Hlavní navigace

Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) - Řízení o povolení výkonu rybářského práva

Předpis č. 99/2004 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

99/2004 Sb. Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

Řízení o povolení výkonu rybářského práva

§ 8

(1) Žádost o povolení výkonu rybářského práva (dále jen "žádost") musí obsahovat tyto náležitosti

a) označení a číslo rybářského revíru,

b) jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, podpis žadatele, jde-li o fyzickou osobu,

c) obchodní firmu nebo název právnické osoby, její sídlo, identifikační číslo osoby, jméno, příjmení a podpis statutárního orgánu žadatele, jde-li o právnickou osobu,

d) návrh osob splňujících předpoklady pro výkon funkce rybářského hospodáře a jeho zástupce,

e) návrh způsobu hospodaření v příslušném rybářském revíru,

f) jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt osob navržených za rybářského hospodáře a jeho zástupce,

g) prokázání bezúhonnosti,

h) zhodnocení možnosti vzniku ekologických rizik v souvislosti s hospodařením v příslušném rybářském revíru, včetně návrhu na jejich řešení,

i) návrh žadatele na jeho vypořádání se s původním uživatelem rybářského revíru,

j) datum podání žádosti.

(2) Příslušný rybářský orgán, který rozhoduje o povolení výkonu rybářského práva, si k ověření bezúhonnosti podle odstavce 1 písm. g) vyžádá podle zvláštního právního předpisu8a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, je ke splnění podmínky bezúhonnosti povinna předložit doklad odpovídající výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je tato osoba občanem, jakož i odpovídajícími doklady vydanými státy, v nichž se po dobu delší než 3 měsíce v posledních 3 letech zdržovala, a které nesmí být starší než 3 měsíce. Je-li žadatelem právnická osoba, prokazuje se bezúhonnost u člena statutárního orgánu právnické osoby, oprávněného jednat za tuto osobu.

(3) Právnická osoba k žádosti přiloží též doklad osvědčující její registraci příslušným orgánem.

(4) Je-li žadatelem osoba pověřená všemi vlastníky nebo všemi spoluvlastníky rybníka nebo pozemku, na němž se nachází uzavřená voda, na kterém byl vyhlášen rybářský revír, přiloží k podání žádosti o povolení výkonu rybářského práva též dohodu všech vlastníků nebo všech spoluvlastníků uvedených nemovitostí o pověření žadatele, jako osoby oprávněné k podání žádosti o povolení výkonu rybářského práva svým jménem.

(5) Je-li žadatelem nájemce rybníka nebo pozemku, na němž se nachází uzavřená voda, předloží k žádosti doklad, že uzavřel nájemní vztah k uvedené nemovitosti za účelem výkonu rybářského práva s vlastníkem nebo všemi vlastníky nebo všemi spoluvlastníky.

(6) Příslušný rybářský orgán povolí výkon rybářského práva žadateli, který

a) dosáhl věku 18 let,

b) je plně způsobilý k právním úkonům,

c) prokázal svoji bezúhonnost (odstavec 2),

d) navrhl osoby způsobilé na funkce rybářského hospodáře a jeho zástupce,

e) je způsobilý zajistit potřebnou úroveň péče o příslušný rybářský revír,

f) se zaváže zpřístupnit příslušný rybářský revír dalším držitelům povolenek k lovu,

g) předložil zhodnocení možnosti vzniku ekologických rizik v souvislosti s hospodařením v příslušném rybářském revíru, včetně návrhu na jejich řešení,

h) předložil návrh způsobu hospodaření v příslušném rybářském revíru,

i) se zaváže vypořádat se s původním uživatelem rybářského revíru.

(7) Ten, jemuž byl povolen výkon rybářského práva, je povinen vypořádat se s předcházejícím uživatelem rybářského revíru v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.

§ 9

(1) V případě, že o výkon rybářského práva v rybářském revíru vyhlášeném podle § 4 odst. 3 písm. a) nebo b) požádá osoba uvedená v § 6 odst. 3 písm. a), povolí výkon rybářského práva svým rozhodnutím příslušný rybářský orgán této osobě.

(2) V případě, že o výkon rybářského práva v rybářském revíru vyhlášeném podle správní řád.

(3) Výběrové řízení o povolení výkonu rybářského práva vypisuje příslušný rybářský orgán nejpozději 30 dnů přede dnem jeho konání. Příslušný rybářský orgán zajistí vypsání výběrového řízení s uvedením podmínek pro povolení výkonu rybářského práva na úřední desce krajského úřadu a na internetových stránkách kraje, v jehož obvodu působnosti se rybářský revír nachází.

(4) Účastníky výběrového řízení podle odstavce 2 jsou osoby, které podaly přihlášku do výběrového řízení o povolení výkonu rybářského práva a správce vodního toku.6) Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat náležitosti žádosti o povolení výkonu rybářského práva uvedené v § 8 odst. 1.

(5) Je-li rybářským orgánem příslušným k povolení výkonu rybářského práva kraj, zohlední při výběru uživatele rybářského revíru stanovisko nejméně tříčlenné komise jmenované hejtmanem kraje.

(6) Je-li rybářským orgánem příslušným k povolení výkonu rybářského práva ministerstvo, zohlední při výběru uživatele rybářského revíru stanovisko nejméně tříčlenné komise jmenované ministrem zemědělství.

(7) Je-li rybářským orgánem příslušným k povolení výkonu rybářského práva Ministerstvo životního prostředí, zohlední při výběru uživatele rybářského revíru stanovisko nejméně tříčlenné komise jmenované ministrem životního prostředí.

(8) Je-li rybářským orgánem příslušným k povolení výkonu rybářského práva Ministerstvo obrany, zohlední při výběru uživatele rybářského revíru stanovisko nejméně tříčlenné komise jmenované ministrem obrany.

(9) Výsledek výběrového řízení podle odstavce 2 písemně oznámí příslušný rybářský orgán do 15 dnů ode dne ukončení výběrového řízení všem účastníkům výběrového řízení.

(10) Námitky k výsledku výběrového řízení podle odstavce 2 může účastník výběrového řízení uplatnit písemně do 15 dnů od doručení oznámení podle odstavce 9.

(11) Příslušný rybářský orgán uvědomí o podaných námitkách účastníka výběrového řízení, kterému byl výkon rybářského práva povolen.

(12) Je-li příslušným rybářským orgánem ve výběrovém řízení kraj, rozhoduje o těchto námitkách příslušný hejtman kraje. Je-li příslušným rybářským orgánem ve výběrovém řízení ministerstvo, Ministerstvo životního prostředí nebo Ministerstvo obrany, rozhoduje o námitkách příslušný ministr. O námitkách se rozhodne do 60 dnů od jejich doručení orgánu, který výkon rybářského práva povolil. Na řízení o námitkách proti výsledku výběrového řízení se nevztahuje správní řád.

(13) Pokud se námitce nevyhoví, potvrdí orgán oprávněný rozhodovat o námitkách podle odstavce 12 výsledek výběrového řízení. Pokud se námitce vyhoví, zruší tento orgán výsledek výběrového řízení a vypíše nové výběrové řízení.

(14) Příslušný rybářský orgán může změnit rozhodnutí o povolení výkonu rybářského práva vydané podle odstavce 1, změní-li se podmínky uvedené v rozhodnutí o povolení výkonu rybářského práva.

(15) Stejnopis rozhodnutí o povolení výkonu rybářského práva vydaného podle odstavce 1 nebo stejnopis rozhodnutí o změně rozhodnutí o povolení výkonu rybářského práva vydaného podle odstavce 14 anebo stejnopis rozhodnutí o odnětí výkonu rybářského práva vydaného podle § 10 zašle příslušný rybářský orgán ministerstvu do 15 dnů ode dne nabytí jeho právní moci; stejnopis oznámení o povolení výkonu rybářského práva vydaného podle odstavce 2 zašle příslušný rybářský orgán ministerstvu po uplynutí 35 dnů ode dne ukončení výběrového řízení.

§ 10

Odnětí a zánik výkonu rybářského práva

(1) Příslušný rybářský orgán odejme povolení výkonu rybářského práva svým rozhodnutím

a) zjistí-li, že uživatel rybářského revíru závažným způsobem porušuje své povinnosti, zejména podmínky pro povolení výkonu rybářského práva, za nichž mu byl výkon rybářského práva povolen,

b) ukáže-li se dodatečně, že uživatel rybářského revíru nesplňoval podmínky pro účast ve výběrovém řízení nebo podmínky pro povolení výkonu rybářského práva,

c) skončí-li vlastnický nebo nájemní vztah osoby k rybníku nebo pozemku, na němž se nachází uzavřená voda,

d) zanikne-li rybník nebo vodní tok nebo uzavřená voda, na nichž byl rybářský revír vyhlášen,

e) na základě žádosti uživatele rybářského revíru,

f) na základě žádosti vlastníka rybníka nebo vlastníka nebo všech vlastníků nebo všech spoluvlastníků pozemku, na němž se uzavřená voda nachází.

(2) Výkon rybářského práva zanikne uplynutím doby, na kterou byl povolen, zemře-li fyzická osoba nebo zanikne-li právnická osoba, které byl výkon rybářského práva povolen, bez právního nástupce.

§ 11

Hospodaření v rybářském revíru

(1) Příslušný rybářský orgán stanoví v rozhodnutí nebo v oznámení o povolení výkonu rybářského práva pro každý rybářský revír

a) rybářského hospodáře a jeho zástupce,

b) způsob hospodaření, přičemž dbá o zachování a rozvoj původní rybí obsádky,

c) postup zarybňování podle druhu, počtu a věkových kategorií vysazovaných ryb,

d) maximální počty vydávaných povolenek k lovu.

(2) Příslušný rybářský orgán může svým rozhodnutím v případě zjištění přemnožení nebo zeslabení populace daného druhu ryb povolit výjimku z obecně stanovených lovných měr pro jednotlivé druhy ryb, z obecně stanovených dob jejich hájení a z obecných stanovených způsobů lovu.

(3) Uživatel rybářského revíru odpovídá za to, že chov a lov ryb, popřípadě pěstování a lov vodních organizmů v rybářském revíru je prováděn v souladu s tímto zákonem a jeho prováděcími právními předpisy.

(4) Uživatel rybářského revíru je povinen hospodařit způsobem stanoveným příslušným rybářským orgánem a v souladu s podmínkami a hospodářskými ukazateli, za kterých mu byl výkon rybářského práva povolen.

(5) Uživatel rybářského revíru pověří neprodleně rybářského hospodáře vedením evidence o hospodaření, o dosaženém hospodářském výsledku a evidence o vydání povolenek k lovu v rybářském revíru.

(6) Rybářský hospodář je povinen vést evidenci o hospodaření podle odstavce 5 a předkládat ji na požádání ke kontrole příslušnému rybářskému orgánu.

(7) Evidenci o hospodaření v rybářském revíru a o dosaženém hospodářském výsledku za uplynulý kalendářní rok je uživatel rybářského revíru povinen předložit příslušnému rybářskému orgánu do 30. dubna následujícího kalendářního roku.

(8) Uživatel rybářského revíru, rybářský hospodář a jeho zástupce, držitel povolenky k lovu a rybářská stráž mohou při výkonu rybářského práva vstupovat na pobřežní pozemky, pokud na ně není vstup zakázán z důvodu obecného zájmu; jsou však povinni nahradit škodu, kterou při tom způsobí.

(9) Vlastník nebo uživatel pobřežního pozemku je povinen strpět označení rybářského revíru, popřípadě chráněné rybí oblasti.

(10) Prováděcí právní předpis stanoví podrobnosti

a) pro posuzování předpokladů pro výkon funkce rybářského hospodáře a jeho zástupce,

b) pro určování rybářských organizací a škol, na nichž je rybářství povinným vyučovacím předmětem a které mohou být pověřeny organizací zkoušek na rybářské hospodáře a jejich zástupce,

c) pro stanovování způsobu hospodaření s ohledem na zachování a rozvoj původní rybí obsádky, postupu zarybňování, pro stanovování maximálních počtů vydávaných povolenek k lovu, jakož i pro stanovování důvodných výjimek z obecně stanovených lovných měr pro jednotlivé druhy ryb a z obecně stanovených dob jejich hájení (odstavce 1 a 2),

d) o způsobu vedení evidence o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybářském revíru,

e) o způsobu vyznačení hranic rybářského revíru, popřípadě hranic chráněné rybí oblasti.

§ 12

Ochrana rybníkářství a výkonu rybářského práva

(1) Rybníkářství a výkon rybářského práva nesmí být v rozporu se zvláštními právními předpisy.1)

(2) Povinnosti vlastníka rybníka a jiného vodního díla v oblasti péče o vodní dílo, památkové péče a ochrany přírody stanovené zvláštními právními předpisy9) nejsou tímto zákonem dotčeny.

(3) Stát může poskytnout finanční prostředky k úhradě nákladů na opatření ve veřejném zájmu, zejména pro podporu

a) mimoprodukčních funkcí rybníků a malých vodních nádrží,

b) obnovy a udržování původních druhů ryb zajišťujících přírodní rozmanitost,

c) výstavby a rekonstrukce zvláštních rybochovných zařízení,

d) výstavby rybích přechodů.

(4) Finanční prostředky na opatření ve veřejném zájmu poskytuje stát rybníkářům, správcům vodních toků, vlastníkům vodních děl nebo uživatelům rybářských revírů; na finanční prostředky není právní nárok.

(5) Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků a způsobu kontroly jejich využití stanoví vláda nařízením.

(6) Povolení k vypouštění nepůvodních druhů ryb a vodních organizmů se řídí zvláštním právním předpisem.10)

(7) Rybníkář a uživatel rybářského revíru je povinen hospodařit tak, aby nedošlo ke zhoršení jakosti vod11) a aby neporušoval právem chráněné zájmy jiných osob.

(8) Rybníkář a uživatel rybářského revíru je povinen hospodařit tak, aby nebyla ohrožena rybí obsádka, zarybnění navazujícího rybářského revíru a rybníkářství přímo navazující na rybářský revír.

(9) Osoba nakládající s povrchovými vodami je povinna nenarušovat ochranu ryb a vodních organizmů, popřípadě zdrojů jejich potravy. Každý si musí počínat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ohrožování, zraňování nebo rušení ryb a vodních organizmů a poškozování jejich životních podmínek.

(10) Je zakázáno poškozovat nebo ničit rybářská zařízení nebo jejich části, nebo zařízení určená k jejich ochraně, označení nebo vybavení.

(11) Za škodu způsobenou na rybí obsádce v rybářském revíru nebo na rybníku nebo ve zvláštních rybochovných zařízeních odpovídá osoba, která ji způsobila. K vymáhání škody je oprávněn uživatel rybářského revíru nebo rybníkář.

(12) Vlastník, popřípadě uživatel pozemku zaplaveného při povodni není oprávněn na tomto pozemku lovit ryby a nesmí činit opatření, jímž by rybám zabránil vrátit se do rybářského revíru. Jestliže uživatel rybářského revíru neučinil do 7 dnů po opadnutí vody opatření k záchraně takovýchto ryb, je vlastník, popřípadě uživatel pozemku, na kterém voda zůstala, oprávněn si tyto ryby ponechat. Uživatel rybářského revíru je povinen uhynulé ryby ze zaplaveného pozemku neprodleně odstranit.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).