Hlavní navigace

Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob - Princip formální publicity

Předpis č. 304/2013 Sb.

Znění od 1. 1. 2017

304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Princip formální publicity

§ 3

(1) Rejstříkový soud uveřejní údaje o zapsané osobě a listiny uložené ve sbírce listin způsobem umožňujícím dálkový přístup a umožní získat úředně ověřený elektronický opis.

(2) O skutečnostech zapsaných do veřejného rejstříku a listinách uložených do sbírky listin před 1. lednem 1997 vydá rejstříkový soud vždy jen listinný opis, ledaže jsou i zápisy o těchto skutečnostech nebo listiny již uchovávány v elektronické podobě; to neplatí, jde-li o spolkový rejstřík.

(3) O skutečnostech zapsaných do spolkového rejstříku a listinách uložených do sbírky listin před 1. lednem 2017 vydá rejstříkový soud vždy jen listinný opis, ledaže jsou i zápisy o těchto skutečnostech nebo listiny již uchovány v elektronické podobě.

§ 4

(1) Na žádost vydá rejstříkový soud listinný úředně ověřený částečný nebo úplný opis zápisu nebo listiny uložené ve sbírce listin nebo potvrzení o tom, že určitý údaj ve veřejném rejstříku není, ledaže žadatel výslovně požádá o opis úředně neověřený.

(2) Úředním ověřením se potvrzuje shoda opisu se zápisem ve veřejném rejstříku nebo s listinou uloženou ve sbírce listin.

(3) Úhrada nákladů za vydání opisu nesmí překročit výši skutečných a účelných administrativních nákladů.

§ 5

Z veřejného rejstříku se vydává ověřený výstup z informačního systému veřejné správy podle zákona upravujícího informační systémy veřejné správy1).

§ 6

Zapisuje-li se rodné číslo do veřejného rejstříku, neuvádí se v opisu z veřejného rejstříku ani se neuveřejňuje. Je-li rodné číslo uvedeno v listinách zakládaných do sbírky listin, uveřejňují se tyto listiny postupem podle tohoto zákona, včetně rodného čísla.

§ 7

(1) Ministerstvo financí uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o osobách zapsaných v České republice a údaje o tom, ve kterém veřejném rejstříku jsou tyto osoby zapsány, zahrnující

a) jméno,

b) den vzniku právnické osoby, den jejího zrušení s uvedením právního důvodu a den jejího zániku,

c) sídlo, adresu místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu,

d) identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno,

e) účel nebo předmět činnosti,

f) jméno, adresu sídla nebo místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, každého člena statutárního orgánu spolu s uvedením způsobu, jakým právnickou osobu zastupuje, a den vzniku a zániku výkonu funkce,

g) členství v právnické osobě a její jméno, je-li členem právnické osoby,

h) členství v orgánu právnické osoby a její jméno, je-li členem orgánu právnické osoby,

i) status veřejné prospěšnosti, byl-li jí zapsán, a

j) označení rejstříku, ve kterém je osoba zapsána.

(2) Ministerstvo financí umožní získat o údajích uvedených v odstavci 1 elektronický opis.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).