Hlavní navigace

Zákon o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů - ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o integrovaném záchranném systému

Předpis č. 151/2010 Sb.

Znění od 1. 7. 2010

151/2010 Sb. Zákon o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o integrovaném záchranném systému

§ 13

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 306/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 2 se písmeno j) zrušuje.

Dosavadní písmeno k) se označuje jako písmeno j).

2. V § 7 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Ministerstvo vnitra dále

a) organizuje záchranářskou a materiální pomoc do zahraničí ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, složkami integrovaného záchranného systému nebo ústředními správními úřady,

b) průběžně zajišťuje v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, funkci kontaktního místa pro vyžádání humanitární pomoci do zahraničí postiženým státem nebo mezinárodní organizací; tím není dotčena možnost vyžádání humanitární pomoci do zahraničí diplomatickou cestou, nebo oznámení vzniku závažné mimořádné události v zahraničí, která může ohrozit i území České republiky,

c) informuje příslušné mezinárodní organizace o silách a prostředcích České republiky předurčených pro poskytování humanitární pomoci do zahraničí.“.

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8.

3. V § 7 odst. 5 se slova „v odstavcích 2 a 3“ nahrazují slovy „v odstavcích 2 až 4“.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).