Hlavní navigace

Zákon o základních registrech - HLAVA III - REGISTR OSOB

Předpis č. 111/2009 Sb.

Znění od 1. 1. 2017

111/2009 Sb. Zákon o základních registrech

HLAVA III

REGISTR OSOB

§ 24

Pojmy

V tomto zákoně se rozumí

a) agendovým místem příslušný orgán, který vede evidenci osob uvedených v § 25 podle jiného právního předpisu18) nebo uděluje oprávnění k činnosti podle jiného právního předpisu19),

a) agendovým místem

1. orgán veřejné moci, který vede evidenci subjektů uvedených v § 25 podle jiného právního předpisu, pokud tyto subjekty vznikají zápisem do této evidence nebo jiný právní předpis spojuje vznik těchto subjektů se zápisem do této evidence,

2. orgán veřejné moci, který uděluje oprávnění k činnosti podle jiného právního předpisu,

3. správce rejstříku orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů údajů, je-li subjekt uvedený v § 25 orgánem veřejné moci,

4. ústřední správní úřad, jehož oblasti působnosti je vznik subjektu uvedeného v § 25 nejbližší, není-li orgán veřejné moci podle bodů 1 až 3,

b) editorem registru osob agendová místa a správce registru osob v souvislosti s agendou správy identifikačních čísel,

b) editorem registru osob agendová místa a správce registru osob v souvislosti se správou identifikačních čísel,

c) identifikačním číslem osoby číselný kód označovaný zkratkou „IČO“, který slouží k jednoznačné identifikaci subjektu,

d) identifikačním číslem provozovny20) číselný kód označovaný zkratkou „IČP“, který slouží k jednoznačné identifikaci provozovny subjektu, který vykonává činnost stanovenou zákonem upravujícím živnostenské podnikání21).

§ 25

Subjekty vedené v registru osob

Subjektem, o němž se vedou v registru osob údaje (dále jen „osoba“), je

a) právnická osoba,

b) organizační složka právnické osoby,

b) organizační složka a organizační jednotka právnické osoby,

c) organizační složka státu,

d) vnitřní organizační jednotka organizační složky státu, pokud je této vnitřní organizační jednotce zákonem svěřena vlastní působnost,

d) podnikající fyzická osoba22),

e) podnikající fyzická osoba,

e) zahraniční osoba a organizační složka zahraniční osoby23),

f) zahraniční osoba a organizační složka zahraniční osoby,

f) organizace s mezinárodním prvkem24),

pokud je zapsána do evidence podle jiného právního předpisu25).

pokud je zapsána do evidence podle tohoto zákona nebo jiného právního předpisu.

§ 26

Údaje vedené v registru osob

(1) V registru osob se vedou referenční údaje, referenční vazby, identifikátory a dále provozní údaje o osobách v rozsahu stanoveném tímto zákonem.

(1) V registru osob se vedou referenční údaje, referenční vazby a dále provozní údaje o osobách v rozsahu stanoveném tímto zákonem.

(2) O osobě se vedou referenční údaje

a) obchodní firma nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, pokud není fyzická osoba uvedená v § 25 písm. d) zapsána do obchodního rejstříku,

a) obchodní firma nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, pokud není fyzická osoba uvedená v § 25 písm. e) zapsána do obchodního rejstříku,

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby uvedené v § 25 písm. d) a e); jde-li o osobu vedenou v registru obyvatel, vede se tento údaj ve formě referenční vazby (kódu agendového identifikátoru fyzické osoby) na referenční údaj v registru obyvatel,

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby uvedené v § 25 písm. e) a f); jde-li o osobu vedenou v registru obyvatel, vede se tento údaj ve formě referenční vazby (kódu agendového identifikátoru fyzické osoby) na referenční údaj v registru obyvatel,

c) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu registru osob,

d) identifikační číslo osoby,

d) datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle jiných právních předpisů,

e) datum vzniku nebo datum zápisu do evidence podle jiných právních předpisů,

e) datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle jiných právních předpisů,

f) datum zániku nebo datum výmazu z evidence podle jiných právních předpisů,

f) právní forma,

g) právní forma,

g) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka zpřístupněna,

h) typ datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka zpřístupněna,

h) statutární orgán vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel anebo na registr osob nebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob,

i) statutární orgán vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel anebo na registr osob nebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob,

j) likvidátor vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo na registr osob anebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob,

k) opatrovník právnické osoby vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo na registr osob anebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob,

l) insolvenční správce vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel nebo na registr osob anebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti u fyzické osoby nebo údajem o názvu a sídle právnické osoby, nevedou-li se tyto osoby v registru obyvatel nebo registru osob,

m) nucený správce vyjádřený referenční vazbou na registr obyvatel anebo údajem o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti, nevede-li se tato osoba v registru obyvatel,

i) právní stav,

n) právní stav,

j) adresa sídla osoby nebo adresa místa podnikání fyzické osoby uvedené v § 25 písm. d) a e); jde-li o stavební objekt vedený v registru územní identifikace, vede se tento údaj ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace,

o) adresa sídla osoby uvedené v § 25 písm. e) a f); jde-li o stavební objekt vedený v registru územní identifikace, vede se tento údaj ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace,

k) datum zahájení provozování činnosti v provozovně,

p) datum zahájení provozování činnosti v provozovně,

q) identifikační číslo provozovny,

l) datum ukončení provozování činnosti v provozovně,

r) datum ukončení provozování činnosti v provozovně,

m) adresa místa provozovny; jde-li o stavební objekt vedený v registru územní identifikace, vede se tento údaj ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace,

s) adresa místa provozovny; jde-li o stavební objekt vedený v registru územní identifikace, vede se tento údaj ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace,

n) adresa místa pobytu v České republice ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace, popřípadě bydliště v zahraničí fyzické osoby uvedené v § 25 písm. d) a e); jde-li o osoby vedené v registru obyvatel, vede se adresa místa pobytu ve formě referenční vazby (kódu agendového identifikátoru fyzické osoby) na referenční údaj o fyzické osobě v registru obyvatel,

t) adresa místa pobytu v České republice ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v registru územní identifikace, popřípadě bydliště v zahraničí fyzické osoby uvedené v § 25 písm. e) a f); jde-li o osoby vedené v registru obyvatel, vede se adresa místa pobytu ve formě referenční vazby (kódu agendového identifikátoru fyzické osoby) na referenční údaj o fyzické osobě v registru obyvatel,

o) status veřejné prospěšnosti,

u) status veřejné prospěšnosti,

p) datum povolení zápisu statusu veřejné prospěšnosti,

v) přerušení nebo pozastavení činnosti podle jiného právního předpisu; v případě činností, jimž odpovídá jedna agenda, přerušení všech takových činností.

q) datum odnětí nebo pozbytí statusu veřejné prospěšnosti.

(3) O osobě se vedou provozní údaje zapisované prostřednictvím informačního systému základních registrů

a) kód agendy,

b) identifikační číslo osoby editora,

b) datum prvotního zápisu do registru osob,

c) datum prvotního zápisu do registru osob,

c) datum poslední změny údaje vedeného v registru osob.

d) datum poslední změny údaje vedeného v registru osob,

e) záznam o využívání údajů z registru osob.

(4) O osobě se vedou identifikátory

a) identifikační číslo osoby,

b) identifikační číslo provozovny.

(5) Identifikační číslo osoby se přidělí na základě elektronického požadavku příslušného agendového místa v rozsahu referenčních údajů uvedených v odstavci 2 písm. a) až c). Není-li osobě uvedené v § 25 písm. d) a e) přiřazen agendový identifikátor fyzické osoby, požadavek bude obsahovat i údaj uvedený v odstavci 2 písm. n).

(4) Identifikační číslo osoby se přidělí na základě elektronického požadavku příslušného agendového místa v rozsahu referenčních údajů uvedených v odstavci 2 písm. a) až c). Není-li osobě uvedené v § 25 písm. e) a f) přiřazen agendový identifikátor fyzické osoby, požadavek bude obsahovat i údaj uvedený v odstavci 2 písm. t).

(6) Identifikační číslo provozovny se přidělí na základě elektronického požadavku příslušného agendového místa v rozsahu

(5) Identifikační číslo provozovny se přidělí na základě elektronického požadavku příslušného agendového místa v rozsahu

a) referenčních údajů uvedených v odstavci 2 písm. a) až c), k) a m), nemá-li osoba přiděleno identifikační číslo,

a) referenčních údajů uvedených v odstavci 2 písm. a) až c), p) a s), nemá-li osoba přiděleno identifikační číslo,

b) identifikátoru osoby a referenčních údajů uvedených v odstavci 2 písm. k) a m), má-li osoba přiděleno identifikační číslo.

b) identifikátoru osoby a referenčních údajů uvedených v odstavci 2 písm. p) a s), má-li osoba přiděleno identifikační číslo.

(7) Správce registru osob poskytne neprodleně informaci o přidělení identifikačního čísla osoby nebo identifikačního čísla provozovny příslušnému agendovému místu.

(6) Správce registru osob poskytne neprodleně informaci o přidělení identifikačního čísla osoby nebo identifikačního čísla provozovny příslušnému agendovému místu.

(8) Každé osobě nebo její provozovně smí být přiděleno pouze jedno identifikační číslo osoby nebo identifikační číslo provozovny bez ohledu na počet činností, které vykonává. Již jednou přidělené identifikační číslo nesmí být přiděleno jiné osobě nebo provozovně, a to ani v případě, že osoba nebo provozovna, které bylo identifikační číslo přiděleno, zanikla.

(7) Každé osobě nebo její provozovně smí být přiděleno pouze jedno identifikační číslo osoby nebo identifikační číslo provozovny bez ohledu na počet činností, které vykonává. Již jednou přidělené identifikační číslo nesmí být přiděleno jiné osobě nebo provozovně, a to ani v případě, že osoba nebo provozovna, které bylo identifikační číslo přiděleno, zanikla.

§ 27

Zapisování údajů do registru osob

(1) Editor registru osob zapisuje referenční údaje a identifikátory do registru osob.

(1) Editor registru osob zapisuje referenční údaje do registru osob.

(2) Do registru osob se zapisují údaje uvedené v § 26 odst. 2 písm. f) a i) formou kódované informace vyjádřené pomocí číselníků.

(2) Do registru osob se zapisují údaje uvedené v § 26 odst. 2 písm. g), h), n) a v) formou kódované informace vyjádřené pomocí číselníků.

§ 28

Správce registru osob

(1) Správcem registru osob je Český statistický úřad.

(2) Správce registru osob je také editorem identifikátorů registru osob. Editor přiděluje identifikační číslo osoby a identifikační číslo provozovny a zodpovídá za jejich správnost.

(2) Správce registru osob poskytuje editorům k přidělení identifikační číslo osoby a identifikační číslo provozovny a odpovídá za jejich správnost.

(4) Správce registru osob zveřejňuje seznam agendových míst způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5) Správce registru osob spravuje integrovaný agendový informační systém registru osob, který slouží k zápisu referenčních údajů do registru osob, popřípadě se souhlasem správce registru osob k vedení údajů potřebných k výkonu agendy spojené s evidencí subjektů zapisovaných do registru osob v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem.

(6) Správce registru osob zpracovává údaje potřebné k plnění úkolů stanovených jiným právním předpisem v rozsahu údajů podle § 26.

§ 28a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje agendovému místu a správci registru osob pro účely editace údajů do registru osob a jeho vedení

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

d) adresa místa pobytu,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum a místo narození,

c) rodné číslo,

d) státní občanství,

e) adresa místa trvalého pobytu,

f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum a místo narození,

c) rodné číslo,

d) státní občanství,

e) druh a adresa místa pobytu,

f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).