Hlavní navigace

Zákon o základních registrech - HLAVA II - REGISTR OBYVATEL

Předpis č. 111/2009 Sb.

Znění od 1. 1. 2017

111/2009 Sb. Zákon o základních registrech

HLAVA II

REGISTR OBYVATEL

§ 16

V registru obyvatel jsou o fyzických osobách uvedených v § 17 vedeny referenční údaje a další údaje, o nichž tak stanoví tento zákon.

§ 17

Subjekty údajů

Subjekty údajů vedených v registru obyvatel jsou

a) státní občané České republiky,

b) cizinci, kteří pobývají na území České republiky v rámci trvalého pobytu anebo na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu,

c) občané jiných členských států Evropské unie, občané států, které jsou vázány mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropským společenstvím9), a občané států, které jsou vázány smlouvou o Evropském hospodářském prostoru10), a jejich rodinní příslušníci, kteří pobývají na území České republiky v rámci trvalého pobytu nebo kterým byl vydán doklad o přechodném pobytu na území České republiky delším než 3 měsíce,

d) cizinci, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany11),

e) jiné fyzické osoby, u nichž jiný právní předpis vyžaduje agendový identifikátor fyzické osoby a stanoví, že tyto fyzické osoby budou vedeny v registru obyvatel.

§ 18

Údaje vedené v registru obyvatel

(1) V registru obyvatel se vedou referenční údaje

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu12), případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu52); uvedené adresy jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace; v případě adresy, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu52), se vede i údaj o identifikaci poštovní přihrádky nebo dodávací schránky nebo adresa, která je mimo území České republiky a které nebyl přidělen kód adresního místa v registru územní identifikace,

d) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil; údaj o místě a okrese narození na území České republiky se vede ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v registru územní identifikace,

e) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, vede se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, vede se den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí; údaj o místě a okrese úmrtí na území České republiky se vede ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v registru územní identifikace,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

g) čísla a druhy elektronicky čitelných identifikačních dokladů,

h) typ datové schránky a identifikátor datové schránky14), je-li tato datová schránka zpřístupněna.

(2) Referenční údaj o čísle elektronicky čitelného identifikačního dokladu slouží k elektronické identifikaci jeho držitele při komunikaci s informačními systémy veřejné správy. Bezpečnostní osobní kód elektronicky čitelného identifikačního dokladu15) je pro účely registru obyvatel autentizačním údajem, který se vede v zašifrované podobě a který je neveřejný.

(3) Identifikátorem fyzické osoby podle § 9 je agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu registru obyvatel.

(4) V registru obyvatel se dále vedou provozní údaje

a) záznam o využívání údajů z registru obyvatel pro potřeby agendových informačních systémů,

b) záznam o poskytnutí údajů subjektu údajů nebo jiné osobě podle § 58a, který obsahuje datum a čas výdeje, identifikátor souhlasu subjektu údajů s poskytnutím údajů jiné fyzické nebo právnické osobě a identifikaci toho, kdo údaje poskytl,

c) datum poslední změny každého údaje vedeného v registru obyvatel,

d) záznam o udělení nebo odvolání souhlasu subjektu údajů s poskytnutím údajů jiné fyzické nebo právnické osobě podle § 58a.

(5) Orgán veřejné moci, který při své činnosti využívá na základě tohoto zákona nebo jiného právního předpisu některé referenční údaje vedené v registru obyvatel, je oprávněn rovněž využívat údaj podle odstavce 1 písm. c) o adrese, na kterou mají být doručovány písemnosti, a údaje podle odstavce 1 písm. g) a h) a odstavce 4 písm. c).

§ 19

Zapisování údajů do registru obyvatel

(1) U subjektů údajů uvedených v § 17 písm. a) je editorem Ministerstvo vnitra, které zapisuje údaje uvedené v § 18 odst. 1 písm. a) až f) prostřednictvím agendového informačního systému evidence obyvatel a údaje uvedené v § 18 odst. 1 písm. g) a v § 18 odst. 2 prostřednictvím agendového informačního systému občanských průkazů nebo agendového informačního systému cestovních dokladů.

(2) U subjektů údajů uvedených v § 17 písm. b) až d) je editorem Policie České republiky nebo Ministerstvo vnitra, které zapisují údaje uvedené v § 18 odst. 1 písm. a) až g) a v § 18 odst. 2 prostřednictvím agendového informačního systému, ve kterém jsou vedeny údaje o cizincích podle jiného právního předpisu.

(3) U subjektů údajů uvedených v § 17 písm. e) je editorem Ministerstvo vnitra, které zapisuje údaje uvedené v § 18 odst. 1 písm. a) až f) prostřednictvím agendového informačního systému cizinců8); pokud tak stanoví jiný právní předpis, zapisuje se rovněž údaj uvedený v § 18 odst. 1 písm. g).

(4) Jsou-li u subjektů údajů uvedených v § 17 písm. b) až e) vedeny údaje o jménu, popřípadě jménech, a příjmení, zpracovávají se tyto údaje v podobě uvedené v matričním dokladu. Nebyl-li matriční doklad vydán, zpracovávají se údaje o jménu, popřípadě jménech, a příjmení, v podobě uvedené latinkou v cestovním dokladu, v průkazu nebo v potvrzení cizince vydaném podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo zákona o azylu.

(5) Údaje uvedené v § 18 odst. 4 zapisuje do registru obyvatel automatizovanými procesy prostřednictvím informačního systému základních registrů Správa základních registrů. Záznamy podle § 18 odst. 4 se zapisují v rozsahu

a) kód agendy, uživatelské jméno fyzické osoby, která je nositelem role, které je neveřejné,a označení subjektu, pro jehož účely se údaje využívají nebo poskytují,

b) datum a čas využívání nebo poskytnutí údajů,

c) obchodní firma nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení subjektu, kterému jsou na základě žádosti poskytovány údaje podle § 58a, datum a čas udělení nebo odvolání souhlasu subjektu údajů s poskytnutím údajů podle § 58a a identifikátor souhlasu,

d) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu registru obyvatel, jejíž údaje jsou využívány nebo poskytovány,

e) důvod a konkrétní účel přístupu do registru obyvatel.

(6) Údaje uvedené v § 18 odst. 1 písm. h) zapisuje do registru obyvatel správce agendového informačního systému datových schránek.

§ 20

Správce registru obyvatel

(1) Správcem registru obyvatel je Ministerstvo vnitra.

(3) Ministerstvo vnitra kontroluje výkon přenesené působnosti na úseku registru obyvatel u územních samosprávných celků; ustanovení o kontrole výkonu přenesené působnosti krajskými úřady podle zákona o obcích tím není dotčeno.

(4) Ministerstvo vnitra v registru obyvatel zpracovává údaje potřebné k plnění úkolů stanovených jiným právním předpisem16) v rozsahu údajů podle § 18.

§ 21

K umožnění výkonu volebního práva občana je obecní úřad obce s rozšířenou působností oprávněn na základě dotazu okrskové volební komise využívat referenční údaje z registru obyvatel v rozsahu čísla a druhu elektronicky čitelných identifikačních dokladů, jména, popřípadě jmen, příjmení a adresy místa pobytu. Tyto údaje sdělí obecní úřad obce s rozšířenou působností neprodleně okrskové volební komisi.

§ 22

Uchovávání a likvidace údajů vedených v registru obyvatel

(1) Údaje subjektu údajů se uchovávají v registru obyvatel po dobu 15 let od smrti subjektu údajů nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého. Tímto ustanovením nejsou dotčena ustanovení o uchovávání údajů stanovená v jiných právních předpisech upravujících vedení agendových informačních systémů, prostřednictvím nichž jsou zapisovány referenční údaje vedené v registru obyvatel.

(2) Pokud není údaj podle § 18 odst. 1 písm. e) v registru obyvatel veden, údaje subjektu údajů se uchovávají v registru obyvatel po dobu 15 let od poslední aktualizace alespoň jednoho z údajů uvedených v § 18.

(3) Po uplynutí doby stanovené v odstavcích 1 a 2 se údaje likvidují17), s výjimkou údajů podle § 18 odst. 4, které se vedou ještě po dobu následujících 10 let.

§ 23

Nové pořízení údajů

(1) Na základě podnětu subjektu údajů podaného prostřednictvím správního orgánu, který vede agendu evidence obyvatel, nebo správního orgánu, který vede agendu cizinců podle jiného právního předpisu, zajistí Ministerstvo vnitra nové pořízení agendového identifikátoru fyzické osoby v registru obyvatel.

(2) Ostatní údaje zlikvidované podle § 22 se nově pořídí opakovanou editací z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému, ve kterém jsou vedeny údaje o cizincích podle jiného právního předpisu nebo jiného příslušného agendového informačního systému, na základě podnětu subjektu údajů.

(3) Editor registru obyvatel zapisuje údaje podle posledního stavu vedeného v agendovém informačním systému, pokud subjekt údajů neprokáže jejich změnu.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).