Hlavní navigace

Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů - ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Předpis č. 503/2012 Sb.

Znění od 1. 1. 2021

503/2012 Sb. Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

§ 38

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 280/2002 Sb., ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb. zákona č. 480/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 22/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 139/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 153/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 239/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 3 a 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

2. V § 15 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Pozemky, které jsou majetkem podle odstavce 1 a zároveň tvoří zemědělský půdní fond, příslušná organizační složka přednostně nabídne Státnímu pozemkovému úřadu; to neplatí v případě pozemků tvořících jeden funkční celek s obytnými a hospodářskými budovami a jinými stavbami, které neslouží zemědělské a lesní výrobě nebo s ní souvisejícímu vodnímu hospodářství, a dále pozemků tvořících součást dědictví, které stát nabyl nebo mu připadlo a v souvislosti s tím mu vznikla povinnost uhradit dluh. Nepřijme-li Státní pozemkový úřad nabídku do 30 dnů od jejího doručení, platí, že nemá o nabízené pozemky zájem a k pozdější akceptaci nabídky se nepřihlíží. Příslušná organizační složka dále postupuje v souladu s odstavcem 2.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

3. V § 20 odst. 3 se slova „odst. 5“ nahrazují slovy „odst. 4“.

4. V § 47 odst. 1 se slova „a v Pozemkovém fondu České republiky4)“ zrušují.

5. V § 48 odst. 1 se slova „a Pozemkového fondu České republiky4)“ zrušují.

6. V § 48 odst. 2 se slova „nebo Pozemkového fondu České republiky“ zrušují.

7. V § 49 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 66 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

8. V § 49 odst. 5 se číslo „5“ nahrazuje číslem „4“.

9. V § 55 odst. 2 větě třetí se slova „odst. 1, 3 a 4“ nahrazují slovy „odst. 1, 2 a 3“.

10. V § 65 odst. 1 písm. c) se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

11. V § 65 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).