Hlavní navigace

Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků a o změně některých zákonů - HLAVA V - STÁTNÍ SPRÁVA V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ

Předpis č. 312/2002 Sb.

Znění od 1. 1. 2012

312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků a o změně některých zákonů

HLAVA V

STÁTNÍ SPRÁVA V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ

§ 35

Působnost ministerstva

(1) Ministerstvo

a) koordinuje prohlubování kvalifikace úředníků podle tohoto zákona,

b) stanoví obsah obecné části zkoušky,

c) určuje soubor zkušebních otázek pro obecnou část zkoušky, včetně obsahu a kritérií hodnocení zkoušky,

d) vede seznam odborníků na obecnou a na zvláštní část zkoušky,

e) rozhoduje o zařazení fyzických osob do seznamu odborníků na obecnou část zkoušky,

f) jmenuje ze seznamu odborníků podle písmene d) členy zkušební komise,

g) každoročně zveřejňuje seznam odborníků podle písmene d) způsobem umožňujícím dálkový přístup,7)

h) vydává osvědčení podle § 25 a vede jejich evidenci,

i) rozhoduje o námitkách proti rozhodnutí podle § 26,

j) uznává rovnocenné vzdělání podle § 34,

k) zřizuje akreditační komisi podle § 32 a jmenuje a odvolává její členy,

l) materiálně a finančně zabezpečuje činnost akreditační komise,

m) kontroluje činnost akreditovaných vzdělávacích institucí a uskutečňování akreditovaných programů (§ 29 odst. 4); postupuje při tom podle zvláštního právního předpisu,16)

n) rozhoduje o udělení akreditace vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů,

o) zveřejňuje každoročně seznam vzdělávacích institucí, které mají platnou akreditaci podle tohoto zákona, ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí a způsobem umožňujícím dálkový přístup,7)

p) zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup7) zprávy vzdělávacích institucí podle § 39,

r) vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu o stavu vzdělávání úředníků územních samosprávných celků,

s) plní jiné úkoly podle tohoto zákona.

(2) Ministerstvo spolupracuje s ostatními ústředními správními úřady a kraji.

§ 36

Rozsah spolupráce ministerstva s ostatními ústředními správními úřady

Příslušná ministerstva a ostatní ústřední správní úřady

a) stanoví obsah zvláštní části zkoušky a průběžně provádějí jeho aktualizaci tak, aby odpovídal platnému právnímu stavu,

b) určují soubor zkušebních otázek pro zvláštní část zkoušky, včetně obsahu a kritérií hodnocení zkoušky,

c) rozhodují o zařazení fyzických osob do seznamu odborníků na zvláštní část zkoušky.

§ 37

Nezabezpečí-li vzdělávací instituce přípravu ke zkouškám nebo vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů, ministerstvo ve spolupráci s ostatními příslušnými ústředními správními úřady zabezpečí přípravu a vzdělávání. V takovém případě ministerstvo zajišťuje přípravu na zkoušku z obecné části a vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů, a příslušná ministerstva a další ústřední správní úřady zajišťují přípravu na zkoušku ze zvláštní části.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).