Hlavní navigace

Zákon o vojácích z povolání - Přechodná ustanovení

Předpis č. 221/1999 Sb.

Znění od 1. 7. 2019

221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 261/2007 Sb. Čl. XLIII

1. Náhrada ve výši platu v době dočasné neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz nebo nařízené karantény nebo izolace náleží vojákovi z povolání po dobu stanovenou právními předpisy účinnými ke dni 31. prosince 2007, vznikla-li tato neschopnost nebo byla-li nařízena karanténa nebo izolace před 1. lednem 2008 a trvá-li tato neschopnost nebo nařízená karanténa nebo izolace po 31. prosinci 2007.

2. Náhrada ve výši platu v době dočasné neschopnosti ke službě pro nemoc nebo úraz nebo nařízené karantény nebo izolace náleží vojákovi z povolání po dobu stanovenou právními předpisy účinnými ke dni 31. prosince 2008, vznikla-li tato neschopnost nebo byla-li nařízena karanténa nebo izolace před 1. lednem 2009 a trvá-li tato neschopnost nebo nařízená karanténa nebo izolace po 31. prosinci 2008.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 272/2009 Sb. Čl. II

1. Voják, který je zařazen do hodnostního sboru a jmenován do hodnosti podle § 7 odst. 2 písm. c) až f) zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se zařazuje do hodnostního sboru a přísluší mu hodnost podle § 7 odst. 2 písm. a) až e) zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, dnem 1. ledna 2011, a to podle činnosti stanovené prováděcím právním předpisem (§ 6 odst. 7 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona).

2. Voják, který je zařazen do hodnostního sboru a jmenován do hodnosti podle § 7 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se podle § 7 odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, dnem 1. ledna 2011 zařazuje do hodnostního sboru čekatelů a přísluší mu hodnost

a) svobodník, pokud studuje v prvním ročníku vojenské vyšší odborné školy nebo pokud neukončil studium prvního ročníku vojenské vysoké školy v bakalářském nebo magisterském studijním programu,

b) desátník, pokud ukončil první ročník vojenské vyšší odborné školy nebo ukončil studium prvního ročníku vojenské vysoké školy v bakalářském nebo magisterském studijním programu,

c) četař, pokud ukončil druhý ročník vojenské vyšší odborné školy nebo ukončil studium druhého ročníku vojenské vysoké školy v bakalářském nebo magisterském studijním programu,

d) rotný, pokud ukončil studium třetího ročníku vojenské vysoké školy v magisterském studijním programu,

e) rotmistr, pokud ukončil studium čtvrtého ročníku vojenské vysoké školy v magisterském studijním programu,

f) nadrotmistr, pokud ukončil studium pátého ročníku vojenské vysoké školy v magisterském studijním programu.

3. Vojákovi, který je v den nabytí účinnosti tohoto zákona v dispozici podle § 10 odst. 2 písm. a) a § 10 odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb. a který má hodnost

a) rotný, přísluší hodnost svobodník,

b) rotmistr, přísluší hodnost desátník,

c) nadrotmistr, přísluší hodnost četař,

d) štábní rotmistr, přísluší hodnost rotný,

e) podpraporčík, přísluší hodnost rotmistr,

f) praporčík, přísluší hodnost nadrotmistr,

g) nadpraporčík, přísluší hodnost praporčík,

h) štábní praporčík, přísluší hodnost nadpraporčík,

i) podporučík, přísluší hodnost poručík.

Ostatním vojákům přísluší hodnosti získané podle dosavadních právních předpisů.

4. Doba výkonu služby v hodnosti podle § 7 odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se započítává do doby výkonu služby v hodnosti podle § 7 odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Vojáci vyslaní do zahraničí v rámci jednotek mnohonárodních ozbrojených sil podle § 40 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za vojáky vyslané do zahraniční operace podle § 40a zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Jednorázové odškodnění pozůstalých podle § 124 a jednorázové mimořádné odškodnění pozůstalých podle § 125 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, o kterých nebylo pravomocně rozhodnuto do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se posoudí podle § 124 a 125 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Řízení ve věcech služebního poměru podle § 144 až 158 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 122/2012 Sb. Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Řízení ve věcech služebního poměru, které bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Přestěhoval-li se voják v důležitém zájmu služby v době přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, má nárok na příspěvek při přestěhování podle § 78 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Vojákovi, kterému přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vznikl nárok na poskytnutí nesníženého platu podle § 67 odst. 2 písm. e) zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poskytne nesnížený plat podle § 67 odst. 2 písm. e) zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 332/2014 Sb. Čl. II

1. Rozhodná doba podle § 6a zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, začíná plynout u všech vojáků dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; k výkonu služby ve služebním zařazení přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se pro účely stanovení rozhodné doby nepřihlíží.

2. Měsíční přídavek na bydlení podle § 61 odst. 4 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, náleží naposledy za kalendářní měsíc předcházející dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Měl-li voják přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nárok na nesnížený plat podle § 67 odst. 2 písm. e) zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo na náhradu ve výši platu podle § 68 odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vyplácí se takový plat až do zániku nároku na něj, je-li to pro vojáka výhodnější.

4. Výkonnostní příplatek podle § 68a zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé poskytne k 1. dubnu 2016 podle služebního hodnocení za rok 2015. K předcházejícím služebním hodnocením a ke služebnímu hodnocení po ukončení základní přípravy se nepřihlíží.

5. Vznikl-li vojákovi nárok na zvláštní příplatek v jiné než české měně podle § 11 odst. 3 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, vyplácí se vojákovi tento zvláštní příplatek až do zániku nároku na něj, podle dosavadních právních předpisů, je-li pro vojáka výhodnější, než příplatek za službu v zahraničí podle § 68b zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Pro porovnání výše zvláštního příplatku a příplatku za službu v zahraničí, z hlediska jeho výhodnosti podle věty první, se použije součin částky zvláštního příplatku v jiné než české měně a kurzu vyhlášeného Českou národní bankou pro den nabytí účinnosti tohoto zákona zaokrouhlený na celé koruny směrem nahoru a výše příplatku za službu v zahraničí v korunách, stanovená pro stejnou zahraniční operaci. Pokud bude výše zvláštního příplatku výhodnější, náleží po dni nabytí účinnosti tohoto zákona vojákovi v korunách.

6. Do doby trvání služebního poměru rozhodné pro přiznání výsluhových náležitostí podle části osmé zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se započítávají doby služby v rozsahu, v jakém jim byly započteny podle zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Rozhodné období pro stanovení průměrného měsíčního hrubého služebního platu vojáka pro přiznání výsluhových náležitostí se z období jednoho na období 5 let podle § 143 odst. 3 prodlužuje postupně tak, že prvním kalendářním rokem je kalendářní rok, ve kterém tento zákon nabyl účinnosti. Byl-li vojákovi v části tohoto roku poskytován plat podle dosavadních právních předpisů, zjišťuje se za tuto část roku průměrný měsíční hrubý služební plat pro přiznání výsluhových náležitostí podle zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

8. Řízení ve věcech služebního poměru zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

9. Dosáhl-li voják přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vyšší hodnosti, než která mu náleží podle § 6 odst. 3 a 7 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, náleží vojákovi i nadále dosažená vyšší hodnost, přičemž na práva a povinnosti takového vojáka se § 7 odst. 7 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, vztahuje obdobně. Do nižší hodnosti, která by jinak vojákovi náležela, je voják jmenován až společně s rozhodnutím podle § 6a odst. 3 písm. a) až c) zákona č. 221/1999 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo při novém služebním zařazení.

10. Voják, který byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona jmenován se svým souhlasem do nižší hodnosti a jeho služební poměr již zanikl, může požádat příslušné krajské vojenské velitelství o přiznání nejvyšší hodnosti, kterou v průběhu služebního poměru dosáhl.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 32/2019 Sb. Čl. X

1. Služební plat vojáků v době dočasné pracovní neschopnosti, která vznikla před účinností tohoto zákona a trvá za jeho účinnosti, se řídí podle dosavadních právních předpisů.

2. Služební plat vojáků v době karantény, která vznikla před účinností tohoto zákona a trvá za jeho účinnosti, se řídí podle dosavadních právních předpisů.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).