Hlavní navigace

Zákon o základních registrech - HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předpis č. 111/2009 Sb.

Znění od 1. 1. 2017

111/2009 Sb. Zákon o základních registrech

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon

a) vymezuje obsah základních registrů, informačního systému základních registrů a informačního systému územní identifikace a stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s jejich vytvářením, užíváním a provozem,

b) zřizuje Správu základních registrů.

§ 2

Obecné pojmy

V tomto zákoně se rozumí

a) základním registrem informační systém veřejné správy1) uvedený v § 3,

b) referenčním údajem údaj vedený v základním registru, který je označen jako referenční údaj,

c) orgánem veřejné moci státní orgán, územní samosprávný celek a fyzická nebo právnická osoba, byla-li jí svěřena působnost v oblasti veřejné správy,

d) soukromoprávním uživatelem údajů podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která není orgánem veřejné moci a je podle jiného právního předpisu oprávněna využívat údaje ze základního registru nebo z agendového informačního systému,

d) agendou souhrn činností spočívajících ve výkonu vymezeného okruhu vzájemně souvisejících činností v rámci působnosti orgánu veřejné moci,

e) agendou ucelená oblast působnosti orgánu veřejné moci nebo ucelená oblast působení soukromoprávního uživatele údajů,

e) agendovým informačním systémem informační systém veřejné správy, který slouží k výkonu agendy,

f) agendovým informačním systémem informační systém veřejné správy, který slouží k výkonu agendy, využívání elektronických formulářů nebo elektronické identifikaci,

f) informačním systémem základních registrů informační systém veřejné správy, jehož prostřednictvím je zajišťováno sdílení dat mezi jednotlivými základními registry navzájem, základními registry a agendovými informačními systémy a agendovými informačními systémy navzájem, správa oprávnění přístupu k datům a další činnosti podle tohoto zákona,

g) informačním systémem základních registrů informační systém veřejné správy, který je součástí referenčního, sdíleného a bezpečného rozhraní informačních systémů veřejné správy54) (dále jen „referenční rozhraní“) a jehož prostřednictvím je zajišťováno sdílení dat mezi jednotlivými základními registry navzájem, základními registry a agendovými informačními systémy a agendovými informačními systémy navzájem, správa oprávnění přístupu k datům a další činnosti podle tohoto zákona,

g) editorem orgán veřejné moci, který je oprávněn zapisovat referenční údaje do základního registru a provádět změny zapsaných referenčních údajů.

h) editorem orgán veřejné moci, který je oprávněn zapisovat údaje do základního registru a provádět změny zapsaných údajů.

§ 3

Základní registry

Základními registry jsou

a) základní registr obyvatel (dále jen „registr obyvatel“),

b) základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (dále jen „registr osob“),

c) základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen „registr územní identifikace“),

d) základní registr agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností (dále jen „registr práv a povinností“).

d) základní registr agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností (dále jen „registr práv a povinností“).

§ 4

Údaje základního registru

(1) Základní registr obsahuje referenční údaje, referenční vazby, identifikátory fyzických osob, popřípadě autentizační údaje. Referenční vazby jsou kódy nebo identifikátory, kterými je odkazováno na referenční údaje v základních registrech. Autentizační údaje jsou údaje umožňující provést ověření identity fyzické osoby.

(1) Základní registr obsahuje referenční údaje, referenční vazby, identifikátory fyzických osob, popřípadě autentizační údaje, provozní údaje a jiné zákonem stanovené údaje. Referenční vazby jsou kódy nebo identifikátory, kterými je odkazováno na referenční údaje v základních registrech. Autentizační údaje jsou údaje umožňující provést ověření identity fyzické osoby.

(2) Editor je zodpovědný za to, že jím zapsané referenční údaje jsou v souladu s údaji uvedenými v dokumentech, na jejichž základě jsou údaje do příslušného základního registru zapsány; orgány veřejné moci, fyzické a právnické osoby jsou povinny poskytnout editorovi potřebnou součinnost k plnění jeho úkolů tím, že mu poskytnou údaje a podklady potřebné pro ověření správnosti zpracovávaných údajů.

(3) Editor zapíše referenční údaj do základního registru nebo provede jeho změnu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku nebo o změně skutečnosti, kterou referenční údaj popisuje, dozví; editor referenční údaj zapisuje do základního registru prostřednictvím agendového informačního systému.

(4) Referenční údaj je považován za správný, pokud není prokázán opak nebo pokud nevznikne oprávněná pochybnost o správnosti referenčního údaje. V případě pochybnosti editor označí referenční údaj jako nesprávný; toto označení editor odstraní neprodleně poté, co ověří správnost údajů, jinak se postupuje obdobně podle odstavce 3.

(5) Referenční údaj označený jako nesprávný má po dobu, po kterou je takto označen, pouze informativní povahu.

(6) Má se za to, že ten, kdo vychází z referenčního údaje, je v dobré víře, že stav referenčního údaje v základním registru odpovídá skutečnému stavu věci, ledaže musel vědět o jeho nesprávnosti.

(7) Proti tomu, kdo jedná v důvěře ve správnost referenčního údaje obsaženého v základním registru, nemůže ten, jehož se takový zápis týká, namítat, že tento zápis neodpovídá skutečnosti, ledaže prokáže, že údaj je nesprávný a že jeho nesprávnost nezpůsobil.

§ 5

Využívání referenčních údajů základního registru

(1) Orgán veřejné moci využívá při své činnosti referenční údaje obsažené v příslušném základním registru v rozsahu, v jakém je oprávněn tyto údaje využívat podle tohoto zákona nebo podle jiných právních předpisů, a to aniž by ověřoval jejich správnost. Od osob, po kterých je jiným právním předpisem doložení takových údajů požadováno, je orgán veřejné moci oprávněn požadovat poskytnutí takových údajů pouze, pokud

a) nejsou v základním registru obsaženy,

b) jsou označeny jako nesprávné,

c) vznikne oprávněná pochybnost o správnosti referenčního údaje, nebo

d) jsou nezbytné pro bezpečnostní řízení podle jiného právního předpisu2).

(2) V případě, že orgán veřejné moci, který není editorem daného údaje v základním registru, při své činnosti zjistí nesoulad referenčních údajů vedených v základním registru se skutečným stavem, anebo vznikne-li u něj oprávněná pochybnost o správnosti referenčního údaje, uvědomí o tom neprodleně editora daného referenčního údaje.

(3) Orgán veřejné moci získává údaje vedené v základním registru nebo je do něj zapisuje výhradně prostřednictvím agendového informačního systému; jeho přístup k údajům je zajišťován službou informačního systému základních registrů.

(4) Soukromoprávní uživatel údajů využívá údaje vedené v základním registru výhradně prostřednictvím agendového informačního systému stanoveného jiným právním předpisem, který zakládá oprávnění soukromoprávního uživatele údajů k využívání údajů vedených v základním registru.

(4) Fyzické osobě jsou poskytovány údaje, které jsou o ní vedeny v základních registrech, po ověření její totožnosti elektronicky čitelným dokladem3) umožňujícím elektronickou identifikaci; fyzická osoba může po ověření její totožnosti umožnit přístup k referenčním údajům, které jsou o ní vedeny, též třetí osobě.

(5) Fyzické osobě jsou poskytovány údaje, které jsou o ní vedeny v základních registrech, po ověření její totožnosti elektronicky čitelným dokladem3) umožňujícím elektronickou identifikaci a autentizaci; fyzická osoba může po ověření její totožnosti umožnit poskytnutí referenčních údajů, které jsou o ní vedeny, též jiné fyzické nebo právnické osobě.

§ 5a

(1) Orgán veřejné moci využívá údaje z agendového informačního systému přímým přístupem, a to i pokud jsou vyžadovány údaje o fyzické osobě, která není jednoznačně určena, je-li to potřebné pro plnění úkolu v jeho působnosti při zajišťování

a) bezpečnosti České republiky,

b) obrany České republiky,

c) veřejné bezpečnosti a účinné ochrany lidského života a zdraví,

d) předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů,

e) významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky nebo Evropské unie včetně takového zájmu v oblasti měnové, rozpočtové a daňové, nebo

f) ochrany práv osob v řízení před soudem.

(2) Ustanovení tohoto zákona o realizaci vazeb prostřednictvím informačního systému základních registrů se při postupu podle odstavce 1 nepoužijí.

§ 6

Správa základních registrů

(1) Zřizuje se Správa základních registrů se sídlem v Praze. Správa základních registrů je správní úřad, který je podřízen Ministerstvu vnitra.

(2) Správa základních registrů je účetní jednotkou a je součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra.

(3) V čele Správy základních registrů stojí ředitel.

§ 7

(1) Správa základních registrů je správcem informačního systému základních registrů.

(2) Správa základních registrů zajišťuje

a) provoz informačního systému základních registrů, registru obyvatel, registru osob a registru práv a povinností a jejich bezpečnost,

b) realizaci vazeb mezi jednotlivými základními registry prostřednictvím služeb informačního systému základních registrů,

c) realizaci vazeb mezi základními registry a agendovými informačními systémy prostřednictvím služeb informačního systému základních registrů,

d) realizaci vazeb mezi jednotlivými agendovými informačními systémy prostřednictvím služeb informačního systému základních registrů,

e) zpřístupnění referenčních údajů obsažených v základních registrech a údajů obsažených v agendových informačních systémech v rozsahu oprávnění obsažených v registru práv a povinností,

e) zpřístupnění referenčních údajů obsažených v základních registrech a údajů obsažených v agendových informačních systémech v rozsahu oprávnění obsažených v registru práv a povinností prostřednictvím služeb informačního systému základních registrů,

f) vedení záznamů o událostech souvisejících s provozováním informačního systému základních registrů.

f) vedení záznamů o událostech souvisejících s provozováním informačního systému základních registrů,

g) propojení informačního systému základních registrů a dalších součástí referenčního rozhraní,

h) zveřejňování aktuálních údajů o provozních stavech základních registrů a provozně technických údajů z provozu základních registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Správa základních registrů zajišťuje, aby referenční údaje zapsané editory byly předávány prostřednictvím informačního systému základních registrů správcům základních registrů v nezměněné podobě.

(4) Správa základních registrů není oprávněna k přístupu k obsahu referenčních údajů obsažených v základních registrech.

(4) Správa základních registrů není oprávněna k přístupu k obsahu referenčních údajů obsažených v základních registrech s výjimkou přístupu v rámci agendy, pro jejíž výkon byla zaregistrována.

(5) Má-li Správa základních registrů důvodnou pochybnost, že orgán veřejné moci neoprávněně přistupuje k osobním údajům, informuje neprodleně Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“).

(5) Má-li Správa základních registrů důvodnou pochybnost, že orgán veřejné moci nebo soukromoprávní uživatel údajů neoprávněně přistupuje k osobním údajům, informuje neprodleně Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“).

(6) Náklady související s provozováním příslušného registru podle odstavce 2 písm. a) hradí jeho správce.

§ 8

Správce agendového informačního systému

(1) Správce4) agendového informačního systému zajišťuje realizaci vazby mezi agendovým informačním systémem a informačním systémem základních registrů za účelem zapisování údajů.

(1) Správce4) agendového informačního systému zajišťuje realizaci vazby mezi agendovým informačním systémem a informačním systémem základních registrů za účelem zapisování a využívání údajů.

(2) Správce agendového informačního systému zajistí používání kódu agendy přiděleného správcem základního registru práv a povinností při komunikaci agendového informačního systému s informačním systémem základních registrů.

(3) Správce agendového informačního systému používá vlastní identifikátory fyzických osob a právnických osob a za účelem komunikace s informačním systémem základních registrů používá agendové identifikátory fyzických osob a identifikátory právnických osob vedené v registru osob.

§ 9

Identifikátory fyzických osob

(1) Agendový identifikátor fyzické osoby je neveřejným identifikátorem, který je jednoznačně přiřazen záznamu o fyzické osobě v příslušném agendovém informačním systému nebo základním registru, je odvozen ze zdrojového identifikátoru fyzické osoby a kódu agendy a je užíván výlučně k jednoznačnému určení fyzické osoby pro účely výkonu agendy, pro kterou byl přidělen. Z agendového identifikátoru fyzické osoby nelze odvodit zdrojový identifikátor fyzické osoby a nelze z něj ani dovodit osobní nebo jiné údaje o fyzické osobě, jíž byl přiřazen.

(1) Agendový identifikátor fyzické osoby je neveřejným identifikátorem, který je jednoznačně přiřazen záznamu o fyzické osobě v agendovém informačním systému nebo základním registru v rámci příslušné agendy, je odvozen ze zdrojového identifikátoru fyzické osoby a kódu agendy a je užíván výlučně k jednoznačnému určení fyzické osoby pro účely výkonu agendy, pro kterou byl přidělen. Z agendového identifikátoru fyzické osoby nelze odvodit zdrojový identifikátor fyzické osoby a nelze z něj ani dovodit osobní nebo jiné údaje o fyzické osobě, jíž byl přiřazen.

(2) Zdrojový identifikátor fyzické osoby je neveřejným identifikátorem. Ze zdrojového identifikátoru fyzické osoby nelze dovodit osobní ani jiné údaje o fyzické osobě, jíž byl přiřazen.

(3) Za účelem zabránění neoprávněnému přístupu k osobním údajům vedeným v základních registrech a v jiných informačních systémech veřejné správy orgán veřejné moci při komunikaci základních registrů navzájem a základních registrů s agendovými informačními systémy používá identifikátory, kterými jsou

a) kód agendy,

b) agendový identifikátor fyzické osoby.

§ 10

(1) Fyzická osoba může být identifikována v jednotlivé agendě pouze jedním agendovým identifikátorem fyzické osoby.

(2) Agendový identifikátor fyzické osoby v jednotlivé agendě odvozený z jednoho zdrojového identifikátoru fyzické osoby nesmí být přidělen více fyzickým osobám.

(3) Agendový identifikátor fyzické osoby nelze po přidělení měnit, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(4) Pokud dojde k přidělení stejného agendového identifikátoru fyzické osoby v dané agendě záznamům o dvou nebo více fyzických osobách, je těmto záznamům přidělen nový agendový identifikátor fyzické osoby.

(5) Pokud dojde k přidělení dvou nebo více agendových identifikátorů fyzických osob záznamu o jedné fyzické osobě v dané agendě, postupuje se obdobně podle odstavce 4.

(6) Zjistí-li orgán veřejné moci nedostatky v přidělení agendového identifikátoru fyzické osoby, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu správci agendového informačního systému, v němž byl nedostatek zjištěn. Příslušný správce agendového informačního systému prošetří, zda lze zjištěné nedostatky odstranit v agendovém informačním systému, a pokud je to možné, nedostatky odstraní.

(7) Zjistí-li správce agendového informačního systému nedostatky v přidělení agendového identifikátoru fyzické osoby, které nelze odstranit podle odstavce 6, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu správci registru obyvatel. Správce registru obyvatel ve spolupráci se správcem agendového informačního systému prošetří, zda lze zjištěné nedostatky odstranit, a pokud je to možné, nedostatky odstraní; obdobně se postupuje v případě, kdy nedostatky v přidělení agendového identifikátoru fyzické osoby zjistí správce registru obyvatel. Nelze-li nedostatky odstranit postupem podle věty druhé, postupuje se podle odstavců 4 a 5.

§ 11

Působnost Úřadu

(1) Úřad

a) vytváří zdrojové identifikátory fyzických osob a agendové identifikátory fyzických osob a vede jejich seznamy,

b) zajišťuje převod agendového identifikátoru fyzické osoby v agendě na agendový identifikátor této fyzické osoby v jiné agendě, a to na základě zákonného požadavku.

(2) Zdrojový identifikátor fyzické osoby používá výhradně Úřad pro vytváření agendových identifikátorů fyzických osob podle odstavce 1 písm. a) a jejich převod podle odstavce 1 písm. b).

§ 12

Identifikátory osob zapsaných v registru osob

Identifikátor subjektů vedených v registru osob

Identifikátorem právnické osoby a dalších subjektů vedených v registru osob je jednoznačný identifikátor přidělovaný podle jiných právních předpisů5).

Identifikátorem subjektu vedeného v registru osob je identifikační číslo osoby.

§ 13

Kód agendy

Kód agendy je veřejným identifikátorem, který je jednoznačně přiřazen záznamu o agendě v číselníku agend v registru práv a povinností.

§ 14

Vydávání ověřených výstupů ze základních registrů

(1) Ze základního registru se vydávají ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy1).

(2) Ze základního registru se poskytují záznamy o využívání údajů v základním registru za podmínek stanovených tímto zákonem.

(3) Není-li zákonem stanoveno jinak, správce základního registru poskytne údaje ze základního registru pouze osobě, o které jsou tyto údaje vedeny.

(4) Záznam o využívání údajů v základním registru zasílá správce příslušného základního registru bezplatně osobě uvedené v odstavci 3, má-li zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, vždy za každý uplynulý kalendářní rok, do datové schránky. Záznam o využívání údajů v základním registru se vydává rovněž v podobě ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy.

(5) Dojde-li ke změně referenčního údaje v základním registru, zašle bez zbytečného odkladu správce základního registru osobě uvedené v odstavci 3, které se tato změna týká, má-li zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, bezplatně výpis referenčních údajů z příslušného základního registru do datové schránky.

(6) Zjistí-li osoba uvedená v odstavci 3 nesoulad referenčních údajů, které jsou o ní vedeny v základním registru, se skutečným stavem, může bezplatně požádat o změnu referenčních údajů v základním registru editora příslušného referenčního údaje, a to i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy6). Kontaktní místo veřejné správy předá žádost editorovi příslušného referenčního údaje. Editor postupuje podle § 4 odst. 3.

§ 15

Základní registry a informační systém základních registrů jsou majetkem státu. Zvláštní právo pořizovatele databáze7), kterou je tvořen příslušný základní registr, vykonává správce příslušného základního registru.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).