Hlavní navigace

Zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - ČÁST PRVNÍ - POSTAVENÍ A ČINNOST ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

Předpis č. 201/2002 Sb.

Znění od 1. 3. 2016

201/2002 Sb. Zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

ČÁST PRVNÍ

POSTAVENÍ A ČINNOST ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

(1) Zřizuje se Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen "Úřad").

(2) Úřad je orgánem České republiky (dále jen "stát"), který

a) jedná v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy (dále jen "rozhodčí orgány"), správními úřady a jinými orgány,1)

b) zpracovává právní stanoviska,

c) plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a tímto zákonem.

(3) Úřad je organizační složkou státu (dále jen "organizační složka") a účetní jednotkou.

(4) Sídlem Úřadu je Praha.

HLAVA II

VÝLUČNÉ JEDNÁNÍ ÚŘADU

§ 2

(1) Úřad v případech a za podmínek stanovených tímto zákonem vystupuje za stát v řízení před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu (dále jen "majetek") namísto organizačních složek2) příslušných hospodařit s tímto majetkem podle zvláštního právního předpisu3) (dále jen "příslušná organizační složka").

(2) Pokud Úřad vystupuje za stát podle odstavce 1, jedná jménem státu. Jeho jednání zahrnuje veškeré procesní úkony, které by v řízení podle zvláštního právního předpisu mohla za stát vykonat příslušná organizační složka.

§ 3

(1) Úřad jedná (§ 2) v řízení

a) před tuzemskými soudy a rozhodčími orgány ve věci určení vlastnického práva státu

1. k nemovité věci, jejíž ocenění podle zvláštního právního předpisu4) přesahuje v době zahájení řízení částku 25 000 000 Kč,

1. ke hmotné nemovité věci, jejíž ocenění podle zvláštního právního předpisu4) přesahuje v době zahájení řízení částku 25 000 000 Kč,

2. k nemovité nebo movité věci prohlášené za národní kulturní památku,

2. ke hmotné nemovité nebo movité věci prohlášené za národní kulturní památku,

3. ke stavbě, která je sídlem Parlamentu, prezidenta republiky, vlády, ministerstva nebo jiného ústředního správního úřadu, Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a Nejvyššího kontrolního úřadu, nebo pozemku touto stavbou zastavěnému,

anebo ve věci vyklizení uvedených nemovitých věcí, popřípadě vydání uvedené movité věci,

b) před tuzemskými soudy a rozhodčími orgány ve věci peněžitého plnění převyšujícího 50 000 000 Kč a v obchodních věcech 250 000 000 Kč,

c) před zahraničními a mezinárodními soudy a rozhodčími orgány ve věci peněžitého plnění převyšujícího 50 000 000 Kč a v obchodních věcech 100 000 000 Kč,

d) před Ústavním soudem o ústavní stížnosti v případech, kdy podaná ústavní stížnost souvisí s věcí týkající se majetku.

(2) Podává-li ústavní stížnost v případě uvedeném v odstavci 1 písm. d) Úřad, činí tak z vlastního nebo jiného podnětu. Nepovažuje-li podnět za opodstatněný, vyrozumí o tom s uvedením důvodů toho, kdo podnět podal, a příslušnou organizační složku.

(3) V případech podle odstavce 1 písm. b) a c) se k příslušenství pohledávky nepřihlíží.

§ 4

Úřad podává z vlastního podnětu anebo z podnětu Nejvyššího kontrolního úřadu nebo Ministerstva financí žalobu a dále jedná (§ 2) v řízení před soudy ve věci určení vlastnického práva státu, určení neplatnosti smlouvy o převodu věci z vlastnictví státu nebo vydání bezdůvodného obohacení na úkor státu, jestliže takovou žalobu dosud nepodala příslušná organizační složka. Nepovažuje-li Úřad podnět za opodstatněný, vyrozumí o tom s uvedením důvodů toho, kdo podnět podal, a příslušnou organizační složku.

§ 5

Postup podle ustanovení § 3 a 4 nelze použít,

a) měl-li by Úřad jednat (§ 2) v řízení ve věci týkající se majetku, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany; to neplatí, jde-li o určení vlastnického práva státu anebo o vyklizení nemovité věci, popřípadě vydání movité věci anebo o určení neplatnosti smlouvy o převodu nemovité věci z vlastnictví státu,

a) měl-li by Úřad jednat (§ 2) v řízení ve věci týkající se majetku, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany; to neplatí, jde-li o určení vlastnického práva státu anebo o vyklizení hmotné nemovité věci, popřípadě vydání hmotné movité věci anebo o určení neplatnosti smlouvy o převodu hmotné nemovité věci z vlastnictví státu,

b) měl-li by Úřad jednat v řízení ve věci týkající se majetku, s nímž je příslušná hospodařit Bezpečnostní informační služba, a přitom by takovým postupem mohly být ohroženy bezpečnostní zájmy státu; v pochybnostech je rozhodující stanovisko Úřadu,

c) je-li Úřad sám příslušnou organizační složkou (§ 18, 19),

d) vylučuje-li to zvláštní právní předpis5) nebo mezinárodní smlouva, kterou je stát vázán a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv,

e) měl-li by Úřad jednat v řízení namísto příslušného orgánu, kterému zvláštní právní předpis přiznává způsobilost být účastníkem v tomto řízení a který má pro toto řízení i procesní způsobilost,6)

f) jde-li o řízení týkající se ochrany zahraničních investic,

g) jde-li o řízení o výkon rozhodnutí.

HLAVA III

DOHODNUTÉ JEDNÁNÍ ÚŘADU

§ 6

(1) Úřad se může dohodnout s příslušnou organizační složkou, že bude jednat (§ 2) v řízení před soudem, rozhodčím orgánem, správním úřadem nebo jiným orgánem ve věci týkající se majetku namísto této příslušné organizační složky.

(2) V případě postupu podle odstavce 1 pořídí Úřad s příslušnou organizační složkou zápis, který musí obsahovat určení věci týkající se majetku nebo důvod, pro který má být zahájeno řízení, jakož i údaje určující majetek, jehož se věc týká. Pro další náležitosti zápisu platí obdobně pravidla o pořizování zápisu podle zvláštního právního předpisu.7)

(3) Postupem podle odstavců 1 a 2 nelze dohodnout žádné podmínky, které by Úřad omezovaly ve způsobu jednání v řízení.

§ 7

Postup podle § 6 je možný i tehdy, pokud řízení před soudem, rozhodčím orgánem, správním úřadem nebo jiným orgánem ve věci týkající se určitého majetku již probíhá.

§ 8

Postup podle ustanovení § 6 a 7 nelze použít,

a) vylučuje-li to nebo mezinárodní smlouva, kterou je stát vázán a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv,

b) měl-li by Úřad jednat (§ 2) v řízení namísto příslušného orgánu, kterému zvláštní právní předpis přiznává způsobilost být účastníkem v tomto řízení a který má pro toto řízení i procesní způsobilost,6)

c) jedná-li Úřad v řízení podle ustanovení § 3 a 4,

d) jestliže se Úřad v tomto řízení přímo účastní (§ 11),

e) je-li již příslušnou organizační složkou zajištěno pro řízení zastoupení na základě plné moci,

f) vystupuje-li Úřad v řízení za stát jako příslušná organizační složka (§ 18, 19),

g) jestliže se již Úřad pro totéž řízení takto dohodl s jinou organizační složkou.

HLAVA IV

VEDLEJŠÍ ÚČASTENSTVÍ

§ 9

(1) Úřad může vystupovat za stát jako vedlejšího účastníka v občanském soudním řízení8) před soudy v jakékoli věci týkající se majetku, se kterým je příslušná hospodařit státní organizace podle zvláštního právního předpisu9), má-li stát právní zájem na výsledku takového řízení.

(2) Pokud Úřad vystupuje za stát podle odstavce 1, jedná jménem státu. Jeho jednání zahrnuje veškeré procesní úkony, které v řízení podle zvláštního právního předpisu může činit vedlejší účastník.

(3) Do řízení Úřad vstupuje z vlastního nebo jiného podnětu anebo na výzvu účastníka řízení učiněnou prostřednictvím soudu. Nepovažuje-li podnět nebo výzvu za opodstatněné, vyrozumí o tom s uvedením důvodů toho, kdo podnět podal, popřípadě prostřednictvím soudu účastníka, který výzvu učinil.

§ 10

Postup podle ustanovení § 9 nelze použít,

a) jedná-li Úřad v řízení podle ustanovení § 3 a 4 nebo podle ustanovení § 6 a 7,

b) jestliže se Úřad v tomto řízení přímo účastní (§ 11),

c) vystupuje-li Úřad v řízení za stát jako příslušná organizační složka (§ 18, 19).

HLAVA V

PŘÍMÁ ÚČAST ÚŘADU V ŘÍZENÍ

§ 11

(1) Úřad je způsobilý být sám účastníkem občanského soudního řízení a má pro toto řízení procesní způsobilost,6) pokud v případech doloženého majetkového zájmu státu a v souladu se zvláštním právním předpisem podává návrhy na zahájení řízení před tuzemskými soudy o neplatnost smlouvy o převodu vlastnictví věci nebo smlouvy o převodu cenných papírů, jejichž účastníkem není stát ani státní organizace, anebo do takového řízení vstupuje.

(2) Úřad postupuje podle odstavce 1 z vlastního podnětu anebo z podnětu orgánů činných v trestním řízení, České národní banky nebo Ministerstva financí. Nepovažuje-li Úřad majetkový zájem státu za doložený, vyrozumí o tom s uvedením důvodů toho, kdo podnět podal.

(3) Postupem Úřadu podle odstavců 1 a 2 nejsou dotčena oprávnění státního zastupitelství podle zvláštního právního předpisu.11)

§ 12

Postup podle ustanovení § 11 nelze použít,

a) jedná-li Úřad v řízení podle ustanovení § 3 a 4 nebo podle ustanovení § 6 a 7 nebo podle ustanovení § 9,

b) vystupuje-li Úřad v řízení za stát jako příslušná organizační složka (§ 18, 19),

c) jestliže návrh na zahájení řízení již podalo státní zastupitelství.

HLAVA VI

PRÁVNÍ STANOVISKA

§ 13

(1) Úřad na základě žádosti organizačních složek a státních organizací zpracovává písemná právní stanoviska v jednotlivých věcech týkajících se majetku.

(2) O zpracování právního stanoviska podle odstavce 1 lze Úřad požádat tehdy, odůvodňuje-li to zásadní význam nebo složitost věci.

HLAVA VII

ZASTUPOVÁNÍ OBCÍ

§ 13a

(1) Úřad v případech a za podmínek stanovených tímto zákonem může poskytovat obcím právní pomoc spočívající v zastupování obcí v řízení před soudem.

(2) Právní pomoc podle odstavce 1 může Úřad poskytovat pouze v řízení, ve kterém je proti obci uplatněn nárok na určení vlastnického práva k nemovitosti nebo jejímu příslušenství, které obec nabyla od státu, nebo nárok na vyklizení této nemovitosti.

(3) Právní pomoc podle odstavce 1 Úřad poskytuje obci bezplatně.

§ 13b

Dohoda o právní pomoci podle § 13a musí být uzavřena písemně a musí v ní být označen majetek obce, k němuž je v řízení před soudem uplatněn nárok.

§ 13c

Právní pomoc podle § 13a nelze poskytnout,

a) jestliže žalobcem je stát nebo státní organizace,

b) jedná-li Úřad v řízení podle § 3, 4, 6, 7, 9, 11 nebo § 13d,

c) vystupuje-li Úřad v řízení za stát jako příslušná organizační složka (§ 18, 19).

§ 13d

(1) Úřad může vystupovat v řízení o určení vlastnického práva k majetku obce (§ 13a odst. 2) za stát jako vedlejšího účastníka8) vedle obce, má-li stát právní zájem na výsledku takového řízení. § 9 odst. 2 platí pro tento případ obdobně.

(2) Postup podle odstavce 1 nelze použít,

a) je-li účastníkem řízení stát nebo státní organizace, nebo

b) jedná-li Úřad v řízení podle § 3, 4, 6, 7, 9 nebo § 11.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).