Hlavní navigace

Zákon o zajišťování obrany České republiky - Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

Předpis č. 222/1999 Sb.

Znění od 24. 7. 2021

222/1999 Sb. Zákon o zajišťování obrany České republiky

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

§ 67

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) neumožní provedení činností spojených s výběrem, evidencí a určením věcných prostředků pro potřeby zajišťování obrany státu nebo s jejich kontrolou,

b) neumožní v souvislosti s provedením činností podle písmene a) vstup pověřených pracovníků obce s rozšířenou působností zařazených do obecního úřadu, ministerstva a jiných správních úřadů, pokud o věcné prostředky požádali, do objektů,

c) jako vlastník věcných prostředků neumožní, aby s jí poskytnutými věcnými prostředky bylo naloženo způsobem určeným v rozhodnutí příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

d) neoznámí příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podstatné změny určených věcných prostředků, které mají význam pro jejich využitelnost, bezprostředně poté, kdy tyto změny nastaly,

e) neposkytne na žádost příslušných správních úřadů a orgánů územních samosprávných celků údaje a informace v nezbytně nutném rozsahu pro potřeby přípravy a realizace opatření v zájmu zajišťování obrany státu,

f) poruší zákaz nebo omezení vstupu do objektu důležitého pro obranu státu, nebo

g) za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu neuposlechne zákazu svolávat shromáždění na veřejném prostranství včetně pouličních průvodů a manifestací.

(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo provozovatel objektu důležitého pro obranu státu dopustí přestupku tím, že nezabezpečí provozuschopnost takového objektu pro účely zajištění obrany státu a neumožní jeho užití k tomuto účelu.

(3) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako zaměstnavatel dopustí přestupku tím, že neposkytne pracovní volno zaměstnancům, kteří byli povoláni k pracovním výpomocem nebo k plnění pracovních povinností v zájmu zajišťování obrany státu.

(4) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako zaměstnávající, u kterého se vykonává pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc, dopustí přestupku tím, že

a) neoznámí příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nástup povolané fyzické osoby k plnění pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci, nebo

b) neohlásí příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností v dostatečném časovém předstihu zánik potřeby pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci.

(5) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako poskytovatel zdravotních služeb dopustí přestupku tím, že u povolávané osoby nezajistí přednostní provedení lékařské prohlídky k posouzení zdravotní způsobilosti k navrhované práci oproti poskytování dalších zdravotních služeb jiným osobám.

§ 68

Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 1000000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 67 odst. 1 písm. g),

b) 500000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 67 odst. 1 písm. a) a c) a § 67 odst. 2,

c) 100000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 67 odst. 1 písm. f) a § 67 odst. 3 až 5,

d) 50000 Kč, jde-li o správní delikt podle § 67 odst. 1 písm. b), d) a e).

§ 68a

Společné ustanovení k přestupkům

Přestupky podle tohoto zákona projednává místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).