Hlavní navigace

Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) - HLAVA IX - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Předpis č. 154/2000 Sb.

Znění od 1. 2. 2022

154/2000 Sb. Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)

HLAVA IX

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 29

Kde se v předpisech Evropské unie týkajících se šlechtění, plemenitby, označování a evidence, které jsou předmětem úpravy tohoto zákona, hovoří o příslušném úřadu, příslušném ústředním úřadu nebo příslušné ústřední autoritě, rozumí se tím pro účely tohoto zákona ministerstvo.

§ 29a

Veřejné listiny

Zootechnická osvědčení, potvrzení o původu, průkazy koní a průvodní listy skotu jsou veřejnými listinami.

Poskytování pomoci týkající se působnosti plemenářského zákona a souvisejících právních předpisů

§ 29b

Obecná ustanovení

(1) Příslušným orgánem členského státu, který může požádat o poskytnutí pomoci nebo který může být požádán o poskytnutí pomoci v oblasti působnosti tohoto zákona a souvisejících právních předpisů, je v České republice ministerstvo.

(2) Povinnost poskytnout pomoc v oblasti působnosti tohoto zákona a souvisejících právních předpisů se netýká poskytování informací a dokladů získaných ministerstvem při výkonu jeho činnosti na žádost soudního orgánu podle zvláštních právních předpisů; takové informace a doklady však musí být ministerstvem poskytnuty, jestliže k tomu soudní orgán dá ministerstvu souhlas.

(3) Povinnost poskytnout pomoc v oblasti působnosti tohoto zákona a souvisejících právních předpisů v případech, kdy by poskytnutím takové pomoci mohl být dotčen veřejný zájem nebo jiný podstatný zájem České republiky, může ministerstvo odmítnout; takové odmítnutí však musí ministerstvo řádně odůvodnit.

(4) Informace poskytnuté podle § 29b až 29d lze poskytnout pouze tehdy, pokud to není v rozporu s právními předpisy České republiky.

(5) Informace poskytnuté podle § 29b až 29d jsou důvěrné povahy; na jejich poskytování se vztahuje povinnost mlčenlivosti a platí pro ně zvláštní právní předpisy12). Informace týkající se fyzických nebo právnických osob lze poskytnout jen v rozsahu nezbytně nutném k oznámení činností, které jsou v rozporu s tímto zákonem a souvisejícími právními předpisy. Ministerstvo zabezpečí, aby informace získané od dožádaných orgánů jiných členských států Evropské unie a od Komise zůstaly důvěrné i po uzavření případu. Ustanovení tohoto odstavce však nebrání využití takových informací v případě soudních sporů nebo řízení vedených kvůli nedodržování tohoto zákona a souvisejících právních předpisů anebo při prevenci nebo odhalování nedostatků ve vztahu k fondům Evropské unie; v takovém případě ministerstvo orgán, který mu informace poskytl, o využití těchto informací informuje.

(6) Informace poskytnuté podle § 29b až 29d nesmějí být poskytnuty jiným osobám než těm, jejichž povinnosti v jiných členských státech Evropské unie nebo v orgánech Evropské unie vyžadují, aby k těmto informacím měly přístup. Tyto informace nesmějí být využity k jiným účelům, než které jsou stanoveny ustanoveními § 29b až 29d, ledaže k tomu orgán, který informace poskytuje, dá výslovný souhlas a pokud takové sdělení nebo použití informací není v rozporu s předpisy členského státu Evropské unie, v němž sídlí orgán, který informace přijal.

(7) Ustanoveními § 29b až 29d nejsou dotčeny právní předpisy o vzájemné právní pomoci poskytované v trestněprávních věcech.

(8) S výjimkou úhrady honorářů vyplácených znalcům dožadující stranou se pomoc podle § 29b až 29e poskytuje bezplatně.

§ 29c

Pomoc poskytovaná na žádost

(1) Na základě řádně odůvodněné žádosti příslušného orgánu jiného členského státu (dále jen "dožadující orgán") ministerstvo

a) předá dožadujícímu orgánu informace, osvědčení, doklady nebo jejich ověřené kopie, kterými disponuje a které umožňují prověřit, zda jsou dodržovány tento zákon a související právní předpisy,

b) vhodným způsobem prověří správnost skutečností oznámených dožadujícím orgánem a o výsledku tohoto šetření dožadující orgán informuje, včetně poskytnutí informací, které byly k takovému šetření nezbytné.

(2) Za účelem získání informací uvedených v odstavci 1 ministerstvo postupuje tak, jako by plnilo své vlastní úkoly nebo jednalo na žádost jiného orgánu České republiky. Ministerstvo rovněž zajistí koordinaci mezi příslušnými orgány České republiky a může pověřit jejich vzájemnou, případně přímou spoluprací orgány k tomuto úkolu speciálně zmocněné.

(3) Na základě žádosti dožadujícího orgánu jej ministerstvo informuje o všech správních aktech nebo rozhodnutích vydaných příslušnými orgány, které se týkají uplatňování tohoto zákona a souvisejících právních předpisů.

(4) Žádosti o informaci s uvedením předmětu zákona nebo rozhodnutí, o jejichž sdělení je žádáno, musejí být opatřeny překladem do jazyka českého.

(5) Na základě žádosti dožadujícího orgánu ministerstvo poskytne dožadujícímu orgánu veškeré relevantní informace, které má k dispozici, zejména ve formě zpráv a dalších dokladů nebo ověřených kopií či výtahů z takových zpráv nebo dokladů o zjištěných operacích, které jsou podle názoru dožadujícího orgánu v rozporu s tímto zákonem nebo souvisejícími právními předpisy. Tyto doklady mohou být poskytnuty ve formě počítačově zpracované informace, která slouží stejnému účelu.

(6) Na základě žádosti dožadujícího orgánu ministerstvo provádí dozor nebo dá provádět nebo posílit dozor v rámci své působnosti všude, kde existuje podezření na porušení tohoto zákona nebo souvisejících právních předpisů, a to zejména nad zařízeními, nad místy, kde se zřizují sklady zboží, nad ohlášenými pohyby zboží a nad dopravními prostředky.

§ 29d

Pomoc poskytovaná bez žádosti

(1) Za podmínek uvedených v § 29c poskytuje ministerstvo pomoc příslušným orgánům jiných členských států Evropské unie, a to i bez jejich žádosti.

(2) Pokud to ministerstvo za účelem dodržování tohoto zákona a souvisejících právních předpisů považuje za vhodné, i bez žádosti příslušného orgánu jiného členského státu

a) provede, popřípadě posílí dozor podle § 29c odst. 6,

b) sdělí neprodleně příslušnému orgánu jiného členského státu veškeré dostupné informace, zejména ve formě zpráv a dalších dokladů, ověřených kopií nebo výpisů z takových zpráv, popřípadě dokladů, týkající se činností, které jsou nebo se jeví být v rozporu s tímto zákonem nebo souvisejícími právními předpisy, zejména pokud jde o způsoby nebo metody používané při těchto činnostech.

§ 29e

Informování Komise

(1) Ministerstvo sdělí Komisi neprodleně poté, co samo získá

a) informace, které považuje za užitečné, o zboží, které je předmětem transakcí, které jsou v rozporu s tímto zákonem nebo souvisejícími právními předpisy nebo u něhož existuje podezření, že je předmětem takových transakcí,

b) informace, které považuje za užitečné, o metodách a postupech, které jsou používány v rozporu s tímto zákonem nebo souvisejícími právními předpisy nebo u nichž existuje podezření, že jsou používány v rozporu s těmito předpisy,

c) informace o nedostatcích nebo mezerách v tomto zákoně nebo souvisejících právních předpisech, které jsou při uplatňování těchto předpisů předpokládány nebo zjištěny.

(2) Pokud se ministerstvo dozví o činnostech, které jsou v rozporu nebo které se jeví být v rozporu s tímto zákonem nebo souvisejícími právními předpisy a které jsou z hlediska Evropské unie zvláště významné, zejména pokud se týkají nebo se mohou týkat i jiných členských států Evropské unie, nebo pokud se ministerstvu zdá být pravděpodobné, že podobné činnosti byly prováděny také v jiných členských státech Evropské unie, sdělí ministerstvo Komisi co nejdříve, buď z vlastního podnětu nebo na základě odůvodněné žádosti Komise, všechny relevantní informace, v případě potřeby ve formě dokladů nebo kopií nebo výtahů z dokladů, které jsou nezbytné ke znalosti skutkového stavu a k tomu, aby Komise mohla koordinovat kroky podniknuté členskými státy Evropské unie.

(3) Pokud se informace podle odstavce 1 týkají skutečností, které mohou představovat nebezpečí pro lidské zdraví a nejsou-li k dispozici jiné metody prevence, mohou být tyto informace po kontaktu mezi zúčastněnými stranami a Komisí oznámeny veřejnosti s uvedením důvodů.

(4) Pokud ministerstvo postupuje podle odstavce 2, nemusí sdělovat informace podle odstavce 1 příslušným orgánům ostatních členských států Evropské unie.

§ 30

Odborná způsobilost

(1) Osoba uvedená v § 5a odst. 2, § 5b odst. 1 písm. b) a § 6 odst. 2 se považuje za odborně způsobilou, pokud má vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském nebo doktorském studijním programu13) v oblasti zemědělství nebo veterinárního lékařství a hygieny anebo biologických věd; tuto skutečnost je povinna doložit vysokoškolským diplomem13a).

(2) Osoba uvedená v § 7 odst. 2 se považuje za odborně způsobilou, pokud dosáhla alespoň středního vzdělání s maturitní zkouškou13b) v některém zemědělském oboru nebo v oboru se zaměřením na zemědělství anebo v oboru veterinářství a veterinární prevence; tuto skutečnost je povinna doložit vysvědčením o maturitní zkoušce, případně jiným dokladem o ukončení vzdělání.

(3) Inseminaci (§ 17 odst. 1) může provádět osoba, která dosáhla alespoň středního vzdělání s maturitní zkouškou13b) a úspěšně absolvuje příslušný odborný kurz stanovený vyhláškou; tuto skutečnost je povinna doložit vysvědčením o maturitní zkoušce, případně jiným dokladem o ukončení vzdělání a osvědčením o absolvování příslušného odborného kurzu.

(4) Osoba uvedená v odstavci 2 nebo 3, která nedosáhla předepsaného středoškolského vzdělání, se považuje za osobu odborně způsobilou, pokud prokáže, že v příslušném oboru vykonávala praxi nejméně po dobu 5 let.

(5) Inseminaci vlastních plemenic (§ 17 odst. 4) může provádět chovatel, který alespoň úspěšně absolvuje odborný kurz stanovený vyhláškou; tuto skutečnost je povinen doložit osvědčením o absolvování příslušného odborného kurzu.

(6) Odborné kurzy podle odstavců 3 a 5 může uskutečňovat zařízení, které má vzdělávání v předmětu své činnosti a jehož odborná, materiální a technická způsobilost umožňuje získání kvalifikace k provádění inseminace; ministerstvo může pověřit příslušné zařízení výkonem těchto odborných kurzů nejdéle na dobu 5 let.

(7) Přihláška do odborného kurzu musí obsahovat zejména údaje umožňující identifikaci uchazeče, jeho ukončené vzdělání, včetně studijního oboru nebo akreditovaného studijního programu, název odborného kurzu, do něhož se uchazeč přihlašuje, a specializaci odborného kurzu.

(8) Odborný kurz se skládá z teoretického studia a z praktického výcviku provádění inseminace a ukončuje se odbornou zkouškou skládanou před nejméně tříčlennou zkušební komisí.

(9) Odborná zkouška se dělí na část teoretickou a část praktickou; teoretická část se skládá z písemné a ústní zkoušky. Znalosti účastníků odborného kurzu u odborné zkoušky ohodnotí zkušební komise v celkovém hodnocení a v hodnocení každé části odborné zkoušky samostatně podle prokázaných znalostí. Pokud zkoušený neprospěje v jedné části odborné zkoušky, nevyhovuje ani v celkovém hodnocení. Uchazeči, který úspěšně vykoná odbornou zkoušku, vydá příslušné vzdělávací zařízení osvědčení o absolvování příslušného odborného kurzu. Osvědčení o absolvování příslušného odborného kurzu musí obsahovat údaje umožňující identifikaci příslušného vzdělávacího zařízení, údaje umožňující identifikaci absolventa odborného kurzu, název absolvovaného odborného kurzu a jeho specializaci a datum úspěšného složení odborné zkoušky.

(10) Pro uznávání odborné kvalifikace platí zvláštní právní předpis13c).

(11) Vyhláška stanoví podrobnější požadavky na vzdělávací zařízení pořádající odborné kurzy, vzor přihlášky do odborného kurzu, druhy odborných kurzů, včetně obsahu jejich teoretického studia a délky praktického výcviku, další podrobnosti provádění odborných zkoušek, včetně požadavků na složení zkušební komise a způsobu jejího jmenování, a vzor osvědčení o absolvování příslušného odborného kurzu.

§ 31

Cena za odborné úkony

Cena za odborné úkony spojené s testováním a posuzováním (§ 7), hodnocením a kvalifikovaným odhadem plemenné hodnoty (§ 8), vedením plemenné knihy nebo plemenářské evidence (§ 9 a 10), zejména se zápisem plemenného zvířete do plemenné knihy nebo plemenářské evidence, výpisem z plemenné knihy nebo plemenářské evidence, vydáváním potvrzení o původu (§ 11), vydáváním zootechnického osvědčení (§ 11a), ověřením původu nebo stanovením genetického typu plemenného zvířete a vydáváním příslušného osvědčení (§ 12), s registrací plemeníka v ústředním registru (§ 15 odst. 1), s prováděním inseminace (§ 17), s přenosem embryí (§ 18), označováním koní a oslů a jejich kříženců (§ 22) a vydáváním průkazu koně (§ 23) se sjednává podle zvláštního právního předpisu14) mezi oprávněnou osobou, uznaným chovatelským sdružením nebo pověřenou osobou a chovatelem, popřípadě jinou osobou, která o provedení takového odborného úkonu požádala.

§ 32

Ohlašovací povinnost

Uznaná chovatelská sdružení, chovatelské podniky prasat, oprávněné osoby, určená osoba a pověřená osoba jsou povinny nejpozději do 1 měsíce ohlásit ministerstvu veškeré změny skutečností uvedených v rozhodnutí o udělení souhlasu, o uznání chovatelského sdružení, o uznání osoby uvedené v § 6 odst. 1 jako chovatelského podniku prasat, v rozhodnutí o určení a v pověření osoby shromažďováním a zpracováváním údajů v informačním systému ústřední evidence anebo změny ve výkonu činnosti.

§ 33

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo vydá vyhlášky k provedení § 7 odst. 9, § 9 odst. 2, § 10 odst. 3, § 11 odst. 5, § 12 odst. 8, § 14a odst. 5, § 14e odst. 6, § 14f odst. 6, § 14g odst. 6, § 15 odst. 5, § 16 odst. 2, § 17 odst. 5, § 18 odst. 3, § 19 odst. 3, § 21 odst. 10, § 22 odst. 12, § 23 odst. 5, § 23a odst. 4, § 23b odst. 8, § 23c odst. 4, § 24 odst. 12 a § 30 odst. 11.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).