Hlavní navigace

Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) - HLAVA II - VOLEBNÍ ORGÁNY

Předpis č. 275/2012 Sb.

Znění od 1. 1. 2020

275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

HLAVA II

VOLEBNÍ ORGÁNY

§ 6

Soustava volebních orgánů

(1) Volebními orgány podle tohoto zákona jsou

a) Státní volební komise,

b) Ministerstvo vnitra,

c) Ministerstvo zahraničních věcí,

d) Český statistický úřad,

e) krajský úřad, v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „krajský úřad“),

f) pověřený obecní úřad5), v hlavním městě Praze a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň úřad městské části nebo městského obvodu s více než 10 stálými volebními okrsky, jinak magistrát tohoto města (dále jen „pověřený obecní úřad“),

g) obecní úřad, úřad městyse, městský úřad, magistrát územně nečleněného statutárního města, úřad městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, úřad městské části hlavního města Prahy (dále jen „obecní úřad“),

h) starosta obce, městyse, města, primátor statutárního města, které není územně členěno, a v územně členěném statutárním městě starosta městské části nebo městského obvodu, v hlavním městě Praze starosta městské části (dále jen „starosta“),

i) tajemník pověřeného obecního úřadu,

j) ředitel krajského úřadu a ředitel Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „ředitel krajského úřadu“),

k) zastupitelský úřad a konzulární úřad České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, (dále jen „zastupitelský úřad“),

l) okrsková volební komise,

m) zvláštní okrsková volební komise.

(2) Činnost volebních orgánů je výkonem státní správy.

§ 7

Státní volební komise

(1) Státní volební komise vytvořená podle jiného právního předpisu6) je stálým volebním orgánem i pro volbu prezidenta. Adresu sídla Státní volební komise zveřejní Ministerstvo vnitra na svých internetových stránkách určených pro volby.

(2) Státní volební komise

a) koordinuje přípravu, organizaci, průběh a provedení volby prezidenta,

b) dohlíží na zabezpečení úkonů nezbytných pro organizačně technické provádění volby prezidenta,

c) losuje čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky,

d) vydává povolení k přítomnosti dalších osob při sčítání hlasů okrskovou volební komisí,

e) vyhlašuje celkový výsledek volby prezidenta sdělením ve Sbírce zákonů,

f) předává celkový výsledek volby prezidenta předsedovi Senátu, a není-li funkce předsedy Senátu obsazena, předsedovi Poslanecké sněmovny.

§ 8

Ministerstvo vnitra

(1) Ministerstvo vnitra je ústředním správním úřadem pro volbu prezidenta.

(2) Ministerstvo vnitra

a) sjednocuje a kontroluje organizační a technickou přípravu, průběh a provedení volby prezidenta,

b) registruje kandidátní listiny,

c) předává neprodleně Českému statistickému úřadu kopie kandidátních listin k založení registru kandidátů pro zpracování výsledku volby prezidenta, seznam zaregistrovaných kandidátních listin a průběžně jej informuje o změnách v údajích o kandidátech,

d) prostřednictvím krajských úřadů informuje starosty o tom, kdo má právo delegovat členy a náhradníky do okrskové volební komise; zároveň tuto informaci zveřejní na svých internetových stránkách určených pro volby,

e) informuje Státní volební komisi o registraci kandidátních listin,

f) zajišťuje tisk volebních materiálů a hlasovacích lístků,

g) zveřejňuje na svých internetových stránkách určených pro volby informaci o podmínkách a způsobu hlasování,

h) kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech a sčítání hlasů okrskovou volební komisí,

i) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení volby prezidenta na úrovni kraje a hlavního města Prahy poté, co se stěžovatel neúspěšně domáhal nápravy u krajského úřadu,

j) plní úkoly při odstraňování duplicit mezi zvláštními seznamy voličů a stálými seznamy voličů podle jiného právního předpisu7),

k) archivuje volební dokumentaci, včetně volební dokumentace předané Ministerstvem zahraničních věcí,

l) plní další úkoly podle tohoto zákona.

(3) Pro účely registrace kandidátních listin a kontroly petic využívá Ministerstvo vnitra

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel8),

b) údaje z informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z informačního systému evidence občanských průkazů,

d) údaje z informačního systému evidence cestovních dokladů.

(4) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména (dále jen „jméno“),

c) adresa místa pobytu,

d) datum narození,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

f) čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů,

g) datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí.

(5) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou

a) jméno, příjmení, včetně předchozích příjmení,

b) datum narození,

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

d) adresa místa trvalého pobytu,

e) omezení svéprávnosti,

f) datum, místo a okres či stát úmrtí nebo den smrti uvedený v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého a datum nabytí právní moci tohoto soudního rozhodnutí.

(6) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou

a) jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu,

b) číslo, popřípadě série občanského průkazu,

c) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil,

d) datum skončení platnosti a datum skartace občanského průkazu,

e) čísla, popřípadě série ztracených, odcizených, zničených nebo neplatných občanských průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu.

(7) Využívanými údaji podle odstavce 3 písm. d) jsou

a) jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu,

b) číslo cestovního pasu,

c) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil,

d) datum skončení platnosti cestovního pasu,

e) číslo, druh, datum vydání a datum skončení platnosti ztraceného, odcizeného nebo neplatného cestovního pasu a datum a místo ohlášení jeho ztráty nebo odcizení.

(8) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(9) Ze získaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

§ 9

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí

a) organizačně a technicky zabezpečuje přípravu, průběh a provedení volby prezidenta mimo území České republiky9),

b) předává zvláštní seznamy voličů vedené zastupitelskými úřady (§ 31) Ministerstvu vnitra na technickém nosiči dat,

c) ve spolupráci s Českým statistickým úřadem zajišťuje vytvoření jednotného systému elektronických komunikací pro přenos dat mezi zastupitelskými úřady a Ministerstvem zahraničních věcí,

d) předává Českému statistickému úřadu podklady pro založení a aktualizaci seznamů zvláštních volebních okrsků,

e) ve spolupráci s Českým statistickým úřadem zajišťuje podmínky pro provoz pracoviště Českého statistického úřadu u Ministerstva zahraničních věcí,

f) předává zvláštní okrskové volební komisi písemný doklad převzatý od Českého statistického úřadu ve formě tiskového výstupu z počítače osvědčující, že výsledky ze zvláštního volebního okrsku byly do dalšího zpracování převzaty bezchybně,

g) po zjištění celkového výsledku volby prezidenta předává Ministerstvu vnitra volební dokumentaci zaslanou zastupitelskými úřady,

h) plní další úkoly podle tohoto zákona.

§ 10

Český statistický úřad

(1) Český statistický úřad vypracovává závazný systém zjišťování a zpracování výsledku volby prezidenta a zajistí vyhotovení příslušného programového vybavení pro účely zpracování a poskytování výsledku volby prezidenta.

(2) Český statistický úřad dále

a) zabezpečuje technicky systém zpracování výsledku volby prezidenta10) podle odstavce 1 na pracovištích vytvořených u pověřených obecních úřadů a u Ministerstva zahraničních věcí; při tom spolupracuje s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zahraničních věcí, krajskými úřady, pověřenými obecními úřady a obecními úřady,

b) pro jednotlivá pracoviště podle písmena a) zabezpečuje zaměstnance Českého statistického úřadu pověřené zjišťováním a zpracováním výsledku volby prezidenta a potřebný počet dalších osob pro zajištění zpracování a poskytování výsledku volby prezidenta, provádí jejich školení a vyškoleným zaměstnancům vydá pověření,

c) provádí školení určených členů okrskových volebních komisí k závaznému systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování ve spolupráci s krajskými úřady a pověřenými obecními úřady, a to alespoň pro osoby, jejichž účast na školení je povinná,

d) vyhotovuje registr kandidátů pro zpracování výsledku volby prezidenta; po registraci kandidátních listin Ministerstvem vnitra zveřejňuje údaje z registru kandidátů na svých internetových stránkách určených pro volby,

e) řeší stížnosti na funkci technických zařízení a příslušného programového vybavení dodaných Českým statistickým úřadem a použitých při zpracování výsledku volby prezidenta,

f) vydává okrskovým volebním komisím a prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí zvláštním okrskovým volebním komisím písemný doklad ve formě tiskového výstupu z počítače osvědčující, že výsledky z volebního okrsku a zvláštního volebního okrsku byly do dalšího zpracování převzaty bezchybně,

g) předává zápisy o průběhu a výsledku hlasování převzaté od okrskových volebních komisí do úschovy příslušnému pověřenému obecnímu úřadu nejpozději 10 dnů od ukončení zpracování výsledků na úrovni pověřeného obecního úřadu; zápisy o průběhu a výsledku hlasování převzaté na pracovišti u Ministerstva zahraničních věcí uschová,

h) plní další úkoly podle tohoto zákona.

(3) Pouze zaměstnanec Českého statistického úřadu, který má pověření podle odstavce 2 písm. b), je oprávněn

a) zdržovat se v místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy (§ 48),

b) převzít stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování a výsledek hlasování na technickém nosiči dat,

c) stanovit lhůtu k odstranění chyb a předání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování,

d) vydat pokyn k ukončení zasedání okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise ve druhý den volby prezidenta,

e) zajistit převzetí výsledků hlasování za všechny územně příslušné volební okrsky a zvláštní volební okrsky,

f) zajistit zpracování výsledku volby prezidenta.

§ 11

Krajský úřad

(1) Krajský úřad

a) zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení volby prezidenta v kraji,

b) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení volby prezidenta na úrovni obce, městyse, města, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, městské části hlavního města Prahy (dále jen „obec“) poté, co se stěžovatel neúspěšně domáhal nápravy u obecního úřadu,

c) kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech a sčítání hlasů okrskovými volebními komisemi,

d) projednává přestupky a jiné správní delikty na úseku volební kampaně a ukládá pokuty podle tohoto zákona,

e) v případě potřeby poskytuje nezbytnou součinnost při zajištění školení členů okrskových volebních komisí prováděného Českým statistickým úřadem k systému zjišťování a zpracování výsledků voleb a pověřeným obecním úřadem k zásadám hlasování,

f) sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu kraje z podkladů pověřených obecních úřadů a zveřejní jej na svých internetových stránkách,

g) archivuje volební dokumentaci,

h) plní další úkoly podle tohoto zákona.

(2) Činnosti podle odstavce 1 písm. b), c) a e) může vykonávat pouze zaměstnanec kraje zařazený do krajského úřadu, který má osvědčení podle jiného právního předpisu11).

§ 12

Pověřený obecní úřad

(1) Pověřený obecní úřad

a) zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost pracoviště Českého statistického úřadu při přejímce, kontrole a zpracování zápisů o průběhu a výsledku hlasování přebíraných od okrskových volebních komisí,

b) spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných pracovních sil a technických zařízení pro vstup výsledku z jednotlivých volebních okrsků do systému zpracování na tomto pracovišti,

c) zajišťuje a provádí školení členů okrskových volebních komisí k zásadám hlasování a zajišťuje školení k systému zjišťování a zpracování výsledků voleb, které provádí Český statistický úřad, a informuje obecní úřad o účasti na těchto školeních,

d) sestavuje přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve svém správním obvodu z podkladů obecních úřadů, zašle jej nejpozději do 4 dnů přede dnem volby prezidenta krajskému úřadu a zveřejní jej na svých internetových stránkách,

e) podílí se na distribuci volebních materiálů,

f) kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech a sčítání hlasů okrskovými volebními komisemi,

g) archivuje volební dokumentaci,

h) plní další úkoly podle tohoto zákona.

(2) Činnosti podle odstavce 1 písm. c) a f) může vykonávat pouze zaměstnanec obce zařazený do pověřeného obecního úřadu, který má osvědčení podle jiného právního předpisu11).

§ 13

Obecní úřad

Obecní úřad

a) zajišťuje pro okrskové volební komise volební místnosti, potřebné pracovní síly a pomocné prostředky,

b) vede zvláštní seznam voličů (§ 32),

c) vydává voličský průkaz (§ 33),

d) zajišťuje telefonní spojení do každé volební místnosti v územním obvodu obce a telefonní číslo nahlásí nejpozději do 9 dnů přede dnem volby prezidenta pověřenému obecnímu úřadu,

e) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení volby prezidenta na úrovni obce a volebního okrsku,

f) předává okrskovým volebním komisím výpisy ze stálého seznamu voličů a zvláštního seznamu voličů,

g) archivuje volební dokumentaci převzatou od okrskové volební komise,

h) plní další úkoly podle tohoto zákona.

§ 14

Starosta

(1) Starosta

a) zajišťuje informování voličů o době a místě konání volby prezidenta v obci,

b) zajišťuje distribuci hlasovacích lístků voličům,

c) stanoví s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku ve lhůtě 60 dnů přede dnem volby prezidenta minimální počet členů okrskové volební komise, a to tak, aby počet členů byl nejméně 5, s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může být okrsková volební komise čtyřčlenná,

d) zveřejňuje na úřední desce do 45 dnů přede dnem volby prezidenta informaci o počtu a sídle volebních okrsků,

e) jmenuje a odvolává zapisovatele okrskové volební komise (dále jen „zapisovatel“),

f) svolá první zasedání okrskové volební komise tak, aby se uskutečnilo nejpozději 21 dnů přede dnem volby prezidenta, a vyrozumí členy okrskové volební komise, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování a důsledcích nesplnění povinnosti se jich účastnit,

g) jmenuje na neobsazená místa další členy okrskové volební komise,

h) plní další úkoly podle tohoto zákona.

(2) Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise zasílá starosta delegovaným a jmenovaným zástupcům do datové schránky, případně na adresu, kterou mu sdělili jako adresu pro doručování, na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti, nebo na adresu místa jejich trvalého pobytu a současně toto oznámení vyvěsí na úřední desce obecního úřadu; oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce. Při vyrozumění členů okrskové volební komise o termínech školení a o důsledcích nesplnění povinnosti se jich účastnit postupuje starosta obdobně.

§ 15

Tajemník pověřeného obecního úřadu a ředitel krajského úřadu

Tajemník pověřeného obecního úřadu zabezpečí pro obec ve správním obvodu tohoto úřadu úkoly podle tohoto zákona, pokud nejsou splněny ve stanovené lhůtě, nestanoví-li veřejnoprávní smlouva nebo rozhodnutí krajského úřadu jinak. Obdobně postupuje ředitel krajského úřadu v případě obce s pověřeným obecním úřadem a tajemník magistrátu v případě městské části nebo městského obvodu měst Brna, Ostravy a Plzně.

§ 16

Zastupitelský úřad

Zastupitelský úřad v rámci svého územního obvodu

a) zajišťuje mimo území České republiky organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení volby prezidenta,

b) vede zvláštní seznam voličů (§ 31),

c) vydává voličský průkaz (§ 33),

d) zajišťuje podle místních podmínek informování voličů o době a místě konání volby prezidenta, o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem, o způsobu hlasování a o datu konání druhého kola volby prezidenta, a to případně i v příslušném cizím jazyce,

e) provádí školení členů zvláštních okrskových volebních komisí,

f) zajišťuje tisk nebo rozmnožení hlasovacích lístků,

g) zajišťuje pro zvláštní okrskovou volební komisi volební místnost, pomocné prostředky a potřebné pracovní síly,

h) plní další úkoly podle tohoto zákona.

§ 17

Okrsková volební komise

(1) Okrsková volební komise

a) dbá o pořádek ve volební místnosti,

b) zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh,

c) sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování,

d) odevzdá volební dokumentaci do úschovy obecnímu úřadu, s výjimkou 1 vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování (§ 51 a 52).

(2) Okrsková volební komise je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Usnesení je přijato, vyslovila-li se pro ně nadpoloviční většina přítomných členů okrskové volební komise.

(3) Okrsková volební komise na svém prvním zasedání vylosuje ze svých členů předsedu a místopředsedu. Losování řídí zapisovatel okrskové volební komise; zapisovatel se do losování nezařazuje. Pokud předseda nebo místopředseda okrskové volební komise odstoupí nebo nebude moci z jiných závažných důvodů vykonávat svoji funkci, proběhne losování znovu; do losování předsedy okrskové volební komise nebude zařazen místopředseda okrskové volební komise; do losování místopředsedy okrskové volební komise nebude zařazen předseda okrskové volební komise.

(4) Předsedu okrskové volební komise v době jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda okrskové volební komise.

(5) Zapisovatel, předseda a místopředseda okrskové volební komise, s výjimkou zvláštních okrskových volebních komisí, je povinen zúčastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování.

(6) Obecní úřad ve spolupráci se zapisovatelem zajistí, aby ve volební místnosti v průběhu hlasování bylo u každého člena okrskové volební komise uvedeno jeho jméno, příjmení, funkce v okrskové volební komisi a údaj o tom, zda jej delegovala politická strana, politické hnutí, koalice nebo občan anebo jmenoval starosta.

§ 18

Členství v okrskové volební komisi

(1) Členem okrskové volební komise může být občan,

a) který v den složení slibu dosáhl věku 18 let,

b) u něhož nenastala překážka v právu volit podle § 4 odst. 2 a

c) který není kandidátem na prezidenta republiky.

(2) Delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem volby prezidenta jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise může občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, politická strana, politické hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Poslanecké sněmovně nebo Senátu, anebo politická strana, politické hnutí nebo koalice, která nemá zastoupení v Parlamentu České republiky a v posledních volbách získala alespoň jeden mandát v územně příslušném zastupitelstvu kraje.

(3) Delegování členů a náhradníků podle odstavce 2 se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě; o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, a jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí, anebo jméno a příjmení občana, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, popřípadě jméno a příjmení osoby, která byla k tomuto úkonu písemně pověřena a která kopii písemného pověření k seznamu přiloží. Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta. Seznam podepíše osoba oprávněná jednat jménem politické strany nebo politického hnutí, občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, nebo osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků podle odstavce 2 pověřena.

(4) Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise podle § 14 odst. 1 písm. c), jmenuje před jejím prvním zasedáním členy na neobsazená místa starosta.

(5) Členství v okrskové volební komisi vzniká složením slibu tohoto znění: „Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci a budu se při tom řídit Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky.“. Slib skládá delegovaný nebo jmenovaný zástupce na prvním zasedání okrskové volební komise, jehož se účastní, tak, že se podepíše pod písemné znění slibu; tím se zároveň ujímá své funkce.

(6) Členství v okrskové volební komisi zaniká

a) dnem ukončení činnosti okrskové volební komise (§ 58),

b) úmrtím člena okrskové volební komise,

c) okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné prohlášení o vzdání se funkce člena okrskové volební komise; předseda okrskové volební komise předá písemné prohlášení o vzdání se své funkce člena okrskové volební komise místopředsedovi okrskové volební komise,

d) okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné odvolání člena okrskové volební komise tím, kdo jej delegoval,

e) pozbytím státního občanství České republiky člena okrskové volební komise,

f) nastane-li u člena okrskové volební komise překážka v právu volit podle § 4 odst. 2, nebo

g) ve dnech volby prezidenta, nevykonává-li člen okrskové volební komise svoji funkci a jeho nepřítomnost trvá nepřetržitě déle než 2 hodiny.

(7) Nedostaví-li se delegovaný nebo jmenovaný zástupce na první zasedání okrskové volební komise bez omluvy, nebude mu umožněno dodatečné složení slibu a starosta povolá náhradníka téže politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo náhradníka delegovaného občanem, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, popřípadě jmenuje nového člena okrskové volební komise.

(8) Za člena, jehož členství zaniklo podle odstavce 6, povolá předseda okrskové volební komise prostřednictvím starosty náhradníka téže politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo náhradníka delegovaného občanem, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována; náhradník se stává členem okrskové volební komise složením slibu podle odstavce 5. Není-li předseda okrskové volební komise ustanoven, povolá náhradníka podle věty první starosta. V případě, kdy počet členů okrskové volební komise poklesne pod starostou stanovený počet v průběhu volby prezidenta a nejsou-li náhradníci podle odstavce 2, jmenuje starosta na neobsazená místa do stanoveného počtu další členy okrskové volební komise.

§ 19

Zapisovatel okrskové volební komise

Zapisovatel, kterého jmenuje starosta nejpozději 20 dnů před prvním zasedáním okrskové volební komise, je členem okrskové volební komise. Zapisovatel pořizuje zápis z jednání okrskové volební komise. Zapisovatel skládá slib ve znění a způsobem uvedeným v § 18 odst. 5. Starosta odvolá zapisovatele, který přestane vykonávat svoji funkci nebo ji nevykonává řádně, a na jeho místo neprodleně jmenuje nového zapisovatele.

§ 20

Zvláštní okrsková volební komise

(1) Vedoucí zastupitelského úřadu jmenuje nejpozději 30 dnů přede dnem volby prezidenta předsedu a další členy zvláštní okrskové volební komise, kteří jsou občany, v den složení slibu dosáhli věku 18 let, nenastala u nich překážka v právu volit podle § 4 odst. 2, nejsou kandidáty na prezidenta republiky a ovládají český jazyk. Nejnižší počet členů zvláštní okrskové volební komise je 3. Do tohoto počtu se započítává i zapisovatel, kterého jmenuje a odvolává vedoucí zastupitelského úřadu, a to nejpozději 18 dnů před prvním zasedáním zvláštní okrskové volební komise. Poklesne-li v průběhu volby prezidenta počet členů zvláštní okrskové volební komise pod minimální stanovený počet, jmenuje na neobsazená místa vedoucí zastupitelského úřadu další členy zvláštní okrskové volební komise. První zasedání zvláštní okrskové volební komise svolá vedoucí zastupitelského úřadu tak, aby se uskutečnilo nejpozději 21 dnů přede dnem volby prezidenta. Nepodaří-li se jmenovat tříčlennou zvláštní okrskovou volební komisi, zajistí její úkoly vedoucí zastupitelského úřadu a zapisovatel. Vedoucí zastupitelského úřadu má při plnění těchto úkolů postavení starosty. Členové zvláštní okrskové volební komise se ujímají funkce složením slibu podle § 18 odst. 5. Členství ve zvláštní okrskové volební komisi zaniká z důvodů a způsobem podle § 18 odst. 6.

(2) Zvláštní okrsková volební komise

a) zajišťuje hlasování ve zvláštním volebním okrsku, dozírá na jeho průběh a dbá o pořádek ve volební místnosti,

b) sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování ve zvláštním volebním okrsku,

c) odevzdá volební dokumentaci zastupitelskému úřadu, který ji odešle Ministerstvu zahraničních věcí.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).