Hlavní navigace

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2005 (úplné znění)

Předpis č. 675/2004 Sb.

Znění od 1. 1. 2005

675/2004 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2005

675

ZÁKON

ze dne 15. prosince 2004

o státním rozpočtu České republiky na rok 2005

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2005 (dále jen "státní rozpočet") se stanoví částkou 824 830 643 000 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 908 415 643 000 Kč. Schodek státního rozpočtu činí 83 585 000 000 Kč. Schodek státního rozpočtu bude vypořádán těmito financujícími položkami:

a) vydáním státních dluhopisů podle zvláštního zákona do výše 72 551 390 000 Kč,

b) přijatými dlouhodobými úvěry do výše 11 782 675 000 Kč,

c) změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to zvýšením o 749 065 000 Kč.

(2) Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu je obsažena v příloze č. 1.

(3) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2.

(4) Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3.

(5) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4.

(6) Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku jsou uvedeny v příloze č. 5.

(7) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 30 556 238 000 Kč a odvody peněžních prostředků určených jako vlastní zdroje Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 27 329 000 000 Kč. Tyto ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 2 a v příloze č. 4.

(8) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům krajů, a to dotacemi a příspěvky v celkové výši 20 163 350 000 Kč uvedenými v příloze č. 6. Příloha č. 6 obsahuje i kritéria pro výpočet dotace.

(9) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích, včetně příspěvku na výkon státní správy, a to dotacemi a příspěvky v celkové výši 19 227 517 000 Kč uvedenými v příloze č. 7.

(10) Ve státním rozpočtu je obsažen příspěvek na výkon státní správy obcím s rozšířenou působností v celkové výši 3 815 972 000 Kč uvedený v příloze č. 8.

(11) Výše příspěvku na výkon státní správy pro jednotlivé obce podle odstavce 9 se stanoví podle postupu uvedeného v části A přílohy č. 9 a pro jednotlivé obce s rozšířenou působností podle odstavce 10 podle postupu uvedeného v části B přílohy č. 9.

(12) Pojistná kapacita Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. se stanoví ve výši 120 000 000 000 Kč.

§ 2

(1) Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby prostředky státních rozpočtů na roky 2002 až 2004, které byly poskytnuty krajům a prostřednictvím kapitol státního rozpočtu a okresních úřadů a prostřednictvím krajů obcím na řešení povodňových škod vzniklých v roce 2002 a nebyly vyčerpány do 31. prosince 2004, byly těmito kraji a obcemi použity v roce 2005 ke stejným účelům, na které byly vyčleněny v letech 2002 až 2004.

(2) Ministr financí se zmocňuje překročit ukazatele "Financování opatření k odstranění následků povodní", "Výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku", "Financování řešení důsledků kosovské krize", rozpočtované v kapitole Operace státních finančních aktiv, o prostředky, které nebyly v roce 2004 vyčerpány z prostředků určených na stejné účely. O toto překročení se zvyšují i celkové rozpočtované výdaje státního rozpočtu a snižují stavy na účtech státních finančních aktiv.

(3) Ministr financí se zmocňuje překročit ukazatele "Výdaje celkem" a "Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně" rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa, v návaznosti na zvýšení příjmů kapitoly Operace státních finančních aktiv o částku vyčíslenou jako kladný rozdíl příjmů pojistného na důchodové pojištění a výdajů na dávky důchodového pojištění v roce 2004, včetně výdajů spojených s výběrem pojistného na důchodové pojištění a výplatou dávek důchodového pojištění v roce 2004 převáděnou do státních finančních aktiv podle §36 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. O toto překročení se zvyšují i celkové rozpočtované příjmy a výdaje státního rozpočtu a upravuje se financující položka "Vydané státní dluhopisy podle zvláštního zákona" uvedená v §1 odst. 1 písm. a) a financující položka "Změna stavu na účtech státních finančních aktiv" uvedená v §1 odst. 1 písm. c).

§ 3

Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2005 a způsobu kontroly jejich využití jsou uvedena v příloze č. 10.

§ 4

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2005 a způsobu kontroly jejich užití jsou uvedena v příloze č. 11.

§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Gross v. r.

Příloha č. 1 k zákonu č. 675/2004 Sb.

ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU

Ukazatelv tis. Kč
Příjmy státního rozpočtu celkem824 830 643
Výdaje státního rozpočtu celkem908 415 643
z toho:finanční vztahy k rozpočtům - krajů20 163 350
- obcí v úhrnech po jednotlivých krajích19 227 517
- příspěvek na výkon státní správy obcím s rozšířenou působností3 815 972
Schodek-83 585 000
Financování:
Vydání státních dluhopisů podle zvláštního zákona72 551 390
Přijaté dlouhodobé úvěry11 782 675
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv-749 065

Příloha č. 2 k zákonu č. 675/2004 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v tisících Kč
Číslo kapitolyKapitoladaňové příjmyz toho:nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotacez toho:
povinné pojistné na důchodové pojištěníz rozpočtu Evropské unie
301Kancelář prezidenta republiky60
302Poslanecká sněmovna Parlamentu19 000
303Senát Parlamentu2 700
304Úřad vlády České republiky6 150
305Bezpečnostní informační služba115 000
306Ministerstvo zahraničních věcí100 000
307Ministerstvo obrany2 407 332 *)1 982 509372 552
308Národní bezpečnostní úřad0
309Kancelář Veřejného ochránce práv0
312Ministerstvo financí731 245 *)602 202230 377
313Ministerstvo práce a sociálních věcí303 420 000 *)251 535 1803 165 0222 199 522
314Ministerstvo vnitra7 466 555 *)6 148 928278 000
315Ministerstvo životního prostředí155 44790 530
317Ministerstvo pro místní rozvoj139 382110 882
321Grantová agentura České republiky240
322Ministerstvo průmyslu a obchodu2 408 7482 145 000
327Ministerstvo dopravy90 82634 652
328Český telekomunikační úřad740 400
329Ministerstvo zemědělství16 652 24216 243 700
333Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy284 789281 952
334Ministerstvo kultury303 579
335Ministerstvo zdravotnictví14 000
336Ministerstvo spravedlnosti728 580 *)600 007383 700
338Ministerstvo informatiky300
343Úřad pro ochranu osobních údajů0
344Úřad průmyslového vlastnictví77 490
345Český statistický úřad5 500
346Český úřad zeměměřický a katastrální100 000
347Komise pro cenné papíry0
348Český báňský úřad3 500
349Energetický regulační úřad0
353Úřad pro ochranu hospodářské soutěže0
358Ústavní soud20
361Akademie věd České republiky5 000
372Rada pro rozhlasové a televizní vysílání0
374Správa státních hmotných rezerv405 750
375Státní úřad pro jadernou bezpečnost1 000
381Nejvyšší kontrolní úřad1 113
396Státní dluh0
397Operace státních finančních aktiv1 300 0003 813 153
398Všeobecná pokladní správa460 000 00018 901 8919 450 000
CELKEM776 053 712260 868 82648 776 93130 556 238
PŘÍJMY CELKEM (daňové, nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace)824 830 643

*) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je podle platné rozpočtové skladby součástí daňových příjmů

Příloha č. 3 k zákonu č. 675/2004 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v tisících Kč
Číslo kapitolyKapitolaVýdaje celkem
301Kancelář prezidenta republiky396 795
302Poslanecká sněmovna Parlamentu1 026 153
303Senát Parlamentu561 200
304Úřad vlády České republiky515 996
305Bezpečnostní informační služba1 177 143
306Ministerstvo zahraničních věcí4 809 784
307Ministerstvo obrany52 953 193
308Národní bezpečnostní úřad243 170
309Kancelář Veřejného ochránce práv92 055
312Ministerstvo financí15 324 854
313Ministerstvo práce a sociálních věcí333 805 505
314Ministerstvo vnitra51 872 067
315Ministerstvo životního prostředí4 117 506
317Ministerstvo pro místní rozvoj4 733 419
321Grantová agentura České republiky1 325 610
322Ministerstvo průmyslu a obchodu13 241 530
327Ministerstvo dopravy16 024 357
328Český telekomunikační úřad464 245
329Ministerstvo zemědělství37 116 864
333Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy71 490 266
334Ministerstvo kultury5 757 145
335Ministerstvo zdravotnictví8 226 162
336Ministerstvo spravedlnosti18 327 660
338Ministerstvo informatiky664 123
343Úřad pro ochranu osobních údajů92 391
344Úřad průmyslového vlastnictví155 712
345Český statistický úřad1 080 273
346Český úřad zeměměřický a katastrální2 378 942
347Komise pro cenné papíry123 269
348Český báňský úřad158 405
349Energetický regulační úřad118 396
353Úřad pro ochranu hospodářské soutěže143 801
358Ústavní soud110 556
361Akademie věd České republiky4 439 780
372Rada pro rozhlasové a televizní vysílání33 959
374Správa státních hmotných rezerv1 919 467
375Státní úřad pro jadernou bezpečnost370 869
381Nejvyšší kontrolní úřad460 894
396Státní dluh33 679 500
397Operace státních finančních aktiv16 146 763
398Všeobecná pokladní správa202 735 864
CELKEM908 415 643

Příloha č. 4 k zákonu č. 675/2004 Sb.

Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem60
Výdaje celkem396 795
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci50 188
z toho: platy zaměstnanců45 830
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)16 864
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb917
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5189 700
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom:institucionální výdaje celkem 2)0
účelové výdaje celkem2)0
Národní program výzkumu 3)0
Programy v působnosti poskytovatelů 3)0
Veřejné zakázky 3)0
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.)1 868
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány293 120
Celkové výdaje na lesní hospodářství23 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem19 000
Výdaje celkem1 026 153
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci314 542
z toho: platy zaměstnanců141 364
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)110 088
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 827
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 537 000
Specifické dílčí ukazatele
Platy poslanců168 977
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (podle z. č. 236/1995 Sb.)79 910
Výdaje na konzultační, poradenské a právní služby936

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem2 700
Výdaje celkem561 200
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci147 968
z toho: platy zaměstnanců85 920
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)51 789
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 718
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5113 400
Specifické dílčí ukazatele
Platy senátorů58 973
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (podle z. č. 236/1995 Sb.)28 467
Výdaje na konzultační, poradenské a právní služby4 500

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem6 150
Výdaje celkem515 996
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci205 524
z toho: platy zaměstnanců181 177
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)71 934
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb3 623
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5115 232
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem17 794
v tom:institucionální výdaje celkem 2)12 794
účelové výdaje celkem 2)5 000
Národní program výzkumu 3)0
Programy v působnosti poskytovatelů 3)3 500
Veřejné zakázky 3)1 500
Program protidrogové politiky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě205 524
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě181 177
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 20020

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem115 000
Výdaje celkem1 177 143
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5140 000
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem4 530
v tom:institucionální výdaje celkem 2)0
účelové výdaje celkem 2)4 530
Národní program výzkumu 3)0
Programy v působnosti poskytovatelů 3)0
Veřejné zakázky3)4 530

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem100 000
Výdaje celkem4 809 784
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci562 230
z toho: platy zaměstnanců558 001
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)196 781
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb11 161
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 51 279 943
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem20 881
v tom:institucionální výdaje celkem 2)14 000
účelové výdaje celkem 2)6 881
Národní program výzkumu 3)0
Programy v působnosti poskytovatelů 3)0
Veřejné zakázky3)6 781
Specifický výzkum na vysokých školách 3)0
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 3)0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě562 230
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě558 001
Humanitární pomoc0
Rozvojová zahraniční pomoc0
Zahraniční vysílání rozhlasu0
Neinvestiční transfery do zahraničí0
Mezinárodní konference Středoevropské iniciativy (SEI)1 500
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.1 200

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem372 552
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti2 407 332
z toho: pojistné na důchodové pojištění1 982 509
Výdaje celkem52 953 193
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci11 698 779
z toho: platy zaměstnanců10 990 000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)3 892 522
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb219 800
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 514 976 530
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem489 579
v tom:institucionální výdaje celkem 2)133 647
účelové výdaje celkem 2)355 932
Národní program výzkumu 3)0
Programy v působnosti poskytovatelů 3)65 224
Veřejné zakázky3)287 708
Specifický výzkum na vysokých školách 3)51 915
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 4)1 031 644
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 4)917 332
Důchody3 173 750
Ostatní sociální dávky2 256 450
Rozvojová zahraniční pomoc0
Program protidrogové politiky4 000
Program sociální prevence a prevence kriminality7 920
Výdaje na sportovní reprezentaci0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.1 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

Ukazatele kapitoly 308 Národní bezpečnostní úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem0
Výdaje celkem243 170
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci102 321
z toho: platy zaměstnanců101 791
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)35 812
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 035
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 523 000
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem21 000
v tom:institucionální výdaje celkem 2)0
účelové výdaje celkem 2)21 000
Národní program výzkumu 3)0
Programy v působnosti poskytovatelů 3)0
Veřejné zakázky3)21 000
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 4)102 321
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 4)101 791

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

Ukazatele kapitoly 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem0
Výdaje celkem92 055
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci42 092
z toho: platy zaměstnanců37 258
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)14 732
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb745
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 516 000
Specifické dílčí ukazatele
Platy funkcionářů2 471
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 349/1999 Sb.)1 580

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem230 377
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti731 245
z toho: pojistné na důchodové pojištění602 202
Výdaje celkem15 324 854
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci7 340 989
z toho: platy zaměstnanců7 296 590
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)2 569 347
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb145 931
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 53 293 069
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 4)6 698 538
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 4)6 671 235
Platy příslušníků bezpečnostních sborů2 150 722
Ostatní sociální dávky500 580
Rozvojová zahraniční pomoc0
Program protidrogové politiky15 530
Program sociální prevence a prevence kriminality0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.2 140
18. panevropská konference pojistných dozorů1 290
Ostatní mezinárodní odborné akce960
Výdaje na financování společných programů EU a ČR54 414
v tom:
a) související s finančními nástroji pro období před vstupem ČR do EU celkem:54 414
v tom: PHARE54 414

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 5)3 165 022
z toho:příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem2 199 522
v tom:příjmy z ESF na sektorový operační program Rozvoj lidských zdrojů1 608 894
příjmy z ESF na Jednotný programový dokument pro Cíl 3212 242
příjmy z ESF na program Iniciativa Společenství EQUAL378 386
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti303 420 000
z toho: pojistné na důchodové pojištění251 535 180
Výdaje celkem333 805 505
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci4 029 537
z toho: platy zaměstnanců4 013 405
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)1 410 338
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb80 271
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 51 772 809
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem122 585
v tom:institucionální výdaje celkem 2)50 062
účelové výdaje celkem 2)72 523
Národní program výzkumu 3)65 875
Programy v působnosti poskytovatelů 3)0
Veřejné zakázky3)4 836
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě3 920 053
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě3 904 377
Důchody239 570 780
Ostatní sociální dávky30 964 050
Dávky státní sociální podpory35 019 948
Pasivní politika zaměstnanosti7 500 000
Aktivní politika zaměstnanosti5 832 634
z toho:výdaje související s ESF1 976 956
v tom:ze státního rozpočtu555 013
z rozpočtu EU1 421 943
Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb.250 000
Výdaje spojené s realizací zákona č. 39/2000 Sb., 261/2001 Sb. a 172/2002 Sb.0
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se ZPS660 000
Podpora podnikatelských subjektů zaměstnávajících občany se ZPS109 850
Výdaje ústavů sociální péče řízených ministerstvem370 518
Výdaje na spoje související s výplatou důchodů a ostatních sociálních dávek574 152
Dotace nestátním subjektům poskytujícím sociální služby (dotační řízení MPSV)443 502
z toho:program protidrogové politiky44 102
program sociální prevence a prevence kriminality254 186
podpora projektů integrace příslušníků rómské komunity34 185
Dotace krajům na podporu nezisk. subjektů poskytujících sociální služby894 410
Dotace nestátním subjektům poskytujícím služby v oblasti rodiny50 000
Dotace České katolické charitě na domovy důchodců duchovních a řeholnic94 500
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci45 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.418
Rozvojová zahraniční pomoc0
Výdaje na financování společných programu EU a ČR3 136 450
v tom:
a) související s finančními nástroji pro období před vstupem ČR do EU celkem:69 150
v tom:PHARE69 150
b) související se strukturálními fondy a Fondem soudržnosti celkem:3 067 300
související s ESF na sektorový operační program Rozvoj lidských zdrojů2 138 736
v tom:ze státního rozpočtu529 842
z rozpočtu EU1 608 894
související s ESF na Jednotný programový dokument pro Cíl 3410 227
v tom:ze státního rozpočtu197 985
z rozpočtu EU212 242
související s ESF na program Iniciativa Společenství EQUAL518 337
v tom:ze státního rozpočtu139 951
z rozpočtu EU378 386
Výdaje SR na spolufinancování komunitárních programů22 800
v tom: Akční program Společenství na podporu spolupráce mezi členskými státy v boji proti sociálnímu vyloučení3 000
Akční program spojený s rámcovou strategií Společenství pro rovnost žen a mužů9 800
Motivační opatření Společenství na poli zaměstnanosti10 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

5) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění 36 610 tis. Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění 694 500 tis. Kč

Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem278 000
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti7 466 555
z toho: pojistné na důchodové pojištění6 148 928
Výdaje celkem51 872 067
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci25 562 720
z toho: platy zaměstnanců25 037 084
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)8 797 381
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb500 742
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 55 328 159
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem70 963
v tom:institucionální výdaje celkem 2)13 350
účelové výdaje celkem 2)57 613
Národní program výzkumu 3)0
Programy v působnosti poskytovatelů 3)56 070
Veřejné zakázky 3)1 500
Specifický výzkum na vysokých školách 3)0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 4)25 198 977
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 4)24 684 758
Platy příslušníků bezpečnostních sborů - Policie ČR17 544 077
Platy příslušníků bezpečnostních sborů - Hasičský záchranný sbor3 686 452
Důchody2 496 989
Ostatní sociální dávky2 843 825
Rozvojová zahraniční pomoc0
Program sociální prevence a prevence kriminality3 900
Výdaje na sportovní reprezentaci0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.3 262
Mezinárodní konference a další odborné akce celkem 6)1 118
Výdaje na financování společných programů EU a ČR8 048
v tom:
související s finančními nástroji pro období před vstupem ČR do EU celkem:8 048
v tom: PHARE8 048

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

6) podle § 71 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem155 447
z toho:příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem90 530
v tom: příjmy z ERDF na sektorový operační program Infrastruktura31 000
příjmy z ESF na sektorový operační program Rozvoj lidských zdrojů44 184
příjmy z Fondu soudržnosti15 346
Výdaje celkem4 117 506
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci538 688
z toho: platy zaměstnanců532 625
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)188 541
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb10 653
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 51 114 830
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem560 488
v tom:institucionální výdaje celkem 2)230 000
účelové výdaje celkem 2)330 488
Národní program výzkumu 3)46 500
Programy v působnosti poskytovatelů 3)260 488
Veřejné zakázky3)23 500
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě362 607
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě359 903
Rozvojová zahraniční pomoc
Dotace občanským sdružením20 000
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím45 100
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.2 500
Mezinárodní konference ACID RAIN6 500
Výdaje na financování společných programů EU a ČR184 014
v tom:
a) související s finančními nástroji pro období před vstupem ČR do EU celkem:66 158
v tom:PHARE0
ISPA66 158
b) související se strukturálními fondy a Fondem soudržnosti celkem:117 856
v tom:související s ERDF na sektorový operační program Infrastruktura43 000
v tom:ze státního rozpočtu12 000
z rozpočtu EU31 000
související s ESF na sektorový operační program Rozvoj lidských zdrojů53 728
v tom:ze státního rozpočtu9 544
z rozpočtu EU44 184
související s FS21 128
v tom:ze státního rozpočtu5 782
z rozpočtu EU15 346

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem139 382
z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem110 882
v tom:příjmy z ERDF na Technickou asistenci110 882
Výdaje celkem4 733 419
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci182 878
z toho: platy zaměstnanců179 498
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)64 098
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb3 594
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 52 761 500
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem95 800
v tom:institucionální výdaje celkem 2)0
účelové výdaje celkem 2)95 800
Národní program výzkumu 3)0
Programy v působnosti poskytovatelů 3)89 900
Veřejné zakázky3)5 420
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě167 228
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě165 048
Státní finanční podpora k hypotečním úvěrům na bytovou výstavbu400 000
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 200250 000
Výdaje na financování společných programů EU a ČR892 135
v tom:
a) související s finančními nástroji pro období před vstupem ČR do EU celkem:182 996
v tom:PHARE150 490
SAPARD32 506
b) související se strukturálními fondy a Fondem soudržnosti celkem:709 139
v tom:související s ERDF na Společný regionální operační program342 216
v tom:ze státního rozpočtu342 216
z rozpočtu EU0
související s ERDF na Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (Praha)166 592
v tom:ze státního rozpočtu166 592
z rozpočtu EU0
související s ERDF na program Interreg IIIA23 665
v tom:ze státního rozpočtu23 665
z rozpočtu EU0
související s ERDF na program INTERREG IIIB, C, ESPON, INTERACT25 800
v tom:ze státního rozpočtu25 800
z rozpočtu EU0
související s ERDF na Technickou asistenci150 866
v tom:ze státního rozpočtu39 984
z rozpočtu EU110 882

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 321 Grantová agentura České republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem240
Výdaje celkem1 325 610
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci14 500
z toho: platy zaměstnanců8 681
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)5 249
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb174
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 50
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem1 325 610
v tom:institucionální výdaje celkem 2)26 610
účelové výdaje celkem 1)1 299 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem2 408 748
z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem2 145 000
v tom:příjmy z ERDF na sektorový operační program Průmysl a podnikání2 100 000
příjmy z ESF na sektorový operační program Rozvoj lidských zdrojů45 000
Výdaje celkem13 241 530
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci532 366
z toho: platy zaměstnanců526 373
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)186 328
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb10 528
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 53 711 316
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem1 850 000
v tom:institucionální výdaje celkem 2)0
účelové výdaje celkem 2)1 850 000
Národní program výzkumu 3)130 682
Programy v působnosti poskytovatelů 3)1 715818
Veřejné zakázky 3)0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě527 328
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě521 921
Útlum hornictví včetně sanace těžby uranu a mandatorních sociálních výdajů3 550 000
Doprovodný sociální program restrukturalizace ocelářského průmyslu160 000
Rozvojová zahraniční pomoc0
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím14 550
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.2 000
Výdaje na financování společných programů EU a ČR2 913 800
v tom:
a) související s finančními nástroji pro období před vstupem ČR do EU celkem:53 800
v tom:PHARE53 800
b) související se strukturálními fondy a Fondem soudržnosti celkem:2 860 000
v tom:související s ERDF na sektorový operační program Průmysl a podnikání2 800 000
v tom:ze státního rozpočtu700 000
z rozpočtu EU2 100 000
související s ESF na sektorový operační program Rozvoj lidských zdrojů60 000
v tom:ze státního rozpočtu15 000
z rozpočtu EU45 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem90 826
z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem34 652
v tom:příjmy z ERDF na sektorový operační program Infrastruktura34 652
Výdaje celkem16 024 357
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci288 978
z toho: platy zaměstnanců286 768
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)101 143
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb5 736
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 510 592 621
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem167 077
v tom:institucionální výdaje celkem 2)25 000
účelové výdaje celkem 2)142 077
Národní program výzkumu 3)96 892
Programy v působnosti poskytovatelů 3)41 885
Veřejné zakázky3)0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě277 511
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě276 656
Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy2 119 478
Příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze Státního fondu dopravní infrastruktury450 000
Příspěvek na provoz kombinované dopravy0
Doprovodný sociální program pro ČD650 000
Úhrada závazků ČD0
Podpora obnovy vozidel regionální a městské hromadné dopravy400 000
Rozvojová zahraniční pomoc0
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím5 566
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.21 450
z toho: dopravní seminář NATO2 000
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 20020
Výdaje na financování společných programů EU a ČR98 644
v tom:
související se strukturálními fondy a Fondem soudržnosti celkem:98 644
v tom:související s ERDF na sektorový operační program Infrastruktura98 644
v tom:ze státního rozpočtu63 992
z rozpočtu EU34 652

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 328 Český telekomunikační úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem740 400
Výdaje celkem464 245
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci132 586
z toho: platy zaměstnanců131 655
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)46 405
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 633
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5134 287
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě132 586
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě131 655
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím2 100
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.500
Výdaje na financování společných programů EU a ČR0
v tom:
a) související s finančními nástroji pro období před vstupem CR do EU celkem:0
v tom: PHARE0

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem16 652 242
z toho:příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem16 243 700
v tom:příjmy z EAGGF - (orientační sekce) na sektorový operační program
Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství
489 000
HRDP5 614 000
přímé platby - předfinancování6 167 000
SAPARD103 500
Společná organizace trhu3 870 200
Výdaje celkem37 116 864
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1 739 507
z toho: platy zaměstnanců1 724 896
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)608 828
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb34 498
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 51 600 000
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem724 166
v tom:institucionální výdaje celkem 2)414 847
účelové výdaje celkem 2)309 319
Národní program výzkumu 3)135 029
Programy v působnosti poskytovatelů 3)173 190
Veřejné zakázky 3)0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě1 578 700
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě1 565 143
Dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu celkem25 163 031
v tom:Správní výdaje Státního zemědělského intervenčního fondu831 431
Marketingová podpora132 000
Výdaje na financování společné zemědělské politiky celkem24 199 600
v tom:přímé platby - předfinancování ze SR8 207 000
přímé platby - dofinancování ze SR5 038 400
Horizontální plán rozvoje venkova - ze SR1 456 000
Horizontální plán rozvoje venkova - z rozpočtu EU5 614 000
Společná organizace trhu z rozpočtu EU3 870 200
Zlepšení výroby včelařských produktů a jejich uvedení na trh - z rozpočtu EU na předfinancování7 000
Zlepšení výroby včelařských produktů a jejich uvedení na trh - ze SR na spolufinancování7 000
Podpora zemědělství2 501 000
Podpora lesnímu hospodářství200 000
Podpora vodnímu hospodářství1 170 000
Rozvojová zahraniční pomoc0
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím1 350
Zajištěni přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.3 300
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 20020
Výdaje na financování společných programů EU a ČR1 724 211
v tom:
a) související s finančními nástroji pro období před vstupem ČR do EU celkem:211 211
v tom:PHARE10011
Transition facility9 600
SAPARD191 600
b) související se strukturálními fondy a Fondem soudržnosti celkem:1 513 000
v tom:související s EAGGF - (orientační sekce) na sektorový operační program Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství1 513 000
v tom:ze státního rozpočtu1 024 000
z rozpočtu EU489 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem284 789
z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem281 952
v tom: příjmy z ESF na sektorový operační program Rozvoj lidských zdrojů281 952
Výdaje celkem71 490 266
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci349 536
z toho: platy zaměstnanců331 864
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)118818
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb6 638
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 54 974 980
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem5 478 472
v tom:institucionální výdaje celkem 2)4 118 228
účelové výdaje celkem 2)1 360 244
Národní program výzkumu 3)1 080 000
Programy v působnosti poskytovatelů 3)260 244
Veřejné zakázky 3)10 000
Specifický výzkum na vysokých školách 3)1 044 227
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji3)33 700
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě314 995
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě311 651
Výdaje kapitoly bez výzkumu a vývoje, vybraných okruhů výdajů58 454 607
v tom:transfery vysokým školám 7)16 721 726
výdaje regionálního školství40 027 762
ostatní přímo řízené organizace a společné úkoly686 204
podpora činnosti v oblasti mládeže a tělovýchovy477 078
běžné výdaje státní správy541 837
Vybrané okruhy výdajů:
Rozvojová zahraniční pomoc0
Program protidrogové politiky10 202
Program sociální prevence a prevence kriminality10 202
Výdaje na sportovní reprezentaci1 026 419
Program podpory vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova29 635
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity14 700
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.400
Státní informační politika1 250 828
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 20020
Mezinárodní konference a další odborné akce celkem6):3 885
z toho:Seminář Matra500
Seminář 4. Pražské fórum o vzdělávacích reformách ve spolupráci s Radou Evropy600
Seminář Lisabonská konference500
Výdaje na financování společných programů EU a ČR375 936
v tom:
a) související s finančními nástroji pro období před vstupem CR do EU celkem:0
v tom:PHARE0
b) související se strukturálními fondy a Fondem soudržnosti celkem:375 936
v tom:související s ESF na sektorový operační program Rozvoj lidských zdrojů375 936
v tom:ze státního rozpočtu93 984
z rozpočtu EU281 952
Výdaje SR na spolufinancování komunitárních programů0

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištěni

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

6) podle § 71 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla

7) dotace veřejným vysokým školám dle § 18 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách); finanční prostředky pro policejní VŠ jsou zahrnuty do kapitoly MV, pro vojenské VŠ do kapitoly MO

Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem303 579
Výdaje celkem5 757 145
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci77 837
z toho: platy zaměstnanců75 622
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)27 244
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 513
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5808 554
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem89 048
v tom:institucionální výdaje celkem 2)75 159
účelové výdaje celkem 2)13 889
Národní program výzkumu 3)0
Programy v působnosti poskytovatelů 3)13 250
Veřejné zakázky 3)0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě77 837
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě75 622
Výdaje na církve a náboženské společnosti (CNS) celkem1 195 036
z toho:výdaje na činnost registrovaných CNS984 000
v tom:platy duchovních650 000
pojistné duchovních228 000
platy administrativy34 000
pojistné administrativy12 000
prostředky na věcné náklady CNS37 000
prostředky na údržbu církevního majetku23 000
Vybrané okruhy výdajů:
Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických
orchestrů a pěveckých sborů
17 746
Program záchrany architektonického dědictví331 011
Havárie střech památek55 000
Program restaurování movitých kulturních památek18 000
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví113 121
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón160 000
Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny18 000
Podpora záchranných archeologických výzkumů9 000
Podpora kulturních aktivit národnostních menšin8 000
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity2 000
Veřejné informační služby knihoven30 239
Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin30 000
Kulturní aktivity219 882
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.50
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v r. 200226 615
Výdaje SR na spolufinancování komunitárních programů - MEDIA DESK2 500
Výdaje SR na spolufinancování komunitárních programů - Kultura 20001 210

1) povinné pojistné na sociální zabezpečeni a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem14 000
Výdaje celkem8 226 162
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1 037 426
z toho: platy zaměstnanců1 021 144
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)362 737
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb20 428
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 53 306 000
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem850 470
v tom:institucionální výdaje celkem 2)220 994
účelové výdaje celkem 2)629 476
Národní program výzkumu 3)59 593
Programy v působnosti poskytovatelů 3)553 781
Veřejné zakázky 3)0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě966 103
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě951 292
Program protidrogové politiky31 000
Program sociální prevence a prevence kriminality1 500
Národní program zdraví14 000
Prevence HIV/AIDS34 000
Zdravotně sociální programy265 000
v tom:
Program "zdravé stárnutí"10 000
Národní plán vyrovnávání příležitostí pro ZP59 000
Veřejně účelné aktivity občanských sdružení ZP40 000
Podpora občanských sdružení a humanitárních organizací156 000
Rozvojová zahraniční pomoc0
Výdaje na financování společných programů EU a ČR0
v tom:
a) související s finančními nástroji pro období před vstupem ČR do EU celkem:0
v tom: PHARE0

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem383700
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti728580
z toho: pojistné na důchodové pojištění600007
Výdaje celkem18327660
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci8571498
z toho: platy zaměstnanců6109284
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)3000026
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb168995
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 52494757
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom: institucionální výdaje celkem2)0
účelové výdaje celkem2)0
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů3)0
Veřejné zakázky3)0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě4)8463541
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě4)6007535
Platy soudců2277101
Platy státních zástupců750629
Platy příslušníků bezpečnostních sborů2136857
Důchody341227
Ostatní sociální dávky537687
z toho: odchodné31000
Výdaje justice10818708
Výdaje vězeňství6545680
Odměny odsouzených122750
Program protidrogové politiky35987
Program sociální prevence a prevence kriminality48221
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.150
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 20020
Výdaje na financování společných programů EU a ČR1320
v tom:
související s finančními nástroji pro období před vstupem ČR do EU celkem:1320
v tom: Transition Facility1320

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

Ukazatele kapitoly 338 Ministerstvo informatiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem300
Výdaje celkem664 123
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci54 775
z toho: platy zaměstnanců50 251
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)19 172
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 006
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5500 000
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem22 340
v tom:institucionální výdaje celkem 2)8 200
účelové výdaje celkem 2)14 140
Národní program výzkumu 3)0
Programy v působnosti poskytovatelů 3)2 583
Veřejné zakázky 3)11 557
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě54 775
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě50 251
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.500

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem0
Výdaje celkem92 391
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci29 056
z toho: platy zaměstnanců27 066
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)10 170
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb541
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 519 622

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictví

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem77 490
Výdaje celkem155 712
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci70 868
z toho: platy zaměstnanců70 347
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)24 804
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 407
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 536 569
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě70 868
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě70 347

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 345 Český statistický úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem5 500
Výdaje celkem1 080 273
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci475 724
z toho: platy zaměstnanců443 927
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)166 503
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb8 879
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5297 000
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě475 724
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě443 927
Výdaje na financování společných programů EU a ČR11 851
v tom:
související s finančními nástroji pro období před vstupem ČR do EU celkem:11 851
v tom: PHARE11 213
Transition Facility638

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem100 000
Výdaje celkem2 378 942
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1 190 274
z toho: platy zaměstnanců1 189 143
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)416 596
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb23 783
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5543 917
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem27 405
v tom:institucionální výdaje celkem 2)27 405
účelové výdaje celkem 2)0
Národní program výzkumu 3)0
Programy v působnosti poskytovatelů 3)0
Veřejné zakázky 3)0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě1 190 274
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě1 189 143

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 347 Komise pro cenné papíry

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem0
Výdaje celkem123 269
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci50 196
z toho: platy zaměstnanců44 194
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)17 569
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb884
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 532 813
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě50 196
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě44 194

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 348 Český báňský úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem3 500
Výdaje celkem158 405
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci75 378
z toho: platy zaměstnanců75 325
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)26 382
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 507
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 59 000
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem28 917
v tom:institucionální výdaje celkem 2)0
účelové výdaje celkem 2)28 917
Národní program výzkumu 3)0
Programy v působnosti poskytovatelů 3)0
Veřejné zakázky 3)28 717
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě75 378
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě75 325

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 349 Energetický regulační úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem0
Výdaje celkem118 396
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci36 320
z toho: platy zaměstnanců35 242
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)12 712
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb705
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 517 000
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě36 320
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě35 242
Výdaje na financování společných programů EU a ČR2 000
v tom:
a) související s finančními nástroji pro období před vstupem ČR do EU celkem:2 000
v tom: PHARE2 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem0
Výdaje celkem143 801
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci35 186
z toho: platy zaměstnanců34 386
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)12315
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb688
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 580 000
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě35 186
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě34 386

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 358 Ústavní soud

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem20
Výdaje celkem110 556
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci52 826
z toho: platy zaměstnanců34 920
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)18 489
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 057
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 510 000
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě52 826
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě34 920
Platy soudců17481
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.)2 592

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 361 Akademie věd České republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem5 000
Výdaje celkem4 439 780
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci28 831
z toho: platy zaměstnanců27 883
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)10211
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb558
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 50
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem4 439 780
v tom:institucionální výdaje celkem 2)3 975 341
účelové výdaje celkem 2)464 439
Národní program výzkumu 3)199 439
Programy v působnosti poskytovatelů 3)45 000
Veřejné zakázky3)0
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím3 700

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem0
Výdaje celkem33 959
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci17 609
z toho: platy zaměstnanců9 591
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)6 163
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb192
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 51 500
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě17 609
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě9 591
odměny členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání7 661

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 374 Správa státních hmotných rezerv

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem405 750
Výdaje celkem1 919 467
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci104 998
z toho: platy zaměstnanců104 545
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)36 749
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 091
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5295 425
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě104 998
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě104 545
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.1 534 715

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem1 000
Výdaje celkem370 869
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci93 438
z toho: platy zaměstnanců92 956
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)32 581
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 860
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 576 200
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem51 000
v tom:institucionální výdaje celkem 2)17 950
účelové výdaje celkem 2)33 050
Programy v působnosti poskytovatelů 3)32 850
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě72 198
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě71 745
Rozvojová zahraniční pomoc0
Radonový program3 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.2 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem1 113
Výdaje celkem460 894
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci227 746
z toho: platy zaměstnanců208 124
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)79 711
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb4 162
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 565 670
Specifické dílčí ukazatele
Platy funkcionářů NKÚ16 988
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.)3 223
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím120

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 396 Státní dluh

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem0
Výdaje celkem33 679 500
Financování
Vydané státní dluhopisy72 551 390
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Specifické dílčí ukazatele
Úroky státního dluhu33 379 500
Poplatky spojené s obsluhou státního dluhu300 000

Ukazatele kapitoly 397 Operace státních finančních aktiv

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet 8)1 300 000
Příjmy na účtech státních finančních aktiv - ostatní příjmy3 813 153
Výdaje z účtů státních finančních aktiv celkem16 146 763
Financování
Změna stavu prostředků na bankovních účtech-749 065
Přijaté dlouhodobé úvěry11 782 675
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na projekty financované z úvěrů od EIB11 782 675
Výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku766 381
Financování řešení důsledků kosovské krize36 867
Výdaje na činnost Správy úložišť radioaktivních odpadů85 000

8) zahrnuto v daňových příjmech

Ukazatele kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem18 901 891
z toho:příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem9 450 000
v tom:přijaté kompenzační platby9 450 000
Daňové příjmy celkem460 000 000
Výdaje celkem202 735 864
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 54 846 188
Specifické dílčí ukazatele
Vládní rozpočtová rezerva3 800 397
Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (z.č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)100 000
Rezerva na mimořádné výdaje podle z.č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému100 000
Výdaje na protidrogovou politiku105 000
Stavební spoření14 800 000
Podpora exportu1 058 000
Majetková újma688 205
Ostatní podpora podnikům a převod do fondu státních záruk25 163 613
Dotace a návratné finanční výpomoci neziskovým organizacím623 550
Sociální výdaje; náhrady3 559 717
Transfery mezinárodním organizacím, zahraniční pomoc3 076 813
Finanční vztahy k rozpočtům krajů - viz příloha č. 620 163 350
Finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích - viz příloha č. 719 227 517
Příspěvek na výkon státní správy obcím s rozšířenou působností - viz příloha č. 83 815 972
Další prostředky pro územní samosprávné celky1 623 619
Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně33 968 800
Ostatní výdaje38 686 123
Odvod vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie27 329 000

Vysvětlení významu použitých zkratek a názvů předvstupních finančních nástrojů a programů, strukturálních fondů, finančních nástrojů a Horizontálního plánu rozvoje venkova použitých v Příloze č. 4 (abecedně)

EAGGF - Evropský zemědělský orientační a záruční fond (European Agricultural Guidance and Guarantee Fund)

ERDF - Evropský regionální rozvojový fond (European Regional Development Fund)

ESF - Evropský sociální fond (European Social Fund)

FIFG - Finanční nástroj pro usměrňování rybolovu (Financial Instrument for Fisheries Guidance)

HRDP - Horizontální plán rozvoje venkova (Horizontál Rural Development Pian)

PHARE - název programu ani zkratka se nepřekládá (Poland and Hungary Aid for the Restructuring of the Economy

ISPA - Nástroj předvstupních strukturálních politik (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession)

SAPARD - Speciální akční program pro předvstupní pomoc v oblasti zemědělství a rozvoje venkova (Special Action Programme for Pre-Accession Aid for Agriculture and Rural Development)

Transition Facility - Přechodový nástroj

EQUAL, INTERREG, ESPON, INTERACT - názvy komunitárních programů nebo Iniciativ Společenství

Příloha č. 5 k zákonu č. 675/2004 Sb.

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

v tis. Kč
Evidenční čísloNázev programuVýdaje celkem
201 010Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky189 700
Kancelář prezidenta republiky celkem189 700
202 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny Parlamentu37 000
Poslanecká sněmovna Parlamentu celkem37 000
203 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Senátu Parlamentu84 400
303 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku Senátu Parlamentu29 000
Senát Parlamentu celkem113 400
204 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu vlády115 232
Úřad vlády České republiky celkem115 232
205 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Bezpečnostní a informační služby115 000
305 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku Bezpečnostní informační služby25 000
Bezpečnostní informační služba celkem140 000
206 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ministerstva zahraničních věcí1 052 367
306 020Pořízení a tech. obnova invest. majetku Ministerstva zahraničních věcí v zahraničí227 576
Ministerstvo zahraničních věcí celkem1 279 943
207 010Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury24 400
207 020Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení179 550
207 030Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení624 873
207 040Pořízení a modernizace senzorů, navigačních a identifikačních systémů16 500
207 050Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů88 900
207 060Ochrana utajovaných skutečností33 000
207 070Rozvoj komunikačních a informačních systémů1 473 057
207 130Rozvoj vojenského zpravodajství191 600
207 170Pořízení a moder. prostředků topografického a geodetického zabezpečení24 020
207 180Výstavba specializovaných sil Armády ČR342 000
207 210Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil105 700
207 230Modernizace protiletadlového vojska187 588
207 270Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil132 750
207 280Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil488 800
207 310Modernizace a zabezpečení provozu systému L-159859 090
207 320Modernizace vrtulníkového letectva755 000
207 350Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoj meteorologie43 000
207 360Zvyšování schopností vzdušných sil46 400
207 380Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu180 890
207 410Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezinárodních operacích70 000
207 450Bezpečnostní investice NATO II22 211
207 610Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky849 193
207 630Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu1 057 120
207 640Racionalizace spotřeby paliv a energie a snižování emisí energetických zdrojů27 970
207 660Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky150 500
207 740Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí MO386 948
207 750Rozvoj vojenského školství a vzdělávání72 000
207 810Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil998 010
207 820Výstavba a rekonstrukce inrastruktury sil podpory a výcviku835 570
207 830Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury287 100
207 840Rekonstrukce objektů integrovaného MO165 300
207 850Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry44 000
207 860Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel1 884 509
307 120Rozvoj sil speciálních operací161 400
307 210Modernizace mechanizovaného vojska1 317 395
307 220Rozvoj a modernizace dělostřelectva427 680
307 310Rozvoj a výstavba taktického letectva6 810
307 390Zkvalitnění výcviku a života vojsk vzdušných sil61 657
307 440Zachování a obnova historických hodnot a tradic armády12 000
307 450Bezpečnostní investice NATO342 039
Ministerstvo obrany celkem14 976 530
208 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Národního bezpečnostního úřadu23 000
Národní bezpečnostní úřad celkem23 000
209 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Kanceláře veřejného ochránce práv16 000
Kancelář Veřejného ochránce práv celkem16 000
212 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva financí528 129
212 110Rozvoj a obnova mat.tech.základny územních finančních orgánů1 907 688
212 210Rozvoj a obnova mat.tech.základny celní správy607 311
212 310Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových219 705
212 910Výstavba, obnova a provozování centrálně řízených ICT resortu MF0
312 110Pořízení a technická obnova budov a staveb územních finančních orgánů30 236
Ministerstvo financí celkem3 293 069
213 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva práce a sociálních věcí187 827
213 110Rozvoj a obnova mat.tech.základny České správy sociálního zabezpečení673 000
213 210Rozvoj a obnova mat.tech.základny Správy služeb zaměstnanosti159 982
213 310Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociální péče a služeb447 000
213 910Rozvoj, obnova a provozování ICT resortních informačních systémů305 000
Ministerstvo práce a sociálních věcí celkem1 772 809
214 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva vnitra255 370
214 020Rozvoj a obnova mat.tech.základny školství, vzdělávání a tělovýchovy143 861
214 030Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních archivů182 427
214 040Rozvoj a obnova mat.tech.základny organizací služeb resortu MV93 977
214 050Podpora prevence kriminality na regionální úrovni0
214 110Rozvoj a obnova mat.tech.základny Policie ČR2 414 135
214 210Rozvoj a obnova mat.tech.základny hasičského záchranného sboru1 193 761
214 410Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny veřejné správy9 800
214 510Rozvoj a obnova systému vládního utajeného spojení0
214 910Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí resortu MV1 014 705
314 120Rozvoj a obnova radiokomunikačního systému hlavních složek IZS - PEGAS20 123
314 210Výstavba a obnova budov a staveb policejních útvarů0
314 610Reprodukce investičního majetku v působnosti Ředitelství záchranného sboru0
314 620Reprodukce investičního majetku jednotek záchranných sborů0
Ministerstvo vnitra celkem5 328 159
215 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva životního prostředí377 428
215 110Revitalizace říčních systémů392 000
215 120Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými vlivy45 000
215 130Modernizace předpovědní a výstražné služby ČHMÚ163 600
215 210Podpora ochrany životního prostředí a nakládání s odpady136 802
Ministerstvo životního prostředí celkem1 114 830
217 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva pro místní rozvoj125 000
217 110Podpora regionálního rozvoje1 086 500
217 210Podpora cestovního ruchu150 000
217 310Podpora bydlení1 313 230
217 810Státní pomoc při obnově území postiženého povodní 2002 poskytovaná MMR50 000
317 420Výstavba nájemních bytů a technické infrastruktury ve vlastnictví obcí36 770
Ministerstvo pro místní rozvoj celkem2 761 500
222 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva průmyslu a obchodu286 316
222 040Podpora opatření k úsporám energií70 000
222 110Podpora útlumu uhelného, rudného a uranového hornictví354 800
222 210Podpora konkurenceschopnosti průmyslu ČR2 200 000
322 050Výstavba a technická obnova inženýrských sítí průmyslových zón795 000
322 060Investice vyvolané útlumem uhelného, rudného a uranového hornictví5 200
Ministerstvo průmyslu a obchodu celkem3 711 316
227 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva dopravy259 179
227 020Protipovodňové zajištění dopravních objektů a komunikačních vazeb10 000
227 030Úspory energie a využití alternativních paliv v resortu dopravy57 942
227 210Výstavba dálničního obchvatu Plzně a souvisejících přivaděčů0
227 270Výstavba SO kolem hlavního města Prahy, část jihozápadní0
227 530Podpora kombinované dopravy34 500
227 610Podpora pořízení a obnovy železničních kolejových vozidel0
227 620Podpora obnovy vozidel regionální a městské hromadné dopravy400 000
227 810Státní pomoc při obnově území postiženého povodní 2002 poskytovaná MDS0
227 820Obnova dopravní infrastruktury v území postiženého povodní 20020
327 010Reprodukce investičního majetku MDS a organizací systému řízení resortu11 000
327 220Výstavba dálnice D 8 Praha - Ústí n.L. - státní hranice ČR/SRN0
327 240Výstavba dálnice D 47 Lipník nad Bečvou - Ostrava - st.hranice ČR/Polsko9 400 000
327 250Výstavba dálnice D 11 Praha - Hradec Králové - st.hranice ČR/Polsko0
327 410Podpora výstavby pražského metra420 000
Ministerstvo dopravy celkem10 592 621
228 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého telekomunikačního úřadu134 287
Český telekomunikační úřad celkem134 287
229 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva zemědělství514 000
229 030Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod300 000
229 040Výstavba a technická obnova kanalizací a čistíren odpadních vod250 000
229 060Protipovodňová opatření250 000
229 110Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku0
229 210Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukcí rybníků a vodních nádrží200 000
229 220Podpora rozvoje venkovských mikroregionů70 000
229 310Výstavba a obnova infrastruktury oboru vodovodů a kanalizací na léta 2005 - 20100
229 810Státní pomoc při obnově území postiženého povodní 2002 poskytovaná MZe0
329 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Ministerstva zemědělství16 000
Ministerstvo zemědělství celkem1 600 000
233 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy361 633
233 110Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních škol a výchovných zařízení592 180
233 310Rozvoj a obnovy mat.tech.základny UK v Praze623 283
233 320Rozvoje a obnova mat.tech.základny ČVUT v Praze356 000
233 330Rozvoj a obnova mat. tech. základny MU v Brně170 000
233 340Rozvoj a obnova mat.tech.základny veřejných vysokých škol2 095 384
233 510Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny sportu a tělovýchovy608 500
333 110Výstavba a obnova budov a staveb základních škol0
333 210Výstavba a obnova budov a staveb středních škol0
333 310Výstavba a obnova budov a staveb vysokých škol168 000
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy celkem4 974 980
234 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva kultury13 000
234 110Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních kulturních zařízení499 079
234 210Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny regionálních kulturních zařízení0
234 310Podpora obnovy kulturních památek a ochrany kulturního dědictví58 464
234 410Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny církví a náboženských organizací23 900
334 010Reprodukce investičního majetku v působnosti MK161 619
334 050Reprodukce majetku ve správě MK0
334 070Náhrada objektů vydaných v restitucích0
334 110Podpora reprodukce majetku ve vlastnictví církví52 492
334 120Rehabilitace památníků bojů za svobodu,nezávislost a demokracii0
Ministerstvo kultury celkem808 554
235 010Rozvoj a obnova mat. tech.základny systému řízení Ministerstva zdravotnictví196 836
235 020Rozvoj a obnova mat. tech.základny zdravotnického školství a vzdělávání49 000
235 110Podpora rozvoje a obnovy mat.tech základny fakultních nemocnic1 233 273
235 120Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny nemocnic ve státním vlastnictví314 000
235 130Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny státních léčebných ústavů88 875
235 210Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny regionálního zdravotnictví232 500
235 220Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení zdravotnictví pro řešení krizových situací6 000
235 310Podpora rozvoje zdravotní péče327 957
235 320Rozvoj zdravotně sociální péče61 000
235 330Program podpory a ochrany veřejného zdraví22 000
335 010Výstavba a technická obnova nemocnic a léčebných zařízení v působnosti MZ457 358
335 210Podpora reprodukce majetku regionálních zdravotnických zařízení317 201
Ministerstvo zdravotnictví celkem3 306 000
236 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva spravedlnosti276 463
236 110Rozvoj a obnova mat.tech.základny regionálních složek justice1 506 537
236 210Rozvoj a obnova mat.tech.základny vězeňství711 757
336 220Rekonstrukce, modernizace a opravy vazebních věznic a věznic0
Ministerstvo spravedlnosti celkem2 494 757
238 010Rozvoj a obnova mat. tech.základny Ministerstva informatiky13 143
238 110Řízení a koordinace financování komunikační infrastruktury veřejné správy486 857
Ministerstvo informatiky celkem500 000
243 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochranu osobních údajů19 622
Úřad pro ochranu osobních údajů celkem19 622
244 010 Rozvoj a obnova mat. tech. základny Úřadu průmyslového vlastnictví36 569
Úřad průmyslového vlastnictví celkem36 569
245 010 Rozvoj a obnova mat. tech. základny Českého statistického úřadu297 000
Český statistický úřad celkem297 000
246 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého úřadu zeměměřického a katastrálního543 917
Český úřad zeměměřický a katastrální celkem543 917
247 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Komise pro cenné papíry32 813
Komise pro cenné papíry celkem32 813
248 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého báňského úřadu9 000
Český báňský úřad celkem9 000
249 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Energetického regulačního úřadu17 000
Energetický regulační úřad celkem17 000
253 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže80 000
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže celkem80 000
258 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ústavního soudu10 000
Ústavní soud celkem10 000
272 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Rady pro rozhlasové a televizní vysílání1 500
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání celkem1 500
274 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Správy státních hmotných rezerv72 065
274 110 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému hospodářských opatření pro krizové stavy63 360
374 030 Pořízení skladovacích kapacit k zajištění ropné bezpečnosti ČR160 000
Správa státních hmotných rezerv celkem295 425
275 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Státního úřadu pro jadernou bezpečnost76 200
Státní úřad pro jadernou bezpečnost celkem76 200
281 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Nejvyššího kontrolního úřadu65 670
Nejvyšší kontrolní úřad celkem65 670
298 110 Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury2 486 000
298 210 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního školství1 850 826
398 020 Technická opatření v pásmech ochrany vod64 501
398 080 Realizace státních záruk za úvěry přijaté KOB a ČMZRB na financování infrastruktury114 086
398 090 Ostatní účelově určené výdaje na financování programů305 775
398 210 Výstavba a technická obnova školských zařízení v působnosti OkÚ a obcí20 000
398 810 Dotace poskytované obcím5 000
Všeobecná pokladní správa celkem4 846 188
Výdaje na financování programů celkem65 614 591

Příloha č. 6 k zákonu č. 675/2004 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM KRAJŮ

v tis. Kč
KRAJÚčelové dotace na běžné výdaje a příspěvky:Dotace na financování běžného a investičního rozvoje územních samosprávných celkůÚhrn
příspěvek na výkon státní správyz toho: na jednotky sborů dobrovolných hasičů obcípříspěvek na dopravní obslužnostdotace na výkon zřizovatelských funkcí a činností převedených z okresních úřadů, obcí, příp. resortů krajůmz toho: dotace na sociální služby
autobusová doprava
*)
drážní doprava *)
Hlavní město Praha50 18219540 83694 9668 098351 211545 293
Středočeský123 6495 645465 902379 9671 202 487725 003641 5482 813 553
Jihočeský83 4322 100299 416156 148628 061392 676439 5251 606 582
Plzeňský77 8033610200 277184 164413 242243 741351 6811 227 167
Karlovarský55 5432 760121 10469 113402 403201 254154 498802 661
Ústecký97 4575 565251 239224 149705 447372 389369 6261 647 918
Liberecký66 7402 090143 965109 798420 297240 601208 278949 078
Královéhradecký79 5094 360172 696153 058611 541340 017308 7581 325 562
Pardubický74 0334 150135 298114 948499 156288 355283 8091 107 244
Vysočina73 9133 770212 687120 976510 741286 061375 9341 294 251
Jihomoravský118 4993 775272 575209 242751 885448 371519 5861 871 787
Olomoucký80 5242 925245 708146 016750 479497 733318 7481 541 475
Zlínský80 2973 260186 980103 824711 187461 594262 1531 344 441
Moravskoslezský126 4038 295299 342247 959964 789478 448447 8452 086 338
Úhrn1 187 98452 5003 048 0252 314 3288 579 8134 976 2435 033 20020 163 350

*) příspěvek podléhá finančnímu vypořádání za rok 2005

Kritéria pro výpočet výše dotací podle § 19 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech:

Kritéria pro stanovení příspěvku na výkon státní správy:

- Počty zaměstnanců krajských úřadů na přenesený výkon státní správy (I. fáze reformy územní veřejné správy) jsou dány usnesením vlády č. 85/2001 upraveným o dopad usnesení vlády č. 62/2001. Každé funkční místo je oceněno průměrnými běžnými výdaji 326 340 Kč. Stejné ocenění je použito pro funkční místa daná usnesením vlády č. 1085/2002.

- Jedno fukční místo převedené z okresních úřadů na kraje na výkon přenesené působnosti je oceněno průměrnými běžnými výdaji 350 695 Kč. Počty funkčních míst převáděných z okresních úřadů na kraje jsou dány usnesením vlády č. 695/2002.

- Na jedno fukční místo převedené z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na kraje dle usnesení vlády č. 1359/2001 je stanoven průměrný výdaj 319 200 Kč.

- Na jedno fukční místo na zajištění činnosti sekretariátu regionálních rad dle usnesení vlády č. 810/2003 je stanoven průměrný výdaj 369 906 Kč.

Rozdílné průměrné výdaje na jedno funkční místo vyplývají z odlišné finančí náročnosti jednotlivých činností.

- Částka 52 500 tis. Kč na jednotky sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí je poskytována podle § 24 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Návrh výše příspěvku předkládá Ministerstvu financí Ministerstvo vnitra.

Kritérium pro stanovení příspěvku na dopravní obslužnost v autobusové dopravě:

- Výše příspěvku zohledňuje kritéria uplatňovaná do roku 2000 (geografické postavení, ekonomicko přepravní vztahy vyjádřené výší provozní ztráty).

Dotace byla pro rok 2005 navýšena o 3 %, v navrhovaném objemu dotace je zahrnuto i navýšení dané usnesením vlády č.515/2004.

Kritérium pro stanovení příspěvku na dopravní obslužnost v drážní dopravě:

- Příspěvek se vztahuje na úhradu závazků veřejné služby (závazek provozu a závazek přepravy železniční osobní dopravy), jejichž rozsah je dán rozsahem ujetých vlakových kilometrů zapracovaných v jízdních řádech na dané období. Dotace byla pro rok 2005 navýšena o 3 %.

Kritéria stanovení dotace na výkon zřizovatelských funkcí a činnosti převedených z okresních úřadů, obcí, příp. resortů krajům:

- Východiskem pro stanovení objemu dotace na výkon zřizovatelských funkcí a činností převedených na kraje z okresních úřadů, obcí a Ministerstva zdravotnictví byla úroveň rozpočtu na rok 2004.

Pro sestavení rozpočtu na rok 2005 byla zohledněna vybraná rozpočtová opatření související s dobilancováním převodů zřizovatelských funkcí v rámci II. fáze reformy veřejné správy. Dotace byla pro rok 2005 navýšena o 3 %.

Kritérium pro přerozdělení dotace na financováni běžného a investičního rozvoje územních samosprávných celků:

Dotace byla propočtena na základě rozdělení objemů následujících výdajových titulů mezi jednotlivé kraje:

- financování reprodukce majetku ÚSC (1 545 000 tis. Kč) - počet obcí s počtem obyvatel do 2500 na území kraje (5%), počet obyvatel kraje (10%), rozloha kraje (15%), procenta, kterými se jednotlivé kraje podílí na 3,1% z objemu sdílených daní dle přílohy č. 1 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní (70%),

- obnova venkova (535 598 tis. Kč) - počet obcí do 1 tis. obyvatel,

- investice u krajských sociálních zařízení (336 191 tis. Kč) - počet obyvatel,

- drobné vodohospodářské ekologické akce (376 981 tis. Kč) - počet obcí do 2 tis. obyvatel,

- památková péče (154 500 tis. Kč) - počet památek,

- investice u krajských zdravotnických zařízení (1 030 000 tis. Kč) - rozloha kraje (váha 50 %) a počet obyvatel (váha 50 %), u hl. města Prahy byl objem určen v poměru k ostatním krajům podle počtu lůžek ve zdrav. zařízeních zřizovaných hl. m. Praha (váha 90 %) a počtu zdrav. zařízení zřizovaných hl. městem Praha (váha 10 %),

- investice v krajském školství (1 030 000 tis. Kč) - počet žáků v krajských školách (85 %) a počet škol převáděných na kraje v I. etapě reformy veřejné správy (15%),

- podpora českých divadel (24 930 tis. Kč) - celkové náklady na uměleckou činnost divadla (30 %), celkový počet diváků (40 %) a počet obyvatel (30%), u hl. m. Prahy skutečnost roku 2002,

Dotace byla pro rok 2005 navýšena o 3 %.

Do finančních vztahů k rozpočtům krajů Jihomoravského, Olomouckého, Moravskoslezského a Vysočiny byl promítnut vliv zákona č. 387/2004 Sb., o změnách hranic krajů.

Příloha č. 7 k zákonu č. 675/2004 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH

v tis. Kč
Účelové dotace na běžné výdaje a příspěvkyÚhrn
dotace na domovy důchodců *)dotace na ústavy sociální péče
*)
příspěvek na školstvídotace na vybraná zdravotnická zařízení
*)
příspěvek na výkon státní správy
**)
dotace na dávky sociální péče
*)
dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím a ost. činností v oblasti sociál. služebz toho: dotace na sociální služby
Hlavní město Praha198 819147 636138 866436 977590 0001 512 298
Středočeský58 504164 416291 445970 0002 3311 486 696
Jihočeský68 1218 14793 919160 455550 00029 286909 928
Plzeňský34 39423 06177 7428 705141 164427 0009 513721 579
Karlovarský7 07946 19477 915410 00011 681552 869
Ústecký175 77847 229123 138210 6431 970 00037 4532 564 241
Liberecký20 3034 22865 8806 508109 758480 0007 4246 992694 101
Královéhradecký47 2173 06581 860140 510552 00021 346845 998
Pardubický66 1391 98378 155129 713585 0008 945869 935
Vysočina36 3985 16781 000131 000510 000763 565
Jihomoravský123 3528 102163 9789 763292 2101 674 00049 89618 9552 321 301
Olomoucký29 6521 31394 312164 095980 00019 3651 288 737
Zlínský38 33411 47788 336151 880809 00041 0811 140 108
Moravskoslezský177 89343 793191 04911 146322 2802 810 0003 556 161
Úhrn1 081 983305 2011 488 84536 1222 760 04513 317 000238 32125 94719 227 517

*) účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2005

**) viz příloha č. 9 A Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím v každém kraji
Propočteno na počty obyvatel obcí podle bilance počtu obyvatel České republiky k 1. lednu roku 2004.

Příloha č. 8 k zákonu č. 675/2004 Sb.

PŘÍSPĚVEK NA VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OBCÍM S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

v tis. Kč
OBCEPříspěvek na
výkon státní
správy
*)
Benešov22 795
Beroun21 392
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav30 860
Čáslav12 976
Černošice35 771
Český Brod10 170
Dobříš10 872
Hořovice15 080
Kladno37 524
Kolín28 055
Kralupy nad Vltavou14 028
Kutná Hora22 094
Lysá nad Labem9 469
Mělník20 691
Mladá Boleslav34 016
Mnichovo Hradiště9 469
Neratovice14 729
Nymburk17 535
Poděbrady15 080
Příbram27 003
Rakovník27 003
Říčany19 289
Sedlčany12 976
Slaný21 042
Vlašim13 677
Votice9 469
Blatná9 469
České Budějovice46 642
Český Krumlov18 938
Dačice11 573
Jindřichův Hradec23 145
Kaplice10 872
Milevsko10 872
Písek22 795
Prachatice16 483
Soběslav12 976
Strakonice20 341
Tábor29 808
Trhové Sviny10 521
Třeboň14 028
Týn nad Vltavou9 469
Vimperk10 872
Vodňany9 469
Blovice9 469
Domažlice18 587
Horažďovice9 469
Horšovský Týn9 469
Klatovy22 794
Kralovice12 625
Nepomuk9 469
Nýřany24 899
Plzeň26 209
Přeštice11 222
Rokycany23 146
Stod11 573
Stříbro9 820
Sušice14 028
Tachov16 483
9 820
Cheb21 743
Karlovy Vary33 315
Kraslice9 469
Mariánské Lázně14 379
Ostrov16 132
Sokolov28 756
Bílina11 924
Děčín30 159
Chomutov28 756
Kadaň19 289
Litoměřice23 847
Litvínov18 938
Louny18 938
Lovosice14 379
Most29 107
Podbořany9 469
Roudnice nad Labem16 132
Rumburk16 483
Teplice36 471
Ústí nad Labem42 434
Varnsdorf11 924
Žatec14 379
Česká Lípa28 406
Frýdlant14 379
Jablonec nad Nisou23 145
Jilemnice12 976
Liberec41 381
Nový Bor14 379
Semily13 677
Tanvald12 275
Turnov17 184
Železný Brod9 469
Broumov10 872
Dobruška11 222
Dvůr Králové nad Labem14 379
Hořice10 521
Hradec Králové44 538
Jaroměř11 573
Jičín21 743
Kostelec nad Orlicí13 327
Náchod23 847
Nová Paka9 469
Nové Město nad Metují9 469
Nový Bydžov10 872
Rychnov nad Kněžnou16 483
Trutnov25 600
Vrchlabí15 080
Česká Třebová11 222
Hlinsko12 275
Holice9 820
Chrudim29 809
Králíky9 469
Lanškroun12 275
Litomyšl14 028
Moravská Třebová15 080
Pardubice38 927
Polička11 222
Přelouč14 028
Svitavy15 781
Ústí nad Orlicí14 028
Vysoké Mýto15 782
Žamberk16 483
Bystřice nad Pernštejnem11 573
Havlíčkův Brod22 794
Humpolec10 521
Chotěboř12 275
Jihlava34 367
Moravské Budějovice12 976
Náměšť nad Oslavou9 469
Nové Město na Moravě10 872
Pacov9 469
Pelhřimov21 042
Světlá nad Sázavou11 924
Telč9 469
Třebíč29 107
Velké Meziříčí16 483
Žďár nad Sázavou19 638
Blansko23 847
Boskovice22 796
Brno43 805
Břeclav23 846
Bučovice9 469
Hodonín25 600
Hustopeče18 236
Ivančice13 327
Kuřim10 521
Kyjov24 549
Mikulov11 924
Moravský Krumlov13 327
Pohořelice9 469
Rosice12 976
Slavkov u Brna11 924
Šlapanice27 002
Tišnov15 430
Veselí nad Moravou18 938
Vyškov22 444
Znojmo30 510
Židlochovice16 132
Hranice16 483
Jeseník24 549
Konice9 469
Lipník nad Bečvou9 469
Litovel13 327
Mohelnice11 222
Olomouc46 642
Prostějov33 315
Přerov31 562
Šternberk13 677
Šumperk27 705
Uničov12 976
Zábřeh16 132
Bystřice pod Hostýnem10 170
Holešov12 625
Kroměříž26 302
Luhačovice11 573
Otrokovice17 886
Rožnov pod Radhoštěm17 886
Uherské Hradiště30 510
Uherský Brod23 146
Valašské Klobouky12 976
Valašské Meziříčí19 639
Vizovice9 820
Vsetín27 003
Zlín35 419
Bílovec14 028
Bohumín15 782
Bruntál18 587
Český Těšín14 729
Frenštát pod Radhoštěm11 222
Frýdek-Místek35 771
Frýdlant nad Ostravicí12 976
Havířov35 770
Hlučín19 289
Jablunkov16 132
Karviná28 756
Kopřivnice19 990
Kravaře11 924
Krnov19 639
Nový Jičín21 392
Odry10 872
Opava36 122
Orlová22 094
Ostrava53 836
Rýmařov10 521
Třinec24 199
Vítkov9 469
Úhrn3 815 972

*) viz příloha č. 9 B Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím s rozšířenou působností

Příloha č. 9 k zákonu č. 675/2004 Sb.

A

Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím v každém kraji

Výše příspěvku na výkon státní správy se stanoví násobkem pevné sazby příspěvku na každých 100 obyvatel trvale bydlících na území, v němž obecní úřad vykonává státní správu, a jedné setiny celkového počtu obyvatel území.

Sazby příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu stanovené v závislosti na rozsahu svěřené nebo přenesené působnosti k výkonu státní správy činí:

PůsobnostSazba v Kč na 100 obyvatel 1)
obce 2)1 372 Kč
obce s působností matričního úřadu 2)3 464 Kč
obce s působností zvláštního matričního úřadu 3)23 Kč
obce s působností stavebního úřadu 2)8 005 Kč
obce s pověřeným obecním úřadem 2)12 820 Kč
hlavní město Praha 4)11 829 Kč

1) sazby příspěvku na výkon státní správy se podle rozsahu působnosti obce sčítají

2) § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

3) § 3 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; sazba příspěvku na výkon státní správy je určena pro každých 100 obyvatel ČR

4) § 31 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

B

Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím s rozšířenou působností

Průměrný výdaj na funkční místo převedené z okresních úřadů do působnosti obcí s rozšířenou působností činí 350 695,47 Kč. Počet funkčních míst převáděných do jednotlivých obcí je dán usnesením vlády č. 695/2002 upraveným o dopad usnesení vlády č. 1247/2002.

Příloha č. 10 k zákonu č. 675/2004 Sb.

Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2005 a způsobu kontroly jejich využití

[podle § 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů]

1. Obecné podmínky

(1) Podle těchto „Závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2005 a způsobu kontroly jejich využití“ (dále jen „pravidla“) se poskytují finanční příspěvky (dále jen „příspěvky“) na

a) obnovu lesů poškozených imisemi,

b) obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů,

c) sdružování vlastníků lesů malých výměr,

d) ekologické a k přírodě šetrné technologie,

e) (neobsazeno)

f) (neobsazeno)

g) vybrané činnosti mysliveckého hospodaření, 1)

h) vyhotovení lesních hospodářských plánů2) (dále jen „plán“) v digitální formě,

i) ostatní hospodaření v lesích,

j) (neobsazeno)

k) chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců.1)

(2) Příspěvky podle odstavce 1 písm. a) až i) poskytuje

a) Ministerstvo životního prostředí, jde-li o pozemky v národních parcích a jejich ochranných pásmech,3)

b) Ministerstvo obrany, jde-li o pozemky důležité pro obranu státu,4)

c) Ministerstvo zemědělství, jde-li o pozemky neuvedené pod písmeny a) a b) tohoto odstavce.

(3) Příspěvky podle odstavce 1 písm. k) poskytuje Ministerstvo zemědělství.

(4) Pokud je žadatelem obec nebo kraj, přikládá k žádosti „Výpočet ukazatele dluhové služby“ a to v rozsahu údajů podle vzoru formuláře uvedeného v části 3.

(5) V případě, že pozemky jsou ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o příspěvek vždy osoba, která

a) má většinový spoluvlastnický podíl,5) nebo

b) je zmocněna písemnou ověřenou plnou mocí dalšími spoluvlastníky, kteří mají spolu se žadatelem na pozemku většinový podíl počítaný podle velikosti podílů.

(6) Pokud je žadatelem nájemce, přikládá k žádosti nájemní smlouvu, která musí obsahovat i souhlas vlastníka pozemku s poskytnutím příspěvku nájemci, v případě investičního příspěvku i způsob nakládání s pořízenou investicí.

(7) Pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na území národního parku, přikládá žadatel k žádosti stanovisko správy národního parku.

(8) Příspěvky jsou poskytovány sazbou na technickou jednotku (dále jen „sazbové příspěvky“) nebo na základě vyúčtování skutečně vynaložených nákladů (dále jen „nákladové příspěvky“). Rozhodujícím dokladem pro přiznání sazbových příspěvků je dodržení účelu a podmínek stanovených v pravidlech a v rozhodnutí, skutečně vynaložené náklady se neprokazují.

(9) Žadatel vypočte požadovanou výši příspěvku způsobem uvedeným u příslušného předmětu příspěvku a zaokrouhluje ji vždy na celé koruny dolů.

(10) Příspěvek se neposkytne, pokud celková výše příspěvku vypočtená podacím místem je nižší než 1 000 Kč.

(11) Žádost o poskytnutí příspěvku, jakož i vyúčtování příspěvku podle těchto pravidel podává žadatel podacímu místu. Podacím místem se rozumí

a) jde-li o pozemky podle odstavce 2 písm. a), odbor výkonu státní správy Ministerstva životního prostředí, v jehož územním obvodu se nachází předmětný pozemek,

b) jde-li o pozemky podle odstavce 2 písm. b), Ministerstvu obrany,

c) jde-li o pozemky podle odstavce 2 písm. c), nebo o příspěvek podle odstavce 1 písm. k), krajskému úřadu, do jehož územní působnosti patří katastrální území, na němž se pozemky nacházejí; nacházejí-li se pozemky v územní působnosti dvou nebo více krajů,6) je příslušný ten krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází největší část lesního pozemku.

(12) Podací místo zaeviduje žádost dnem přijetí.

(13) Je-li předložená žádost neúplně nebo nesprávně vyplněna, vyzve podací místo žadatele k odstranění nedostatků. Pokud žadatel neodstraní všechny uvedené nedostatky do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy, bude žádost zamítnuta. Zaregistrování žádosti do pořadí pro projednání bude provedeno až po odstranění všech nedostatků.

(14) Žádosti jsou projednávány podacím místem v pořadí, v jakém byly zaregistrovány.

(15) Příspěvky jsou přiznávány do vyčerpání finančních limitů stanovených pro jednotlivá písmena příspěvků příslušným ministerstvem podle odstavce 2 a odstavce 3.

(16) Žadatel je o přiznání příspěvku vyrozuměn podacím místem formou rozhodnutí. Kopii rozhodnutí o přiznání příspěvku zasílá podací místo příslušnému finančnímu úřadu. Na toto rozhodování se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.7),8) V případě neposkytnutí příspěvku podací místo tuto skutečnost písemně oznámí žadateli s uvedením důvodu.

(17) Příspěvky jsou poukazovány bezhotovostně přímo na účet žadatele, a to:

a) u příspěvků poskytovaných podle části 2. písmen A, B, C, D, G, H a K po přiznání příspěvku,

b) u příspěvků poskytovaných podle části 2. písm. I na základě předloženého vyúčtování po provedení prací,

c) u příspěvků poskytovaných podle části 2. písmene G písm. a) po splnění podmínek stanovených pro přiznání příspěvku.

(18) Je-li poskytnut příspěvek podle těchto pravidel, nelze na stejný předmět příspěvku poskytnout v témže roce jinou podporu z veřejných zdrojů nebo z fondů Evropské unie.

(19) Porušení lesního zákona může být důvodem k zamítnutí žádosti o příspěvek podle těchto pravidel.

(20) Kontrola dodržení podmínek stanovených těmito pravidly je vykonávána podle zvláštních právních předpisů.9)

(21) Při zjištění, že provedení prací neodpovídá uvedenému rozsahu, účelu nebo kvalitě nebo došlo k neohlášené změně v projektové dokumentaci nebo uvedení nepravdivých údajů, postupuje se podle zvláštního právního předpisu.10)

(22) Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního nebo obdobného poměru přicházejí do styku s osobními daty žadatelů uvedenými na žádostech, mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto informacích podle zvláštního právního předpisu.11)

(23) Příspěvek může být poskytnut pouze za předpokladu, že žadatel písemně potvrdí na žádosti o příspěvek svým podpisem souhlas se zveřejněním údajů v tomto rozsahu:

a) jméno popř. jména a příjmení žadatele, popř. obchodní firma; název právnické osoby,

b) identifikační číslo (bylo-li přiděleno),

c) adresa místa trvalého pobytu; adresa místa podnikání,

d) předmět příspěvku,

e) výše poskytnutého příspěvku.

(24) V případě, že žadatel nemůže dodržet skutečnosti uvedené v žádosti a stanovené v rozhodnutí, požádá podací místo o jejich změnu, kterou doloží příslušnými doklady.

2. Příspěvky

A. Příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi

Předmět příspěvku:

a) přirozená obnova a umělá obnova síjí,

b) umělá obnova sadbou - první,

c) umělá obnova sadbou - opakovaná,

d) ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění (ochrana kultur proti buřeni, zvěři, klikorohu a myšovitým),

e) zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 160 cm za účelem zajištění lesních porostů nebo jejich částí s plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 30 % a vyšším,

f) hnojení a vápnění lesních porostů,

g) umělá obnova sadebním materiálem vypěstovaným biotechnologickými metodami.

Sazba příspěvku:

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceSazba v pásmu ohrožení
AB
1.Přirozená obnova a umělá obnova síjí
- meliorační a zpevňující dřeviny12)Kč/haAa115 00015 000
- ostatní dřevinyKč/haAa210 00010 000
2.Umělá obnova sadbou - první
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/sazeniciAb11212
- ostatní dřevinyKč/sazeniciAb288
3.Umělá obnova sadbou - opakovaná
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/sazeniciAc199
Kč/poloodrostekAc23030
Kč/odrostekAc34040
- ostatní dřevinyKč/sazeniciAc477
4.Ochrana mladých lesních porostů
- ochrana kultur proti buřeniKč/haAd14 5004 000
- ochrana kultur proti zvěřiKč/haAd23 5002 500
- ochrana kultur proti klikorohuKč/haAd31 000700
- ochrana kultur proti myšovitýmKč/haAd42 5002 000
5.Zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 160 cm za účelem zajištění lesních porostů nebo jejich částí se zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 30 % a vyššímKč/kmAe170 00070 000
6.Hnojení a vápnění lesních porostů
- leteckéKč/haAf16 0004 000
- pozemníKč/haAf22 0002 000
- k jednotlivým sazenicím při výsadběKč/haAf32 0002 000
7.Umělá obnova sadebním materiálem vypěstovaným biotechnologickými metodamiKč/sazeniciAg11515

Kritéria příspěvku:

- pásmo13) ohrožení A,

- pásmo ohrožení B.

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (např. ha, počet sazenic, km).

Podmínky přiznání příspěvku:

- kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,

- přirozená a umělá obnova je pro účely těchto pravidel i zalesnění lesních pozemků, které jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí,

- při umělé obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu,14)

- dodržení parametrů u stromků z náletu nebo sazenice,15)

- příspěvek na přirozenou obnovu a síji se poskytuje za předpokladu, že na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro základní dřevinu,16)

- příspěvek na umělou obnovu lesa sadbou se poskytuje nejvýše na 1,3 násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar16),

- příspěvek na umělou obnovu lesa sadbou získanou biotechnologickými metodami se poskytuje nejvýše na 1,1 násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar16),

- za první sadbu jsou považovány i podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem klenem, pokud nejsou základní dřevinou,

- příspěvek na poloodrostky a odrostky se poskytuje pouze na dosadby nezajištěných lesních porostů do 30 % obnovované plochy, u prostokořeného materiálu do 500 ks/ha redukované plochy a obalovaného materiálu do 400 ks/ha redukované plochy, za předpokladu provedení mechanické ochrany proti zvěři,

- poloodrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 51 cm do 120 cm,

- odrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná minimálně dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 121 cm do 250 cm,

- příspěvek na letecké vápnění lesních porostů se poskytuje při minimální hektarové dávce 2t/ha,

- příspěvek na ochranu kultur proti buřeni se poskytuje jedenkrát za rok.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

- průvodní list použitého reprodukčního materiálu18) pokud je předmětem příspěvku umělá obnova,

Termín podání žádosti o příspěvek:

- na přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí do 30. června 2005,

- v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

Přechodná ustanovení:

- žádosti podané podle platných předpisů pro rok 2004 po 30. září 2004 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2005,

- žádosti roku 2005 podané podle těchto pravidel po 30. září 2005 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2006.

B. Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů

Předmět příspěvku:

- obnova a zajištění lesních porostů v lesích neuvedených v písmenu A:

a) přirozená obnova a umělá obnova síjí,

b) umělá obnova sadbou - první,

c) umělá obnova sadbou - opakovaná,

d) zajištění lesních porostů19) v zákonné lhůtě,20)

- výchova lesních porostů:

e) odstraňování lesních porostů v rámci rekonstrukce a přeměny porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou,

f) výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu (prořezávky a předmýtní úmyslná těžba).

Kritéria příspěvku:

skupina souboru lesních typů dle tabulky „Zařazení souborů lesních typů do skupin“,

- zařazení lesů do kategorie lesů ochranných21) (lesy ochranné),

- zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení22) s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích23) (lesy zvláštního určení),

- zařazení do lesů důležitých pro obranu státu, které jsou v působnosti Ministerstva obrany (lesy vojenské),

- předání nezajištěných kultur při vrácení vlastnického práva nebo obnově užívacího práva oprávněné osobě po 1. lednu 2003 (lesy restituční),

- zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských (lesy hospodářské).

Zařazení souborů lesních typů do skupin:

SkupinaSoubory lesních typů
1.9Z, 9R, 9K, 8Z, 8Y, 8V, 8T, 8S, 8R, 8Q, 8P, 8N, 8M, 8K, 8F, 8A, 7Z, 7Y, 7T, 7R, 7Q, 7N, 7M, 7K, 6Z, 6Y, 6T, 6Q, 6M, 5Z, 5Y, 5R, 5M, 4Z, 4Y, 4X, 4Q, 4M, 3Z, 3Y, 3X, 3T, 3Q, 3P, 3N, 3M, 3K, 3J, 3C, 2Z, 2X, 2W, 2T, 2S, 2Q, 2P, 2N, 2M, 2K, 2I, 2C, 2A, 1Z, 1X, 1S, 1Q, 1P, 1N, 1M, 1K, 1J, 1I, 1H, 1C, 1B, 1A, 0Z, 0Y, 0X, 0R, 0Q, 0P, 0N, 0M, 0K, 0C
2.7S, 7F, 6N, 6L, 6K, 5T, 5Q, 5N, 5K, 4N, 4K, 4C, 3R, 3I, 3A, 2O, 1T, 1O, 1G, 0O

Sazba příspěvku:

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceSkupina souborů lesních typůLesy
1.2.ochrannézvl. určenívojenskérestitučníhospodářské
12OUZRH
1.Přirozená obnova a umělá obnova síjí
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/haBa112 00012 00012 00012 00012 000-12 000
- základní dřeviny12)Kč/haBa210 00010 00010 00010 00010 000--
2.Umělá obnova sadbou - první
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/sazeniciBb199999-9
- základní dřevinyKč/sazeniciBb265646-
3.Umělá obnova sadbou -opakovaná
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/sazeniciBc1-----9-
Kč/poloodrostekBc23030303030-30
Kč/odrostekBc34040404040-40
- základní dřevinyKč/sazeniciBc4-----7-
4.Zajištění lesních porostů
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/haBd134 00026 50034 00020 00034 000-20 000
- základní dřevinyKč/haBd220 00016 00020 0008 00020 000--
5.Odstraňování lesních porostů v rámci rekonstrukceKč/haBe1--10 00010 00010 000-10 000
6.Výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku
- prořezávkyKč/haBf1--4 0004 0004 000-4 000
- předmýtní úmyslná těžbaKč/haBf2--3 2003 2003 200-3 200

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (např. ha, počet sazenic).

Podmínky přiznání příspěvku:

- kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,

- přirozená a umělá obnova je pro účely těchto pravidel i zalesnění lesních pozemků, které jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí,

- při umělé obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu,14)

- dodržení parametrů u stromků z náletu nebo sazenice,15)

- příspěvek na přirozenou obnovu a síji se poskytuje za předpokladu, že na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro základní dřevinu,16)

- příspěvek na umělou obnovu lesa sadbou se poskytuje nejvýše na 1,3 násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného pro základní dřevinu,16)

- za první sadbu jsou považovány i podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem klenem, pokud nejsou základní dřevinou,

- příspěvek na poloodrostky a odrostky se poskytuje pouze na dosadby nezajištěných lesních porostů do 20 % obnovované plochy, u prostokořeného materiálu do 500 ks/ha redukované plochy a obalovaného materiálu do 400 ks/ha redukované plochy, za předpokladu provedení mechanické ochrany proti zvěři,

- poloodrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 51 cm do 120 cm,

- odrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná minimálně dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 121 cm do 250 cm,

- skutečným věkem porostu se rozumí jeho stáří uvedené v plánu nebo osnově s připočtením počtu let od začátku platnosti plánu, respektive osnovy do doby provedení prací, na které je požadován příspěvek,

- příspěvek na výchovu lesních porostů se poskytuje jedenkrát za období platnosti plánu nebo osnovy,

- příspěvek na zajištění lesních porostů se neposkytuje na porosty, na něž žadatel obdržel podporu nebo pomoc na ochranu porostů ve smyslu zvláštního právního předpisu,24)

- při splnění několika kritérií může žadatel použít výhodnější sazbu.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

- průvodní list použitého reprodukčního materiálu,18) pokud je předmětem příspěvku umělá obnova

Termín podání žádosti o příspěvek:

- na zajištění lesních porostů, přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí do 30. června 2005,

- v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

Přechodná ustanovení:

- žádosti podané podle platných předpisů pro rok 2004 po 30. září 2004 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2005,

- žádosti roku 2005 podané podle těchto pravidel po 30. září 2005 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2006.

C. Příspěvek na sdružování vlastníků lesů malých výměr

Předmět příspěvku:

a) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti od 150 do 500 hektarů,

b) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 500 a do 1 000 hektarů,

c) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 1 000 hektarů.

Kritéria příspěvku:

- velikost celkového sdruženého lesního majetku k 1. lednu 2005,

- velikost výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k 1. lednu 2005 zaokrouhlená na celé hektary nahoru.

Sazba příspěvku:

Čís. řád.Velikost sdruženého majetku v hektarechTechnické jednotkyIndikaceVýměra jednotlivých sdružujících se vlastníků
do 5 hado 50 hado 150 hado 300 ha
ABCD
1.od 150 do 500Kč/haCa1300150100-
2.nad 500 a do 1000Kč/haCb135020015050
3.nad 1 000Kč/haCc1400250200100

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k 1. lednu 2005, zaokrouhlené na celé hektary nahoru, ve vztahu na velikost sdruženého lesního majetku celkem.

Podmínky přiznání příspěvku:

- sdružení nejméně 5 vlastníků lesa, kteří společně hospodaří na sdruženém lesním majetku,

- minimální výměra sdruženého lesního majetku 150 hektarů,

- sdružení je otevřeným subjektem pro všechny vlastníky lesa na území, které je vymezeno smlouvou o sdružení,

- členem sdružení jsou pouze vlastníci lesa,

- sdružené pozemky mají jednoho odborného lesního hospodáře.

Žadatel:

- člen sdružení bez právní subjektivity (vlastník lesa), který je smlouvou o sdružení k tomuto oprávněn,

- sdružení s právní subjektivitou.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

- smlouva o sdružení vlastníků lesa.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 31. března 2005.

D. Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie

Předmět příspěvku:

a) vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu,

b) vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu,

c) přibližování dříví sortimentní metodou na odvozní místo bez vlečení dřeva po zemském povrchu stroji s celkovou hmotností do 10 tun,

d) likvidace klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa s rozptýlením hmoty nebo jiným využitím.

Kritéria příspěvku:

- zařazení lesů do kategorie lesů ochranných 21) (lesy ochranné),

- zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení 22) s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích 23) (lesy zvláštního určení),

- zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských (lesy hospodářské).

Sazba příspěvku:

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceLesy
ochrannézvl. určeníhospodářské
OUH
1.Vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou [viz písm. a)]Kč/m3Da1808050
2.Vyklizování nebo přibližování dříví koněm [viz písm. b)]Kč/m3Db1303020
3.Přibližování dříví strojem bez vlečení po zemi[viz písm. c)]Kč/m3Dc1303020
4.Likvidace klestu štěpkováním nebo drcením [viz písm. d)]Kč/haDd112 00012 00012 000

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (m3, ha).

Podmínky přiznání příspěvku:

- kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,

- v případě kombinace několika technologií použije žadatel pouze sazbu, která je pro něj výhodnější.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

Přechodná ustanovení:

- žádosti podané podle platných předpisů pro rok 2004 po 30. září 2004 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2005,

- žádosti roku 2005 podané podle těchto pravidel po 30. září 2005 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2006.

E. neobsazeno

F. neobsazeno

G. Příspěvek na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření

Předmět příspěvku:

a) podpora ohrožených druhů zvěře

- vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře (tetřeva hlušce, tetřívka obecného, koroptve polní) v lokalitách jejich přirozeného výskytu,

- pořízení nebo výroba a instalace umělých nor do 1 kusu na 100 ha v lokalitách vypouštění tetřeva hlušce, tetřívka obecného, koroptve polní, v ostatních lokalitách do 2 ks na 500 ha,

b) oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy (koza bezoárová a bílý jelen),

c) zakládání zvěřních políček pro spárkatou zvěř, včetně osetí, a údržba a obnova kultury v dalších letech,

d) použití dravců v ochraně rostlin - ochrana zemědělských kultur proti hlodavcům - výroba a instalace hnízdních budek, výroba a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce (berličky) na zemědělské půdě v maximálním počtu 5 berliček/ha,

e) medikované premixy pro přidávání do krmiv pro léčbu a prevenci parazitóz u spárkaté zvěře.

Výše příspěvku a způsob výpočtu:

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceSazba
1.Vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře v lokalitách jejich přirozeného výskytu
- tetřev hlušecKč/kusGa114 000
- tetřívek obecnýKč/kusGa211 000
- koroptev polníKč/kusGa3200
Pořízení nebo výroba a instalace nové umělé noryKč/kusGa42 500
2.Oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy
- kozy bezoárovéKč/kusGb11 500
- bílého jelenaKč/kusGb22 500
3.Zakládání zvěřních políček pro spárkatou zvěř
- první založeníKč/haGc14000
- udržování a obnova porostu v dalších letechKč/haGc22000
4.Použití dravců v ochraně rostlin - ochrana zemědělských kultur proti hlodavcům
- výroba a instalace hnízdních budekKč/ksGd1500
- výroba a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce (berličky) na zemědělské půděKč/ksGd240
5.Mediikované premixy pro přidávání do krmiv pro léčbu a prevenci parazitóz u spárkaté zvěřeKč/kgGe1100

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek; u příspěvku podle písm. b) je rozhodující počet kusů k 31. březnu běžného roku maximálně však do výše normovaného stavu stanoveného orgánem státní správy myslivosti.

Podmínky přiznání příspěvku:

- hospodárné využití prostředků,

podle písm. a)

- zvěř, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem komerční činnosti (např. prodej, poplatkový odstřel),

- chov a vypuštění zvěře musí splňovat podmínky zvláštního právního předpisu,25)

- všichni jedinci budou trvale označení značkami a bude o nich vedena evidence stavu,

- vypuštění jedinců do honitby bude provedeno za účasti zástupce podacího místa a o provedeném vypuštění bude vypracován zápis,

- minimální počet jedinců vypouštěných do honitby je 30 ks koroptve polní

- při vypouštění tetřeva hlušce dodržet minimální poměr pohlaví 1:1 a při vypouštění tetřívka obecného dodržet minimální poměr pohlaví 1:4 ve prospěch slepic,

- příspěvek na umělou noru lze poskytnout jednou za 10 let a o instalaci bude zástupcem podacího místa vypracován zápis,

podle písm. b)

- žadatel bude hospodařit podle plánu mysliveckého hospodaření na rok 2005,26)

- vedení evidence chovných jedinců,

podle písm. c)

- kultura, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem zemědělské komerční činnosti a musí sloužit svému účelu,

- pro přiznání příspěvku je rozhodující období, ve kterém začne zvěřní políčko sloužit svému účelu,

- minimální výměra zakládaného zvěřního políčka je 0,1 ha, maximální výměra je 1 ha,

- počet zvěřních políček max. 0,5 ha na 100 ha honitby,

podle písm. e)

- žadatel bude hospodařit podle plánu mysliveckého hospodaření na rok 2005,

- příspěvek může být poskytnut na množství skutečně aplikované, nejvýše odpovídající potřebě medikovaného premixu při dvou aplikacích pro normovaný stav spárkaté zvěře.

Žadatel:

- uživatel honitby.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

podle písm. a)

- koncepce podpory ohroženého druhu,

- zpracovaný plán opatření a způsobu vypouštění na běžný rok,

v případě instalace nových umělých nor, technická dokumentace k výrobě a zabudování umělých nor včetně zakreslení do mapy 1:25 000,

podle písm. b)

- koncepce podpory ohroženého druhu a v souladu s ní schválený plán mysliveckého hospodaření,

podle písm. c)

- písemný souhlas vlastníka nebo nájemce pozemku, pokud uživatel honitby není vlastníkem pozemku,

podle písm. d)

- projekt ochrany konkrétních ploch dravci, včetně zakreslení rozmístnění budek nebo berliček do mapy 1:25 000 se zřetelným označením budek nebo berliček rozmístěných v minulých letech, na které byl poskytnut příspěvek a nově instalovaných, na které je žádán příspěvek,

podle písm. e)

- předložení originálu dokladu o nákupu množství medikovaného premixu, na které je příspěvek žádán podacímu místu; podací místo pořídí fotokopii tohoto dokladu a tuto přiloží k žádosti o příspěvek.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- žadatel podává jednu žádost do 31. května 2005.

Termín předložení zápisu u předmětu příspěvku podle písm. a), termín předložení oznámení o provedení prací podle písm. c) a d) a termín pro předložení dokladu o zaplacení podle písm. e):

- do 15. listopadu 2005.

H. Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě

Předmět příspěvku:

- zpracování plánu v digitální formě.

Kritéria příspěvku:

- rozsah zpracování plánu v digitální formě.

Sazba příspěvku:

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceSazba
1.numerická a grafická data plánu v digitální forměKč/haH11350

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a rozlohy lesa v hektarech, které jsou uvedeny v Průvodním listu k plánu.

Podmínky přiznání příspěvku:

- platnost stávajícího plánu končí v roce 2004, v případě sloučení několika plánů žadatele končí platnost v roce 2004 alespoň jednoho z nich. Za splnění této podmínky se považuje i případ, kdy povinnost vyhotovení plánu vznikne žadateli v důsledku majetkových změn či změn charakteru nemovitosti,

- doba platnosti nově vyhotovovaného plánu nesmí být kratší než 10 let,

- předání nově vyhotoveného plánu v digitální formě schvalujícímu orgánu státní správy lesů na technickém nosiči dat a souhlas žadatele s využíváním těchto dat pro potřeby orgánů státní správy lesů, včetně jejich uložení do datového skladu organizační složky státu zřízené Ministerstvem zemědělství,

- soulad výstupů s informačním standardem lesního hospodářství v rozsahu povinných položek, který vydává Ministerstvo zemědělství a je uveřejněn ve Věstníku Ministerstva zemědělství.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- Průvodní list k plánu podle vzoru v části 3.

Termín podání žádosti o příspěvek:

-  do 60 dnů od doručení dokladu o schválení plánu vlastníkovi lesa.

Přechodná ustanovení:

- žádosti podané podle těchto pravidel po 30. září 2005 mohou být uhrazeny z prostředků roku 2006.

I. Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích

Předmět příspěvku:

a) práce související se zachováním a reprodukcí genových zdrojů lesních dřevin,

b) zakládání a provoz semenných sadů (matečnic, klonových archivů),

c) mimořádná opatření při kalamitách způsobených biotickými i abiotickými činiteli (nelze uplatnit na běžnou ochranu a prevenci), ostatní mimořádná opatření.

Výše příspěvku:

-  do 80 % skutečně vynaložených přímých nákladů v souladu se schválenou kalkulací,

- výši příspěvku v procentech na předmět příspěvku stanoví podací místo na začátku běžného roku,

- žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty.

Podmínky přiznání příspěvku:

-  hospodárné využití prostředků.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

- kalkulace přímých nákladů podle jednotlivých výkonů s uvedením množství technických jednotek,

- u kalamit stanovisko Lesní ochranné služby,

- u žádostí podle písm. b) uznávací list semenného sadu (matečnic, klonových archivů), u semenných sadů (matečnic, klonových archivů) dosud neuznaných potvrzení pověřené právnické osoby, že je objekt registrován, u nově zakládaných semenných sadů (matečnic, klonových archivů) doložit odborný posudek pověřené právnické osoby.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 31. května 2005,

-  na kalamity do 29. října 2005.

Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů s výpočtem výše příspěvku v souladu se schválenou kalkulací:

- do 29. listopadu 2005.

J. neobsazeno

K. Chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců

Předmět příspěvku:

a) úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu v roce podání žádosti o příspěvek u plemen psů český teriér a český fousek,

b) úspěšný odchov loveckého dravce27) vyvedeného z umělého chovu (jestřáb lesní, sokol stěhovavý, raroh velký, orel skalní).

Sazba příspěvku:

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceSazba
1.Úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu u plemen psů
- český teriérKč/zkouškaKa11 000
- český fousekKč/zkouškaKa21 000
2.Úspěšný odchov dravce vyvedeného z umělého chovu
- jestřáb lesníKč/kusKb17 000
- sokol stěhovavýKč/kusKb25 000
- raroh velkýKč/kusKb35 000
- orel skalníKč/kusKb45 000

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek.

Podmínky přiznání příspěvku:

- lovečtí dravci budou trvale nezaměnitelně označeni,

- příspěvek se poskytuje na plně opeřeného loveckého dravce v dobrém zdravotním stavu a dobré fyzické kondici ve věku od 3 do 7 měsíců.

Žadatel:

- majitel loveckého psa nebo majitel umělého chovu loveckého dravce.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- potvrzení o úspěšně vykonaných zkouškách psa z výkonu [u předmětů příspěvků podle písm. a)],

- výjimka ze základních podmínek zvláště chráněných živočichů25) [u předmětů příspěvků podle písm. b)],

- doklad o složení sokolnické zkoušky [u předmětů příspěvků podle písm. b)],

- potvrzení o členství v sokolnické organizaci [u předmětů příspěvků podle písm. b)],

- registrační karta pro dravce a sovy, kromě jestřába lesního [u předmětů příspěvků podle písm. b)].

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 29. října 2005.

3. Vzory formulářů

Definice a výpočet ukazatele dluhové služby

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesím podle písmen A až D přílohy č. 10 k zákonu č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005

Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmen A, B a D přílohy č. 10 k zákonu č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005

Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene C přílohy č. 10 k zákonu č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene G přílohy č. 10 k zákonu č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005

Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene G přílohy č. 10 k zákonu č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene H přílohy č. 10 k zákonu č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene I přílohy č. 10 k zákonu č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005

Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene I přílohy č. 10 k zákonu č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene K přílohy č. 10 k zákonu č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005

Průvodní list k lesnímu hospodářskému plánu (LHP)

Příloha č. 11 k zákonu č. 675/2004 Sb.

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2005 a způsobu kontroly jejich užití

[podle § 102 odst. 3 zákona č. 254/ 2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů]

1. Obecné podmínky

(1) Podle závazných pravidel poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2005 a způsobu kontroly jejich užití (dále jen “závazná pravidla“) se poskytují finanční prostředky (dále jen “podpora“) k úhradě výdajů na opatření ve veřejném zájmu, na základě priorit stanovených Ministerstvem zemědělství (dále jen „ministerstvo“) pro rok 2005, zejména na:

a) prevenci před povodněmi, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů,1)

b) odstraňování povodňových škod, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů,1)

c) obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a vodních nádrží, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů,1)

d) ostatní opatření ve vodním hospodářství.

(2) Podporou se pro účely závazných pravidel rozumí dotace příspěvkovým organizacím a ostatním právnickým a fyzickým osobám nebo výdaje na činnost organizační složky státu, poskytnuté na stanovený účel podle zvláštního právního předpisu.2)

(3) Podporu podle odstavce 1 na základě žádosti poskytuje ministerstvo, které je zároveň podacím místem pro podání žádosti.

(4) Žadatel odpovídá za to, že všechny jím uvedené údaje v žádosti jsou úplné a pravdivé. Pokud v období od podání žádosti do doby před vydáním rozhodnutí o poskytnutí podpory dojde ke změnám, je žadatel povinen tyto změny doložit.

(5) Podpora je poskytována na kapitálové i běžné výdaje. (6) Na poskytnutí podpory není právní nárok.

(7) Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního poměru nebo obdobného poměru přicházejí do styku s osobními údaji žadatelů uvedenými v žádostech, mají povinnost zachovávat mlčenlivost dle zvláštního právního předpisu.3)

(8) Podpora může být poskytnuta pouze za předpokladu, že žadatel potvrdí na žádosti o podporu svým podpisem souhlas se zveřejněním údajů v následujícím rozsahu:

a) jméno a příjmení žadatele, je-li fyzickou osobou, nebo obchodní firma nebo název, je-li právnickou osobou nebo organizační složkou státu,

b) identifikační číslo, je-li přiděleno,

c) úplná adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby nebo organizační složky státu (u cizinců s povolením k pobytu na území České republiky adresa místa pobytu),

d) předmět podpory,

e) výše poskytnuté podpory.

(9) Podporu nelze poskytnout na ukončenou akci, u které již bylo ukončeno financování, nebo u které již požádal investor o vydání kolaudačního rozhodnutí.

(10) Žádosti jsou evidovány na ministerstvu dnem přijetí.

(11) Je-li předložená žádost neúplná nebo nesprávně vyplněna, vyzve ministerstvo žadatele k odstranění nedostatků. Po odstranění nedostatků bude žádost zařazena do pořadí pro projednání udělení podpory. Pokud žadatel neodstraní nedostatky v termínu stanoveném ve výzvě, bude žádost zamítnuta.

(12) Pro objektivní posouzení žádosti je ministerstvo oprávněno vyžádat si doplňující údaje a doklady.

(13) Ministerstvo o žádostech rozhoduje na základě odborného technicko-ekonomického posouzení akce, podle kritérií dané podpory, v souladu s těmito závaznými pravidly a zvláštním právním předpisem.4)

(14) U akcí, na které byly podle závazných pravidel platných pro příslušný kalendářní rok přijaty žádosti o podporu v jednotlivých programech v kalendářním roce předcházejícím roku, v němž je navrženo zahájení financování, platí ustanovení závazných pravidel platných v roce přijetí žádosti.

(15) Podpory jsou přiznávány do vyčerpání finančních limitů stanovených pro podpory ministerstva podle odstavce 1 v běžném kalendářním roce.

(16) Podpory jsou poskytovány na základě rozhodnutí vydaného ministerstvem. Na toto rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.5) O zamítnutí žádosti ministerstvo žadatele vyrozumí.

(17) Podpory jsou poskytovány:

a) pro účastníky programů podle části 2 A - „Podpora prevence před povodněmi“, 2 B -„Podpora na odstraňování povodňových škod“ a 2 C - „Podpora na obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a vodních nádrží“ na základě zvláštních právních předpisů,6)

b) pro účastníky podpor žadatele dle části 2 D - „Podpora na ostatní opatření ve vodním hospodářství“ na základě zvláštního právního předpisu.7)

(18) Náklady, které jsou kryty z poskytnutých peněžních prostředků formou podpory, eviduje příjemce samostatně a prokazuje je účetními doklady.

(19) Je-li poskytnuta podpora podle těchto závazných pravidel, nelze na její předmět poskytnout v tomtéž roce jinou podporu nebo dotaci či příspěvek ze státního rozpočtu.

(20) V případě, že příjemce podpory nemůže splnit předmět podpory z vážných důvodů a na tento předmět mu byla poskytnuta podpora, je povinen o tom neprodleně informovat ministerstvo. Ministerstvo může novým rozhodnutím převést podporu na jinou osobu včetně všech práv a povinností. V případě úmrtí příjemce podpory bude postupováno v souladu s ustanovením občanského zákoníku o dědění.

(21) Porušení zvláštních právních předpisů8) může být důvodem k zamítnutí žádosti o podporu podle těchto závazných pravidel.

(22) Po ukončení akce ve lhůtě stanovené v rozhodnutí je příjemce podpory dle části 2 A, 2 B a 2 C povinen předložit ministerstvu dokumentaci závěrečného vyhodnocení v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem.9)

(23) Kontrola dodržení podmínek stanovených těmito závaznými pravidly se vykonává podle zvláštního právního předpisu.4)

(24) V případě zjištění, že na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů byla poskytnuta podpora, vrátí příjemce podpory neoprávněně čerpané prostředky na příslušný účet ministerstva.

(25) Porušení podmínek, na něž je vázáno poskytnutí podpory, je porušením rozpočtové kázně podle zvláštního právního předpisu.10) V případě zjištění porušení rozpočtové kázně uloží odvod za porušení rozpočtové kázně, jakož i penále finanční úřad v řízení podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce podpory je povinen tuto skutečnost oznámit ministerstvu.

(26) Ministerstvo si vyhrazuje právo neproplatit přiznanou částku podpory v případě zjištění skutečností opravňujících k úpravě rozhodnutí o přiznání podpory nebo v případě vládou schválených regulačních opatření. Dojde-li k úpravě rozhodnutí z důvodů vládou schválených regulačních opatření, nabídne ministerstvo žadateli rozložení financování akce do následujícího roku. Nepřijme-li žadatel tuto nabídku, proplatí ministerstvo žadateli prokazatelně vynaložené náklady na přípravu akce v plné výši a náklady vynaložené na realizaci akce do výše, stanovené podle míry regulačních opatření, vyjádřené v procentech.

(27) V případě, že nebudou na některou podporu dle části 2 závazných pravidel vyčleněny finanční prostředky v rámci rozpočtové kapitoly ministerstva, nebude tato podpora realizována.

(28) Ministr zemědělství je oprávněn v mimořádných případech a ve veřejném zájmu, např. při ohrožení zdraví a životů obyvatel nebo při hrozících škodách velkého rozsahu, udělit výjimku oproti ustanovení těchto závazných pravidel.

2. Podpory

2 A. Podpora prevence před povodněmi

podle § 102 odst. 1 písm. e), g), h) vodního zákona

Podpora se poskytuje v rámci programu 229 060 - Prevence před povodněmi, financovaného v roce 2005 z peněžních prostředků státního rozpočtu - kapitoly ministerstva, z kapitoly 397 -“Operace státních finančních aktiv“ ve smyslu § 135 vodního zákona a dále z prostředků úvěru Evropské investiční banky, přijatého ve smyslu zákona č. 123/2002 Sb., o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu Podpora investičních opatření na ochranu před povodněmi v České republice v rámci Programu prevence před povodněmi.

I. Předmět podpory:

a) výstavba a obnova nádrží, suchých nádrží a hrází, a dále zajištění jejich oprav a údržby (podprogram 229 062),

b) zvyšování průtočné kapacity koryt vodních toků a zajištění oprav a údržby souvisejících objektů a zařízení (podprogram 229 063),

c) zpracování návrhu na stanovení záplavových území a na vymezení rozsahu území ohrožených zvláštními povodněmi (podprogramy 229 064 a 229 066),

d) zpracování studií odtokových poměrů včetně zajištění potřebných dat, podkladů a modelů (podprogram 229 065).

II. Forma podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a) a b) je poskytována podpora na kapitálové a běžné výdaje,

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c) a d) je poskytována podpora na kapitálové výdaje.

III. Žadatel:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. Písm. a) a b): státní podniky Povodí,11) Zemědělská vodohospodářská správa, Lesy České republiky, s.p. a správci drobných vodních toků určení ministerstvem dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podporu na běžné výdaje akcí stavebně zahajovaných v roce 2005 lze poskytnout pouze Zemědělské vodohospodářské správě.

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c): státní podniky Povodí11),

c) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. d): státní podniky Povodí11) a Zemědělská vodohospodářská správa.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- žádosti o podporu se podávají průběžně, nejpozději do 31. března 2005 pro akce, jejichž financování žadatel uvažuje zahájit v roce 2005,

- místem podání žádosti o podporu je odbor programového financování ve vodním hospodářství ministerstva.

V. Kritéria podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a) a b):

- přednostní řešení území s vyšší pravděpodobností výskytu povodňových situací s ohledem na hydrologické poměry a nebo možnost vzniku velkých povodňových škod,

- návaznost na zpracované generely protipovodňové ochrany daného území, využití matematického simulačního modelu, pokud je pro dané území vytvořen,

- integrace do připravovaných plánů v oblasti vod nebo soulad s platným Směrným vodohospodářským plánem,

- spoluúčast vlastních zdrojů žadatele (nevztahuje se na Zemědělskou vodohospodářskou správu), územních rozpočtů či fondů Evropské unie,

- efektivnost vynaložených nákladů na realizaci opatření vzhledem k chráněným hodnotám a přínosům, s využitím moderních metod a postupů,

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c) a d):

- počet ohrožených měst a obcí, odhad počtu ohrožených obyvatel, výskyt povodňových situací v zájmovém území v posledních letech včetně uvedení velikosti kulminačních průtoků těchto povodní (pokud jsou k dispozici), odhad velikosti skutečně způsobených a možných povodňových škod.

VI. Způsob výpočtu podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a) a b)

- u státních podniků Povodí11), Zemědělské vodohospodářské správy a s.p. Lesy České republiky: úhrada do výše 100 % nákladů na: dokumentaci pro územní a stavební řízení, souvisejících investorských a inženýrských činností, výkupů pozemků a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby a nákladů na vlastní realizaci, zjištěných dle dokumentace pro stavební řízení, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního předpisu,12)

- u správců drobných vodních toků určených ministerstvem dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů: úhrada do výše 65 % nákladů na: výkupy pozemků a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby a na vlastní realizaci, zjištěných dle dokumentace pro stavební řízení, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního předpisu12) (uvedená maximální procentická výše podpory se nevztahuje na akce, na které byly podány žádosti podle závazných pravidel platných v roce 2004),

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c):

- výši podpory, do 100 % nákladů, ministerstvo stanoví podle velikosti zájmového území (např. objem nutných geodetických prací, délka zpracovaného úseku v km, průměrná šířka inundace),

c) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. d):

- výši podpory, do 100 % nákladů, ministerstvo stanoví podle velikosti zájmového území (např. objem nutných geodetických prací, délka zpracovaného úseku v km, plocha povodí v km2, průměrná šířka inundace).

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost o zařazení akce (formulář A v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- prohlášení žadatele (formulář C v části 3),

- technická zpráva dle formuláře D v části 3,

- doklad, že žadatel je správcem drobného vodního toku určeným ministerstvem dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- výpočet ukazatele dluhové služby ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 346/2004 o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby, vypočtený dle formuláře P v části 3 (je-li žadatelem obec jako správce drobného vodního toku určený ministerstvem dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů),

- stanovisko správce povodí13) (je-li žadatelem správce drobného vodního toku dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů),

- formuláře RA 80 až RA 8214) a dále u akcí s účastí státního rozpočtu vyšší než 10 000 000 Kč formuláře RA 86 až RA 89.

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář F v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

- u veřejných zakázek (§ 6 odst.1 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) vyplněné formuláře dle příloh č. 1 až 5 k vyhlášce č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti, a doklad o jejich uveřejnění,

- návrh smlouvy,

- pravomocné stavební povolení nebo ohlášení,

- formuláře RA upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky.12)

IX. Podmínky přiznání podpory:

- jedná se o akci protipovodňového charakteru, která naplňuje stanovené závazné ukazatele ve schválené dokumentaci programu,

- dodržení osnovy studie stanovování záplavových území, studie odtokových poměrů či studie vymezení rozsahu území ohrožených zvláštními povodněmi,

- kladný posudek environmentálního experta na akce investičního charakteru (pro část 2 A odst. I. písm. a, b),

- kladný posudek strategického experta na akce investičního charakteru,

- dodržení všech parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- doložení doplňku žádosti včetně příloh (formulář F v části 3),

- doložení platné smlouvy v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce,

- ukazatel dluhové služby, vypočtený ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 346/2004 o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby, nepřekračuje výši 30% (je-li žadatelem obec jako správce drobného vodního toku dle § 48 odst. 2 zákona o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, určený ministerstvem).

2 B. Podpora na odstraňování povodňových škod

podle § 102 odst. 1 písm. f), k), n) vodního zákona

Podpora se poskytuje v rámci programu 229 110 - “Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku“, financovaného v roce 2005 z peněžních prostředků státního rozpočtu - kapitoly ministerstva, z kapitoly 397 - “Operace státních finančních aktiv“ ve smyslu § 135 vodního zákona a dále z prostředků úvěru Evropské investiční banky, přijatého ve smyslu zákona č. 574/2002 Sb., o přijetí rámcového úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování odstraňování povodňových škod z roku 2002.

I. Předmět podpory:

a) náprava povodňových škod vzniklých při povodních od roku 2000 na vodních tocích a souvisejících vodních dílech ve vlastnictví státu (v rámci podprogramů 229 112 -“Odstranění následků povodně roku 2000“ a 229 113 - “Odstranění následků povodně roku 2002“). Obnova vodních děl a koryt vodních toků po povodni včetně souvisejících objektů a zařízení, zejména v intravilánech obcí a dále na volných úsecích vodních toků tam, kde náprava povodňové škody obnoví významné vodohospodářské dílo, koryto vodního toku či protipovodňovou ochranu území, obnova objektů a zařízení sloužících výzkumné činnosti ve vodním hospodářství,

b) úhrada jistin a úroků z dosud nesplacených komerčních úvěrů přijatých na odstranění povodňových škod vzniklých při povodni v srpnu 2002 u akcí definovaných předmětem podpory dle části 2 B odst. I. písm. a), v rámci podprogramu 229 113.

II. Forma podpory:

- podpora je účelově vázaná a je poskytována na kapitálové i běžné výdaje.

III. Žadatel:

a) pro předmět podpory dle části 2 B odst. I. písm. a):

- státní podniky Povodí11), Lesy České republiky, s.p., Zemědělská vodohospodářská správa a Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka (IČ 00020711),

b) pro předmět podpory dle části 2 B odst. I. písm. b):

- státní podniky Povodí.11)

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- žádosti o podporu na akce dle části 2 B odst. I. písm. a) v podprogramu 229 112, jejichž zahájení financování se uvažuje v roce 2005, se podávají průběžně, nejpozději do 31. března 2005,

- místem podání žádosti o podporu je odbor programového financování ve vodním hospodářství ministerstva.

V. Kritéria podpory:

Vyjádření omezené funkce - koryta toku, vodních děl a dále objektů a zařízení sloužících výzkumné činnosti ve vodním hospodářství - v důsledku povodňové škody na státním vodohospodářském majetku jako např.:

- omezení průtočnosti nebo kapacity koryta,

- snížení stability dna a břehů koryta toku,

- ohrožení funkce stability objektů v korytě toku včetně zařízení křižujících vodní tok,

- ohrožení funkce objektů a zařízení umístěných v jejich blízkosti sloužících výzkumné činnosti ve vodním hospodářství,

- snížení stability vodního toku jako významného krajinotvorného prvku v území,

- vliv poruchového stavu na okolí koryta včetně pozemků, porostů, staveb při březích apod.,

- odhad velikosti možných škod vzniklých v důsledku dalšího trvání poruchového stavu,

- efektivnost vynaložených nákladů na realizaci opatření s využitím moderních metod a postupů, v návaznosti na protokol o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní v roce 2002 a letech následujících.

VI. Způsob výpočtu podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 B odst. I. písm. a):

- úhrada ve výši do 100% nákladů na dokumentaci pro územní a stavební řízení, související investorské a inženýrské činnosti, výkupy pozemků a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby a nákladů na vlastní realizaci, zjištěných dle dokumentace pro stavební řízení, upravených podle výsledků zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu,12)

b) pro předmět podpory dle části 2 B odst. I. písm. b):

- úhrada ve výši do 100% splátek jistin a úroků z komerčních úvěrů poskytnutých bankami státním podnikům Povodí11) po předchozím souhlasu ministerstva.

VII. Základní náležitosti žádosti:

Pro předmět podpory dle části 2 B odst. I. písm. a):

žádost o zařazení akce (formulář B v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- prohlášení žadatele (formulář C v části 3),

- technická zpráva dle formuláře E v části 3,

- vyjádření referátu životního prostředí věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu, že se jedná o povodňovou škodu, včetně kopie protokolu o místním šetření,

- zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce,

- zdůvodnění předpokládaných nákladů na akci a posouzení jejího přínosu,

- situace území (povodí) v měřítku přiměřeném povaze akce s vyznačením úseku či místa navrhované realizace akce,

- formuláře RA 80 až RA 82,14) a dále u akcí s účastí státního rozpočtu vyšší než 10 000 000 Kč formuláře RA 86 až RA 89.

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Pro předmět podpory dle části 2 B odst. I. písm. a):

doplněk žádosti (formulář F v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

- u veřejných zakázek (§ 6 odst.1 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) vyplněné formuláře dle příloh č. 1 až 5 k vyhlášce č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti, a doklad o jejich uveřejnění,

- návrh smlouvy o dílo,

- pravomocné stavební povolení nebo ohlášení,

- formuláře RA upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky.12)

IX. Podmínky přiznání podpory:

Pro předmět podpory dle části 2 B odst. I. písm. a):

- jedná se o povodňovou škodu na státním vodohospodářském majetku,

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- doložení doplňku žádosti včetně příloh (formulář F v části 3),

- doložení platné smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce.

2 C. Podpora na obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a vodních nádrží

podle § 102 odst. 1 písm. j) vodního zákona

Podpora se poskytuje v rámci programu 229 210 - „Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží“ financovaného v roce 2005 z peněžních prostředků státního rozpočtu - kapitoly ministerstva a z kapitoly 397 - “Operace státních finančních aktiv“.

Odstranění povodňových škod prokazatelně vzniklých při povodni v srpnu 2002 je financováno v rámci podprogramu 229 218 - „Odstranění škod na rybnících a vodních nádržích po povodních v srpnu 2002“.

I. Předmět podpory:

- odbahnění nejvíce zanesených rybníků,

- obnova a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů, za účelem obnovy jejich základních funkcí, zlepšení bezpečnosti jejich provozu, zlepšení vodohospodářských a mimoprodukčních funkcí s důrazem na posílení jejich retenčních schopností.

II. Forma podpory:

- podpora je účelově vázaná a je poskytována na kapitálové i běžné výdaje.

III. Žadatel:

Žadatel o podporu může být pouze subjekt podnikající v zemědělské prvovýrobě, provozující na rybníku či vodním díle, na který je poskytována podpora, chov a lov ryb a splňující podmínku, že se jedná o:

- právnickou osobu, podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

- fyzickou osobu registrovanou obecním úřadem podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů,

- Školní rybářství Protivín (IČ 00072648),

- Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrologický ve Vodňanech (IČ 60076658).

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- žádosti o podporu se podávají průběžně, nejpozději do 31. března 2005,

- právnické osoby podávají žádost na odbor zemědělské agentury a pozemkového úřadu ministerstva příslušný podle místa sídla právnické osoby,

- podnikající fyzické osoby podávají žádost na odbor zemědělské agentury a pozemkového úřadu ministerstva příslušný podle místa podnikání.

V. Kritéria podpory:

- celkové odbahnění rybníků a vodních nádrží o katastrální výměře 1 až 30 ha, u kterých vrstva sedimentu převyšuje průměrnou výšku 40 cm,

- obnova a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů, jejichž vodohospodářská funkce je narušena nebo významně omezena,

- efektivnost vynaložených nákladů.

VI. Způsob výpočtu podpory:

- úhrada do výše 100 % nákladů na vlastní realizaci (zahrnující stavební práce a technologické dodávky) s tím, že úhrada nákladů na odbahnění se poskytuje maximálně do výše 200,- Kč na 1 m3 vytěženého sedimentu, upravených podle výsledků zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu.12)

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost o zařazení akce (dle formuláře G v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- čestné prohlášení (dle formuláře H v části 3),

- technická zpráva dle formuláře I v části 3,

- doklad o registraci samostatně hospodařícího rolníka vydaný příslušným úřadem podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů, respektive jeho ověřená kopie (je-li žadatelem fyzická osoba),

- výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce, respektive jeho ověřená kopie, s předmětem činnosti chov ryb (je-li žadatelem právnická osoba podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů),

- zřizovací listina, respektive její ověřená kopie, uvádějící chov ryb mezi činnostmi provozovanými žadatelem (je-li žadatelem příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem),

- statut, respektive jeho ověřená kopie, uvádějící chov ryb mezi činnostmi provozovanými žadatelem (je-li žadatelem vysoká škola či její organizační jednotka),

- výpis z registru ekonomických subjektů (je-li žadatelem právnická osoba, která není zapsaná v obchodním rejstříku),

- doklad, že žadatel rybářsky hospodaří15) na více než 20 ha vodních ploch na základě vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu,

- doklad hospodářské evidence o chovu ryb na předmětu podpory podle zvláštního právního předpisu,15) prokázaný za období minimálně posledních tří let, podepsaný žadatelem (je-li žadatelem fyzická osoba), nebo podepsaný statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu s otiskem razítka právnické osoby,

- doklad o vlastnictví, nájmu nebo o jiném právním vztahu k vodnímu dílu - předmětu podpory, doložený výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímkem katastrální mapy, ne staršími než 3 měsíce; ve výpisu bude uvedeno: druh pozemku - vodní plocha, způsob využití - rybník, nebo vodní nádrž umělá,

- doklad o registraci žadatele k dani z přidané hodnoty (je-li žadatel jejím plátcem),

- stanovisko správce příslušného povodí13) (státního podniku Povodí) k připravované akci,

- stanovisko správce vodního toku pod vodním dílem k připravované akci,

- stanovisko věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu, v jehož správním území se vodní dílo nachází, ve kterém bude uvedeno, zda obnova, odbahnění či rekonstrukce vodního díla, na které se vztahuje žádost, bude podléhat ohlášení nebo stavebnímu povolení,

- stanovisko věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody, v jehož správním území se vodní dílo nachází, k připravované akci,

- výškopisné a polohopisné zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže před započetím těžby sedimentu (podélný řez a příčné řezy ve vzdálenosti max. 40 metrů), stanovení průměrné výšky sedimentu a odhad kubatury sedimentu, vše provedené odborně způsobilou osobou16) (tyto náležitosti pouze pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka),

- doložení interpretovaných údajů (zpracovaných ve formě příčných a podélných profilů, vrstevnicových plánů a kubatur) z metod radarového či sonarového měření vrstvy sedimentu, provedených odborně způsobilou osobou17) - v případě, že uváděná vrstva sedimentu převyšuje průměrnou výšku 80 cm,

- formuláře RA 80 až RA 82,14) a dále u akcí s účastí státního rozpočtu vyšší než 10 000 000 Kč formuláře RA 86 až RA 89.

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář J v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

- u veřejných zakázek (§ 6 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) vyplněné formuláře dle příloh č. 1 až 5 k vyhlášce č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti, a doklad o jejich uveřejnění,

- návrh smlouvy o dílo,

- položkový rozpočet akce potvrzený zhotovitelem,

- výškopisné a polohopisné zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže provedené nejdříve po 30 dnech od vypuštění rybníka nebo vodní nádrže, avšak před započetím těžby sedimentu (ve stejných profilech jako u zaměření, které tvoří základní náležitost žádosti), upřesnění průměrné výšky sedimentu a upřesnění odhadu kubatury sedimentu, vše provedené odborně způsobilou osobou16) (pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka). Tyto náležitosti není potřeba znovu předkládat, pouze pokud měření předložené jako základní náležitost žádosti dle části 2 C odst. VII. bylo provedeno v době, kdy rybník nebo vodní nádrž byly vypuštěny déle než 3 měsíce,

- pravomocné stavební povolení nebo ohlášení,

- pravomocné rozhodnutí o povolení k nakládání s povrchovými vodami k užívání těchto vod v rybníku nebo vodní nádrži, která je předmětem podpory, pro chov ryb za účelem podnikání18)

- hydrotechnický posudek bezpečnostních přelivů a bezpečnostních a výpustných zařízení vodního díla (nebo posudek bezpečnosti vodního díla při povodni19), zpracovaný autorizovanou osobou17),

- návrh manipulačního a provozního řádu s rozčleněním prostor20) rybníka či vodní nádrže se stanoviskem správce vodního toku pod vodním dílem,

- údaje o nakládání s vytěženým sedimentem,

- doklad o vlastnictví, nájmu nebo o jiném právním vztahu k pozemkům, na které bude vytěžený sediment ukládán, doložený výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímkem katastrální mapy, ne staršími než 3 měsíce,

- formuláře RA upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky,12)

- tabulka parametrů sledovaných u jednotlivých akcí.

IX. Podmínky přiznání podpory:

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- dodržení kalkulace nákladů,

- vyčlenění retenčního ochranného prostoru20) o velikosti minimálně 10% z celkového prostoru20) rybníka nebo vodní nádrže,

- prokázání, že bezpečnostní přelivy a bezpečnostní zařízení rybníka nebo vodní nádrže jsou schopny bezpečně převést průtok odpovídající Q100 či vyšší,

- doložení doplňku žádosti, včetně příloh (formulář J v části 3) v termínu, který stanoví ministerstvo,

- doložení platné smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce,

- doložení výškopisného a polohopisného zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže po ukončení těžby sedimentu ve stejných profilech jako před započetím odbahnění, a výpočet skutečného množství vytěženého sedimentu, vše provedené odborně způsobilou osobou16) (pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka),

- doložení čestného prohlášení žadatele o podporu, potvrzené odborně způsobilou osobou16), že údaj o množství vytěženého sedimentu odpovídá skutečnosti (formulář K v části 3) (pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka),

- po dobu realizace odbahnění bude veden stavební deník, který bude obsahovat údaje o použité mechanizaci (počet a druh těžebních a dopravních prostředků),

- počet žádostí jednoho žadatele o podporu, na které může žadatel v kalendářním roce 2005 podporu získat, se odvíjí od celkové rybářsky obhospodařované plochy. V případě, že žadatel rybářsky hospodaří na základě vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu21) na:

- méně než 1000 ha vodní plochy, může podat jednu žádost na jeden rybník,

- více než 1000 ha vodní plochy, může podat dvě žádosti, každou na jeden rybník.

X. Přechodná ustanovení

U žádostí, na které byl vydán v roce 2004 příslib podpory pro rok 2005, žadatel písemně potvrdí ministerstvu do 31. března 2005 platnost požadavku pro rok 2005 na formulářích zaslaných společně s příslibem. Omezení počtu žádostí dle části 2 C odst. IX. se vztahují na nově podané žádosti v r. 2005, nesouvisejí s přísliby z r. 2004.

2 D. Podpora na ostatní opatření ve vodním hospodářství

podle § 102 odst. 1 písm. a), b), c), d), i), k) vodního zákona

Podpora je neinvestičního charakteru a je poskytována v rámci běžných výdajů specifického ukazatele „Podpora vodnímu hospodářství celkem“.

I. Předmět podpory:

a) zajišťování činností správy povodí spojených s vytvářením a vedením evidence vodních toků a jejich povodí, vodních nádrží, jakosti povrchových vod, odběrů povrchových vod, odběrů podzemních vod, vypouštění odpadních vod, vypouštění důlních vod, akumulace povrchových vod ve vodních nádržích a oblasti povodí, podle vyhlášky č. 391/2004 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy,

b) správa drobných vodních toků,

c) plánování v oblasti vod - zajištění podkladů k pořízení Plánu hlavních povodí České republiky a k pořízení plánů povodí pro 8 oblastí povodí,

d) obnova staveb k vodohospodářským melioracím pozemků za účelem oprav a údržby stávajících hlavních odvodňovacích zařízení,

e) obnova a provoz vodních cest.

II. Forma podpory:

- podpora je účelově vázaná a je neinvestičního charakteru.

III. Žadatel:

- pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. a), c) a e) - státní podniky Povodí11),

- pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. b) - správci drobných vodních toků určení ministerstvem dle § 48 odst. 2 vodního zákona a Zemědělská vodohospodářská správa,

- pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. d) - Zemědělská vodohospodářská správa.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. a), c) a e) - průběžně, nejpozději do 31. března 2005,

- pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. b) - u organizační složky státu průběžně do 31. října 2005, u ostatních správců vodních toků průběžně, nejpozději do 31. března 2005,

- pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. d) - průběžně do 31. října 2005,

- místem podání žádosti o podporu je odbor programového financování ve vodním hospodářství ministerstva.

V. Kritéria podpory:

- pro činnosti dle části 2 D odst. I. písm. a) - provádění činností, které jsou specifikovány v § 21 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- pro činnosti dle části 2 D odst. I. písm. b) - údržba a opravy na vodních tocích a objektech k zajištění provozuschopnosti a funkčnosti upravených i neupravených drobných vodních toků (např. odstranění nátrží a nánosů, péče o břehové porosty a pod.) doložené stanoviskem vodoprávního úřadu,

- pro činnosti dle části 2 D odst. I. písm. c) - zajištění činností specifikovaných v §§ 24 a 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- pro činnosti dle části 2 D odst. I. písm. d) - zajištění provozuschopnosti a funkčnosti odvodňovacích zařízení doložených stanoviskem vodoprávního úřadu,

- pro činnosti dle části 2 D odst. I. písm. e) - zajištění provozu a údržby využitelné dopravně významné vodní cesty podle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, doložené stanoviskem Státní plavební správy.

VI. Způsob výpočtu podpory:

- podpora se poskytuje organizační složce státu na úhradu nákladů na realizaci, včetně projektové dokumentace, do 100 % nákladů na realizaci, ostatním správcům vodních toků do 65 % nákladů na realizaci, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu.12)

VII. Základní náležitosti žádosti:

a) pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. a):

- žádost dopisem s konkretizací akce,

- kalkulace nákladů,

b) pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. b):

- žádost (formulář L v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- čestné prohlášení (formulář H v části 3),

- návrh technického řešení (technická zpráva podle formuláře M v části 3),

- zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce,

- kalkulace nákladů na akci, včetně uvedení finančních zdrojů,

- přehledná situace území v měřítku dle povahy akce s vyznačením úseku vodního toku a objektů, které jsou předmětem podpory,

- katastrální mapa v přiměřeném měřítku se zákresem stávajícího stavu a navrhovaného technického řešení (nevztahuje se na Zemědělskou vodohospodářskou správu),

- doklad, že žadatel je správcem drobného vodního toku určený ministerstvem dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů; nevztahuje je se na Zemědělskou vodohospodářskou správu,

- doklad o vlastnictví majetku, který je předmětem oprav a údržby, doložený výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímkem katastrální mapy, ne starším než 3 měsíce (nevztahuje se na Zemědělskou vodohospodářskou správu),

- doklad o registraci samostatně hospodařícího rolníka vydaný příslušným úřadem podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů, respektive jeho ověřená kopie (je-li žadatelem fyzická osoba),

- výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce, respektive jeho ověřená kopie (je-li žadatelem právnická osoba podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů),

- výpis z registru ekonomických subjektů (je-li žadatelem právnická osoba, která není zapsaná v obchodním rejstříku; nevztahuje se na Zemědělskou vodohospodářskou správu),

- doklad o registraci žadatele k dani z přidané hodnoty (je-li žadatel jejím plátcem),

- stanovisko správce příslušného povodí (státního podniku Povodí) k připravované akci,

- stanovisko věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu, v jehož správním území se vodní dílo nachází, ve kterém bude uvedeno, zda činnost, na niž je požadována podpora a je obsažena v dokumentaci, bude podléhat ohlášení nebo stavebnímu povolení,

- stanovisko věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody, v jehož správním území se vodní dílo nachází, k připravované akci,

- výpočet ukazatele dluhové služby ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 346/2004 o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby, vypočtený dle formuláře P v části 3 (je-li žadatelem obec jako správce drobného vodního toku určený ministerstvem dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů),

c) pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm c):

- žádost dopisem s konkretizací akce,

- kalkulace nákladů,

d) pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. d):

- žádost (formulář N v části 3),

- čestné prohlášení (formulář H v části 3),

- návrh technického řešení (technická zpráva podle formuláře O v části 3),

- zdůvodnění naléhavosti akce,

- kalkulace nákladů,

- kolaudační rozhodnutí vztahující se k hlavnímu odvodňovacímu zařízení, které je předmětem žádosti o podporu, případně jiný doklad o existenci hlavního odvodňovacího zařízení,

- situace skutečného provedení hlavního odvodňovacího zařízení,

- doklad o vlastnictví, nájmu nebo jiném právním vztahu k pozemkům, na nichž je hlavní odvodňovací zařízení, doložený výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímkem katastrální mapy, ne staršími než 3 měsíce,

- doklad o vlastnictví, nájmu nebo jiném právním vztahu k hlavnímu odvodňovacímu zařízení, které je předmětem žádosti o podporu,

e) pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. e):

- žádost dopisem s konkretizací akce,

- kalkulace nákladů na provoz a údržbu vodní cesty - jmenovitě akce, na nichž bude prováděna údržba a opravy, uvedení nákladů na zajištění provozu a výši odpisů u jednotlivých akcí, na něž je žádána podpora.

VIII. Podmínky přiznání podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. a):

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

b) pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm b):

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- ohlášení potvrzené vodoprávním úřadem,

- dodržení kalkulace nákladů,

- ukazatel dluhové služby, vypočtený ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 346/2004 o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby, nepřekračuje výši 30% (je-li žadatelem obec jako správce drobného vodního toku určený ministerstvem dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů),

c) pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm c):

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

d) pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. d):

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací potvrzené vodoprávním úřadem,

- dodržení kalkulace nákladů uvedené v žádosti o podporu,

- stanoviska vlastníků pozemků sousedících s pozemky, na němž bude prováděna údržba hlavního odvodňovacího zařízení,

e) pro předmět podpory dle části D I. písm. e):

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- ohlášení potvrzené Státní plavební správou,

- vypořádání předchozích závazků vůči státnímu rozpočtu.

3. Vzory formulářů

Formulář A ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ AKCE / INVESTIČNÍ ZÁMĚR* pro akci dle části 2 A přílohy č. 11 k zákonu č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005

Formulář B ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ AKCE / INVESTIČNÍ ZÁMĚR* pro podporu dle části 2 B přílohy č. 11 k zákonu č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005

Formulář C PROHLÁŠENÍ ŽADATELE příloha k žádosti o zařazení akce pro podpory dle části 2 A a 2 B přílohy č. 11 k zákonu č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005

Formulář D OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY

Formulář E OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY

Formulář F DOPLNĚK ŽÁDOSTI PRO PROJEDNÁNÍ (VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ) REGISTROVANÉ AKCE

Formulář G ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ AKCE

Formulář H Čestné prohlášení při podání žádosti o poskytnutí podpory

Formulář I OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY

Formulář J DOPLNĚK ŽÁDOSTI PRO PROJEDNÁNÍ (VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ) REGISTROVANÉ AKCE V PROGRAMU MINISTERSTVA

Formulář K Čestné prohlášení o množství vytěženého sedimentu při odbahnění rybníka nebo vodní nádrže

Formulář L ŽÁDOST O PODPORU NA AKCI

Formulář M OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY pro akce realizované v rámci správy drobných vodních toků dle části 2 D odst. I. písm. b) přílohy č. 11 k zákonu č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005

Formulář N ŽÁDOST O PODPORU NA AKCI dle části 2 D odst. I. písm. d) - obnova staveb k vodohospodářským melioracím pozemků za účelem oprav a údržby stávajících hlavních odvodňovacích zařízení, přílohy č. 11 k zákonu č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005

Formulář O OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY pro akce realizované v rámci obnovy staveb k vodohospodářským melioracím pozemků za účelem oprav a údržby stávajících hlavních odvodňovacích zařízení, dle části 2 D odst. I. písm. d) přílohy č. 11 k zákonu č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005

Formulář P Definice a výpočet ukazatele dluhové služby (podle usnesení vlády České republiky č. 346/2004 o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby)

1) § 62 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

2) § 24 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

3) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

5) § 139 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.

6) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č.71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č 227/2000 Sb., zákona č. 226/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb.

8) § 46 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb.

9) Například zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákon č 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

10) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

11) § 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

12) Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.

13) Vyhláška č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí.

14) Vyhláška č. 29/2004 Sb. a vyhláška č. 139/2004 Sb.

15) Příloha č. 2 vyhlášky č. 29/2004 Sb.
Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin).

16) Příloha č. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb.

17) § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb.

18) Příloha č. 16, 17 a 18 vyhlášky č. 29/2004 Sb. Zákon č. 149/2003 Sb.

19) § 2 odst. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb.

20) § 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

21) § 7 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

22) § 8 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

23) Zákon č. 449/2001 Sb.

24) § 2 odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

25) § 56 zákona č.114/1992 Sb., ve znění zákona č. 16/1997 Sb.

26) § 36 zákona č. 449/2001 Sb.

27) § 44 zákona č. 449/2001 Sb.

1) § 12 až 16 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 13 odst. 3 písmene a) až d) zákona č. 218/2000 Sb.

3) § 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 218/2000 Sb. Vyhláška č. 40/2001 Sb.

7) Zákon č. 218/2000 Sb.

8) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 218/2000 Sb.
Vyhláška č. 40/2001 Sb.

9) § 8 odst. 2 vyhlášky č. 40/2001 Sb.

10) § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.

11) Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích.

12) Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

13) § 54 zákona č. 254/2001 Sb.

14) Vyhláška č. 40/2001 Sb.

15) Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).

16) Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

17) Zákon č. 360/1992 Sb.

18) § 8 zákona č. 254/2001 Sb.

19) TNV 75 29 35 - Posuzování bezpečnosti vodního díla při povodni.

20) ČSN 73 65 15 Názvosloví hydrotechniky - Vodní nádrže.

21) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).