Hlavní navigace

Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) - HLAVA V - ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY RYBÁŘSTVÍ

Předpis č. 99/2004 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

99/2004 Sb. Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

HLAVA V

ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY RYBÁŘSTVÍ

§ 19

(1) Orgány vykonávající státní správu rybářství podle tohoto zákona jsou

a) obecní úřad obce s rozšířenou působností,

b) městská část hlavního města Prahy určená statutem hlavního města Prahy,

c) kraje v přenesené působnosti,

d) ministerstvo,

e) Ministerstvo životního prostředí,

f) správy národních parků,

g) Ministerstvo obrany,

h) celní úřady.

(2) Orgánům státní správy rybářství pro výkon jejich působnosti podle tohoto zákona jsou poskytovány

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. a) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

b) datum a místo narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

d) adresa místa pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum a místo narození,

c) rodné číslo,

d) adresa místa trvalého pobytu,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 2 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum a místo narození,

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d) druh a adresa místa pobytu,

e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.

(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

§ 20

Obecní úřad obce s rozšířenou působností

(1) Na návrh vlastníka nebo uživatele rybářského revíru obecní úřad obce s rozšířenou působností ustanovuje, odvolává či zrušuje rybářskou stráž a vede evidenci všech rybářských stráží ve své působnosti (§ 14 odst. 1).

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává a odebírá rybářské lístky.

(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností projednává přestupky (§ 30) a správní delikty (§ 31).

(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností projednává přestupky podle tohoto zákona (§ 30 a 31).

§ 21

Kraj v přenesené působnosti

(1) Krajský úřad vyhlašuje, mění a zrušuje rybářský revír, který se nachází v obvodu jeho působnosti (§ 4 odst. 1, 6 a 7), s výjimkou rybářského revíru vyhlašovaného podle § 22 odst. 2, § 23 odst. 1 a § 24 odst. 2.

(2) Krajský úřad v rybářském revíru vyhlášeném podle odstavce 1 a na rybníku v rybníkářství, který se nachází v obvodu jeho působnosti,

a) povoluje výkon rybářského práva (§ 8),

b) odnímá výkon rybářského práva (§ 10),

c) kontroluje evidenci o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství a při výkonu rybářského práva, předává hlášení o dosažených hospodářských výsledcích ministerstvu do 31. května následujícího kalendářního roku,

d) vyhlašuje a zrušuje chráněné rybí oblasti a stanoví podmínky pro hospodaření v těchto oblastech (§ 5), povoluje výjimky podle § 11 odst. 2 a podle § 13 odst. 5 za podmínek v těchto ustanoveních stanovených,

e) na návrh uživatele rybářského revíru ustanovuje a odvolává rybářského hospodáře a jeho zástupce,

f) vykonává dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě, jakož i nad tím, zda uživatel rybářského revíru hospodaří způsobem stanoveným příslušným rybářským orgánem a v souladu s podmínkami, za kterých mu byl výkon rybářského práva povolen,

g) při výkonu dozoru postupuje podle zvláštního právního předpisu.

(3) Krajský úřad vyvěšuje na úřední desce rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru [§ 4 odst. 3 písm. c)], rozhodnutí o změně rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru nebo rozhodnutí o zrušení rybářského revíru, který se nachází v obvodu jeho působnosti.

(4) Na území hlavního města Prahy projednávají přestupky (§ 30) a správní delikty (§ 31) městské části hlavního města Prahy.

(4) Na území hlavního města Prahy projednávají přestupky podle tohoto zákona (§ 30 a 31) městské části hlavního města Prahy.

§ 22

Ministerstvo

(1) Ústředním orgánem státní správy rybářství, s výjimkou území národních parků21) a vojenských újezdů,22) je ministerstvo.

(2) Ministerstvo vyhlašuje, mění a zrušuje rybářský revír v případě, že se rybářský revír nachází na území více krajů, na území, v nichž se nacházejí hraniční vody,8) a to i na území národních parků a vojenských újezdů a pro potřeby státních podniků na jimi spravovaném území. Stanovuje nebo upravuje závazné hospodářské ukazatele rybářského revíru.

(3) Ministerstvo v rybářském revíru vyhlášeném podle odstavce 2 a na rybníku v rybníkářství, který se nachází na území více krajů nebo na území, jímž probíhají hraniční vody, nebo na území objektů důležitých pro obranu státu

a) povoluje výkon rybářského práva (§ 8),

b) odnímá výkon rybářského práva (§ 10),

c) kontroluje evidenci o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství a při výkonu rybářského práva,

d) vyhlašuje a zrušuje chráněné rybí oblasti a stanoví podmínky pro hospodaření v těchto oblastech (§ 5), povoluje výjimky podle § 11 odst. 2 a podle § 13 odst. 5 za podmínek v těchto ustanoveních stanovených,

e) na návrh uživatele rybářského revíru ustanovuje a odvolává rybářského hospodáře a jeho zástupce,

f) projednává přestupky (§ 30) a správní delikty (§ 31),

g) při výkonu dozoru postupuje podle zvláštního právního předpisu,

f) při výkonu dozoru postupuje podle zvláštního právního předpisu,

h) projednává přestupky uvedené v § 30 odst. 5 a správní delikty uvedené v § 31 odst. 4 na úseku ochrany mořských rybolovných zdrojů a ukládá za ně okamžitá donucovací opatření, sankce a doprovodné sankce podle přímo použitelného předpisu Evropské unie31).

g) projednává přestupky uvedené v § 30 odst. 5 a § 31 odst. 4 na úseku ochrany mořských rybolovných zdrojů a ukládá za ně okamžitá donucovací opatření, sankce a doprovodné sankce podle přímo použitelného předpisu Evropské unie31).

(4) Ministerstvo v rybářských revírech na území republiky

a) vykonává dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě, jakož i nad tím, zda uživatel rybářského revíru hospodaří způsobem stanoveným příslušným rybářským orgánem a v souladu s podmínkami, za kterých mu byl výkon rybářského práva povolen,

b) uděluje výjimky z doby hájení ryb, nejmenší lovné délky, denní doby lovu a rybolovných metod na revírech, kde je prvoinstančním orgánem, a též v případě, že žádost bude vztažena na revíry na území více správních celků.

(5) Ministerstvo vede centrální evidenci hlášení o dosažených hospodářských výsledcích v rybníkářství a při výkonu rybářského práva v rybářských revírech v České republice.

(6) Ministerstvo vede evidenci všech

a) rozhodnutí o vyhlášení rybářských revírů (§ 4 odst. 1),

b) rozhodnutí o změně rozhodnutí o vyhlášení rybářských revírů (§ 4 odst. 6),

c) rozhodnutí o zrušení rybářských revírů (§ 4 odst. 7),

d) rozhodnutí o povolení výkonu rybářského práva (§ 9 odst. 1),

e) oznámení o povolení výkonu rybářského práva na základě výběrového řízení (§ 9 odst. 2).

(7) Ministerstvo rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí vydanému krajským úřadem.

(8) Ministerstvo ve spolupráci s celními úřady, Ministerstvem životního prostředí a Českou inspekcí životního prostředí vykonává dozor nad dovozem mořských ryb a mořských živočichů do České republiky a nad jejich tranzitem přes Českou republiku.

(9) Ministerstvo může pověřit právnické osoby se sídlem na území České republiky výkonem některých činností na úseku rybářství v oblasti výchovy a výuky, pokud se prokáže, že tyto osoby splňují podmínky a odborné předpoklady k řádnému výkonu takovýchto činností stanovené prováděcím právním předpisem.

(10) Ministerstvo je oprávněno vykonávat dozor, jak jsou plněny úkoly pověřenými právnickými osobami na úseku rybářství.

§ 23

Ministerstvo životního prostředí

(1) Ústředním orgánem státní správy rybářství na území národních parků21) je Ministerstvo životního prostředí, které

a) vyhlašuje, mění a zrušuje rybářské revíry (§ 4 odst. 1, 6 a 7),

b) povoluje výkon rybářského práva (§ 8),

c) odnímá výkon rybářského práva (§ 10),

d) kontroluje evidenci o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství a při výkonu rybářského práva, předává hlášení o dosaženém hospodářském výsledku ministerstvu do 31. května následujícího kalendářního roku,

e) vyhlašuje a zrušuje chráněné rybí oblasti a stanoví podmínky pro hospodaření v těchto oblastech (§ 5), povoluje výjimky podle § 11 odst. 2 a podle § 13 odst. 5 za podmínek v těchto ustanoveních stanovených,

f) na návrh uživatele rybářského revíru ustanovuje a odvolává rybářského hospodáře a jeho zástupce,

g) vykonává dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě, jakož i nad tím, zda uživatel rybářského revíru hospodaří způsobem stanoveným správou národního parku a v souladu s podmínkami, za kterých mu byl výkon rybářského práva povolen,

h) při výkonu dozoru postupuje podle zvláštního právního předpisu.

(2) Správa národního parku na území národního parku

a) na návrh uživatele rybářského revíru ustanovuje, odvolává a zrušuje rybářskou stráž a vede evidenci všech rybářských stráží ve své působnosti (§ 14 odst. 1),

b) projednává přestupky (§ 30) a správní delikty (§ 31).

b) projednává přestupky podle tohoto zákona (§ 30 a 31).

(3) Ministerstvo životního prostředí vykonává dozor nad dovozem živých ryb a jiných vodních organizmů chráněných ve smyslu mezinárodních dohod (CITES) do České republiky a nad jejich tranzitem přes Českou republiku.

§ 24

Ministerstvo obrany

(1) Ústředním orgánem státní správy rybářství na území vojenských újezdů22) je Ministerstvo obrany.

(2) Ministerstvo obrany vyhlašuje, mění a zrušuje rybářské revíry na území vojenských újezdů (§ 4 odst. 1, 6 a 7).

(3) Ministerstvo obrany v rybářských revírech vyhlášených podle odstavce 2 a na rybníku v rybníkářství, který se nachází na území vojenských újezdů,

a) povoluje výkon rybářského práva (§ 8),

b) odnímá výkon rybářského práva (§ 10),

c) kontroluje evidenci o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství a při výkonu rybářského práva, předává hlášení o dosaženém hospodářském výsledku ministerstvu do 31. května následujícího kalendářního roku,

d) vyhlašuje a zrušuje chráněné rybí oblasti a stanoví podmínky pro hospodaření v těchto oblastech (§ 5), povoluje výjimky podle § 11 odst. 2 a podle § 13 odst. 5 za podmínek v těchto ustanoveních stanovených,

e) na návrh uživatele rybářského revíru ustanovuje a odvolává rybářského hospodáře a jeho zástupce,

f) na návrh uživatele rybářského revíru ustanovuje, odvolává a zrušuje rybářskou stráž a vede evidenci všech rybářských stráží v obvodu své působnosti (§ 14 odst. 1),

g) vykonává dozor nad dodržováním ustanovení tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě, jakož i nad tím, zda uživatel rybářského revíru hospodaří způsobem stanoveným příslušným rybářským orgánem a v souladu s podmínkami, za kterých mu byl výkon rybářského práva povolen,

h) projednává přestupky (§ 30) a správní delikty (§ 31),

h) projednává přestupky podle tohoto zákona (§ 30 a 31),

i) při výkonu dozoru postupuje podle zvláštního právního předpisu.

§ 25

Služební stejnokroj

Zaměstnanci orgánů státní správy rybářství jsou povinni při výkonu svých funkcí nosit jednotný služební stejnokroj včetně služebního odznaku. Podrobnosti o služebním stejnokroji a služebním odznaku stanoví prováděcí právní předpis.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).