Hlavní navigace

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2002 - Přílohy

Předpis č. 490/2001 Sb.

Vyhlášené znění

490/2001 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2002

Příloha č. 1 k zákonu č. 490/2001 Sb.

ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU

Ukazatelv tis. Kč
Příjmy státního rozpočtu celkem690 399 679
Výdaje státního rozpočtu celkem736 622 657
z toho: finanční vztahy k rozpočtům
- krajů380 069
- obcí v úhrnech po jednotlivých okresech16 074 946
Schodek46 222 978
Financování:
Vydání státních dluhopisů podle zvláštního předpisu44 000 000
Změna stavů na účtech státních finančních aktiv2 222 978

Příloha č. 2 k zákonu č. 490/2001 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED PŘIJMU STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v tisících Kč

Číslo kapitolyKapitoladaňové příjmyz toho: nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace
pojistné na důchodové pojištění
301Kancelář prezidenta republiky 1 130
302Poslanecká sněmovna Parlamentu 14 000
303Senát Parlamentu 8 500
304Úřad vlády České republiky 5 500
305Bezpečnostní informační služba 80 000
306Ministerstvo zahraničních věcí 197 940
307Ministerstvo obrany2 397 690 *)1 833 5282 484 650
308Národní bezpečnostní úřad 0
309Kancelář Veřejného ochránce práv 0
312Ministerstvo financí635 422 *)485 911164 140
313Ministerstvo práce a sociálních věcí250 600 000 *)192 283 000246 150
314Ministerstvo vnitra5 052 375 *)3 863 581224 310
315Ministerstvo životního prostředí 62 900
317Ministerstvo pro místní rozvoj 30 970
321Grantová agentura České republiky 596
322Ministerstvo průmyslu a obchodu 268 552
327Ministerstvo dopravy a spojů 2 036 554
328Český telekomunikační úřad 450 000
329Ministerstvo zemědělství 613 000
333Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 12 837
334Ministerstvo kultury 76 977
335Ministerstvo zdravotnictví 36 000
336Ministerstvo spravedlnosti537 239 *)410 830382 195
341Úřad pro veřejné informační systémy 2 300
343Úřad pro ochranu osobních údajů 0
344Úřad průmyslového vlastnictví 24 500
345Český statistický úřad 5 850
346Český úřad zeměměřický a katastrální 204 000
347Komise pro cenné papíry 0
348Český báňský úřad 4 600
349Energetický regulační úřad 0
353Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 0
358Ústavní soud 33
361Akademie věd České republiky 39 000
372Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání 0
374Správa státních hmotných rezerv 227 000
375Státní úřad pro jadernou bezpečnost 1 000
380Okresní úřady 905 213
381Nejvyšší kontrolní úřad 1 012
396Státní dluh 0
397Operace státních finančních aktiv660 000 6 299 114
398Všeobecná pokladní správa357 400 000 58 006 430
CELKEM617 282 726198 876 85073 116 953
PŘÍJMY CELKEM (daňové, nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace)690 399 679

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je podle rozpočtové skladby platné od 1. ledna 1997 součástí daňových příjmů

Příloha č. 3 k zákonu č. 490/2001 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v tisících Kč

Číslo kapitolyKapitolaVýdaje celkem
301Kancelář prezidenta republiky292 696
302Poslanecká sněmovna Parlamentu991 439
303Senát Parlamentu638 033
304Úřad vlády České republiky407 372
305Bezpečnostní informační služba817 944
306Ministerstvo zahraničních věcí4 592 825
307Ministerstvo obrany47 505 502
308Národní bezpečnostní úřad225 993
309Kancelář Veřejného ochránce práv80 872
312Ministerstvo financí11 924 249
313Ministerstvo práce a sociálních věcí261 128 708
314Ministerstvo vnitra39 332 287
315Ministerstvo životního prostředí3 117 986
317Ministerstvo pro místní rozvoj4 145 741
321Grantová agentura České republiky1 074 478
322Ministerstvo průmyslu a obchodu8 461 424
327Ministerstvo dopravy a spojů4 256 534
328Český telekomunikační úřad255 762
329Ministerstvo zemědělství12 924 416
333Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy81 242 315
334Ministerstvo kultury4 879 882
335Ministerstvo zdravotnictví9 611 658
336Ministerstvo spravedlnosti15 259 520
341Úřad pro veřejné informační systémy64 123
343Úřad pro ochranu osobních údajů74 400
344Úřad průmyslového vlastnictví135 487
345Český statistický úřad904 308
346Český úřad zeměměřický a katastrální2 024 683
347Komise pro cenné papíry103 333
348Český báňský úřad121 491
349Energetický regulační úřad114 955
353Úřad pro ochranu hospodářské soutěže61 549
358Ústavní soud77 720
361Akademie věd České republiky3 140 527
372Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání36 387
374Správa státních hmotných rezerv1 753 340
375Státní úřad pro jadernou bezpečnost285 782
380Okresní úřady33 938 942
381Nejvyšší kontrolní úřad364 164
396Státní dluh21 996 034
397Operace státních finančních aktiv42 382 092
398Všeobecná pokladní správa115 875 704
CELKEM736 622 657

Příloha č. 4 k zákonu č. 490/2001 Sb.

Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem1 130
Výdaje celkem292 696
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci37 006
z toho: platy zaměstnanců34 343
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)12 265
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb687
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5131 000
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě0
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě0
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.)1 842
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány214 865
Celkové výdaje na lesní hospodářství15 510
Výdaje na konzultační, poradenské a právní služby330
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem14 000
Výdaje celkem991 439
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci299 610
z toho: platy zaměstnanců114 013
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)90 517
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 280
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5114 700
Specifické dílčí ukazatele
Platy poslanců140 400
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (podle z. č. 236/1995 Sb.)73 472
Výdaje na konzultační, poradenské a právní služby936
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem8 500
Výdaje celkem638 033
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci145 136
z toho: platy zaměstnanců72 954
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)48 191
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 459
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5200 280
Specifické dílčí ukazatele
Platy senátorů61 916
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (podle z. č. 236/1995 Sb.)27 997
Výdaje na konzultační, poradenské a právní služby6 000
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem5 500
Výdaje celkem407 372
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci174 790
z toho: platy zaměstnanců151 084
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)60 155
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb3 021
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 559 677
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem11 296
v tom: institucionální prostředky9 046
účelové prostředky2 250
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě174 790
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě151 084
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU56 774

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem80 000
Výdaje celkem817 944
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 586 905
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem5 100
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky5 100
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU2 900
Prostředky na zabezpečení organizace summitu NATO0

Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem197 940
Výdaje celkem4 592 825
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci444 381
z toho: platy zaměstnanců441 026
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)155 533
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb8 821
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5809 381
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem18 000
v tom: institucionální prostředky8 050
účelové prostředky9 950
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě444 381
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě441 026
Humanitární pomoc0
Rozvojová zahraniční pomoc0
Zahraniční vysílání rozhlasu0
Neinvestiční transfery do zahraničí0
Visegrádský fond0
Vrcholné státní návštěvy0
Volby 20020
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)0
Plenární zasedání Skupiny jaderných dodavatelů v Praze (NSG)150
Prostředky na zabezpečení organizace summitu NATO0
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU40 000

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem2 484 650
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti2 397 690
z toho: pojistné na důchodové pojištění1 833 528
Výdaje celkem47 505 502
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci10 805 471
z toho: platy zaměstnanců10 199 880
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)3 581 687
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb203 998
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 511 899 651
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem390 612
v tom: institucionální prostředky107 400
účelové prostředky283 212
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě **)2 020 790
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě **)1 945 733
Rozvojová zahraniční pomoc0
Program protidrogové politiky4 000
Program sociální prevence a prevence kriminality15 000
Důchody2 766 840
Ostatní sociální dávky1 813 735
Výdaje na sportovní reprezentaci0
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)130
Dotace podnikatelským subjektům145 000
Prostředky na zabezpečení organizace summitu NATO14 230

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

**) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

Ukazatele kapitoly 308 Národní bezpečnostní úřad

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem0
Výdaje celkem225 993
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci82 630
z toho: platy zaměstnanců82 144
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)28 919
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 633
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 528 560
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem19 000
v tom: institucionální prostředky7 000
účelové prostředky12 000
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě **)82 630
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě **)82 144
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Prostředky na zabezpečení organizace summitu NATO0

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

**) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

Ukazatele kapitoly 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem0
Výdaje celkem80 872
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci31 253
z toho: platy zaměstnanců26 936
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)10 939
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb539
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 514 400
Specifické dílčí ukazatele
Platy funkcionářů2 515
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 349/1999 Sb.)2 580
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU14 400

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem164 140
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti635 422
z toho: pojistné na důchodové pojištění485 911
Výdaje celkem11 924 249
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci5 772 241
z toho: platy zaměstnanců5 749 349
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)2 020 285
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb114 986
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 51 319 685
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě **)5 772 241
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě **)5 749 349
Rozvojová zahraniční pomoc0
Program protidrogové politiky27 595
Program sociální prevence a prevence kriminality0
Ostatní sociální dávky36 410
Ostatní věcné výdaje celkem: ***)2 660 642
vtom: Ministerstvo financí643 002
Uzemní finanční orgány1 247 880
Generální ředitelství cel769 760
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU840 252
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)2 461
Mezinárodní seminář IPTI zaměřený na daň z nemovitostí150

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

**) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

***) běžné výdaje celkem bez platů zaměstnanců a ostatních plateb za vykonanou práci, pojistného placeného zaměstnavatelem, převodu FKSP a bez ostatních sociálních dávek

Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem246 150
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti250 600 000
z toho: pojistné na důchodové pojištění192 283 000
Výdaje celkem261 128 708
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci2 572 238
z toho: platy zaměstnanců2 566 224
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)900 284
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb51 325
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 52 448 820
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem56 340
v tom: institucionální prostředky38 200
účelové prostředky18 140
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě2 486 343
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě2 480 747
Rozvojová zahraniční pomoc0
Program protidrogové politiky39 700
Program sociální prevence a prevence kriminality140 200
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU312 938
Důchody209 947 000
Ostatní sociální dávky32 448 000
Pasivní politika zaměstnanosti4 750 000
Aktivní politika zaměstnanosti3 725 180
Výplaty spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb.200 000
Výdaje spojené s realizací zákona č. 261/2001 Sb.0
Výdaje ústavů sociální péče řízených ministerstvem250 887
Zabezpečení systému státní sociální podpory535 035
Výdaje na spoje související s výplatou důchodů a ostatních dávek572 912
Dotace nestátním subjektům poskytujícím sociální služby878 721
Dotace České katolické charitě na domovy důchodců duchovních a řeholnic103 000
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci32 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)85

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem224 310
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti5 052 375
z toho: pojistné na důchodové pojištění3 863 581
Výdaje celkem39 332 287
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci18 162 610
z toho: platy zaměstnanců17 665 027
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)6 201 442
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb353 301
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 52 831 031
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem19 100
v tom: institucionální prostředky11 550
účelové prostředky7 550
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě **)17 719 066
z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě **)17 235 321
Rozvojová zahraniční pomoc0
Program sociální prevence a prevence kriminality3 900
Důchody2 199 060
Ostatní sociální dávky1 670 200
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU1 108 283
Výdaje na sportovní reprezentaci0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)10 000
Mezinárodní konference a další odborné akce (§ 71 odst. 3 z. č. 218/2000 Sb.):
pracovní skupina DNA, pořadatel KU80
pracovní skupina pro forenzní informační technologie, pořadatel KU80
kolokvium Manažerské discipliny, pořadatel PA ČR30
rekodifikace soukromého práva, PA ČR20
Kriminalistika na prahu 21. století, PA ČR100
kolokvium Společenské vědy a policie, PA ČR30
kolokvium Korupce a úplatkářství, PA ČR20
mezinárodní konference k novelizacím trestně právních předpisů, PA ČR100
Prostředky na zabezpečení organizace summitu NATO0

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

**) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem62 900
Výdaje celkem3 117 986
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci411 727
z toho: platy zaměstnanců406 634
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)144 104
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb8 133
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5672 947
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem412 556
v tom: institucionální prostředky201 707
účelové prostředky210 849
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě287 964
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě285 327
Rozvojová zahraniční pomoc0
Dotace občanským sdružením19 350
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím34 700
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU457 262
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)715
Mezinárodní konference - 7. mezinárodní seminář UNEP o čistší produkci5 000

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem30 970
Výdaje celkem4 145 741
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci119 490
z toho: platy zaměstnanců116 248
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)41 740
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 325
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 52 364 000
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě105 831
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě103 743
Státní finanční podpora k hypotečním úvěrům na bytovou výstavbu530 000
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU1 272 600

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 321 Grantová agentura České republiky

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem596
Výdaje celkem1 074 478
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci12 257
z toho: platy zaměstnanců6 915
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)4 296
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb136
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 51 000
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem1 074 478
v tom: institucionální prostředky23 237
účelové prostředky1 051 241
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem268 552
Výdaje celkem8 461 424
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci415018
z toho: platy zaměstnanců409 361
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)145 256
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb8 187
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 51 282 637
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem1 100 000
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky1 100 000
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě410 810
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě405 690
Rozvojová zahraniční pomoc0
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím14 626
Utlum hornictví včetně sanace těžby uranu3 647 841
z toho: obligatorní sociálně zdravotní náklady2 050 000
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU5 857 783
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)400
Mezinárodní konference a další odborné akce (§ 71 odst. 3 z. č. 218/2000 Sb.):
Výdaje na mezinárodní konferenci ICOGRADA - grafického designu400
Mezinárod.odborný seminář organizace WELMEC-legální metrologie, harmonizace70
Mezinárodní konference sekce METCHEM-EUROMET - organizace pro metrologii a chemii, prezentace, vzájemné uznávání výsledků zkoušek a měření130
Mezinárodní odborné jednání k mezinárodnímu projektu EK "REGMET" - harmonizace v oblasti metrologie pro správní činnosti, prezentace jednotlivých zemí20
Mezinárodní konference sdružení DUNAMET - státní etalonáž, nové obory měření, vzájemné uznávání5
Mezinárodní odborné jednání k mezinárodnímu projektu EK"MT-CHECK" - prezentace nových metod měření ve strojírenství30
Mezinárodní seminář k mezinárod. projektu EK "EASYTRAK", prezentace postupů zajištění návaznosti vedoucí ke vzájemnému uznávání a zdokonalení technologie35

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy a spojů

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem2 036 554
Výdaje celkem4 256 534
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci216 906
z toho: Platy zaměstnanců213 806
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)75 918
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb4 277
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 51 194 463
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem93 984
v tom: institucionální prostředky25 400
účelové prostředky68 584
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě208 204
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě206 251
Rozvojová zahraniční pomoc0
Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy1 813 000
Podíl na nákladech dopravní cesty - řízení provozu0
Dotace pro kombinovanou dopravu97 000
Doprovodný sociální program pro CD250 000
Splátka jistiny úvěru CD185 000
Podpora pořízení a obnovy vozidel MHD200 000
Podpora pořízení a obnovy vozidel autobusové dopravní obslužnosti200 000
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím2 850
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)1 619

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 328 Český telekomunikační úřad

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem450 000
Výdaje celkem255 762
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci110 326
z toho: platy zaměstnanců108 973
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)38 614
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 179
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 523 000
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě110 326
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě108 973
Rozvojová zahraniční pomoc0
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím2 000
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU17 700
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)0

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem613 000
Výdaje celkem12 924 416
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1 199 985
z toho: Platy zaměstnanců1 192 189
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)419 994
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb23 844
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5644 500
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem515 000
v tom: institucionální prostředky266 000
účelové prostředky249 000
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě1 056 031
z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě1 049 344
Rozvojová zahraniční pomoc0
Podpora agrokomplexu celkem **)6 804 116
Podpora lesnímu hospodářství785 000
Podpora vodnímu hospodářství430 000
Státní podpora zdravotně postiženým občanům na bezlepkové a bezbílkovinné potraviny7 000
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím2 800
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU709 582
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)2 900

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

**) v tom: - podpůrné programy - podle § 2 odst. 1 zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb. a zásad Ministerstva zemědělství

- posílení příjmů zemědělských výrobců - podle § 2 odst. 3 a 4 zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb. a nařízení vlády

- majetková újma podle § 16 odst. 2 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči

- dotace Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a. s.

Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem12 837
Výdaje celkem81 242 315
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci267 589
z toho: platy zaměstnanců255 969
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)91 988
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb5 120
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 54 014 717
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem **)4 730 485
v tom: institucionální prostředky3 408 159
účelové prostředky1 322 326
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě258 618
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě255 969
Vybrané okruhy výdajů:
- program protidrogové politiky9810
- program sociální prevence a prevence kriminality9810
- rozvojová zahraniční pomoc0
- výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU1 357 606
- sportovní reprezentace927 348
- mezinár. konference a další odborné akce (§ 71 odst. 3 z. č. 218/2000 Sb.):
konference učitelů historie "EUROCLIO"250
konference Rady Evropy "Strategie vzdělávacích forem"350
seminář "Profesní vzdělávání"100
Letní univerzita mládeže (SEI)300
Práce s talentovanou mládeží (SEI)300
EIAR FÓRUM 2002500
- podpora vzdělávání národnostních menšin14 748
- Český institut sociální a ekonomické strategie při UK9 800
- zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)100
- státní informační politika1 422 354
Běžné výdaje kapitoly bez výzkumu a vývoje, vybraných okruhů výdajů a běžných výdajů souvisejících s reprodukcí investičního majetku69 584 237
v tom: neinvestiční transfery vysokým školám ***)11 283 055
běžné výdaje regionálního školství56 820 410
ostatní přímo řízené organizace a společné úkoly572 685
podpora činnosti v oblasti mládeže a tělovýchovy437 536
běžné výdaje státní správy470 551

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

**) vč. výdajů na V. rámcový program (720 mil. Kč), které jsou rovněž zahrnuty v programech v rámci EU

***) dotace veřejným vysokým školám dle § 18 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů; finanční prostředky pro policejní VŠ jsou zahrnuty do kapitoly MV, pro vojenské VŠ do kapitoly MO

Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem76 977
Výdaje celkem4 879 882
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci57 192
z toho: platy zaměstnanců55 005
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)20 017
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 100
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 51 036 622
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem95 106
v tom: institucionální prostředky44 523
účelové prostředky50 583
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě57 192
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě55 005
Výdaje na církve a náboženské společnosti (CNS) celkem971 097
z toho: výdaje na činnost registrovaných CNS811 617
v tom: platy duchovních523 420
pojistné duchovních183 196
Platy administrativy33 334
pojistné administrativy11 667
prostředky na věcné náklady CNS37 000
prostředky na údržbu církevního majetku23 000
Výdaje na konzultační, poradenské a právní služby1 842
Vybrané okruhy výdajů:
Podpora českých divadel44 000
Program záchrany architektonického dědictví390 915
Havárie střech památek40 000
Program restaurování movitých kulturních památek15 000
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví50 000
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón240 000
Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny15 000
Podpora záchranných archeologických výzkumů10 000
Podpora aktivit národnostních a etnických menšin7 000
Veřejné informační služby knihoven50 000
Podpora stálých symfonických orchestrů a pěveckých sborů13 000
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU87 150
Tisk národnostních menšin30 000
Rehabilitace památníků bojů za svobodu, nezávislost a demokracii66 879
Zajištění regionálních funkcí veřejných knihoven92 000
Kulturní aktivity262 868
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)100

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem36 000
Výdaje celkem9 611 658
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci315 732
z toho: platy zaměstnanců306 846
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)110 507
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb6 317
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 56 160 124
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem712 558
v tom: institucionální prostředky253 229
účelové prostředky459 329
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě146 793
z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě138 458
Rozvojová zahraniční pomoc0
Program protidrogové politiky19 000
Program sociální prevence a prevence kriminality0
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU104 900
Ústavní péče celkem205 728
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby celkem1 563 213
Zdravotnické programy celkem81 398
z toho: Národní program zdraví14 500
Ostatní činnosti ve zdravotnictví501 728
z toho: dotace občanským sdružením183 000
veřejné účelné aktivity občanských sdružení zdravotně postižených30 000
Národní plán pomoci zdravotně postiženým25 900

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem382 195
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti537 239
z toho: pojistné na důchodové pojištění410 830
Výdaje celkem15 259 520
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci7 108 500
z toho: platy zaměstnanců4 833 913
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)2 487 975
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb139 836
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 51 709 478
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem15 973
v tom: institucionální prostředky15 973
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě **)7 029 695
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě **)4 762 254
Platy soudců2 107 494
Platy státních zástupců657 104
Program protidrogové politiky10 007
Program sociální prevence a prevence kriminality11 290
Důchody266 100
Ostatní sociální dávky330 085
z toho: odchodné31 585
Neinvestiční transfery do zahraničí39
Výdaje justice9 010 673
Výdaje vězeňství5 631 365
Odměny odsouzených116 482
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU998 812
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)0

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

**) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany (tj. soudy, státní zastupitelství a vězeňství)

Ukazatele kapitoly 341 Úřad pro veřejné informační systémy

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem2 300
Výdaje celkem64 123
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci26 713
z toho: platy zaměstnanců25 196
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)9 350
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb504
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 57 300
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě26 713
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě25 196
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem0
Výdaje celkem74 400
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci24 694
z toho: platy zaměstnanců22 820
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)8 643
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb456
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 57 100
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictví

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem24 500
Výdaje celkem135 487
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci61 491
z toho: platy zaměstnanců61 013
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)21 522
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 220
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 527 630
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě61 491
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě61 013
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU21 800
Výdaje na konferenci EUROFORUM - ochranné známky300

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 345 Český statistický úřad

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem5 850
Výdaje celkem904 308
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci474 010
z toho: platy zaměstnanců443 682
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)158 909
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb8 874
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 589 400
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě474 010
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě443 682
Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů111 817
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU72 080

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem204 000
Výdaje celkem2 024 683
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1 060 692
z toho: platy zaměstnanců1 059 929
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)371 242
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb21 201
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5252 058
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem22 280
v tom: institucionální prostředky18 730
účelové prostředky3 550
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě1 060 692
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě1 059 929
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 347 Komise pro cenné papíry

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem0
Výdaje celkem103 333
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci42 094
z toho: platy zaměstnanců35 847
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)14 733
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb717
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 524 100
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě42 094
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě35 847
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU24 100

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 348 Český báňský úřad

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem4 600
Výdaje celkem121 491
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci58 066
z toho: platy zaměstnanců58 017
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)20 323
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 161
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 52 900
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem23 000
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky23 000
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě58 066
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě58 017
Výdaje na činnost ústředí ČBÚ54 732
Výdaje na činnost obvodních báňských úřadů66 759
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 349 Energetický regulační úřad

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem0
Výdaje celkem114 955
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci27 740
z toho: platy zaměstnanců26 751
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)9 709
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb535
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 513 076
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě27 740
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě26 751
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem0
Výdaje celkem61 549
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci30 929
z toho: platy zaměstnanců30 499
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)10 825
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb610
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 53 800
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě30 929
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě30 499
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU24 900

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 358 Ústavní soud

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem33
Výdaje celkem77 720
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci39 113
z toho: platy zaměstnanců21 292
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)13 690
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb782
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 56 900
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě39 113
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě21 292
Platy soudců17 396
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.)2 520
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 361 Akademie věd České republiky

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem39 000
Výdaje celkem3 140 527
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci23 067
z toho: platy zaměstnanců22 473
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)8 074
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb449
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 50
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem3 140 527
v tom: institucionální prostředky2 682 012
účelové prostředky458 515
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím3 400
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 372 Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem0
Výdaje celkem36 387
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci16 538
z toho: platy zaměstnanců8 372
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)5 788
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb167
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 51 300
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 374 Správa státních hmotných rezerv

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem227 000
Výdaje celkem1 753 340
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci81 331
z toho: Platy zaměstnanců80 915
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)28 466
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 617
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5297 500
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě81 331
z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě80 915
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU708 550
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)1 283 460

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem1 000
Výdaje celkem285 782
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci77 230
z toho: Platy zaměstnanců77 109
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)27 032
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 543
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 543 542
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem42 140
v tom: institucionální prostředky23 750
účelové prostředky18 390
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě57 846
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě57 752
Rozvojová zahraniční pomoc0
Radonový program3 000
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU23 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)2 000

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

celkem

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem905 213
Výdaje celkem33 938 942
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci4 209 682
z toho: platy zaměstnanců4 166 235
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)1 472 168
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb83 874
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5572 904
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě3 414 672
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě3 384 776
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)9 326
Dávky sociální péče1 500 000
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou2 299 700
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou1 715 520
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 712 322 304

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 BE-Beroun

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem17 205
Výdaje celkem274 054
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci51 230
z toho: platy zaměstnanců50 613
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)17 729
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 033
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 523 757
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě35 048
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě34 756
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)50
Dávky sociální péče14 159
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou17 900
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou23 680
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 759 403

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 BI-Brno venkov

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem44 295
Výdaje celkem548 118
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci62 078
z toho: platy zaměstnanců61 169
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)21 676
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 224
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 510 701
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě62 078
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě61 169
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)30
Dávky sociální péče22 081
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou36 100
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou26 417
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7152 471

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 BK-Blansko

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem2 299
Výdaje celkem389 678
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci56 812
z toho: platy zaměstnanců56 425
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)19 850
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 129
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 59 930
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě48 060
z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě47 680
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)50
Dávky sociální péče24 754
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou34 600
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou11 893
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7126 866

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 BN-Benešov

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem2 626
Výdaje celkem323 817
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci42 986
z toho: Platy zaměstnanců42 787
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)14 975
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb856
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 51 030
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě42 986
z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě42 787
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)0
Dávky sociální péče15 744
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou47 100
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou32 732
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 755 751

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 BR-Bruntál

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem1 027
Výdaje celkem609 335
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci52 584
z toho: platy zaměstnanců52 293
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)18 404
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 046
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 51 030
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředkv0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě52 584
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě52 293
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)603
Dávky sociální péče27 230
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou52 000
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou41 362
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7255 333

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 BV-Břeclav

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem4 248
Výdaje celkem475 900
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci53 458
z toho: platy zaměstnanců52 735
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)18 674
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 067
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 55 030
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě46 889
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě46 189
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)0
Dávky sociální péče11 882
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou34 700
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou29 785
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7193 674

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 CB-České Budějovice

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem1 788
Výdaje celkem516 160
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci59 022
z toho: platy zaměstnanců58 438
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)21 718
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 146
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 51 030
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě59 022
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě58 438
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)100
Dávky sociální péče36 834
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou55 200
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou27 364
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7146 707

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 CH-Cheb

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem34 160
Výdaje celkem385 826
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci83 092
z toho: platy zaměstnanců82 845
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)29 052
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 661
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 51 030
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě40 807
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě40 699
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)140
Dávky sociální péče11 387
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou22 900
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou17 260
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7109 157

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 CK-Český Krumlov

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem8 154
Výdaje celkem241 979
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci36 303
z toho: platy zaměstnanců36 175
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)12 698
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb792
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 57410
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě36 303
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě36 175
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)0
Dávky sociální péče9 704
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou32 400
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou11 682
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 770 642

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 CL-Česká Lípa

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem7 944
Výdaje celkem403 150
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci49 925
z toho: Platy zaměstnanců49 559
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)17410
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb995
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 532 293
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě49 925
z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě49 559
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)428
Dávky sociální péče13 367
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou29 200
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou23 470
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7109 761

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 ČR-Chrudim

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem2 337
Výdaje celkem422 633
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci47 977
z toho: Platy zaměstnanců47 431
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)16 792
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb951
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 51 030
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě47 977
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě47 431
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)195
Dávky sociální péče27 230
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou27 300
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou22 102
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7153 044

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 CV-Chomutov

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem1 747
Výdaje celkem687 116
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci49 040
z toho: platy zaměstnanců48 644
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)17 165
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb980
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 56 631
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě49 040
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě48 644
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)220
Dávky sociální péče15 150
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou29 700
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou26 417
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7377 720

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 DC-Děčín

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem5 637
Výdaje celkem580 246
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci64 861
z toho: platy zaměstnanců64 628
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)22 654
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 293
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 51 030
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě53 163
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě52 975
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)300
Dávky sociální péče18813
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou21 500
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou28 101
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7271 529

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 DO-Domažlice

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem11 608
Výdaje celkem226 423
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci54 245
z toho: Platy zaměstnanců53 916
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)19 011
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 079
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 51 592
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě39 346
z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě39 261
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)0
Dávky sociální péče12 674
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou22 100
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou26 206
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 743 419

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 FM-Frýdek-Místek

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem2 347
Výdaje celkem906 758
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci65 509
z toho: Platy zaměstnanců65 078
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)22 929
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 311
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 56 030
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě65 509
z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě65 078
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)0
Dávky sociální péče38 616
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou48 400
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou39 257
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7510 956

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 HB-Havlíčkův Brod

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem6 197
Výdaje celkem325 465
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci44 014
z toho: platy zaměstnanců43 562
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)15 739
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb889
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 53 160
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě44 014
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě43 562
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)300
Dávky sociální péče16 635
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou29 000
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou22 418
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 795 914

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 HK-Hradec Králové

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem7 223
Výdaje celkem559 182
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci55 893
z toho: platy zaměstnanců55 270
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)19 342
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 106
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 55 430
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě55 893
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě55 270
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)100
Dávky sociální péče35 448
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou22 400
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou23 575
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7161 378

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 HO-Hodonín

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem13 563
Výdaje celkem753 573
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci67 027
z toho: platy zaměstnanců66 901
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)23 452
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 340
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 522 594
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě52 118
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě52 024
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)0
Dávky sociální péče33 666
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou28 300
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou31 258
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7331 558

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 JC-Jičín

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem2 327
Výdaje celkem267 997
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci38 955
z toho: platy zaměstnanců38 649
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)13 571
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb774
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 51 030
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě38 955
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě38 649
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)0
Dávky sociální péče15 447
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou28 200
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou26 627
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 793 887

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 JE-Jeseník

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem17 376
Výdaje celkem249 012
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci54 802
z toho: platy zaměstnanců54 266
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)19 073
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 085
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 55 605
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě32 192
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě31 924
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)10
Dávky sociální péče6 935
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou15 900
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou13 261
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 786 916

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 JH-Jindřichův Hradec

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem40 967
Výdaje celkem407 808
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci103 714
z toho: platy zaměstnanců102 662
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)36 257
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 048
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 51 030
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě45 678
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě45 596
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)200
Dávky sociální péče21 289
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou40 900
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou19 155
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 785 070

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 JI-Jihlava

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem8 328
Výdaje celkem365 348
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci58 155
z toho: platy zaměstnanců57 660
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)20 354
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 163
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 511 392
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě49 217
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě48 944
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)0
Dávky sociální péče21 586
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou28 200
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou15 050
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7134 128

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištěni

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 JN-Jablonec nad Nisou

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem22 732
Výdaje celkem361 868
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci73 039
z toho: platy zaměstnanců71 769
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)25 485
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 436
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 530 150
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě40 224
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě39 994
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)750
Dávky sociální péče28418
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou23 300
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou13 998
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 787 550

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 KD-Kladno

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem2 237
Výdaje celkem592 161
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci50 002
z toho: platy zaměstnanců49 830
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)17 501
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 189
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 51 030
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě50 002
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě49 830
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)190
Dávky sociální péče29 408
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou34 500
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou21 997
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7227 762

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 KH-Kutná Hora

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem2 799
Výdaje celkem330 991
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci43 333
z toho: platy zaměstnanců43 096
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)15 167
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb862
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 52 885
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě39 315
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě39 078
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)0
Dávky sociální péče15 150
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou21 200
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou21 997
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7118 153

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 KI-Karviná

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem23 789
Výdaje celkem1 270 412
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci75 242
z toho: platy zaměstnanců74 319
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)26 265
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 486
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 51 030
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě75 242
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě74 319
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)100
Dávky sociální péče54 459
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou29 700
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou31 678
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7710 993

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 KM-Kroměříž

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem60 247
Výdaje celkem554 852
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci121 006
z toho: platy zaměstnanců119 632
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)42 222
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 401
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 514 721
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě45 927
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě45 590
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)200
Dávky sociální péče38 121
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou28 700
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou17 787
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7177 723

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 KO-Kolín

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem1 125
Výdaje celkem344 219
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci44 405
z toho: platy zaměstnanců43 723
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)15 455
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb876
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 55 430
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě44 405
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě43 723
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)0
Dávky sociální péče19 407
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou23 000
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou25 891
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7113 267

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 KT-Klatovy

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem4 100
Výdaje celkem353 085
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci44 130
z toho: platy zaměstnanců43 585
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)15 445
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb872
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 51 780
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě44 130
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě43 585
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)50
Dávky sociální péče18813
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou48 800
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou33 047
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7101 408

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 KV-Karlovy Vary

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem45 475
Výdaje celkem507 493
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci110 850
z toho: platy zaměstnanců109 986
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)38 794
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 197
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 52 061
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě44 343
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě44 135
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)0
Dávky sociální péče16 338
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou33 900
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou24 207
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7171 381

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 LI-Liberec

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem14 007
Výdaje celkem521 350
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci56 975
z toho: platy zaměstnanců56 244
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)19 682
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 125
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 524 648
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě56 975
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě56 244
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)710
Dávky sociální péče26 734
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou37 000
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou37 152
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7169 086

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 LN-Louny

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem3 229
Výdaje celkem432 324
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci41 639
z toho: platy zaměstnanců41 263
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)14 932
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb853
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 51 030
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě41 639
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě41 263
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)67
Dávky sociální péče11 783
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou43 100
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou28 101
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7216 501

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 LT-Litoměřice

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem5 287
Výdaje celkem545 273
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci49 040
z toho: platy zaměstnanců48 788
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)17 117
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb975
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 55 781
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě49 040
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě48 788
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)255
Dávky sociální péče16 833
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou31 400
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou42 414
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7225 338

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 MB-Mladá Boleslav

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem12 540
Výdaje celkem397 874
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci57 080
z toho: platy zaměstnanců56 658
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)20 002
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 130
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 51 030
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě49 106
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě48 775
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)0
Dávky sociální péče19011
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou25 900
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou35 784
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 777 085

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 ME-Mělník

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem4 302
Výdaje celkem368 707
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci45 180
z toho: platy zaměstnanců44 622
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)15813
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb903
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 51 030
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě45 180
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě44 622
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)200
Dávky sociální péče12 872
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou27 800
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou31 258
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7120 666

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 MO-Most

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem6 737
Výdaje celkem770 988
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci58 284
z toho: platy zaměstnanců57 738
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)20 397
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 155
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 51 030
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě42 612
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě42 307
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)10
Dávky sociální péče10 892
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou27 800
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou28 732
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7453 711

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 NA-Náchod

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem6 137
Výdaje celkem427 375
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci48 989
z toho: platy zaměstnanců48 312
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)17 147
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb992
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 55 192
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě48 989
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě48 312
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)25
Dávky sociální péče21 586
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou29 300
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou30 206
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7136 230

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 NB-Nymbur

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem8 018
Výdaje celkem361 862
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci45 529
z toho: platy zaměstnanců45 278
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)15 858
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb905
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 51 030
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě41 595
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě41 367
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)50
Dávky sociální péče21 388
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou21 500
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou31 679
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7104 335

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 NJ-Nový Jičín

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem4 339
Výdaje celkem667 418
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci55 648
z toho: platy zaměstnanců54 770
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)19 477
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 095
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 513 230
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě55 648
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě54 770
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)120
Dávky sociální péče22 576
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou34 500
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou30 101
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7328 068

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 OC-Olomouc

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem79 054
Výdaje celkem926 699
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci146 304
z toho: platy zaměstnanců144 303
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)51 206
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 893
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 515 129
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě67 869
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě67 236
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)100
Dávky sociální péče34 656
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou49 800
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou36 415
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7351 104

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 OP-Opava

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem22 477
Výdaje celkem824 708
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci77 675
z toho: platy zaměstnanců76 696
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)27 637
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 570
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 58 330
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě61 314
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě60 390
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)100
Dávky sociální péče35 646
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou50 600
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou27 259
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7297 058

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 PB-Příbram

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem2 657
Výdaje celkem411 276
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci47 574
z toho: platy zaměstnanců46 700
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)16 556
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb944
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 511 229
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě46 446
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě45 740
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)157
Dávky sociální péče19 803
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou33 500
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou9 472
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7119 010

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 PE-Pelhřimov

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem2 306
Výdaje celkem273 809
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci41 971
z toho: platy zaměstnanců41 559
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)14 544
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb831
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 51 030
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě41 971
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě41 559
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)0
Dávky sociální péče12 674
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou29 700
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou9 051
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 756 711

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 PI-Písek

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem3 483
Výdaje celkem278 431
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci39 412
z toho: platy zaměstnanců39 277
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)13 748
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb724
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 51 030
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě39 412
z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě39 277
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)500
Dávky sociální péče15 645
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou25 600
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou16 524
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 774 593

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 PJ-Plzeň jih

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem2 227
Výdaje celkem270 642
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci42 810
z toho: platy zaměstnanců42 646
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)14 927
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb854
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 523 640
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě38 981
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě38 817
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)60
Dávky sociální péče14 357
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou30 600
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou17 681
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 750 163

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 PR-Přerov

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem2 117
Výdaje celkem603 324
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci49 131
z toho: platy zaměstnanců48 241
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)17 160
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb966
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 516 730
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě49 131
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě48 241
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)0
Dávky sociální péče20 298
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou40 300
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou16 524
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7263 489

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 PS-Plzeň sever

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem4 898
Výdaje celkem279 434
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci43 962
z toho: platy zaměstnanců43 847
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)15317
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb876
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 55 780
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě39 991
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě39 900
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)100
Dávky sociální péče9 407
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou24 500
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou23 996
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 765 116

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 PT-Prachatice

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem1 107
Výdaje celkem230 905
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci36 141
z toho: Platy zaměstnanců35 729
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)12 602
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb714
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 58 030
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě36 141
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě35 729
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)0
Dávky sociální péče16 041
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou29 700
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou10 630
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 756 742

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 PU-Pardubice

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem12 057
Výdaje celkem540 540
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci50 973
z toho: platy zaměstnanců50 385
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)17 840
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 042
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 51 030
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě50 973
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě50 385
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)640
Dávky sociální péče28 517
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou16 000
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou26 206
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7157 777

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 PV-Prostějov

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem11 337
Výdaje celkem490 313
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci55 492
z toho: platy zaměstnanců55 323
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)19 363
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 106
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 51 030
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě44 889
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě44 720
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)0
Dávky sociální péče32 675
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou38 300
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou14 103
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7190 258

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 PY-Praha východ

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem22 042
Výdaje celkem340 443
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci72 520
z toho: platy zaměstnanců71 881
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)25 241
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 437
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 51 030
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě41 826
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě41 516
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)75
Dávky sociální péče12 872
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou37 400
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou21 260
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 756 981

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 PZ-Praha západ

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem5 049
Výdaje celkem277 636
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci40 260
z toho: platy zaměstnanců39 997
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)14 091
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb805
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 52 530
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě40 260
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě39 997
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)100
Dávky sociální péče10 100
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou18 200
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou28 732
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 750 617

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 RA-Rakovník

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem18 705
Výdaje celkem298 988
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci51 903
z toho: platy zaměstnanců51 343
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)18115
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 037
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 51 030
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě34 716
z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě34 552
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)0
Dávky sociální péče14 852
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou26 500
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou23 891
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 766 094

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 RK-Rychnov nad Kněžnou

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem20 565
Výdaje celkem354 942
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci42 654
z toho: platy zaměstnanců42 053
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)14 768
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb841
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 54 130
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě42 654
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě42 053
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)0
Dávky sociální péče22 774
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou26 200
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou22 102
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 783 945

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 RO-Rokycany

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem4 817
Výdaje celkem230 387
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci36 212
z toho: platy zaměstnanců36 125
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)12 653
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb690
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 518 030
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě31 222
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě31 157
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)150
Dávky sociální péče9 407
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou11 600
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou11 788
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 744 384

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 SM-Semily

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem3 557
Výdaje celkem307 563
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci43 770
z toho: platy zaměstnanců43 163
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)15319
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb863
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 524 685
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě40 028
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě39 421
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)45
Dávky sociální péče12 872
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou19 300
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou15 787
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 796 710

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 SO-Sokolov

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem1 392
Výdaje celkem371 935
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci40 725
z toho: platy zaměstnanců40 512
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)14 253
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb823
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 51 030
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě40 725
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě40 512
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)40
Dávky sociální péče10 199
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou17 600
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou20 839
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7147 137

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 ST-Strakonice

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem4 777
Výdaje celkem309 988
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci39 301
z toho: platy zaměstnanců38 982
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)13 750
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb780
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 512 467
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě39 301
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě38 982
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)100
Dávky sociální péče16 635
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou29 300
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou15 050
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 786 014

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 SU-Šumperk

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem28 697
Výdaje celkem589 497
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci99 878
z toho: platy zaměstnanců97 621
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)34 957
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 990
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 52 830
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě51 177
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě50 132
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)526
Dávky sociální péče21 289
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou35 700
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou27 680
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7222 281

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 SY-Svitavy

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem6 942
Výdaje celkem451 604
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci62 118
z toho: platy zaměstnanců61 333
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)21 501
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 227
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 54 530
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě45 899
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě45 521
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)47
Dávky sociální péče19 605
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou34 200
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou17 366
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7182 540

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 TA-Tábor

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem19 481
Výdaje celkem443 351
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci67 642
z toho: platy zaměstnanců67 089
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)23 675
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 342
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 539 719
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě45 756
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě45 264
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)0
Dávky sociální péče18 021
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou35 400
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou18 734
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7116 416

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 TC-Tachov

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem3 221
Výdaje celkem246 270
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci35 805
z toho: platy zaměstnanců35 466
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)12418
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb710
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 51 030
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě35 805
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě35 466
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)60
Dávky sociální péče11 189
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou27 100
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou14 103
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 764 632

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 TP-Teplice

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem9 467
Výdaje celkem625 763
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci61 578
z toho: platy zaměstnanců61 110
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)21 552
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 233
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 57 445
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě46 852
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě46 509
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)180
Dávky sociální péče16 338
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou46 900
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou16 103
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7309 046

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 TR-Třebíč

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem73 256
Výdaje celkem563 656
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci121 338
z toho: Platy zaměstnanců119 597
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)42 469
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 392
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 51 030
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě52 105
z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě51 657
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)230
Dávky sociální péče16 041
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou37 600
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou24 628
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7180 436

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 TU-Trutnov

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem3 748
Výdaje celkem490 173
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci49 685
z toho: platy zaměstnanců49 036
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)17 331
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 012
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 57 530
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě49 685
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě49 036
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)0
Dávky sociální péče37 131
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou27 100
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou21 049
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7137 414

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 UH-Uherské Hradiště

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem5 080
Výdaje celkem633 075
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci48 888
z toho: platy zaměstnanců48 384
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)17 014
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb972
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 512 833
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě48 888
z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě48 384
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)100
Dávky sociální péče25 744
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou43 600
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou21 260
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7195 308

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 UL-Ústí nad Labem

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem33 163
Výdaje celkem481 027
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci71 887
z toho: platy zaměstnanců69 018
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)25 162
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 381
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 51 030
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě43 329
z toho: Platy zaměstnanců ve státní správě43 171
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)0
Dávky sociální péče18813
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou16 000
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou21 155
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7288 977

*) pojistné na sociální zabezpečeni a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 UO-Ústí nad Orlicí

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem2 052
Výdaje celkem495 481
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci53 288
z toho: platy zaměstnanců52 702
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)18 650
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 054
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 55 530
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě53 288
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě52 702
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)0
Dávky sociální péče20 793
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou26 000
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou27 680
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7238 697

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 VS-Vsetín

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem2 280
Výdaje celkem568 676
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci50 455
z toho: Platy zaměstnanců49 715
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)17 397
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb994
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 58 030
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě50 455
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě49 715
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)400
Dávky sociální péče24 745
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou34 500
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou25 049
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7229 596

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 VY-Vyškov

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem2 237
Výdaje celkem364 801
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci49 160
z toho: platy zaměstnanců48 942
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)17 133
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb978
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 51 030
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě42 060
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě41 859
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)0
Dávky sociální péče10 694
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou26 900
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou18 523
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7137 988

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 ZL-Zlín

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem9 137
Výdaje celkem677 692
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci60 581
z toho: platy zaměstnanců60 245
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)21 154
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 205
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 520 653
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě60 581
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě60 245
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)10
Dávky sociální péče31 685
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou37 700
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou22 102
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7236 749

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 ZN-Znojmo

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem9 351
Výdaje celkem502 782
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci55 868
z toho: platy zaměstnanců55 544
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)19 553
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 118
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 514 051
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě49 098
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě48 774
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)60
Dávky sociální péče13 367
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou48 700
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou23 260
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7159 344

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 ZR-Žďár nad Sázavou

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem1 974
Výdaje celkem455 301
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci50 668
z toho: platy zaměstnanců50 352
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)17 828
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 050
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 514 830
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě50 668
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě50 352
Výdaje na realizaci Národního programů přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. (krizový zákon)93
Dávky sociální péče30 695
Výdaje na dopravní obslužnost linkovou autobusovou dopravou42 200
Výdaje na dopravní obslužnost drážní dopravou24 417
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo právními předpisy0
Dotace obcím v rámci finančního vztahu podle přílohy č. 7144 436

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem1 012
Výdaje celkem364 164
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci173 489
z toho: platy zaměstnanců155 499
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)60 721
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb3110
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 538 600
Specifické dílčí ukazatele
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím100
Platy funkcionářů NKÚ15 900
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.)2 850
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU4 900

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 396 Státní dluh

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem0
Výdaje celkem21 996 034
Financování
Vydané státní dluhopisy10 800 000
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Specifické dílčí ukazatele
Úroky státního dluhu21 246 034
Poplatky spojené s obsluhou státního dluhu200 000
Realizované kurzové ztráty550 000

Ukazatele kapitoly 397 Operace státních finančních aktiv

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet *)660 000
Příjmy na účtech státních finančních aktiv - ostatní příjmy6 299 114
Výdaje z účtů státních finančních aktiv celkem42 382 092
Financování
Vydané státní dluhopisy33 200 000
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech2 222 978
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Specifické dílčí ukazatele
Financování opatření k odstranění následků povodní100 000
Výdaje na obnovu koryt vodních toků a vodohospodářských děl a protipovodňová opatření **)990 000
Výdaje na financování programů výstavby a technické obnovy vodovodů a úpraven vod, čistíren odpadních vod a kanalizací ***)1 010 000
Výdaje na částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 200015 000
Výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku2 038 246
Financování řešení důsledků kosovské krize430 719
Výdaje na realizaci II. etapy reformy veřejné správy420 000
Překlenovací půjčka pro Českou inkasní, s.r.o.3 114 000
Výdaje na činnost Správy úložišť radioaktivních odpadů64 500
Výdaje na úhradu ztráty České konsolidační agentury33 200 000

*) zahrnuto v daňových příjmech

**) § 135 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon

***) § 45 zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích

Ukazatele kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa

v tisících Kč

Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem58 006 430
z toho: přijaté dotace z Fondu národního majetku20 600 000
Daňové příjmy celkem357 400 000
Výdaje celkem115 875 704
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 58 169 638
Specifické dílčí ukazatele
Vládní rozpočtová rezerva2 256 188
Rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků (z.č. 240/2000 Sb.)40 000
Rezerva na mimořádné výdaje podle z.č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému60 000
Vrcholné státní návštěvy60 000
Výdaje na protidrogovou politiku97 000
Stavební spoření10 902 000
Podpora exportu931 000
Majetková újma1 709 000
Ostatní podpora podnikům5 068 000
Dotace a návratné finanční výpomoci neziskovým organizacím1 186 800
Sociální výdaje; náhrady37 396 500
Transfery mezinárodním orqanizacím, zahraniční pomoc1 420 400
Finanční vztahy k rozpočtům krajů - viz příloha č. 6 zákona380 069
Finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých okresech (pro magistráty měst Plzně, Ostravy, Brna a hlavního města Prahy) - viz příloha č. 7 zákona3 752 642
Další prostředky pro územní samosprávy a pro okresní úřady819 634
Transfery veřejným rozpočtům centrální úrovně
z toho: Dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na regulaci trhu
Dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na krytí správních výdajů
33 757 000
2 725 972
204 028
Prostředky na zabezpečení summitu NATO799 680
Ostatní výdaje7 070 153

Příloha č. 5 k zákonu č. 490/2001 Sb.

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

v tis. Kč

Evidenční čísloNázev programuVýdaje celkemZ toho výdaje registrovaných akcí *
301 010Obnova a dostavba areálu Pražského Hradu117 87045 700
301 020Obnova a dostavba sídla prezidenta republiky v Lánech3 5003 500
301 030Pořízení a technická obnova strojů a zařízení Kanceláře prezidenta4 000
301 040Správa areálu Lánské obory5 630
Kancelář prezidenta republiky celkem131 00049 200
302 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku Poslanecké sněmovny Parlamentu29 70017 900
302 020Pořízení bytů pro poslance85 00085 000
Poslanecká sněmovna Parlamentu celkem114 700102 900
303 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku Senátu Parlamentu200 280160 230
Senát Parlamentu celkem200 280160 230
304 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku Úřadu vlády59 6774 000
Úřad vlády celkem59 6774 000
305 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku Bezpečnostní informační služby86 65574 755
305 910Pořízení a technická obnova invest.majetku organizací vědy a výzkumu250250
Bezpečnostní informační služba celkem86 90575 005
306 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku Ministerstva zahraničních věcí na 259 000 území České republiky125 000
306 020Pořízení a tech. obnova invest. majetku Ministerstva zahraničních věcí v zahraničí550 381198 625
Ministerstvo zahraničních věcí celkem809 381323 625
307 010Rozvoj mobilní komunikační infrastruktury123 860123 860
307 020Rozvoj operačně takt. systémů velení a řízení vzdušných a pozemních sil12 50012 500
307 040Rozvoj a modernizace senzorů, navigačních a identifikačních systémů31 00010 000
307 060Zabezpečení ochrany utajovaných skutečností95 20095 200
307 080Rozvoj vojenské policie a prevence kriminality39 20039 200
307 110Rozvoj strategického zpravodajství41 50041 500
307 120Rozvoj sil speciálních operací23 00023 000
307 160Pořízení a tech. obnova invest. majetku pro zajištění činnosti velení, správy, zásob, a výcviku vojsk AČR12 30012 300
307 190Zkvalitnění výcviku a života vojsk vojenského zpravodajství15 30015 300
307 210Rozvoj a modernizace mechanizovaného vojska878 752477 971
307 220Rozvoj a modernizace dělostřelectva28 00028 000
307 240Rozvoj a modernizace chemického vojska11 40011 400
307 270Rozvoj výcvikových zařízení pozemních sil19 75019 750
307 280Zkvalitnění výcviku a života pozemních sil172 760172 760
307 310Rozvoj a modernizace taktického letectva7 659 7027 659 702
307 320Rozvoj a modernizace vrtulníkového letectva200 000200 000
307 360Rozvoj a modernizace radiotechnického vojska28 00028 000
307 370Rozvoj logistiky vzdušných sil a PLRV14 50014 500

* akce registrované podle § 12 odst.5 a 6 zákona č.218/2000 Sb.

v tis. Kč

Evidenční čísloNázev programuVýdaje celkemZ toho výdaje registrovaných akcí *
307 380Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu86 12086 120
307 390Zkvalitnění výcviku a života vojsk vzdušných sil a PLRV118 80046 800
307 410Výstavba a použití sil a prostředků AČR v mezinár. operacích35 00035 000
307 420Zřízení a provoz zahraničních pracovišť ČR9 6109610
307 430Výcvikové aktivity se zahraniční účastí50 56050 560
307 440Zachování a obnova historických hodnot a tradic armády12 0005 000
307 450Bezpečnostní investice NATO603 8608 000
307 510Rozvoj mobilních zdravotnických prostředků a pracovišť AČR79 00079 000
307 520Rozvoj mírových zdravotnických a veterinárních zařízení215 100215 100
307 610Modernizace a rozvoj dopravních systémů85 70085 700
307 650Rozvoj kontejnerizace a manipulačních prostředků77 00077 000
307 660Rozvoj infrastruktury, požární ochrany a záchranných systémů46 02046 020
307 680Zabezpečení vojsk PHM, proviantním, výstrojním a ost. materiálem19 9509 950
307 710Racionalizace spotřeby paliv a energie a snižování emisí energetických zdrojů41 80041 800
307 720Výstavba a obnova zařízení k ochraně životního prostředí86 72039 930
307 740Zabezpečení centralizovaných správních funkcí20 80020 800
307 760Náhrada objektů vydaných v restitucích94 18294 182
307 770Rozvoj bytového programu27 00027 000
307 780Rozvoj sportu a armádní sportovní reprezentace16 65016 650
307 790Rozvoj vojenské lázeňské a rekreační péče160 400160 400
307 810Výstavba, obnova a provozování infrastruktury ICT MO44 60034 600
307 820Výstavba, obnova a provozování informačních systémů MO257 953253 550
307 910Národní program výzkumu v oblasti obrany a bezpečnosti45 40228 402
307 920Obranný výzkum a vývoj podpory výstavby sil AČR79 00079 000
307 930Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany27 45027 450
307 940Národní program vývoje obranných technologií152 250152 250
Ministerstvo obrany celkem11 899 65110714817
308 010Pořízení a technická obnova investičního majetku NBU28 56024 060
Národní bezpečnostní úřad celkem28 56024 060
309 010Pořízení a technická obnova invest. majetku Kanceláře veřejného ochránce práv14 400
Kancelář Veřejného ochránce práv celkem14 400
312 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Ministerstva financí55 5652 300
312 020Pořízení a technická obnova informačních a výpočetních systémů Ministerstva financí286 85062 250
312 110Pořízení a technická obnova budov a staveb územních finančních orgánů249 413249 413
312 120Pořízení a technická obnova strojů a zařízení územních finančních orgánů12 0003 000
312 130Pořízení a technická obnova informačního systému správy daní (ADIS)350 000
312 210Výstavba a technická obnova budov a staveb správy cel97 91797 313
312 220Pořízení a technická obnova strojů a zařízení správy cel69 340

* akce registrované podle § 12 odst.5 a 6 zákona č.218/2000 Sb.

v tis. Kč

Evidenční čísloNázev programuVýdaje celkemZ toho výdaje registrovaných akcí *
312 230Pořízení a technická obnova informačního systému správy cel (CIS)198 6002 100
Ministerstvo financí celkem1 319 685416 376
313 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Ministerstva práce a sociálních věcí80 00079 000
313 020Pořízení a tech. obnova invest. majetku Správy sociálního zabezpečení285 99835 998
313 030Pořízení a tech. obnova invest. majetku Správy služeb zaměstnanosti26 000
313 040Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě ústavů sociální péče1 451 5661 157 356
313 050Realizace informačního systému státní sociální podpory265 535
313 060Realizace informačního systému MPSV169 000
313 070Pořízení a tech. obnova invest. majetku charitativních organizací a občanských sdružení48 72148 721
313410Podpora podnikatelských subjektů zaměstnávajících občany se ZPS120 00013 290
313 910Pořízení a technická obnova invest.majetku organizací vědy a výzkumu2 000
Ministerstvo práce a sociálních věcí celkem2 448 8201 334 365
314 010Reprodukce investičního majetku pracovišť MV80 420
314 020Reprodukce investičního majetku v uprchlických táborech11 0007 901
314 030Reprodukce investičního majetku organizací zřízených MV k zajištění služeb23 000
314 040Reforma veřejné správy292 00095 053
314 050Převod správních činností4 500
314 060Dopady zákona č. 148/98 Sb. o ochraně utajovaných skutečností70 000
314 070Národní program přípravy ČR na členství v EU816 28317 000
314 110Rozvoj a obnova infrastruktury komunikačních systémů rezortu - HELIOS61 430
314 120Rozvoj a obnova radiokomunikačního systému hlavních složek IZS -PEGAS320 000
314 130Rozvoj a obnova centrálních informačních systémů55 770
314 140Obnova koncových zařízeních informačních a komunikačních systémů11 880
314 210Výstavba a obnova budov a staveb policejních útvarů363 000227 259
314 220Reprodukce movitého investičního majetku policejních útvarů129 000
314 310Reprodukce investičního majetku školských a vzdělávacích zařízení30 000
314 320Reprodukce investičního majetku tělovýchovných a sportovních zařízení2 0001 000
314 430Rezortní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie55 000
314610Reprodukce investičního majetku v působnosti Ředitelství záchranného sboru269 100259 100
314 620Reprodukce investičního majetku jednotek záchranných sborů236 648140 900
Ministerstvo vnitra celkem2 831 031748 213

* akce registrované podle § 12 odst.5 a 6 zákona č.218/2000 Sb.

v tis. Kč

Evidenční čísloNázev programuVýdaje celkemZ toho výdaje registrovaných akcí *
315 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Ministerstva životního prostředí90 88983 760
315 020Pořízení a tech. obnova invest. majetku chráněných krajinných oblastí a národních parků25 88814 638
315 050Revitalizace říčních systémů192 041191 541
315 060Drobné vodohospodářské ekologické akce211 729208 729
315 070Národní program přípravy ČR na členství v EU124 300
315910Pořízení a technická obnova invest. majetku organizací vědy a výzkumu28 10028 100
Ministerstvo životního prostředí celkem672 947526 768
317010Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě Ministerstva pro místní rozvoj73 4099 500
317 320Podpora cestovního ruchu212 000
317410Podpora obnovy bytového fondu350 000
317 420Výstavba nájemních bytů a technické infrastruktury ve vlastnictví obcí547 391522 041
317 530Výstavba a technická obnova domů s pečovatelskou službou588 600542 600
317 620Podpora regionálního rozvoje172 600112 025
317710Obnova venkova420 000
Ministerstvo pro místní rozvoj celkem2 364 0001 186 166
321 910Pořízení a technická obnova invest.majetku organizací vědy a výzkumu1 000
Grantová agentura celkem1 000
322 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Ministerstva průmyslu a obchodu129 93771 967
322 020Sanace těžby uranu ve s.p. DIAMO Stráž pod Ralskem188 600
322 040Podpora opatření k úsporám energiíí60 000
322 050Výstavba a technická obnova inženýrských sítí průmyslových zón625 000605 000
322 060Investice vyvolané útlumem uhelného, rudného a uranového hornictví179 100145 260
322 080Posílení konkurenceschopnosti průmyslu ČR100 000
Ministerstvo průmyslu a obchodu celkem1 282 637822 227
327 010Reprodukce investičního majetku MDS a organizací systému řízení resortu92 96315 600
327 170Výstavba a obnova místních komunikací42 000
327 410Podpora výstavby pražského metra550 000550 000
327 430Výstavba a technická obnova staveb MHD7 000
327 530Podpora kombinované dopravy100 000
327 620Podpora pořízení a obnovy vozidel městské hromadné dopravy200 000
327 630Podpora pořízení a obnovy vozidel autobusové dopravní obslužnosti200 000
327 910Reprodukce investičního majetku organizací vědy a výzkumu2 5002 500
Ministerstvo dopravy a spojů celkem1 194 463568 100

* akce registrované podle § 12 odst.5 a 6 zákona č.218/2000 Sb.

v tis. Kč

Evidenční čísloNázev programuVýdaje celkemZ toho výdaje registrovaných akcí *
328 010Repodukce majetku ve správě CTÚ23 00023 000
Český telekomunikační úřad celkem23 00023 000
329 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Ministerstva zemědělství311 00065 571
329 030Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod231 500
329 040Výstavba a technická obnova kanalizací a čistíren odpadních vod102 000
329 060Protipovodňová opatření0
329 180Odstranění škod způsobených povodní 1997 - MZe0
329 190Odstranění škod způsobených povodní 1998 - MZe0
Ministerstvo zemědělství celkem644 50065 571
333 010Reprodukce investičního majetku sektoru státní správy v působnosti MŠMT109 13254 009
333 020Reprodukce investičního majetku organizací zřízených MŠMT135 68553 072
333 110Výstavba a obnova budov a staveb základních škol211 255124 900
333 120Podpora koncepčního vzdělávacího rozvoje základních škol10 000
333 210Výstavba a obnova budov a staveb středních škol99 10553 502
333 220Podpora koncepčního vzdělávacího rozvoje středních škol30 000
333 310Výstavba a obnova budov a staveb vysokých škol1 999 4911 416 242
333 320Podpora koncepčního vzdělávacího rozvoje vysokých škol325 000
333 330Rozvoj materiálně - technické základny Masarykovy univerzity v Brně100 000
333 410Rozvoj materielně tech. základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže10 500
333 510Výstavba a obnova sportovních zařízení868 54910 200
333 520Výstavba a obnova zařízení sportovní reprezentace116 00029 000
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy celkem4 014 7171 740 925
334 010Reprodukce investičního majetku v působnosti MK452 548367 548
334 020Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví50 000
334 030Záchrana architektonického dědictví390 91547 215
334 110Podpora reprodukce majetku ve vlastnictví církví76 280
334 120Rehabilitace památníků bojů za svobodu,nezávislost a demokracii66 87937 429
Ministerstvo kultury celkem1 036 622452 192
335 010Výstavba a technická obnova nemocnic a léčebných zařízení v působnosti MZ1 515 8641 115 282
335 020Vybavení nemocnicpoliklinik a záchranné služby stroji a zařízeními525 000
335 040Státní podpora humanitárních projektů23 000
335 050Pořízení a tech. obnova invest. majetku organizací zřízených MZ109 00071 000
335 120Soubor projektů NPO podle usnesení vlády č.493/199331 000
335 130Státní podpora občanských sdružení651002 700
335 140Pořízení a tech. obnova invest. majetku Národní lékařské knihovny4 000
335 210Podpora reprodukce majetku regionálních zdravotnických zařízení3 887 1603 089 543
Ministerstvo zdravotnictví celkem6 160 1244 278 525

* akce registrované podle § 12 odst.5 a 6 zákona č.218/2000 Sb.

v tis. Kč

Evidenční čísloNázev programuVýdaje celkemZ toho výdaje registrovaných akcí *
336 010Reprodukce investičního majetku MS a organizací systému řízení resortu156 72836 307
336 110Výstavba soudů a státních zastupitelství111 827
336 120Rekonstrukce, modernizace a opravy soudů a státních zastupitelství1 073 923776 578
336 210Výstavba objektů vazebních věznic a věznic162 690138 690
336 220Rekonstrukce, modernizace a opravy vazebních věznic a věznic204 31042 108
Ministerstvo spravedlnosti celkem1 709 478993 683
341 010Pořízení a tech. obnova investičního majetku ve správě Úřadu pro veřejné informační systémy7 300
Úřad pro veřejné informační systémy celkem7 300
343 010Pořízení a technická obnova invest. majetku Úřadu pro ochranu osobních údajů7 100
Úřad pro ochranu osobních údajů celkem7 100
344 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Úřadu průmyslového vlastnictví27 63021 800
Úřad průmyslového vlastnictví celkem27 63021 800
345 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Českého statistického úřadu89 400
Český statistický úřad celkem89 400
346 030Pořízení a technická obnova investičního majetku v působnosti CÚZK93 53850 538
346 040Informační systém katastru nemovitostí158 520
Český úřad zeměměřický a katastrální celkem252 05850 538
347 010Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě Komise pro cenné papíry24 10024 100
Komise pro cenné papíry celkem24 10024 100
348 010Pořízení a tech.obnova investičního majetku ve správě CBÚ2 900
Český báňský úřad celkem2 900
349 010Reprodukce majetku ve správě Energetického regulačního úřadu13 076
Energetický regulační úřad celkem13 076
353 010Pořízení a tech.obnova investičního majetku ve správě UOHS3 800
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže celkem3 800
358 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Ústavního soudu6 900
Ustavní soud celkem6 900
372 010Pořízení a tech.obnova investičního majetku ve správě Rady pro rozhlas, a televizní vysílání1 300
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání celkem1 300
374 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku Správy státních hmotných rezerv78 80036 000
374 020Pořízení a tech. obnova invest. majetku systému hospodářské mobilizace88 70046 300
374 030Vytvoření a udržování nouzových zásob ropy a ropných produktů130 00050 000
Správa státních hmotných rezerv celkem297 500132 300

* akce registrované podle § 12 odst.5 a 6 zákona č.218/2000 Sb

v tis. Kč

Evidenční čísloNázev programuVýdaje celkemZ toho výdaje registrovaných akcí*
375 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Státního úřadu pro jadernou bezpečnost43 54233 542
Státní úřad pro jadernou bezpečnost celkem43 54233 542
380 010Reprodukce majetku okresních úřadů572 904379 829
Okresní úřady celkem572 904379 829
381 010Realizace informačního systému Nejvyššího kontrolního úřadu30 100
381 020Pořízení a tech. obnova invest. majetku NKU8 500
Nejvyšší kontrolní úřad celkem38 600
398 020Technická opatření v pásmech ochrany vod45 70141 701
398 080Realizace státních záruk za úvěry přijaté KOB a ČMZRB na financování infrastruktury3 251 7333 251 733
398 090Ostatní účelově určené výdaje na financování programů60 00060 000
398 210Výstavba a technická obnova školských zařízení v působnosti Okú a obcí2 537 5701 467 611
398 220Výstavba a obnova budov a staveb základních škol396 719313 051
398 230Podpora koncepčního vzdělávacího rozvoje základních škol190
398 240Výstavba a obnova budov a staveb středních škol1 538 9951 151 581
398 250Podpora koncepčního vzdělávacího rozvoje středních škol46 00543 505
398 320Výstavba a technická obnova staveb komunálního hospodářství30 00030 000
398 810Dotace poskytované obcím262 72568 519
Všeobecná pokladní správa celkem8 169 6386 427 701

Výdaje na financování programů celkem 48 605 326 31 679 758

* akce registrované podle § 12 odst.5 a 6 zákona č.218/2000 Sb.

Příloha č. 6 k zákonu č. 490/2001 Sb.

Finanční vztahy k rozpočtům krajů

v mil. Kč

Příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnostiz toho: na jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Praha41,3810,200
Středočeský39,7226,000
Jihočeský26,9213,300
Plzeňský22,8034,000
Karlovarský15,8433,100
Ústecký29,8535,300
Liberecký18,3402,800
Královéhradecký24,7793,800
Pardubický18,8843,500
Vysočina21,1713,300
Jihomoravský37,7333,700
Olomoucký21,5142,400
Zlínský21,2482,600
Moravskoslezský39,8776,000
Úhrn380,06950,000

Kritérium pro výpočet výše dotace podle § 19 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech:

* stanovení příspěvku na výkon státní správy v přenesené působnosti

limit počtu zaměstnanců krajských úřadů na přenesený výkon státní správy na rok 2001 stanovený v příloze č. 1 k usnesení vlády č. 85/2001, který je upraven o dopady usnesení vlády č. 62/2001. Každý zaměstnanec je oceněn 70% z objemu výdajů 444 tis.Kč (jedná se o průměrné výdaje kalkulované na jednoho nově přijímaného zaměstnance krajského úřadu) - celkem se jedná o objem příspěvku ve výši 330,069 mil. Kč;

částka 50,000 mil. Kč na jednotky sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí - dle § 24 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů návrh účelové dotace předkládá Ministerstvu financí Ministerstvo vnitra. Působnost kraje v této oblasti je dána v § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 7 k zákonu č. 490/2001 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH OKRESECH

v mil. Kč

OkresÚčelové dotace na běžné výdaje a příspěvky pro :CELKEM
ústavy sociální péče*)domovy důchodců*)dopravní obslužnostškolstvívybraná zdravotnická zařízení*)výkon státní správydávky sociální péče*)odbory školství magistrátů měst
slin. doprava*)drážní doprava*)
Praha110,740153,85530,00091,800115,010 402,661604,000 1 508,066
Benešov 11,134 21,63123,500 56,265
Beroun 3,672 8,628 17,60329,500 59,403
Kladno 8,585 16,999 34,978167,200 227,762
Kolín 8,688 10,8062,52022,25369,000 113,267
Kutná Hora 9,050 8,507 17,08283,000 117,639
Mělník 13,343 11,501 22,02273,800 120,666
Mladá Boleslav 13,112 26,57337,400 77,085
Nymburk 9,4532,83519,54772,500 104,335
Praha - východ 10,655 22,32624,000 56,981
Praha - západ 2,482 8,880 19,25520,000 50,617
Příbram 13,409 25,00180,600 119,010
Rakovník 6,518 12,57647,000 66,094
České Budějovice 10,860 21,360 41,68772,800 146,707
Český Krumlov 7,867 13,77549,000 70,642
Jindřichův Hradec 11,472 21,59852,000 85,070
Písek 8,477 16,41649,700 74,593
Prachatice5,2924,396 6,409 11,94528,700 56,742
Strakonice0,67818,204 8,403 16,22942,500 86,014
Tábor 10,860 12,136 23,92069,500 116,416
Domažlice 7,253 13,66622,500 43,419
Klatovy 16,601 10,243 20,46454,100 101,408
Plzeň - město10,17214,8942,50026,80016,7436,74156,801140,0004,564279,215
Plzeň - jih 7,766 15,79726,600 50,163
Plzeň - sever 8,632 16,98439,500 65,116
Rokycany 5,252 10,63228,500 44,384
Tachov 6,652 11,98046,000 64,632
Cheb 4,913 10,579 20,66573,000 109,157
Karlovy Vary 1,034 14,047 28,300128,000 171,381
Sokolov 12,822 21,815112,500 147,137
Děčín4,96218,514 15,915 31,138201,000 271,529
Chomutov18,52733,150 16,912 29,131280,000 377,720
Litoměřice 13,722 26,616185,000 225,338
Louny3,11621,928 10,461 19,996161,000 216,501
Most0,88211,274 14,208 27,347400,000 453,711
Teplice 10,188 14,489 29,369255,000 309,046
Ústí nad Labem9,59032,323 13,571 27,493206,000 288,977
Česká Lípa 3,103 14,158 24,50068,000 109,761
Jablonec nad Nisou 10,024 20,52657,000 87,550
Liberec 18,8195,04037,027108,200 169,086
Semily3,2746,206 9,720 17,51060,000 96,710

v mil. Kč

OkresÚčelové dotace na běžné výdaje a příspěvky pro :CELKEM
ústavy sociální péče*)domovy důchodců*)dopravní obslužnostškolstvívybraná zdravotnická zařízení*)výkon státní správydávky sociální péče*)odbory školství magistrátů měst
siln. doprava*)drážní doprava*)
Hradec Králové 2,482 18,153 37,443103,300 161,378
Jičín 23,272 9,551 18,06443,000 93,887
Náchod 4,810 13,742 26,17891,500 136,230
Rychnov n. Kněžnou 3,517 9,580 18,34852,500 83,945
Trutnov 1,862 14,419 28,13393,000 137,414
Chrudim0,339 13,278 24,427115,000 153,044
Pardubice 18,348 37,429102,000 157,777
Svitavy 16,549 13,163 23,828129,000 182,540
Ústí nad Orlicí1,19727,771 17,523 32,206160,000 238,697
Havlíčkův Brod 7,240 11,616 22,05855,000 95,914
Jihlava2,78111,481 13,186 25,18081,500 134,128
Pelhřimov 2,793 8,974 16,94428,000 56,711
Třebíč 15,555 27,181137,700 180,436
Žďár nad Sázavou1,1194,034 17,171 29,11293,000 144,436
Blansko 8,585 13,313 24,96880,000 126,866
Brno - město6,27457,7676,70019,20039,4127,560129,568590,0007,270863,751
Brno - venkov 18,602 36,86997,000 152,471
Břeclav 13,394 15,394 28,886136,000 193,674
Hodonín 20,460 37,098274,000 331,558
Vyškov 10,930 20,058107,000 137,988
Znojmo 14,875 26,469118,000 159,344
Jeseník 1,862 5,401 9,85369,800 86,916
Olomouc 2,379 26,841 51,884270,000 351,104
Prostějov 6,982 12,763 25,513145,000 190,258
Přerov1,01711,119 16,288 31,565203,500 263,489
Šumperk 15,953 29,328177,000 222,281
Kroměříž 10,136 13,502 25,085129,000 177,723
Uherské Hradiště 17,766 33,542144,000 195,308
Vsetín1,187 18,176 34,133176,100 229,596
Zlín 23,146 45,403168,200 236,749
Bruntál2,52017,583 13,765 24,465197,000 255,333
Frýdek - Místek4,52039,459 30,369 52,608384,000 510,956
Karviná4,853 35,035 65,105606,000 710,993
Nový Jičín0,5092,896 20,534 37,129267,000 328,068
Opava 2,689 22,941 42,128229,300 297,058
Ostrava - město21,46174,3167,70032,40036,6559,765108,924800,00010,3891 101,610
Úhrn215,010773,10146,900170,2001 209,10434,4612 603,94711 000,00022,22316 074,946

*) účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2002

Příloha č. 8 k zákonu č. 490/2001 Sb.

Postup pro stanovení výše příspěvku na osobní a věcné výdaje spojené s výkonem státní správy jednotlivým obcím v každém okrese (dále jen "příspěvek")

Výše příspěvku se stanoví násobkem pevné sazby příspěvku na každých 100 obyvatel trvale bydlících na území, v němž obecní úřad vykonává státní správu, a jedné setiny celkového počtu obyvatel území.

Sazby příspěvku ze státního rozpočtu stanovené v závislosti na rozsahu svěřené nebo přenesené působnosti k výkonu státní správy činí:

PůsobnostSazba v Kč na 100 obyvatel1)
obce2)1 230 Kč
obce s působností matričního úřadu2)3 120 Kč
obce s působností stavebního úřadu2)7 210 Kč
obce s pověřeným obecním úřadem2)11 550 Kč
obce s působností okresního úřadu3)11 010 Kč

Příloha č. 9 k zákonu č. 490/2001 Sb.

Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2002 a způsobu kontroly jejich využití

[podle § 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)]

1. Obecné podmínky

(1) Podle těchto „Závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2002 a způsobu kontroly jejich využití" (dále jen „pravidla") se poskytují finanční příspěvky (dále jen „příspěvky") na

a) obnovu lesů poškozených imisemi,

b) obnovu, zajištění a výchovu porostů,

c) sdružování vlastníků lesů malých výměr,

d) ekologické a k přírodě šetrné technologie,

e) zajištění mimoprodukčních funkcí lesa,

f) hrazení bystřin,

g) podporu ohrožených druhů zvěře,

h) vyhotovení lesních hospodářských plánů1) (dále jen „plán") v digitální formě,

i) ostatní hospodaření v lesích,

j) programy spolufinancované s fondy ES.

(2) Příspěvky podle odstavce 1 na základě žádosti poskytuje

a) Ministerstvo životního prostředí, jde-li o pozemky v národních parcích a jejich ochranných pásmech,2)

b) Ministerstvo obrany, jde-li o pozemky určené pro obranu státu,3)

c) Ministerstvo zemědělství, jde-li o pozemky neuvedené pod písmeny a) a b) tohoto odstavce.

(3) V případě, že pozemky jsou ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o příspěvek vždy osoba, která

a) má většinový spoluvlastnický podíl,4) nebo

b) je zmocněna písemnou ověřenou plnou mocí dalšími spoluvlastníky, kteří mají spolu se žadatelem na pozemku většinový podíl počítaný podle velikosti podílů.

(4) Pokud je žadatelem nájemce přikládá k žádosti nájemní smlouvu, která musí obsahovat i souhlas vlastníka pozemku s poskytnutím příspěvku nájemci, v případě investičního příspěvku i způsob nakládání s pořízenou investicí.

(5) Pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na území národního parku přikládá žadatel k žádosti stanovisko správy národního parku.

(6) Žadatel vypočte požadovanou výši příspěvku způsobem uvedeným u příslušného předmětu příspěvku a zaokrouhluje ji vždy na celé koruny dolů.

(7) Příspěvek se neposkytne, pokud celková výše příspěvku je nižší než 500,- Kč.

(8) Originál žádosti o poskytnutí příspěvku a vyúčtování příspěvku podle těchto pravidel podává žadatel podacímu místu

a) na pozemcích podle odstavce 2 písm. a), příslušnému odboru výkonu státní správy Ministerstva životního prostředí, v jehož územním obvodu se nachází předmětný pozemek,

b) na pozemcích podle odstavce 2 písm. b), Ministerstvu obrany,

c) na pozemcích podle odstavce 2 písm. c), kraji,5) do jehož působnosti spadá katastrální území, ve kterém je majetek žadatele; leží-li lesní majetek žadatele v působnosti více sousedních krajů, žádost podává tam, kde leží větší část lesního majetku.

(9) Podací místo zaeviduje žádost dnem přijetí.

(10) Je-li předložená žádost neúplně nebo nesprávně vyplněna, vyzve podací místo žadatele k odstranění nedostatků. Pokud žadatel neodstraní nedostatky do 30 kalendářních dnů ode dne doručení, bude žádost zamítnuta. Zaregistrování žádosti do pořadí pro projednání bude provedeno až po odstranění všech nedostatků.

(11) Žádosti jsou projednávány podacím místem v pořadí v jakém byly zaregistrovány, s výjimkou příspěvků poskytovaných podle části 2. písmen E a F, kde se postupuje podle stanovených kritérií a rozhoduje o poskytnutí příspěvku.

(12) Příspěvky jsou přiznávány do vyčerpání finančních limitů stanovených pro jednotlivá písmena příspěvků příslušným ministerstvem podle odstavce 2.

(13) Žadatel je o výsledku projednání vyrozuměn podacím místem formou rozhodnutí. Kopii rozhodnutí o přiznání příspěvku zasílá podací místo příslušnému finančnímu úřadu. Na toto rozhodování se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.6)

(14) Příspěvky jsou poukazovány bezhotovostně přímo na účet žadatele, a to:

a) u příspěvků poskytovaných podle části 2. písmen A, B, C, D, G písm. b), H a J po přiznání příspěvku,

b) u příspěvků poskytovaných podle části 2. písmen E, F a I na základě předloženého vyúčtování po provedení prací,

c) u příspěvků poskytovaných podle části 2. písmene G písm. a) po splnění podmínek stanovených pro přiznání příspěvku.

(15) Je-li poskytnut příspěvek podle těchto pravidel, nelze na předmět příspěvku poskytnout v témže roce jinou podporu ze státních zdrojů nebo prostředky z předvstupních fondů ES. Toto ustanovení neplatí pro poskytování příspěvků podle části 2. písmene J.

(16) Porušení lesního zákona může být důvodem k zamítnutí žádosti o příspěvek podle těchto pravidel.

(17) Kontrola dodržení podmínek stanovených těmito pravidly je vykonávána podle zvláštních právních předpisů.7)

(18) Při zjištění, že porušením těchto pravidel byl příspěvek získán neoprávněně, provedení prací neodpovídá uvedenému rozsahu, účelu nebo kvalitě nebo došlo k neohlášené změně v projektové dokumentaci nebo uvedení nepravdivých údajů, postupuje se podle zvláštního právního předpisu.8)

(19) Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního nebo obdobného poměru přicházejí do styku s osobními daty žadatelů uvedenými na žádostech, mají povinnost mlčenlivosti o těchto informacích podle zvláštního právního předpisu.9)

(20) Příspěvek může být poskytnut pouze za předpokladu, že žadatel písemně potvrdí na žádosti o příspěvek svým podpisem souhlas se zveřejněním údajů v následujícím rozsahu:

a) jméno a příjmení žadatele, popř. obchodní jméno,

b) rodné číslo, popř. identifikační číslo,

c) úplná adresa bydliště, popř. sídlo,

d) předmět příspěvku,

e) výše poskytnutého příspěvku.

(21) V případě, že žadatel nemůže dodržet skutečnosti uvedené v žádosti a stanovené v rozhodnutí, požádá podací místo o jejich změnu, kterou doloží příslušnými doklady.

2. Příspěvky

A. Příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi

Předmět příspěvku:

a) přirozená obnova a umělá obnova šíjí,

b) umělá obnova sadbou - první,

c) umělá obnova sadbou - opakovaná,

d) ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění (ochrana kultur proti buřeni, zvěři, klikorohu a myšovitým),

e) zřizování nových oplocenek za účelem zajištění lesních porostů nebo jejich částí s plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 30 % a vyšším,

f) hnojení a vápnění lesních porostů.

Kritéria příspěvku:

- pásmo10) ohrožení A, pásmo ohrožení B.

Sazba příspěvku:

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceSazba v pásmu ohrožení
AB
1.Přirozená obnova a umělá obnova šíjí
- meliorační a zpevňující dřeviny11)Kč/haAa115 00015 000
- ostatní dřevinyKč/haAa210 00010 000
2.Umělá obnova sadbou - první
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/sazeniciAb11212
Kč/poloodrostekAb23030
Kč/odrostekAb34040
- ostatní dřevinyKč/sazeniciAb488
3.Umělá obnova sadbou - opakovaná
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/sazeniciAc199
- ostatní dřevinyKč/sazeniciAc277
4.Ochrana mladých lesních porostů
- ochrana kultur proti buřeniKč/haAd14 5004 000
- ochrana kultur proti zvěřiKč/haAd23 5002 500
- ochrana kultur proti klikorohuKč/haAd31 000700
- ochrana kultur proti myšovitýmKč/haAd42 5002 000
5.Zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 160 cm za
účelem zajištění lesních porostů nebo jejich částí seKč/kmAe170 00070 000
zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 30 % a vyšším
6.Hnojení a vápnění lesních porostů
- leteckéKč/haAf16 0004 000
- pozemníKč/haAf22 0002 000
- k jednotlivým sazenicím při výsadběKč/haAf32 0002 000

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (např. ha, počet sazenic, km).

Podmínky přiznání příspěvku:

- kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,

- přirozená a umělá obnova je pro účely těchto pravidel i zalesnění lesních pozemků, které jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí,

- při umělé obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu,12)

- dodržení parametrů u stromků z náletu nebo sazenice,13)

- příspěvek na přirozenou obnovu a šíji se poskytuje za předpokladu, že na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanoveného pro hlavní dřevinu,14)

- příspěvek na umělou obnovu lesa sadbou se poskytuje nejvýše na 1,3 násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného pro hlavní dřevinu,14)

- za první sadbu jsou považovány i podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem klenem, pokud nejsou hlavní dřevinou, a dosadby nezajištěných lesních porostů poloodrostky a odrostky do 30 % obnovované plochy,

- příspěvek na poloodrostky a odrostky se poskytuje u prostokořeného materiálu do 500 ks/ha redukované plochy a obalovaného materiálu do 400 ks/ha, za předpokladu provedení mechanické ochrany proti zvěři,

- poloodrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 51 cm do 120 cm,

- odrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná minimálně dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 121 cm do 250 cm,

- příspěvek na letecké vápnění lesních porostů se poskytuje při minimální hektarové dávce 2t/ha,

- příspěvek na ochranu kultur proti buřeni se poskytuje jedenkrát za rok,

- skutečným věkem porostu se rozumí jeho stáří uvedené v plánu nebo osnově15) s připočtením počtu let od začátku platnosti plánu, respektive osnovy do doby provedení prací, na které je požadován příspěvek.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu16) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

- list o původu použitých semen,17) respektive sazenic,18) pokud je předmětem příspěvku umělá obnova.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- na přirozenou obnovu a umělou obnovu šíjí do 28.6.2002,

- v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

Přechodná ustanovení:

- žádosti podané podle platných předpisů pro rok 2001 po 30.9.2001 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2002,

- žádosti roku 2002 podané podle těchto pravidel po 30.9.2002 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2003.

B. Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů

Předmět příspěvku:

- obnova a zajištění lesních porostů v lesích neuvedených v písmenu A :

a) přirozená obnova a umělá obnova šíjí,

b) umělá obnova sadbou - první,

c) umělá obnova sadbou - opakovaná,

d) zajištění lesních porostů19) v zákonné lhůtě,20)

- výchova lesních porostů:

e) odstraňování lesních porostů v rámci rekonstrukce a přeměny porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou,

f) výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu (prořezávky a předmýtní úmyslná těžba).

Kritéria příspěvku:

- skupina souboru lesních typů dle tabulky „Zařazení souborů lesních typů do skupin", zařazení lesů do kategorie lesů ochranných21) (lesy ochranné),

- zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení22) s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích23) (lesy zvláštního určení),

- zařazení do lesů určených pro obranu státu, které jsou v působnosti Ministerstva obrany (lesy vojenské),

- předání nezajištěných kultur při předání lesů nebo vrácení užívacího práva oprávněné osobě po 1.1.2000 (lesy restituční),

- zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských (lesy hospodářské).

Zařazení souborů lesních typů do skupin:

SkupinaSoubory lesních typů
1.9Z, 9R, 9K, 8Z, 8Y, 8V, 8T, 8S, 8R, 8Q, 8P, 8N, 8M, 8K, 8F, 8A, 7Z, 7Y, 7T, 7R, 7Q, 7N, 7M, 7K, 6Z, 6Y, 6T, 6Q, 6M, 5Z, 5Y, 5R, 5M, 4Z, 4Y, 4X, 4Q, 4M, 3Z, 3Y, 3X, 3T, 3Q, 3P, 3N, 3M, 3K, 3J, 3C, 2Z, 2X, 2W, 2T, 2S, 2Q, 2P, 2N, 2M, 2K, 21, 2C, 2A, 1Z, IX, 1S, IQ, IP, IN, 1M, 1K, U, 11, 1H, 1C, 1B, 1A, 0Z, 0Y, 0X, OR, 0Q, OP, ON, 0M, OK, 0C
2.7S, 7F, 6N, 6L, 6K, 5T, 5Q, 5N, 5K, 4N, 4K, 4C, 3R, 31, 3A, 20, 1T, 10, 1G, 00

Sazba příspěvku:

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceSkupina souborů lesních typůLesy
1.2.ochrannézvl. určenívojenskérestitučníhospodářské
12OUZRH
1.Přirozená obnova a umělá obnova šíjí
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/haBa112 00012 00012 00012 00012 000-12 000
- hlavni dřevinyKč/haBa210 00010 00010 00010 00010 000--
2.Umělá obnova sadbou - první
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/sazeniciBb199999-9
Kč/poloodrostekBb23030303030-30
Kč/odrostekBb34040404040 40
- hlavní dřevinyKč/sazenicíBb465646--
3.Umělá obnova sadbou - opakovaná
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/sazeniciBc1-----9-
- hlavní dřevinyKč/sazeniciBc2-----7-
4.Zajištění lesních porostů
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/haBd134 00026 50034 00014 00034 000-10 500
- hlavní dřevinyKč/haBd220 00016 00020 0008 00020 000--
5.Odstraňování lesních porostů v rámci rekonstrukceKč/haBe1 10 00010 00010 000 10 000
6.Výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku
- prořezávkyKč/haBf1--4 0004 0004 000-4 000
- předmýtní úmyslná těžbaKč/haBf2--3 2003 2003 200-3 200

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (např. ha, počet sazenic).

Podmínky přiznání příspěvku:

- kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,

- přirozená a umělá obnova je pro účely těchto pravidel i zalesnění lesních pozemků, které jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí,

- při umělé obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu,

- dodržení parametrů u stromků z náletu nebo sazenice,

- příspěvek na přirozenou obnovu a šíji se poskytuje za předpokladu, že na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanoveného pro hlavní dřevinu,

příspěvek na umělou obnovu lesa sadbou se poskytuje nejvýše na 1,3 násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného pro hlavní dřevinu,

- za první sadbu jsou považovány i podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem klenem, pokud nejsou hlavní dřevinou, a dosadby nezajištěných lesních porostů poloodrostky a odrostky do 20 % obnovované plochy,

- příspěvek na poloodrostky a odrostky se poskytuje u prostokořeného materiálu do 500 ks/ha redukované plochy a obalovaného materiálu do 400 ks/ha, za předpokladu provedení mechanické ochrany proti zvěři,

- poloodrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 51 cm do 120 cm,

- odrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná minimálně dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 121 cm do 250 cm,

- skutečným věkem porostu se rozumí jeho stáří uvedené v plánu nebo osnově s připočtením počtu let od začátku platnosti plánu, respektive osnovy do doby provedení prací, na které je požadován příspěvek,

- příspěvek na výchovu lesních porostů se poskytuje jedenkrát za období platnosti plánu nebo osnovy,

- příspěvek na zajištění lesních porostů se poskytuje i na porosty, na jejichž založení žadatel čerpal dotaci ve smyslu zásad,24) za předpokladu, že neobdržel podporu nebo pomoc na ochranu porostů ve smyslu zvláštního právního předpisu,25)

- při splnění několika kritérií může žadatel použít výhodnější sazbu.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3., formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

- list o původu použitých semen, respektive sazenic, pokud je předmětem příspěvku umělá obnova.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- na zajištění lesních porostů, přirozenou obnovu a umělou obnovu šíjí do 28.6.2002, v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

Přechodná ustanovení:

- žádosti podané podle platných předpisů pro rok 2001 po 30.9.2001 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2002,

- žádosti roku 2002 podané podle těchto pravidel po 30.9.2002 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2003.

C. Příspěvek na sdružování vlastníků lesů malých výměr

Předmět příspěvku:

a) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti od 150 do 500 hektarů,

b) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 500 a do 1 000 hektarů,

c) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 1 000 hektarů.

Kritéria příspěvku:

- velikost celkového sdruženého majetku k 1.1.2002,

- velikost výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k 1.1.2002 zaokrouhlená na celé hektary nahoru.

Sazba příspěvku:

Čís. řád.Velikost sdruženého majetku v hektarechTechnické jednotkyIndikaceVýměra jednotlivých sdružujících se vlastníků
do 5 hado 50 hado 150 hado 300 ha
ABCD
1.od 150 do 500Kč/haCa1300150100_
2.nad 500 a do 1000Kč/haCb135020015050
3.nad 1 000Kč/haCc1400250200100

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a velikosti výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k 1.1.2002, zaokrouhlené na celé hektary nahoru, ve vztahu na velikost sdruženého majetku celkem.

Podmínky přiznání příspěvku:

- sdružení nejméně 5 vlastníků lesa, kteří společně hospodaří na sdruženém majetku, minimální výměra sdruženého majetku 150 hektarů,

- sdružení je otevřeným subjektem pro všechny vlastníky lesa v regionu, který je stanoven smlouvou o sdružení,

- členem sdružení jsou pouze vlastníci lesa,

- sdružené pozemky mají jednoho odborného lesního hospodáře.

Žadatel:

- člen sdružení bez právní subjektivity (vlastník lesa), který je smlouvou o sdružení k tomuto oprávněn,

- sdružení s právní subjektivitou.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

- smlouva o sdružení vlastníků lesa.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 29.3.2002.

D. Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie

Předmět příspěvku:

a) vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu,

b) vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu,

c) vyklizování nebo přibližování dříví strojem na kolopásovém nebo pásovém podvozku včetně železného koně v lesním porostu,

d) likvidace klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa s rozptýlením hmoty nebo jiným využitím.

Kritéria příspěvku:

- zařazení lesů do kategorie lesů ochranných (lesy ochranné),

- zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích (lesy zvláštního určení),

- zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských (lesy hospodářské).

Sazba příspěvku:

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceLesy
ochrannézvl. určeníhospodářské
0UH
1.Vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou [viz písm. a)]Kč/m3 Da1808050
2.Vyklizování nebo přibližování dříví koněm [viz písm. b)]Kč/m3 Db1303020
3.Vyklizování nebo přibližování strojem [viz písm. c)]Kč/m3 Dc1303020
4.Likvidace klestu štěpkováním nebo drcením [viz písm. d)]Kč/haDd112 00012 00012 000

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (m3, ha).

Podmínky přiznání příspěvku:

- kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích, v případě kombinace několika technologií použije žadatel pouze sazbu, která je pro něj výhodnější.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.

Termín podání žádosti o příspěvek:

do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

Přechodná ustanovení:

- žádosti podané podle platných předpisů pro rok 2001 po 30.9.2001 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2002,

- žádosti roku 2002 podané podle těchto pravidel po 30.9.2002 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2003.

E. Příspěvek na zajištění mimoprodukčních funkcí lesa

Předmět příspěvku:

a) výstavba a opravy objektů lesotechnických meliorací v lesích,

b) opatření zaměřená na ochranu půdy, vody a úpravu vodního režimu v lesích v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů nebo v chráněných oblastech přirozené akumulace vod,26)

c) výstavba a opravy (včetně odbahnění) retenčních vodních nádrží do velikosti vodní plochy 2 hektarů při normální hladině, které jsou pozemky určenými k plnění funkcí lesa a souvisí s úpravou vodního režimu v lesích,

d) výstavba a opravy (nevztahuje se na běžnou nebo pomístnou údržbu) lesních cest nutných z hlediska ochrany půdy, vody a vodního režimu včetně výstavby a opravy mostků, propustků a svodnic na nich,

e) práce k posílení rekreační funkce lesa, k usměrňování návštěvnosti území, k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa a k údržbě lesního prostředí.

Kritéria příspěvku:

- rozpracované akce, na které byl poskytnut příspěvek v uplynulém období, akce, které nebyly v minulém roce uspokojeny pro nedostatek prostředků, ostatní akce.

Výše příspěvku:

- do 80 % skutečně vynaložených přímých nákladů na hlavní stavební výrobu (dále jen „HSV") a pomocnou stavební výrobu (dále jen „PSV") v souladu se schváleným projektem, výši příspěvku v procentech stanoví kraj na začátku běžného roku,

- žadatel je povinen neprodleně po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem o veřejnou zakázku27) oznámit konečnou cenu za akci a výši příspěvku,

- příspěvek může být poskytnut pouze na práce provedené a vyúčtované v běžném roce s výjimkou uvedenou v přechodném ustanovení,

- žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty.

Podmínky přiznání příspěvku:

- komplexnost řešení s ohledem na podmínky v dané lokalitě, hospodárné využití prostředků,

- akce, které nepodléhají stavebnímu povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, jsou považovány za běžnou údržbu a nejsou předmětem příspěvku,

- lesní cesta, na jejíž opravu je příspěvek žádán, musí být hmotným investičním majetkem ve vlastnictví nebo v nájmu žadatele.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3., formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

- projektová dokumentace pro provádění staveb v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy28) nebo zjednodušená dokumentace v ostatních případech,

- položkový rozpočet s vyčíslením přímých nákladů na HSV a PSV, s rozdělením prostředků na investiční a neinvestiční,

- stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 28.2.2002 - rozpracované akce, na které byl poskytnut příspěvek,

- akce, které nebyly v minulém roce uspokojeny pro nedostatek finančních prostředků,

- do 31.5.2002 - ostatní akce. Přechodná ustanovení:

- žádosti z roku 2001 rozpracované a neuspokojené z důvodu nedostatku finančních prostředků budou projednány přednostně v původním pořadí dle registrace pro projednání z minulých let, pokud žadatel písemně potvrdí příslušnému podacímu místu do 28.2.2002 platnost požadavku pro rok 2002 formou nově podané žádosti podle pravidel pro rok 2002 a příloh, které vyžadují aktualizaci pro omezenou dobou platnosti (stavební povolení apod.) nebo z důvodů změn v rozsahu prací či cenové úrovni (výkaz výměr, technické zpráva, položkový rozpočet apod.), práce provedené v měsících listopadu a prosinci 2002, které nebyly předmětem vyúčtování předloženého do 15.11.2002, mohou být, do výše stanovené rozhodnutím, uhrazeny z prostředků roku 2003, a to za podmínky, že žadatel

a) sdělí písemně do 15.11.2002 podacímu místu předpokládaný rozsah prací a výši příspěvku do konce roku 2002,

b) předloží do 31.1.2003 podacímu místu vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů na tyto provedené práce.

Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů s výpočtem výše příspěvku v souladu se schváleným projektem:

- do 15.11.2002.

F. Příspěvek na hrazení bystřin

Předmět příspěvku:

- výstavba a opravy objektů hrazení bystřin.

Kritéria příspěvku:

- rozpracované akce, na které byl poskytnut příspěvek v uplynulém období, akce, které nebyly v minulém roce uspokojeny pro nedostatek finančních prostředků, ostatní akce.

Výše příspěvku:

- do 80 % skutečně vynaložených přímých nákladů na HSV a PSV v souladu se schváleným projektem,

- výši příspěvku v procentech stanoví kraj na začátku běžného roku,

- žadatel je povinen neprodleně po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem o veřejnou zakázku oznámit konečnou cenu za akci a výši příspěvku,

- příspěvek může být poskytnut pouze na práce provedené a vyúčtované v běžném roce s výjimkou uvedenou v přechodném ustanovení,

- žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty.

Podmínky přiznání příspěvku:

- hospodárné využití prostředků,

- akce, které nepodléhají stavebnímu povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, jsou považovány za běžnou údržbu a nejsou předmětem příspěvku.

Žadatel:

- správce vodního toku,29) který vykonává právo hospodaření ve státních lesích,

- hospodaří v obecních lesích.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

- projektová dokumentace pro provádění staveb v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo zjednodušená dokumentace v ostatních případech,

- položkový rozpočet přímých nákladů na akci, tj. nákladů na HSV a PS V s rozdělením prostředků na investiční a neinvestiční,

- stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 28.2.2002 - rozpracované akce, na které byl poskytnut příspěvek,

- akce, které nebyly v minulém roce uspokojeny pro nedostatek finančních prostředků,

- do 31.5.2002 - ostatní akce.

Přechodná ustanovení:

- žádosti z roku 2001 rozpracované a neuspokojené z důvodu nedostatku finančních prostředků budou projednány přednostně v původním pořadí dle registrace pro projednání z minulých let, pokud žadatel písemně potvrdí příslušnému podacímu místu do 28.2.2002 platnost požadavku pro rok 2002 formou nově podané žádosti podle pravidel pro rok 2002 a příloh, které vyžadují aktualizaci pro omezenou dobou platnosti (stavební povolení apod.) nebo z důvodů změn v rozsahu prací či cenové úrovni (výkaz výměr, technické zpráva, položkový rozpočet apod.),

- práce provedené v měsících listopadu a prosinci 2002, které nebyly předmětem vyúčtování předloženého do 15.11.2002, mohou být, do výše stanovené rozhodnutím, uhrazeny z prostředků roku 2003, a to za podmínky, že žadatel

a) sdělí písemně do 15.11.2002 podacímu místu předpokládaný rozsah prací a výši příspěvku do konce roku 2002,

b) předloží do 31.1.2003 podacímu místu vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů na tyto provedené práce.

Termín předložení vyúčtovaní skutečně vynaložených přímých nákladu s výpočtem výše příspěvku v souladu se schváleným projektem:

- do 15.11.2002.

G. Příspěvek na podporu ohrožených druhů zvěře

Předmět příspěvku:

a) vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře (tetřeva hlušce, tetřívka obecného, koroptve polní, dropa velkého) v lokalitách jejich přirozeného výskytu,

b) oborní chov kozy bezoárové a bílého jelena.

Sazba příspěvku:

Čís. řád..Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceSazba
1.Vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře [viz písm. a)]Kč/kusGa114 000
- tetřev hlušecKč/kusGa211 000
- tetřívek obecnýKč/kusGa3200
- koroptev polníKč/kusGa420 000
- drop velký
2.Oborní chov
- kozy bezoárovéKč/kusGb11 500
- bílého jelenaKč/kusGb22 500

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu vypuštěných jedinců u příspěvku podle písm. a) nebo součinem sazby a skutečného počtu kusů k 31.3. běžného roku maximálně však do výše normovaného stavu, určeného okresním úřadem30) u příspěvku podle písm. b).

Podmínky přiznání příspěvku:

podle písm. a)

- zvěř, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem komerční činnosti (např. prodej, poplatkový odstřel),

- všichni jedinci budou trvale označeni značkami a bude o nich vedena evidence o stavu,

- vypuštění jedinců do honitby bude provedeno nejpozději do 1.11.2002 za účasti zástupce podacího místa a o provedeném vypuštění bude vypracován zápis,

- chov a vypuštění zvěře musí splňovat podmínky zvláštního právního předpisu,31)

podle písm. b)

- žadatel bude hospodařit podle plánu mysliveckého hospodaření a lovu32) na rok 2002 schváleného příslušným orgánem státní správy myslivosti, vedení evidence chovných jedinců.

Žadatel:

- uživatel honitby.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- koncepce podpory ohroženého druhu [u příspěvků podle písm. a)],

- zpracovaný plán opatření a způsobu vypouštění na běžný rok [u příspěvků podle písm. a)],

- koncepce podpory ohroženého druhu a v souladu s ní schválený plán mysliveckého hospodaření a lovu [u příspěvku podle písm. b)].

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 28.6.2002.

Termín předložení dokladu o splnění předmětu příspěvku podle písm. a):

- do 15.11.2002.

H. Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě

Předmět příspěvku:

- zpracování plánu v digitální formě.

Kritéria příspěvku:

- rozsah zpracování plánu v digitální formě.

Sazba příspěvku:

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceSazba
1.numerická a grafická data plánu v digitální forměKč/haH11350

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a rozlohy lesa v hektarech, které jsou uvedeny v Průvodním listu k LHP.

Podmínky přiznání příspěvku:

- platnost stávajícího plánu končí v roce 2001, v případě sloučení několika plánů žadatele končí platnost v roce 2001 alespoň jednoho z nich,

- doba platnosti nově vyhotovovaného plánu nesmí být kratší než 10 let,

- předání nově vyhotoveného plánu v digitální formě schvalujícímu orgánu státní správy lesů na technickém nosiči dat,

- soulad výstupů s informačním standardem lesního hospodářství (dále jen "IS LH") v platném znění, v rozsahu povinných položek IS LH.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- Průvodní list k LHP podle vzoru v části 3.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 30.9.2002.

I. Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích

Předmět příspěvku:

a) práce související se zachováním a reprodukcí genových zdrojů lesních dřevin,

b) zakládání a provoz semenných sadů (matečnic, klonových archivů),

c) mimořádná opatření při kalamitách způsobených biotickými i abiotickými činiteli (nelze uplatnit na běžnou ochranu a prevenci).

Výše příspěvku:

- do 80 % přímých nákladů v souladu se schválenou kalkulací, výši procenta si podací místo stanoví na začátku běžného roku,

- žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty.

Podmínky přiznání příspěvku:

- hospodárné využití prostředků.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitostí žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

- kalkulace přímých nákladů podle jednotlivých výkonů s uvedením množství technických jednotek,

- u kalamit stanovisko Lesní ochranné služby,

- u žádostí podle písm. b) uznávací list semenného sadu (matečnic, klonových archivů), u semenných sadů (matečnic, klonových archivů) dosud neuznaných potvrzení pověřené právnické osoby, že je objekt registrován, u nově zakládaných semenných sadů (matečnic, klonových archivů) doložit odborný posudek pověřené právnické osoby.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 31.5.2002,

- na kalamity do 1.11.2002.

Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů s výpočtem výše příspěvku v souladu se schválenou kalkulací:

- do 29.11.2002.

J. Příspěvek na programy spolufinancované s fondy ES

Předmět příspěvku:

- programy ES související s lesním hospodářstvím.

Výše příspěvku:

- 80 % přímých nákladů snížených o příspěvek z fondu ES.

Podmínky přiznání příspěvku:

- hospodárné využití prostředků.

Další podmínky pro ponechání vyplaceného příspěvku:

- předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů v souladu se smlouvou do 3 měsíců po ukončení akce,

- pokud žadatel poskytnutý příspěvek nevyčerpá, vrátí příslušnou část a případné penále se nevyměřuje.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- smlouva s pověřenou agenturou, schválený projekt.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 28.6.2002.

3. Vzory formulářů

Příloha č. 10 k zákonu č. 490/2001 Sb.

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2002 a způsobu kontroly jejich užití

[podle § 102 odst. 3 zákona č. 254/ 2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)]

1. Obecné podmínky

(1) Podle Závazných pravidel poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2002 a způsobu kontroly jejich užití (dále jen „závazná pravidla") se poskytují finanční prostředky (dále jen „podpora") k úhradě výdajů na opatření ve veřejném zájmu, zejména na

a) prevenci před povodněmi, v rámci programového financování podle zvláštního právního předpisu,

b) odstraňování povodňových škod, v rámci programového financování podle zvláštního právního předpisu,1)

c) ostatní opatření ve vodním hospodářství.

(2) Podporou se pro účely podle odstavce 1 rozumí peněžní prostředky státního rozpočtu kapitoly 329 Ministerstva zemědělství, případně jiné peněžní prostředky státu, poskytnuté na stanovený účel, specifikovaný žádostí.

(3) Podporu podle odstavce 1 na základě žádosti poskytuje Ministerstvo zemědělství, které je zároveň podacím místem pro podání žádosti.

(4) Podpora je nenávratná a je poskytována na kapitálové i běžné výdaje.

(5) Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního poměru nebo obdobného poměru přicházejí do styku s osobními údaji žadatelů uvedenými v žádostech, mají povinnost mlčenlivosti dle zvláštního právního předpisu2).

(6) Podpora může být poskytnuta pouze za předpokladu, že žadatel potvrdí na žádosti o podporu svým podpisem souhlas se zveřejněním údajů v následujícím rozsahu

a) jméno a příjmení žadatele, popř. obchodní jméno,

b) rodné číslo, popř. identifikační číslo,

c) úplná adresa bydliště, popř. sídlo,

d) předmět podpory,

e) výše poskytnuté podpory.

(7) Podporu nelze poskytnout na ukončenou akci, u které již bylo ukončeno financování nebo u které již požádal investor o vydání kolaudačního rozhodnutí.

(8) Žádosti jsou evidovány na Ministerstvu zemědělství dnem přijetí.

(9) Je-li předložená žádost neúplně nebo nesprávně vyplněna, vyzve Ministerstvo zemědělství žadatele k odstranění nedostatků. Pokud žadatel neodstraní nedostatky do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy, bude žádost zamítnuta. Zařazení žádosti do pořadí pro projednání bude provedeno až po odstranění všech nedostatků.

(10) Podpory jsou přiznávány do vyčerpání finančních limitů stanovených pro podpory Ministerstva zemědělství podle odstavce 1 v běžném kalendářním roce, návazně na příslušnou kapitolu státního rozpočtu.

(11) Podpory jsou poskytovány na základě rozhodnutí vydaného Ministerstvem zemědělství. Na toto rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. O zamítnutí žádosti Ministerstvo zemědělství žadatele vyrozumí.

(12) Ministerstvo zemědělství uvolňuje podpory

a) poskytované podle části 2 písm. A , B zálohově finančním institucím, které uvolní prostředky na základě předložených faktur žadatelem,

b) poskytované podle části 2 písm. C zálohově přímo na účet žadatele,

c) poskytované organizačním složkám státu podle zvláštního právního předpisu.3)

(13) Náklady, které jsou kryty z poskytnutých peněžních prostředků formou podpory, sleduje příjemce samostatně a prokazuje je účetními doklady.

(14) Je-li poskytnuta podpora podle těchto pravidel, nelze na její předmět poskytnout v tomtéž roce jinou podporu ze státních zdrojů nebo prostředky z předvstupních fondů Evropské unie.

(15) V případě, že žadatel nemůže dodržet skutečnosti uvedené v žádosti a stanovené v rozhodnutí, požádá Ministerstvo zemědělství o jejich změnu, kterou doloží příslušnými doklady.

(16) Porušení zvláštních právních předpisů4) může být důvodem k zamítnutí žádosti o podporu podle těchto závazných pravidel.

(17) Po ukončení akce ve lhůtě stanovené v rozhodnutí je příjemce podpory povinen předložit Ministerstvu zemědělství dokumentaci závěrečného vyhodnocení v následujícím rozsahu

a) zpráva o plnění závazných ukazatelů a podmínek účasti státního rozpočtu stanovených v rozhodnutí,

b) vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu poskytnutých na financování v požadovaném rozsahu.

(18) Kontrola dodržení podmínek stanovených těmito závaznými pravidly se vykonává podle zvláštních právních předpisů.5)

(19) Při zjištění, že porušením těchto závazných pravidel byla podpora získána neoprávněně, provedení prací neodpovídá uvedenému rozsahu, účelu nebo kvalitě nebo došlo k neohlášené změně v projektové dokumentaci nebo uvedení nepravdivých údajů, postupuje se podle zvláštního právního předpisu.6)

(20) Ministerstvo zemědělství si vyhrazuje právo neproplatit smluvenou částku podpory v případě zjištění skutečností opravňujících k úpravě rozhodnutí o přiznání podpory nebo v případě vládou schválených regulačních opatření. Dojde-li k úpravě rozhodnutí z důvodů vládou schválených regulačních opatření, proplatí Ministerstvo zemědělství žadateli prokazatelně vynaložené náklady na přípravu akce v plné výši a náklady vynaložené na realizaci akce do výše, stanovené podle míry regulačních opatření, vyjádřené v procentech.

(21) Ministerstvo zemědělství je oprávněno v mimořádných případech a ve veřejném zájmu k ochraně zdraví a životů obyvatel nebo při hrozících škodách velkého rozsahu udělit výjimku oproti ustanovení těchto závazných pravidel.

2. Podpory

A. Podpora prevence před povodněmi podle § 102 odst. 1 písm. e), g), h) vodního zákona

Podpora se poskytuje v rámci programu 329 060 - Protipovodňová opatření, financovaného v roce 2002 převážně z peněžních prostředků státních finančních aktiv ve smyslu § 135 vodního zákona.

I. Předmět podpory:

a) výstavba a obnova poldrů, nádrží a hrází a zajištění jejich provozu včetně údržby a oprav (podprogram 329 061),

b) zvyšování průtočné kapacity vodních toků, zajištění oprav, údržby a provozu souvisejících objektů a zařízení (podprogram 329 062),

c) zpracování návrhu na stanovení záplavových území a na vymezení rozsahu území ohrožených zvláštními povodněmi (podprogramy 329 063 a 329 065),

d) zpracování studií odtokových poměrů včetně zajištění potřebných dat, podkladů a modelů (podprogram 329 064),

e) obnova rybníků a zvýšení jejich akumulačních kapacit (podprogram 329 061).

II. Kritéria podpory:

a) pro předmět podpory dle části AI. písm. a) a b):

- přednostní řešení kritických území, tj. území s vyšší pravděpodobností povodňových situací s ohledem na hydrologické poměry anebo s možností vzniku závažných povodňových škod,

- návaznost na generely protipovodňové ochrany daného území, posouzení širších vazeb a aspektů prostorového využití, využití resp. zpracování matematického simulačního modelu, pokud je pro dané území vytvořen,

- náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku,

- integrace do připravovaných plánů v oblasti vod nebo soulad se Směrným vodohospodářským plánem,

- další skutečnosti, zejména např. spoluúčast vlastních zdrojů žadatele či zdrojů orgánů veřejné správy,

b) pro předmět podpory dle části A I. písm. c) a d):

- nejohroženější úseky vodních toků (počet ohrožených aglomerací s uvedením počtu obyvatel, četnost povodňových situací v zájmovém území v posledních letech, velikost skutečných povodňových škod),

- nejohroženější úseky vodních toků pod vybudovanými vodními díly (počet ohrožených aglomerací s uvedením počtu obyvatel, četnost povodňových situací v zájmovém území v posledních letech, velikost skutečných povodňových škod),

c) pro předmět podpory dle části AI. písm. e):

- významné rybníky o katastrální výměře nad 5 ha, které přestaly plnit svoji funkci, anebo jejichž akumulační funkce jsou silně narušeny či zcela zrušeny,

- bývalé rybniční kotliny, které jsou v současnosti užívané jiným způsobem a obnovení akumulace vody lokálně zlepší odtokové poměry.

III. Forma podpory:

a) pro předmět podpory dle části A I. písm. a), b) a e) je poskytována nenávratná podpora na kapitálové a běžné výdaje,

b) pro předmět podpory dle části A I. písm. c) a d) je poskytována nenávratná podpora na kapitálové výdaje.

IV. Způsob výpočtu podpory:

a) pro předmět podpory dle části AI. písm. a) a b):

- úhrada ve výši maximálně do 100 % nákladů na dokumentaci pro územní a stavební řízení, souvisejících investorských a inženýrských činností, výkupů pozemků a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby, rezerv a nákladů na vlastní realizaci, zjištěných dle dokumentace pro stavební řízení, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního předpisu,7)

b) pro předmět podpory dle části A I. písm. c):

- výše podpory je odhadnuta podle velikosti zájmového území (např. objem nutných geodetických prací, délka zpracovaného úseku v km, průměrná šířka inundace).

V případě, že požadovaná výše podpory přesáhne limit stanovený zvláštním právním předpisem8) je žadatel povinen doložit před přiznáním podpory doplněk žádosti (formulář C v části 3),

c) pro předmět podpory dle části AI. písm. d):

- výše podpory je odhadnuta podle velikosti zájmového území (např. objem nutných geodetických prací, délka zpracovaného úseku v km, plocha povodí v km2, průměrná šířka inundace).

V případě, že požadovaná výše podpory přesáhne limit stanovený zvláštním právním předpisem8) je žadatel povinen doložit před přiznáním podpory doplněk žádosti (formulář C v části 3),

d) pro předmět podpory dle části AI. písm. e):

- úhrada ve výši maximálně do 80 % nákladů na obnovu rybníků upravených podle výsledků zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu.7)

V. Podmínky přiznání podpory:

a) pro předmět podpory dle části AI. písm. a) až d):

- žadatel je určeným správcem řešeného vodního toku nebo správce či vlastník vodního díla,

- dodržení všech parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- dodržení osnovy studie stanovování záplavových území nebo studie odtokových poměrů,

- vydané stavební povolení nebo potvrzené ohlášení vodohospodářským orgánem,

b) pro předmět podpory dle části AI. písm. e):

- doklad referátu životního prostředí okresního úřadu, v jehož správním území rybník leží, ve kterém bude stanoveno, zda obnova rybníku, obsažená v dokumentaci, bude podléhat ohlášení nebo stavebnímu povolení,9)

- doložení přínosu k protipovodňovým opatřením ve vztahu k povodňovému plánu, vyjádřené zvýšeným objemem akumulace vody oproti současnému stavu.

VI. Žadatel:

- správci vodních toků podle zvláštního právního předpisu10) - pro předmět podpory dle části A I. písm. a), b), c) a d),

- obce, určené jako správce drobných vodních toků podle zvláštního právního předpisu,11)

- pro předmět podpory dle části A I. písm. e),

- právnická osoba, podnikající podle obchodního zákoníku nebo podnikající fyzická osoba, registrovaná obecním úřadem podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů - pro předmět podpory uvedený v části AI. písm. e).

VII. Základní náležitosti žádosti:

a) pro předmět podpory dle části AI. písm. a) a b):

- žádost o podporu na akci (formulář A v části 3),

- prohlášení žadatele (formulář B v části 3),

- další náležitosti obsažené ve formuláři E v části 3,

b) pro předmět podpory dle části AI. písm. c) a d):

- žádost o podporu na akci (formulář A v části 3),

- prohlášení žadatele (formulář B v části 3),

c) pro předmět podpory dle části AI. písm. e):

- žádost o podporu na akci (formulář A v části 3),

- doklad o registraci právnické nebo podnikající fyzické osoby,

- doklad o registraci žadatele k dani z přidané hodnoty,

- projektová dokumentace.

VIII. Termín podání žádosti o podporu:

- žádosti o podporu na akci se podávají v termínu do 31. března 2002 pro akce, jejichž financování žadatel uvažuje zahájit v roce 2002, a v termínu do 31. října 2002 pro akce, jejichž zahájení financování se uvažuje v následujícím kalendářním roce.

B. Podpora na odstraňování povodňových škod

- podle § 102 odst. 1 písm. f), n) vodního zákona

Podpora se poskytuje v rámci programů 329 180 - „Odstranění škod způsobených povodní 1997", 329 190 - „Odstranění škod způsobených povodní 1998" a 329 110 - „Odstranění škod způsobených povodní 2000", financovaných v roce 2002 převážně z peněžních prostředků státních finančních aktiv ve smyslu § 135 vodního zákona.

I. Předmět podpory:

a) náprava povodňových škod, vzniklých při povodni v roce 1997, 1998 a 2000 na vodních tocích a souvisejících vodohospodářských dílech. Obnovení koryt vodních toků a funkčnosti všech vodohospodářských děl (zejména v intravilánech obcí a pak i na volných úsecích vodních toků tam, kde náprava povodňové škody současně i obnoví významné vodohospodářské dílo či protipovodňovou ochranu území),

b) k úhradě jistin a úroků z přijatých komerčních úvěrů na úhradu nákladů k odstraňování povodňových škod z roku 1997.

II. Kritéria podpory:

- vyjádření omezené funkce koryta toku v důsledku povodňové škody jako např.:

a) omezení průtočnosti nebo kapacity koryta,

b) snížení stability dna a břehů koryta toku,

c) ohrožení funkce stability objektů v korytě toku včetně zařízení křižujících vodní tok,

d) snížení stability vodního toku jako významného krajinotvorného prvku v území,

e) vliv poruchového stavu na okolí koryta včetně pozemků, porostů, staveb při březích apod.,

f) vyjádření možných škod v důsledku dalšího trvání poruchového stavu (popisně, případně hrubým finančním odhadem).

III. Forma podpory:

- podpora je nenávratná, účelově vázaná a je poskytována na kapitálové i běžné výdaje.

IV. Způsob výpočtu podpory:

- úhrada ve výši maximálně do 100 % nákladů na dokumentaci pro územní a stavební řízení, souvisejících investorských a inženýrských činností, výkupů pozemků a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby, rezervy a nákladů na vlastní realizaci, zjištěných dle dokumentace pro stavební řízení, upravených podle výsledků zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu,7)

- úhrada ve výši maximálně do 100% splátek jistin a úroků z komerčních úvěrů poskytnutých finančními institucemi správcům vodních toků12) po předchozím souhlasu Ministerstva zemědělství.

V. Podmínky přiznání podpory:

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- vyjádření referátu životního prostředí místně příslušného okresního úřadu, že se jedná o povodňovou škodu, včetně kopie protokolu o místním šetření,

- vydané stavební povolení nebo potvrzení, že postačí ohlášení vodoprávnímu úřadu.

VI. Žadatel:

- správci vodních toků podle zvláštního právního předpisu10) - pro předmět podpory dle části B I. písm. a),

- správci vodních toků podle zvláštního právního předpisu12) - pro předmět podpory dle části B I. písm. b).

VII. Základní náležitosti žádosti:

- zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce,

- zdůvodnění očekávaných nákladů na akci a posouzení jejího přínosu,

- situace území (povodí) v měřítku 1:10 000 s vyznačením úseku či místa navrhované realizace akce,

- další náležitosti dle formulářů žádosti a jejích příloh (viz formuláře A, B, a D v části 3).

VIII. Termín podání žádosti o podporu:

- žádosti o podporu na akci se podávají v termínu do 31. března 2002 pro akce, jejichž financování žadatel uvažuje zahájit v roce 2002, a v termínu do 31. října 2002 pro akce, jejichž zahájení financování se uvažuje v následujícím kalendářním roce.

IX. Přechodná ustanovení:

- přednostně budou projednány žádosti podané v roce 2001, pro které platí přiměřeně ustanovení Pravidel Ministerstva zemědělství č.j. 17402/2001 - 6000 pro poskytování a čerpání finanční podpory na odstraňování povodňových škod na vodních tocích a souvisejících vodohospodářských dílech v rámci programů 329 180 a 329 190.

C. Podpora na ostatní opatření ve vodním hospodářství

- podle § 102 odst. 1 písm. a), b), c), d), j), k) vodního zákona

Podpora je nenávratná, neinvestičního charakteru a je poskytována v rámci běžných výdajů specifického ukazatele „Podpora vodnímu hospodářství celkem".

I. Předmět podpory:

a) zajištění činností správy povodí spojených se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod,

b) správa drobných vodních toků,

c) odbahnění rybníků,

d) provoz a údržba dopravně významných vodních cest.

II. Kritéria podpory:

a) pro předmět podpory dle části C I. písm. a):

- činnosti správy povodí, které jsou prokazatelně podle zvláštního právního předpisu,13)

b) pro předmět podpory dle části C I. písm. b):

- úpravy vodních toků a objekty vyžadující údržbu, opravy a zajištění provozuschopnosti a funkčnosti doložené stanoviskem vodoprávního úřadu,

c) pro předmět podpory dle části C I. písm. c):

- nejvíce zanesené rybníky s chovem ryb o katastrální výměře do 5,5 ha, u kterých vrstva sedimentu převyšuje průměrnou výšku 40 cm,

d) pro předmět podpory dle části C I. písm. d):

- zajištění provozu dopravně významné vodní cesty a plavebních objektů v ročním a denním režimu a umožnění využívání vodní cesty.14)

III. Forma podpory:

- pro předmět podpory dle části C I. písm. a) až d) je poskytována nenávratná, účelově vázaná podpora na běžné výdaje.

IV. Způsob výpočtu podpory:

a) pro předmět podpory uvedený v části C I. písm. a):

- úhrada prokazatelných nákladů vzniklých správcům povodí ve výši maximálně do 80 %,

b) pro předmět podpory dle části C I. písm. b):

- výše finanční podpory se poskytuje na úhradu maximálně do 100 % nákladů na realizaci, včetně projektové dokumentace, upravených podle výsledků zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu,7)

c) pro předmět podpory uvedený v části C I. písm. c):

- úhrada maximálně do výše 80 % nákladů na odbahnění rybníku a nebo maximálně do výše 150 Kč na 1 m3 vytěženého sedimentu, upravených podle výsledků zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu,7)

d) pro předmět podpory dle části C I. písm. d):

- úhrada maximálně do výše 100% nezbytných nákladů souvisejících s provozem a údržbou vodní cesty, zejména na úhradu nákladů na odpisy a opravy dlouhodobého hmotného majetku a částečné krytí ostatních nákladů.

V. Podmínky přiznání podpory:

a) pro předmět podpory dle části C I. písm. a):

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

b) pro předmět podpory dle části C I. písm. b):

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- předložení ohlášení potvrzené vodoprávním úřadem,

- dodržení kalkulace nákladů na zajištění provozu zařízení a objektů,

c) pro předmět podpory dle části C I. písm. c):

- rybochovná funkce prokázaná hospodářskou evidencí,

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- dodržení kalkulace nákladů,

- vydané stavební povolení nebo potvrzení, že postačí ohlášení vodoprávnímu úřadu,

- podpora se poskytuje na základě jedné žádosti jednoho žadatele pro jeden rybník,

d) pro předmět podpory dle části C I. písm. d):

- dodržení všech parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- kvalita provedených prací,

VI. Žadatel:

- správci povodí podle zvláštního právního předpisu15) - pro předmět podpory dle části C I. písm. a),

- správci vodních toků podle zvláštního právního předpisu16) - pro předmět podpory dle části C I. písm. b),

- právnická osoba, podnikající podle obchodního zákoníku nebo podnikající fyzická osoba, registrovaná obecním úřadem podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů - pro předmět podpory dle části C I. písm. c),

- správci dopravně významných vodních cest - pro předmět podpory dle části C I. písm. d).

VII. Základní náležitosti žádosti:

a) pro předmět podpory dle části C I. písm. a):

- žádost o podporu na akci dopisem s konkretizací akce,

- kalkulace nákladů na akci,

b) pro předmět podpory dle části C I. písm. b):

- žádost o podporu dopisem s konkretizací požadavku a vyčíslením nákladů dle jednotlivých akcí,

- zdůvodnění naléhavosti,

- přehledná situace území v měřítku 1:10 000 s vyznačením úseku vodního toku a objektů, které jsou předmětem podpory,

c) pro předmět podpory dle části C I. písm. c):

- žádost o podporu na akci (formulář F, G nebo H, I nebo J, K nebo L v části 3),

- doklad hospodářské evidence o chovu ryb podle zvláštního právního předpisu,17)

- doklad o vlastnictví, nájmu nebo o jiném právním vztahu k rybníku, doložený výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímkem katastrální mapy,

- doklad referátu životního prostředí okresního úřadu, v jehož správním území rybník leží, ve kterém bude stanoveno, zda odbahnění rybníku, uložení sedimentů, případné opravy funkčních objektů rybníku obsažené v dokumentaci bude podléhat ohlášení nebo stavebnímu povolení,

- doklad o registraci samostatně hospodařícího rolníka vydaný obecním úřadem podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů nebo výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců, respektive jeho ověřená kopie,

- doklad o registraci žadatele k dani z přidané hodnoty,

- projektová dokumentace,

d) pro předmět podpory dle části C I. písm. d):

- žádost o podporu dopisem s konkretizací požadavku a vyčíslením nákladů.

VIII. Termín podání žádosti o podporu:

- pro předmět podpory dle části C I. písm. a) - do 30. září 2002,

- pro předmět podpory dle části C I. písm. b), c) a d) - do 31 .března 2002.

IX. Přechodná ustanovení:

a) pro předmět podpory dle části C I. písm. c):

- žádosti o podporu z roku 2001 neuspokojené z důvodu nedostatku finančních prostředků budou projednány s ostatními žádostmi, pokud žadatel písemně potvrdí Ministerstvu zemědělství do 31. března 2002 platnost požadavku pro rok 2002 formou nově podané žádosti podle Pravidel pro rok 2002 a aktualizovaných příloh s omezenou dobou platnosti, případně položkového rozpočtu a aktualizované technické zprávy, pokud došlo ke změně rozsahu prací,

- žádosti, na které byl vydán v roce 2001 příslib podpory pro rok 2002, písemně potvrdí Ministerstvu zemědělství do 31. března 2002 platnost požadavku pro rok 2002 (formulář I nebo J v části 3) s čestným prohlášením žadatele (formulář K nebo L v části 3). Na tyto žádosti se nevztahuje ustanovení, že podpora se poskytuje na základě jedné žádosti jednoho žadatele pro jeden rybník,

- u akcí rozestavěných z roku 2001 a přecházejících do roku 2002, u nichž čerpání podpory v roce 2001 nebylo předmětem celkového vyúčtování skutečně vynaložených a prokázaných nákladů a akcí, u nichž byl vydán příslib na rok 2002, platí přiměřeně ustanovení Zásad Ministerstva zemědělství České republiky č.j. 3553/2001-6000 k poskytování a čerpání dotací na odbahnění rybníků pro rok 2001, v platném znění.

3. Vzory formulářů

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).