Hlavní navigace

Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) - HLAVA VI - OZNAČOVÁNÍ A EVIDENCE

Předpis č. 154/2000 Sb.

Znění od 1. 2. 2022

154/2000 Sb. Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)

HLAVA VI

OZNAČOVÁNÍ A EVIDENCE

Díl 1

Označování

§ 22

(1) Chovatelé označovaných zvířat jsou povinni zajistit jejich označování identifikačními prostředky, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou, u plemenných koní, pro které je v České republice vedena plemenná kniha, prostřednictvím příslušného uznaného chovatelského sdružení, u koní, pro které není v České republice vedena plemenná kniha, a oslů a jejich kříženců s koňmi prostřednictvím pověřené osoby.

(2) Při označování označovaných zvířat podle odstavce 1 je chovatel povinen zajistit, aby

a) označování jiným než stanoveným identifikačním prostředkem nebo jiným než stanoveným způsobem nenarušovalo nebo nebylo zaměnitelné s označováním podle tohoto zákona a vyhlášky,

b) k označování označovaných zvířat nebyly identifikační prostředky používány opakovaně.

(3) Pro označování označovaných zvířat podle odstavce 1 je pověřená osoba povinna

a) přidělovat chovatelům označovaných zvířat identifikační čísla a identifikační prostředky pro jejich označovaná zvířata v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou,

b) na žádost chovatele zabezpečit označování koní, pro které není v České republice vedena plemenná kniha, a oslů a jejich kříženců s koňmi způsobem a v termínech stanovených vyhláškou.

(4) Pro označování plemenných koní, pro které je v České republice vedena plemenná kniha, je příslušné uznané chovatelské sdružení povinno

a) přidělovat označovaným koním identifikační čísla způsobem a v termínech stanovených vyhláškou,

b) na žádost chovatele zabezpečit označování koní způsobem a v termínech stanovených vyhláškou.

(5) Označované zvíře, které není označené podle odstavce 1, nelze přemisťovat. Tury označené podle odstavce 1 lze přemisťovat pouze na evidovaná hospodářství [§ 23 odst. 1 písm. a) a § 23 odst. 2 písm. a)] nebo evidovaná zařízení (provozovny) [§ 23a odst. 1 písm. a)] anebo k evidovaným obchodníkům (§ 23a odst. 2).

(6) Dojde-li ke ztrátě identifikačního prostředku nebo k jeho poškození, které znemožňuje identifikaci označovaného zvířete, anebo se údaje na něm uvedené stanou nečitelnými, je chovatel povinen

a) zabezpečit do 2 pracovních dnů označení označovaného zvířete náhradním způsobem tak, aby jej bylo možné znovu identifikovat,

b) tuto skutečnost neprodleně ohlásit pověřené osobě a současně si od ní vyžádat duplikát identifikačního prostředku,

c) po obdržení duplikátu identifikačního prostředku jím příslušné označované zvíře neprodleně označit.

(7) Sejmout, případně odstranit identifikační prostředek z označovaného zvířete bez jeho nahrazení jiným identifikačním prostředkem lze pouze po úhynu nebo usmrcení označovaného zvířete, a to v asanačním podniku nebo na jatkách; chovatel může sejmout identifikační prostředek z označovaného zvířete při domácí porážce7) označovaného zvířete nebo při neškodném odstraňování těla uhynulého nebo utraceného označovaného zvířete.7a)

(8) Sejmout, případně odstranit identifikační prostředek z označovaného zvířete a nahradit jej jiným identifikačním prostředkem lze pouze

a) dojde-li k poškození identifikačního prostředku, které znemožňuje identifikaci označovaného zvířete, anebo se údaje na něm uvedené stanou nečitelnými (odstavec 6),

b) v případech stanovených ve vyhlášce.

(9) Po sejmutí identifikačního prostředku z označovaného zvířete musí být identifikační prostředek dezinfikován a znehodnocen tak, aby nemohl být opakovaně použit.

(10) Tuři pocházející z členských zemí Evropské unie a označení v souladu s předpisy Evropské unie se považují za tury označené v souladu s tímto zákonem a vyhláškou.

(11) Tuři dovezení ze třetích zemí, kteří zůstávají na území České republiky, se označují způsobem stanoveným ve vyhlášce nejpozději do 72 hodin od příchodu zvířete na místo určení, v každém případě před opuštěním hospodářství, na které bylo zvíře dovezeno, s výjimkou turů dovezených k účasti na svodu zvířat;7b) pověřená osoba zaeviduje původní identifikační číslo zvířete do informačního systému ústřední evidence současně s novým identifikačním číslem tohoto zvířete. Pokud dojde k dalšímu přemístění turů dovezených k účasti na svodu zvířat,7b) označují se tito tuři způsobem stanoveným ve vyhlášce do 72 hodin po opuštění místa svodu zvířat.7b)

(12) Vyhláška stanoví

a) druhy a vzory identifikačních prostředků a technické požadavky na identifikační prostředky,

b) údaje, které musí být na identifikačních prostředcích uvedeny,

c) způsoby a termíny označování označovaných zvířat,

d) požadavky na duplikáty identifikačních prostředků a údaje, které musí být na duplikátech identifikačních prostředků uvedeny,

e) případy, kdy lze identifikační prostředek sejmout a nahradit jej jiným identifikačním prostředkem,

f) způsob zajišťování identifikačních čísel a identifikačních prostředků pověřenou osobou, způsob jejich evidence, vydávání a nahrazování, včetně termínů.

Díl 2

Evidence

§ 23

Povinnosti chovatelů

(1) Chovatelé evidovaných zvířat, u drůbeže chovatelé nejméně 500 kusů na hospodářství, u drůbeže chovatelé nejméně 100 kusů na hospodářství s produkcí násadových vajec a u kura domácího též hejna nosnic pro produkci konzumních vajec uváděných na trh, s výjimkou chovatelů plemenných ryb a chovatelů živočichů pocházejících z akvakultury, jsou povinni

a) evidovat u pověřené osoby všechna svá hospodářství spolu s identifikačními údaji o své osobě a identifikačními údaji o zákonném zástupci, je-li chovatelem nezletilá osoba, a veškeré změny nastalé po dni zaevidování v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou,

b) vést ve stájovém registru údaje stanovené vyhláškou a uchovávat je nejméně po dobu 3 let ode dne posledního záznamu; tato povinnost neplatí pro chovatele včel,

c) předávat pověřené osobě správné a úplné údaje stanovené vyhláškou způsobem stanoveným vyhláškou a další údaje potřebné z hlediska plemenitby, pokud si ji chovatelé sami zajišťují,

d) oznámit pověřené osobě způsobem a v termínech stanovených vyhláškou ukončení své činnosti.

(2) Chovatelé živočichů pocházejících z akvakultury a chovatelé plemenných ryb jsou povinni

a) evidovat u pověřené osoby všechna svá hospodářství spolu s identifikačními údaji o své osobě a veškeré změny nastalé po dni zaevidování v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou,

b) vést ve stájovém registru údaje stanovené vyhláškou způsobem stanoveným touto vyhláškou a uchovávat je nejméně po dobu 4 let ode dne posledního záznamu,

c) pro živočichy vnímavé k nákazám stanovené vyhláškou o veterinárních požadavcích na živočichy17) předávat pověřené osobě správné a úplné údaje stanovené vyhláškou, a to způsobem stanoveným touto vyhláškou,

d) oznámit pověřené osobě způsobem a v termínech stanovených vyhláškou ukončení své činnosti.

Povinnosti uvedené v písmenech b) a c) neplatí pro chovatele živočichů pocházejících z akvakultury, jehož zařízení je podle § 5a veterinárního zákona pouze registrováno.

(3) Ministerstvo může na základě návrhu kontrolních orgánů (§ 24 odst. 7) rozhodnout o rozdělení již evidovaného hospodářství v informačním systému ústřední evidence na 2 nebo více hospodářství nebo o zrušení již evidovaného hospodářství v informačním systému ústřední evidence.

(4) Chovatelé koní a oslů a jejich kříženců a chovatelé turů jsou dále povinni

a) vyžádat si od pověřené osoby průkaz koně nebo průvodní list skotu,

b) zajistit, aby do průkazu koně nebo průvodního listu skotu byly v rozsahu a způsobem stanoveným vyhláškou a přímo použitelnými předpisy Evropské unie18) doplněny správné a úplné údaje a aby tam byly zaznamenány veškeré jejich změny,

c) při přemisťování evidovaného zvířete předávat nebo přebírat společně s evidovaným zvířetem také průkaz koně, kromě případů stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie18), nebo průvodní list skotu,

d) dojde-li ke ztrátě nebo zničení průkazu koně nebo průvodního listu skotu, vyžádat si od pověřené osoby neprodleně vystavení duplikátu průkazu koně, náhradního průkazu koně nebo průvodního listu skotu.

(5) Vyhláška stanoví

a) konkrétní pravidla pro vymezení jednoho hospodářství chovatele pro účely jeho zaevidování u pověřené osoby,

b) rozsah, způsob a termín pro zaevidování hospodářství a chovatelů uvedených v odstavcích 1 a 2 u pověřené osoby, včetně vzoru registračního lístku chovatele,

c) způsob a termín pro oznámení ukončení činnosti chovatele, včetně vzoru oznámení o ukončení činnosti chovatele.

§ 23a

Povinnosti provozovatelů jatek, provozovatelů líhní, provozovatelů shromažďovacích středisek, obchodníků, dopravců, uživatelských zařízení a asanačních podniků

(1) Provozovatelé jatek, provozovatelé líhní, provozovatelé shromažďovacích středisek, uživatelská zařízení a asanační podniky jsou povinni

a) evidovat svá zařízení (provozovny) a oznamovat pověřené osobě veškeré změny týkající se údajů o těchto zařízeních nebo o vlastní osobě v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou,

b) předávat pověřené osobě správné a úplné údaje týkající se identifikace, počtu, přemisťování a změn evidovaných zvířat v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou,

c) při přemístění zvířete převzít od chovatelů průvodní listy skotu nebo průkazy koní, při přemístění zvířete na jiné hospodářství nebo zařízení anebo k obchodníkovi nebo dopravci společně se zvířetem předat také jeho průvodní list skotu nebo průkaz koně,

d) po porážce evidovaného zvířete zajistit odeslání průvodního listu skotu nebo průkazu koně anebo po zpracování evidovaného zvířete v asanačním podniku odeslání průvodního listu skotu nebo průkazu koně pověřené osobě,

e) oznámit pověřené osobě způsobem a v termínech stanovených vyhláškou ukončení své činnosti.

(2) Obchodníci jsou povinni

a) zaevidovat se u pověřené osoby a oznamovat pověřené osobě veškeré změny týkající se evidovaných údajů v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou,

b) předávat pověřené osobě správné a úplné údaje týkající se identifikace, počtu, přemisťování a změn evidovaných zvířat způsobem, v rozsahu a v termínech stanovených vyhláškou,

c) při přemístění zvířete převzít od chovatelů průvodní listy skotu, při přemístění zvířete na jiné hospodářství nebo zařízení anebo k jinému obchodníkovi nebo dopravci společně se zvířetem předat také jeho průvodní list skotu,

d) oznámit pověřené osobě způsobem a v termínech stanovených vyhláškou ukončení své činnosti.

(3) Dopravci jsou povinni

a) být registrovaní podle zvláštního právního předpisu,7c)

b) při přijetí zásilky zvířete převzít od chovatele nebo obchodníka anebo od jiného dopravce průvodní listy skotu nebo průkazy koní, při předání zásilky zvířete na jiné hospodářství nebo zařízení anebo k obchodníkovi nebo jinému dopravci společně se zásilkou zvířete předat také jeho průvodní list skotu nebo průkaz koně.

(4) Vyhláška stanoví

a) rozsah, způsob a termín pro zaevidování zařízení (provozoven) a provozovatelů jatek, provozovatelů líhní, provozovatelů shromažďovacích středisek, obchodníků, uživatelských zařízení a asanačních podniků u pověřené osoby, včetně vzoru registračního lístku,

b) způsob a termín pro oznámení ukončení činnosti provozovatelů jatek, provozovatelů líhní, provozovatelů shromažďovacích středisek, obchodníků, uživatelských zařízení a asanačních podniků, včetně vzoru oznámení o ukončení jejich činnosti,

c) rozsah, způsob a termín předávání údajů provozovateli jatek, provozovateli líhní, provozovateli shromažďovacích středisek, uživatelskými zařízeními, asanačními podniky a obchodníky pověřené osobě,

d) způsob a termín odeslání průvodního listu skotu a průkazu koně provozovatelem jatek pověřené osobě.

§ 23b

Informační systém ústřední evidence

(1) Informační systém ústřední evidence je informační systém veřejné správy7d) zajišťující shromažďování, zpracovávání, používání, poskytování, zpřístupňování a uchovávání údajů ústřední evidence.

(2) Správcem a provozovatelem informačního systému ústřední evidence je ministerstvo.

(3) Ministerstvo eviduje v informačním systému ústřední evidence v rozsahu stanoveném vyhláškou údaje o

a) hospodářstvích,

b) chovatelích uvedených v § 23 odst. 1 a 2,

c) evidovaných zvířatech,

d) provozovatelích jatek,

e) provozovatelích líhní,

f) provozovatelích shromažďovacích středisek,

g) obchodnících,

h) registrovaných dopravcích,

i) uživatelských zařízeních,

j) asanačních podnicích.

(4) Údaje evidované v informačním systému ústřední evidence se uchovávají na technických nosičích dat a v písemné podobě; ve stejné formě se mohou i přenášet.

(5) Pověřená osoba poskytuje z informačního systému ústřední evidence způsobem stanoveným ve vyhlášce

a) chovatelům uvedeným v § 23 odst. 1 a 2 údaje o jejich evidovaných zvířatech,

b) uznaným chovatelským sdružením údaje evidované a zpracovávané pro potřeby šlechtění a plemenitby zvířat, které evidují v plemenné knize,

c) oprávněným osobám údaje o zvířatech chovatelů, pro které vykonávají odbornou činnost, k níž jim ministerstvo udělilo souhlas.

(6) Ministerstvo umožní získávat z informačního systému ústřední evidence České plemenářské inspekci, orgánům veterinární správy a Českému statistickému úřadu veškeré údaje potřebné ke kontrolním a statistickým účelům. Ministerstvo, inspekce a orgány veterinárního dozoru jsou oprávněny získávat z informačních systémů veřejné správy údaje nezbytně nutné pro potřeby spravování a provozování informačního systému ústřední evidence nebo pro kontrolu údajů v něm evidovaných.

(7) Ministerstvo umožní získávat z informačního systému ústřední evidence údaje také příslušným orgánům Evropské unie, zejména Komisi.

(6) Ministerstvo umožní získávat z informačního systému ústřední evidence údaje také příslušným orgánům Evropské unie, zejména Komisi.

(8) Vyhláška stanoví

(7) Vyhláška stanoví

a) lhůty pro zapracovávání údajů do informačního systému ústřední evidence,

b) způsob poskytování údajů z informačního systému ústřední evidence podle odstavce 5.

(9) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu, České plemenářské inspekci, orgánům veterinární správy a pověřené osobě podle § 23c pro výkon působnosti podle tohoto zákona

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(10) Poskytovanými údaji podle odstavce 9 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(11) Poskytovanými údaji podle odstavce 9 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) adresa místa trvalého pobytu,

d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

e) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

g) rodné číslo,

h) datum, místo a okres úmrtí,

i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který prohlášený za mrtvého nepřežil.

(12) Poskytovanými údaji podle odstavce 9 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) místo a stát, kde se cizinec narodil,

d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

e) druh a adresa místa pobytu,

f) číslo a platnost oprávnění k pobytu,

g) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

h) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

i) rodné číslo,

j) datum, místo a okres úmrtí,

k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který prohlášený za mrtvého nepřežil.

(13) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(14) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

§ 23c

Pověřená osoba

(1) Shromažďováním a zpracováváním údajů v informačním systému ústřední evidence a prováděním s tím souvisejících odborných činností pověří ministerstvo na základě výběrového řízení7f) právnickou osobu s majetkovou účastí státu a uznaných chovatelských sdružení, která

a) má technické a administrativní vybavení odpovídající předpokládanému druhu a rozsahu činnosti,

b) zajistí účast státu a uznaných chovatelských sdružení ve svých orgánech po celou dobu svého pověření,

c) prokáže, že je způsobilá zpracovávat a zveřejňovat výsledky testování a posuzování a v tomto rozsahu nejméně 10 let vykonává uvedené činnosti,

d) prokáže, že je způsobilá provádět hodnocení plemenných zvířat, a zároveň prokáže nejméně desetiletou praxi v hodnocení plemenných zvířat,

e) prokáže, že je způsobilá zajišťovat kvalifikovaný odhad plemenných hodnot,

f) prokáže, že je zapojena minimálně 5 let do mezinárodních systémů testování a posuzování a hodnocení plemenných zvířat,

g) prokáže, že je způsobilá vytvářet ve stanoveném rozsahu a stanoveným způsobem databázi ústředního registru plemeníků,

h) prokáže, že je způsobilá vytvářet systém identifikačních čísel a systém vydávání a nahrazování identifikačních prostředků, včetně evidence jejich vydávání a nahrazování,

i) prokáže, že je způsobilá poskytovat formuláře potřebné pro získávání údajů podle § 23 a 23a,

j) prokáže, že je způsobilá vystavovat průvodní listy skotu a průkazy koní včetně jejich duplikátů a vést o tom evidenci,

k) prokáže, že je způsobilá vytvářet systém shromažďování a zpracovávání údajů pro informační systém ústřední evidence, systém evidování přijatých údajů a jejich přenosu do databáze informačního systému ústřední evidence způsobem kompatibilním se současným systémem a má v této činnosti nejméně 5 let praxi,

l) prokáže, že je způsobilá zajišťovat ochranu a bezpečnost všech údajů evidovaných v informačním systému ústřední evidence tak, aby nedošlo k jejich poškození, zneužití nebo ztrátě.

(2) Pověřená osoba je povinna

a) poskytovat chovatelům uvedeným v § 23 odst. 1 a 2, osobám provádějícím inseminaci podle § 17, provozovatelům jatek, provozovatelům líhní, provozovatelům shromažďovacích středisek, obchodníkům, uživatelským zařízením a asanačním podnikům formuláře potřebné k poskytování údajů stanovených vyhláškou,

b) shromažďovat údaje o evidovaných zvířatech, hospodářstvích a osobách podle písmene a),

c) vystavovat průvodní listy skotu a průkazy koní chovatelům uvedeným v § 23 odst. 1 způsobem, v rozsahu a v termínech stanovených vyhláškou,

d) předat chovatelům uvedeným v § 23 odst. 1 a 2 pokyny o způsobu poskytování údajů po jejich schválení správcem informačního systému a provádět průběžnou informační a poradenskou službu,

e) vést průkaznou evidenci o přidělování identifikačních čísel a identifikačních prostředků a jejich duplikátů, o označování koní a oslů a jejich kříženců, o pořízení údajů a jejich opravách a o vydávání průvodních listů skotu a průkazů koní a jejich duplikátů,

f) doplňovat databázi v termínech stanovených vyhláškou shromážděnými a úplně zpracovanými údaji,

g) registrovat plemeníky v ústředním registru plemeníků, vést jeho databázi a doplňovat ji v termínech stanovených vyhláškou správně pořízenými a úplně zpracovanými údaji,

h) kontrolovat identifikační čísla zvířat a správnost údajů předávaných chovateli uvedenými v § 23 odst. 1 a 2 a osobami uvedenými v § 23a; pokud jsou údaje nevěrohodné nebo nesprávně poskytnuté, vyzvat chovatele nebo osobu uvedenou v § 23a k jejich odstranění a provádět opravy těchto údajů v databázi,

i) ukládat vrácené průvodní listy skotu, průkazy koní a záznamy o registraci chovatelů a ostatních osob a uchovávat je nejméně po dobu 3 let,

j) zajišťovat ochranu a bezpečnost údajů uložených v informačním systému ústřední evidence před jejich poškozením, zneužitím nebo ztrátou,

k) v případě zrušení rozhodnutí o pověření předat veškeré údaje a doklady ministerstvu a o tomto předání provést zápis,

l) při přemístění zvířete z členského státu Evropské unie na území České republiky vrátit průvodní list skotu organizaci, která průvodní list skotu vystavila,

m) odděleně evidovat údaje nesprávné nebo nepravděpodobné,

n) zpracovávat, zveřejňovat a evidovat výsledky testování a posuzování podle § 7 odst. 7,

o) zajišťovat činnost podle § 8 odst. 2 písm. d),

p) zpracovávat a zveřejňovat odhady plemenných hodnot podle § 8 odst. 4,

q) přidělovat výrobcům elektronických identifikátorů pro označování označovaných zvířat číselné řady, které ve struktuře kódu obsahují kód země pro Českou republiku19),

r) plnit působnost příslušného orgánu podle čl. 38 nařízení (EU) 2016/1012,

s) v případě, kdy si chovatel vyžádá průkaz koně uložený podle písmene i), tento průkaz koně před vydáním znehodnotit,

t) shromažďovat údaje o evidovaných zvířatech, hospodářstvích a osobách podle požadavků ministerstva, vyhodnocovat a zpracovávat tyto údaje a provádět s tím spojené odborné činnosti a zajišťovat jiné odborné činnosti podle pověření ministerstva.

(3) Ministerstvo zruší rozhodnutím pověření, pokud pověřená osoba opakovaně poruší povinnost stanovenou v tomto zákoně nebo změní-li se skutečnost rozhodná pro její pověření anebo pokud ukončí svou činnost.

(4) Vyhláška stanoví

a) způsob evidence a rozsah evidovaných údajů o hospodářstvích, chovatelích uvedených v § 23 odst. 1 a 2, provozovatelích jatek, provozovatelích líhní, provozovatelích shromažďovacích středisek, obchodnících, dopravcích, uživatelských zařízeních a asanačních podnicích a o evidovaných zvířatech,

b) obsah stájového registru nebo registru zvířat a způsob a rozsah vedení záznamů o evidovaných zvířatech,

c) obsah hlášení, způsob předávání a rozsah údajů předávaných osobami uvedenými v písmenu a),

d) obsah průvodního listu skotu a průkazu koně, způsob jejich vystavování a doplňování, rozsah záznamů, jejichž doplňování zajišťuje chovatel, způsob evidování jejich výdeje a náhrady, včetně termínů,

e) způsob shromažďování a zpracování údajů, poskytování formulářů potřebných pro jejich získávání, evidování přijatých údajů, jejich oprav a způsob jejich přenosu do databáze, včetně termínů,

f) způsob a rozsah vedení databází uvedených v § 23b odst. 3,

g) způsob kontroly údajů a provádění oprav v databázích,

h) způsob ochrany a předání údajů v případě ukončení činnosti pověřené osoby.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).