Hlavní navigace

Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) - HLAVA VII - PŘESTUPKY

Předpis č. 99/2004 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

99/2004 Sb. Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

HLAVA VII

PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY

PŘESTUPKY

§ 30

Přestupky

Přestupky fyzických osob

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) v rybníkářství loví jiným než stanoveným způsobem (§ 3 odst. 2 a 5),

b) provádí lov na udici v rybníkářství, aniž je rybníkářem anebo jím pověřenou osobou (§ 3 odst. 2),

c) provádí lov ryb nebo vodních organizmů mimo rybářský revír v rozporu se způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem z důvodu ochrany rozmnožování ryb po dobu jejich hájení [§ 13 odst. 3 písm. a) a § 13 odst. 11] nebo loví mimo denní dobu lovu ryb stanovenou prováděcím právním předpisem z důvodu ochrany rybí obsádky [§ 13 odst. 3 písm. c)],

d) uloví a přisvojí si rybu vybraného druhu, která nedosáhla nejmenší lovné míry stanovené prováděcím právním předpisem z důvodu ochrany tohoto druhu ryb [§ 13 odst. 3 písm. b) a § 13 odst. 11],

e) poruší zákazy pro lov ryb podle § 13 odst. 2 a 3,

f) provádí lov v rozporu s podmínkami výkonu rybářského práva stanovenými v povolence k lovu (§ 13 odst. 9),

g) loví pomocí elektrického proudu v rozporu s § 13 odst. 6,

h) nemá u sebe nebo na požádání nepředloží doklady uvedené v § 13 odst. 7,

i) neoprávněně chytá ryby.

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako rybníkář poruší některou z povinností podle § 3.

(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako uživatel rybářského revíru

a) nesplní povinnost, která jí byla uložena rozhodnutím nebo oznámením o povolení výkonu rybářského práva (§ 11 odst. 1 a 2),

b) nepředloží evidenci uvedenou v § 11 odst. 6,

c) nevyznačí hranice rybářského revíru,

d) nevyznačí hranice chráněné rybí oblasti,

e) nenavrhne rybářskou stráž (§ 14 odst. 1),

f) nepověří rybářského hospodáře vedením evidence podle § 11 odst. 5.

(4) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako rybářský hospodář nevede evidenci podle § 11 odst. 6 a nepředloží ji ke kontrole.

(5) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) uvádí na trh, doveze, provádí tranzit přes území České republiky druhů mořských ryb nebo mořských živočichů v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti ochrany mořských rybolovných zdrojů32),

b) neposkytne při dovozu, případně tranzitu mořských ryb nebo mořských živočichů podle § 28 odst. 2 údaje podle příslušných právních předpisů Evropské unie,

c) nepodá informace potřebné k výkonu dozoru podle § 29 odst. 2,

d) se dopustí závažného porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu33).

(6) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), e), f) a g) a odstavců 2 až 4 se uloží pokuta do 30 000 Kč. Za přestupek podle odstavce 1 písm. d) se uloží pokuta do 5 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. h) se uloží pokuta do 1 500 Kč. Za přestupek podle odstavce 1 písm. i) se uloží pokuta do 8000 Kč; za tento přestupek lze uložit také zákaz činnosti do jednoho roku. Za přestupek podle odstavce 5 písm. a) až c) se uloží pokuta do výše 100 000 Kč. Za přestupek podle odstavce 5 písm. d) se uloží pokuta ve výši uvedené v přímo použitelném předpisu Evropské unie, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu34).

(6) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), e), f) a g) a odstavců 2 až 4 lze uložit pokutu do 30 000 Kč. Za přestupek podle odstavce 1 písm. d) lze uložit pokutu do 5 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. h) lze uložit pokutu do 1 500 Kč. Za přestupek podle odstavce 1 písm. i) lze uložit pokutu do 8000 Kč; za tento přestupek lze uložit také zákaz činnosti do jednoho roku. Za přestupek podle odstavce 5 písm. a) až c) lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč. Za přestupek podle odstavce 5 písm. d) lze uložit pokutu ve výši uvedené v přímo použitelném předpisu Evropské unie, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu34).

(7) Odpovědnost za přestupek zaniká, nebylo-li o pokutě za přestupek pravomocně rozhodnuto do 3 let, v případě přestupku podle odstavce 5 písm. d) do 5 let ode dne, kdy k přestupku došlo.

(8) Přestupky podle odstavců 1 až 5 se zapisují do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.

(7) Přestupky podle odstavců 1 až 5 se zapisují do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.

(9) Přestupek, který se podle odstavce 8 zapisuje do evidence přestupků a který byl projednán rybářskou stráží podle § 16 písm. e) v blokovém řízení, do evidence přestupků zapíše rybářský orgán, který rybářskou stráž ustanovil; rybářská stráž sdělí rybářskému orgánu údaje pro provedení zápisu do pěti dnů ode dne uložení pokuty v blokovém řízení.

(8) Přestupek, který se podle odstavce 7 zapisuje do evidence přestupků a který byl projednán rybářskou stráží podle § 16 písm. e), do evidence přestupků zapíše rybářský orgán, který rybářskou stráž ustanovil; rybářská stráž sdělí rybářskému orgánu údaje pro provedení zápisu do pěti dnů ode dne uložení pokuty.

§ 31

Správní delikty

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická osoba se dopustí jiného správního deliktu tím, že

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) v rybníkářství loví jiným než stanoveným způsobem (§ 3 odst. 2 a 5),

b) provádí lov na udici, aniž je rybníkářem anebo jimi pověřenou osobou (§ 3 odst. 2),

c) poruší zákazy pro lov ryb podle § 13 odst. 2 a 3,

d) loví pomocí elektrického proudu v rozporu s § 13 odst. 6.

(2) Právnická osoba se dopustí jiného správního deliktu tím, že jako rybníkář poruší některou z povinností podle § 3.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako rybníkář poruší některou z povinností podle § 3.

(3) Právnická osoba se dopustí jiného správního deliktu tím, že jako uživatel rybářského revíru

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako uživatel rybářského revíru

a) nesplní povinnost, která jí byla uložena rozhodnutím nebo oznámením o povolení výkonu rybářského práva (§ 11 odst. 1 a 2),

b) nepředloží evidenci uvedenou v § 11 odst. 6,

c) nevyznačí hranice rybářského revíru,

d) nevyznačí hranice chráněné rybí oblasti,

e) nenavrhne rybářskou stráž (§ 14 odst. 1),

f) nepověří rybářského hospodáře vedením evidence podle § 11 odst. 5.

(4) Právnická osoba se dopustí jiného správního deliktu tím, že

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) uvádí na trh, doveze, provádí tranzit přes území České republiky druhů mořských ryb nebo mořských živočichů v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti ochrany mořských rybolovných zdrojů32),

b) neposkytne při dovozu, případně tranzitu mořských ryb nebo mořských živočichů podle § 28 odst. 2 údaje podle příslušných právních předpisů Evropské unie,

c) nepodá informace potřebné k výkonu dozoru podle § 29 odst. 2,

d) se dopustí závažného porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu33).

(5) Jiného správního deliktu podle odstavců 1 až 4 se dopustí i podnikající fyzická osoba30) při výkonu své podnikatelské činnosti.

(6) O uložení pokuty rozhoduje příslušný rybářský orgán, který uloží pokutu za jiný správní delikt podle odstavců 1 až 3 až do výše 50 000 Kč; za jiný správní delikt podle odstavce 4 písm. a) až c) až do výše 100 000 Kč. Za jiný správní delikt podle odstavce 4 písm. d) se uloží pokuta ve výši uvedené v přímo použitelném předpisu Evropské unie, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu34).

(5) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč; za přestupek podle odstavce 4 písm. a) až c) až do výše 100 000 Kč. Za přestupek podle odstavce 4 písm. d) lze uložit pokutu ve výši uvedené v přímo použitelném předpisu Evropské unie, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu34).

(7) Pokutu vybírá příslušný rybářský orgán, který ji uložil.

(6) Pokutu vybírá příslušný rybářský orgán, který ji uložil.

(8) Výnosy z pokut uložených rybářskou stráží a obecním úřadem obce s rozšířenou působností jsou příjmem příslušné obce s rozšířenou působností. Výnosy z pokut uložených ministerstvem, Ministerstvem životního prostředí nebo Ministerstvem obrany jsou příjmem státního rozpočtu.

(7) Výnosy z pokut uložených rybářskou stráží jsou příjmem příslušné obce s rozšířenou působností.

(9) Odpovědnost za jiný správní delikt zaniká, nebylo-li o pokutě za jiný správní delikt pravomocně rozhodnuto do 3 let, v případě jiného správního deliktu podle odstavce 4 písm. d) do 5 let ode dne, kdy byl jiný správní delikt spáchán.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).