Hlavní navigace

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 - Přílohy

Předpis č. 622/2006 Sb.

Znění od 1. 1. 2007

622/2006 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2007

Příloha č. 1 k zákonu č. 622/2006 Sb.

ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU

Ukazatelv tis. Kč
Příjmy státního rozpočtu celkem 949 477 420
Výdaje státního rozpočtu celkem1 040 777 420
z toho:finanční vztahy k rozpočtům
- krajů1 123 755
- obcí v úhrnech po jednotlivých krajích8 511 702
- finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy658 037
Schodek-91 300 000
Financování:
Zvýšení stavu státních dluhopisů86 521 767
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů4 612 361
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv165 872

Příloha č. 2 k zákonu č. 622/2006 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v tisících Kč
Číslo kapitolyKapitoladaňové příjmy celkemz toho povinné pojistné na důchodové pojištěnínedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkemz toho z rozpočtu Evropské unie
301Kancelář prezidenta republiky60
302Poslanecká sněmovna Parlamentu21 000
303Senát Parlamentu3 800
304Úřad vlády České republiky6 600
305Bezpečnostní informační služba113 000
306Ministerstvo zahraničních věcí60 000
307Ministerstvo obrany2 535 933 *)2 088 415270 000
308Národní bezpečnostní úřad0
309Kancelář Veřejného ochránce práv0
312Ministerstvo financí636 560 *)524 227531 616
313Ministerstvo práce a sociálních věcí343 945 934 *)285 378 2061 454 304554 304
314Ministerstvo vnitra7 109 338 *)5 854 7491 260 702453 602
315Ministerstvo životního prostředí9 337 4519 261 863
317Ministerstvo pro místní rozvoj6 091 1316 076 531
321Grantová agentura České republiky240
322Ministerstvo průmyslu a obchodu4 384 5364 108 000
327Ministerstvo dopravy13 042 87512 999 994
328Český telekomunikační úřad1 324 400
329Ministerstvo zemědělství21 187 96020 937 960
333Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy6 566 7726 496 160
334Ministerstvo kultury1 127 001385 000
335Ministerstvo zdravotnictví299 121275 121
336Ministerstvo spravedlnosti718 913 *)592 046389 534
338Ministerstvo informatiky300
343Úřad pro ochranu osobních údajů420420
344Úřad průmyslového vlastnictví73 612
345Český statistický úřad39 80135 801
346Český úřad zeměměřický a katastrální150 000
348Český báňský úřad2 200
349Energetický regulační úřad0
353Úřad pro ochranu hospodářské soutěže0
358Ústavní soud0
361Akademie věd České republiky500
372Rada pro rozhlasové a televizní vysílání0
374Správa státních hmotných rezerv80 000
375Státní úřad pro jadernou bezpečnost1 000
381Nejvyšší kontrolní úřad925
396Státní dluh0
397Operace státních finančních aktiv1 300 0001 289 347
398Všeobecná pokladní správa515 600 0008 520 534
CELKEM871 846 678294 437 64377 630 74261 584 756
PŘÍJMY CELKEM (daňové, nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery)949 477 420

*) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je podle platné rozpočtové skladby součástí daňových příjmů

**) zahrnuje jak prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie přímo, tak prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu

Příloha č. 3 k zákonu č. 622/2006 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v tisících Kč
Číslo kapitolyKapitolaVýdaje celkem
301Kancelář prezidenta republiky456 448
302Poslanecká sněmovna Parlamentu1 144 704
303Senát Parlamentu562 341
304Úřad vlády České republiky599 322
305Bezpečnostní informační služba1 178 276
306Ministerstvo zahraničních věcí4 824 623
307Ministerstvo obrany53 906 386
308Národní bezpečnostní úřad277 483
309Kancelář Veřejného ochránce práv94 363
312Ministerstvo financí16 168 540
313Ministerstvo práce a sociálních věcí426 780 400
314Ministerstvo vnitra54 302 499
315Ministerstvo životního prostředí13 519 137
317Ministerstvo pro místní rozvoj12 016 570
321Grantová agentura České republiky1 531 116
322Ministerstvo průmyslu a obchodu16 497 504
327Ministerstvo dopravy25 127 764
328Český telekomunikační úřad924 465
329Ministerstvo zemědělství46 940 597
333Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy121 652 407
334Ministerstvo kultury7 909 779
335Ministerstvo zdravotnictví9 257 828
336Ministerstvo spravedlnosti19 875 495
338Ministerstvo informatiky607 772
343Úřad pro ochranu osobních údajů92 862
344Úřad průmyslového vlastnictví171 200
345Český statistický úřad970 772
346Český úřad zeměměřický a katastrální2 792 294
348Český báňský úřad169 385
349Energetický regulační úřad115 760
353Úřad pro ochranu hospodářské soutěže137 952
358Ústavní soud146 882
361Akademie věd České republiky5 617 230
372Rada pro rozhlasové a televizní vysílání53 355
374Správa státních hmotných rezerv1 839 847
375Státní úřad pro jadernou bezpečnost383 504
381Nejvyšší kontrolní úřad637 891
396Státní dluh38 101 874
397Operace státních finančních aktiv9 110700
398Všeobecná pokladní správa144 280 093
CELKEM1 040 777 420

Příloha č. 4 k zákonu č. 622/2006 Sb.

Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem60
Výdaje celkem456 448
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem60
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky95 630
v tom: náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.)2 142
ostatní výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky93 488
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány333 818
Celkové výdaje na lesní hospodářství27 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci56 945
v tom:platy zaměstnanců52 074
ostatní platby za provedenou práci4 871
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)19 125
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 042
Platy představitelů státní moci a některých orgánů2 303

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem21 000
Výdaje celkem1 144 704
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem21 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje související s činností poslaneckého sboru634 961
Výdaje Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu509 743
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci362 442
v tom:platy zaměstnanců164 507
ostatní platby za provedenou práci197 935
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)126 855
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb3 290
Platy představitelů státní moci a některých orgánů194 235

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem3 800
Výdaje celkem562 341
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem3 800
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Senátu Parlamentu ČR562 341
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci176 212
v tom:platy zaměstnanců94 275
ostatní platby za provedenou práci81 937
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)61 675
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 886
Platy představitelů státní moci a některých orgánů78 579

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem6 600
Výdaje celkem599 322
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem6 600
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem6 600
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR599 322
v tom:výdaje vlastního Úřadu vlády ČR445 279
výdaje na výzkum a vývoj23 043
výdaje na protidrogovou politiku110 000
podpora projektů integrace romské komunity13 000
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie0
kampaň proti rasismu8 000
koncepce informování o evropských záležitostech v ČR0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci206 944
v tom:platy zaměstnanců185 008
ostatní platby za provedenou práci21 936
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)72 431
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb3 701
Platy zaměstnanců ve státní správě185 008
Platy představitelů státní moci a některých orgánů3 447
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech0
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem23 043
v tom:ze státního rozpočtu celkem23 043
v tom:institucionální výdaje celkem2)15 073
účelové výdaje celkem2)7 970
kryté příjmem z rozpočtu EU0
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů3)4 170
Veřejné zakázky3)3 800
Program protidrogové politiky110 000
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity13 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem8 000
v tom:ze státního rozpočtu8 000
kryté příjmem z prostředků EU0

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem113 000
Výdaje celkem1 178 276
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem113 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby1 178 276
Průřezové ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem8 802
v tom:ze státního rozpočtu celkem8 802
v tom:institucionální výdaje celkem2)0
účelové výdaje celkem2)8 802
kryté příjmem z rozpočtu EU0
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů3)0
Veřejné zakázky3)8 802

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem60 000
Výdaje celkem4 824 623
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem60 000
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem60 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí4 824 623
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie0
transformační spolupráce0
humanitární pomoc0
příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí0
podpora českého kulturního dědictví v zahraničí0
zahraniční vysílání rozhlasu0
vrcholné státní návštěvy0
bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech0
prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací0
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí4 824 623
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci627 183
v tom:platy zaměstnanců621 794
ostatní platby za provedenou práci5 389
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)219515
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb12 436
Platy zaměstnanců ve státní správě621 794
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech0
Platy představitelů státní moci a některých orgánů1 318
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem21 053
v tom:ze státního rozpočtu celkem21 053
v tom:institucionální výdaje celkem2)14 274
účelové výdaje celkem2)6 779
kryté příjmem z rozpočtu EU0
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů3)6 629
Veřejné zakázky3)0
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji3)0
Výdaje na mezinárodní konferenci o holocaustu I.4 000
Výdaje na mezinárodní konferenci o holocaustu II.4 000
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.1 200
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
kryté příjmem z prostředků EU0

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem2 805 933
Výdaje celkem53 906 386
Specifické ukazatele - příjmy
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2 535 933
v tom:pojistné na důchodové pojištění2 088 415
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti447 518
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem270 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení úkolů reprodukce majetku a obranného výzkumu a vývoje16 832 504
v tom:výdaje na financování programů pořízení a reprodukce majetku16 363 563
výdaje na výzkum a vývoj468 941
ostatní výdaje na zabezpečení úkolů reprodukce majetku a obranného výzkumu a vývoje0
Dávky důchodového pojištění3 412 249
Ostatní sociální dávky2 467 240
Výdaje na sportovní reprezentaci0
Výdaje na ostatní úkoly Ministerstva obrany31 194 393
v tom:výdaje na mise, skupiny a zastoupení MO v zahraničí2 776 654
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie302
další úkoly MO28 417 437
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci11 858 609
v tom:platy zaměstnanců11 055 152
ostatní platby za provedenou práci803 457
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)3 928 473
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb221 103
Platy zaměstnanců ve státní správě4)955 821
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech0
Platy představitelů státní moci a některých orgánů1 318
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem468 941
v tom:ze státního rozpočtu celkem468 941
v tom:institucionální výdaje celkem2)97 203
účelové výdaje celkem2)371 738
kryté příjmem z rozpočtu EU0
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů3)304 362
Veřejné zakázky3)64 376
Specifický výzkum na vysokých školách3)23 129
Výdaje na mezinárodní konference0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program sociální prevence a prevence kriminality6 920
Program protidrogové politiky3 600
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.3 622

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

Ukazatele kapitoly 308 Národní bezpečnostní úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem277 483
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie0
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu277 483
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci130 140
v tom:platy zaměstnanců128 725
ostatní platby za provedenou práci1 415
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)45 549
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 575
Platy zaměstnanců ve státní správě4) 128 725
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech0
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem21 731
v tom:ze státního rozpočtu celkem21 731
v tom:institucionální výdaje celkem2)7 000
účelové výdaje celkem2)14 731
kryté příjmem z rozpočtu EU0
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů3)0
Veřejné zakázky3)14 731
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

Ukazatele kapitoly 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem94 363
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv94 363
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci43 773
v tom:platy zaměstnanců38 371
ostatní platby za provedenou práci5 402
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)15 321
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb767
Platy představitelů státní moci a některých orgánů2 917

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem1 168 176
Výdaje celkem16 168 540
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy636 560
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti636 560
v tom:pojistné na důchodové pojištění524 227
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti112 333
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem531 616
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem0
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem0
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů10 666
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem520 950
Specifické ukazatele - výdaje
Daňová správa zajišťovaná finančními orgány8 070 952
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu1 659 699
Daňová správa zajišťovaná celními orgány4 620 696
v tom:sociální dávky337 235
daňová správa zajišťovaná celními orgány - ostatní výdaje4 283 461
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových1 817 193
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci7 937 089
v tom:platy zaměstnanců7 881 488
ostatní platby za provedenou práci55 601
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)2 777 982
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb157 631
Platy zaměstnanců ve státní správě4)7 203 893
Platy příslušníků bezpečnostních sborů ve služebním poměru celkem1 872 237
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech0
Platy představitelů státní moci a některých orgánů1 318
Výdaje na mezinárodní konference1 520
Mezinárodní koference k problematice CITES v oblasti služební kynologie celních správ820
Program protidrogové politiky21 160
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.1 400
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů12 780
v tom:ze státního rozpočtu2 114
kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů10 666

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem345 400 238
Výdaje celkem426 780 400
Specifické ukazatele - příjmy
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti343 945 934
v tom:pojistné na důchodové pojištění285 378 206
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti58 567 728
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1 454 304
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem0
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem554 304
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem5)900 000
Specifické ukazatele - výdaje
Dávky důchodového pojištění280 290 000
Dávky státní sociální podpory54 439 000
Dávky nemocenského pojištění32 495 000
Ostatní sociální dávky16 000
Podpory v nezaměstnanosti7 227 000
Aktivní politika zaměstnanosti celkem5 353 987
Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb.300 000
Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů0
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením1 372 028
Transfery územním rozpočtům na dávky24 997 300
v tom:transfery na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách8 817 000
transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým16 180 300
Ostatní výdaje organizací státní správy12 074 998
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie0
ostatní výdaje organizací státní správy12 074 998
Výdaje přímo řízených ústavů sociální péče (OSS a PO)392 687
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci44 550
Neinvestiční nedávkové transfery7 240 440
Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti537 410
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci4 759 558
v tom:platy zaměstnanců4 714 984
ostatní platby za provedenou práci44 574
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)1 697 846
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb94 308
Platy zaměstnanců ve státní správě4 584 549
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech0
Platy představitelů státní moci a některých orgánů0
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem111 187
v tom:ze státního rozpočtu celkem111 187
v tom:institucionální výdaje celkem2)55 395
účelové výdaje celkem2)55 792
kryté příjmem z rozpočtu EU0
Národní program výzkumu3)35 115
Programy v působnosti poskytovatelů3)19 283
Veřejné zakázky3)0
Výdaje na mezinárodní konference6 000
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program sociální prevence a prevence kriminality0
Program protidrogové politiky0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.315
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem332 907
v tom:ze státního rozpočtu332 907
kryté příjmem z rozpočtu EU0
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem679 939
v tom:ze státního rozpočtu125 635
kryté příjmem z prostředků EU554 304
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů0
v tom:ze státního rozpočtu0
kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů0

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

4) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění 47 710 tis. Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění 593 732 tis. Kč

Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem8 370 040
Výdaje celkem54 302 499
Specifické ukazatele - příjmy
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti7 109 338
v tom:pojistné na důchodové pojištění5 854 749
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti1 254 589
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1 260 702
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem34 000
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem419 602
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů2 100
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem805 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Policie ČR34 049 514
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR7 857 468
Výdaje odboru ekonomického zabezpečení pro MV a odboru sportu MV3 585 178
Výdaje resortního policejního školství a Muzea Policie ČR1 013 925
Výdaje archivnictví839 536
Výdaje Správy uprchlických zařízení MV382 277
Výdaje na státní příspěvkové organizace686 041
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie0
Dávky důchodového pojištění3 183 413
Ostatní sociální dávky2 705 147
Výdaje na sportovní reprezentaci0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci25 818 839
v tom:platy zaměstnanců25 245 742
ostatní platby za provedenou práci573 097
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)8 888 105
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb504 915
Platy zaměstnanců ve státní správě4)24 801 869
Platy příslušníků bezpečnostních sborů ve služebním poměru celkem20 927 686
v tom:Policie ČR17 347 563
Hasičský záchranný sbor ČR3 580 123
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech0
Platy představitelů státní moci a některých orgánů1 318
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem42 525
v tom:ze státního rozpočtu celkem42 525
v tom:institucionální výdaje celkem2)4 000
účelové výdaje celkem2)38 525
kryté příjmem z rozpočtu EU0
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů3)34 425
Veřejné zakázky3)4 100
Specifický výzkum na vysokých školách3)0
Výdaje na mezinárodní konference818
FIREARMS (problematika balistiky a povýstřelových zplodin)600
Mezinárodní konference „Prevence kriminality v ČR a v Evropě”800
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program sociální prevence a prevence kriminality3 900
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.2 373
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem34 000
v tom:ze státního rozpočtu0
kryté příjmem z rozpočtu EU34 000
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem498 162
v tom:ze státního rozpočtu78 560
kryté příjmem z prostředků EU419 602
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů2 470
v tom:ze státního rozpočtu370
kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů2 100

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem9 337 451
Výdaje celkem13 519 137
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem9 337 451
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem7191 189
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem2 070 674
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů10 671
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem64 917
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na výzkum a vývoj441 939
Krajinotvorné programy677 558
Operační program Rozvoj lidských zdrojů125 023
Podpora ochrany životního prostředí včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU9 359 736
Ostatní výdaje spojené se státní politikou životního prostředí celkem2 914 881
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie0
neinvestiční transfery mezinárodním organizacím50 000
další ostatní výdaje spojené se státní politikou životního prostředí2 864 881
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci568 161
v tom:platy zaměstnanců564 516
ostatní platby za provedenou práci3 645
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)198 857
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb11 291
Platy zaměstnanců ve státní správě397 349
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech0
Platy představitelů státní moci a některých orgánů1 318
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem441 939
v tom:ze státního rozpočtu celkem441 939
v tom:institucionální výdaje celkem2)220 187
účelové výdaje celkem2)221 752
kryté příjmem z rozpočtu EU0
Národní program výzkumu3)7 316
Programy v působnosti poskytovatelů3)213 185
Veřejné zakázky3)0
Výdaje na mezinárodní konference2 700
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.4 500
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem7 357 344
v tom:ze státního rozpočtu166 155
kryté příjmem z rozpočtu EU7191 189
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem2 114 839
v tom:ze státního rozpočtu44 165
kryté příjmem z prostředků EU2 070 674
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů12 576
v tom:ze státního rozpočtu1 905
kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů10 671

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem6 091 131
Výdaje celkem12 016 570
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem6 091 131
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem3 817 631
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem2 258 900
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem14 600
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na financování regionálních programů9 239 823
Státní finanční podpora k hypotečním úvěrům na bytovou výstavbu100 000
Ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva pro místní rozvoj2 676 747
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie0
ostatní výdaje2 676 747
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci202 706
v tom:platy zaměstnanců198 875
ostatní platby za provedenou práci3 831
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)70 947
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb3 978
Platy zaměstnanců ve státní správě186 922
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech0
Platy zaměstnanců odvozené od platů ústavních činitelů1 318
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem22 472
v tom:ze státního rozpočtu celkem22 472
v tom:institucionální výdaje celkem 2)0
účelové výdaje celkem2)22 472
kryté příjmem z rozpočtu EU0
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů3)15 000
Veřejné zakázky3)6 472
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem5 037 862
v tom:ze státního rozpočtu1 220 231
kryté příjmem z rozpočtu EU3 817 631
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem3 378 900
v tom:ze státního rozpočtu1 120 000
kryté příjmem z prostředků EU2 258 900

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 321 Grantová agentura České republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem240
Výdaje celkem1 531 116
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem240
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR30 177
Dotace jiným subjektům1 500 939
Průřezově ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci18 430
v tom:platy zaměstnanců11 295
ostatní platby za provedenou práci7 135
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)6 450
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb226
Platy představitelů státní moci a některých orgánů1 200
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem1 531 116
v tom:ze státního rozpočtu celkem1 531 116
v tom:institucionální výdaje celkem2)30 177
účelové výdaje celkem2)1 500 939
kryté příjmem z rozpočtu EU0
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů3)0
Veřejné zakázky3)0

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem4 384 536
Výdaje celkem16 497 504
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem4 384 536
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem0
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem4 108 000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem276 536
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora podnikání10 115 849
Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje3 400 000
Doprovodný sociální program restrukturalizace ocelářského průmyslu50 000
Výdaje spojené s další činností resortu2 931 655
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie0
ostatní výdaje spojené s další činností resortu2 931 655
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci586 862
v tom:platy zaměstnanců579 712
ostatní platby za provedenou práci7 150
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)205 402
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb11 595
Platy zaměstnanců ve státní správě574 624
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech0
Platy představitelů státní moci a některých orgánů1 392
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem4 670 249
v tom:ze státního rozpočtu celkem2 828 249
v tom:institucionální výdaje celkem2)325 000
účelové výdaje celkem2)2 503 249
kryté příjmem z rozpočtu EU1 842 000
Národní program výzkumu3)575 472
Programy v působnosti poskytovatelů3)1 919 777
Veřejné zakázky3)0
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji3)325 000
Výdaje na mezinárodní konference0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem341 000
v tom:ze státního rozpočtu341 000
kryté příjmem z rozpočtu EU0
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem4 833 000
v tom:ze státního rozpočtu725 000
kryté příjmem z prostředků EU4 108 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem13 042 875
Výdaje celkem25 127 764
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem13 042 875
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem6 392 894
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem6 607 100
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů19 707
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem23 174
Specifické ukazatele - výdaje
Drážní doprava11 348 900
v tom:doprovodný sociální program370 000
úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě3 520 000
příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze SFDI400 000
ostatní výdaje spojené s drážní dopravou7 058 900
Kombinovaná doprava30 274
Pozemní komunikace6 109 819
Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury4 400 000
v tom:dotace související s výstavbou průmyslových zón0
dotace spojené s výstavbou dálnice D 470
ostatní dotace pro SFDI4 400 000
Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu3 238 771
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie0
další výdaje spojené s dopravní politikou státu3 238 771
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci314617
v tom:platy zaměstnanců312 133
ostatní platby za provedenou práci2 484
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)110 117
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb6 244
Platy zaměstnanců ve státní správě303 334
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech0
Platy představitelů státní moci a některých orgánů1 318
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem160 088
v tom:ze státního rozpočtu celkem160 088
v tom:institucionální výdaje celkem2)28 581
účelové výdaje celkem2)131 507
kryté příjmem z rozpočtu EU0
Národní program výzkumu3)97 685
Programy v působnosti poskytovatelů3)30 472
Veřejné zakázky3)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.45 000
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem6 396 499
v tom:ze státního rozpočtu3 605
kryté příjmem z rozpočtu EU6 392 894
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem6 677 615
v tom:ze státního rozpočtu70 515
kryté příjmem z prostředků EU6 607 100
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů49 707
v tom:ze státního rozpočtu30 000
kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů19 707

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 328 Český telekomunikační úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem1 324 400
Výdaje celkem924 465
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1 324 400
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu924 465
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie0
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČTÚ924 465
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci155 977
v tom:platy zaměstnanců150 067
ostatní platby za provedenou práci5910
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)54 592
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb3 001
Platy zaměstnanců ve státní správě150 067
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech0
Platy představitelů státní moci a některých orgánů4 893
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.500

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem21 187 960
Výdaje celkem46 940 597
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem21 187 960
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem2 300 000
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem28 000
příjmy z rozpočtu Evropské unie - SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem9 526 600
příjmy z rozpočtu Evropské unie - SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem9 083 360
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem250 000
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora agropotravinářského průmyslu36 282 032
v tom:dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu32 113 388
ostatní výdaje4 168 644
Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu1 600 004
v tom:dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu1 400 004
ostatní dotace200 000
Podpora lesního hospodářství430 000
Podpora vodního hospodářství1 753 200
Podpora neziskovým organizacím68 400
Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost6 806 961
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie0
další výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost6 806 961
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1 895 555
v tom:platy zaměstnanců1 880 606
ostatní platby za provedenou práci14 949
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)663 444
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb37 612
Platy zaměstnanců ve státní správě1 707 698
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech0
Platy představitelů státní moci a některých orgánů1 318
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem825 830
v tom: ze státního rozpočtu celkem825 830
v tom:institucionální výdaje celkem2)476 959
účelové výdaje celkem2)348 871
kryté příjmem z rozpočtu EU0
Národní program výzkumu3)168 312
Programy v působnosti poskytovatelů3)177 668
Výdaje na mezinárodní konference0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Vratký přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně10 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.2 900
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem2 700 000
v tom:ze státního rozpočtu400 000
kryté příjmem z rozpočtu EU2 300 000
Výdaje na společnou zemědělskou politiku - programovací období 2004 až 2006800 000
v tom:Horizontální plán rozvoje venkova - ze státního rozpočtu160 000
Horizontální plán rozvoje venkova - kryté příjmem z rozpočtu EU640 000
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem47 050
v tom:ze státního rozpočtu19 050
kryté příjmem z prostředků EU28 000
Výdaje na společnou zemědělskou politiku - programovací období 2007 až 201331 313 388
v tom:přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu11 702 768
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu7 250 000
podpora venkova - ze státního rozpočtu2 740 000
podpora venkova - kryté příjmem z rozpočtu EU8 060 000
Společná organizace trhu - ze státního rozpočtu537 260
Společná organizace trhu - kryté příjmem z rozpočtu EU1 023 360

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem6 566 772
Výdaje celkem121 652 407
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem6 566 772
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem976 650
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem5519510
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů59 375
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem11 237
Specifické ukazatele - výdaje
Věda a vysoké školy35 535 091
v tom:vysoké školy25 769 338
výzkum a vývoj9 765 753
Přímé výdaje regionálního školství75 262 920
Přímé výdaje přímo řízených organizací2 371 286
Rozvojové programy759 114
v tom:státní informační politika42 447
ostatní716 667
Podpora činnosti v oblasti mládeže237 706
Podpora činnosti v oblasti sportu3 227 197
v tom:sportovní reprezentace bez programu 233510921 652
tělovýchova včetně programu 2335102 305 545
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU jinde nezařazené2 691 491
Ostatní:1 567 602
v tom:zahraniční rozvojová spolupráce0
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie0
mezinárodní konference členských zemí SICI700
program podpory vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova19 000
ostatní1 547 902
Průřezově ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci414812
v tom:platy zaměstnanců386 971
ostatní platby za provedenou práci27 841
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)140 896
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb7 738
Platy zaměstnanců ve státní správě348 457
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech0
Platy představitelů státní moci a některých orgánů1 318
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem9 765 753
v tom:ze státního rozpočtu celkem8 037 374
v tom:institucionální výdaje celkem2)5 639 374
účelové výdaje celkem2)2 398 000
kryté příjmem z rozpočtu EU1 728 379
Národní program výzkumu3)1 668 000
Programy v působnosti poskytovatelů3)720 000
Veřejné zakázky3)5 000
Specifický výzkum na vysokých školách3)1 044 227
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji3)869 008
Výdaje na mezinárodní konference1 040
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program sociální prevence a prevence kriminality10 202
Program protidrogové politiky12 702
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity25 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.400
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem1 302 200
v tom:ze státního rozpočtu325 550
kryté příjmem z rozpočtu EU976 650
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem6 709 580
v tom:ze státního rozpočtu1 190 070
kryté příjmem z prostředků EU5519510
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů68 750
v tom:ze státního rozpočtu9 375
kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů59 375

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem1127001
Výdaje celkem7909779
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1127001
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem385000
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů26756
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem715245
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na výzkum a vývoj celkem95977
Výdaje na činnost registrovaných CNS1303034
v tom:platy duchovních751000
pojistné důchodních263000
platy administrativy34000
pojistné administrativy12000
prostředky na věcné náklady CNS37000
prostředky na údržbu církevního majetku23740
234410 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny CNS159215
334110 Podpora reprodukce majetku ve vlastnictví církví23079
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury234149
v tom:činnost úřadu208149
234010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva kultury26000
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie0
ostatní výdaje úřadu0
Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury4502752
v tom:příspěvek na provoz2919246
234110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení, včetně společných projektů spolufinancovaných z prostředků finančního mechanismu EHP/Norsko982006
134120 Program péče o národní kulturní poklad592500
společné projekty spolufinancované z prostředků finančního mechanismu EHP/Norsko (bez ISPROFIN)9000
ostatní dotace na reprodukci majetku0
Výdaje na spolufinancování komunitárních programů3710
Kulturní služby, podpora živého umění648803
v tom:Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů81726
Kulturní aktivity496681
Veřejné informační služby knihoven70396
Evropský interkulturní dialog0
Záchrana a obnova kulturních památek720623
v tom:Program záchrany architektonického dědictví314000
Havárie střech památek70000
Program restaurování movitých kulturních památek17330
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón143000
Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny17330
Podpora záchranných archeologických výzkumů4000
Obnova kulturních památek podle § 16 odst. 2 zákona č. 20/198753820
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví77593
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 200223550
1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2)
výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.
3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem299 121
Výdaje celkem9 257 828
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem299 121
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem0
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem275 121
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem24 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na státní správu1 840 333
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie0
ostatní výdaje na státní správu1 840 333
Výzkum a vývoj ve zdravotnictví1 118 390
Ústavní péče2 588 307
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví2 584 815
Zdravotnické programy829 735
Ostatní činnosti ve zdravotnictví296 248
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1 127 854
v tom:platy zaměstnanců1 109 673
ostatní platby za provedenou práci18 181
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)394 748
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb22 194
Platy zaměstnanců ve státní správě1 034 606
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech0
Platy představitelů státní moci a některých orgánů1 318
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem1 118 390
v tom:ze státního rozpočtu celkem1 118 390
v tom:institucionální výdaje celkem2)216 976
účelové výdaje celkem2)901 414
kryté příjmem z rozpočtu EU0
Národní program výzkumu3)58 283
Programy v působnosti poskytovatelů3)820 596
Veřejné zakázky3)0
Výdaje na mezinárodní konference0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program sociální prevence a prevence kriminality Program protidrogové politiky1 500 32 990
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.9 400
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem31 341
v tom:ze státního rozpočtu31 341
kryté příjmem z rozpočtu EU0
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem469 324
v tom:ze státního rozpočtu194 203
kryté příjmem z prostředků EU275 121
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů0
v tom:ze státního rozpočtu0
kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů0

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem1 108 447
Výdaje celkem19 875 495
Specifické ukazatele - příjmy
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti718913
v tom:pojistné na důchodové pojištění592 046
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti126 867
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem389 534
v tom:příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů5 134
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem384 400
Specifické ukazatele - výdaje
Výdajový blok - Výdaje justiční část12 210 864
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie0
platy soudců2 841 756
platy státních zástupců1 057 800
ostatní výdaje justiční části8 311 308
Výdajový blok - Výdaje vězeňská část7 664 631
v tom:dávky důchodového pojištění493 000
ostatní sociální dávky560 560
ostatní výdaje vězeňské části6 611 071
Průřezově ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci10 051 041
v tom:platy zaměstnanců7 005 443
ostatní platby za provedenou práci3 045 598
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)3 517 584
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb198 413
Platy zaměstnanců ve státní správě4)6 868 719
Platy příslušníků bezpečnostních sborů ve služebním poměru celkem2 179 943
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech0
Platy zaměstnanců odvozené od platů ústavních činitelů1 057 800
Platy představitelů státní moci a některých orgánů2 843 074
Mezinárodní konference GR Vězeňské služby - Vězeňské systémy v zemích EU700
Program sociální prevence a prevence kriminality15 787
Program protidrogové politiky10412
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.60
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů6 638
v tom:ze státního rozpočtu1 504
kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů5 134

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

4) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

Ukazatele kapitoly 338 Ministerstvo informatiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem300
Výdaje celkem607 772
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem300
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení úkolů Ministerstva informatiky607 772
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské Unie0
ostatní výdaje Ministerstva informatiky607 772
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci56 875
v tom:platy zaměstnanců53 112
ostatní platby za provedenou práci3 763
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)19 907
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 062
Platy zaměstnanců ve státní správě53 112
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech0
Platy představitelů státní moci a některých orgánů0
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem17 980
v tom:ze státního rozpočtu celkem17 980
v tom:institucionální výdaje celkem2)8 580
účelové výdaje celkem2)9 400
kryté příjmem z rozpočtu EU0
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů3)0
Veřejné zakázky3)9 250
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.180

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem420
Výdaje celkem92 862
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem420
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem420
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů92 862
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie0
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů92 862
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci37 192
v tom:platy zaměstnanců34 718
ostatní platby za provedenou práci2 474
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)12912
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb694
Platy zaměstnanců odvozené od platů ústavních činitelů8 404
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem420
v tom: ze státního rozpočtu0
kryté příjmem z rozpočtu EU420

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictví

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem73 612
Výdaje celkem171 200
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem73 612
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví171 200
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie0
ostatní výdaje Úřadu průmyslového vlastnictví171 200
Průřezově ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci79 244
v tom:platy zaměstnanců78 310
ostatní platby za provedenou práci934
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)27 735
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 566
Platy zaměstnanců ve státní správě78 310
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem7 328
v tom:ze státního rozpočtu7 328
kryté příjmem z rozpočtu EU0

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 345 Český statistický úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem39 801
Výdaje celkem970 772
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem39 801
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem7 337
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem28 464
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem4 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu970 772
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie0
výdaje na volby a referenda0
výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů0
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu970 772
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci537 909
v tom:platy zaměstnanců496 072
ostatní platby za provedenou práci41 837
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)187 369
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb9 922
Platy zaměstnanců ve státní správě496 072
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech0
Platy zaměstnanců odvozené od platů ústavních činitelů1 600
Výdaje na mezinárodní konference0
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem8 133
v tom:ze státního rozpočtu796
kryté příjmem z rozpočtu EU7 337
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem40 407
v tom:ze státního rozpočtu11 943
kryté příjmem z prostředků EU28 464

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem150 000
Výdaje celkem2 792 294
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem150 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního2 792 294
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1 424 507
v tom:platy zaměstnanců1 423 272
ostatní platby za provedenou práci1 235
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)498 582
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb28 467
Platy zaměstnanců ve státní správě1 423 272
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech0
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem28 664
v tom:ze státního rozpočtu celkem28 664
v tom: institucionální výdaje celkem2)28 664
účelové výdaje celkem2)0
kryté příjmem z rozpočtu EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 348 Český báňský úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem2 200
Výdaje celkem169 385
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2 200
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského úřadu169 385
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci85 029
v tom:platy zaměstnanců84 972
ostatní platby za provedenou práci57
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)29 760
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 699
Platy zaměstnanců ve státní správě84 972
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech0
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem26 064
v tom:ze státního rozpočtu celkem26 064
v tom:institucionální výdaje celkem2)0
účelové výdaje celkem2)26 064
kryté příjmem z rozpočtu EU0
Národní program výzkumu3)0
Programy v působnosti poskytovatelů3)0
Veřejné zakázky3)25 804
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 349 Energetický regulační úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem115 760
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu115 760
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie0
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu115 760
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci44 857
v tom:platy zaměstnanců43 679
ostatní platby za provedenou práci1 178
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)15 700
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb874
Platy zaměstnanců ve státní správě43 679
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem137 952
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže137 952
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie0
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže137 952
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci49 456
v tom:platy zaměstnanců47 582
ostatní platby za provedenou práci1 874
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)17312
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb952
Platy zaměstnanců ve státní správě47 582
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech0
Platy zaměstnanců odvozené od platů ústavních činitelů4 236
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.100

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 358 Ústavní soud

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem146 882
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu146 882
v tom:platy soudců20 945
náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (zák. č. 236/1995 Sb.)3 156
ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního soudu122 781
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci66 147
v tom:platy zaměstnanců44 150
ostatní platby za provedenou práci21 997
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)23 151
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 323
Platy zaměstnanců ve státní správě44 150

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 361 Akademie věd České republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem500
Výdaje celkem5 617 230
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem500
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem500
Specifické ukazatele - výdaje
Programy výzkumu938 290
Infrastruktura výzkumu4 678 940
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci45 352
v tom:platy zaměstnanců44 126
ostatní platby za provedenou práci1 226
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)15 874
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb883
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem5 617 230
v tom:ze státního rozpočtu celkem5 617 230
v tom:institucionální výdaje celkem2)4 678 940
účelové výdaje celkem2)938 290
kryté příjmem z rozpočtu EU0
Národní program výzkumu3)245 524
Programy v působnosti poskytovatelů3)303 000
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
kryté příjmem z rozpočtu EU0

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem53 355
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů RRTV celkem53 355
Průřezově ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci22 620
v tom:platy zaměstnanců12 272
ostatní platby za provedenou práci10 348
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)7 896
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb245
Platy zaměstnanců ve státní správě12 272
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech0
Platy představitelů státní moci a některých orgánů9 339

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 374 Správa státních hmotných rezerv

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem80 000
Výdaje celkem1 839 847
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem80 000
Specifické ukazatele - výdaje
Civilní připravenost na krizové stavy1 734 247
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie0
ostatní výdaje na civilní připravenost na krizové stavy1 734 247
Zabezpečení potřeb ozbrojených sil105 600
v tom:zabezpečení potřeb ozbrojených sil105 600
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci117 538
v tom:platy zaměstnanců117 044
ostatní platby za provedenou práci494
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)41 138
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 341
Platy zaměstnanců ve státní správě117 044
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.1 734 247

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem1 000
Výdaje celkem383 504
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost383 504
v tom:výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie0
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost383 504
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci103 957
v tom:platy zaměstnanců103 441
ostatní platby za provedenou práci516
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)36 278
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 068
Platy zaměstnanců ve státní správě80 236
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech0
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem47 896
v tom:ze státního rozpočtu celkem47 896
v tom:institucionální výdaje celkem2)19 200
účelové výdaje celkem2)28 696
kryté příjmem z rozpočtu EU0
Programy v působnosti poskytovatelů3)4 750
Veřejné zakázky3)23 790
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.2 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

3) výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Ukazatele kapitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem925
Výdaje celkem637 891
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem925
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu637 891
v tom:náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.)4 078
neinvestiční transfery mezinárodním organizacím120
ostatní výdaje Nejvyššího kontrolního úřadu633 693
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci265 641
v tom:platy zaměstnanců242 756
ostatní platby za provedenou práci22 885
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem1)92 975
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb4 855
Platy představitelů státní moci a některých orgánů19815

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 396 Státní dluh

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem38 101 874
Financování
Zvýšení stavu státních dluhopisů86 521 767
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů4 612 361
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv165 872
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Úroky státního dluhu37 801 874
Poplatky spojené s obsluhou státního dluhu300 000
Průřezově ukazatele

Ukazatele kapitoly 397 Operace státních finančních aktiv

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem2 589 347
Výdaje celkem9 110 700
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy6)1 300 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem7)1 289 347
Specifické ukazatele - výdaje
Transfery na programy vedené v ISPROFIN7 648 725
v tom:transfery na projekty financované z úvěrů od zahraničních finančních institucí6 955 481
transfery na programy vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku333 244
transfery na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření0
ostatní360 000
Výdaje na nákup akcií a majetkových podílů842 000
Výdaje na financování nakládání s radioaktivními odpady94 500
v tom:výdaje na činnost Správy úložišť radioaktivních odpadů94 500
Výdaje státu na sociální politiku0
Ostatní výdaje525 475
Průřezové ukazatele

6) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

7) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - ostatní příjmy

Ukazatele kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem524 120 534
Výdaje celkem144 280 093
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy8)515 600 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem8 520 534
Specifické ukazatele - výdaje
Vládní rozpočtová rezerva4 133 913
Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (z.č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)100 000
Rezerva na mimořádné výdaje podle z.č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému100 000
Stavební spoření13 700 000
Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky14 763 789
Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace6 620 025
Transfery mezinárodním organizacím, zahraniční pomoc4 001 263
Finanční vztahy k rozpočtům krajů - viz příloha č. 61 123 755
Finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích - viz příloha č. 78 511 702
Finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy - viz příloha č. 8658 037
Další prostředky pro územní samosprávné celky1 364 942
Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně47 194 000
Ostatní výdaje7 719 331
Odvody a příspěvky do rozpočtu Evropské unie30 240 000
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie400 697
Výdaje na financování programů reprodukce majetku3 648 639
Prostředky na odstraňování povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření0
Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů0
Průřezové ukazatele

8) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Příloha č. 5 k zákonu č. 622/2006 Sb.

Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

v tis.Kč
Evidenční čísloNázev programuVýdaje celkem
101 010Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.20070
201 010Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky189 800
Kancelář prezidenta republiky celkem189 800
102 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny Parlamentu-od r.20070
202 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny Parlamentu43 000
Poslanecká sněmovna Parlamentu celkem43 000
103 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Senátu Parlamentu-od r.20070
203 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Senátu Parlamentu47 050
Senát Parlamentu celkem47 050
104 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu vlády-od r.20070
204 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu vlády60 193
Úřad vlády České republiky celkem60 193
105 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Bezpečnostní a informační služby-od r.2007102 640
205 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Bezpečnostní a informační služby19 160
Bezpečnostní informační služba celkem121 800
106 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ministerstva zahraničních věcí-od r.20070
206 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ministerstva zahraničních věcí823 074
306 020Pořízení a tech. obnova invest. majetku Ministerstva zahraničních věcí v zahraničí192 926
Ministerstvo zahraničních věcí celkem1 016 000
107 010Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury-od r.2007253 000
107 020Výstavba, obnova a provozování komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany1 282 192
107 310Zvyšování schopností vzdušných sil II41 600
207 010Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury10 000
207 020Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení0
207 030Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení1 198 663
207 050Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů200
207 070Rozvoj komunikačních a informačních systémů96 000
207 130Rozvoj vojenského zpravodajství187 800
207 180Výstavba specializovaných sil Armády ČR99 000
207 210Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil520 963
207 230Modernizace protiletadlového vojska625 000
207 270Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil78 606
207 280Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil72 838
207 310Modernizace a zabezpečení provozu systému L-159888 196
207 320Modernizace vrtulníkového letectva0
207 350Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoj meteorologie0
207 360Zvyšování schopností vzdušných sil0
207 380Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu36 000
207 430Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezinárodních operacích108 000
207 440Zachování a obnova historických hodnot a sociální prevence21 818
207 450Bezpečnostní investice NATO II407 700
207 610Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky1 364 552
207 630Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu762 061
207 660Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky81 055
207 740Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí Ministerstva obrany685 238
207 810Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil1 158 000
207 820Výstavba a rekonstrukce inrastruktury sil podpory a výcviku493 897
207 830Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury108 920
207 840Rekonstrukce objektů integrovaného Ministerstva obrany272 070
207 850Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry2 046 231
207 860Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel2 562 599
307 210Modernizace mechanizovaného vojska0
307 220Rozvoj a modernizace dělostřelectva503 000
307 450Bezpečnostní investice NATO398 364
Ministerstvo obrany celkem16 363 563
108 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Národního bezpečnostního úřadu-od r.20070
208 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Národního bezpečnostního úřadu16 275
Národní bezpečnostní úřad celkem16 275
109 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Kanceláře veřejného ochránce práv-od r.20070
209 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Kanceláře veřejného ochránce práv18 000
Kancelář Veřejného ochránce práv celkem18 000
112 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva financí-od r.20070
112 090Výstavba,obnova a provozování centrálně řízených ICT resortu Ministerstva financí0
112 110Pořízení,obnova a provozování ICT územních finančních orgánů0
112 120Rozvoj a obnova budov a staveb územních finančních orgánů0
112 210Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení celní správy0
112 310Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových0
212 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva financí554 226
212 110Rozvoj a obnova mat.tech.základny územních finančních orgánů1 644 451
212 210Rozvoj a obnova mat.tech.základny celní správy615 200
212 310Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových457 600
212 910Výstavba, obnova a provozování centrálně řízených ICT resortu Ministerstva financí160 000
Ministerstvo financí celkem3 431 477
113010Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva práce a sociálních věcí0
113 020Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému Státního úřadu inspekce práce0
113 030Rozvoj a obnova materiálně technické základny úřadů práce0
113 110Rozvoj, obnova a provozování ICT resortních informačních systémů0
113210Rozvoj a obnova materiálně technické základny České správy sociálního zabezpečení0
113310Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb0
113 320Podpora zahraniční rozvojové spolupráce v sektoru sociálního rozvoje0
213010Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva práce a sociálních věcí275 763
213 110Rozvoj a obnova mat.tech.základny České správy sociálního zabezpečení1 037 000
213210Rozvoj a obnova mat.tech.základny Správy služeb zaměstnanosti433 000
213310Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociální péče a služeb617410
213910Rozvoj, obnova a provozování ICT resortních informačních systémů721 700
Ministerstvo práce a sociálních věcí celkem3 084 873
114 230Periodická obnova základní požární techniky jednotek zařazených do plošného pokrytí200 000
214010Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva vnitra98 126
214 020Rozvoj a obnova mat.tech.základny školství, vzdělávání a tělovýchovy170 488
214 030Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních archivů259 415
214 040Rozvoj a obnova mat.tech.základny organizací služeb resortu Ministersva vnitra56 548
214 050Podpora prevence kriminality na regionální úrovni0
214 110Rozvoj a obnova mat.tech.základny Policie ČR3 141 620
214210Rozvoj a obnova mat.tech.základny hasičského záchranného sboru1 459 899
214 220Výstavba a rozvoj informačního systému krizového řízení3 800
214410Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny veřejné správy6 889
214510Rozvoj a obnova systému vládního utajeného spojení0
214910Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí resortu Ministersva vnitra1 183 978
314 120Rozvoj a obnova radiokomunikačního systému hlavních složek IZS - PEGAS0
314210Výstavba a obnova budov a staveb policejních útvarů12 564
Ministerstvo vnitra celkem6 593 327
115010Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva životního prostředí-od r.20070
115 020Podpora zahraniční rozvojové spolupráce ČR v oblasti ŽP0
115 110Podpora zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní864 471
115 120Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny203 673
115 130Podpora rozvoje infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvěty16 732
115 140Státní podpora při obnově území postiženého povodní0
115 150Technická asistence33 999
115 160Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny0
115 170Podpora zjišťování a hodnocení stavu vod a vodních útvarů0
115210Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí332 124
115 220Podpora udržitelného využívání zdrojů energie269 631
115 230Podpora omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik82 964
115 240Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží311 245
215010Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva životního prostředí365 601
215 110Revitalizace říčních systémů375 000
215 120Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými vlivy100 000
215 130Modernizace předpovědní a výstražné služby ČHMÚ270 260
215210Podpora ochrany životního prostředí a nakládání s odpady7 236 205
Ministerstvo životního prostředí celkem10 461 905
117 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva pro místní rozvoj od r.20070
117 110Integrovaný operační program800 000
117 210Regionální operační programy2 578 900
117 310Technická pomoc Národního rámce politiky soudržnosti0
117410Přeshraniční spolupráce - Cíl 30
217 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva pro místní rozvoj137 352
217 110Podpora regionálního rozvoje5 417 479
217 210Podpora cestovního ruchu83 450
217 310Podpora bydlení945 200
217 510Národní program PHARE 2003 část II0
217 810Státní pomoc při obnově území postiženého povodní 2002 poskytovaná MMR0
Ministerstvo pro místní rozvoj celkem9 962 381
122 120Podpora podnikání a inovace200 000
122 130Podpora odstraňování povodňových a jiných škod0
222 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva průmyslu a obchodu225 294
222 040Podpora opatření k úsporám energií50 000
222 110Podpora útlumu uhelného, rudného a uranového hornictví226 700
222 210Podpora konkurenceschopnosti průmyslu ČR330 000
222 230Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury1 050 000
Ministerstvo průmyslu a obchodu celkem2 081 994
127 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva dopravy-od r.20070
127 040Rozvoj inteligentních dopravních systémů a bezpečnosti v silniční dopravě145 729
127 110Výstavba a modernizace silnic I. třídy0
127 130Výstavba rychlostní silnice R 48 Bělotín - Frýdek-Místek - Český Těšín904 684
127 150Výstavba rychlostní silnice R 52 Troubsko - státní hranice ČR/Rakousko4 488
127 160Výstavba rychlostní silnice R6 Praha - Karlovy Vary - st. hranice ČR/SRN0
127 210Výstavba silničního okruhu kolem Prahy, dokončení0
127 310Modernizace III. tranzitního železničního koridoru1 883 000
127 320Modernizace IV. tranzitního železničního koridoru1 466 100
127 330Interoperabilita v železniční dopravě136 569
127 340Rekonstrukce a modernizace železniční infrastruktury2 240 903
127 410Výstavba pražského metra356 888
127 540Podpora multimodální dopravy315 861
127 610Pomoc státu při odstraňování škod vzniklých povodní0
227 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva dopravy523 393
227 020Protipovodňové zajištění dopravních objektů a komunikačních vazeb30 000
227 030Úspory energie a využití alternativních paliv v resortu dopravy107 139
227 130Výstavba a modernizace silnic I. třídy spolufinancovaných ze strukturálních fondů (20042006)551 524
227 140Opravy silnic I. třídy a dálnic0
227 150Výstavba mezinárodních a dopravně významných silničních staveb0
227 270Výstavba SO kolem hlavního města Prahy, část jihozápadní521 228
227 520Rozvoj a modernizace vodních cest a přístavů307 169
227 530Podpora kombinované dopravy0
227 610Podpora pořízení a obnovy železničních kolejových vozidel395 000
227 620Podpora obnovy vozidel regionální a městské hromadné dopravy370 500
327 220Výstavba dálnice D 8 Praha - Ústí n.L. - státní hranice ČR/SRN38 792
327 240Výstavba dálnice D47 Lipník nad Bečvou - Ostrava - státní hranice ČR/Polsko0
327 250Výstavba dálnice D 11 Praha - Hradec Králové - st.hranice ČR/Polsko0
327 280Výstavba dálnice D1 Praha - Brno - Lipník nad Bečvou584 366
327 410Podpora výstavby pražského metra300 000
Ministerstvo dopravy celkem11 183 333
128 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého telekomunikačního úřadu-od r.20070
228 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého telekomunikačního úřadu172 670
Český telekomunikační úřad celkem172 670
129 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva zemědělství-od r.20070
129 120Podpora prevence před povodněmi II310 000
129 130Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží230 000
129 140Podpora odstraňování povodňových škod na infrastruktuře vodovodů a kanalizací0
129 150Podpora procesu plánování v oblasti vod40 000
229 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva zemědělství482 000
229 030Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod0
229 040Výstavba a technická obnova kanalizací a čistíren odpadních vod0
229 060Protipovodňová opatření100 000
229 110Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku0
229 210Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukcí rybníků a vodních nádrží138 000
229 220Podpora rozvoje venkovských mikroregionů50 000
229 310Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací537 200
Ministerstvo zemědělství celkem1 887 200
133 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy-od r.20070
133 110Rozvoj a obnova materiální základny školských a výchovných zařízení0
133 210Rozvoj a obnova materiální základny veřejných vysokých škol0
133 310Zahraniční rozvojová spolupráce v oblasti vzdělávání, mládeže a tělovýchovy0
233 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy290 177
233 110Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních škol a výchovných zařízení451 391
233 310Rozvoj a obnovy mat.tech.základny UK v Praze478 092
233 320Rozvoje a obnova mat.tech.základny ČVUT v Praze207 624
233 330Rozvoj a obnova mat. tech. základny MU v Brně600 620
233 340Rozvoj a obnova mat.tech.základny veřejných vysokých škol3 603 114
233 510Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny sportu a tělovýchovy1 707 178
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy celkem7 338 196
134 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva kultury-od r.20070
134 120Podpora péče o národní kulturní poklad592 500
234 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva kultury26 000
234 110Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních kulturních zařízení982 006
234 210Podpora rozvoje a obnovy mat. tech.základny regionálních kulturních zařízení115 832
234 310Podpora obnovy kulturních památek a ochrany kulturního dědictví141 026
234 410Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny církví a náboženských organizací159 215
334 010Reprodukce investičního majetku v působnosti Ministersva kultury103 873
334 070Náhrada objektů vydaných v restitucích0
334 110Podpora reprodukce majetku ve vlastnictví církví23 079
Ministerstvo kultury celkem2 143 531
135 010Rozvoj a obnova mat. tech.základny systému řízení Ministerstva zdravotnictví-od r.20070
235 010Rozvoj a obnova mat. tech.základny systému řízení Ministerstva zdravotnictví177 173
235 020Rozvoj a obnova mat. tech.základny zdravotnického školství a vzdělávání30 000
235 110Podpora rozvoje a obnovy mat.tech základny fakultních nemocnic1 524 131
235 120Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny nemocnic ve státním vlastnictví206 991
235 130Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny státních léčebných ústavů420 458
235 210Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny regionálního zdravotnictví203 030
235 220Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení zdravotnictví pro řešení krizových situací8 000
235 310Podpora rozvoje zdravotní péče130 747
235 320Rozvoj zdravotně sociální péče29 200
235 330Program podpory a ochrany veřejného zdraví22 000
Ministerstvo zdravotnictví celkem2 751 730
136 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva spravedlnosti-od r.20070
136 310Rozvoj a obnova materiálně technické základny vězeňství- od r. 20070
236 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva spravedlnosti565 580
236 110Rozvoj a obnova mat.tech.základny regionálních složek justice824 713
236 210Rozvoj a obnova mat.tech.základny vězeňství455 500
336 220Rekonstrukce, modernizace a opravy vazebních věznic a věznic0
Ministerstvo spravedlnosti celkem1 845 793
138 010Rozvoj a obnova mat. tech.základny Ministerstva informatiky-od r.20070
238 010Rozvoj a obnova mat. tech.základny Ministerstva informatiky12 849
238 110Řízení a koordinace financování komunikační infrastruktury veřejné správy460 570
Ministerstvo informatiky celkem473 419
143 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochranu osobních údajů-od r.20070
243 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochranu osobních údajů22 202
Úřad pro ochranu osobních údajů celkem22 202
144 010Rozvoj a obnova mat. tech. základny Úřadu průmyslového vlastnictví-od r.20070
244 010Rozvoj a obnova mat. tech. základny Úřadu průmyslového vlastnictví40 000
Úřad průmyslového vlastnictví celkem40 000
145 010Rozvoj a obnova mat. tech. základny Českého statistického úřadu-od r.20070
245 010Rozvoj a obnova mat. tech. základny Českého statistického úřadu131 799
Český statistický úřad celkem131 799
146 010Rozvoj a obnova materiálně technické základny Českého úřadu zeměměřického a katastrálního0
246 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého úřadu zeměměřického a katastrálního654 171
Český úřad zeměměřický a katastrální celkem654 171
148 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého báňského úřadu-od r.20070
248 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého báňského úřadu8 878
Český báňský úřad celkem8 878
149 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Energetického regulačního úřadu-od r.20070
249 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Energetického regulačního úřadu17 971
Energetický regulační úřad celkem17 971
153 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-od r.20070
253 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže38 656
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže celkem38 656
158 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ústavního soudu-od r.20070
258 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ústavního soudu13 800
Ústavní soud celkem13 800
172 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Rady pro rozhlasové a televizní vysílání-od r.20070
272 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Rady pro rozhlasové a televizní vysílání5 300
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání celkem5 300
174 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Správy státních hmotných rezerv-od r.20070
274 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Správy státních hmotných rezerv77 070
274 110Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému hospodářských opatření pro krizové stavy40 400
374 030Pořízení skladovacích kapacit k zajištění ropné bezpečnosti ČR170 000
Správa státních hmotných rezerv celkem287 470
175 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Státního úřadu pro jadernou bezpečnost-od r.20070
175 020Ochrana obyvatelstva před dopady chemických a biologických zátěží životního prostředí a teroristických hrozeb0
275 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Státního úřadu pro jadernou bezpečnost73 950
Státní úřad pro jadernou bezpečnost celkem73 950
181 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Nejvyššího kontrolního úřadu-od r.20070
281 010Rozvoj a obnova mat.tech.základny Nejvyššího kontrolního úřadu97 720
Nejvyšší kontrolní úřad celkem97 720
298 110Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury243 401
298 210Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního školství1 406 195
298 220Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a Vlády ČR938 343
398 020Technická opatření v pásmech ochrany vod83 500
398 080Realizace státních záruk za úvěry přijaté KOB a ČMZRB na financování infrastruktury210 000
398 090Ostatní účelově určené výdaje na financování programů767 200
Všeobecná pokladní správa celkem3 648 639
Výdaje na financování programů celkem86 328 066

Příloha č. 6 k zákonu č. 622/2006 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM KRAJŮ

v tis. Kč
KRAJpříspěvek na výkon státní správy celkemz toho: na jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Středočeský122 1685 997
Jihočeský82 8832413
Plzeňský76 7433 899
Karlovarský54 5042 698
Ústecký95 4015 071
Liberecký65 5332 132
Královéhradecký78 9974 845
Pardubický72 7364 585
Vysočina72 7054 004
Jihomoravský118 1953 554
Olomoucký79 9823 779
Zlínský79 4293 904
Moravskoslezský124 4798 249
Úhrn1 123 75555 130

Kritéria pro stanovení příspěvku na výkon státní správy:

- Počty zaměstnanců krajských úřadů na přenesený výkon státní správy (I. fáze reformy územní veřejné správy) jsou dány usnesením vlády č. 85/2001 upraveným o dopad usnesení vlády č. 62/2001. Každé funkční místo je oceněno průměrnými běžnými výdaji 368 784 Kč.

- Funkční místa převedená z okresních úřadů (usn. vlády č. 695/2002), z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (usn. vlády č. 1359/2001) a navýšení podle usn. vlády č. 1085/2002 a usn. vlády č. 810/2003 jsou oceněna průměrnými běžnými výdaji 282 924 Kč.

- Funkční místa dle usnesení vlády č. 1257/2005, o příspěvku státu na výkon státní správy v souvislosti s implementací soustavy Nátura 2000, jsou oceněna průměrnými běžnými výdaji 556 500 Kč.

- Rozdílné průměrné výdaje na jedno funkční místo vyplývají z odlišné finanční náročnosti jednotlivých činností.

- Pro rok 2007 byl příspěvek na výkon státní správy navýšen oproti úrovni roku 2006 o 5 % a o dopady nově přijatých zákonů (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákon č. 134/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí). Celkové navýšení příspěvku na výkon státní správy pro kraje z titulu nově přijatých zákonů činí 79 783 tis. Kč, kritériem pro přerozdělení tohoto objemu mezi jednotlivé kraje byl počet funkčních míst převedených na kraje v II. etapě reformy veřejné správy.

- Pro jednotky sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí je určeno celkem 55 310 tis. Kč, z toho 55 130 tis. Kč je obsaženo ve finančních vztazích k rozpočtům krajů (příloha č. 6) a 180 tis. Kč je určeno pro hl. m. Prahu (viz příloha č. 8). Příspěvek je poskytován podle § 24 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a návrh jeho výše předkládá Ministerstvu financí Ministerstvo vnitra.

Pozn.

Do finančních vztahů k rozpočtům krajů Jihomoravského, Olomouckého, Moravskoslezského a Vysočiny byl promítnut vliv zákona č. 387/2004 Sb., o změnách hranic krajů.

Příloha č. 7 k zákonu č. 622/2006 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH

v tis. Kč
KRAJÚčelové dotace na běžné výdaje a příspěvkyÚhrn
příspěvek na školstvídotace na vybraná zdravotnická zařízení
*)
příspěvek na výkon státní správy
**)
dotace na výkon
zřizovatelských funkcí
převedených
z okresních úřadů obcím
Středočeský169 644910 8812 3961 082 921
Jihočeský94 470494 42630 107619 003
Plzeňský78 9859 387437 0669 779535 217
Karlovarský45 742232 79012 008290 540
Ústecký124 799607 82338 503771 125
Liberecký66 9417 018326 036444400 439
Královéhradecký83 354432 13721 944537 435
Pardubický80 433409 9459 195499 573
Vysočina81 775417 4860499 261
Jihomoravský163 93210 527815 16931 8071 021 435
Olomoucký94 372472 74319 908587 023
Zlínský88 692451 20942 231582 132
Moravskoslezský188 07410615886 90901 085 598
Úhrn1 361 21337 5476 894 620218 3228 511 702

*) účelová dotace podléhající finančnímu vypořádání za rok 2007

**) viz příloha č. 9 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

Příloha č. 8 k zákonu č. 622/2006 Sb.

FINANČNÍ VZTAH K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

v tis. Kč
Příspěvek na školství 141 031
Příspěvek na výkon státní správy *) 517 006
z toho: na jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí180
Úhrn658 037

*) viz příloha č. 9 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

Příloha č. 9 k zákonu č. 622/2006 Sb.

Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

1. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím1)

A) Obce

Výše příspěvku (P) se stanoví jako součet částek vypočtených podle vzorce 1 a vzorce 2. 2) 3) 4) U některých obcí se navíc přičte částka uvedená v části B), případně části C).

Vzorec 1:

B
P1 = —————× SO
A + √SO

Vzorec 2:

SC
P1 = C × (1 - ——) × SO
SO

Výše příspěvku je závislá:

- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy5),

- na velikosti správního obvodu (SO)6) vyjádřené počtem obyvatel,

- na podílu velikosti správního centra a velikosti správního obvodu, kde velikost správního centra (SC)6) je vyjádřená počtem trvale bydlících obyvatel obce.

Hodnoty koeficientů „A“, „B“ a „C“ jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti a činí:

Rozsah působnostiABC
Obce51,6162365101209803,4340
Obce s působností matričního úřadu188,1550315007111407,4954966,297328
Obce s působností stavebního úřadu52,3642504205552016,6819156,306432
Obce s pověřeným obecním úřadem62,83943530010101030,22011615,940540
Obce s rozšířenou působností3,2561888134606707,28428644,376090

1) § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

2) příspěvky se podle rozsahu působnosti obce sčítají, výsledná částka se zaokrouhluje na celé Kč

3) výpočet podle vzorce 1 a vzorce 2 se nepoužije pro stanovení výše příspěvku u hlavního města Prahy

4) do vzorce 1 a vzorce 2 se dosazuje počet obyvatel správního obvodu (správního centra) vyjádřený v tisících; u obcí, jejichž správní obvod je menší než 300 obyvatel, je pro účely vypočtu příspěvku podle vzorce 1 stanoven správní obvod na 300 obyvatel; u obcí s rozšířenou působností, jejichž správní obvod je menší než 15 tis. obyvatel, je pro účely vypočtu příspěvku podle vzorce 1 stanoven správní obvod na 15 tis. obyvatel

5) pro rok 2007 byl celkový objem příspěvku na výkon státní správy navýšen oproti úrovni roku 2006 o 5 % a o dopady nově přijatých zákonů (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákon č. 214/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, a zákon č. 411/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích). Celkové navýšení příspěvku na výkon státní správy pro obce z titulu nově přijatých zákonů činí 524 500 tis. Kč. Oproti tomu dochází ke snížení příspěvku na výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností o 557 100 tis. Kč v návaznosti na přijetí zákona č. 134/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. V souvislosti s tímto zákonem se mění i způsob financování výkonu státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Od roku 2007 bude poskytována obcím s rozšířenou působností účelová dotace na výkon státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 605 000 tis. Kč.

6) velikost správních obvodů je propočtena na počty obyvatel obcí podle bilance obyvatel České republiky k 1. 1. 2006, podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, v platném znění, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

B) Obce s rozšířenou působností se zvláštním postavením

ObecVýše příspěvku v Kč
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav7)4 243 057
Černošice7)4 243 057
Nýřany7)4 243 057
Šlapanice7)4 243 057
Brno8) 9)23 934 934
Ostrava8)30 194 840
Plzeň8)2 393 493

7) § 2 odst. 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností

8) obce, které vykonávaly do 31. 12. 2002 působnost okresního úřadu podle § 10 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech

9) § 3 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

C) Obce s rozšířenou působností s mimořádným příspěvkem10)

ObecVýše příspěvku v Kč
Jablunkov1 824 798
Jeseník2 927 519
Rakovník1 606 558
Slaný986 597
Ústí nad Labem822 803

10) mimořádný příspěvek částečně kompenzuje pokles příspěvku u některých obcí s rozšířenou působností v souvislosti s přechodem na novou metodiku; částka je stanovena jako rozdíl příspěvku, který by obce získaly v roce 2007při použití metodiky výpočtu příspěvku na výkon státní správy platné v roce 2006, a příspěvku pro rok 2007

2. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy hlavnímu městu Praze11)

A) Výkon působnosti dle § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Počty funkčních míst převedených na hl. m. Prahu v I. fázi reformy veřejné správy jsou dány usnesením vlády č. 85/2001 upraveným o dopad usnesení vlády č. 62/2001. Každé funkční místo je oceněno průměrnými běžnými výdaji 368 784 Kč.

Funkční místa převedená z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (usn. vlády č. 1359/2001) a navýšení podle usn. vlády č. 1085/2002 a usn. vlády č. 810/2003 jsou oceněna průměrnými běžnými výdaji 282 924 Kč.

Rozdílné průměrné výdaje na jedno funkční místo vyplývají z odlišné finanční náročnosti jednotlivých činností.

Pro rok 2007 byl příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu ve funkci kraje navýšen oproti úrovni roku 2006 o 5 % a o dopady nově přijatých zákonů (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákon č. 134/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí). Celkové navýšení příspěvku na výkon státní správy pro hl. m. Prahu ve funkci kraje z titulu nově přijatých zákonů činí 10 397 tis. Kč.

Částka 180 tis. Kč na jednotky sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí je poskytována podle § 24 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Návrh výše příspěvku předkládá Ministerstvu financí Ministerstvo vnitra.

B) Výkon působnosti dle § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Výše příspěvku se stanoví násobkem pevné sazby příspěvku na každých 100 obyvatel trvale bydlících v území, v němž hlavní město Praha vykonává státní správu, a jedné setiny celkového počtu obyvatel v území. Pro rok 2007 je sazba na 100 obyvatel stanovena na 38 233 Kč.

Pro rok 2007 byl příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu ve funkci obce navýšen oproti úrovni roku 2006 o 5 % a o dopady nově přijatých zákonů (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákon č. 214/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, a zákon č. 411/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích). Celkové navýšení příspěvku na výkon státní správy z titulu nově přijatých zákonů činí 35 400 tis. Kč.

Oproti tomu dochází ke snížení příspěvku na výkon státní správy pro hl. m. Prahu o 55 900 tis. Kč v návaznosti na přijetí zákona č. 134/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. V souvislosti s tímto zákonem se mění i způsob financování výkonu státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Od roku 2007 bude hl. m. Praze poskytována účelová dotace na výkon státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 92 000 tis. Kč.

Celková výše příspěvku na výkon státní správy pro hlavní město Praha je dána součtem částek získaných postupem daným v části 2.A) a 2.B).

11) § 31 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 10 k zákonu č. 622/2006 Sb.

Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2007 a způsobu kontroly jejich využití

[podle § 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů]

1. Obecné podmínky

(1) Podle těchto „Závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2007 a způsobu kontroly jejich využití“ (dále jen „pravidla“) se poskytují finanční příspěvky (dále jen „příspěvky“) na

a) obnovu lesů poškozených imisemi,

b) obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů,

c) sdružování vlastníků lesů malých výměr,

d) ekologické a k přírodě šetrné technologie,

e) (neobsazeno)

f) (neobsazeno)

g) vybrané činnosti mysliveckého hospodaření1),

h) vyhotovení lesních hospodářských plánů 2) (dále jen „plán“) v digitální formě,

i) ostatní hospodaření v lesích,

j) (neobsazeno)

k) chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců1).

(2) Příspěvky podle odstavce 1 písm. a) až i) poskytuje

a) Ministerstvo životního prostředí, jde-li o pozemky v národních parcích a jejich ochranných pásmech3),

b) Ministerstvo obrany, jde-li o pozemky důležité pro obranu státu4),

c) Ministerstvo zemědělství, jde-li o příspěvky podle odstavce 1 písm. g) a h) a současně se jedná o pozemky neuvedené v písm. a) a b) tohoto odstavce.

(3) Příspěvky podle odst. 1 písm. k) poskytuje Ministerstvo zemědělství.

(4) Pokud je žadatelem obec nebo kraj, přikládá k žádosti „Výpočet ukazatele dluhové služby“, a to v rozsahu údajů podle vzoru formuláře uvedeného v části 3.

(5) V případě, že pozemky jsou ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o příspěvek vždy osoba, která

a) má většinový spoluvlastnický podíl5), nebo

b) je zmocněna písemnou ověřenou plnou mocí dalšími spoluvlastníky, kteří mají spolu se žadatelem na pozemku většinový podíl počítaný podle velikosti podílů.

(6) Pokud je žadatelem nájemce, přikládá k žádosti nájemní smlouvu, která musí obsahovat i souhlas vlastníka pozemku s poskytnutím příspěvku nájemci, v případě investičního příspěvku i způsob nakládání s pořízenou investicí.

(7) Pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na území národního parku, přikládá žadatel k žádosti stanovisko správy národního parku.

(8) Příspěvky jsou poskytovány sazbou na technickou jednotku (dále jen „sazbové příspěvky“) nebo na základě vyúčtování skutečně vynaložených nákladů (dále jen „nákladové příspěvky“). Rozhodujícím dokladem pro přiznání sazbových příspěvků je dodržení účelu a podmínek stanovených v pravidlech a v rozhodnutí, skutečně vynaložené náklady se neprokazují.

(9) Žadatel vypočte požadovanou výši příspěvku způsobem uvedeným u příslušného předmětu příspěvku a zaokrouhluje ji vždy na celé koruny dolů.

(10) Příspěvek se neposkytne v případě, že

a) žadatel v době podání žádosti o poskytnutí příspěvku podle části 2. písmen A, B, C, D a I nehospodaří podle platného plánu nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy,

b) celková výše příspěvku vypočtená podacím místem je nižší než 1 000 Kč.

(11) Žádost o poskytnutí příspěvku, jakož i vyúčtování příspěvku podle těchto pravidel podává žadatel podacímu místu. Podacím místem se rozumí

a) jde-li o pozemky podle odstavce 2 písm. a), odbor výkonu státní správy Ministerstva životního prostředí, v jehož územním obvodu se nachází předmětný pozemek,

b) jde-li o pozemky podle odstavce 2 písm. b), Ministerstvo obrany,

c) jde-li o pozemky podle odstavce 2 písm. c), krajský úřad, do jehož územní působnosti patří katastrální území, na němž se pozemky nacházejí; nacházejí-li se pozemky v územní působnosti dvou nebo více krajů6), je příslušný ten krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází největší část honitby,

d) u příspěvku podle odst. 1 písm. k), krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází trvalé bydliště majitele loveckého psa, resp. majitele loveckého dravce.

(12) Podací místo zaeviduje žádost dnem přijetí.

(13) Je-li předložená žádost neúplně nebo nesprávně vyplněna, vyzve podací místo žadatele k odstranění nedostatků. Pokud žadatel neodstraní všechny uvedené nedostatky do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy, bude žádost zamítnuta. Zaregistrování žádosti do pořadí pro projednání bude provedeno až po odstranění všech nedostatků.

(14) Žádosti jsou projednávány podacím místem v pořadí, v jakém byly zaregistrovány.

(15) Příspěvky jsou přiznávány do vyčerpání finančních limitů stanovených podacímu místu příslušným ministerstvem podle odstavce 2 a odstavce 3 pro jednotlivá písmena příspěvků .

(16) Žadatel je o přiznání příspěvku vyrozuměn podacím místem formou rozhodnutí. Kopii rozhodnutí o přiznání příspěvku zasílá podací místo příslušnému finančnímu úřadu. Na toto rozhodování se nevztahují obecné předpisy o správním řízení7),8). V případě neposkytnutí příspěvku podací místo tuto skutečnost písemně oznámí žadateli s uvedením důvodu.

(17) Příspěvky jsou poukazovány bezhotovostně přímo na účet žadatele, a to:

a) u příspěvků poskytovaných podle části 2. písmen A, B, C, D, G odstavec 1, H a K po splnění podmínek a po přiznání příspěvku,

b) u příspěvků poskytovaných podle části 2. písmen G odstavec 2 a I na základě předloženého vyúčtování po provedení prací a po přiznání příspěvku.

(18) Je-li poskytnut příspěvek podle těchto pravidel, nelze na stejný předmět příspěvku poskytnout v témže roce jinou podporu z veřejných zdrojů nebo z fondů Evropské unie.

(19) Důvodem k zamítnutí žádosti podle těchto pravidel může být skutečnost, že byla žadateli, v období tří let před doručením žádosti o finanční příspěvek na hospodaření v lesích podacímu místu, pravomocně uložena sankce za porušení lesního zákona.

(20) Kontrola dodržení podmínek stanovených těmito pravidly je vykonávána podle zvláštních právních předpisů9).

(21) Při zjištění, že provedení prací neodpovídá uvedenému rozsahu, účelu nebo kvalitě nebo došlo k neohlášené změně v projektové dokumentaci nebo uvedení nepravdivých údajů, postupuje se podle zvláštního právního předpisu10).

(22) Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního nebo obdobného poměru přicházejí do styku s osobními daty žadatelů uvedenými na žádostech, mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto informacích podle zvláštního právního předpisu11).

(23) Příspěvek může být poskytnut pouze za předpokladu, že žadatel písemně potvrdí na žádosti o příspěvek svým podpisem souhlas se zveřejněním údajů v následujícím rozsahu:

a) jméno popř. jména a příjmení žadatele, popř. obchodní firma; název právnické osoby,

b) identifikační číslo (bylo-li přiděleno),

c) adresa místa trvalého pobytu; adresa místa podnikání,

d) předmět příspěvku,

e) výše poskytnutého příspěvku.

(24) V případě, že žadatel nemůže dodržet skutečnosti uvedené v žádosti a stanovené v rozhodnutí, požádá podací místo o jejich změnu, kterou doloží příslušnými doklady.

(25) Působnosti stanovené krajskému úřadu podle těchto pravidel jsou výkonem přenesené působnosti.

2. Příspěvky

A. Příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi

Předmět příspěvku:

a) přirozená obnova a umělá obnova šíjí,

b) umělá obnova sadbou - první,

c) umělá obnova sadbou - opakovaná,

d) ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění (ochrana kultur proti buřeni, zvěři, klikorohu a myšovitým),

e) zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 160 cm za účelem zajištění lesních porostů nebo jejich částí s plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 30 % a vyšším,

f) hnojení a vápnění lesních porostů,

Sazba příspěvku:

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceSazba v pásmu ohrožení
AB
1.Přirozená obnova a umělá obnova šíjí
- meliorační a zpevňující dřeviny 12)Kč/haAa115 00015 000
- ostatní dřevinyKč/haAa210 00010 000
2.Umělá obnova sadbou - první
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/sazeniciAb11212
- ostatní dřevinyKč/sazeniciAb288
3.Umělá obnova sadbou - opakovaná
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/sazeniciAc199
Kč/poloodrostekAc23030
Kč/odrostekAc34040
- ostatní dřevinyKč/sazeniciAc477
4.Ochrana mladých lesních porostů
- ochrana kultur proti buřeniKč/haAd14 5004 000
- ochrana kultur proti zvěřiKč/haAd23 5002 500
- ochrana kultur proti klikorohuKč/haAd31 000700
- ochrana kultur proti myšovitýmKč/haAd42 5002 000
5.Zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 160 cm za účelem zajištění lesních porostů nebo jejich částí se zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 30 % a vyššímKč/kmAe170 00070 000
6.Hnojení a vápnění lesních porostů
- leteckéKč/haAf16 0004 000
- pozemníKč/haAf22 0002 000
- k jednotlivým sazenicím při výsadběKč/haAf32 0002 000

Kritéria příspěvku:

- pásmo13) ohrožení A,

- pásmo ohrožení B.

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (např. ha, počet sazenic, km).

Podmínky přiznání příspěvku:

- kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,

- přirozená a umělá obnova je pro účely těchto pravidel i zalesnění lesních pozemků, které jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí,

- při umělé obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu14),

- dodržení parametrů u stromků z náletu nebo sazenice15),

- příspěvek na přirozenou obnovu a šíji se poskytuje za předpokladu, že na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro základní dřevinu16),

- příspěvek na umělou obnovu lesa sadbou se poskytuje nejvýše na 1,3 násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného pro základní dřevinu16),

- za první sadbu jsou považovány i podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem klenem, pokud nejsou základní dřevinou,

- příspěvek na poloodrostky a odrostky se poskytuje pouze na dosadby nezajištěných lesních porostů do 30 % obnovované plochy, u prostokořeného materiálu do 500 ks/ha redukované plochy a obalovaného materiálu do 400 ks/ha redukované plochy, za předpokladu provedení mechanické ochrany proti zvěři,

- poloodrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 51 cm do 120 cm,

- odrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná minimálně dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 121 cm do 250 cm,

- příspěvek na letecké vápnění lesních porostů se poskytuje při minimální hektarové dávce 2t/ha,

- příspěvek na ochranu kultur proti buřeni se poskytuje jedenkrát za rok.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

- průvodní list použitého reprodukčního materiálu18) pokud je předmětem příspěvku umělá obnova.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- na přirozenou obnovu a umělou obnovu šíjí do 29. června 2007,

- v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

Přechodná ustanovení:

- žádosti podané podle platných předpisů pro rok 2006 po 29. září 2006 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2007,

- žádosti roku 2007 podané podle těchto pravidel po 1. říjnu 2007 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2008.

B. Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů

Předmět příspěvku:

- obnova a zajištění lesních porostů v lesích neuvedených v písmenu A:

a) přirozená obnova a umělá obnova šíjí,

b) umělá obnova sadbou - první,

c) umělá obnova sadbou - opakovaná,

d) zajištění lesních porostů19) v zákonné lhůtě20),

- výchova lesních porostů:

e) odstraňování lesních porostů v rámci rekonstrukce a přeměny porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou,

f) výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu (prořezávky a předmýtní úmyslná těžba).

Kritéria příspěvku:

- skupina souboru lesních typů dle tabulky „Zařazení souborů lesních typů do skupin“,

- zařazení lesů do kategorie lesů ochranných21) (lesy ochranné),

- zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení22) s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích23) (lesy zvláštního určení),

- zařazení do lesů důležitých pro obranu státu, které jsou v působnosti Ministerstva obrany (lesy vojenské),

- předání nezajištěných kultur při vrácení vlastnického práva nebo obnově užívacího práva oprávněné osobě po 1. lednu 2005 (lesy restituční),

- zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských (lesy hospodářské).

Zařazení souborů lesních typů do skupin:

SkupinaSoubory lesních typů
1.9Z, 9R, 9K, 8Z, 8Y, 8V, 8T, 8S, 8R, 8Q, 8P, 8N, 8M, 8K, 8F, 8A, 7Z, 7Y, 7T, 7R, 7Q, 7N, 7M, 7K, 6Z, 6Y, 6T, 6Q, 6M, 5Z, 5Y, 5R, 5M, 4Z, 4Y, 4X, 4Q, 4M, 3Z, 3Y, 3X, 3T, 3Q, 3P, 3N, 3M, 3K, 3J, 3C, 2Z, 2X, 2W, 2T, 2S, 2Q, 2P, 2N, 2M, 2K, 21, 2C, 2A, 1Z, 1X, 1S, 1Q, IP, 1N, 1M, 1K, 1J, 1I, 1H, 1C, 1B, 1A, 0Z, 0Y, 0X, 0R, 0Q, 0P, 0N, 0M, 0K, 0C
2.7S, 7F, 6N, 6L, 6K, 5T, 5Q, 5N, 5K, 4N, 4K, 4C, 3R, 31, 3A, 20, 1T, 10, 1G, 00

Sazba příspěvku:

Čís řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceSkupina souborů lesních typůLesy
1.2.ochrannézvl. určenívojenskérestitučníhospodářské
12OUZRH
1.Přirozená obnova a umělá obnova síjí
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/ha Ba112 000 12 000 12 00012 000 12 000 -12 000
- základní dřeviny12)Kč/haBa210 00010 00010 00010 00010 000--
2.Umělá obnova sadbou - první
- meliorační a zpevňující dřeviny Kč/sazeniciBb199999-9
- základní dřevinyKč/sazeniciBb265646--
3.Umělá obnova sadbou-opakovaná
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/sazenici Bc1-----9-
Kč/poloodrostek Bc23030303030-30
Kč/odrostek Bc34040404040-40
- základní dřevinyKč/sazeniciBc4-----7-
4.Zajištění lesních porostů
- meliorační a zpevňující dřeviny Kč/haBd134 000 26 50034 000 20 000 34 000 -20 000
- základní dřevinyKč/haBd220 000 16 00020 0008 00020 000--
5.Odstraňování lesních porostů v rámci rekonstrukceKč/haBe1--10 00010 00010 000-10 000
6.Výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku
- prořezávky Kč/haBf1--4 000 4 0004 000-4 000
- předmýtní úmyslná těžbaKč/haBf2--3 2003 2003 200-3 200

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (např. ha, počet sazenic).

Podmínky přiznání příspěvku:

- kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,

- přirozená a umělá obnova je pro účely těchto pravidel i zalesnění lesních pozemků, které jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí,

- při umělé obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu14),

- dodržení parametrů u stromků z náletu nebo sazenice15),

- příspěvek na přirozenou obnovu a šíji se poskytuje za předpokladu, že na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro základní dřevinu16),

- příspěvek na umělou obnovu lesa sadbou se poskytuje nejvýše na 1,3 násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného pro základní dřevinu16),

- za první sadbu jsou považovány i podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem klenem, pokud nejsou základní dřevinou,

- příspěvek na poloodrostky a odrostky se poskytuje pouze na dosadby nezajištěných lesních porostů do 20 % obnovované plochy, u prostokořeného materiálu do 500 ks/ha redukované plochy a obalovaného materiálu do 400 ks/ha redukované plochy, za předpokladu provedení mechanické ochrany proti zvěři,

- poloodrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 51 cm do 120 cm,

- odrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná minimálně dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 121 cm do 250 cm,

- skutečným věkem porostu se rozumí jeho stáří uvedené v plánu nebo osnově s připočtením počtu let od začátku platnosti plánu, respektive osnovy do doby provedení prací, na které je požadován příspěvek,

- příspěvek na výchovu lesních porostů se poskytuje jedenkrát za období platnosti plánu nebo osnovy,

- příspěvek na zajištění lesních porostů se neposkytuje na porosty, na něž žadatel obdržel podporu nebo pomoc na ochranu porostů ve smyslu zvláštního právního předpisu24),

- při splnění několika kritérií může žadatel použít výhodnější sazbu.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

- průvodní list použitého reprodukčního materiálu18), pokud je předmětem příspěvku umělá obnova.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- na zajištění lesních porostů, přirozenou obnovu a umělou obnovu šíjí do 29. června 2007,

- v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

Přechodná ustanovení:

- žádosti podané podle platných předpisů pro rok 2006 po 29. září 2006 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2007,

- žádosti roku 2007 podané podle těchto pravidel po 1. října 2007 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2008.

C. Příspěvek na sdružování vlastníků lesů malých výměr

Předmět příspěvku:

a) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti od 150 do 500 hektarů,

b) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 500 a do 1 000 hektarů,

c) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 1 000 hektarů.

Kritéria příspěvku:

- velikost celkového sdruženého lesního majetku k 1. lednu 2007,

- velikost výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k 1. lednu 2007 zaokrouhlená na celé hektary nahoru.

Sazba příspěvku:

Čís. řád.Velikost sdruženého majetku v hektarechTechnické jednotkyIndikaceVýměra jednotlivých sdružujících se vlastníků
do 5 hado 50 hado 150 hado 300 ha
ABCD
1.od 150 do 500Kč/haCa1300150100-
2.nad 500 a do 1000Kč/haCb135020015050
3.nad 1 000Kč/haCc1400250200100

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k 1. lednu 2007, zaokrouhlené na celé hektary nahoru, ve vztahu na velikost sdruženého lesního majetku celkem.

Podmínky přiznání příspěvku:

- sdružení nejméně 5 vlastníků lesa, kteří společně hospodaří na sdruženém lesním majetku,

- minimální výměra sdruženého lesního majetku 150 hektarů,

- sdružení je otevřeným subjektem pro všechny vlastníky lesa na území, které je vymezeno smlouvou o sdružení,

- členem sdružení jsou pouze vlastníci lesa,

- sdružené pozemky mají jednoho odborného lesního hospodáře.

Žadatel:

- člen sdružení bez právní subjektivity (vlastník lesa), který je smlouvou o sdružení k tomuto oprávněn,

- sdružení s právní subjektivitou.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

- smlouva o sdružení vlastníků lesa.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 30. března 2007.

D. Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie

Předmět příspěvku:

a) vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu,

b) vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu,

c) přibližování dříví sortimentní metodou na odvozní místo bez vlečení dřeva po zemském povrchu stroji s celkovou hmotností do 10 tun,

d) likvidace klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa s rozptýlením hmoty nebo jiným využitím.

Kritéria příspěvku:

- zařazení lesů do kategorie lesů ochranných21) (lesy ochranné),

- zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení22) s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích23) (lesy zvláštního určení),

- zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských (lesy hospodářské).

Sazba příspěvku:

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceLesy
ochrannézvi. určeníhospodářské
0UH
1.Vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou [viz písm. a)]Kč/m3Da1808050
2.Vyklizování nebo přibližování dříví koněm [viz písm. b)]Kč/m3Db1303020
3.Přibližování dříví strojem bez vlečení po zemi[viz písm. c)]Kč/m3Dc1303020
4.Likvidace klestu štěpkováním nebo drcením [viz písm. d)]Kč/haDd112 00012 00012 000

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (m3, ha).

Podmínky přiznání příspěvku:

- kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,

- v případě kombinace několika technologií použije žadatel pouze sazbu, která je pro něj výhodnější.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

Přechodná ustanovení:

- žádosti podané podle platných předpisů pro rok 2006 po 29. září 2006 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2007,

- žádosti roku 2007 podané podle těchto pravidel po 1. říjnu 2007 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2008.

E. neobsazeno

F. neobsazeno

G. Příspěvek na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření

Předmět příspěvku:

Odstavec 1

a) zlepšování životního prostředí zvěře

- založení zvěřních políček pro spárkatou zvěř nebo biopásů pro drobnou zvěř, včetně osetí, údržby a obnovy kultury v dalších letech,

- zřizování napajedel pro zvěř v maximálním počtu 1 ks na každých 250 ha honitby.

b) podpora ohrožených druhů zvěře

- vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře (tetřeva hlušce, tetřívka obecného, koroptve polní) v lokalitách jejich přirozeného výskytu,

- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových betonových nor na odchyt lišek v počtu maximálně 1 ks na 250 ha honitby,

- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízení splňujících podmínky zvláštních právních předpisů25), na nepůvodní druhy zvěře v přírodě nežádoucí, v blízkosti vodního zdroje v počtu maximálně 1 ks na 250 ha honitby,

- pořízení nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptve v počtu maximálně 1 ks na 100 ha honitby,

- komorování koroptví přes zimu,

- pořízení nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptáky, kteří jsou zvěří, v maximálním počtu 5 kusů na 1 ha vodní plochy.

c) oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy (koza bezoárová a bílý jelen),

d) použití dravců v ochraně rostlin - ochrana zemědělských kultur proti hlodavcům

- výroba a instalace hnízdních podložek a budek pro ptáky, kteří jsou zvěří,

- výroba a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce (berličky) v maximálním počtu 5 berliček na 1 ha zemědělské půdy v honitbě.

e) preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře

- medikované premixy pro přidávání do krmiv pro léčbu a prevenci parazitóz u spárkaté zvěře; příspěvek se poskytuje na základě nálezu parazitóz, provedeného laboratoří s povolenou činností pro laboratorní diagnostiku.

Odstavec 2

- veterinární vyšetření směřující ke zdolávání nákaz v chovech zvěře mimo vyšetření nákaz hrazených státní veterinární správou (serologické, virologické vyšetření nákazy a parazitologické vyšetření), vyšetření bude provedeno pouze laboratoří s povolenou činností pro laboratorní diagnostiku.

Výše příspěvku a způsob výpočtu:

Podle odstavce 1:

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceSazba
1.Zakládání zvěřních políček pro spárkatou zvěř nebo pro drobnou zvěř
- první založeníKč/haGa14000
- udržování a obnova zvěřních políček v dalších letechKč/haGa22000
Zřizování napajedel pro zvěřKč/ksGa31 000
2.Vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře v lokalitách jejich přirozeného výskytu
- tetřev hlušecKč/ksGb114 000
- tetřívek obecnýKč/ksGb211 000
- koroptev polníKč/ksGb3200
Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nové betonové noryKč/ksGb42 500
Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízeníKč/ksGb51 000
Pořízení nebo výroba a umístění přenosných přístřešků pro koroptveKč/ksGb6500
Komorování koroptvíKč/ksGb7200
Pořízení nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptákyKč/ksGb81 000
3.Oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy
- kozy bezoárovéKč/ksGc11 500
- bílého jelenaKč/ksGc22 500
4.Použití dravců v ochraně rostlin - ochrana zemědělských kultur proti hlodavcům
- výroba a instalace hnízdních podložek a budekKč/ksGd1500
- výroba a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce (berličky) na zemědělské půděKč/ksGd240
5.Medikované premixy pro přidávání do krmiv pro léčbu a prevenci parazitóz u spárkaté zvěřeKč/kgGe1100

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek; u příspěvku podle písm. c) a e) je rozhodující počet kusů k 31. březnu běžného roku maximálně však do výše normovaného stavu stanoveného orgánem státní správy myslivosti.

Podle odstavce 2:

- do 80 % skutečně vynaložených nákladů na laboratorní vyšetření,

- výši příspěvku v procentech na předmět příspěvku stanoví podací místo na začátku běžného roku,

- žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty,

- příspěvek může být poskytnut pouze na laboratorní vyšetření provedené a vyúčtované v běžném roce.

Podmínky přiznání příspěvku:

- hospodárné využití prostředků.

Podle odstavce 1

písm. a)

- kultura, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem zemědělské komerční činnosti a musí sloužit svému účelu,

- pro přiznání příspěvku je rozhodující období, ve kterém začne zvěřní políčko nebo biopás sloužit svému účelu,

- minimální výměra zakládaného zvěřního políčka nebo biopásu je 0,1 ha, maximální výměra je 1 ha,

- počet zvěřních políček nebo biopásů je maximálně 0,5 ha na 100 ha honitby,

- popis a rozmístění napajedel pro zvěř, včetně zakreslení do mapy v měřítku 1:25 000.

písm. b)

- zvěř, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem komerční činnosti (např. prodej, poplatkový odstřel),

- chov a vypuštění zvěře musí splňovat podmínky zvláštního právního předpisu26),

- všichni jedinci budou trvale označeni značkami a bude o nich vedena evidence stavu,

- vypuštění jedinců do honitby bude provedeno za účasti zástupce podacího místa a o provedeném vypuštění bude vypracován zápis,

- minimální počet jedinců vypouštěných do honitby je 30 ks koroptve polní,

- při vypouštění tetřeva hlušce dodržet minimální poměr pohlaví 1:1 a při vypouštění tetřívka obecného dodržet minimální poměr 1:4 ve prospěch slepic,

- příspěvek na umělou noru, lapací zařízení, nebo hnízdní budku pro vodní ptáky lze poskytnout jednou za 10 let a o instalaci bude zástupcem podacího místa vypracován zápis,

- příspěvek na přenosný přístřešek pro koroptve lze poskytnout jednou za 10 let,

- příspěvek se poskytne na každý živý kus koroptve polní znovu vypuštěný do volné přírody,

- žadatel musí doložit povolení k odchytu koroptve polní za účelem komorování vydané podle zvláštního právního předpisu27),

- vypuštění komorovaných jedinců koroptve polní do honitby bude provedeno za účasti zástupce podacího místa a o provedeném vypuštění bude vypracován zápis.

písm. c)

- žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na rok 200728),

- žadatel vede evidenci chovaných jedinců.

písm. e)

- žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na rok 200728).

Podle odstavce 2

- žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na rok 200728).

Žadatel:

- uživatel honitby

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

Podle odstavce 1

písm. a)

- písemný souhlas vlastníka nebo nájemce pozemku, pokud uživatel honitby není vlastníkem pozemku,

- zákres do mapy v měřítku 1:25 000

písm. b)

- koncepce podpory ohroženého druhu,

- zpracovaný plán opatření a způsobu vypouštění na běžný rok,

- v případě instalace nových betonových nor, technická dokumentace k výrobě a zabudování nor včetně zakreslení do mapy 1:25 000,

- v případě vypouštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře a komorování koroptví pravomocný souhlas či výjimku dle § 54 odst. 3 či § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

písm. c)

- koncepce podpory ohroženého druhu a v souladu s ní schválený plán mysliveckého hospodaření na rok 200728),

písm. d)

- projekt ochrany konkrétních ploch dravci, včetně zakreslení rozmístnění hnízdních podložek, budek nebo berliček do mapy 1:25 000 se zřetelným označením budek nebo berliček rozmístěných v minulých letech, na které byl poskytnut příspěvek a nově instalovaných, na které je žádán příspěvek,

písm. e)

- protokol o laboratorním vyšetření,

- schválený plán mysliveckého hospodaření na rok 200728).

Termín podání žádosti o příspěvek:

- žadatel podává jednu žádost do 31. května 2007.

Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů s výpočtem výše příspěvku u předmětu příspěvku podle odstavce 2 a termín předložení zápisu o vypouštění podle odst. 1 b):

- do 15. listopadu 2007.

H. Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě

Předmět příspěvku:

- zpracování plánu v digitální formě.

Kritéria příspěvku:

- rozsah zpracování plánu v digitální formě.

Sazba příspěvku:

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceSazba
1.numerická a grafická data plánu v digitální forměKč/haH11350

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a rozlohy lesa v hektarech, které jsou uvedeny v Průvodním listu k plánu.

Podmínky přiznání příspěvku:

- platnost stávajícího plánu končí v roce 2006, v případě sloučení několika plánů žadatele končí platnost v roce 2006 alespoň jednoho z nich. Za splnění této podmínky se považuje i případ, kdy povinnost vyhotovení plánu vznikne žadateli v důsledku majetkových změn či změn charakteru nemovitosti, dále se za splnění této podmínky považuje i případ, kdy žadateli skončila platnost plánu již v předchozích letech, žadatel vypracoval návrh nového plánu a probíhá jeho schvalování,

- doba platnosti nově vyhotovovaného plánu nesmí být kratší než 10 let,

- předání nově vyhotoveného plánu v digitální formě schvalujícímu orgánu státní správy lesů na technickém nosiči dat a souhlas žadatele s využíváním těchto dat pro potřeby orgánů státní správy lesů, včetně jejich uložení do datového skladu organizační složky státu zřízené Ministerstvem zemědělství,

- soulad výstupů s informačním standardem lesního hospodářství v rozsahu povinných položek, které vydává Ministerstvo zemědělství, jehož uveřejnění je oznámeno ve Věstníku Ministerstva zemědělství.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- Průvodní list k plánu podle vzoru v části 3.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 60 dnů od doručení dokladu o schválení plánu vlastníkovi lesa.

Přechodná ustanovení:

- žádosti podané podle těchto pravidel po 1. říjnu 2007 mohou být uhrazeny z prostředků roku 2008.

I. Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích

Předmět příspěvku:

a) práce související se zachováním a reprodukcí genových zdrojů lesních dřevin,

b) zakládání a provoz semenných sadů (matečnic, klonových archivů),

c) mimořádná opatření při kalamitách způsobených biotickými i abiotickými činiteli (nelze uplatnit na běžnou ochranu a prevenci).

Výše příspěvku:

- do 80 % skutečně vynaložených přímých nákladů v souladu se schválenou kalkulací,

- výši příspěvku v procentech na předmět příspěvku stanoví podací místo na začátku běžného roku,

- žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty.

Podmínky přiznání příspěvku:

- hospodárné využití prostředků.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu 17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

- kalkulace přímých nákladů podle jednotlivých výkonů s uvedením množství technických jednotek,

- u kalamit stanovisko Lesní ochranné služby,

- u žádostí podle písm. b) uznávací list semenného sadu (matečnic, klonových archivů), u semenných sadů (matečnic, klonových archivů) dosud neuznaných potvrzení pověřené právnické osoby, že je objekt registrován, u nově zakládaných semenných sadů (matečnic, klonových archivů) doložit odborný posudek pověřené právnické osoby.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 31. května 2007,

- na kalamity do 30. října 2007.

Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů s výpočtem výše příspěvku v souladu se schválenou kalkulací:

do 29. listopadu 2007.

J. neobsazeno

K. Chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců

Předmět příspěvku:

a) úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu v roce podání žádosti o příspěvek u plemen psů český teriér a český fousek,

b) úspěšný odchov loveckého dravce29) vyvedeného z umělého chovu Qestřáb lesní, sokol stěhovavý, raroh velký, orel skalní).

Sazba příspěvku:

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceSazba
1.Úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu u plemen psů
- český teriérKč/zkouškaKa12 000
- český fousekKč/zkouškaKa22 000
2.Úspěšný odchov dravce vyvedeného z umělého chovu
- jestřáb lesníKč/ksKb17 000
- sokol stěhovavýKč/ksKb25 000
- raroh velkýKč/ksKb35 000
- orel skalníKč/ksKb45 000

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek.

Podmínky přiznání příspěvku:

- lovečtí dravci budou trvale nezaměnitelně označeni,

- příspěvek se poskytuje na plně opeřeného loveckého dravce v dobrém zdravotním stavu a dobré fyzické kondici ve věku od 3 do 7 měsíců.

Žadatel:

- majitel loveckého psa nebo majitel umělého chovu loveckého dravce.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.

U příspěvků podle písm. a)

- potvrzení o úspěšně vykonaných zkouškách psa z výkonu,

U příspěvků podle písm. b)

- osvědčení nebo výjimka ze základních podmínek zvláště chráněných živočichů30),

- potvrzení o složení sokolnické zkoušky,

- potvrzení o členství v sokolnické organizaci.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 29. října 2007.

3. Vzory formulářů

Definice a výpočet ukazatele dluhové služby

Definice a výpočet ukazatele dluhové služby

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmen A až D přílohy č. 10 k zákonu č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007

Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmen A, B a D přílohy č. 10 k zákonu č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007

Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene C přílohy č. 10 k zákonu č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene G přílohy č. 10 k zákonu č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007

Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene G přílohy č. 10 k zákonu č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene H přílohy č. 10 k zákonu č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene I přílohy č. 10 k zákonu č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007

Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene I přílohy č. 10 k zákonu č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene K přílohy č. 10 k zákonu č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007

Průvodní list k lesnímu hospodářskému plánu (LHP)

1) § 62 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

2) § 24 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

3) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

5) § 139 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.

6) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

8) § 46 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb.

9) Například zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

10) Například § 15 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

11) § 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

12) Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.

13) Vyhláška č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí.

14) Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin a vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.

15) Příloha č. 2 vyhlášky č. 29/2004 Sb.
Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin).

16) Příloha č. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb.

17) § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb.

18) Příloha č. 16,17 a 18 vyhlášky č. 29/2004 Sb. Zákon č. 149/2003 Sb.

19) § 2 odst. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb.

20) § 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

21) § 7 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

22) § 8 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

23) Zákon č. 449/2001 Sb.

24) § 2 odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

25) § 45 zákona č. 449/2001 Sb.
§ 14 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.

26) § 56 zákona č. 114/1992 Sb.
§ 5 zákona č. 449/2001 Sb.

27) § 40 zákona č. 449/2001 Sb.
§ 56 zákona č. 114/1992 Sb.

28) § 36 zákona č. 449/2001 Sb.

29) § 44 zákona č. 449/2001 Sb.

30) § 54 nebo § 56 zákona č. 114/1992 Sb.

Příloha č. 11 k zákonu č. 622/2006 Sb.

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2007 a způsobu kontroly jejich užití

[podle § 102 odst. 3 zákona č. 254/ 2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů]

1. Obecné podmínky

(1) Podle závazných pravidel poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2007 a způsobu kontroly jejich užití (dále jen „závazná pravidla“) se poskytují finanční prostředky (dále jen „podpora“) k úhradě výdajů na opatření ve veřejném zájmu, na základě priorit stanovených Ministerstvem zemědělství (dále jen „ministerstvo“) pro rok 2007, zejména na:

a) prevenci před povodněmi, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),

b) odstraňování povodňových škod, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),

c) obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),

d) podporu procesu plánování v oblasti vod, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),

e) ostatní opatření ve vodním hospodářství.

(2) Podporou se pro účely závazných pravidel rozumí dotace příspěvkovým organizacím a ostatním právnickým a fyzickým osobám nebo výdaje na činnost organizační složky státu, poskytnuté na stanovený účel podle zvláštního právního předpisu2).

(3) Podporu podle odstavce 1 na základě žádosti poskytuje ministerstvo, které je zároveň podacím místem pro podání žádosti.

(4) Žadatel odpovídá za to, že všechny jím uvedené údaje v žádosti jsou úplné a pravdivé. Pokud v období od podání žádosti do doby před vydáním rozhodnutí o poskytnutí podpory dojde ke změnám, je žadatel povinen tyto změny doložit.

(5) Podpora je poskytována na kapitálové i běžné výdaje.

(6) Na poskytnutí podpory není právní nárok.

(7) Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního poměru nebo obdobného poměru přicházejí do styku s osobními údaji žadatelů uvedenými v žádostech, mají povinnost zachovávat mlčenlivost dle zvláštního právního předpisu3).

(8) Podpora může být poskytnuta pouze za předpokladu, že žadatel potvrdí na žádosti o podporu svým podpisem souhlas se zveřejněním údajů v následujícím rozsahu:

a) jméno a příjmení žadatele, je-li fyzickou osobou, nebo obchodní firma nebo název, je-li právnickou osobou nebo organizační složkou státu,

b) identifikační číslo, je-li přiděleno,

c) úplná adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby nebo organizační složky státu (u cizinců s povolením k pobytu na území České republiky adresa místa pobytu),

d) předmět podpory,

e) výše poskytnuté podpory.

(9) Podporu nelze poskytnout na ukončenou akci, u které již bylo ukončeno financování, nebo u které již požádal investor o vydání kolaudačního rozhodnutí.

(10) Žádosti jsou evidovány na ministerstvu dnem přijetí.

(11) Je-li předložená žádost neúplná nebo nesprávně vyplněna, vyzve ministerstvo žadatele k odstranění nedostatků. Po odstranění nedostatků bude žádost zařazena do pořadí pro projednání udělení podpory. Pokud žadatel neodstraní nedostatky v termínu stanoveném ve výzvě, bude žádost zamítnuta.

(12) Pro objektivní posouzení žádosti je ministerstvo oprávněno vyžádat si doplňující údaje a doklady.

(13) Efektivní využívání státních finančních prostředků bude podpořeno tak, že u akcí o předpokládaných nákladech přesahujících 2 mil. Kč (bez DPH) budou zakázky oznámeny a zveřejněny v Informačním systému veřejné správy (§§ 146 až 157 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) a budou zadány formou otevřeného řízení podle § 27 zákona, s váhou pro hodnocení kritéria „nabídková cena“ ve výši minimálně 60 %.

(14) Ministerstvo o žádostech rozhoduje na základě odborného technicko-ekonomického posouzení akce, podle kritérií dané podpory, v souladu s těmito závaznými pravidly a zvláštním právním předpisem4). Podle povahy akce ministerstvo rozhodne, zda technicko-ekonomické posouzení akce provede vlastními či externími odbornými posuzovateli.

(15) U akcí, na které byly podle závazných pravidel platných pro příslušný kalendářní rok přijaly žádosti o podporu v jednotlivých programech v kalendářním roce předcházejícím roku, v němž je navrženo zahájení financování, platí přiměřeně ustanovení závazných pravidel platných v roce přijetí žádosti.

(16) Podpory jsou přiznávány podle důležitosti z hlediska zájmů státu do vyčerpání finančních limitů stanovených pro podpory ministerstva podle odstavce 1 v běžném kalendářním roce. V případě, že nebudou na některou podporu dle části 2 závazných pravidel vyčleněny finanční prostředky v rámci rozpočtové kapitoly ministerstva, nebude tato podpora realizována.

(17) Podpory jsou poskytovány na základě rozhodnutí vydaného ministerstvem. Na toto rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení5). O zamítnutí žádosti ministerstvo žadatele vyrozumí.

(18) Podpory jsou poskytovány:

a) pro účastníky programů podle částí 2 A „Podpora prevence před povodněmi“, 2 B „Podpora na odstraňování povodňových škod“, 2 C „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem“ a 2 D „Podpora procesu plánování v oblasti vod“, na základě zvláštních právních předpisů6),

b) pro účastníky podpor dle části 2 E „Podpora na ostatní opatření ve vodním hospodářství“ na základě zvláštního právního předpisu7).

(19) Náklady, které jsou kryty z poskytnutých peněžních prostředků formou podpory, účtuje příjemce samostatně a prokazuje je účetními doklady.

(20) Je-li poskytnuta podpora podle těchto závazných pravidel, nelze na její předmět poskytnout v tomtéž roce jinou podporu nebo dotaci či příspěvek ze státního rozpočtu.

(21) V případě, že příjemce podpory nemůže splnit předmět podpory z vážných důvodů a na tento předmět mu byla poskytnuta podpora, je povinen o tom neprodleně informovat ministerstvo. Ministerstvo může novým rozhodnutím převést podporu na jinou osobu včetně všech práv a povinností. V případě úmrtí příjemce podpory bude postupováno v souladu s ustanovením občanského zákoníku o dědění.

(22) Porušení zvláštních právních předpisů8) může být důvodem k zamítnutí žádosti o podporu podle těchto závazných pravidel.

(23) Po ukončení akce ve lhůtě stanovené v rozhodnutí je příjemce podpory dle částí 2 A až 2 D povinen předložit ministerstvu dokumentaci závěrečného vyhodnocení v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem9).

(24) Kontrola dodržení podmínek stanovených těmito závaznými pravidly se vykonává podle zvláštního právního předpisu4).

(25) V případě zjištění, že na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů byla poskytnuta podpora, vrátí příjemce podpory neoprávněně čerpané prostředky na příslušný účet ministerstva.

(26) Porušení podmínek, na něž je vázáno poskytnutí podpory, je porušením rozpočtové kázně podle zvláštního právního předpisu10). V případě zjištění porušení rozpočtové kázně uloží odvod za porušení rozpočtové kázně, jakož i penále finanční úřad v řízení podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Finanční úřad i příjemce podpory jsou povinni tuto skutečnost oznámit ministerstvu.

(27) Ministerstvo si vyhrazuje právo neproplatit přiznanou částku podpory v případě zjištění skutečností opravňujících k úpravě rozhodnutí o poskytnutí podpory nebo v případě vládou schválených regulačních opatření. Dojde-li k úpravě rozhodnutí z důvodů vládou schválených regulačních opatření, nabídne ministerstvo žadateli rozložení financování akce do následujícího roku. Nepřijme-li žadatel tuto nabídku, proplatí ministerstvo žadateli prokazatelně vynaložené náklady na přípravu akce v plné výši a náklady vynaložené na realizaci akce do výše, stanovené podle míry regulačních opatření, vyjádřené v procentech.

(28) Nebude-li do 30. listopadu 2007 na akci, jejíž financování žadatel uvažoval zahájit v roce 2007, a na niž podal žádost dle části 2 C až 2 D, vydán registrační list akce, považuje se žádost za zamítnutou z důvodu nedostatku finančních prostředků.

(29) Bude-li zrušena vyhláška č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, ministerstvo se zmocňuje zveřejnit na svých internetových stránkách metodický pokyn pro žadatele o podporu s instrukcemi pro podávání a administraci žádostí dle nové vyhlášky.

(30) Ministr zemědělství je oprávněn v mimořádných případech a ve veřejném zájmu, např. při ohrožení zdraví a životů obyvatel nebo při hrozících škodách velkého rozsahu, udělit výjimku oproti ustanovením těchto závazných pravidel.

2. Podpory

2 A. Podpora prevence před povodněmi

podle § 102 odst. 1 písm. e), g), h) vodního zákona

Podpora se poskytuje v rámci:

a) programu 229 060 - „Prevence před povodněmi“, přičemž v r. 2007 budou financovány pouze akce s vydaným Rozhodnutím o účasti státního rozpočtu na financování akce z předchozích let, které se řídí závaznými pravidly platnými v roce podání žádosti,

b) programu 129 120 - „Podpora prevence před povodněmi II“, který se řídí následujícími pravidly:

I. Předmět podpory:

a) Podpora protipovodňových opatření s retencí (podprogram 129 122):

- výstavba, rekonstrukce a obnova vodních nádrží a jejich hrází, a dále zajištění jejich oprav,

- výstavba, rekonstrukce a obnova suchých nádrží a jejich hrází, a dále zajištění jejich oprav,

- výstavba a rekonstrukce stavebních objektů území určených k rozlivům povodní;

b) Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků (podprogram 129 123):

- zvyšování průtočné kapacity koryt vodních toků (zejména rozšířením nebo prohloubením koryta) a zajištění rekonstrukcí a oprav souvisejících objektů a zařízení, k regulaci průtokových a odtokových podmínek,

- ochranné hráze (rovněž mobilní hrazení nebo stěny jako součást systémových opatření správců vodních toků),

- odlehčovací koryta a štoly,

- zvyšování průtočné kapacity jezů,

- rekonstrukce hrází,

- stabilizace koryt vodních toků;

c) Podpora zvyšování bezpečnosti vodních děl (podprogram 129 124);

d) Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů (podprogram 129 125);

e) Úhrada výdajů uskutečněných v roce 2006 na realizaci protipovodňového opatření ve veřejném zájmu „Labe, Ústí nad Labem, zvýšení ochrany městské části Střekov“ definovaného předmětem podpory dle části 2 A odst. I. písm. b).

II. Forma podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a) a b) je poskytována podpora na kapitálové a běžné výdaje. Podporu na běžné výdaje lze poskytnout pouze Zemědělské vodohospodářské správě (dále jen „ZVHS“);

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c), d) a e) je poskytována podpora na kapitálové výdaje.

III. Žadatel a navrhovatel:

Žadatel o podporu:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a) a b): státní podniky Povodí11), ZVHS, Lesy České republiky, s.p. a správci drobných vodních toků určení ministerstvem dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c): státní podniky Povodí11),

c) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. d): státní podniky Povodí11) a ZVHS,

d) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. e): státní podniky Povodí11).

Navrhovatelem protipovodňového opatření může být správce vodního toku, nebo obec, město, sdružení obcí či kraj.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu nebo žádosti o posouzení návrhu protipovodňového opatření:

- žádosti o podporu se podávají průběžně, nejpozději do 30. března 2007 pro akce, jejichž financování žadatel uvažuje zahájit v roce 2007 a do 30. listopadu 2007 pro akce, jejichž financování žadatel uvažuje zahájit v roce 2008,

- žádosti o posouzení návrhu protipovodňového opatření se podávají v termínu od 1. února do 30. března 2007 a v termínu od 1. října do 30. listopadu 2007,

- místem podání žádosti o podporu nebo žádosti o posouzení návrhu protipovodňového opatření je odbor programového financování ve vodním hospodářství ministerstva.

V. Kritéria podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a), b) a e):

- přednostní řešení území s vyšší pravděpodobností výskytu povodňových situací s ohledem na hydrologické poměry a nebo možnost vzniku velkých povodňových škod,

- návaznost na zpracované generely protipovodňové ochrany daného území, využití studií odtokových poměrů nebo studií pro stanovení záplavových území, pokud jsou pro dané území vytvořeny,

- efektivnost vynaložených nákladů na realizaci opatření vzhledem k chráněným hodnotám a přínosům, s využitím moderních metod a postupů,

- integrace do připravovaných plánů v oblasti vod nebo soulad s platným Směrným vodohospodářským plánem,

- spoluúčast vlastních zdrojů žadatele (nevztahuje se na ZVHS), územních rozpočtů či fondů Evropské unie,

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c) a d):

- počet ohrožených měst a obcí, odhad počtu ohrožených obyvatel, výskyt povodňových situací v zájmovém území v posledních letech včetně uvedení velikosti kulminačních průtoků těchto povodní (pokud jsou k dispozici), odhad možných povodňových škod nebo uvedení skutečných škod způsobených povodněmi (je-li tento údaj k dispozici).

VI. Způsob výpočtu podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a), b) a c):

- u státních podniků Povodí11), ZVHS a s.p. Lesy České republiky: úhrada do výše 100 % výdajů na: dokumentaci pro územní a stavební řízení, související investorské a inženýrské činnosti, výkupy pozemků a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby a výdajů na vlastní realizaci, zjištěných dle dokumentace pro stavební řízení, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního předpisu12), úhrada výdajů na odstranění sedimentů se poskytuje maximálně do výše 210,- Kč na 1 m3 vytěženého sedimentu,

- u správců drobných vodních toků určených ministerstvem dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů: úhrada do výše 80 % výdajů na: výkupy pozemků a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby a na vlastní realizaci, zjištěných dle dokumentace pro stavební řízení, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního předpisu12),

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. d):

- výši podpory, do 100 % výdajů, ministerstvo stanoví podle velikosti zájmového území (např. objem nutných geodetických prací, délka zpracovaného úseku v km, plocha povodí v km2, průměrná šířka inundace),

c) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. e):

- úhrada ve výši do 100 % výdajů uskutečněných v roce 2006, po předchozím souhlasu ministerstva.

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost o poskytnutí podpory (formulář A v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- prohlášení žadatele (formulář C v části 3),

- technická zpráva dle formuláře D v části 3,

- vyplněný formulář indikátorů, ukazatelů a parametrů akce (formulář V v části 3),

- doklad, že žadatel je správcem drobného vodního toku určeným ministerstvem dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

- stanovisko správce povodí13) (je-li žadatelem jiný subjekt než správce povodí, ZVHS nebo Lesy České republiky, s.p.),

- výpočet ukazatele dluhové služby ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 346/2004 o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby, vypočtený dle formuláře P v části 3 (je-li žadatelem obec),

- formuláře RA 80 až RA 8214) a dále u akcí s účastí státního rozpočtu vyšší než 10 000 000 Kč formuláře RA 86 až RA 8914), na pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. e) rovněž:

- písemná žádost doložená čestným prohlášením, že podpora na úhradu výdajů nebyla v aktuálním roce čerpána z jiných zdrojů,

- smlouva o úvěru, případně veškeré dodatky k této smlouvě,

- doklad banky o předpokládané výši úhrady jistiny v roce 2007.

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář F v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

- u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),

- návrh smlouvy,

- pravomocné stavební povolení nebo ohlášení,

- formuláře RA upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky12), a pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. e) rovněž:

- aktuální sdělení banky o čerpání úvěru a o výši úhrady jistiny.

IX. Podmínky přiznání podpory:

- jedná se o akci protipovodňového charakteru, která naplňuje stanovené závazné ukazatele ve schválené dokumentaci programu,

- dodržení osnovy studie stanovování záplavových území, studie odtokových poměrů,

- kladný posudek environmentálního experta,

- kladný posudek strategického experta,

- dodržení všech parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- doložení doplňku žádosti včetně příloh (formulář F v části 3),

- doložení platné smlouvy v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce,

- doložení vyplněného formuláře dle odst. 3 § 4 vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách (jednotný formulář 3), a doklad o jeho uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách (pouze pokud již nebyly tyto doklady předloženy jako náležitost doplňku žádosti) - v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce,

- pro závěrečné vyhodnocení akce doložení aktualizovaného formuláře V z části 3, a pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. e) rovněž:

- doložení uzavřené úvěrové smlouvy s bankou,

- doložení účelu použití komerčního úvěru na akci definovanou předmětem podpory dle části 2 A odst. I. písm. b).

X. Zvláštní ustanovení:

Navrhovatel předloží „Žádost o posouzení návrhu protipovodňového opatření“ včetně:

- studie proveditelnosti zpracované podle osnovy dle přílohy U v části 3 závazných pravidel, nebo se zpracovanou dokumentací pro územní řízení,

- vyjádření správce povodí (s.p. Povodí) k navrhovanému opatření, hodnotící zejména systémovost opatření a jeho vliv v povodí,

- vyjádření správce vodního toku, tedy potenciálního žadatele - investora, zda požaduje převedení navrhovaného opatření (nebo jeho části) po realizaci do vlastnictví navrhovatele, a v případě, že ano, pak rovněž včetně

- závazku navrhovatele s přiloženým usnesením zastupitelstva (zastupitelstev - v případě sdružení obcí), že navrhovatel po realizaci akce bezplatně převezme protipovodňové opatření (nebo jeho část) do svého majetku a bude se o ně starat s péčí řádného hospodáře bez dalších nároků na státní rozpočet.

Správce programu nechá podklady posoudit strategickým expertem programu podle jednotné metodiky, zpravidla na své náklady (může rozhodnout o posouzení na náklady navrhovatele).

2 B. Podpora na odstraňování povodňových škod

podle § 102 odst. 1 písm. f), k), n) vodního zákona

Podpora se poskytuje v rámci programu 229 110 - „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku“.

I. Předmět podpory:

Náprava povodňových škod vzniklých při povodních od roku 2000 na vodních tocích a souvisejících vodních dílech ve vlastnictví státu. Obnova vodních děl (včetně hlavních odvodňovacích zařízení) a koryt vodních toků po povodni včetně souvisejících objektů a zařízení, zejména v intravilánech obcí a dále na volných úsecích vodních toků tam, kde náprava povodňové škody obnoví významné vodohospodářské dílo, koryto vodního toku či protipovodňovou ochranu území, a dále obnova objektů a zařízení sloužících výzkumné činnosti ve vodním hospodářství prostřednictvím:

a) podprogramu 229 114 - „Odstranění následků povodní roku 2006“,

b) podprogramu 229 115, který bude vytvořen, pokud rozsah eventuelních dalších povodňových škod na státním vodohospodářském majetku na celém území České republiky v kalendářním roce přesáhne 100 mil. Kč nebo přesáhne-li výše vzniklých povodňových škod na státním vodohospodářském majetku na území oblasti povodí (vyhláška MZe č. 92/2002 Sb., o oblastech povodí) částku 50 mil. Kč v příslušném kalendářním roce.

II. Forma podpory:

Podpora je účelově vázaná a je poskytována na kapitálové i běžné výdaje.

III. Žadatel:

Státní podniky Povodí11), Lesy České republiky, s.p., ZVHS.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- žádosti o podporu na akce dle části 2 B odst. I. písm. a) v podprogramu 229 114, jejichž zahájení financování se uvažuje v roce 2007, se podávají průběžně, nejpozději do 30. března 2007,

- žádosti o podporu na akce dle části 2 B odst. I. písm. a) v podprogramu 229 114, jejichž zahájení financování se uvažuje v roce 2008, se podávají průběžně, nejpozději do 30. listopadu 2007,

- žádosti o podporu na akce dle části 2B odst. I. písm. b) v podprogramu 229 115, se podávají průběžně, nejpozději v termínu stanoveném ministerstvem,

- místem podání žádosti o podporu je odbor programového financování ve vodním hospodářství ministerstva.

V. Kritéria podpory:

Vyjádření omezené funkce - koryta vodního toku, vodních děl (včetně hlavních odvodňovacích zařízení) a dále objektů a zařízení sloužících výzkumné činnosti ve vodním hospodářství - v důsledku povodňové škody na státním vodohospodářském majetku jako např.:

- omezení průtočnosti nebo kapacity koryta vodního toku,

- snížení stability dna a břehů koryta vodního toku,

- ohrožení funkce stability objektů v korytě vodního toku včetně zařízení křižujících vodní tok,

- ohrožení funkce objektů a zařízení umístěných v jejich blízkosti sloužících výzkumné činnosti ve vodním hospodářství,

- snížení stability vodního toku jako významného krajinotvorného prvku v území,

- vliv poruchového stavu koryta na okolí včetně pozemků, porostů, staveb při březích apod.,

- odhad velikosti možných škod vzniklých v důsledku dalšího trvání poruchového stavu,

- efektivnost vynaložených nákladů na realizaci opatření s využitím moderních metod a postupů, v návaznosti na protokol o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní.

VI. Způsob výpočtu podpory:

- úhrada ve výši do 100 % nákladů stavebních prací a technologických dodávek. To se nevztahuje na ZVHS, jíž budou poskytovány prostředky na odstranění veškerých povodňových škod v plné výši, tj. včetně projektových, přípravných a ostatních prací (včetně výkupů pozemků a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby). Úhrada se provádí podle výsledků zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu12).

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost o poskytnutí podpory (formulář B v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- prohlášení žadatele (formulář C v části 3),

- technická zpráva dle formuláře E v části 3,

- protokol(y) z místního šetření o rozsahu povodňových škod (kopie) vztahující se k akci,

- vyjádření věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu, že se jedná o povodňovou škodu (pokud není součástí protokolu z místního šetření),

- zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce,

- situace území (povodí) v měřítku přiměřeném povaze akce s vyznačením úseku či místa navrhované realizace akce,

- formuláře RA 80 až RA 8214) a dále u akcí s účastí státního rozpočtu vyšší než 10 000 000 Kč formuláře RA 86 až 8914).

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář F v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

- u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),

- návrh smlouvy o dílo,

- pravomocné stavební povolení nebo ohlášení,

- formuláře RA upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky12).

IX. Podmínky přiznání podpory:

- jedná se o povodňovou škodu na státním vodohospodářském majetku,

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- doložení doplňku žádosti včetně příloh (formulář F v části 3),

- u akcí zahrnujících odstraňování sedimentů budou veřejné zakázky akcí o předpokládaných nákladech přesahujících 2 mil. Kč (bez DPH) zadány s váhou pro hodnocení kritéria „nabídková cena“ ve výši minimálně 80 %,

- doložení platné smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce,

- doložení vyplněného formuláře dle odst. 3 § 4 vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách (jednotný formulář 3), a doklad o jeho uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách (pouze pokud již nebyly tyto doklady předloženy jako náležitost doplňku žádosti) - v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce.

2 C. Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem

podle § 102 odst. 1 písm. g) a j) vodního zákona

Podpora se poskytuje v rámci:

a) programu 229 210 - „Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží“, pouze na akce s vydaným Rozhodnutím o účasti státního rozpočtu na financování akce z předchozích let nebo vydaným příslibem podpory pro rok 2007, které se řídí závaznými pravidly platnými v roce podání žádosti,

b) programu 129 130 - „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží“, který se řídí následujícími pravidly:

I. Předmět podpory:

a) obnova a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů, za účelem obnovy jejich základních funkcí, zlepšení bezpečnosti jejich provozu (zejména za povodňových situací), zlepšení vodohospodářských a mimoprodukčních funkcí s důrazem na posílení jejich retenčních schopností,

b) odbahnění nejvíce zanesených rybníků,

c) výstavba vodních nádrží k ochraně před povodněmi a suchem,

d) odstranění povodňových škod na hrázích a objektech rybníků a vodních nádrží způsobených případnou povodní v roce 2007 a jednotlivě přesahujících 250 tis. Kč, za předpokladu, že na tyto škody budou uvolněny prostředky nad rámec prostředků schválených ve státním rozpočtu na program 129 130.

II. Forma podpory:

- podpora je účelově vázaná a je poskytována na kapitálové i běžné výdaje.

III. Žadatel:

Žadatel o podporu může být pouze subjekt podnikající v zemědělské prvovýrobě, provozující chov a lov ryb na rybníku či vodním díle, na který je poskytována podpora, a splňující podmínku, že se jedná o:

- právnickou osobu, podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zapsanou v evidenci zemědělského podnikatele podle § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,

- fyzickou osobu zapsanou v evidenci zemědělského podnikatele podle § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů,

- Školní rybářství Protivín (IČ 00072648),

- Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech (IČ 60076658),

- organizační jednotky Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- žádosti o podporu se podávají průběžně, nejpozději do 30. března 2007,

- žádosti o podporu dle části 2 C odst. I. písm. d) se podávají průběžně, nejpozději v termínu stanoveném ministerstvem,

- právnické osoby podávají žádost na odbor zemědělské agentury a pozemkového úřadu ministerstva příslušný podle místa sídla právnické osoby,

- podnikající fyzické osoby podávají žádost na odbor zemědělské agentury a pozemkového úřadu ministerstva příslušný podle sídla zapsaného v evidenci zemědělského podnikatele.

V. Kritéria podpory:

- obnova a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů, jejichž základní parametry nejsou v souladu s normami a je ohrožena bezpečnost vodního díla, nebo je narušena nebo významně omezena jejich vodohospodářská funkce,

- celkové odbahnění rybníků a vodních nádrží o katastrální výměře 1 až 30 ha, u kterých vrstva sedimentu převyšuje průměrnou výšku 40 cm,

- zlepšení bezpečnosti provozu rybníků a vodních nádrží za povodní,

- výstavba vodních nádrží o katastrální výměře (nebo výstavba soustavy vodních nádrží nacházejících se ve stejném dílčím hydrologickém pořadí, a zároveň ve stejném katastrálním území, nebo v sousedních katastrálních územích, v součtu o katastrální výměře) větší než 1 ha, jejichž hlavním účelem bude ochrana před povodněmi a suchem (povolen pouze extenzivní chov ryb),

- efektivnost vynaložených nákladů.

VI. Způsob výpočtu podpory:

- úhrada do výše 100 % nákladů na vlastní realizaci (zahrnující stavební práce a technologické dodávky) a u výstavby nových vodních nádrží i na výkupy pozemků (ve výši podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) nutných pro realizaci stavby. Úhrada nákladů na odbahnění se poskytuje maximálně do výše 210,- Kč na 1 m3 vytěženého sedimentu. Úhrada se provádí na základě výsledků zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu12).

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost o poskytnutí podpory (dle formuláře G v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- čestné prohlášení (dle formuláře H v části 3),

- technická zpráva dle formuláře I v části 3,

- ověřená kopie osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele (ne starší než 3 měsíce) s předmětem činnosti chov ryb, podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (je-li žadatelem fyzická osoba nebo právnická osoba podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, věznění pozdějších předpisů), nebo

- zřizovací listina, respektive její ověřená kopie, uvádějící chov ryb mezi činnostmi provozovanými žadatelem (je-li žadatelem příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem), nebo

- statut, respektive jeho ověřená kopie, uvádějící chov ryb mezi činnostmi provozovanými žadatelem (je-li žadatelem vysoká škola či její organizační jednotka), nebo

- výpis z registru ekonomických subjektů (je-li žadatelem právnická osoba, která není zapsaná v obchodním rejstříku),

- doklad, že žadatel rybářsky hospodaří15) na více než 20 ha vodních ploch na základě vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu (tutéž plochu lze uplatňovat pouze jedenkrát, např. při bezpodílovém spoluvlastnictví rybníků) (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d),

- doklad evidence o hospodaření na předmětu podpory podle zvláštního právního předpisu15), prokázaný za období minimálně posledních tří let, podepsaný žadatelem (jeli žadatelem fyzická osoba), nebo podepsaný statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu s otiskem razítka právnické osoby (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c),

- doklad o vlastnictví, nájmu nebo o jiném právním vztahu k vodnímu dílu (pozemkům dotčeným stavbou - pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c), doložený výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímkem katastrální mapy, ne staršími než 3 měsíce; ve výpisu bude pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. a), b) a d) uvedeno: druh pozemku - vodní plocha, způsob využití - rybník, nebo vodní nádrž umělá,

- doklad o registraci žadatele k dani z přidané hodnoty (je-li žadatel jejím plátcem),

- stanovisko správce příslušného povodí13) (státního podniku Povodí) k připravované akci (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d) v případě, že akce nebude podléhat stavebnímu povolení),

- stanovisko správce vodního toku pod vodním dílem k připravované akci (nebo doložení skutečnosti, že určeným správcem tohoto vodního toku je žadatel),

- stanovisko věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu16), v jehož správním území se předmět podpory nachází, ve kterém bude uvedeno, zda akce, na kterou se vztahuje žádost, bude podléhat ohlášení nebo stavebnímu povolení,

- odpovídající vyjádření (rozhodnutí, stanovisko) věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody17), v jehož správním území se vodní dílo nachází, nebo bude nacházet, k připravované akci,

- kopie posudku o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu (dle § 61 zákona č. 254/2001 Sb.) v případě, že se jedná o změnu stavby vyžadující stavební povolení,

- výškopisné a polohopisné zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže před započetím těžby sedimentu (podélný řez a příčné řezy ve vzdálenosti max. 40 metrů), stanovení průměrné výšky sedimentu a odhad kubatury sedimentu, vše provedené odborně způsobilou osobou18) (tyto náležitosti pouze pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka nebo vodní nádrže),

- doložení interpretovaných údajů (zpracovaných ve formě příčných a podélných profilů, vrstevnicových plánů a kubatur) z metod radarového či sonarového měření vrstvy sedimentu, provedených odborně způsobilou osobou18) - v případě, že uváděná vrstva sedimentu převyšuje průměrnou výšku 80 cm,

- kopie protokolu z místního šetření o rozsahu povodňových škod (vztahujícího se kakci), který byl vypracován podle metodiky stanovené ministerstvem (pouze pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d),

- formuláře RA 80 až RA 8214), a dále u akcí s účastí státního rozpočtu vyšší než 10 000 000 Kč formuláře RA 86 až 8914).

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář J v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

- u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),

- zadávací dokumentace veřejné zakázky,

- návrh smlouvy o dílo,

- položkový rozpočet akce potvrzený zhotovitelem,

- výškopisné a polohopisné zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže provedené nejdříve po 30 dnech od vypuštění rybníka nebo vodní nádrže, avšak před započetím těžby sedimentu (ve stejných profilech jako u zaměření, které tvoří základní náležitost žádosti), upřesnění průměrné výšky sedimentu a upřesnění odhadu kubatury sedimentu, vše provedené odborně způsobilou osobou18) (pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka nebo vodní nádrže). Tyto náležitosti není potřeba znovu předkládat pouze v případě, pokud měření předložené jako základní náležitost žádosti dle části 2 C odst. VII. bylo provedeno v době, kdy rybník nebo vodní nádrž byly vypuštěny déle než 3 měsíce,

- pravomocné stavební povolení nebo ohlášení,

- pravomocné rozhodnutí o povolení k nakládání s povrchovými vodami k užívání těchto vod v rybníku nebo vodní nádrži, která je předmětem podpory, pro chov ryb za účelem podnikání19) (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c),

- hydrotechnický posudek bezpečnostních přelivů a bezpečnostních a výpustných zařízení vodního díla (nebo posudek bezpečnosti vodního díla při povodni20)), zpracovaný autorizovanou osobou18),

- návrh manipulačního a provozního řádu s rozčleněním prostor21) rybníka či vodní nádrže se stanoviskem správce vodního toku pod vodním dílem,

- údaje o nakládání s vytěženým sedimentem a o jeho uložení,

- údaje o pozemcích, na které bude vytěžený sediment ukládán, tj. snímky katastrálních map a výpis z katastru nemovitostí (případně informace o parcelách), ne starší než 3 měsíce, vše potvrzené katastrálním úřadem, dále souhlas uživatelů příslušných pozemků s ukládáním sedimentu,

- formuláře RA upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky12),

- tabulka parametrů sledovaných u jednotlivých akcí.

IX. Podmínky přiznání podpory:

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- dodržení kalkulace nákladů,

- kladný posudek strategického experta a environmentálního experta (v případě spolufinancování z úvěru od Evropské investiční banky),

- vyčlenění retenčního ochranného prostoru21) o velikosti minimálně 10 % z celkového (tj. ovladatelného i neovladatelného) prostoru21) rybníka nebo vodní nádrže (objem tohoto prostoru nebude zmenšen oproti stavu před realizací akce),

- u výstavby vodních nádrží dle části 2 C odst. I. písm. c): v manipulačním a provozním řádu vodní nádrže bude stanoveno, že každoročně v období od 15. listopadu do 31. března bude vodní nádrž vypuštěna a bude sloužit: jako suchá nádrž (poldr), nebo jako suchá nádrž s částečným stálým nadržením do 35 % z celkového prostoru nádrže, nebo do 35 % z celkového prostoru nově vybudovanou soustavy nádrží,

- prokázání, že bezpečnostní přelivy a bezpečnostní zařízení rybníka nebo vodní nádrže jsou schopny bezpečně převést průtok odpovídající Q100 či vyšší v souladu s platnými předpisy,

- doložení doplňku žádosti, včetně příloh (formulář J v části 3) v termínu, který stanoví ministerstvo,

- doložení platné smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce,

- doložení vyplněného formuláře dle odst. 3 § 4 vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách (jednotný formulář 3), a doklad o jeho uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách (pouze pokud již nebyly tyto doklady předloženy jako náležitost doplňku žádosti) - v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce,

- doložení výškopisného a polohopisného zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže po ukončení těžby sedimentu ve stejných profilech jako před započetím odbahnění, a výpočet skutečného množství vytěženého sedimentu, vše provedené odborně způsobilou osobou18) (pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka),

- doložení čestného prohlášení žadatele o podporu, potvrzené odborně způsobilou osobou18), že údaj o množství vytěženého sedimentu odpovídá skutečnosti (formulář K v části 3) (pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka),

- po dobu realizace odbahnění bude veden stavební deník, který bude obsahovat údaje o použité mechanizaci (počet a druh těžebních a dopravních prostředků),

- počet žádostí jednoho žadatele o podporu, na které může žadatel v kalendářním roce 2007 podporu získat, se odvíjí od celkové rybářsky obhospodařované plochy (nevztahuje se na předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c) ad)). V případě, že žadatel rybářsky hospodaří na základě vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu22) na:

- méně než 100 ha vodní plochy, může podat jednu žádost najeden rybník,

- více než 100 ha vodní plochy, může podat dvě žádosti, každou najeden rybník, a v případě, kdy katastrální výměra ani jednoho z rybníků nepřesahuje 10 ha vodní plochy, může podat tři žádosti, každou najede rybník,

- pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c) může žadatel v roce 2007 podat jednu žádost na jednu vodní nádrž nebo jednu soustavu nádrží,

- pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d) není počet žádostí omezen.

X. Přechodná ustanovení

U žádostí, na které byl vydán v roce 2006 příslib podpory pro rok 2007, žadatel písemně potvrdí ministerstvu do 30. března 2007 platnost požadavku pro rok 2007 na formulářích zaslaných společně s příslibem. Omezení počtu žádostí dle části 2 C odst. IX. se vztahují na nově podané žádosti v r. 2007, nesouvisejí s přísliby z r. 2006.

2 D. Podpora procesu plánování v oblasti vod

podle § 102 odst. 1 písm. d) vodního zákona

Podpora se poskytuje v rámci programu 129 150 - „Podpora procesu plánování v oblasti vod“.

I. Předmět podpory:

a) Podpora informačního procesu plánování v oblasti vod (podprogram 129 151),

- sestavení modelů jednotlivých oblasti povodí,

- technické řešení báze informací o oblasti povodí, včetně komunikačního rozhraní umožňujícího vzdálený přístup v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů,

- úprava komunikačních rozhraní stávajících informačních systémů tak, aby byly schopné využívat báze informací o oblasti povodí,

b) Podpora podkladů pro návrh plánů oblastí povodí (podprogram 129 152).

- shromáždění demografických a hospodářských údajů,

- shromáždění informací o stavu ochrany před povodněmi a o vodním režimu krajiny,

- shromáždění údajů o užívání vod a nakládání s nimi,

- shromáždění údajů o vlivech na stav povrchových a podzemních vod,

- analýzy všeobecných a vodohospodářských charakteristik vodního útvaru, skupiny vodních útvarů či oblastí povodí,

- analýzy významných vlivů na stav vod,

- určení předpokládaných požadavků na užívání vod, včetně ochrany před škodlivými účinky vod,

- analýzy dopadů na stav povrchových a podzemních vod,

- vymezení silně ovlivněných vodních útvarů,

- určení rizikových vodních útvarů,

- stanovení cílů ochrany pro vodní útvary a chráněné oblasti, včetně výchozího návrhu zvláštních cílů ochrany podle § 23 a odst. 4 vodního zákona,

- ekonomické analýzy užívání vody,

- sestavení návrhu přehledu významných problémů nakládání s vodami,

- zpracování podkladů pro návrh programů opatření,

- zpracování návrhů opatření naplňující stanovené cíle ochrany vod,

- zpracování návrhů opatření vyvolaných požadavky práva Evropských společenství v oblasti životního prostředí,

- zpracování návrhů opatření k ochraně vod používaných k výrobě pitné vody,

- zpracování návrhů opatření k regulaci odběrů povrchových a podzemních vod,

- zpracování návrhů opatření k regulaci umělých infiltrací,

- zpracování návrhů opatření u bodových zdrojů znečištění,

- zpracování návrhů opatření regulujících znečištění z plošných zdrojů znečištění,

- zpracování návrhů opatření k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek vodních útvarů, umožňujících dosažení požadovaného ekologického stavu nebo dobrého ekologického potenciálu,

- zpracování návrhů opatření k zábraně vypouštění znečišťujících látek do podzemních vod,

- zpracování návrhů opatření k odstranění znečištění povrchových vod zvlášť nebezpečnými závadnými látkami a nebezpečnými závadnými látkami,

- zpracování návrhů opatření k prevenci havarijního znečištění,

- zpracování návrhů opatření k ochraně povrchových vod využívaných ke koupání osob,

- zpracování návrhů opatření ochrany před povodněmi a dalšími nepříznivými účinky vod,

- zpracování návrhů opatření v řízení a využívání vodních zdrojů, popřípadě opatření doplňující vodohospodářskou infrastrukturu v oblasti povodí,

- analýzy efektivnosti navržených opatření, jejich kombinací a variant.

II. Forma podpory:

- podpora je účelově vázaná a je poskytována na kapitálové výdaje.

III. Žadatel:

Žadatelem o podporu může být subjekt podílející se na pořízení plánů oblastí povodí (§ 25 odst. 2 vodního zákona) a pověřené odborné subjekty (§ 21 odst. 4 vodního zákona), které se přímo podílejí na přípravě podkladů pro Plány oblastí povodí.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- žádosti o podporu se podávají průběžně, nejpozději do 29. června 2007,

- místem podání žádosti o podporu je odbor programového financování ve vodním hospodářství ministerstva.

V. Kritéria podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. a):

- efektivnost vynaložených nákladů,

- naplňování cílů e-Governmentu a elektronizace veřejné správy,

- návaznost na stávající informační systémy veřejné správy,

- spoluúčast vlastních zdrojů žadatele (nevztahuje se na ZVHS), územních rozpočtů nebo fondů Evropské unie.

b) pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. b):

- efektivnost vynaložených nákladů,

- přednostní řešení okruhů uvedených v kapitole 3.1.4. Povrchové vody - Nejistoty a chybějící data a v kapitole 3.2.7. Podzemní vody - Nejistoty a chybějící data ve Zprávě České republiky (Zpráva 2005) dle článku 15 Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ustavující rámec pro činnost Společenství v oblast vodní politiky

- spoluúčast vlastních zdrojů žadatele (nevztahuje se na ZVHS), územních rozpočtů nebo fondů Evropské unie.

VI. Způsob výpočtu podpory:

- pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. a):

- výši podpory, maximálně do výše 75 % kapitálových nákladů, stanoví ministerstvo podle rozsahu potřebných prací a na základě dostupných finančních prostředků,

- pro předmět podpory dle části 2 D odst. I. písm. b):

- výši podpory, maximálně do výše 75 % kapitálových nákladů, stanoví ministerstvo zemědělství podle rozsahu řešeného území či délky řešeného úseku vodního toku, počtu řešených vodních útvarů a počtu posuzovaných variant a na základě dostupných finančních prostředků.

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost o poskytnutí podpory (dle formuláře R v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- čestné prohlášení (dle formuláře C v části 3),

- technická zpráva (dle formuláře S v části 3),

- stanovisko správce příslušného povodí13) (není-li sám žadatelem) ke vhodnosti a potřebě akce,

- výpočet ukazatele dluhové služby ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 346/2004 o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby, vypočtený dle formuláře P v části 3 (je-li žadatelem krajský úřad)

- formuláře RA 80 až RA 8214), a dále u akcí s účastí státního rozpočtu vyšší než 10 000 000 Kč formuláře RA 86 až 8914).

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář T v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

- u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),

- návrh smlouvy o dílo,

- položkový rozpočet akce potvrzený zhotovitelem,

- formuláře RA upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky12),

- tabulka parametrů sledovaných u jednotlivých akcí.

IX. Podmínky přiznání podpory:

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- dodržení kalkulace nákladů,

- doložení doplňku žádosti, včetně příloh (formulář T v části 3) v termínu, který stanoví ministerstvo,

- doložení platné smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce,

- doložení vyplněného formuláře dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení) v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce (pouze pokud již nebyly předloženy jako náležitost doplňku žádosti).

2 E. Podpora na ostatní opatření ve vodním hospodářství

podle § 102 odst. 1 písm. b), i), k) vodního zákona

Podpora je neinvestičního charakteru a je poskytována v rámci běžných výdajů specifického ukazatele „Podpora vodnímu hospodářství celkem“.

I. Předmět podpory:

a) správa drobných vodních toků,

b) správa hlavních odvodňovacích zařízení,

c) obnova a provoz vodních cest.

II. Forma podpory:

- podpora je účelově vázaná a je neinvestičního charakteru.

III. Žadatel:

- pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. a) - správci drobných vodních toků určení ministerstvem dle § 48 odst. 2 vodního zákona a ZVHS,

- pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. b) - ZVHS,

- pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. c) - státní podniky Povodí11).

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

- pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. a) - u organizační složky státu průběžně do 31. října 2007, u ostatních správců vodních toků průběžně do 30. března 2007,

- pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. b) - průběžně do 31. října 2007,

- pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. c) - průběžně do 30. března 2007,

- místem podání žádosti o podporu je odbor programového financování ve vodním hospodářství ministerstva.

V. Kritéria podpory:

- pro činnosti dle části 2 E odst. I. písm. a) - údržba a opravy na vodních tocích a objektech k zajištění provozuschopnosti a funkčnosti upravených i neupravených drobných vodních toků (např. odstranění nátrží a nánosů, péče o břehové porosty a pod.), a dále provádění prvotních zásahů (zásahů, které umožní neodkladné zprovoznění vodního toku nebo odstranění ekologické havárie - dále jen „prvotní zásahy“) na drobných vodních tocích ve správě ZVHS,

- pro činnosti dle části 2 E odst. I. písm. b) - údržba a opravy na hlavních odvodňovacích zařízeních a objektech k zajištění jejich provozuschopnosti a funkčnosti a dále provádění prvotních zásahů na nich,

- pro činnosti dle části 2 E odst. I. písm. c) - zajištění provozu a údržby využitelné dopravně významné vodní cesty podle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, doložené stanoviskem Státní plavební správy.

VI. Způsob výpočtu podpory:

- podpora se poskytuje organizační složce státu do 100 % na realizaci, včetně projektové dokumentace, ostatním správcům vodních toků do 65 % nákladů na realizaci, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu12).

VII. Základní náležitosti žádosti:

a) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. a):

- žádost (formulář L v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- jmenovitý seznam akcí a finanční rezerva na provádění prvotních zásahů,

- čestné prohlášení (formulář H v části 3),

- návrh technického řešení (technická zpráva podle formuláře M v části 3),

- zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce,

- kalkulace nákladů na akci, včetně uvedení finančních zdrojů,

- přehledná situace území v měřítku dle povahy akce s vyznačením úseku vodního toku a objektů, které jsou předmětem podpory,

- katastrální mapa v přiměřeném měřítku se zákresem stávajícího stavu a navrhovaného technického řešení (nevztahuje se na ZVHS),

- doklad, že žadatel je správcem drobného vodního toku určený ministerstvem dle § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (nevztahuje je se na ZVHS),

- doklad o vlastnictví majetku, který je předmětem oprav a údržby, doložený výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímkem katastrální mapy, ne staršími než 3 měsíce (nevztahuje se na ZVHS),

- ověřenou kopii (ne starší než 3 měsíce) platného dokladu o podnikání podle § 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo

- výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce, respektive jeho ověřená kopie (je-li žadatelem právnická osoba podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů), nebo

- výpis z registru ekonomických subjektů (je-li žadatelem právnická osoba, která není zapsaná v obchodním rejstříku; nevztahuje se na ZVHS),

- doklad o registraci žadatele k dani z přidané hodnoty (je-li žadatel jejím plátcem),

- stanovisko správce příslušného povodí (státního podniku Povodí) k připravované akci (u ZVHS pouze v případě, kdy se tok, na němž se provádí oprava objektů nebo údržba, vlévá do toku spravovaného jiným správcem vodního toku),

- ohlášení drobné stavby, stavební úpravy nebo udržovacích prací, doložené potvrzením o přijetí vodoprávním úřadem minimálně 35 dnů před podáním žádosti, případně doplněné o další vodoprávním úřadem požadované doklady,

- výpočet ukazatele dluhové služby ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 346/2004 o regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby, vypočtený dle formuláře P v části 3 (je-li žadatelem obec),

b) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. b):

- žádost (formulář N v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- jmenovitý seznam hlavních odvodňovacích zařízení (s uvedením pracoviště ZVHS, názvu a označení hlavního odvodňovacího zařízení (číslo DHM), délky předmětného úseku, specifikace prací a nákladů) a finanční rezerva na provádění prvotních zásahů,

- čestné prohlášení (formulář H v části 3),

c) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. c):

- žádost dopisem s konkretizací akce,

- kalkulace nákladů na provoz a údržbu vodní cesty - jmenovitě akce, na nichž bude prováděna údržba a opravy, uvedení nákladů na zajištění provozu a výši odpisů u jednotlivých akcí, na něž je žádána podpora.

VIII. Podmínky přiznání podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm a):

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- ohlášení potvrzené vodoprávním úřadem,

- dodržení kalkulace nákladů,

- předložení Protokolu o vzniku havarijní situace a způsobu prvotního zásahu (formulář O v části 3) - týká se pouze ZVHS,

b) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. b):

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací potvrzené vodoprávním úřadem,

- dodržení kalkulace nákladů uvedené v žádosti o podporu,

- předložení Protokolu o vzniku havarijní situace a způsobu prvotního zásahu (formulář O v části 3) - týká se pouze ZVHS,

c) pro předmět podpory dle části E odst. I. písm. c):

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- ohlášení potvrzené Státní plavební správou,

- vypořádání předchozích závazků vůči státnímu rozpočtu.

3. Vzory formulářů

Formulář A

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY / INVESTIČNÍ ZÁMĚR

Formulář B

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY / INVESTIČNÍ ZÁMĚR

Formulář C

PROHLÁŠENÍ ŽADATELE

Formulář D

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY

Formulář E

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY

Formulář F

DOPLNĚK ŽÁDOSTI PRO PROJEDNÁNÍ (VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ) REGISTROVANÉ AKCE

Formulář G

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY

Formulář H

Čestné prohlášení při podání žádosti o poskytnutí podpory

Formulář I

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY

Formulář J

DOPLNĚK ŽÁDOSTI PRO PROJEDNÁNÍ (VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ) REGISTROVANÉ AKCE

Formulář K

Čestné prohlášení o množství vytěženého sedimentu při odbahnění rybníka nebo vodní nádrže

Formulář L

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY NA AKCI

Formulář M

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY

Formulář N

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY NA AKCI

Formulář O

Protokol o vzniku havarijní situace a o způsobu prvotního zásahu

Formulář P

Definice a výpočet ukazatele dluhové služby

Formulář R

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY / INVESTIČNÍ ZÁMĚR

Formulář S

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY

Formulář T

DOPLNĚK ŽÁDOSTI PRO PROJEDNÁNÍ (VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ) REGISTROVANÉ AKCE

Formulář U

OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO NÁVRHY OPATŘENÍ PROGRAMU 129 120 „PODPORA PREVENCE PŘED POVODŇEMI II“

Formulář V

Formulář předkládaný při žádosti o podporu / závěrečném vyhodnocení akce programu „Podpora prevence před povodněmi II“

1) § 12 až 16 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 13 odst. 3 písmene a) až d) zákona č. 218/2000 Sb.

3) § 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 218/2000 Sb.
Vyhláška č. 40/2001 Sb.

7) Zákon č. 218/2000 Sb.

8) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 218/2000 Sb.
Vyhláška č. 40/2001 Sb.

9) § 8 odst. 2 vyhlášky č. 40/2001 Sb.

10) § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.

11) Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích.

12) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

13) § 54 zákona č. 254/2001 Sb.

14) Vyhláška č. 40/2001 Sb.

15) § 3 nebo § 11 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).

16) § 15 zákona č. 254/2001 Sb.

17) § 75 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

18) § 5 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo
§ 13 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

19) § 8 zákona č. 254/2001 Sb.

20) TNV 75 29 35 Posuzování bezpečnosti vodního díla při povodni.

21) ČSN 73 65 15 Názvosloví hydrotechniky - Vodní nádrže.

22) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).