Hlavní navigace

Zákon o základních registrech - HLAVA IV - REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE

Předpis č. 111/2009 Sb.

Znění od 1. 6. 2017

111/2009 Sb. Zákon o základních registrech

HLAVA IV

REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE

§ 29

Pojmy

(1) V tomto zákoně se rozumí

a) územním prvkem

1. část zemského povrchu vymezená hranicí nebo výčtem jiných územních prvků, které ji dohromady tvoří,

2. adresní místo, nebo

3. stavební objekt,

b) územně evidenční jednotkou jednotka sloužící pro evidenci územních prvků stejného druhu, která nemá hranici,

c) stavebním objektem dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí, která je samostatnou věcí, nebo budova, která je součástí pozemku nebo součástí práva stavby a údaje o ní se do katastru nemovitostí zapisují k pozemku nebo k právu stavby, nebo jiná dokončená stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, ale bylo jí přiděleno číslo popisné nebo evidenční,

d) adresním místem takové místo v terénu, kterému lze ve vztahu ke stavebnímu objektu jednoznačně přiřadit adresu,

e) lokalizačními údaji územního prvku nebo územně evidenční jednotky údaje, které jednoznačně vymezují jejich umístění v terénu, vyjádřené souřadnicemi v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK),

f) vazbou mezi územními prvky vztah, vyjadřující, do kterých územních prvků daný územní prvek náleží (nadřazené územní prvky) nebo z kterých územních prvků se daný územní prvek skládá (podřazené územní prvky),

g) vazbou územně evidenčních jednotek na územní prvky vztah, vyjadřující jakých územních prvků je územně evidenční jednotka součástí (nadřazené územní prvky) a ze kterých územních prvků se územně evidenční jednotka skládá (podřazené územní prvky),

h) adresou kombinace názvu okresu, názvu obce nebo vojenského újezdu, názvu části obce nebo v případě hlavního města Prahy názvu katastrálního území a názvu městského obvodu, čísla popisného nebo evidenčního, názvu ulice a čísla orientačního a dále zvláštních údajů pro doručování prostřednictvím poštovních služeb, která jednoznačně určuje adresní místo,

i) správním obvodem v hlavním městě Praze území, na němž vykonává úřad městské části hlavního města Prahy určený Statutem hlavního města Prahy některou přenesenou působnost26) z rozsahu svěřeného orgánu obce s rozšířenou působností.

(2) Pro vedení registru územní identifikace plní v hlavním městě Praze funkci části obce katastrální území.

§ 30

Veřejnost registru územní identifikace a jeho správce

(1) Registr územní identifikace je veřejným seznamem.

(2) Správcem registru územní identifikace je Český úřad zeměměřický a katastrální.

§ 31

Obsah registru územní identifikace

(1) Registr územní identifikace obsahuje údaje o těchto základních územních prvcích

a) území státu,

b) území regionu soudržnosti podle jiného právního předpisu27),

c) území vyššího územního samosprávného celku28),

d) území kraje29),

e) území okresu30),

f) správní obvod obce s rozšířenou působností31),

g) správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem32),

h) území obce33),

i) území vojenského újezdu34),

j) správní obvod v hlavním městě Praze35),

k) území městského obvodu v hlavním městě Praze36),

l) území městské části v hlavním městě Praze37),

m) území městského obvodu a městské části územně členěného statutárního města38),

n) katastrální území39),

o) území základní sídelní jednotky40),

p) stavební objekt,

q) adresní místo,

r) pozemek v podobě parcely41).

(2) Registr územní identifikace obsahuje též údaje o účelových územních prvcích, pomocí kterých je vyjádřeno území jiným právním předpisem, pokud jiný právní předpis stanoví, že se tyto údaje do registru územní identifikace zapisují, a pokud tyto účelové územní prvky jsou bezezbytku skladebné alespoň z některých základních prvků podle odstavce 1 nebo do některého z nich.

(3) Registr územní identifikace dále obsahuje údaje o těchto územně evidenčních jednotkách

a) část obce42),

b) ulice nebo jiné veřejné prostranství43) (dále jen „ulice“).

(4) Registr územní identifikace obsahuje i zvláštní údaje pro doručování prostřednictvím poštovních služeb.

§ 32

Údaje vedené o územních prvcích a územně evidenčních jednotkách

(1) O každém územním prvku se v registru územní identifikace vedou

a) identifikační údaje, kterými jsou kód a název, pokud není v odstavci 3 stanoveno jinak,

b) lokalizační údaje, kterými jsou definiční bod, a nejde-li o adresní místo nebo stavební objekt, jehož hranice nejsou zobrazeny v katastrální mapě, též hranice,

c) údaje o vazbách na jiné územní prvky, případně na územně evidenční jednotky.

(2) O každé územně evidenční jednotce se v registru územní identifikace vedou

a) identifikační údaje, kterými jsou kód a název,

b) lokalizační údaje, kterými jsou u části obce definiční bod a u ulice definiční čára,

c) údaje o vazbách na územní prvky.

(3) Identifikačními údaji o územním prvku, kterým je

a) pozemek, jsou kód a název katastrálního území, ve kterém pozemek leží, a parcelní číslo,

b) stavební objekt, jsou identifikační údaje pozemku, na kterém je stavební objekt postaven, a dále

1. údaj o jeho čísle popisném nebo evidenčním, pokud se přiděluje, a údaj o části obce, ke které stavební objekt přísluší, nebo

2. údaj o tom, že se jedná o stavební objekt, kterému se popisné ani evidenční číslo nepřiděluje.

(4) Kódem územního prvku nebo územně evidenční jednotky je číselný nebo abecedně číselný údaj, který je jim jako jedinečný přiřazen a je veden v registru územní identifikace. Kód územního prvku nebo územně evidenční jednotky, který byl přidělen, nelze užívat opakovaně, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.

(5) Definičním bodem územního prvku nebo územně evidenční jednotky je bod umístěný uvnitř územního prvku nebo územně evidenční jednotky poblíž jejich středu.

(6) Definiční čára ulice vyjadřuje průběh ulice v terénu.

§ 33

Doplňující údaje vedené o územních prvcích a územně evidenčních jednotkách

(1) K názvu území obce, území vojenského újezdu, území městské části v hlavním městě Praze, území městského obvodu nebo městské části ve statutárních městech, katastrálního území a části obce se vedou doplňující údaje vyjadřující mluvnické charakteristiky názvu.

(2) O území obce se v registru územní identifikace vede doplňující údaj o tom, zda obec je městys, město, statutární město nebo hlavní město (dále jen „status obce“).

(3) O území obce, území městské části v hlavním městě Praze, území městského obvodu nebo městské části ve statutárních městech se v registru územní identifikace vedou doplňující údaje o znaku a vlajce, kterými jsou vyobrazení a popis znaku nebo vlajky.

(4) O základní sídelní jednotce se vede doplňující údaj o jejím charakteru, který je dán převažujícím způsobem využití území a strukturou zástavby základní sídelní jednotky.

(5) O základních územních prvcích uvedených v § 31 odst. 1 písm. a) až o) a o územně evidenční jednotce část obce se vede doplňující údaj o datu jejich vzniku.

§ 34

Další údaje vedené o stavebním objektu

(1) O stavebním objektu se dále v registru územní identifikace vedou údaje o typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a o typu a způsobu jeho ochrany a technickoekonomický atribut měsíc a rok dokončení.

(2) O stavebním objektu s číslem popisným nebo evidenčním se dále vedou technickoekonomické atributy, kterými jsou

a) počet bytů u stavebního objektu s byty,

b) zastavěná plocha v m2,

c) obestavěný prostor v m3,

d) podlahová plocha v m2,

e) počet nadzemních a podzemních podlaží,

f) druh svislé nosné konstrukce,

g) připojení na vodovod,

h) připojení na kanalizační síť,

i) připojení na rozvod plynu,

j) způsob vytápění a

k) vybavení výtahem.

(3) Stavební objekt, kterému bylo přiděleno číslo popisné nebo evidenční, má jedno nebo více adresních míst.

§ 35

Další údaje vedené o pozemku a adresním místě

(1) O pozemku se dále v registru územní identifikace vedou údaje o druhu a způsobu využití pozemku, typu a způsobu jeho ochrany a technickoekonomické atributy tohoto pozemku, kterými jsou

a) výměra parcely,

b) údaj o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcele.

(2) O adresním místě se dále v registru územní identifikace vedou údaje o adrese a identifikační údaje o čísle orientačním v ulici, pokud je přiděleno.

§ 36

Zobrazení územních prvků

Územní prvky z registru územní identifikace jsou zobrazovány nad mapami státního mapového díla nebo nad digitální mapou veřejné správy, která je vytvořena propojením katastrální mapy, ortofotomapy, popřípadě též technické mapy obce nebo města, pokud je vedena.

§ 37

Zvláštní způsob vedení údajů

Údaje o nemovitostech důležitých z hlediska obrany státu, vnitřního pořádku a bezpečnosti se vedou v registru územní identifikace způsobem dohodnutým s příslušným státním orgánem.

§ 38

Referenční údaje

(1) Referenčními údaji v registru územní identifikace jsou

a) identifikační údaje,

b) údaje o vazbách na ostatní územní prvky, případně na územně evidenční jednotky,

c) údaje o druhu a způsobu využití pozemku a jeho technickoekonomické atributy,

d) údaje o typu a způsobu využití stavebního objektu,

e) údaje o typu a způsobu ochrany nemovitosti,

f) adresy.

(2) Lokalizační údaje katastrálních území a nadřazených prvků jsou referenčními údaji. Lokalizační údaje ostatních územních prvků a územně evidenčních jednotek jsou referenčními údaji pouze v těch katastrálních územích, ve kterých je katastrální mapa vedena v digitální formě.

§ 39

Informační systém územní identifikace

(1) K podpoře vedení údajů o územních prvcích a územně evidenčních jednotkách se zřizuje informační systém územní identifikace, který je agendovým informačním systémem veřejné správy; jeho prostřednictvím se zapisují údaje do registru územní identifikace, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Informační systém územní identifikace obsahuje údaje registru územní identifikace, s výjimkou těch údajů, které jsou vedeny v katastru nemovitostí, a zachycuje stav těchto údajů k jakémukoli datu od jeho vytvoření. Informační systém územní identifikace nadto obsahuje další technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění.

(3) Informační systém územní identifikace je veřejným seznamem.

(4) Správcem informačního systému územní identifikace je Český úřad zeměměřický a katastrální, který vykonává též zvláštní právo pořizovatele databáze7) tohoto systému. Informační systém územní identifikace je majetkem České republiky.

(5) Český statistický úřad, obce a stavební úřady mohou údaje stanovené tímto zákonem zapisovat do informačního systému územní identifikace prostřednictvím informačních systémů sloužících k plnění jejich úkolů.

Zapisování údajů do registru územní identifikace

§ 40

Identifikační a lokalizační údaje a údaje o vazbách na ostatní územní prvky o

a) území státu,

b) území regionu soudržnosti,

c) území vyššího územního samosprávného celku,

d) území kraje,

e) území okresu,

f) správním obvodu obce s rozšířenou působností,

g) správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem,

h) území vojenského újezdu,

i) území městského obvodu v hlavním městě Praze,

j) území městského obvodu a městské části ve statutárním městě,

zapisuje editor těchto údajů, kterým je správce registru územní identifikace.

§ 41

Identifikační a lokalizační údaje o katastrálním území a o pozemku a údaje o jejich vazbách na ostatní územní prvky zapisuje editor těchto údajů, kterým je příslušný katastrální úřad, prostřednictvím informačního systému katastru nemovitostí.

§ 42

(1) Identifikační údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část obce zapisuje editor těchto údajů, kterým je příslušný stavební úřad. Kód stavebního objektu přiděluje správce registru územní identifikace.

(2) Údaje o

a) definičním bodu stavebního objektu,

b) typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech

zapisuje editor těchto údajů, kterým je příslušný stavební úřad.

(3) Technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění, zapisuje stavební úřad do informačního systému územní identifikace.

(4) Pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, je editorem údajů podle odstavců 1 až 3 obec, na jejímž území se stavební objekt nachází. Obec před zápisem údajů zjistí údaje určující polohu definičního bodu stavebního objektu a adresního místa.

(5) Údaje o

a) hranici stavebního objektu, který se eviduje v katastru nemovitostí,

b) druhu a způsobu využití pozemku a jeho technickoekonomické atributy,

c) typu a způsobu ochrany nemovitosti

zapisuje editor těchto údajů, kterým je příslušný katastrální úřad, prostřednictvím informačního systému katastru nemovitostí.

§ 43

(1) Identifikační údaje, údaje o vazbách na ostatní územní prvky a lokalizační údaje o

a) území obce zapisuje editor těchto údajů, kterým je správce registru územní identifikace, v případě

1. sloučení nebo připojení obcí na základě sdělení Ministerstva vnitra,

2. změny názvu obce na základě sdělení Ministerstva vnitra,

3. rozdělení obcí na základě opisu pravomocného rozhodnutí krajského úřadu,

4. změny lokalizačních údajů bezprostředně po jejich zápisu do katastru nemovitostí,

5. změny statusu obce na základě sdělení Kanceláře Poslanecké sněmovny,

6. udělení nebo změně znaku nebo vlajky obce na základě sdělení Kanceláře Poslanecké sněmovny v elektronické podobě, jehož součástí je vyobrazení a popis znaku nebo vlajky,

b) části obce zapisuje editor těchto údajů, kterým je správce registru územní identifikace, na základě sdělení Ministerstva vnitra,

c) území městské části hlavního města Prahy a správním obvodu v hlavním městě Praze zapisuje editor těchto údajů, kterým je správce registru územní identifikace, na základě sdělení hlavního města Prahy,

d) území městské části nebo městského obvodu v územně členěných statutárních městech zapisuje editor těchto údajů, kterým je správce registru územní identifikace, na základě sdělení příslušného statutárního města.

(2) Pokud dochází při změnách uvedených v odstavci 1 písm. a) bodech 1 a 3 ke změnám v podřazených územních prvcích nebo územně evidenčních jednotkách, zapisuje i tyto změny správce registru územní identifikace a nabývají platnosti ve stejný den, ve který nabudou platnosti změny nadřazeného územního prvku nebo územně evidenční jednotky; změny podřazených územních prvků a územně evidenčních jednotek musí být součástí podkladů předaných Ministerstvem vnitra nebo krajským úřadem.

(3) Identifikační údaje, údaje o vazbách na ostatní územní prvky, údaje o charakteru základní sídelní jednotky a lokalizační údaje o území základní sídelní jednotky zapisuje editor těchto údajů, kterým je Český statistický úřad.

(4) Název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky zapisuje do registru územní identifikace editor těchto údajů, kterým je příslušná obec. Kód ulice přiděluje správce registru územní identifikace.

(5) Údaje o definiční čáře ulice zapisuje do registru územní identifikace editor těchto údajů, kterým je správce registru územní identifikace, na základě sdělení obce.

(6) Doplňující údaj o datu vzniku zapisuje editor tohoto údaje, kterým je správce registru územní identifikace, na základě právního předpisu, který základní územní prvek zřídil, nebo na základě údajů o vzniku základního územního prvku nebo územně evidenční jednotky sdělených příslušným správním orgánem.

§ 44

(1) Změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce zapisuje do registru územní identifikace editor těchto údajů, kterým je příslušná obec. Kód adresního místa přiděluje správce registru územní identifikace.

(2) Pokud adresní místo vzniká, mění se nebo zaniká současně se vznikem, změnou nebo zánikem stavebního objektu, zapisují se všechny údaje o adresním místě současně s údaji o stavebním objektu.

§ 45

(1) Zvláštní údaje pro doručování prostřednictvím poštovních služeb zapisuje do registru územní identifikace editor těchto údajů, kterým je správce registru územní identifikace, na základě podkladů předaných držitelem poštovní licence.

(2) Držitel poštovní licence předává podklady podle odstavce 1 způsobem dohodnutým se správcem registru územní identifikace.

§ 47

(1) Správce registru územní identifikace prostřednictvím registru územní identifikace zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup

a) změny v územně správním členění České republiky,

b) vzájemné vazby a skladebnost územních prvků a územně evidenčních jednotek, a to i v grafické formě,

c) adresy adresních míst na území České republiky.

(2) Správce informačního systému územní identifikace informuje způsobem umožňujícím dálkový přístup příslušný obecní úřad o odstranění stavebního objektu.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).