Hlavní navigace

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2006 - Přílohy

Předpis č. 543/2005 Sb.

Znění od 20. 12. 2006

543/2005 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2006

Příloha č. 1 k zákonu č. 543/2005 Sb.

ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU

Ukazatelv tis. Kč
Příjmy státního rozpočtu celkem889391799
Výdaje státního rozpočtu celkem963791799
z toho:finanční vztahy k rozpočtům
- krajů5945754
- obcí v úhrnech po jednotlivých krajích24679797
- finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy1711658
Schodek-74400000
Financování:
Vydání státních dluhopisů podle zvláštního právního předpisu65190800
Přijaté dlouhodobé úvěry9224020
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv-14820
Ukazatelv tis. Kč
Příjmy státního rozpočtu celkem889391799
Výdaje státního rozpočtu celkem973101765
z toho:finanční vztahy k rozpočtům
- krajů5945754
- obcí v úhrnech po jednotlivých krajích24679797
- finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy1711658
Schodek-83709966
Financování:
Vydání státních dluhopisů podle zvláštního právního předpisu65190800
Přijaté dlouhodobé úvěry9224020
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv9295146

Příloha č. 2 k zákonu č. 543/2005 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v tisících Kč
Číslo kapitolyKapitoladaňové příjmy
celkem
z toho
povinné pojistné na důchodové
pojištění
nedaňové příjmy,
kapitálové příjmy
a přijaté dotace celkem
z toho
z rozpočtu Evropské unie**)
301Kancelář prezidenta republiky60
302Poslanecká sněmovna Parlamentu19 900
303Senát Parlamentu3 800
304Úřad vlády České republiky6 400
305Bezpečnostní informační služba105 000
306Ministerstvo zahraničních věcí80 000
307Ministerstvo obrany2 490 950*)2 051 370270 000
308Národní bezpečnostní úřad0
309Kancelář Veřejného ochránce práv0
312Ministerstvo financí638 739*)526 020334 268
313Ministerstvo práce a sociálních věcí325 700 000*)270 331 0005 466 5834 270 983
314Ministerstvo vnitra6 803 194*)5 602 631340 500
315Ministerstvo životního prostředí9 990 6329 921 915
317Ministerstvo pro místní rozvoj6 345 9046 331 304
321Grantová agentura České republiky240
322Ministerstvo průmyslu a obchodu3 241 7723 013 300
327Ministerstvo dopravy8 060 6567 992 217
328Český telekomunikační úřad1 240 400
329Ministerstvo zemědělství19 353 64218 866 995
333Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy434 904431 667
334Ministerstvo kultury122 745
335Ministerstvo zdravotnictví61 11547 115
336Ministerstvo spravedlnosti687 955*)566 551384 662662
338Ministerstvo informatiky300
343Úřad pro ochranu osobních údajů3 6323 632
344Úřad průmyslového vlastnictví72 175240
345Český statistický úřad43 93839 938
346Český úřad zeměměřický a katastrální150 000
347Komise pro cenné papíry0
348Český báňský úřad3 500
349Energetický regulační úřad0
353Úřad pro ochranu hospodářské soutěže0
358Ústavní soud0
361Akademie věd České republiky5 000
372Rada pro rozhlasové a televizní vysílání0
374Správa státních hmotných rezerv91 000
375Státní úřad pro jadernou bezpečnost1 200
381Nejvyšší kontrolní úřad1 145
396Státní dluh0
397Operace státních finančních aktiv1 350 0004 873 000
398Všeobecná pokladní správa471 900 00018 712 8886 000 000
CELKEM809 570 838279 077 57279 820 96156 919 968
PŘÍJMY CELKEM (daňové, nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace)889 391 799

*) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je podle platné rozpočtové skladby součástí daňových příjmů

**) zahrnuje jak prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie přímo, tak prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu

Příloha č. 3 k zákonu č. 543/2005 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v tisících Kč
Číslo kapitolyKapitolaVýdaje celkem
301Kancelář prezidenta republiky393 023
302Poslanecká sněmovna Parlamentu1 070 966
303Senát Parlamentu629 844
304Úřad vlády České republiky613 427
305Bezpečnostní informační služba1 182 696
306Ministerstvo zahraničních věcí4 648 289
307Ministerstvo obrany55 694 000
308Národní bezpečnostní úřad255 231
309Kancelář Veřejného ochránce práv88 579
312Ministerstvo financí15 003 563
313Ministerstvo práce a sociálních věcí357 189 315
314Ministerstvo vnitra51 170 004
315Ministerstvo životního prostředí14 019 736
317Ministerstvo pro místní rozvoj10 837 437
321Grantová agentura České republiky1 399 410
322Ministerstvo průmyslu a obchodu13 904 406
327Ministerstvo dopravy23 851 099
328Český telekomunikační úřad608 572
329Ministerstvo zemědělství39 713 852
333Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy108 936 399
334Ministerstvo kultury6 357 161
335Ministerstvo zdravotnictví8 223 165
336Ministerstvo spravedlnosti18 480 373
338Ministerstvo informatiky939 246
343Úřad pro ochranu osobních údajů95 422
344Úřad průmyslového vlastnictví162 312
345Český statistický úřad996 064
346Český úřad zeměměřický a katastrální2 464 592
347Komise pro cenné papíry40 995
348Český báňský úřad172 991
349Energetický regulační úřad113919
353Úřad pro ochranu hospodářské soutěže134 209
358Ústavní soud145 361
361Akademie věd České republiky4 709 059
372Rada pro rozhlasové a televizní vysílání48 018
374Správa státních hmotných rezerv1 914 762
375Státní úřad pro jadernou bezpečnost378 245
381Nejvyšší kontrolní úřad506 515
396Státní dluh34 182 914
397Operace státních finančních aktiv15 432 200
398Všeobecná pokladní správa167 084 428
CELKEM963 791 799
v tisících Kč
Číslo kapitolyKapitolaVýdaje celkem
301Kancelář prezidenta republiky393 023
302Poslanecká sněmovna Parlamentu1 070 966
303Senát Parlamentu629 844
304Úřad vlády České republiky613 427
305Bezpečnostní informační služba1 182 696
306Ministerstvo zahraničních věcí4 648 289
307Ministerstvo obrany55 694 000
308Národní bezpečnostní úřad255 231
309Kancelář Veřejného ochránce práv88 579
312Ministerstvo financí15 003 563
313Ministerstvo práce a sociálních věcí357 189 315
314Ministerstvo vnitra51 170 004
315Ministerstvo životního prostředí14 019 736
317Ministerstvo pro místní rozvoj10 837 437
321Grantová agentura České republiky1 399 410
322Ministerstvo průmyslu a obchodu13 904 406
327Ministerstvo dopravy23 851 099
328Český telekomunikační úřad608 572
329Ministerstvo zemědělství39 713 852
333Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy108 936 399
334Ministerstvo kultury6 357 161
335Ministerstvo zdravotnictví8 223 165
336Ministerstvo spravedlnosti18 480 373
338Ministerstvo informatiky939 246
343Úřad pro ochranu osobních údajů95 422
344Úřad průmyslového vlastnictví162 312
345Český statistický úřad996 064
346Český úřad zeměměřický a katastrální2 464 592
347Komise pro cenné papíry40 995
348Český báňský úřad172 991
349Energetický regulační úřad113919
353Úřad pro ochranu hospodářské soutěže134 209
358Ústavní soud145 361
361Akademie věd České republiky4 709 059
372Rada pro rozhlasové a televizní vysílání48 018
374Správa státních hmotných rezerv1 914 762
375Státní úřad pro jadernou bezpečnost378 245
381Nejvyšší kontrolní úřad506 515
396Státní dluh34 182 914
397Operace státních finančních aktiv24 742 166
398Všeobecná pokladní správa167 084 428
CELKEM973 101 765

Příloha č. 4 k zákonu č. 543/2005 Sb.

Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem60
Výdaje celkem393 023
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci54 229
z toho:platy zaměstnanců49 594
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)18219
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb993
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom:institucionální výdaje celkem2)0
účelové výdaje celkem2)0
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů3)0
Veřejné zakázky3)0
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem60
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky92 705
z toho:náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.)2 027
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány274 818
Celkové výdaje na lesní hospodářství25 500

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem19 900
Výdaje celkem1 070 966
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci335 980
z toho:platy zaměstnanců150 564
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)117 593
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb3 012
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem19 900
Specifické ukazatele - výdaje
Platy poslanců a europoslanců181 716
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 236/1995 Sb.)81 010
Ostatní výdaje na činnost poslaneckého sboru312 443
Výdaje Kanceláře Poslanecké sněmovny495 797

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem3 800
Výdaje celkem629 844
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci170 876
z toho:platy zaměstnanců89 786
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)56 411
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 796
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem3 800
Specifické ukazatele - výdaje
Platy představitelů státní moci68 177
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 236/1995 Sb.)32 684
Výdaje Kanceláře Senátu Parlamentu ČR528 983

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem6 400
Výdaje celkem613 427
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci217 296
z toho: platy zaměstnanců190 578
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)75 931
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb3 812
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě217 296
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě190 578
Výdaje na výzkum a vývoj celkem20 794
v tom:institucionální výdaje celkem2)14 824
účelové výdaje celkem2)5 970
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů3)4 360
Veřejné zakázky3)1 610
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem6 400
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na provoz a obsluhu Úřadu vlády ČR465 633
Výdaje na výzkum a vývoj celkem20 794
z toho: výdaje na mezinárodní konferenci Pracovní setkání představitelů Rad pro výzkum
a vývoj zemí Evropské unie a jejich sekretariátů
810
Výdaje na služby školení a vzdělávání Institutu státní správy0
Program protidrogové politiky110 000
Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR0
Podpora projektů integrace romské komunity13 000
Kampaň proti rasismu (Projekt tolerance)4 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečeni a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem105 000
Výdaje celkem1 182 696
Průřezové ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem5 500
v tom:institucionální výdaje celkem2)0
účelové výdaje celkem2)5 500
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů3)0
Veřejné zakázky3)5 500
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem105 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby1 182 696

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem80 000
Výdaje celkem4 648 289
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci580 319
z toho:platy zaměstnanců575 428
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)203 112
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb11 510
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě580 319
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě575 428
Výdaje na výzkum a vývoj celkem20 252
v tom:institucionální výdaje celkem2)14 274
účelové výdaje celkem2)5 978
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů3)0
Veřejné zakázky3)5 860
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji3)0
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem80 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí4 648 289
z toho:zahraniční rozvojová spolupráce0
transformační spolupráce0
humanitární pomoc0
příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary krajanským spolkům a vybraným institucím do zahraničí0
referendum o Evropské ústavě0
výdaje na volby - Ministerstvo zahraničních věcí0
zahraniční vysílání rozhlasu0
vrcholné státní návštěvy0
bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech0
zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.1 200

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem2 760 950
Výdaje celkem55 694 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci11 958 015
z toho:platy zaměstnanců11 107 697
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)3 951 690
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb222 154
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě4)941 890
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě4)924 334
Výdaje na výzkum a vývoj celkem481 692
v tom:institucionální výdaje celkem2)127 886
účelové výdaje celkem2)353 806
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů3)80 000
Veřejné zakázky3)271 036
Specifický výzkum na vysokých školách3)54 496
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem270 000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2 490 950
z toho:pojistné na důchodové pojištění2 051 370
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na aktivity Armády ČR43 607 686
z toho:výdaje na mezinárodní konference0
zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.10 530
program protidrogové politiky4 920
program sociální prevence a prevence kriminality7 920
Výdaje na nasazení jednotek a příslušníků Armády ČR v zahraničí1 388 279
Důchody3 211 437
Ostatní sociální dávky2 330 500
Výdaje na celoresortní aktivity5 156 098
z toho:výdaje na sportovní reprezentaci0

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

Ukazatele kapitoly 308 Národní bezpečnostní úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem255 231
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci113 263
z toho:platy zaměstnanců112 709
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)39 642
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 254
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě4)113 263
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě4)112 709
Výdaje na výzkum a vývoj celkem27 712
v tom:institucionální výdaje celkem2)6 000
účelové výdaje celkem2)21 712
Národní program výzkumu4)0
Programy v působnosti poskytovatelů3)0
Veřejné zakázky3)21 712
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu255 231

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

Ukazatele kapitoly 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem88 579
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci41 772
z toho:platy zaměstnanců36 544
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)14 620
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb732
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečeni plnění úkolů Kanceláře Veřejného ochránce práv88 579

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem973 007
Výdaje celkem15 003 563
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci7 500 075
z toho:platy zaměstnanců7 453 678
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)2 625 027
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb149 090
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě4)6 838 728
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě4)6 810 196
Specifické ukazatele - příjmy
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti638 739
z toho:pojistné na důchodové pojištění526 020
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem334 268
z toho:příjmy z finančního mechanismu EHP/Norsko0
Specifické ukazatele - výdaje
Správa daní a cel12 028 573
z toho:ostatní sociální dávky281 279
platy příslušníků bezpečnostních sborů1 878 645
program protidrogové politiky15 500
zasedání generálních ředitelů celních správ členských zemí EU, Turecka a Evropské komise1 680
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových1 569 380
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu1 405 610
z toho:výdaje na financování společných programů EU a ČR20 697
v tom:Phare20 697
Transition Facility0
finanční mechanismus EHP/Norsko1 180
v tom:ze státního rozpočtu1 180
předfinancované ze státního rozpočtu0
zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.1 949
seminář o zkušenostech ČR s mezinárodní finanční architekturou5 000
seminář Evropské fórum o znalostní ekonomice5 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem5)331 166 583
Výdaje celkem357 189 315
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci4 396 484
z toho:platy zaměstnanců4 380 070
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)1 553 612
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb87 602
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě4 273 885
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě4 257 948
Výdaje na výzkum a vývoj celkem95 735
v tom:institucionální výdaje celkem2)53 235
účelové výdaje celkem2)42 500
Národní program výzkumu3)31 805
Programy v působnosti poskytovatelů3)0
Veřejné zakázky3)9 633
Výdaje na financování společných programů EU a ČR16 560
vtom:PHARE14 400
Transition Facility2 160
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU celkem6 135 572
v tom:související s ESF na operační program Rozvoj lidských zdrojů3 943 235
v tom:ze státního rozpočtu955 345
kryté příjmem z rozpočtu EU2 987 890
související s ESF na Jednotný programový dokument Cíl 31 687 277
v tom:ze státního rozpočtu783 714
kryté příjmem z rozpočtu EU903 563
související s ESF na Iniciativu Společenství EQUAL505 060
v tom:ze státního rozpočtu125 530
kryté příjmem z rozpočtu EU379 530
Výdaje na komunitární programy22 626
Specifické ukazatele - příjmy
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti325 700 000
z toho:pojistné na důchodové pojištění270 331 000
Nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem5)5 466 583
z toho:příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem4 270 983
v tom:příjmy z ESF4 270 983
v tom:operační program Rozvoj lidských zdrojů2 987 890
Jednotný programový dokument Cíl 3903 563
Iniciativa Společenství EQUAL379 530
Specifické ukazatele - výdaje
Důchody256 987 500
Dávky státní sociální podpory33 829 158
Dávky nemocenského pojištění30 775 058
Ostatní sociální dávky2 002 850
Podpory v nezaměstnanosti7 300 000
Aktivní politika zaměstnanosti celkem7 714 322
v tom:aktivní politika zaměstnanosti (bez EU)5 015 520
výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU2 698 802
v tom:ze státního rozpočtu734 480
kryté příjmem z rozpočtu EU1 964 322
Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb.300 000
Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů0
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % občanů se zdravotním postižením811 000
Výdaje organizací státní správy celkem (OSS)11 777 786
v tom:výdaje organizací státní správy (bez EU)10 904 236
z toho:mezinárodní konference600
zahraniční rozvojová spolupráce0
výdaje na společné programy EU a ČR a programy spolufinancované z EU873 550
v tom:ze státního rozpočtu248 457
kryté příjmem z rozpočtu EU625 093
Výdaje přímo řízených ústavů sociální péče (OSS a PO)386 228
Příspěvky PO (bez USP)78 066
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci44 550
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.315
Neinvestiční dotace do sociální oblasti4176 382
v tom:podpora projektů integrace příslušníků rómské komunity30 766
program protidrogové politiky40 000
program sociální prevence a prevence kriminality228 767
ostatní dotace nestátním subjektům poskytujícím sociální služby v rámci dotačního řízení MPSV106 431
dotace nestátním subjektům poskytujícím sociální služby v oblasti rodiny57 700
dotace krajům na podporu neziskových subjektů poskytujících sociální služby1 011 912
dotace České katolické charitě na domovy důchodců duchovních a řeholnic90 000
dotace na podporu integrace cizinců v ČR1 400
ostatní dotace7 000
dotace na společné programy EU a ČR a programy spolufinancované z EU2 602 406
v tom:ze státního rozpočtu920 838
kryté příjmem z rozpočtu EU1 681 568
Dotace na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti1 006 100

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

5) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění 48 300 tis. Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění 884 000 tis. Kč

Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem7 143 694
Výdaje celkem51 170 004
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci24 607 188
z toho:platy zaměstnanců24 057 778
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)8 456 651
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb481 370
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě4)24 222 236
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě4)23 684 830
Výdaje na výzkum a vývoj celkem12 070
v tom:institucionální výdaje celkem2)1 820
účelové výdaje celkem2)10 250
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů3)10 000
Veřejné zakázky3)0
Specifický výzkum na vysokých školách3)0
Důchody2 901 211
Ostatní sociální dávky2 601 744
Platy příslušníků bezpečnostních sborů - Policie ČR16 644 558
Platy příslušníků bezpečnostních sborů - Hasičský záchranný sbor ČR3 364 836
Rozvojová zahraniční pomoc0
Program sociální prevence a prevence kriminality3 900
Výdaje na sportovní reprezentaci0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.1 559
Výdaje na mezinárodní konference1 063
Výdaje na financování společných programů EU a ČR3 865
v tom:Transition Facility3 865
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU3 823
z toho:související s ERDF - INTERREG IIIA3 823
v tom:ze státního rozpočtu3 823
kryté příjmem z rozpočtu EU0
Výdaje na komunitární programy0
v tom:ze státního rozpočtu0
kryté příjmem z rozpočtu EU0
Evropský uprchlický fond0
v tom:ze státního rozpočtu0
kryté příjmem z rozpočtu EU0
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů0
v tom:finanční mechanismus EHP/Norsko0
v tom:ze státního rozpočtu0
předfinancované ze státního rozpočtu0
finanční mechanismus EHP/Švýcarsko0
v tom:ze státního rozpočtu0
předfinancované ze státního rozpočtu0
Specifické ukazatele - příjmy
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti6 803 194
z toho:pojistné na důchodové pojištění5 602 631
Nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem340 500
z toho:příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem0
z toho:příjmy z ERDF - INTERREG IIIA0
příjmy z Fondu soudržnosti0
příjmy z komunitárních programů0
příjmy z Evropského uprchlického fondu0
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů0
z toho:příjmy z finančního mechanismu EHP/Norsko0
příjmy z finančního mechanismu EHP/Švýcarsko0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Policie ČR celkem32 476 304
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR celkem7 387 347
Výdaje odboru ekonomického zabezpečení pro MV a odboru sportu MV celkem8 600 967
Výdaje resortního policejního školství a Muzea Policie ČR celkem928 936
Výdaje archivnictví celkem779 006
Výdaje Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra319 039
Výdaje na státní příspěvkové organizace celkem678 405

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem9 990 632
Výdaje celkem14 019 736
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci571 549
z toho:platy zaměstnanců564 892
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)200 043
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb11 298
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě377 680
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě374 733
Výdaje na výzkum a vývoj celkem401 571
v tom:institucionální výdaje celkem2)228 008
účelové výdaje celkem2)173 563
Národní program výzkumu3)10 991
Programy v působnosti poskytovatelů3)148 722
Veřejné zakázky3)12 600
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem9 990 632
z toho:příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem9 921 915
v tom:příjmy z ESF87 792
příjmy z ERDF2 740 077
příjmy z Fondu soudržnosti (včetně ISPA)7 094 046
příjmy z finančního mechanismu EHP/Norsko0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na výzkum a vývoj celkem401 571
Krajinotvorné programy678 196
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím50 000
Mezinárodní konference "EUROPARC"2 000
Výdaje související s ESF na operační program Rozvoj lidských zdrojů117 056
v tom:ze státního rozpočtu29 264
kryté příjmem z rozpočtu EU87 792
Podpora ochrany životního prostředí a nakládání s odpady10 013 353
z toho:výdaje související s ERDF na operační program Infrastruktura2 750 436
v tom:ze státního rozpočtu10 359
kryté příjmem z rozpočtu EU2 740 077
projekty spolufinancované z Fondu soudržnosti7 219 249
v tom:ze státního rozpočtu125 203
kryté příjmem z rozpočtu EU7 094 046
finanční mechanismus EHP/Norsko1 179
v tom:ze státního rozpočtu1 179
předfinancované ze státního rozpočtu0
Ostatní výdaje spojené se státní politikou životního prostředí celkem2 757 560
z toho:zahraniční rozvojová spolupráce0
zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.2 500

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem6 345 904
Výdaje celkem10 837 437
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci188 506
z toho:platy zaměstnanců184 854
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)65 977
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb3 698
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě173 588
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě170 824
Výdaje na výzkum a vývoj celkem31 500
v tom:institucionální výdaje celkem2)0
účelové výdaje celkem2)31 500
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů3)25 080
Veřejné zakázky3)5 420
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem6 345 904
z toho:příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem6 331 304
v tom:příjmy z ERDF celkem6 247 557
v tom:Společný regionální operační program5 122 552
Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (Praha)349 230
INTERREG IIIA570 000
INTERREG IIIB, C, ESPON, INTERACT0
Technická asistence205 775
příjmy z ESF na program Rozvoj lidských zdrojů83 747
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na financování společných programů EU a CR celkem264 740
v tom:PHARE194 740
SAPARD70 000
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU celkem7 049 823
v tom:související s ERDF na Společný regionální operační program5 484 242
v tom:ze státního rozpočtu361 690
kryté příjmem z rozpočtu EU5 122 552
související s ERDF na Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (Praha)551 630
v tom:ze státního rozpočtu202 400
kryté příjmem z rozpočtu EU349 230
související s ERDF na program INTERREG IIIA599 800
v tom:ze státního rozpočtu29 800
kryté příjmem z rozpočtu EU570 000
související s ERDF na program INTERREG IIIB, C, ESPON, INTERACT31 500
v tom:ze státního rozpočtu31 500
kryté příjmem z rozpočtu EU0
související s ERDF na Technickou asistenci277 746
v tom:ze státního rozpočtu71 971
kryté příjmem z rozpočtu EU205 775
související s ESF na program Rozvoj lidských zdrojů104 905
v tom:ze státního rozpočtu21 158
kryté příjmem z rozpočtu EU83 747
Státní finanční podpora k hypotečním úvěrům na bytovou výstavbu300 000
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 20020
Ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva pro místní rozvoj3 222 874

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištěni

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 321 Grantová agentura České republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem240
Výdaje celkem1 399 410
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci16 268
z toho:platy zaměstnanců9 857
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)5 350
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb196
Výdaje na výzkum a vývoj celkem1 399 410
v tom:institucionální výdaje celkem2)28 740
účelové výdaje celkem2)1 370 670
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů3)0
Veřejné zakázky3)0
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem240
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR28 740
z toho:mezinárodní konference "Peer Review-lts Present a Future State"1 200
Dotace jiným subjektům1 370 670

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem3 241 772
Výdaje celkem13 904 406
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci544 239
z toho:platy zaměstnanců537 981
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)190 484
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb10 760
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě539 204
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě533 435
Výdaje na výzkum a vývoj celkem2 176 000
v tom:institucionální výdaje celkem2)0
účelové výdaje celkem2)2 176 000
Národní program výzkumu3)304 097
Programy v působnosti poskytovatelů3)1 868 403
Veřejné zakázky3)0
Výdaje na financování společných programů EU a ČR10 000
v tom:PHARE10 000
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU4 017 400
v tom:související s ERDF na operační program Průmysl a podnikání3 933 000
v tom:ze státního rozpočtu983 000
kryté příjmem z rozpočtu EU2 950 000
související s ESF na operační program Rozvoj lidských zdrojů84 400
v tom:ze státního rozpočtu21 100
kryté příjmem z rozpočtu EU63 300
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem3 241 772
z toho:příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem3 013 300
v tom:příjmy z ERDF na operační program Průmysl a podnikání2 950 000
příjmy z ESF na operační program Rozvoj lidských zdrojů63 300
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora podnikání7 929 267
z toho:výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU3 858 467
výdaje na financování společných programů EU a ČR5 000
výzkum a vývoj2 176 000
Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje2 998 000
z toho:výdaje na financování společných programů EU a ČR5 000
Doprovodný sociální program restrukturalizace ocelářského průmyslu90 000
Ostatní výdaje na státní politiku resortu2 887 139
z toho:výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU158 933
zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
zahraniční rozvojová spolupráce0
výdaje na pořádání mezinárodních konferencí1 100

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem8 060 656
Výdaje celkem23 851 099
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci296 794
z toho: platy zaměstnanců294 485
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)103 878
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb5 891
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě287 165
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě286 272
Výdaje na výzkum a vývoj celkem168 193
v tom:institucionální výdaje celkem2)31 512
účelové výdaje celkem2)136 681
Národní program výzkumu3)113 727
Programy v působnosti poskytovatelů3)16 000
Veřejné zakázky3)3 984
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU8 066 586
z toho:související s ERDF na operační program Infrastruktura1 782 491
v tom:ze státního rozpočtu74 369
kryté příjmem z rozpočtu EU1 708 122
související s Fondem soudržnosti6 284 095
v tom:ze státního rozpočtu0
kryté příjmem z rozpočtu EU6 284 095
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem8 060 656
z toho:příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem7 992 217
v tom:příjmy z ERDF na operační program Infrastruktura1 708 122
příjmy z Fondu soudržnosti6 284 095
Specifické ukazatele - výdaje
Drážní doprava3 951 647
z toho:doprovodný sociální program k transformaci s.o. ČD490 000
úhrada ztráty dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy2 246 647
z toho:úhrada ztráty dopravce z poskytování žákovského jízdného120 000
příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze Státního fondu dopravní infrastruktury400 000
Kombinovaná doprava181 627
z toho: výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU154 227
Pozemní komunikace0
Podpora obnovy vozidel regionální a městské hromadné dopravy438 000
Program úspory energií a obnovitelných zdrojů121 270
z toho:výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU61 270
Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu2 162 582
z toho:výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU59 116
zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.49 340
zahraniční rozvojová spolupráce0
Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury16 995 973
z toho:výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU7 791 973

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 328 Český telekomunikační úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem1 240 400
Výdaje celkem608 572
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci148 509
z toho:platy zaměstnanců142 921
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)51 978
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 859
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě148 509
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě142 921
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem1 240 400
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu608 572
z toho:zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.500

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem19 353 642
Výdaje celkem39 713 852
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1 796 144
z toho: platy zaměstnanců1 781 853
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)628 650
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb35 637
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě1 630 369
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě1 617 179
Výdaje na výzkum a vývoj celkem767 119
v tom:institucionální výdaje celkem2)449 259
účelové výdaje celkem2)317 860
Národní program výzkumu3)169 621
Programy v působnosti poskytovatelů3)145 639
Veřejné zakázky3)0
Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně30 000
Výdaje na financování společných programů EU a ČR93 700
v tom:Transition facility3 700
SAPARD90 000
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU2 200 000
v tom:související s EAGGF - (orientační sekce) na operační program Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství2 200 000
v tom:ze státního rozpočtu600 000
kryté příjmem z rozpočtu EU1 600 000
Výdaje na společnou zemědělskou politiku25 704 050
v tom:přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu8 886 600
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu4 093 700
Horizontální plán rozvoje venkova - ze státního rozpočtu1 803 000
Horizontální plán rozvoje venkova - kryté příjmem z rozpočtu EU7 212 000
Společná organizace trhu - ze státního rozpočtu893 750
Společná organizace trhu - kryté příjmem z rozpočtu EU2 815 000
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem19 353 642
z toho:příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem18 866 995
v tom:příjmy z EAGGF - (orientační sekce) na operační program Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství1 600 000
HRDP6 761 895
přímé platby7 640 000
Společná organizace trhu2 800 000
SAPARD100
ostatní příjmy z EU65 000
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora agropotravinářského komplexu29 873 378
z toho:dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu25 704 050
Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu2 031 000
z toho:dotace na krytí správních výdajů fondu1 793 000
Podpora lesního hospodářství230 000
Podpora vodního hospodářství1 170 400
Podpora neziskových organizací103 947
Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost6 305 127
z toho:zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.2 900
zahraniční rozvojová spolupráce0

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištěni

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem434 904
Výdaje celkem108 936 399
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci372 184
z toho:platy zaměstnanců351 090
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)126 392
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb7 021
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě323 450
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě319 835
Výdaje na výzkum a vývoj celkem6 766 318
v tom:institucionální výdaje celkem2)4 210 930
účelové výdaje celkem2)2 555 388
Národní program výzkumu3)1 663 705
Programy v působnosti poskytovatelů3)861 525
Veřejné zakázky3)15 000
Specifický výzkum na vysokých školách3)1 044 227
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji3)47 188
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem434 904
z toho:příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem431 667
v tom:příjmy z ESF na operační program Rozvoj lidských zdrojů431 667
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje kapitoly bez vybraných okruhů výdajů99 277 124
v tom:transfery vysokým školám22 212 669
výdaje regionálního školství74 527 640
ostatní přímo řízené organizace a společné úkoly744 864
podpora činnosti v oblasti mládeže a tělovýchovy1 162 178
výdaje státní správy629 773
Vybrané okruhy výdajů:
- výzkum a vývoj celkem6 766 318
- zahraniční rozvojová spolupráce0
- program protidrogové politiky12 702
- program sociální prevence a prevence kriminality10 202
- výdaje na sportovní reprezentaci (bez ISPROFIN)917 217
- program podpory vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova19 000
- podpora projektů integrace příslušníků romské komunity25 000
- zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.400
- státní informační politika1 042 123
- mezinárodní konference a další odborné akce (§ 71 odst. 3. z. č. 218/2000 Sb.)5 235
z toho:seminář Lisabonská konference500
seminář Rady Evropy "Vzdělání jako připomínka a prevence zločinů proti lidskosti"3 000
mezinárodní konference Zasedání Evropské agentury pro rozvoj speciálního vzdělávání600
mezinárodní konference Zasedání těžce sluchově postižených500
Výdaje na financování společných programů EU a ČR0
v tom:PHARE0
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU861 078
v tom:související s ESF na program Rozvoj lidských zdrojů861 078
v tom:ze státního rozpočtu429 411
kryté příjmem z rozpočtu EU431 667

1) povinné pojistné na sociální zabezpečeni a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem122 745
Výdaje celkem6 357 161
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci82 714
z toho: platy zaměstnanců80 281
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)28 950
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 606
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě82 714
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě80 281
Výdaje na výzkum a vývoj celkem93 123
v tom:institucionální výdaje celkem2)82 541
účelové výdaje celkem2)10 582
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů3)10318
Veřejné zakázky3)0
Výdaje na církve a náboženské společnosti (CNS) celkem1 511 314
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančního mechanismu EHP/Norsko celkem28 789
v tom:ze státního rozpočtu28 789
předfinancované ze státního rozpočtu0
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem122 745
z toho:příjmy z finančního mechanismu EHP/Norsko0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na výzkum a vývoj celkem93 123
Výdaje na činnost registrovaných CNS1 356 920
v tom:platy duchovních744 000
pojistné duchovních259 000
platy administrativy34 000
pojistné administrativy12 000
prostředky na věcné náklady CNS37 000
prostředky na údržbu církevního majetku23 740
234410 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny církví a náboženských společností196 680
334110 Podpora reprodukce majetku ve vlastnictví církví50 500
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury201 614
v tom:činnost úřadu188 564
234010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva Ministerstva kultury13 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.50
Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury3 224 994
v tom:příspěvek na provoz2 748 300
234110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení465 031
společné projekty spolufinancované z prostředků finančního mechanismu EHP/Norsko (bez ISPROFIN)11 663
v tom:ze státního rozpočtu11 663
předfinancované ze státního rozpočtu0
Výdaje na spolufinancování komunitárních programů - MEDIA DESK2 500
Výdaje na spolufinancování komunitárních programů - Kultura 20001 210
Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů38 746
Veřejné informační služby knihoven30 239
Kulturní aktivity365 103
Program záchrany architektonického dědictví331 000
Havárie střech památek60 011
Program restaurování movitých kulturních památek18 000
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón161 500
Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny18 000
Podpora záchranných archeologických výzkumů4 000
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví113 121
Podpora kulturních aktivit národnostních menšin8 000
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity2 000
Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin30 000
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v r. 200226 615
Podpora obnovy kulturních památek a ochrany kulturního dědictví (234 310)52 835
Náhrada objektů vydaných v restitucích (334 070)16 000
Regionální kulturní zařízení201 630
v tom:234210 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny regionálních kulturních zařízení97 500
334010 Reprodukce investičního majetku v působnosti MK104 130

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem61 115
Výdaje celkem8 223 165
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1 067 409
z toho: platy zaměstnanců1 050 025
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)373 155
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb21 000
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě993 257
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě977 659
Výdaje na výzkum a vývoj celkem870 386
v tom:institucionální výdaje celkem2)148 596
účelové výdaje celkem2)721 790
Národní program výzkumu3)66 215
Programy v působnosti poskytovatelů3)637 300
Veřejné zakázky3)0
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji3)0
Výdaje na financování společných programů EU a ČR3 000
v tom:Transition facility3 000
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU50 256
v tom:související s ERDF na operační program Infrastruktura50 256
v tom:ze státního rozpočtu3 141
kryté příjmem z rozpočtu EU47 115
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem61 115
z toho:příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem47115
v tom: příjmy z ERDF na operační program Infrastruktura47 115
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na státní správu1 828 500
Výzkum a vývoj ve zdravotnictví870 386
Ústavní péče2 855 948
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví1 958 341
Ostatní činnost ve zdravotnictví268 687
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.1 500
Zdravotnické programy439 803
z toho:program protidrogové politiky27 000
program sociální prevence a prevence kriminality1 500
investiční dotace občanským sdružením a církvím40 000
investiční dotace Národní plán pomoci zdravotně postiženým31 000
program Zdravé stárnutí10 000
Národní plán vyrovnávání příležitostí pro ZP24 000
veřejně účelné aktivity občanských sdružení ZP40 000
humanitární projekty občanských sdružení ZP126 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem1 072 617
Výdaje celkem18 480 373
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci9 342 654
z toho:platy zaměstnanců6 459 423
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)3 269 930
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb184 398
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě4)9 225 088
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě4)6 348 344
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom:institucionální výdaje celkem2)0
účelové výdaje celkem2)0
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů3)0
Veřejné zakázky3)0
Program protidrogové politiky41 250
Program sociální prevence a prevence kriminality15 115
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Specifické ukazatele - příjmy
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti687 955
z toho:pojistné na důchodové pojištění566 551
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem384 662
z toho:příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem662
z toho:příjmy z komunitárních programů662
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje justiční část11 301 304
z toho:platy soudců2 687 996
platy státních zástupců1 000 565
výdaje na komunitární programy1 104
z toho:ze státního rozpočtu442
kryté příjmem z rozpočtu EU662
Výdaje vězeňská část7 179 069
z toho:platy příslušníků bezpečnostních sborů2 023 398
odměny odsouzených122 750
důchody405 452
ostatní sociální dávky461 402

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

Ukazatele kapitoly 338 Ministerstvo informatiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem300
Výdaje celkem939 246
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci55 431
z toho:platy zaměstnanců50 583
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)19 402
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 012
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě55 431
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě50 583
Výdaje na výzkum a vývoj celkem22 338
v tom:institucionální výdaje celkem2)8213
účelové výdaje celkem2)14 125
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů3)0
Veřejné zakázky3)13 780
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem300
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva informatiky939 246
z toho:zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem3 632
Výdaje celkem95 422
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci36 555
z toho:platy zaměstnanců34 434
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)12 795
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb689
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem3 632
z toho:příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem3 632
z toho:projekt Twinning Out - Bosna Hercegovina3 632
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů95 422
z toho:platy funkcionářů v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů7 955
náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 236/1995 Sb.)1 930
výdaje na financování projektu EU Twinning Out - Bosna Hercegovina3 632
výdaje na financování projektu EU Twinning Light - Rakousko150

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictví

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem72 175
Výdaje celkem162 312
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci73 145
z toho:platy zaměstnanců72 251
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)25 600
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 445
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě73 145
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě72 251
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem72 175
z toho:příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem240
z toho:komunitární projekt IP Regio240
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví162 312
z toho:výdaje na financování společného projektu EU a ČR - Transition Facility9 100
výdaje na komunitární projekt IP Regio320
z toho:ze státního rozpočtu80
kryté příjmem z rozpočtu EU240
mezinárodní konference PATLIB 2006900

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 345 Český statistický úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem43 938
Výdaje celkem996 064
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci518 477
z toho:platy zaměstnanců478 904
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)181 113
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb9 595
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě518 477
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě478 904
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem43 938
z toho:příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem39 938
z toho:příjmy z komunitárních programů39 938
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu996 064
z toho:výdaje na financování společných programů EU a ČR220
v tom:Transition Facility220
výdaje na komunitární programy61 498
z toho:ze státního rozpočtu21 560
z rozpočtu EU39 938
výdaje na volby a referenda0
výdaje na sčítání lidu, domů a bytů0

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem150 000
Výdaje celkem2 464 592
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1 256 519
z toho:platy zaměstnanců1 255 337
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)439 786
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb25 109
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě1 256 519
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě1 255 337
Výdaje na výzkum a vývoj celkem28 664
v tom:institucionální výdaje celkem2)28 664
účelové výdaje celkem2)0
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem150 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního2 464 592

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 347 Komise pro cenné papíry

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem40 995
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci17 380
z toho:platy zaměstnanců15 110
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)6 083
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb302
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě17 380
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě15 110
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Komise pro cenné papíry40 995

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 348 Český báňský úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem3 500
Výdaje celkem172 991
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci80 981
z toho: platy zaměstnanců80 926
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)28 343
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 618
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě80 981
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě80 926
Výdaje na výzkum a vývoj celkem28 917
v tom:institucionální výdaje celkem2)0
účelové výdaje celkem2)28 917
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů3)0
Veřejné zakázky3)28 637
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem3 500
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského úřadu172 991

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 349 Energetický regulační úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem113919
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci42 772
z toho:platy zaměstnanců41 645
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)14 970
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb833
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě42 772
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě41 645
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu113919

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem134 209
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci44 544
z toho:platy zaměstnanců43 708
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)15 591
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb875
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě44 544
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě43 708
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže134 209

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 358 Ústavní soud

v tisících Kč
Souhrnně ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem145 361
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci59 893
z toho:platy zaměstnanců38 508
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)20 963
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 198
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě59 893
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě38 508
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu145 361
z toho:platy soudců20 945
náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č.236/1995 Sb.)2 592

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištěni

Ukazatele kapitoly 361 Akademie věd České republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem5 000
Výdaje celkem4 709 059
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci29 642
z toho:platy zaměstnanců28 651
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)10 375
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb573
Výdaje na výzkum a vývoj celkem4 709 059
v tom:institucionální výdaje celkem2)4 109 059
účelové výdaje celkem2)600 000
Národní program výzkumu3)254 000
Programy v působnosti poskytovatelů3)100 000
Veřejné zakázky3)0
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem5 000
Specifické ukazatele - výdaje
Program podpory projektů cíleného výzkumu (Národní program výzkumu)74 000
Tématický program Národního programu výzkumu - Informační společnost180 000
Program Nanotechnologie pro společnost100 000
Grantové projekty Grantové agentury Akademie věd ČR246 000
Výzkumné záměry PO a činnost ostatních pracovišť Akademie věd ČR4 107 059
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím2 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem48 018
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci21 488
z toho:platy zaměstnanců11 688
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)7 523
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb234
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě21 488
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě11 688
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání48 018

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 374 Správa státních hmotných rezerv

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem91 000
Výdaje celkem1 914 762
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci111 943
z toho:platy zaměstnanců111 470
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)39 180
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 230
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě111 943
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě111 470
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem91 000
Specifické ukazatele - výdaje
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.1 805 112
Zabezpečení potřeb ozbrojených sil109 650

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištěni

Ukazatele kapitoly 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem1 200
Výdaje celkem378 245
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci96 825
z toho:platy zaměstnanců96 331
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)33 766
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 927
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě74 695
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě74 231
Výdaje na výzkum a vývoj celkem52 330
v tom:institucionální výdaje celkem2)19 240
účelové výdaje celkem2)33 090
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů3)6 110
Veřejné zakázky3)26 780
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem1 200
Specifické ukazatele - výdaje
Výkon kompetencí státní správy a krizového řízení273 153
z toho:radonový program3 000
zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.2 000
Výkon podpůrných činností105 092
z toho:zahraniční rozvojová spolupráce0

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem1 145
Výdaje celkem506 515
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci245 961
z toho:platy zaměstnanců224 774
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)86 086
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb4 495
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem1 145
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu506 515
z toho:platy funkcionářů NKÚ18 347
náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.)3 764
neinvestiční transfery mezinárodním organizacím120

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 396 Státní dluh

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem34 182 914
Financování
Vydané státní dluhopisy65 190 800
Průřezové ukazatele
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Úroky státního dluhu33 882 914
Poplatky spojené s obsluhou státního dluhu300 000

Ukazatele kapitoly 397 Operace státních finančních aktiv

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem6 223 000
Výdaje celkem15 432 200
Financování
Změna stavu prostředků na bankovních účtech-14 820
Přijaté dlouhodobé úvěry9 224 020
Průřezové ukazatele
Specifické ukazatele - příjmy
Příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na iadernv účet6)1 350 000
Příjmy na účtech státních finančních aktiv - ostatní příjmy4 873 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na projekty financované z úvěrů od zahraničních finančních institucí9 224 020
Výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku459 444
Financování řešení důsledků kosovské krize0
Výdaje na činnost Správy úložišť radioaktivních odpadů108 000
Výdaje na řešení problémů spojených s důchodovou reformou7)200 000
Výdaje na programy ve veřejném zájmu vedené v ISPROFIN8)248 285
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN pro územní samosprávné celky9)0
Zálohy na odškodnění obětí nacistické persekuce1 000
Úhrady restitucí zemědělského majetku prostřednictvím MZe25 000
Nákup akcií a majetkových podílů 10)2 817 000
Výdaje státu na sociální politiku0
Ostatní výdaje2 349 451
v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem6 223 000
Výdaje celkem24 742 166
Financování
Změna stavu prostředků na bankovních účtech9 295 146
Přijaté dlouhodobé úvěry9 224 020
Průřezové ukazatele
Specifické ukazatele - příjmy
Příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na iadernv účet6)1 350 000
Příjmy na účtech státních finančních aktiv - ostatní příjmy4 873 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na projekty financované z úvěrů od zahraničních finančních institucí9 224 020
Výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku459 444
Financování řešení důsledků kosovské krize0
Výdaje na činnost Správy úložišť radioaktivních odpadů108 000
Výdaje na řešení problémů spojených s důchodovou reformou7)200 000
Výdaje na programy ve veřejném zájmu vedené v ISPROFIN8)248 285
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN pro územní samosprávné celky9)0
Zálohy na odškodnění obětí nacistické persekuce1 000
Úhrady restitucí zemědělského majetku prostřednictvím MZe25 000
Nákup akcií a majetkových podílů10)2 817 000
Výdaje státu na sociální politiku9 309 966
Ostatní výdaje2 349 451

6) zahrnuto v daňových příjmech

7) prostředky účelově určené ve SFA usnesením vlády č. 797/2004

8) § 102 a § 135 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.

9) pro účely programového financování územních samosprávních celků

10) např. nákup akcií dle záměru v usnesení vlády č. 748/2004

Ukazatele kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem490 612 888
Výdaje celkem167 084 428
Průřezové ukazatele
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem18 712 888
z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem6 000 000
v tom: přijaté kompenzační platby6 000 000
Daňové příjmy celkem471 900 000
Specifické ukazatele - výdaje
Vládní rozpočtová rezerva2 923 314
Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (z.č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)100 000
Rezerva na mimořádné výdaje podle z.č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému100 000
Stavební spoření15 400 000
Podpora exportu1 189 000
Majetková újma598 496
Ostatní podpora podnikům a převod do fondu státních záruk14 128 431
Dotace a návratné finanční výpomoci neziskovým organizacím1 196 865
Sociální výdaje; náhrady5 679 784
Transfery mezinárodním organizacím, zahraniční pomoc3 184 044
Finanční vztahy k rozpočtům krajů - viz příloha č. 65 945 754
Finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích - viz příloha č. 724 679 797
Finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy - viz příloha č. 81 711 658
Další prostředky pro územní samosprávné celky467 577
Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně36 264 360
Ostatní výdaje9 661 261
Odvody do rozpočtu Evropské unie30 335 000
Výdaje na financování programů reprodukce majetku8 519 087
Prostředky na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření5 000 000

Vysvětlení významu použitých zkratek a názvů před vstupních finančních nástrojů a programů, strukturálních fondů, finančních nástrojů a Horizontálního plánu rozvoje venkova použitých v Příloze č. 4 (abecedně)

EAGGF - Evropský zemědělský orientační a záruční fond (European Agricultural Guidance and Guarantee Fund)

ERDF - Evropský regionální rozvojový fond (European Regional Development Fund)

ESF - Evropský sociální fond (European Sociál Fund)

HRDP - Horizontální plán rozvoje venkova (Horizontál Rural Development Pian)

PHARE - název programu ani zkratka se nepřekládá (Poland and Hungary Aid for the Restructuring of the Economy

ISPA - Nástroj předvstupních strukturálních politik (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession)

SAPARD - Speciální akční program pro předvstupní pomoc v oblasti zemědělství a rozvoje venkova (Speciál Action Programme for Pre-Accession Aid for Agriculture and Rural Development)

Transition Facility - Přechodový nástroj

EQUAL, INTERREG, ESPON, INTERACT - názvy komunitárních programů nebo Iniciativ Společenství

EHP - evropský hospodářský prostor

Příloha č. 5 k zákonu č. 543/2005 Sb.

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

v tis. Kč
Evidenční
číslo
Název programu Výdaje
celkem
201 010 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky 159 000
Kancelář prezidenta republiky celkem159 000
202 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny Parlamentu 43 000
Poslanecká sněmovna Parlamentu celkem43 000
203 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Senátu Parlamentu 45 400
303 010 Pořízení a tech. obnova invest. majetku Senátu Parlamentu 119113
Senát Parlamentu celkem164 513
204 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu vlády 67 871
Úřad vlády České republiky celkem67 871
205 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Bezpečnostní a informační služby 147 500
Bezpečnostní informační služba celkem147 500
206 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ministerstva zahraničních věcí 1 044 200
306 020 Pořízení a tech. obnova invest. majetku Ministerstva zahraničních věcí v zahraničí 100 000
Ministerstvo zahraničních věcí celkem1 144 200
207 010 Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury 2 000
207 020 Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení 98 011
207 030 Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení 982 169
207 040 Pořízení a modernizace senzorů, navigačních a identifikačních systémů 0
207 050 Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů 26 200
207 060 Ochrana utajovaných skutečností 0
207 070 Rozvoj komunikačních a informačních systémů 1 708 270
207 130 Rozvoj vojenského zpravodajství 321 900
207 170 Pořízení a moder. prostředků topografického a geodetického zabezpečení 0
207 180 Výstavba specializovaných sil Armády ČR 90 000
207 210 Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil 83 500
207 230 Modernizace protiletadlového vojska 657 900
207 270 Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil 86 000
207 280 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil 908 300
207 310 Modernizace a zabezpečení provozu systému L-159 1 131 587
207 320 Modernizace vrtulníkového letectva 766 881
207 350 Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoj meteorologie 41 000
207 360 Zvyšování schopností vzdušných sil 75 400
207 380 Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu 44 600
207 410 Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezinárodních operacích 0
207 430 Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezinárodních operacích 160 000
207 440 Zachování a obnova historických hodnot a sociální prevence 21 818
207 450 Bezpečnostní investice NATO II 201 718
207 610 Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky 2 072 200
207 630 Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu 1 382 240
207 640 Racionalizace spotřeby paliv a energie a snižování emisí energetických zdrojů 0
207 660 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky 151 014
207 740 Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí MO 692 760
207 750 Rozvoj vojenského školství a vzdělávání 0
207 810 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil 1 791 700
207 820 Výstavba a rekonstrukce inrastruktury sil podpory a výcviku 889 362
207 830 Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury 434 811
207 840 Rekonstrukce objektů integrovaného MO 213 900
207 850 Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry 30 145
207 860 Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel 1 470 504
307 120 Rozvoj sil speciálních operací 0
307 210 Modernizace mechanizovaného vojska 216 206
307 220 Rozvoj a modernizace dělostřelectva 350 000
307 310 Rozvoj a výstavba taktického letectva 0
307 390 Zkvalitnění výcviku a života vojsk vzdušných sil 0
307 440 Zachováni a obnova historických hodnot a tradic armády 0
307 450 Bezpečnostní investice NATO 473 182
Ministerstvo obrany celkem17 575 278
208 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Národního bezpečnostního úřadu 15 100
Národní bezpečnostní úřad celkem15 100
209 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Kanceláře veřejného ochránce práv 17 000
Kancelář Veřejného ochránce práv celkem17 000
212 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva financí 503 299
212 110 Rozvoj a obnova mat.tech.základny územních finančních orgánů 1 644 452
212 210 Rozvoj a obnova mat.tech.základny celní správy 592 281
212 310 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových
251 600
212 910 Výstavba, obnova a provozování centrálně řízených ICT resortu MF 33 718
Ministerstvo financí celkem3 025 350
213 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva práce a sociálních
věcí
254 582
213 110 Rozvoj a obnova mat.tech.základny České správy sociálního zabezpečení 1 012 572
213210 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Správy služeb zaměstnanosti 270 619
213 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociální péče a služeb 1 095 614
213910 Rozvoj, obnova a provozování ICT resortních informačních systémů 391 000
Ministerstvo práce a sociálních věcí celkem3 024 387
214 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva vnitra 104 557
214 020 Rozvoj a obnova mat.tech.základny školství, vzdělávání a tělovýchovy 165 828
214 030 Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních archivů 231 350
214 040 Rozvoj a obnova mat.tech.základny organizací služeb resortu MV 79 162
214 050 Podpora prevence kriminality na regionální úrovni 0
214 110 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Policie ČR 2 566 854
214 210 Rozvoj a obnova mat.tech.základny hasičského záchranného sboru 1 393 705
214 220 Výstavba a rozvoj informačního systému krizového řízení 50 000
214 410 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny veřejné správy 8 145
214 510 Rozvoj a obnova systému vládního utajeného spojení 0
214 910 Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí resortu MV 993 182
314 120 Rozvoj a obnova radiokomunikačního systému hlavních složek IZS - PEGAS 0
314 210 Výstavba a obnova budov a staveb policejních útvarů 25 149
Ministerstvo vnitra celkem5 617 932
215 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva životního prostředí 336 063
215110 Revitalizace říčních systémů 384 000
215 120 Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými vlivy 92 638
215 130 Modernizace předpovědní a výstražné služby ČHMÚ 226 412
215210 Podpora ochrany životního prostředí a nakládání s odpady 10 013 353
Ministerstvo životního prostředí celkem11 052 466
217 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva pro místní rozvoj 125 000
217 110 Podpora regionálního rozvoje 7 516 439
217 210 Podpora cestovního ruchu 247 000
217 310 Podpora bydlení 914 000
217 510 Národní program PHARE 2003 - část II 194 740
Ministerstvo pro místní rozvoj celkem8 997 179
222 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva průmyslu a
obchodu
257 823
222 040 Podpora opatření k úsporám energií 50 000
222 110 Podpora útlumu uhelného, rudného a uranového hornictví 350 000
222 210 Podpora konkurenceschopnosti průmyslu ČR 2 864 000
222 230 Podpora pořízení nemovitostí pro podnikání a vědu a výzkum 0
322 050 Výstavba a technická obnova inženýrských sítí průmyslových zón 450 000
322 060 Investice vyvolané útlumem uhelného, rudného a uranového hornictví 0
Ministerstvo průmyslu a obchodu celkem3 971 823
227 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva dopravy 297 012
227 020 Protipovodňové zajištění dopravních objektů 39 240
227 030 Úspory energie a využití alternativních paliv v resortu dopravy 111 190
227 210 Výstavba dálničního obchvatu Plzně a souvisejících přivaděčů 0
227 270 Výstavba SO kolem hlavního města Prahy, část jihozápadní 0
227 530 Podpora kombinované dopravy 154 227
227 610 Podpora pořízení a obnovy železničních kolejových vozidel 395 000
227 620 Podpora obnovy vozidel regionální a městské hromadné dopravy 438 000
227 810 Státní pomoc při obnově území postiženého povodní 2002 poskytovaná MDS 0
227 820 Obnova dopravní infrastruktury v území postiženého povodní 2002 0
327 220 Výstavba dálnice D 8 Praha - Ústí n.L. - státní hranice ČR/SRN 0
327 250 Výstavba dálnice D 11 Praha - Hradec Králové - st.hranice CR/Polsko 0
327 410 Podpora výstavby pražského metra 420 000
Ministerstvo dopravy celkem1 854 669
228 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého telekomunikačního úřadu 292 250
Český telekomunikační úřad celkem292 250
229 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva zemědělství 361 600
229 020 Pořízení a technická obnova vodohospodářského majetku MZe 0
229 030 Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod 250 000
229 040 Výstavba a technická obnova kanalizací a čistíren odpadních vod 216 000
229 060 Protipovodňová opatření 350 000
229 110 Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku 0
229 210 Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukcí rybníků a vodních nádrží 80 000
229 220 Podpora rozvoje venkovských mikroregionů 70 000
229 310 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací 100 000
229 810 Státní pomoc při obnově území postiženého povodní 2002 poskytovaná MZe 0
329 010 Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Ministerstva zemědělství 0
Ministerstvo zemědělství celkem1 427 600
233 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy
155 177
233 110 Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních škol a výchovných zařízení 595 391
233 310 Rozvoj a obnovy mat.tech.základny UK v Praze 528 092
233 320 Rozvoje a obnova mat.tech.základny ČVUT v Praze 257 624
233 330 Rozvoj a obnova mat. tech. základny MU v Brně 347 000
233 340 Rozvoj a obnova mat.tech.základny veřejných vysokých škol 2 015 696
233 510 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny sportu a tělovýchovy 548 100
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy celkem4 447 080
234 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva kultury 13 000
234 110 Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních kulturních zařízení 465 031
234 210 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech.základny regionálních kulturních zařízení 97 500
234 310 Podpora obnovy kulturních památek a ochrany kulturního dědictví 52 835
234 410 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny církví a náboženských organizací 196 680
334 010 Reprodukce investičního majetku v působnosti MK 104 130
334 050 Reprodukce majetku ve správě MK 0
334 070 Náhrada objektů vydaných v restitucích 16 000
334 110 Podpora reprodukce majetku ve vlastnictví církví 50 500
Ministerstvo kultury celkem995 676
235 010 Rozvoj a obnova mat. tech.základny systému řízení Ministerstva zdravotnictví 227 600
235 020 Rozvoj a obnova mat. tech.základny zdravotnického školství a vzdělávání 50 000
235 110 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech základny fakultních nemocnic 1 307 900
235 120 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny nemocnic ve státním vlastnictví 260 000
235 130 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny státních léčebných ústavů 255 000
235 210 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny regionálního zdravotnictví 227 400
235 220 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení zdravotnictví pro řešení
krizových situací
8 000
235 310 Podpora rozvoje zdravotní péče 166 700
235 320 Rozvoj zdravotně sociální péče 71 000
235 330 Program podpory a ochrany veřejného zdraví 22 000
335 010 Výstavba a technická obnova nemocnic a léčebných zařízení v působnosti MZ 403 945
335 210 Podpora reprodukce majetku regionálních zdravotnických zařízení 67 488
Ministerstvo zdravotnictví celkem3 067 033
236 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva spravedlnosti 263 889
236 110 Rozvoj a obnova mat.tech.základny regionálních složek justice 886 424
236 210 Rozvoj a obnova mat.tech.základny vězeňství 462 380
Ministerstvo spravedlnosti celkem1 612 693
238 010 Rozvoj a obnova mat. tech.základny Ministerstva informatiky 12 871
238 110 Řízení a koordinace financování komunikační infrastruktury veřejné správy 587 129
238 120 Podpora vysokorychlostního přístupu na internet 200 000
Ministerstvo informatiky celkem800 000
243 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochranu osobních údajů 21 401
Úřad pro ochranu osobních údajů celkem21 401
244 010 Rozvoj a obnova mat. tech. základny Úřadu průmyslového vlastnictví 40 000
Úřad průmyslového vlastnictví celkem40 000
245 010 Rozvoj a obnova mat. tech. základny Českého statistického úřadu 173 062
Český statistický úřad celkem173 062
246 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 554 362
Český úřad zeměměřický a katastrální celkem554 362
247 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Komise pro cenné papíry 11 574
Komise pro cenné papíry celkem11 574
248 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého báňského úřadu 14 900
Český báňský úřad celkem14 900
249 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Energetického regulačního úřadu 21 741
Energetický regulační úřad celkem21 741
253 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 48 707
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže celkem48 707
258 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ústavního soudu 36 277
Ústavní soud celkem36 277
272 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 4 400
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání celkem4 400
274 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Správy státních hmotných
rezerv
106 600
274 110 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému hospodářských opatření pro krizové
stavy
28 400
374 030 Pořízení skladovacích kapacit k zajištění ropné bezpečnosti ČR 160 000
Správa státních hmotných rezerv celkem295 000
275 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 70 000
Státní úřad pro jadernou bezpečnost celkem70 000
281 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Nejvyššího kontrolního úřadu 78 020
Nejvyšší kontrolní úřad celkem78 020
298 110 Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury 4 862 022
298 210 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního školství 3 221 734
398 020 Technická opatření v pásmech ochrany vod 95 307
398 080 Realizace státních záruk za úvěry přijaté KOB a ČMZRB na financování
infrastruktury
147 984
398 090 Ostatní účelově určené výdaje na financování programů 192 040
Všeobecná pokladní správa celkem8 519 087
Výdaje na financování programů celkem79 408 131

Příloha č. 6 k zákonu č. 543/2005 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM KRAJŮ

v tis. Kč
KRAJÚčelové dotace na běžné výdaje a příspěvkyÚhrn
příspěvek na výkon státní správydotace
na sociální služby
příspěvek na výkon
statní správy celkem
z toho na jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Středočeský107 9375 835725003832 940
Jihočeský72 7582 145392 676465 434
Plzeňský67 3133 760243 741311 054
Karlovarský47 8082 825201 254249 062
Ústecký84 2275 150372 389456 616
Liberecký57 3052 155240 601297 906
Královéhradecký69 3344 400340 017409 351
Pardubický63 3404 190288 355351 695
Vysočina63 7363910286 061349 797
Jihomoravský103 4323 425448 371551 803
Olomoucký70 2893 790482 261552 550
Zlínský69 4223 620461 594531 016
Moravskoslezský110 5538 445475 977586 530
Úhrn987 45453 65049583005 945 754

Kritéria pro výpočet výše dotací podle § 19 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech:

Kritéria pro stanovení příspěvku na výkon státní správy:

- Počty zaměstnanců krajských úřadů na přenesený výkon státní správy (I. fáze reformy územní veřejné správy) jsou dány usnesením vlády č. 85/2001 upraveným o dopad usnesení vlády č. 62/2001. Každé funkční místo je oceněno průměrnými běžnými výdaji 351 223 Kč.

- Funkční místa převedená z okresních úřadů (usn. vlády č. 695/2002), z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (usn. vlády č. 1359/2001) a navýšeni podle usn. vlády č. 1085/2002 a usn. vlády č. 810/2003 (sekretariáty regionálních rad) jsou oceněna průměrnými běžnými výdaji 269 451 Kč.

- Rozdílné průměrné výdaje najedno funkční místo vyplývají z odlišné finanční náročnosti jednotlivých činností.

- Pro rok 2006 byl příspěvek na výkon státní správy navýšen o 2,5% oproti úrovni roku 2005 (včetně 5% navýšení schváleného Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR nad rámec vládního návrhu státního rozpočtu na rok 2005).

- Pro jednotky sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí je určeno celkem 53 800 tis. Kč, z toho 53 650 tis. Kč je obsaženo ve finančních vztazích k rozpočtům krajů (příloha č. 6) a 150 tis. Kč je určeno pro hl. m. Prahu (viz příloha č. 8). Příspěvek je poskytován podle § 24 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a návrh jeho výše předkládá Ministerstvu financí Ministerstvo vnitra.

Kritéria pro stanovení dotace na sociální služby:

- Východiskem pro stanovení objemu dotace na sociální služby byla úroveň rozpočtu na rok 2005. Pro sestavení rozpočtu na rok 2006 byl zohledněn převod vybraných sociálních zařízení z krajů na obce, popř. z obcí na kraje.

Pozn.
Do finančních vztahů k rozpočtům krajů Jihomoravského, Olomouckého, Moravskoslezského a Vysočiny byl promítnut vliv zákona č. 387/2004 Sb., o změnách hranic krajů.

Příloha č. 7 k zákonu č. 543/2005 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH

v tis. Kč
KRAJÚčelové dotace na běžné výdaje a příspěvkyÚhrn
dotace
na domovy
důchodců


*)
dotace
na ústavy
sociální
péče

*)
příspěvek
na školství
dotace na
vybraná
zdravotnická
zařízení

*)
příspěvek na
výkon státní
správy


**)
dotace na
dávky sociální
péče


*)
dotace na výkon
zřizovatelských
funkcí převedených
z okresních úřadů
obcím
a ost. činností
v oblasti soc.
služeb
z toho:
dotace na
sociální
služby
Středočeský62 274168 123863 2551 194 0002 3312 289 983
Jihočeský73 6938 54695 541472 745720 00029 2861399 811
Plzeňský36 07624 18879 2769 131418 566511 0009 5131 087 750
Karlovarský7 42546 564223 313500 00011681788 983
Ústecký189 20549 539125 868585 3452 195 00037 4533182 410
Liberecký20 7354 43567 2226 827312 158595 0007 4246 9921013 801
Královéhradecký49 3151 01083 845412 728724 00021 3461 292 244
Pardubický72 1522 08079 963392 597723 0008 9451 278 737
Vysočina38 5285 42082 503398 351681 00001 205 802
Jihomoravský1314148 498165 89510 240783 0511 930 00049 89618 9553 078 994
Olomoucký33 06418 27495 297454 3371 143 00019 3651 763 337
Zlínský38 24712 17789 668432 4591 066 00041 0811 679 632
Moravskoslezský199 50243 079192 23210 326858 1743 315 00004 618 313
Úhrn951 630177 2461 371 99736 5246 607 07915 297 000238 32125 94724 679 797

*) účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2006

**) viz příloha č. 9 - Postup pro stanoveni výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

Příloha č. 8 k zákonu č. 543/2005 Sb.

FINANČNÍ VZTAH K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Účelové dotace na běžné výdaje a příspěvkyv tis. Kč
Dotace na domovy důchodců *) 210 921
Dotace na ústavy sociální péče *)154 378
Příspěvek na školství141 333
Příspěvek na výkon státní správy **) 502 026
z toho: na jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí150
Dotace na dávky sociální péče *) 703 000
Úhrn1 711 658

*) účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2006

**) viz příloha č. 9 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

Příloha č. 9 k zákonu č. 543/2005 Sb.

Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

1. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím1)

A) Obce

Výše příspěvku (P) se stanoví jako součet částek vypočtených podle vzorce 1 a vzorce 2.2) 3) 4) U některých obcí se navíc přičte částka uvedená v části B), případně části C).

Vzorec 1:Vzorec 2:
Vzorec 1Vzorec 2

Výše příspěvku je závislá:

- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy,

- na velikosti správního obvodu (SO)5) vyjádřené počtem trvale bydlících obyvatel na území, v němž obecní úřad vykonává státní správu.

- na podílu velikosti správního centra a velikosti správního obvodu, kde velikost správního centra (SC)5) je vyjádřená počtem trvale bydlících obyvatel obce.

Hodnoty koeficientů „A“, „B“ a „C“ jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti a činí:

Rozsah působnosti A B C
Obce 58,08076607 884629,0817 0
Obce s působností matričního úřadu 84,33072140 3179164,788 3178,042518
Obce s působností stavebního úřadu 93,26794345 8091390,144 5190,489868
Obce s pověřeným obecním úřadem 160,6099012 21606666,50 6865,980102
Obce s rozšířenou působností 3,581948538 4930050,265 19666,52935

B) Obce s rozšířenou působností se zvláštním postavením

Obec Výše příspěvku v Kč
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav6) 4 208 340
Černošice6) 4 208 340
Nýřany6) 4 208 340
Šlapanice6) 4 208 340
Brno7) 8) 22 795 175
Ostrava7) 28 756 990
Plzeň7) 2 279 518

C) Obce s rozšířenou působností s mimořádným příspěvkem 9)

Obec Výše příspěvku v Kč
České Budějovice 316 228
Frýdlant 33 368
Havířov 203 861
Jablunkov 2 542 704
Jeseník 3 698 693
Jindřichův Hradec 452 207
Mělník 323 420
Přelouč 54 710
Rakovník 2 612 122
Rokycany 846 106
Slaný 1 911 038
Turnov 106 724
Ústí nad Labem 2 824 132
Žamberk 423 644
Židlochovice 150 679

2. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy hlavnímu městu Praze10)

A) Výkon působnosti dle § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Počty funkčních míst převedených na hlavní město Prahu v I. fázi reformy veřejné správy jsou dány usnesením vlády č. 85/2001 upraveným o dopad usnesení vlády č. 62/2001. Každé funkční místo je oceněno průměrnými běžnými výdaji 351 223 Kč.

Funkční místa převedená z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (usn. vlády č. 1359/2001) a navýšení podle usn. vlády č. 1085/2002 a usn. vlády č. 810/2003 (sekretariáty regionálních rad) jsou oceněna průměrnými běžnými výdaji 269 451 Kč.

Rozdílné průměrné výdaje na jedno funkční místo vyplývají z odlišné finanční náročnosti jednotlivých činností.

Částka 150 tis. Kč na jednotky sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí je poskytována podle § 24 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Návrh výše příspěvku předkládá Ministerstvu financí Ministerstvo vnitra.

B) Výkon působnosti dle § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Výše příspěvku se stanoví násobkem pevné sazby příspěvku na každých 100 obyvatel trvale bydlících v území, v němž hlavní město Praha vykonává státní správu, a jedné setiny celkového počtu obyvatel v území. Pro rok 2006 je sazba na 100 obyvatel stanovena na 38 427 Kč.11)

Celková výše příspěvku na výkon státní správy pro hlavní město Praha je dána součtem částek získaných postupem daným v části 2.A) a 2.B).

1) § 62 zákona č. 128 2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

2) příspěvky se podle rozsahu působnosti obce sčítají, výsledná částka se zaokrouhluje na celé Kč

3) výpočet podle vzorce 1 a vzorce 2 se nepoužije pro stanovení výše příspěvku u hlavního města Prahy

4) do vzorce 1 a vzorce 2 se dosazuje počet obyvatel správního obvodu (správního centra) vyjádřený v tisících; u obcí s rozšířenou působností, jejichž správní obvod je menší než 15 tis. obyvatel, je pro účely vypočtu příspěvku podle vzorce 1 stanoven správní obvod na 15 tis. obyvatel

5) velikost správních obvodů je propočtena na počty obyvatel obcí podle bilance obyvatel České republiky k 1. 1. 2005 včetně změn souvisejících s vyhláškou MV č. 388/2004 Sb., kterou se mění vyhláška MV č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, a vyhláškou MV č, 660/2004 Sb., kterou se mění vyhláška MV č. 207 2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

6) § 2 odst. 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností

7) obce, které vykonávaly do 31. 12. 2002 působnost okresního úřadu podle § 10 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech

8) § 3 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

9) mimořádný příspěvek částečně kompenzuje pokles příspěvku u některých obcí s rozšířenou působností v souvislosti s přechodem na novou metodiku; částka je stanovena jako násobek příspěvku, kletý by obce získaly v roce 2006 při použití metodiky výpočtu příspěvku na výkon státní správy platné v roce 2005, a procenta poklesu příspěvku v roce 2006 v porovnání s příspěvkem, který by obce získaly v roce 2006 při použití metodiky výpočtu příspěvku na výkon státní správy platné v roce 2005, převyšujícího 2%

10) § 31 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

11) sazba je stanovena jako součet sazeb pro daný rozsah působnosti v roce 2005

Příloha č. 10 k zákonu č. 543/2005 Sb.

Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2006 a způsobu kontroly jejich využití

[podle § 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů]

1. Obecné podmínky

(1) Podle těchto „Závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2006 a způsobu kontroly jejich využití“ (dále jen „pravidla“) se poskytují finanční příspěvky (dále jen „příspěvky“) na

a) obnovu lesů poškozených emisemi,

b) obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů,

c) sdružování vlastníků lesů malých výměr,

d) ekologické a k přírodě šetrné technologie,

e) (neobsazeno)

f) (neobsazeno)

g) vybrané činnosti mysliveckého hospodaření,1)

h) vyhotovení lesních hospodářských plánů2) (dále jen „plán“) v digitální formě,

i) ostatní hospodaření v lesích,

j) (neobsazeno)

k) chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců.1)

(2) Příspěvky podle odstavce 1 písm. a) až i) poskytuje

a) Ministerstvo životního prostředí, jde-li o pozemky v národních parcích a jejich ochranných pásmech ,3)

b) Ministerstvo obrany, jde-li o pozemky důležité pro obranu státu,4)

c) Ministerstvo zemědělství, jde-li o příspěvky podle odstavce 1 písm. g) a současně se jedná o pozemky neuvedené v písm. a) a b) tohoto odstavce.

(3) Příspěvky podle odst. 1 písm. k) poskytuje Ministerstvo zemědělství.

(4) Pokud je žadatelem obec nebo kraj, přikládá k žádosti „Výpočet ukazatele dluhové služby“, a to v rozsahu údajů podle vzoru formuláře uvedeného v části 3.

(5) V případě, že pozemky jsou ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o příspěvek vždy osoba, která

a) má většinový spoluvlastnický podíl,5) nebo

b) je zmocněna písemnou ověřenou plnou mocí dalšími spoluvlastníky, kteří mají spolu se žadatelem na pozemku většinový podíl počítaný podle velikosti podílů.

(6) Pokud je žadatelem nájemce, přikládá k žádosti nájemní smlouvu, která musí obsahovat i souhlas vlastníka pozemku s poskytnutím příspěvku nájemci, v případě investičního příspěvku i způsob nakládání s pořízenou investicí.

(7) Pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na území národního parku,přikládá žadatel k žádosti stanovisko správy národního parku.

(8) Příspěvky jsou poskytovány sazbou na technickou jednotku (dále jen „sazbové příspěvky“) nebo na základě vyúčtování skutečně vynaložených nákladů (dále jen „nákladové příspěvky“). Rozhodujícím dokladem pro přiznání sazbových příspěvků je dodržení účelu apodmínek stanovených v pravidlech a v rozhodnutí, skutečně vynaložené náklady se neprokazují.

(9) Žadatel vypočte požadovanou výši příspěvku způsobem uvedeným u příslušnéhopředmětu příspěvku a zaokrouhluje ji vždy na celé koruny dolů.

(10) Příspěvek se neposkytne, pokud celková výše příspěvku vypočtená podacím místem je nižší než 1 000 Kč.

(11) Žádost o poskytnutí příspěvku, jakož i vyúčtování příspěvku podle těchto pravidel podává žadatel podacímu místu. Podacím místem se rozumí

a) jde-li o pozemky podle odstavce 2 písm. a), odbor výkonu státní správy Ministerstva životního prostředí, v jehož územním obvodu se nachází předmětný pozemek,

b) jde-li o pozemky podle odstavce 2 písm. b), Ministerstvo obrany,

c) jde-li o pozemky podle odstavce 2 písm. c), krajský úřad, do jehož územní působnosti patří katastrální území, na němž se pozemky nacházejí; nacházejí-li se pozemky v územní působnosti dvou nebo více krajů,6) je příslušný ten krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází největší část honitby.

d) u příspěvku podle odst. 1 písm. k), krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází trvalé bydliště majitele loveckého psa, resp. majitele loveckého dravce.

(12) Podací místo zaeviduje žádost dnem přijetí.

(13) Je-li předložená žádost neúplně nebo nesprávně vyplněna, vyzve podací místo žadatele k odstranění nedostatků. Pokud žadatel neodstraní všechny uvedené nedostatky do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy, bude žádost zamítnuta. Zaregistrování žádosti do pořadí pro projednání bude provedeno až po odstranění všech nedostatků.

(14) Žádosti jsou projednávány podacím místem v pořadí, v jakém byly zaregistrovány.

(15) Příspěvky jsou přiznávány do vyčerpání finančních limitů stanovených příslušným ministerstvem podle odstavce 2 a odstavce 3 pro jednotlivá písmena příspěvků .

(16) Žadatel je o přiznání příspěvku vyrozuměn podacím místem formou rozhodnutí.Kopii rozhodnutí o přiznání příspěvku zasílá podací místo příslušnému finančnímu úřadu. Na toto rozhodování se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.7),8) V případě neposkytnutí příspěvku podací místo tuto skutečnost písemně oznámí žadateli s uvedením důvodu.

(17) Příspěvky jsou poukazovány bezhotovostně přímo na účet žadatele, a to:

a) u příspěvků poskytovaných podle části 2. písmen A, B, C, D, G písm. b), H a K po přiznání příspěvku,

b) u příspěvků poskytovaných podle části 2. písmen G odstavec 2 a I na základě předloženého vyúčtování po provedení prací,

c) u příspěvků poskytovaných podle části 2. písmene G písm. a) po splnění podmínek stanovených pro přiznání příspěvku.

(18) Je-li poskytnut příspěvek podle těchto pravidel, nelze na stejný předmět příspěvku poskytnout v témže roce jinou podporu z veřejných zdrojů nebo z fondů Evropské unie.

(19) Důvodem k zamítnutí žádosti podle těchto pravidel může být skutečnost, že byla žadateli, v období tří let před doručením žádosti o finanční příspěvek na hospodaření v lesích podacímu místu, pravomocně uložena sankce za porušení lesního zákona.

(20) Kontrola dodržení podmínek stanovených těmito pravidly je vykonávána podle zvláštních právních předpisů.9)

(21) Při zjištění, že provedení prací neodpovídá uvedenému rozsahu, účelu nebo kvalitě nebo došlo k neohlášené změně v projektové dokumentaci nebo uvedení nepravdivých údajů, postupuje se podle zvláštního právního předpisu.10)

(22) Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního nebo obdobného poměru přicházejí do styku s osobními daty žadatelů uvedenými na žádostech, mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto informacích podle zvláštního právního předpisu.11)

(23) Příspěvek může být poskytnut pouze za předpokladu, že žadatel písemně potvrdí na žádosti o příspěvek svým podpisem souhlas se zveřejněním údajů v následujícím rozsahu:

a) jméno popř. jména a příjmení žadatele, popř. obchodní firma; název právnické osoby,

b) identifikační číslo (bylo-li přiděleno),

c) adresa místa trvalého pobytu; adresa místa podnikání,

d) předmět příspěvku,

e) výše poskytnutého příspěvku.

(24) V případě, že žadatel nemůže dodržet skutečnosti uvedené v žádosti a stanovené v rozhodnutí, požádá podací místo o jejich změnu, kterou doloží příslušnými doklady.

(25) Působnosti stanovené krajskému úřadu podle těchto pravidel jsou výkonem přenesené působnosti.

2. Příspěvky

A. Příspěvek na obnovu lesů poškozených emisemi

Předmět příspěvku:

a) přirozená obnova a umělá obnova síjí,

b) umělá obnova sadbou - první,

c) umělá obnova sadbou - opakovaná,

d) ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění (ochrana kultur proti buřeni, zvěři,klikorohu a myšovitým),

e) zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 160 cm za účelem zajištění lesních porostů nebo jejich částí s plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 30 % a vyšším,

f) hnojení a vápnění lesních porostů,

Sazba příspěvku:

Čís.
řád.
Předmět příspěvku Technické
jednotky
Indikace Sazba v
pásmu ohrožení
A B
1. Přirozená obnova a umělá obnova síjí
- meliorační a zpevňující dřeviny12)Kč/ha A a 1 15 000 15 000
- ostatní dřeviny Kč/ha A a 2 10 000 10 000
2. Umělá obnova sadbou - první
- meliorační a zpevňující dřeviny Kč/sazenici A b 1 12 12
- ostatní dřeviny Kč/sazenici A b 2 8 8
3. Umělá obnova sadbou - opakovaná
- meliorační a zpevňující dřeviny Kč/sazenici A c 1 9 9
Kč/poloodrostek A c 2 30 30
Kč/odrostek A c 3 40 40
- ostatní dřeviny Kč/sazenici A c 4 7 7
4. Ochrana mladých lesních porostů
- ochrana kultur proti buřeni Kč/ha A d 1 4 500 4 000
- ochrana kultur proti zvěři Kč/ha A d 2 3 500 2 500
- ochrana kultur proti klikorohu Kč/ha A d 3 1 000 700
- ochrana kultur proti myšovitým Kč/ha A d 4 2 500 2 000
5. Zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 160 cm za
účelem zajištění lesních porostů nebo jejich částí se
zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 30 % a
vyšším
Kč/km A e 1 70 000 70 000
6. Hnojení a vápnění lesních porostů
- letecké Kč/ha A f 1 6 000 4 000
- pozemní Kč/ha A f 2 2 000 2 000
- k jednotlivým sazenicím při výsadbě Kč/ha A f 3 2 000 2 000

Kritéria příspěvku:

- pásmo13) ohrožení A,

- pásmo ohrožení B.

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (např. ha, počet sazenic, km).

Podmínky přiznání příspěvku:

- kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích, přirozená a umělá obnova je pro účely těchto pravidel i zalesnění lesních pozemků, které jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí,

- při umělé obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu,14)

- dodržení parametrů u stromků z náletu nebo sazenice,15)

- příspěvek na přirozenou obnovu a síji se poskytuje za předpokladu, že na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro základní dřevinu,16)

- příspěvek na umělou obnovu lesa sadbou se poskytuje nejvýše na 1,3 násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného pro základní dřevinu16),

- za první sadbu jsou považovány i podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem klenem, pokud nejsou základní dřevinou, příspěvek na poloodrostky a odrostky se poskytuje pouze na dosadby nezajištěných lesních porostů do 30 % obnovované plochy, u prostokořeného materiálu do 500 ks/ha redukované plochy a obalovaného materiálu do 400 ks/ha redukované plochy, za předpokladu provedení mechanické ochrany proti zvěři, poloodrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 51 cm do 120 cm, odrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná minimálně dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 121 cm do 250 cm, příspěvek na letecké vápnění lesních porostů se poskytuje při minimální hektarové dávce 2t/ha,

- příspěvek na ochranu kultur proti buřeni se poskytuje jedenkrát za rok.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

- průvodní list použitého reprodukčního materiálu18) pokud je předmětem příspěvku umělá obnova.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- na přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí do 30. června 2006,

- v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

Přechodná ustanovení:

- žádosti podané podle platných předpisů pro rok 2005 po 30. září 2005 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2006,

- žádosti roku 2006 podané podle těchto pravidel po 30. září 2006 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2007.

B. Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů

Předmět příspěvku:

- obnova a zajištění lesních porostů v lesích neuvedených v písmenu A:

a) přirozená obnova a umělá obnova síjí,

b) umělá obnova sadbou - první,

c) umělá obnova sadbou - opakovaná,

d) zajištění lesních porostů19) v zákonné lhůtě,20)

- výchova lesních porostů:

e) odstraňování lesních porostů v rámci rekonstrukce a přeměny porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou,

f) výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu (prořezávky a předmýtní úmyslná těžba).

Kritéria příspěvku:

- skupina souboru lesních typů dle tabulky „Zařazení souborů lesních typů do skupin“,

- zařazení lesů do kategorie lesů ochranných21) (lesy ochranné),

- zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení22) s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích23) (lesy zvláštního určení),

- zařazení do lesů důležitých pro obranu státu, které jsou v působnosti Ministerstva obrany (lesy vojenské),

- předání nezajištěných kultur při vrácení vlastnického práva nebo obnově užívacího práva oprávněné osobě po 1. lednu 2003 (lesy restituční),

- zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských (lesy hospodářské).

Zařazení souborů lesních typů do skupin:

Skupina Soubory lesních typů
1. 9Z, 9R, 9K, 8Z, 8Y, 8V, 8T, 8S, 8R, 8Q, 8P, 8N, 8M, 8K, 8F, 8A, 7Z, 7Y, 7T, 7R, 7Q, 7N, 7M,
7K, 6Z, 6Y, 6T, 6Q, 6M, 5Z, 5Y, 5R, 5M, 4Z, 4Y, 4X, 4Q, 4M, 3Z, 3Y, 3X, 3T, 3Q, 3P, 3N, 3M,
3K, 3J, 3C, 2Z, 2X, 2W, 2T, 2S, 2Q, 2P, 2N, 2M, 2K, 2I,2C, 2A, 1Z, 1X, 1S, 1Q, 1P, 1N, 1M, 1K,
1J, 1I, 1H, 1C, 1B, 1A, 0Z, 0Y, 0X, 0R, 0Q, 0P, 0N, 0M, 0K, 0C
2. 7S, 7F, 6N, 6L, 6K, 5T, 5Q, 5N, 5K, 4N, 4K, 4C, 3R, 3I, 3A, 2Q, 1T, 1O, 1G, 0O

Sazba příspěvku:

Čís.
řád.
Předmět
příspěvku
Technické
jednotky
Indikace Skupina souborů
lesních typů
Lesy
1. 2. ochranné zvl.
určení
vojenské restituční hospodářské
1 2 O U Z R H
1. Přirozená obnova a umělá obnova
síjí
- meliorační a zpevňující dřeviny Kč/ha B a 1 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 - 12 000
- základní dřeviny12)Kč/ha B a 2 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 - -
2. Umělá obnova sadbou - první
- meliorační a zpevňující dřeviny Kč/sazenici B b 1 9 9 9 9 9 - 9
- základní dřeviny Kč/sazenici B b 2 6 5 6 4 6 - -
3. Umělá obnova sadbou-opakovaná
- meliorační a zpevňující dřeviny Kč/sazenici B c 1 - - - - - 9 -
Kč/poloodrostek B c 2 30 30 30 30 30 - 30
Kč/odrostek B c 3 40 40 40 40 40 - 40
- základní dřeviny Kč/sazenici B c 4 - - - - - 7 -
4. Zajištění lesních porostů
- meliorační a zpevňující dřeviny Kč/ha B d 1 34 000 26 500 34 000 20 000 34 000 - 20 000
- základní dřeviny Kč/ha B d 2 20 000 16 000 20 000 8 000 20 000 - -
5. Odstraňování lesních porostů
v rámci rekonstrukce
Kč/ha B e 1 - - 10 000 10 000 10 000 - 10 000
6. Výchova lesních porostů do 40 let
skutečného věku
- prořezávky Kč/ha B f 1 - - 4 000 4 000 4 000 - 4 000
- předmýtní úmyslná těžba Kč/ha B f 2 - - 3 200 3 200 3 200 - 3 2001

Způsob výpočtu příspěvku:

Výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (např. ha, počet sazenic).

Podmínky přiznání příspěvku:

- kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,

- přirozená a umělá obnova je pro účely těchto pravidel i zalesnění lesních pozemků, které jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí,

- při umělé obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu,14)

- dodržení parametrů u stromků z náletu nebo sazenice,15)

- příspěvek na přirozenou obnovu a síji se poskytuje za předpokladu, že na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro základní dřevinu,16) příspěvek na umělou obnovu lesa sadbou se poskytuje nejvýše na 1,3 násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného pro základní dřevinu,16)

- za první sadbu jsou považovány i podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem klenem, pokud nejsou základní dřevinou,

- příspěvek na poloodrostky a odrostky se poskytuje pouze na dosadby nezajištěných lesních porostů do 20 % obnovované plochy, u prostokořeného materiálu do 500 ks/ha redukované plochy a obalovaného materiálu do 400 ks/ha redukované plochy, za předpokladu provedení mechanické ochrany proti zvěři,

- poloodrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 51 cm do 120 cm,

- odrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná minimálně dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 121 cm do 250 cm,

- skutečným věkem porostu se rozumí jeho stáří uvedené v plánu nebo osnově s připočtením počtu let od začátku platnosti plánu, respektive osnovy do doby provedení prací, na které je požadován příspěvek,

- příspěvek na výchovu lesních porostů se poskytuje jedenkrát za období platnosti plánu nebo osnovy,

- příspěvek na zajištění lesních porostů se neposkytuje na porosty, na něž žadatel obdržel podporu nebo pomoc na ochranu porostů ve smyslu zvláštního právního předpisu,24)

- při splnění několika kritérií může žadatel použít výhodnější sazbu.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

- průvodní list použitého reprodukčního materiálu,18) pokud je předmětem příspěvku umělá obnova.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- na zajištění lesních porostů, přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí do 30. června 2006,

- v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

Přechodná ustanovení:

- žádosti podané podle platných předpisů pro rok 2005 po 30. září 2005 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2006,

- žádosti roku 2006 podané podle těchto pravidel po 30. září 2006 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2007.

C. Příspěvek na sdružování vlastníků lesů malých výměr

Předmět příspěvku:

a) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti od 150 do 500 hektarů,

b) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 500 a do 1 000 hektarů,

c) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 1 000 hektarů.

Kritéria příspěvku:

- velikost celkového sdruženého lesního majetku k 1. lednu 2006,

- velikost výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k 1. lednu 2006 zaokrouhlená na celé hektary nahoru.

Sazba příspěvku:

Čís.
řád.
Velikost sdruženého
majetku v hektarech
Technické
jednotky
Indikace Výměra jednotlivých sdružujících se vlastníků
do 5 ha do 50 ha do 150 ha do 300 ha
A B C D
1. od 150 do 500 Kč/ha C a 1 300 150 100 -
2. nad 500 a do 1000 Kč/ha C b 1 350 200 150 50
3. nad 1 000 Kč/ha C c 1 400 250 200 100

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k 1. lednu 2006, zaokrouhlené na celé hektary nahoru, ve vztahu na velikost sdruženého lesního majetku celkem.

Podmínky přiznání příspěvku:

- sdružení nejméně 5 vlastníků lesa, kteří společně hospodaří na sdruženém lesním majetku,

- minimální výměra sdruženého lesního majetku 150 hektarů,

- sdružení je otevřeným subjektem pro všechny vlastníky lesa na území, které je vymezeno smlouvou o sdružení,

- členem sdružení jsou pouze vlastníci lesa,

- sdružené pozemky mají jednoho odborného lesního hospodáře.

Žadatel:

- člen sdružení bez právní subjektivity (vlastník lesa), který je smlouvou o sdružení k tomuto oprávněn,

- sdružení s právní subjektivitou.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

- smlouva o sdružení vlastníků lesa.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 31. března 2006.

D. Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie

Předmět příspěvku:

a) vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu,

b) vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu,

c) přibližování dříví sortimentní metodou na odvozní místo bez vlečení dřeva po zemském povrchu stroji s celkovou hmotností do 10 tun,

d) likvidace klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa s rozptýlením hmoty nebo jiným využitím.

Kritéria příspěvku:

- zařazení lesů do kategorie lesů ochranných21) (lesy ochranné),

- zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení22) s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích23) (lesy zvláštního určení),

- zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských (lesy hospodářské).

Sazba příspěvku:

Čís.
řád.
Předmět příspěvku Technické
jednotky
Indikace Lesy
ochranné zvl. určení hospodářské
O U H
1. Vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou [viz písm. a)] Kč/m3D a 1 80 80 50
2. Vyklizování nebo přibližování dříví koněm [viz písm. b)] Kč/m3D b 1 30 30 20
3. Přibližování dříví strojem bez vlečení po zemi [viz písm. c)] Kč/m3D c 1 30 30 20
4. Likvidace klestu štěpkováním nebo drcením [viz písm. d)]Kč/ha D d 1 12 000 12 000 12 000

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (m3, ha).

Podmínky přiznání příspěvku:

- kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,

- v případě kombinace několika technologií použije žadatel pouze sazbu, která je pro něj výhodnější.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

Přechodná ustanovení:

- žádosti podané podle platných předpisů pro rok 2005 po 30. září 2005 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2006,

- žádosti roku 2006 podané podle těchto pravidel po 30. září 2006 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2007.

E. neobsazeno

F. neobsazeno

G. Příspěvek na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření

Předmět příspěvku:

(1) poskytovaný sazbou na technickou jednotku:

a) podpora ohrožených druhů zvěře

- vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře (tetřeva hlušce, tetřívka obecného, koroptve polní) v lokalitách jejich přirozeného výskytu,

- pořízení nebo výroba a instalace umělých nor do 1 kusu na 100 ha v lokalitách vypouštění tetřeva hlušce, tetřívka obecného, koroptve polní,

b) oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy (koza bezoárová a bílý jelen),

(2) poskytovaný procentem ze skutečně vynaložených nákladů:

c) zlepšování životního prostředí zvěře - rekonstrukce a obnovování biotopů pro drobnou zvěř (vytváření biopásů se speciálními směskami vhodnými pro drobnou zvěř), zakládání zvěřních políček pro spárkatou zvěř,

d) použití dravců v ochraně rostlin - ochrana zemědělských kultur proti hlodavcům - výroba a instalace hnízdních budek nebo hnízdních podložek pro dravce, výroba a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce (berličky) na zemědělské půdě v maximálním počtu 10 berliček/ha,

e) zdolávání nákaz v chovech zvěře mimo vyšetření nákaz hrazených státní veterinární správou (serologické, virologické vyšetření nákazy a parazitologické vyšetření), vyšetření bude provedeno pouze laboratoří s povolenou činností pro laboratorní diagnostiku.

Výše příspěvku a způsob výpočtu:

podle odstavce 1:

Čís.
řád.
Předmět příspěvku Technické
jednotky
Indikace Sazba
1. Vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře v lokalitách jejich
přirozeného výskytu
- tetřev hlušec Kč/kus G a 1 14 000
- tetřívek obecný Kč/kus G a 2 11 000
- koroptev polní Kč/kus G a 3 200
Pořízení nebo výroba a instalace nové umělé nory Kč/kus G a 4 2 500
2. Oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy
- kozy bezoárové Kč/kus G b 1 1 500
-bílého jelena Kč/kus G b 2 2 500

- Výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu vypuštěných jedinců případně nor u příspěvku podle písm. a) nebo součinem sazby a skutečného počtu kusů k 31. březnu běžného roku maximálně však do výše normovaného stavu stanoveného orgánem státní správy myslivosti u příspěvku podle písm. b),

podle odstavce 2:

- do 80% skutečně vynaložených nákladů na spotřebu materiálu a energie v souladu se schváleným projektem nebo 80 % skutečně vynaložených nákladů na laboratorní vyšetření,

- výši příspěvku v procentech na předmět příspěvku stanoví podací místo na začátku běžného roku,

- žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty,

- příspěvek může být poskytnut pouze na práce provedené a vyúčtované v běžném roce.

Podmínky přiznání příspěvku:

- hospodárné využití prostředků, podle písm. a)

- zvěř, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem komerční činnosti (např. prodej, poplatkový odstřel),

- všichni jedinci budou trvale označení značkami a bude o nich vedena evidence stavu,

- vypuštění jedinců do honitby bude provedeno za účasti zástupce podacího místa a o provedeném vypuštění bude vypracován zápis,

- příspěvek na umělou noru na 100 ha lze poskytnout jednou za 10 let a o instalaci bude zástupcem podacího místa vypracován zápis, podle písm. b)

- chov a vypuštění zvěře musí splňovat podmínky zvláštního právního předpisu,25)

- žadatel bude hospodařit podle plánu mysliveckého hospodaření na rok 2006,26)

- vedení evidence chovných jedinců, podle písm. c)

- kultura, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem zemědělské komerční činnosti a musí sloužit svému účelu.

Žadatel:

- uživatel honitby.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

podle písm. a)

- koncepce podpory ohroženého druhu,

- zpracovaný plán opatření a způsobu vypouštění na běžný rok,

- v případě instalace nových umělých nor, technická dokumentace k výrobě a zabudování umělých nor včetně zakreslení do mapy 1:10 000,

podle písm. b)

- koncepce podpory ohroženého druhu a v souladu s ní schválený plán mysliveckého hospodaření,

podle písm. c)

- projekt prováděných činností včetně rozpočtu,

- písemný souhlas vlastníka nebo nájemce pozemku, pokud uživatel honitby není vlastníkem pozemku,

podle písm. d)

- projekt ochrany konkrétních ploch dravci, včetně zakreslení rozmístnění budek, hnízdních podložek nebo berliček do mapy 1:10 000,

podle písm. e)

- protokol o laboratorním vyšetření.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- žadatel podává jednu žádost do 31. května 2006.

Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů s výpočtem výše příspěvku v souladu se schváleným projektem u předmětu příspěvků podle odstavce 2 a termín předložení zápisu u předmětu příspěvku podle písm. a):

do 15. listopadu 2006.

H. Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě

Předmět příspěvku:

- zpracování plánu v digitální formě.

Kritéria příspěvku:

- rozsah zpracování plánu v digitální formě.

Sazba příspěvku:

Čís.
řád.
Předmět příspěvku Technické
jednotky
Indikace Sazba
1. numerická a grafická data plánu v digitální formě Kč/ha H 1 1 350

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a rozlohy lesa v hektarech, které jsou uvedeny v Průvodním listu k plánu.

Podmínky přiznání příspěvku:

- platnost stávajícího plánu končí v roce 2005, v případě sloučení několika plánů žadatele končí platnost v roce 2005 alespoň jednoho z nich. Za splnění této podmínky se považuje i případ, kdy povinnost vyhotovení plánu vznikne žadateli v důsledku majetkových změn či změn charakteru nemovitosti,

- doba platnosti nově vyhotovovaného plánu nesmí být kratší než 10 let,

- předání nově vyhotoveného plánu v digitální formě schvalujícímu orgánu státní správy lesů na technickém nosiči dat a souhlas žadatele s využíváním těchto dat pro potřeby orgánů státní správy lesů, včetně jejich uložení do datového skladu organizační složky státu zřízené Ministerstvem zemědělství,

- soulad výstupů s informačním standardem lesního hospodářství v rozsahu povinných položek, které vydává Ministerstvo zemědělství, jehož uveřejnění je oznámeno ve Věstníku Ministerstva zemědělství.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- Průvodní list k plánu podle vzoru v části 3.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 60 dnů od doručení dokladu o schválení plánu vlastníkovi lesa.

Přechodná ustanovení:

- žádosti podané podle těchto pravidel po 30. září 2006 mohou být uhrazeny z prostředků roku 2007.

I. Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích

Předmět příspěvku:

a) práce související se zachováním a reprodukcí genových zdrojů lesních dřevin,

b) zakládání a provoz semenných sadů (matečnic, klonových archivů),

c) mimořádná opatření při kalamitách způsobených biotickými i abiotickými činiteli (nelze uplatnit na běžnou ochranu a prevenci).

Výše příspěvku:

- do 80 % skutečně vynaložených přímých nákladů v souladu se schválenou kalkulací,

- výši příspěvku v procentech na předmět příspěvku stanoví podací místo na začátku běžného roku,

- žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty.

Podmínky přiznání příspěvku:

- hospodárné využití prostředků.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

- kalkulace přímých nákladů podle jednotlivých výkonů s uvedením množství technických jednotek,

- u kalamit stanovisko Lesní ochranné služby,

- u žádostí podle písm. b) uznávací list semenného sadu (matečnic, klonových archivů), u semenných sadů (matečnic, klonových archivů) dosud neuznaných potvrzení pověřené právnické osoby, že je objekt registrován, u nově zakládaných semenných sadů (matečnic, klonových archivů) doložit odborný posudek pověřené právnické osoby.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 31. května 2006,

- na kalamity do 30. října 2006.

Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů s výpočtem výše příspěvku v souladu se schválenou kalkulací:

do 29. listopadu 2006.

J. neobsazeno

K. Chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců

Předmět příspěvku:

a) úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu v roce podání žádosti o příspěvek u plemen psů český teriér a český fousek,

b) úspěšný odchov loveckého dravce27) vyvedeného z umělého chovu (jestřáb lesní, sokol stěhovavý, raroh velký, orel skalní).

Sazba příspěvku:

Čís.
řád.
Předmět příspěvku Technické
jednotky
Indikace Sazba
1. Úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu u plemen psů
- český teriér Kč/zkouška K a 1 1 000
- český fousek Kč/zkouška K a 2 1 000
2. Úspěšný odchov dravce vyvedeného z umělého chovu
- jestřáb lesní Kč/kus K b 1 7 000
- sokol stěhovavý Kč/kus K b 2 5 000
- raroh velký Kč/kus K b 3 5 000
- orel skalní Kč/kus K b 4 5 000

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek.

Podmínky přiznání příspěvku:

- lovečtí dravci budou trvale nezaměnitelně označeni,

- příspěvek se poskytuje na plně opeřeného loveckého dravce v dobrém zdravotním stavu a dobré fyzické kondici ve věku od 3 do 7 měsíců.

Žadatel:

- majitel loveckého psa nebo majitel umělého chovu loveckého dravce.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- potvrzení o úspěšně vykonaných zkouškách psa z výkonu [u předmětů příspěvků podle písm. a)],

- výjimka ze základních podmínek zvláště chráněných živočichů25) [u předmětů příspěvků podle písm. b)],

- doklad o složení sokolnické zkoušky [u předmětů příspěvků podle písm. b)], potvrzení o členství v sokolnické organizaci [u předmětů příspěvků podle písm. b)], osvědčení28) nebo vyjímku29), kromě jestřába lesního [u předmětů příspěvků podle písm. b)].

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 30. října 2006.

3. Vzory formulářů

Definice a výpočet ukazatele dluhové služby

Příloha 001

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmen A až D přílohy č. 10 k zákonu č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006

Příloha 002

Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmen A, B a D přílohy č. 10 k zákonu č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006

Příloha 003

Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene C přílohy č. 10 k zákonu č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006

Příloha 004

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene G přílohy č. 10 k zákonu č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006

Příloha 005

Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene G přílohy č. 10 k zákonu č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006

Příloha 006

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene H přílohy č. 10 k zákonu č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006

Příloha 007

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene I přílohy č. 10 k zákonu č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006

Příloha 008

Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene I přílohy č. 10 k zákonu č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006

Příloha 009

Žádost o poskytnutí Finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene K přílohy č. 10 k zákonu č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006

Příloha 010

Průvodní list k lesnímu hospodářskému plánu (LHP)

Příloha 011

1) § 62 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

2) § 24 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

3) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

5) § 139 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.

6) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

8) § 46 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb.

9) Například zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

10) Například § 15 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

11) § 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

12) Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.

13) Vyhláška č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí.

14) Vyhláška č. 29/2004 Sb. a vyhláška č. 139/2004 Sb.

15) Příloha č. 2 vyhlášky č. 29/2004 Sb.
Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin).

16) Příloha č. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb.

17) § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb.

18) Příloha č. 16,17 a 18 vyhlášky č. 29/2004 Sb.
Zákon č. 149/2003 Sb.

19) § 2 odst. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb.

20) § 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

21) § 7 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

22) § 8 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

23) Zákon č. 449/2001 Sb.

24) § 2 odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

25) § 56 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 16/1997 Sb.

26) § 36 zákona č. 449/2001 Sb.

27) § 44 zákona č. 449/2001 Sb.

28) § 54 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

29) § 56 odst. 3 písm. i zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 11 k zákonu č. 543/2005 Sb.

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2006 a způsobu kontroly jejich užití

[podle § 102 odst. 3 zákona č. 254/ 2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů]

1. Obecné podmínky

(1) Podle závazných pravidel poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2006 a způsobu kontroly jejich užití (dále jen „závazná pravidla“) se poskytují finanční prostředky (dále jen „podpora“) k úhradě výdajů na opatření ve veřejném zájmu, na základě priorit stanovených Ministerstvem zemědělství (dále jen „ministerstvo“) pro rok 2006, zejména na:

a) prevenci před povodněmi, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů,1)

b) odstraňování povodňových škod, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů,1)

c) obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a vodních nádrží, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů,1)

d) ostatní opatření ve vodním hospodářství.

(2) Podporou se pro účely závazných pravidel rozumí dotace příspěvkovým organizacím a ostatním právnickým a fyzickým osobám nebo výdaje na činnost organizační složky státu, poskytnuté na stanovený účel podle zvláštního právního předpisu.2)

(3) Podporu podle odstavce 1 na základě žádosti poskytuje ministerstvo, které je zároveň podacím místem pro podání žádosti.

(4) Žadatel odpovídá za to, že všechny jím uvedené údaje v žádosti jsou úplné a pravdivé. Pokud v období od podání žádosti do doby před vydáním rozhodnutí o poskytnutí podpory dojde ke změnám, je žadatel povinen tyto změny doložit.

(5) Podpora je poskytována na kapitálové i běžné výdaje.

(6) Na poskytnutí podpory není právní nárok.

(7) Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního poměru nebo obdobného poměru přicházejí do styku s osobními údaji žadatelů uvedenými v žádostech, mají povinnost zachovávat mlčenlivost dle zvláštního právního předpisu.3)

(8) Podpora může být poskytnuta pouze za předpokladu, že žadatel potvrdí na žádosti o podporu svým podpisem souhlas se zveřejněním údajů v následujícím rozsahu:

a) jméno a příjmení žadatele, je-li fyzickou osobou, nebo obchodní firma nebo název, je-li právnickou osobou nebo organizační složkou státu,

b) identifikační číslo, je-li přiděleno,

c) úplná adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby nebo organizační složky státu (u cizinců s povolením k pobytu na území České republiky adresa místa pobytu),

d) předmět podpory,

e) výše poskytnuté podpory.

(9) Podporu nelze poskytnout na ukončenou akci, u které již bylo ukončeno financování, nebo u které již požádal investor o vydání kolaudačního rozhodnutí.

(10) Žádosti jsou evidovány na ministerstvu dnem přijetí.

(11) Je-li předložená žádost neúplná nebo nesprávně vyplněna, vyzve ministerstvo žadatele k odstranění nedostatků. Po odstranění nedostatků bude žádost zařazena do pořadí pro projednání udělení podpory. Pokud žadatel neodstraní nedostatky v termínu stanoveném ve výzvě, bude žádost zamítnuta.

(12) Pro objektivní posouzení žádosti je ministerstvo oprávněno vyžádat si doplňující údaje a doklady.

(13) Ministerstvo o žádostech rozhoduje na základě odborného technicko-ekonomického posouzení akce, podle kritérií dané podpory, v souladu s těmito závaznými pravidly a zvláštním právním předpisem.4) Podle povahy akce ministerstvo rozhodne, zda technicko-ekonomické posouzení akce provede vlastními či externími odbornými posuzovateli.

(14) U akcí, na které byly podle závazných pravidel platných pro příslušný kalendářní rok přijaty žádosti o podporu v jednotlivých programech v kalendářním roce předcházejícím roku, v němž je navrženo zahájení financování, platí přiměřeně ustanovení závazných pravidel platných v roce přijetí žádosti.

(15) Podpory jsou přiznávány podle důležitosti z hlediska zájmů státu do vyčerpání finančních limitů stanovených pro podpory ministerstva podle odstavce 1 v běžném kalendářním roce.

(16) Podpory jsou poskytovány na základě rozhodnutí vydaného ministerstvem. Na toto rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.5) O zamítnutí žádosti ministerstvo žadatele vyrozumí.

(17) Podpory j sou poskytovány:

a) pro účastníky programů podle části 2 A - „Podpora prevence před povodněmi“, 2 B - „Podpora na odstraňování povodňových škod“ a 2 C - „Podpora na obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a vodních nádrží“ na základě zvláštních právních předpisů,6)

b) pro účastníky podpor žadatele dle části 2 D - „Podpora na ostatní opatření ve vodním hospodářství“ na základě zvláštního právního předpisu.7)

(18) Náklady, které jsou kryty z poskytnutých peněžních prostředků formou podpory, účtuje příjemce samostatně a prokazuje je účetními doklady.

(19) Je-li poskytnuta podpora podle těchto závazných pravidel, nelze na její předmět poskytnout v tomtéž roce jinou podporu nebo dotaci či příspěvek ze státního rozpočtu.

(20) V případě, že příjemce podpory nemůže splnit předmět podpory z vážných důvodů a na tento předmět mu byla poskytnuta podpora, je povinen o tom neprodleně informovat ministerstvo. Ministerstvo může novým rozhodnutím převést podporu na jinou osobu včetně všech práv a povinností. V případě úmrtí příjemce podpory bude postupováno v souladu s ustanovením občanského zákoníku o dědění.

(21) Porušení zvláštních právních předpisů8) může být důvodem k zamítnutí žádosti o podporu podle těchto závazných pravidel.

(22) Po ukončení akce ve lhůtě stanovené v rozhodnutí je příjemce podpory dle části 2 A, 2 B a 2 C povinen předložit ministerstvu dokumentaci závěrečného vyhodnocení v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem.9)

(23) Kontrola dodržení podmínek stanovených těmito závaznými pravidly se vykonává podle zvláštního právního předpisu.4)

(24) V případě zjištění, že na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů byla poskytnuta podpora, vrátí příjemce podpory neoprávněně čerpané prostředky na příslušný účet ministerstva.

(25) Porušení podmínek, na něž je vázáno poskytnutí podpory, je porušením rozpočtové kázně podle zvláštního právního předpisu.10) V případě zjištění porušení rozpočtové kázně uloží odvod za porušení rozpočtové kázně, jakož i penále finanční úřad v řízení podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Finanční úřad i příjemce podpory jsou povinni tuto skutečnost oznámit ministerstvu.

(26) Ministerstvo si vyhrazuje právo neproplatit přiznanou částku podpory v případě zjištění skutečností opravňujících k úpravě rozhodnutí o přiznání podpory nebo v případě vládou schválených regulačních opatření. Dojde-li k úpravě rozhodnutí z důvodů vládou schválených regulačních opatření, nabídne ministerstvo žadateli rozložení financování akce do následujícího roku. Nepřijme-li žadatel tuto nabídku, proplatí ministerstvo žadateli prokazatelně vynaložené náklady na přípravu akce v plné výši a náklady vynaložené na realizaci akce do výše, stanovené podle míry regulačních opatření, vyjádřené v procentech.

(27) V případě, že nebudou na některou podporu dle části 2 závazných pravidel vyčleněny finanční prostředky v rámci rozpočtové kapitoly ministerstva, nebude tato podpora realizována.

(28) Nebude-li do 30. listopadu 2006 na akci, jejíž financování žadatel uvažoval zahájit v roce 2006, a na niž podal žádost dle části 2 B až 2 C, vydán registrační list akce (evidenční list akce), považuje se žádost za zamítnutou z důvodu nedostatku finančních prostředků.

(29) Ministr zemědělství je oprávněn v mimořádných případech a ve veřejném zájmu, např. při ohrožení zdraví a životů obyvatel nebo při hrozících škodách velkého rozsahu, udělit výjimku oproti ustanovení těchto závazných pravidel.

2. Podpory

2 A. Podpora prevence před povodněmi

podle § 102 odst. 1 písm. e), g), h) vodního zákona

Podpora se poskytuje v rámci programu 229 060 - Prevence před povodněmi, a na rok 2007 se přijímají nové žádosti do II. etapy programu Prevence před povodněmi.

I. Předmět podpory:

a) výstavba a obnova nádrží, suchých nádrží a hrází, a dále zajištění jejich oprav a údržby (podprogram 229 062),

b) zvyšování průtočné kapacity koryt vodních toků a zajištění oprav a údržby souvisejících objektů a zařízení (podprogram 229 063),

c) zpracování návrhu na stanovení záplavových území a na vymezení rozsahu území ohrožených zvláštními povodněmi (podprogramy 229 064 a 229 066),

d) zpracování studií odtokových poměrů včetně zajištění potřebných dat, podkladů a modelů (podprogram 229 065).

II. Forma podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a) a b) je poskytována podpora na kapitálové a běžné výdaje. Podporu na běžné výdaje lze poskytnout pouze u akcí stavebně zahájených a z této podpory financovaných v předchozích letech;

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c) a d) je poskytována podpora na kapitálové výdaje.

III. Žadatel:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a) a b): státní podniky Povodí,11) Zemědělská vodohospodářská správa (dále jen „ZVHS“), Lesy České republiky, s.p. a správci drobných vodních toků určení ministerstvem dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c): státní podniky Povodí11),

c) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. d): státní podniky Povodí11) a ZVHS.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- žádosti o podporu se podávají průběžně, nejpozději do 31. března 2006 pro akce, jejichž financování žadatel uvažuje zahájit v rámci I. etapy programu Prevence před povodněmi (229 060) a do 29. září 2006 pro akce, jejichž financování žadatel uvažuje zahájit v roce 2007 v rámci II. etapy programu Prevence před povodněmi,

- místem podání žádosti o podporu je odbor programového financování ve vodním hospodářství ministerstva.

V. Kritéria podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a) a b):

- přednostní řešení území s vyšší pravděpodobností výskytu povodňových situací s ohledem na hydrologické poměry a nebo možnost vzniku velkých povodňových škod,

- návaznost na zpracované generely protipovodňové ochrany daného území, využiti matematického simulačního modelu, pokud je pro dané území vytvořen,

- integrace do připravovaných plánů v oblasti vod nebo soulad splatným Směrným vodohospodářským plánem,

- spoluúčast vlastních zdrojů žadatele (nevztahuje se na ZVHS), územních rozpočtů či fondů Evropské unie,

- efektivnost vynaložených nákladů na realizaci opatření vzhledem k chráněným hodnotám a přínosům, s využitím moderních metod a postupů,

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c) a d):

- počet ohrožených měst a obcí, odhad počtu ohrožených obyvatel, výskyt povodňových situací v zájmovém území v posledních letech včetně uvedení velikosti kulminačních průtoků těchto povodní (pokud jsou k dispozici), odhad velikosti skutečně způsobených a možných povodňových škod.

VI. Způsob výpočtu podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a) a b):

- u státních podniků Povodí11), ZVHS a s.p. Lesy České republiky; úhrada do výše 100 % nákladů na: dokumentaci pro územní a stavební řízení, souvisejících investorských a inženýrských činností, výkupů pozemků a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby a nákladů na vlastní realizaci, zjištěných dle dokumentace pro stavební řízení, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního předpisu,12)

- u správců drobných vodních toků určených ministerstvem dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů: úhrada do výše 65 % nákladů na: výkupy pozemků a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby a na vlastní realizaci, zjištěných dle dokumentace pro stavební řízení, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního předpisu12),

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c):

- výši podpory, do 100 % nákladů, ministerstvo stanoví podle velikosti zájmového území (např. objem nutných geodetických prací, délka zpracovaného úseku v km, průměrná šířka inundace),

c) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. d):

- výši podpory, do 100 % nákladů, ministerstvo stanoví podle velikosti zájmového území (např. objem nutných geodetických prací, délka zpracovaného úseku v km, plocha povodí v km2, průměrná šířka inundace).

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost o poskytnutí podpory (formulář A v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- prohlášení žadatele (formulář C v části 3),

- technická zpráva dle formuláře D v části 3,

- doklad, že žadatel je správcem drobného vodního toku určeným ministerstvem dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- stanovisko správce povodí13) (je-li žadatelem správce drobného vodního toku dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů),

- výpočet ukazatele dluhové služby ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 346/2004 o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby, vypočtený dle formuláře P v části 3 (je-li žadatelem obec jako správce drobného vodního toku určený ministerstvem dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů),

- formuláře RA 80 až RA 8214) a dále u akcí s účastí státního rozpočtu vyšší než 10 000 000 Kč formuláře RA 86 až RA 8914).

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář F v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

- u veřejných zakázek (§ 6 odst.1 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) vyplněné formuláře dle příloh č. 1 až 5 k vyhlášce č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý způsob veřejné zakázky),

- návrh smlouvy,

- pravomocné stavební povolení nebo ohlášení,

- formuláře RA upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky.12)

IX. Podmínky přiznání podpory:

- jedná se o akci protipovodňového charakteru, která naplňuje stanovené závazné ukazatele ve schválené dokumentaci programu,

- dodržení osnovy studie stanovování záplavových území, studie odtokových poměrů či studie vymezení rozsahu území ohrožených zvláštními povodněmi,

- kladný posudek environmentálního experta na akce investičního charakteru (pro část 2 A odst. I. písm. a, b),

- kladný posudek strategického experta na akce investičního charakteru,

- dodržení všech parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- doložení doplňku žádosti včetně příloh (formulář F v části 3),

- doložení platné smlouvy v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí o financování,

- doložení vyplněného formuláře dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti, a doklad o jeho uveřejnění (pouze pokud již nebyly předloženy jako náležitost doplňku žádosti) - v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí o financování.

2 B. Podpora na odstraňování povodňových škod

podle § 102 odst. 1 písm. f), k), n) vodního zákona

Podpora se poskytuje v rámci programu 229 110 - „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku“.

I. Předmět podpory:

Náprava povodňových škod vzniklých při povodních od roku 2000 na vodních tocích a souvisejících vodních dílech ve vlastnictví státu. Obnova vodních děl a koryt vodních toků po povodni včetně souvisejících objektů a zařízení, zejména v intravilánech obcí a dále na volných úsecích vodních toků tam, kde náprava povodňové škody obnoví významné vodohospodářské dílo, koryto vodního toku či protipovodňovou ochranu území, obnova objektů a zařízení sloužících výzkumné činnosti ve vodním hospodářství. Prostřednictvím:

a) podprogramu 229 113 - „Odstranění následků povodně roku 2002“ (v r. 2006 budou financovány pouze akce s vydaným Rozhodnutím o účasti státního rozpočtu na financování akce z předchozích let),

b) podprogramu 229 114, který bude vytvořen, pokud rozsah eventuelních dalších povodňových škod na státním vodohospodářském majetku na celém území České republiky v kalendářním roce přesáhne 100 mil. Kč nebo přesáhne-li výše uniklých povodňových škod na státním vodohospodářském majetku na území oblasti povodí (vyhláška MZe č. 92/2002 Sb., o oblastech povodí) částku 50 mil. Kč v příslušném kalendářním roce.

II. Forma podpory:

Podpora je účelově vázaná a je poskytována na kapitálové i běžné výdaje.

III. Žadatel:

Státní podniky Povodí11), Lesy České republiky, s.p., ZVHS.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- žádosti o podporu na akce dle části 2 B odst. I. písm. b) v podprogramu 229 114, se podávají průběžně, nejpozději v termínu stanoveném ministerstvem,

- místem podání žádosti o podporu je odbor programového financování ve vodním hospodářství ministerstva.

V. Kritéria podpory:

Vyjádření omezené funkce - koryta vodního toku, vodních děl a dále objektů a zařízení sloužících výzkumné činnosti ve vodním hospodářství - v důsledku povodňové škody na státním vodohospodářském majetku jako např.:

- omezení průtočnosti nebo kapacity koryta vodního toku,

- snížení stability dna a břehů koryta vodního toku,

- ohrožení funkce stability objektů v korytě vodního toku včetně zařízení křižujících vodní tok,

- ohrožení funkce objektů a zařízení umístěných v jejich blízkosti sloužících výzkumné činnosti ve vodním hospodářství,

- snížení stability vodního toku jako významného krajinotvorného prvku v území,

- vliv poruchového stavu na okolí koryta včetně pozemků, porostů, staveb při březích apod.,

- odhad velikosti možných škod vzniklých v důsledku dalšího trvání poruchového stavu,

- efektivnost vynaložených nákladů na realizaci opatření s využitím moderních metod a postupů, v návaznosti na protokol o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní v roce 2002 a letech následujících.

VI. Způsob výpočtu podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 B odst. I. písm. a):

- úhrada ve výši do 100% nákladů na dokumentaci pro územní a stavební řízení, související investorské a inženýrské činnosti, výkupy pozemků a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby a nákladů na vlastní realizaci, zjištěných dle dokumentace pro stavební řízení, upravených podle výsledků zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu,12)

b) pro předmět podpory dle části 2 B odst. I. písm. b):

- úhrada ve výši do 100% nákladů stavebních prací a technologických dodávek. To se nevztahuje na ZVHS, jíž budou poskytovány prostředky na odstranění veškerých povodňových škod v plné výši, tj. včetně projektových, přípravných a ostatních prací.

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost o poskytnutí podpory (formulář B v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- prohlášení žadatele (formulář C v částí 3),

- technická zpráva dle formuláře E v části 3,

- vyjádření referátu životního prostředí věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu, že se jedná o povodňovou škodu, včetně kopie protokolu o místním šetření,

- zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce,

- zdůvodnění předpokládaných nákladů na akci a posouzení jejího přínosu,

- situace území (povodí) v měřítku přiměřeném povaze akce s vyznačením úseku či místa navrhované realizace akce,

- formuláře RA 80 až RA 8214) a dále u akcí s účastí státního rozpočtu vyšší než 10 000 000 Kč formuláře RA 86 až 8914).

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář F v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

- u veřejných zakázek (§ 6 odst.1 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) vyplněné formuláře dle příloh č. 1 až 5 k vyhlášce č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý způsob veřejné zakázky),

- návrh smlouvy o dílo,

- pravomocné stavební povolení nebo ohlášení,

- formuláře RA upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky.12)

IX. Podmínky přiznání podpory:

- jedná se o povodňovou škodu na státním vodohospodářském majetku,

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- doložení doplňku žádosti včetně příloh (formulář F v části 3),

- doložení platné smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí o financování,

- doložení vyplněného formuláře dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti, a doklad o jeho uveřejnění (pouze pokud již nebyly předloženy jako náležitost doplňku žádosti) - v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí o financování.

2 C. Podpora na obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a vodních nádrží

podle § 102 odst. 1 písm. j) vodního zákona

Podpora se poskytuje v rámci programu 229 210 - „Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží“.

Odstranění povodňových škod prokazatelně vzniklých při povodni v srpnu 2002 je financováno v rámci podprogramu 229 218 - „Odstranění škod na rybnících a vodních nádržích po povodních v srpnu 2002“. V roce 2006 bude v rámci podprogramu 229 218 pouze dokončeno financování rozestavěných akcí.

I. Předmět podpory:

- odbahnění nejvíce zanesených rybníků,

- obnova a rekonstrukce rybníků a vodních nadrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů, za účelem obnovy jejich základních funkcí, zlepšení bezpečnosti jejich provozu (zejména za povodňových situací), zlepšení vodohospodářských a mimoprodukčních funkcí s důrazem na posílení jejich retenčních schopností.

II. Forma podpory:

- podpora je účelově vázaná a je poskytována na kapitálové i běžné výdaje.

III. Žadatel:

Žadatel o podporu může být pouze subjekt podnikající v zemědělské prvovýrobě, provozující chov a lov ryb na rybníku či vodním díle, na který je poskytována podpora, a splňující podmínku, že se jedná o:

- právnickou osobu, podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zapsanou v evidenci zemědělského podnikatele podle § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,

- fyzickou osobu zapsanou v evidenci zemědělského podnikatele podle § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,

- Školní rybářství Protivín (IČ 00072648),

- Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech (IČ 60076658),

- místní organizace Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu. Poskytnutí podpory pro místní organizace Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazuje podmíněno schválením změny podpory Evropskou komisí.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- žádosti o podporu se podávají průběžně, nejpozději do 31. března 2006,

- právnické osoby podávají žádost na odbor zemědělské agentury a pozemkového úřadu ministerstva příslušný podle místa sídla právnické osoby,

- podnikající fyzické osoby podávají žádost na odbor zemědělské agentury a pozemkového úřadu ministerstva příslušný podle místa podnikání.

V. Kritéria podpory:

- celkové odbahnění rybníků a vodních nádrží o katastrální výměře 1 až 30 ha, u kterých vrstva sedimentu převyšuje průměrnou výšku 40 cm,

- obnova a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů, jejichž vodohospodářská funkce je narušena nebo významně omezena,

- zlepšení bezpečnosti provozu rybníků a vodních nádrží za povodní,

- efektivnost vynaložených nákladů.

VI. Způsob výpočtu podpory:

- úhrada do výše 100 % nákladů na vlastní realizaci (zahrnující stavební práce a technologické dodávky) s tím, že úhrada nákladů na odbahnění se poskytuje maximálně do výše 200,- Kč na 1 m3 vytěženého sedimentu, upravených podle výsledků zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu.12)

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost o poskytnutí podpory (dle formuláře G v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- čestné prohlášení (dle formuláře H v části 3),

- technická zpráva dle formuláře I v části 3,

- ověřená kopie osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele (ne starší než 3 měsíce) s předmětem činnosti chov ryb, podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (je-li žadatelem fyzická osoba nebo právnická osoba podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů), nebo

- zřizovací listina, respektive její ověřená kopie, uvádějící chov ryb mezi činnostmi provozovanými žadatelem (je-li žadatelem příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem), nebo

- statut, respektive jeho ověřená kopie, uvádějící chov ryb mezi činnostmi provozovanými žadatelem (je-li žadatelem vysoká škola či její organizační jednotka), nebo

- výpis z registru ekonomických subjektů (je-li žadatelem právnická osoba, která není zapsaná v obchodním rejstříku),

- doklad, že žadatel rybářsky hospodaří15) na více než 20 ha vodních ploch na základě vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu (tutéž plochu lze uplatňovat pouze jedenkrát, např. při bezpodílovém spoluvlastnictví rybníků),

- doklad hospodářské evidence o chovu ryb na předmětu podpory podle zvláštního právního předpisu,15) prokázaný za období minimálně posledních tří let, podepsaný žadatelem (je-li žadatelem fyzická osoba), nebo podepsaný statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu s otiskem razítka právnické osoby,

- doklad o vlastnictví, nájmu nebo o jiném právním vztahu k vodnímu dílu - předmětu podpory, doložený výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímkem katastrální mapy, ne staršími než 3 měsíce; ve výpisu bude uvedeno: druh pozemku - vodní plocha, způsob využití - rybník, nebo vodní nádrž umělá,

- doklad o registraci žadatele k dani z přidané hodnoty (je-li žadatel jejím plátcem),

- stanovisko správce příslušného povodí13) (státního podniku Povodí) k připravované akci,

- stanovisko správce vodního toku pod vodním dílem k připravované akci (nebo doložení skutečnosti, že určeným správcem tohoto vodního toku je žadatel),

- stanovisko včetně a místně příslušného vodoprávního úřadu16), v jehož správním území se vodní dílo nachází, ve kterém bude uvedeno, zda obnova, odbahnění či rekonstrukce vodního díla, na které se vztahuje žádost, bude podléhat ohlášení nebo stavebnímu povolení,

- stanovisko věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody17), v jehož správním území se vodní dílo nachází, k připravované akci,

- výškopisné a polohopisné zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže před započetím těžby sedimentu (podélný řez a příčné řezy ve vzdálenosti max. 40 metrů), stanovení průměrné výšky sedimentu a odhad kubatury sedimentu, vše provedené odborně způsobilou osobou18) (tyto náležitosti pouze poklid je požadována podpora na odbahnění rybníka),

- doložení interpretovaných údajů (zpracovaných ve formě příčných a podélných profilů, vrstevnicových plánů a kubatur) z metod radarového či sonarového měření vrstvy sedimentu, provedených odborně způsobilou osobou18) - v případě, že uváděná vrstva sedimentu převyšuje průměrnou výšku 80 cm,

- formuláře RA 80 až RA 82,14) a dále u akcí s účastí státního rozpočtu vyšší než 10 000 000 Kč formuláře RA 86 až 8914).

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář J v části 3), jehož součástí jsou přílohy;

- u veřejných zakázek (§ 6 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) vyplněné formuláře dle příloh č. 1 až 5 k vyhlášce č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý způsob veřejné zakázky),

- návrh smlouvy o dílo,

- položkový rozpočet akce potvrzený zhotovitelem,

- výškopisné a polohopisné zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže provedené nejdříve po 30 dnech od vypuštění rybníka nebo vodní nádrže, avšak před započetím těžby sedimentu (ve stejných profilech jako u zaměření, které tvoří základní náležitost žádosti), upřesnění průměrné výšky sedimentu a upřesnění odhadu kubatury sedimentu, vše provedené odborně způsobilou osobou18) (pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka). Tyto náležitosti není potřeba znovu předkládat pouze v případě, pokud měření předložené jako základní náležitost žádosti dle části 2 C odst. VII. bylo provedeno v době, kdy rybník nebo vodní nádrž byly vypuštěny déle než 3 měsíce,

- pravomocné stavební povolení nebo ohlášení,

- pravomocné rozhodnutí o povolení k nakládání s povrchovými vodami k užívání těchto vod v rybníku nebo vodní nádrži, která je předmětem podpory, pro chov ryb za účelem podnikání19),

- hydrotechnický posudek bezpečnostních přelivů a bezpečnostních a výpustných zařízení vodního díla (nebo posudek bezpečnosti vodního díla při povodni20), zpracovaný autorizovanou osobou18),

- návrh manipulačního a provozního řádu s rozčleněním prostor21) rybníka či vodní nádrže se stanoviskem správce vodního toku pod vodním dílem,

- údaje o nakládání s vytěženým sedimentem a o jeho uložení,

- doklad o vlastnictví, nájmu nebo o jiném právním vztahu k pozemkům, na které bude -vytěžený sediment ukládán, doložený výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímkem katastrální mapy, ne staršími než 3 měsíce,

- formuláře RA upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky,12)

- tabulka parametrů sledovaných u jednotlivých akcí.

IX. Podmínky přiznání podpory:

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- dodržení kalkulace nákladů,

- vyčlenění retenčního ochranného prostoru21) o velikosti minimálně 10% z celkového prostoru21) rybníka nebo vodní nádrže,

- prokázání, že bezpečnostní přelivy a bezpečnostní zařízení rybníka nebo vodní nádrže jsou schopny bezpečně převést průtok odpovídající Q100 či vyšší,

- doložení doplňku žádosti, včetně příloh (formulář J v části 3) v termínu, který stanoví ministerstvo,

- doložení platné smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí o financování,

- doložení vyplněného formuláře dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti, a doklad o jeho uveřejnění (pouze pokud již nebyly předloženy jako náležitost doplňku žádosti) - v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí o financování,

- doložení výškopisného a polohopisného zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže po ukončení těžby sedimentu ve stejných profilech jako před započetím odbahnění, a výpočet skutečného množství vytěženého sedimentu, vše provedené odborně způsobilou osobou18) (pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka),

- dotažení čestného prohlášení žadatele o podporu, potvrzené odborně způsobilou osobou18), že údaj o množství vytěženého sedimentu odpovídá skutečnosti (formulář K v části 3) (pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka),

- po dobu realizace odbahnění bude veden stavební deník, který bude obsahovat údaje o použité mechanizaci (počet a druh těžebních a dopravních prostředků),

- počet žádostí jednoho žadatele o podporu, na které může žadatel v kalendářním roce 2006 podporu získat, se odvíjí od celkové rybářsky obhospodařované plochy. V případě, že žadatel rybářsky hospodaří na základě vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu22) na:

- méně než 100 ha vodní plochy, může podat jednu žádost na jeden rybník,

- více než 100 ha vodní plochy, může podat dvě žádosti, každou na jeden rybník.

X. Přechodná ustanovení

U žádostí, na které byl vydán v roce 2005 příslib podpory pro rok 2006, žadatel písemně potvrdí ministerstvu do 31. března 2006 platnost požadavku pro rok 2006 na formulářích zaslaných společně s příslibem. Omezení počtu žádostí dle části 2 C odst. IX. se vztahují na nově podané žádosti v r. 2006, nesouvisejí s přísliby z r. 2005.

2 D. Podpora na ostatní opatření ve vodním hospodářství

podle § 102 odst. 1 písm. a), b), c), d), i), k) vodního zákona

Podpora je neinvestičního charakteru a je poskytována v rámci běžných výdajů specifického ukazatele „Podpora vodnímu hospodářství celkem“.

I. Předmět podpory:

a) zajišťování činností správy povodí spojených s vytvářením a vedením evidence vodních toků a jejich povodí, vodních nádrží, jakosti povrchových vod, odběrů povrchových vod, odběrů podzemních vod, vypouštění odpadních vod, vypouštění důlních vod, akumulace povrchových vod ve vodních nádržích a oblasti povodí, podle vyhlášky č. 391/2004 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy,

b) správa drobných vodních toků,

c) plánování v oblasti vod - zajištění podkladů k pořízení Plánu hlavních povodí České republiky a k pořízení plánů povodí pro 8 oblastí povodí,

d) správa hlavních odvodňovacích zařízení,

e) obnova a provoz vodních cest.

II. Forma podpory:

- podpora je účelově vázaná a je neinvestičního charakteru.

III. Žadatel:

- pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. a) - státní podniky Povodí11) a ZVHS,

- pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. b) - správci drobných vodních toků určení ministerstvem dle § 48 odst. 2 vodního zákona a ZVHS,

- pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. c) a e) - státní podniky Povodí11)

- pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. d) - ZVHS.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. a), c) a e) - průběžně, nejpozději do 31. března 2006,

- pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. b) - u organizační složky státu průběžně do 31. října 2006, u ostatních správců vodních toků průběžně, nejpozději do 31. března 2006,

- pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. d) - průběžně do 31. října 2006,

- místem podání žádosti o podporu je odbor programového financování ve vodním hospodářství ministerstva.

V. Kritéria podpory:

- pro činnosti dle části 2 D odst. I. písm. a) - provádění činností, které jsou specifikovány v § 21 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- pro činnosti dle části 2 D odst. I. písm. b) - údržba a opravy na vodních tocích a objektech k zajištění provozuschopnosti a funkčnosti upravených i neupravených drobných vodních toků (např. odstranění natrží a nánosů, péče o břehové porosty apod.) doložené stanoviskem vodoprávního úřadu, a dále provádění prvotních zásahů (zásahů, které umožní neodkladné zprovoznění vodního toku nebo odstranění ekologické havárie - dále jen „prvotní zásahy“) na drobných vodních tocích ve správě ZVHS,

- pro činnosti dle části 2 D odst. I. písm. c) - zajištění činností specifikovaných v §§ 24 a 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- pro činnosti dle části 2 D odst. I. písm. d) - údržba a opravy na hlavních odvodňovacích zařízeních a objektech k zajištění jejich provozuschopnosti a funkčnosti a dále proudění prvotních zásahů na nich,

- pro činnosti dle části 2 D odst. I. písm. e) - zajištění provozu a údržby využitelné dopravně významné vodní cesty podle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, doložené stanoviskem Státní plavební správy.

VI. Způsob výpočtu podpory:

- podpora se poskytuje organizační složce státu na úhradu nákladů na realizaci, včetně projektové dokumentace, do 100% nákladů na realizaci, ostatním správcům vodních toků do 65% nákladů na realizaci, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu.12)

VII. Základní náležitosti žádosti:

a) pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. a);

- žádost dopisem s konkretizací akce,

- kalkulace nákladů,

b) pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. b):

- žádost (formulář L v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- jmenovitý seznam akcí a finanční rezerva na provádění prvotních zásahů,

- čestné prohlášení (formulář H v části 3),

- návrh technického řešení (technická zpráva podle formuláře M v části 3),

- zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce,

- kalkulace nákladů na akci, včetně uvedení finančních zdrojů,

- přehledná situace území v měřítku dle povahy akce s vyznačením úseku vodního toku a objektů, které jsou předmětem podpory,

- katastrální mapa v přiměřeném měřítku se zákresem stávajícího stavu a navrhovaného technického řešení (nevztahuje se na ZVHS),

- doklad, že žadatel je správcem drobného vodního toku určený ministerstvem dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (nevztahuje je se na ZVHS),

- doklad o vlastnictví majetku, který je předmětem oprav a údržby, doložený výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímkem katastrální mapy, ne staršími než 3 měsíce (nevztahuje se na ZVHS),

- doklad o registraci samostatně hospodařícího rolníka vydaný příslušným úřadem podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů, respektive jeho ověřená kopie (je-li žadatelem fyzická osoba), nebo

- výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce, respektive jeho ověřená kopie (je-li žadatelem právnická osoba podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů),

- výpis z registru ekonomických subjektů (je-li žadatelem právnická osoba, která není zapsaná v obchodním rejstříku; nevztahuje se na ZVHS),

- doklad o registraci žadatele k dani z přidané hodnoty (je-li žadatel jejím plátcem),

- stanovisko správce příslušného povodí (státního podniku Povodí) k připravované akci (u ZVHS pouze v případě, kdy se tok, na němž se provádí oprava objektů nebo údržba, vlévá do toku spravovaného jiným správcem vodního toku),

- stanovisko věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu16), v jehož správním území se vodní dílo nachází, ve kterém bude uvedeno, zda činnost, na niž je požadována podpora a je obsažena v dokumentaci, bude podléhat ohlášení nebo stavebnímu povolení,

- stanovisko věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody17), v jehož správním území se vodní dílo nachází, k připravované akci,

- ohlášení drobné stavby, stavební úpravy nebo udržovacích prací, doložené potvrzením o přijetí vodoprávním úřadem minimálně 35 dnů před podáním žádosti,

- výpočet ukazatele dluhové služby ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 346/2004 o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby, vypočtený dle formuláře P v části 3 (je-li žadatelem obec jako správce drobného vodního toku určený ministerstvem dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů),

c) pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm c):

- žádost dopisem s konkretizací akce,

- kalkulace nákladů,

d) pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. d):

- žádost (formulář N v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- jmenovitý seznam hlavních odvodňovacích zařízení (s uvedením pracoviště ZVHS, názvu a označení hlavního odvodňovacího zařízení (číslo DHM), délky předmětného úseku, specifikace prací a nákladů) a finanční rezerva na provádění prvotních zásahů,

- čestné prohlášení (formulář H v části 3),

e) pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. e):

- žádost dopisem s konkretizací akce,

- kalkulace nákladů na provoz a údržbu vodní cesty - jmenovitě akce, na nichž bude prováděna údržba a opravy, uvedení nákladů na zajištění provozu a výši odpisů u jednotlivých akcí, na něž je žádána podpora.

VIII. Podmínky přiznání podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. a):

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

b) pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm b):

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- ohlášení potvrzené vodoprávním úřadem,

- dodržení kalkulace nákladů,

- předložení Protokolu o vzniku havarijní situace a způsobu prvotního zásahu (formulář O v části 3) - týká se pouze ZVHS,

c) pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm c):

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

d) pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. d):

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací potvrzené vodoprávním úřadem,

- dodržení kalkulace nákladů uvedené v žádosti o podporu,

- předložení Protokolu o vzniku havarijní situace a způsobu prvotního zásahu (formulář O v části 3) - týká se pouze ZVHS,

- stanoviska vlastníků pozemků, na nichž bude prováděna údržba hlavního odvodňovacího zařízení,

e) pro předmět podpory dle části D I. písm. e):

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- ohlášení potvrzené Státní plavební správou,

- vypořádání předchozích závazků vůči státnímu rozpočtu.

3. Vzory formulářů

Formulář A

Formulář A

Formulář B

Formulář B

Formulář C

Formulář C

Formulář D

Formulář D

Formulář E

Formulář E

Formulář F

Formulář F

Formulář G

Formulář G

Formulář H

Formulář H

Formulář I

Formulář I

Formulář J

Formulář J

Formulář K

Formulář K

Formulář L

Formulář L

Formulář M

Formulář M

Formulář N

Formulář N

Formulář O

Formulář O

Formulář P

Formulář P

1) § 12 až 16 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 13 odst. 3 písmene a) až d) zákona č. 218/2000 Sb.

3) § 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

6) Zákon č. 218/2000 Sb.
Vyhláška č. 40/2001 Sb.

7) Zákon č. 218/2000 Sb.

8) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 218/2000 Sb.
Vyhláška č. 40/2001 Sb.

9) § 8 odst. 2 vyhlášky č. 40/2001 Sb.

10) § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.

11) Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích.

12) Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

13) § 54 zákona č. 254/2001 Sb.

14) Vyhláška č. 40/2001 Sb.

15) § 3 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).

16) § 15 zákona č. 254/2001 Sb.

17) § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

18) § 5 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo
§ 13 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

19) § 8 zákona č. 254/2001 Sb.

20) TNV 75 29 35 Posuzování bezpečnosti vodního díla přim povodni.

21) ČSN 73 65 15 Názvosloví hydrotechniky - Vodní nádrže.

22) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).