Hlavní navigace

Zákon o základních registrech - Zapisování údajů do registru územní identifikace

Předpis č. 111/2009 Sb.

Znění od 1. 6. 2017

111/2009 Sb. Zákon o základních registrech

Zapisování údajů do registru územní identifikace

§ 40

Identifikační a lokalizační údaje a údaje o vazbách na ostatní územní prvky o

a) území státu,

b) území regionu soudržnosti,

c) území vyššího územního samosprávného celku,

d) území kraje,

e) území okresu,

f) správním obvodu obce s rozšířenou působností,

g) správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem,

h) území vojenského újezdu,

i) území městského obvodu v hlavním městě Praze,

j) území městského obvodu a městské části ve statutárním městě,

zapisuje editor těchto údajů, kterým je správce registru územní identifikace.

§ 41

Identifikační a lokalizační údaje o katastrálním území a o pozemku a údaje o jejich vazbách na ostatní územní prvky zapisuje editor těchto údajů, kterým je příslušný katastrální úřad, prostřednictvím informačního systému katastru nemovitostí.

§ 42

(1) Identifikační údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část obce zapisuje editor těchto údajů, kterým je příslušný stavební úřad. Kód stavebního objektu přiděluje správce registru územní identifikace.

(2) Údaje o

a) definičním bodu stavebního objektu,

b) typu stavebního objektu, způsobu jeho využití a jeho technickoekonomických atributech

zapisuje editor těchto údajů, kterým je příslušný stavební úřad.

(3) Technickoekonomický atribut stavebního objektu, kterým je měsíc a rok jeho odstranění, zapisuje stavební úřad do informačního systému územní identifikace.

(4) Pokud stavební objekt nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, je editorem údajů podle odstavců 1 až 3 obec, na jejímž území se stavební objekt nachází. Obec před zápisem údajů zjistí údaje určující polohu definičního bodu stavebního objektu a adresního místa.

(5) Údaje o

a) hranici stavebního objektu, který se eviduje v katastru nemovitostí,

b) druhu a způsobu využití pozemku a jeho technickoekonomické atributy,

c) typu a způsobu ochrany nemovitosti

zapisuje editor těchto údajů, kterým je příslušný katastrální úřad, prostřednictvím informačního systému katastru nemovitostí.

§ 43

(1) Identifikační údaje, údaje o vazbách na ostatní územní prvky a lokalizační údaje o

a) území obce zapisuje editor těchto údajů, kterým je správce registru územní identifikace, v případě

1. sloučení nebo připojení obcí na základě sdělení Ministerstva vnitra,

2. změny názvu obce na základě sdělení Ministerstva vnitra,

3. rozdělení obcí na základě opisu pravomocného rozhodnutí krajského úřadu,

4. změny lokalizačních údajů bezprostředně po jejich zápisu do katastru nemovitostí,

5. změny statusu obce na základě sdělení Kanceláře Poslanecké sněmovny,

6. udělení nebo změně znaku nebo vlajky obce na základě sdělení Kanceláře Poslanecké sněmovny v elektronické podobě, jehož součástí je vyobrazení a popis znaku nebo vlajky,

b) části obce zapisuje editor těchto údajů, kterým je správce registru územní identifikace, na základě sdělení Ministerstva vnitra,

c) území městské části hlavního města Prahy a správním obvodu v hlavním městě Praze zapisuje editor těchto údajů, kterým je správce registru územní identifikace, na základě sdělení hlavního města Prahy,

d) území městské části nebo městského obvodu v územně členěných statutárních městech zapisuje editor těchto údajů, kterým je správce registru územní identifikace, na základě sdělení příslušného statutárního města.

(2) Pokud dochází při změnách uvedených v odstavci 1 písm. a) bodech 1 a 3 ke změnám v podřazených územních prvcích nebo územně evidenčních jednotkách, zapisuje i tyto změny správce registru územní identifikace a nabývají platnosti ve stejný den, ve který nabudou platnosti změny nadřazeného územního prvku nebo územně evidenční jednotky; změny podřazených územních prvků a územně evidenčních jednotek musí být součástí podkladů předaných Ministerstvem vnitra nebo krajským úřadem.

(3) Identifikační údaje, údaje o vazbách na ostatní územní prvky, údaje o charakteru základní sídelní jednotky a lokalizační údaje o území základní sídelní jednotky zapisuje editor těchto údajů, kterým je Český statistický úřad.

(4) Název ulice a údaje o vazbách ulice na ostatní územní prvky zapisuje do registru územní identifikace editor těchto údajů, kterým je příslušná obec. Kód ulice přiděluje správce registru územní identifikace.

(5) Údaje o definiční čáře ulice zapisuje do registru územní identifikace editor těchto údajů, kterým je správce registru územní identifikace, na základě sdělení obce.

(6) Doplňující údaj o datu vzniku zapisuje editor tohoto údaje, kterým je správce registru územní identifikace, na základě právního předpisu, který základní územní prvek zřídil, nebo na základě údajů o vzniku základního územního prvku nebo územně evidenční jednotky sdělených příslušným správním orgánem.

§ 44

(1) Změny údajů o adresním místě a změny příslušnosti stavebních objektů do části obce zapisuje do registru územní identifikace editor těchto údajů, kterým je příslušná obec. Kód adresního místa přiděluje správce registru územní identifikace.

(2) Pokud adresní místo vzniká, mění se nebo zaniká současně se vznikem, změnou nebo zánikem stavebního objektu, zapisují se všechny údaje o adresním místě současně s údaji o stavebním objektu.

§ 45

(1) Zvláštní údaje pro doručování prostřednictvím poštovních služeb zapisuje do registru územní identifikace editor těchto údajů, kterým je správce registru územní identifikace, na základě podkladů předaných držitelem poštovní licence.

(2) Držitel poštovní licence předává podklady podle odstavce 1 způsobem dohodnutým se správcem registru územní identifikace.

§ 47

(1) Správce registru územní identifikace prostřednictvím registru územní identifikace zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup

a) změny v územně správním členění České republiky,

b) vzájemné vazby a skladebnost územních prvků a územně evidenčních jednotek, a to i v grafické formě,

c) adresy adresních míst na území České republiky.

(2) Správce informačního systému územní identifikace informuje způsobem umožňujícím dálkový přístup příslušný obecní úřad o odstranění stavebního objektu.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).