Hlavní navigace

Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků a o změně některých zákonů - Díl 1 - Ustanovení společná

Předpis č. 312/2002 Sb.

Znění od 1. 1. 2012

312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Díl 1

Ustanovení společná

§ 39

Vzdělávací instituce vypracují každoročně písemnou zprávu obsahující základní údaje o vzdělávání poskytovaném podle tohoto zákona v uplynulém kalendářním roce. Zprávu zašle vzdělávací instituce ministerstvu do 31. května roku následujícího.

§ 40

S úředníkem nelze uzavřít konkurenční doložku (§ 310 zákoníku práce).

§ 41

Společná ustanovení o komisích

(1) Účast členů výběrové komise na jejím jednání, členů akreditační komise na jejím jednání a členů zkušební komise při zkouškách podle tohoto zákona je jiným úkonem v obecném zájmu17), při němž náleží členům těchto komisí pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu s náhradou mzdy (platu). Členům těchto komisí, kteří nejsou v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, jsou však výdělečně činní, přísluší náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena komise v jimi prokázané výši, nejvýše však 80 Kč za hodinu nebo 680 Kč za jeden den. Členům komise náleží náhrada jízdních výdajů v prokázané výši; způsob dopravy určí předseda komise; náhradu jízdních výdajů a náhradu ušlého výdělku vyplácí ministerstvo. Zaměstnavateli člena komise nenáleží náhrada mzdy nebo platu za dobu uvolnění jeho zaměstnance.

(2) Členy komise nesmějí být fyzické osoby, u nichž se zřetelem na jejich vztah k některému ze zájemců ve výběrovém řízení nebo k žadateli o akreditaci nebo k úředníkovi vykonávajícímu zkoušku jsou důvodné pochybnosti o jejich nepodjatosti. Člen komise je povinen bezprostředně po tom, co se dozví o skutečnostech nasvědčujících jeho podjatosti, oznámit to tomu, kdo jej jmenoval. Uchazeč, účastník řízení nebo úředník oznámí osobě, která jmenuje členy komise, skutečnosti nasvědčující podjatosti člena komise, jakmile se o těchto skutečnostech dozví. O podjatosti člena komise rozhodne bez zbytečného odkladu osoba, která jmenuje členy komise. Shledá-li, že je člen komise podjatý, odvolá jej a na jeho místo jmenuje jinou osobu.

§ 42

Ministerstvo vydá vyhlášky k provedení § 21 a § 33 odst. 1.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).