Hlavní navigace

Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) - HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předpis č. 99/2004 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

99/2004 Sb. Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon upravuje

a) chov, ochranu a lov ryb, pěstování a lov vodních organizmů a ochranu jejich života a životního prostředí,

b) rybníkářství, výkon rybářského práva, vyhlašování, změnu a rušení rybářských revírů a jejich ochranu,

c) výkon státní správy v rybníkářství, při vyhlašování, změně a rušení rybářských revírů a při výkonu rybářského práva,

d) evidenci o hospodaření, o dosaženém hospodářském výsledku, o lovu ryb na udici a evidenci o vydání povolenek k lovu v rybníkářství a při výkonu rybářského práva,

e) ustanovení, zánik, pravomoce a odpovědnost rybářské stráže,

f) výkon dozoru nad dodržováním zákona a rozhodnutí vydaných na jeho základě a sankce za neplnění nebo porušení stanovených povinností,

f) výkon dozoru nad dodržováním zákona a rozhodnutí vydaných na jeho základě a správní tresty za neplnění nebo porušení stanovených povinností,

g) podíl státu na úhradě nákladů na opatření přijatých ve veřejném zájmu,

h) ochranu mořských rybolovných zdrojů.

(2) Tímto zákonem není dotčena ochrana ryb a vodních organizmů při nakládání s vodami podle zvláštních právních předpisů.1)

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) rybářstvím chov, zušlechťování, ochrana a lov ryb, popřípadě vodních organizmů v rybníkářství nebo při výkonu rybářského práva,

b) rybníkářstvím chov a lov ryb, popřípadě vodních organizmů v rybníce nebo ve zvláštním rybochovném zařízení, uskutečňovaný k zajištění produkce ryb a rybího masa, popřípadě produkce vodních organizmů nebo produkce rybí násady pro rybníky anebo pro zarybňování rybářských revírů,

c) rybníkem vodní dílo,2) které je vodní nádrží určenou především k chovu ryb, ve kterém lze regulovat vodní hladinu, včetně možnosti jeho vypouštění a slovení; rybník je tvořen hrází, nádrží a dalšími technickými zařízeními,

d) zvláštním rybochovným zařízením sádky, rybí líhně, příkopové rybníčky, jiné vodní nádrže nebo chovná zařízení,

e) rybářským revírem část vodního útvaru povrchových vod3) o výměře nejméně 500 m2 souvislé vodní plochy, umožňující život rybí obsádky a vodních organizmů, vyhlášená rozhodnutím příslušného orgánu státní správy rybářství podle § 19 až 24,

f) výkonem rybářského práva činnost v rybářském revíru povolená právnické nebo fyzické osobě příslušným orgánem státní správy rybářství podle § 19 až 24, spočívající v plánovitém chovu, ochraně, lovu a přisvojování si ryb, popřípadě vodních organizmů, jakož i v užívání pobřežních pozemků v nezbytném rozsahu,

g) uzavřenou vodou vodní útvar povrchových vod,3) který není volně spojen s přítokem nebo odtokem, zejména mrtvé nebo odstavené rameno vodního toku, propadlina, zatopená umělá prohlubeň terénu, zbytková jáma po těžbě nerostů; za uzavřenou vodu se nepovažuje vodní útvar nebo jeho část, ve kterém je prováděna hornická činnost nebo činnost prováděná hornickým způsobem,4)

h) vodním organizmem vodní živočich nebo vodní rostlina, která je zdrojem potravy ryb nebo je přirozenou součástí vodního prostředí,

i) pobřežním pozemkem pozemek tvořící břeh koryta vodního toku nebo pozemek sousedící s tímto korytem nebo břehem, jakož i pozemek tvořící břeh uzavřené vody nebo pozemek s ním sousedící,

j) lovem činnost směřující k ulovení ryby nebo vodního organizmu v rybníkářství anebo ulovení a přisvojení si ryby nebo vodního organizmu při výkonu rybářského práva za podmínek stanovených tímto zákonem,

k) chráněnou rybí oblastí vymezená část rybářského revíru, v níž je výkon rybářského práva omezen, popřípadě vyloučen za účelem vytvoření podmínek pro chov a ochranu ryb nebo pěstování a reprodukci vodních organizmů,

l) rybářským lístkem doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu umožňující lov ryb a vodních organizmů v rybářských revírech,

m) povolenkou k lovu doklad opravňující fyzickou osobu k lovu ryb nebo vodních organizmů v příslušném rybářském revíru,

n) malou vodní nádrží vodní nádrž se sypanou hrází, jejíž objem po hladinu ovladatelného prostoru není větší než 2 000 000 m3 a jejíž největší hloubka nepřesahuje 9 m,

o) rybí obsádkou společenstvo ryb a vodních organizmů tvořené souborem jedinců nebo populací, obývajících v daném čase stejné vodní prostředí,

p) vodním prostředím soubor místních živých a neživých činitelů, které spoluvytvářejí místní životní prostředí ryb a vodních organizmů a splňují předpoklady a nároky charakteristické pro výskyt a život ryb a vodních organizmů ve vymezeném prostoru,

q) hromadně účinnou metodou lovu způsob lovu ryb a vodních organizmů v rybníkářství pomocí všech druhů sítí, vrší, lov prováděný prostřednictvím manipulace s vodou, lov pomocí různě konstruovaného technického zařízení nebo lov do stálého lovícího zařízení,

r) vybraným druhem ryb bolen dravý, candát obecný, hlavatka obecná, jelec jesen, jelec tloušť, jeseter malý, kapr obecný, lín obecný, lipan podhorní, losos obecný, ostroretka stěhovavá, parma obecná, podoustev nosák, pstruh duhový, pstruh obecný, siven americký, sumec velký, štika obecná, úhoř říční, mník jednovousý a všechny druhy síhů,

s) nepůvodní rybou a nepůvodním vodním organizmem geograficky nepůvodní nebo geneticky nevhodná anebo neprověřená populace ryb a vodních organizmů, vyskytující se na území jednotlivého rybářského revíru v České republice méně než 3 po sobě následující generační populace,

t) hydrologickým pořadím řazení toků postupně od pramene po proudu, od toku nižšího řádu k vyššímu,

u) ochranou mořských rybolovných zdrojů pravidla dovozu mořských ryb a mořských živočichů do České republiky, jakož i výkon státního dozoru nad dodržováním těchto pravidel.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).