se na konci písmene b) slovo "a" zrušuje a vkládá se nové písmeno c), které zní:

"c) matriku registrovaného partnerství, pro kterou se vede kniha registrovaného partnerství, a".

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

3. V § 1 odst. 3 se za slovo "manželství" vkládají slova " , registrovaného partnerství".

4. V § 1 odst. 4 se za slovo "manželství" vkládají slova " , registrovaného partnerství".

5. V § 21 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňuje slovo " , partnera8a)".

Poznámka pod čarou č. 8a zní:

"8a) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.".

6. V § 31 se na konci textu písmene e) doplňuje slovo " , partnera8a)".

7. V § 33 odst. 1 písmeno e) zní:

"e) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství8a) bylo zrušeno rozhodnutím soudu, nebo úmrtní list zemřelého partnera8a).".

8. V § 35 odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

"h) úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství8a) bylo zrušeno rozhodnutím soudu, anebo úmrtní list zemřelého partnera8a), jde-li o cizince, který žil v partnerství8a),".

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno i).

9. V § 46 odst. 2 písmeno f) zní:

"f) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství8a) bylo zrušeno rozhodnutím soudu, nebo úmrtní list zemřelého partnera8a).".

10. V § 75 písm. a) se za slovo "manželství" vkládá slovo " , partnerství8a)".

11. V § 76 odst. 1 se na konci písmene a) doplňují slova "popřípadě doklad o uzavřeném partnerství8a),".

12. V § 76 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

"c) jde-li o osoby, jejichž partnerství8a) zaniklo, úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství8a) bylo zrušeno rozhodnutím soudu, anebo úmrtní list zemřelého partnera8a),".

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena d) až g).

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).