Hlavní navigace

Zákon o vnitrozemské plavbě - Přechodná ustanovení

Předpis č. 114/1995 Sb.

Znění od 2. 8. 2021

114/1995 Sb. Zákon o vnitrozemské plavbě

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 358/1999 Sb. Čl. III

1. Provozovatelé plavidel, kteří provozují vodní dopravu pro cizí potřeby na základě koncese, jsou povinni do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona předložit příslušnému živnostenskému úřadu osvědčení o odborné způsobilosti vydané plavebním úřadem; nepředloží-li v této lhůtě osvědčení, jejich živnostenské oprávnění zaniká a tyto osoby jsou povinny neprodleně vrátit koncesní listinu živnostenskému úřadu.

2. Fyzické a právnické osoby uvedené v § 23 odst. 4 jsou povinny zahájit rádiový provoz nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 309/2008 Sb. Čl. II

1. Řízení o schválení způsobilosti plavidla k provozu na vodní cestě a o schválení typu plavidla zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů a plavební úřad vydá osvědčení plavidla podle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud plavidlo splňuje požadavky na bezpečnost podle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Osvědčení plavidla, vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají v platnosti po dobu, na kterou byla vydána. Platnost těchto osvědčení nelze po dni nabytí účinnosti tohoto zákona prodloužit, s výjimkou osvědčení malých plavidel, plovoucích zařízení a převozních lodí.

3. Platnost rozhodnutí Ministerstva dopravy o pověření osoby k vydávání odborných technických posudků podle dosavadních právních předpisů zaniká dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Ustanovení bodu 1 tím není dotčeno.

4. Vodní skútry a plavidla pro plavbu v kluzu lze provozovat na vodních cestách vymezených plavebními znaky podle dosavadních právních předpisů nejpozději do 31. prosince 2009.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 187/2014 Sb. Čl. II

1. Přístavy, které jsou podle § 8 odst. 4 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, veřejnými přístavy, se považují za veřejné přístavy podle § 6 odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Veřejné přístavy provozované podle zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zapíše plavební úřad do evidence veřejných přístavů podle § 6c zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Souhlas se zřízením a provozováním přístavu udělený podle § 6 odst. 2 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k provozování pozemní části přístavu vydané podle § 6 odst. 3 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Státní plavební správa do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona posoudí, zda přístav provozovaný podle zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, svým umístěním k přilehlé vodní cestě nebo stavebními úpravami může zajišťovat bezpečné stání plavidel a možnost bezpečného přístupu na plavidla v případě vysokého vodního stavu, zámrazy nebo chodu ledu, a na základě tohoto posouzení stanoví, zda jde o přístav s ochrannou funkcí.

5. Provozovatel pozemní části veřejného přístavu, který vznikl před 1. říjnem 1995, se považuje za provozovatele pozemní části přístavu, kterému bylo vydáno povolení k provozování pozemní části přístavu podle § 6 odst. 3 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Provozovateli pozemní části veřejného přístavu, který vznikl před 1. říjnem 1995, stanoví plavební úřad svým rozhodnutím podmínky provozování pozemní části veřejného přístavu sloužící k zajištění bezpečnosti a plynulosti plavby a k ochraně životního prostředí do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Podmínky stanovené rozhodnutím podle věty první se považují za podmínky stanovené v povolení k provozování pozemní části přístavu podle § 6 odst. 6 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Státní plavební správa v rozhodnutí podle věty první uvede, zda jde o přístav s ochrannou funkcí.

7. Provozovatel pozemní části přístavu, který provozuje pozemní část přístavu na základě souhlasu uděleného podle § 6 odst. 2 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a provozovatel pozemní části přístavu, který vznikl před 1. říjnem 1995, je povinen do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona předložit plavebnímu úřadu doklady podle § 6 odst. 4 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

8. Fyzická nebo právnická osoba, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona provozuje přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště, požádá Státní plavební správu o vydání povolení podle § 8a zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ve lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jinak její oprávnění provozovat přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště zaniká dnem následujícím po dni uplynutí této lhůty. Do dne nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti podle věty první je žadatel oprávněn přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště provozovat bez povolení vydaného podle § 8a zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Vyhoví-li Státní plavební správa žádosti o povolení podle věty první, stanoví provozovateli přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště v rozhodnutí podmínky sloužící k zajištění bezpečnosti a plynulosti plavby a k ochraně životního prostředí a uvede, zda přístaviště, překladiště nebo vývaziště je chráněným místem. Podmínky stanovené rozhodnutím podle věty třetí se považují za podmínky stanovené v povolení k provozování přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště podle § 8a odst. 5 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Správce vodní cesty je účastníkem řízení o žádosti o povolení k provozování přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště podle věty první.

9. Zápisy o zřízení zástavního práva na jiném než malém plavidle, provedené v plavebním rejstříku přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou osoby, jichž se zřízená zástavní práva týkají, povinny uvést do souladu se skutečností ve lhůtě 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Proti tomu, kdo jedná v důvěře v zápis o zřízení zástavního práva do plavebního rejstříku po uplynutí lhůty uvedené ve větě první, nemůže ten, jehož se zápis týká, namítat, že zápis neodpovídá skutečnosti.

10. Údaje k malým plavidlům zapsané v plavebním rejstříku převede Státní plavební správa do rejstříku malých plavidel do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

11. Oprávnění fyzické nebo právnické osoby provozovat plochu pro provoz vodních skútrů vymezenou rozhodnutím podle § 30a zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které je platné ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniká uplynutím doby platnosti rozhodnutí o vymezení plochy. Ostatní plochy vymezené podle zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze provozovat nejdéle po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

12. Fyzická nebo právnická osoba, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona provozuje půjčovnu malých plavidel, požádá Státní plavební správu o povolení podle § 30b zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ve lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jinak její oprávnění provozovat půjčovnu malých plavidel zaniká dnem následujícím po dni uplynutí této lhůty. Do dne nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti je žadatel oprávněn půjčovnu malých plavidel provozovat bez povolení vydaného podle § 30b zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

13. Držitelé platných průkazů způsobilosti vůdců

a) plavidel jiných než malých, vydaných do 30. dubna 2004, požádají Státní plavební správu o jejich výměnu do 31. prosince 2016,

b) plavidel jiných než malých, vydaných od 1. května 2004 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, požádají Státní plavební správu o jejich výměnu do 31. prosince 2017,

c) malých plavidel, vydaných do 31. prosince 1984, požádají Státní plavební správu o jejich výměnu do 31. prosince 2016,

d) malých plavidel, vydaných v období od 1. ledna 1985 do 31. prosince 1995, požádají Státní plavební správu o jejich výměnu do 31. prosince 2017,

e) malých plavidel, vydaných v období od 1. ledna 1996 do 31. prosince 2000, požádají Státní plavební správu o jejich výměnu do 31. prosince 2018,

f) malých plavidel, vydaných v období od 1. ledna 2001 do 31. ledna 2006, požádají Státní plavební správu o jejich výměnu do 31. prosince 2019,

g) malých plavidel, vydaných v období od 1. února 2006 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, požádají Státní plavební správu o jejich výměnu do 31. prosince 2020.

Státní plavební správa na žádost držitele průkazu způsobilosti vůdce plavidla bez zbytečného odkladu vymění průkaz způsobilosti vůdce plavidla podle věty první za průkaz způsobilosti vůdce plavidla podle § 25 odst. 2 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Žadatel při výměně odevzdá Státní plavební správě průkaz způsobilosti vůdce plavidla, o jehož výměnu žádá. Nepožádá-li držitel průkazu způsobilosti vůdce plavidla o jeho výměnu ve lhůtě stanovené pro podání žádosti, pozbývá takový průkaz platnosti třicátým dnem ode dne uplynutí této lhůty.

14. Držitelé platných průkazů způsobilosti členů posádek

a) plavidel jiných než malých, vydaných do 30. dubna 2004, požádají Státní plavební správu o jejich výměnu do 31. prosince 2016,

b) plavidel jiných než malých, vydaných od 1. května 2004 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, požádají Státní plavební správu o jejich výměnu do 31. prosince 2017.

Státní plavební správa na žádost držitele průkazu způsobilosti člena posádky plavidla bez zbytečného odkladu vymění průkaz způsobilosti člena posádky plavidla podle věty první za průkaz způsobilosti člena posádky plavidla podle § 25 odst. 2 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Žadatel při výměně odevzdá Státní plavební správě průkaz způsobilosti člena posádky plavidla, o jehož výměnu žádá. Nepožádá-li držitel průkazu způsobilosti člena posádky plavidla o jeho výměnu ve lhůtě stanovené pro podání žádosti, pozbývá takový průkaz platnosti třicátým dnem ode dne uplynutí této lhůty.

15. Držitelé mezinárodních průkazů způsobilosti k vedení rekreačního plavidla

a) pro oblast plavby 1.0, 1 (vnitrozemské vodní cesty) a 2 (příbřežní mořské vody) vydaných do 31. prosince 2000 požádají Státní plavební správu o jejich výměnu do 31. prosince 2018,

b) pro oblast plavby 1 (vnitrozemské vodní cesty) a 2 (příbřežní mořské vody), vydané v období od 1. ledna 2001 do 1. června 2006, požádají Státní plavební správu o jejich výměnu do 31. prosince 2019.

Státní plavební správa na žádost držitele průkazu způsobilosti k vedení rekreačního plavidla bez zbytečného odkladu vymění průkaz způsobilosti k vedení rekreačního plavidla za průkaz způsobilosti k vedení rekreačního plavidla podle § 25 odst. 2 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Žadatel při výměně odevzdá Státní plavební správě průkaz způsobilosti k vedení rekreačního plavidla, o jehož výměnu žádá. Nepožádá-li držitel průkazu způsobilosti k vedení rekreačního plavidla o jeho výměnu ve lhůtě stanovené pro podání žádosti, pozbývá takový průkaz platnosti třicátým dnem ode dne uplynutí této lhůty.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 135/2019 Sb. Čl. II

1. Lodní osvědčení a osvědčení plovoucího zařízení vydaná podle zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají v platnosti po dobu, na kterou byla vydána.

2. Splňuje-li plavidlo, k němuž bylo lodní osvědčení nebo osvědčení plovoucího zařízení vydáno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, podmínky pro prodloužení platnosti osvědčení plavidla nebo pro vyznačení úpravy nebo opravy plavidla podle zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, plavební úřad

a) původní lodní osvědčení odejme a vydá žadateli osvědčení Unie, jde-li o plavidlo, u něhož se splnění podmínek technické způsobilosti prokazuje osvědčením Unie vydaným podle § 10 odst. 6 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo

b) v případech neuvedených v písmeni a) platnost lodního osvědčení nebo osvědčení plovoucího zařízení prodlouží nebo v něm vyznačí provedené úpravy nebo opravy plavidla.

3. Lodní osvědčení a osvědčení plovoucího zařízení podle bodu 1 a bodu 2 písm. b) se po dobu své platnosti považují za osvědčení plavidla podle zákona č. 114/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).