Hlavní navigace

Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů - Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Předpis č. 348/2005 Sb.

Znění od 1. 1. 2016

348/2005 Sb. Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

§ 11a

Využívání údajů z informačních systémů

(1) Provozovatel vysílání ze zákona využívá pro účely vedení evidence poplatníků rozhlasového nebo televizního poplatku podle § 8 a pro účely vymáhání dlužných poplatků a přirážky k poplatkům podle § 10 ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje:

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu, popřípadě adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštních právních předpisů,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

g) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka zpřístupněna.

(2) Provozovatel vysílání ze zákona využívá pro účely vedení evidence poplatníků rozhlasového nebo televizního poplatku podle § 8 a pro účely vymáhání dlužných poplatků a přirážky k poplatkům podle § 10 ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci všechny referenční údaje, s výjimkou agendového identifikátoru fyzické osoby pro agendu registru osob.

§ 12

Ustanovení přechodná a závěrečná

(1) Účinky osvobození od rozhlasového a televizního poplatku podle § 2 odst. 4 zákona č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění zákona č. 135/1997 Sb., zanikají uplynutím 6 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(2) Oznamovací povinnost podle § 8 odst. 2 až 5 se považuje za splněnou, pokud před dnem účinnosti tohoto zákona byl poplatník přihlášen k evidenci podle dosavadních právních předpisů.

(3) Držitel poštovní licence16) je pověřenou osobou až do uplynutí doby 3 měsíců ode dne, kdy mu provozovatel vysílání ze zákona písemně sdělí, že uzavřel smlouvu s pověřenou osobou podle § 11 odst. 1, popřípadě že činnosti pověřené osoby bude vykonávat sám. Odměna držitele poštovní licence za vedení evidence poplatníků a za vybírání rozhlasových a televizních poplatků se stanoví podle zvláštních právních předpisů17).

(4) Zpracování osobních údajů podle tohoto zákona se řídí zákonem o ochraně osobních údajů14), pokud není stanoveno jinak.

§ 13

Zrušovací ustanovení

Zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, se zrušuje.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).