Hlavní navigace

Zákon o základních registrech - ČÁST DRUHÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Předpis č. 111/2009 Sb.

Znění od 1. 6. 2017

111/2009 Sb. Zákon o základních registrech

ČÁST DRUHÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 58

Poskytování údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností

(1) Fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“) se poskytnou referenční nebo provozní údaje, které jsou k ní vedeny v registru obyvatel a registru práv a povinností, na základě žádosti podané

a) elektronicky,

b) v listinné podobě, nebo

c) osobně.

(2) Elektronicky lze podat žádost na elektronickém formuláři zpřístupněném Ministerstvem vnitra dálkovým přístupem.

(3) Žádost o poskytnutí údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností může subjekt údajů zaslat také v listinné podobě kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu a v případě údajů z registru obyvatel také Ministerstvu vnitra; žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, je-li žádost podepsána před zaměstnancem zařazeným ve správním orgánu, vůči kterému směřuje.

(4) Žádost o poskytnutí údajů podle odstavců 2 a 3 musí obsahovat

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,

b) datum a místo narození,

c) číslo a druh elektronicky čitelného identifikačního dokladu,

d) adresu místa pobytu, popřípadě jinou kontaktní adresu,

e) rozsah požadovaných údajů a formu jejich předání.

(5) O poskytnutí údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností může subjekt údajů požádat osobně u kontaktního místa veřejné správy, u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo krajského úřadu a v případě údajů z registru obyvatel také u Ministerstva vnitra; subjekt údajů sdělí rozsah požadovaných údajů. Subjekt údajů provede svoji identifikaci pomocí elektronicky čitelného identifikačního dokladu a autentizuje se pomocí bezpečnostního osobního kódu, má-li ho zadán a je-li to technicky umožněno.

(6) Údaje z registru obyvatel a registru práv a povinností poskytuje správní orgán, u kterého byla žádost podána.

(7) O poskytnutí údajů žádá zákonný zástupce, opatrovník, člen domácnosti nebo společně se subjektem údajů jeho podpůrce, pokud je subjekt údajů osobou,

a) která je mladší 15 let,

b) jejíž svéprávnost byla omezena rozhodnutím soudu tak, že není způsobilá k jednání podle odstavce 1, nebo

c) která má soudem schválenou smlouvu o nápomoci nebo o zastoupení členem domácnosti.

(8) Je-li žádost podle odstavce 7 podána v listinné podobě, musí být opatřena úředně ověřeným podpisem osoby, která žádá o poskytnutí údajů; úředně ověřený podpis se nevyžaduje, je-li žádost podepsána před zaměstnancem zařazeným ve správním orgánu, vůči kterému směřuje. Osoba žádající za subjekt údajů podle odstavce 7 musí dále prokázat svoji totožnost.

(9) Údaje vyžádané podle odstavce 7 se poskytnou zákonnému zástupci, opatrovníku, členu domácnosti, nebo subjektu údajů v případě podání žádosti společně s jeho podpůrcem.

(10) Za subjekt údajů může požádat o poskytnutí údajů zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele; údaje se poskytnou zmocněnci.

(11) Údaje vedené podle § 18 odst. 4 písm. a) a b) lze poskytnout za období 2 let zpětně od data podání žádosti.

§ 58a

(1) Na žádost subjektu údajů staršího 18 let mohou být z registru obyvatel a registru práv a povinností poskytnuty referenční údaje v jím vymezeném rozsahu jiné fyzické nebo právnické osobě do datové schránky této osoby. Subjekt údajů může svůj souhlas s poskytnutím referenčních údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností jiné fyzické nebo právnické osobě kdykoliv odvolat. Fyzická nebo právnická osoba, které byly údaje podle věty první poskytnuty, nesmí poskytnuté údaje předat dalším osobám bez výslovného souhlasu subjektu údajů17). Součástí poskytnutých údajů jsou též údaje o subjektu údajů v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa pobytu.

(2) Subjekt údajů, který požádá o poskytnutí svých referenčních údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností jiné fyzické osobě nebo právnické osobě, postupuje podle § 58 odst. 2 a 3.

(3) Žádost o poskytnutí údajů jiné fyzické osobě obsahuje údaje o žadateli stanovené v § 58 odst. 4 a dále údaje o jiné fyzické osobě, které mají být údaje poskytnuty, v rozsahu

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,

b) datum a místo narození,

c) číslo a druh elektronicky čitelného identifikačního dokladu,

d) adresa místa pobytu, popřípadě jiná kontaktní adresa,

e) identifikátor datové schránky.

(4) Žádost o poskytnutí údajů právnické osobě obsahuje údaje o žadateli stanovené v § 58 odst. 4 a dále údaje o právnické osobě, které mají být údaje poskytnuty, v rozsahu

a) obchodní firma nebo název,

b) adresa sídla,

c) identifikační číslo osoby,

d) identifikátor datové schránky.

(5) Žádost o poskytnutí údajů jiné fyzické nebo právnické osobě dále obsahuje výčet údajů, které mají být poskytnuty, popřípadě doplňující informaci žadatele určenou pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu.

(6) Správní orgán, u kterého byla žádost podána, přidělí záznamu o udělení souhlasu identifikátor souhlasu, a to prostřednictvím informačního systému sloužícího k předávání žádostí.

(7) Na základě odvolání souhlasu subjektu údajů s poskytnutím referenčních údajů podle odstavce 1 se jiné fyzické nebo právnické osobě zašle sdělení o ukončení poskytování referenčních údajů. Sdělení obsahuje údaje o subjektu údajů v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa pobytu a údaje o jiné fyzické osobě uvedené v odstavci 3 nebo údaje o právnické osobě uvedené v odstavci 4. Sdělení dále obsahuje datum a čas udělení a odvolání souhlasu s poskytnutím údajů.

§ 59

(1) Subjektu, o němž jsou vedeny údaje v registru práv a povinností, nejde-li o fyzickou osobu, se údaje, které jsou k němu vedeny v registru práv a povinností, poskytnou obdobně podle § 58, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Žádost o poskytnutí údajů podle odstavce 1 musí obsahovat

a) název nebo obchodní firmu subjektu,

b) identifikační číslo subjektu nebo obdobný údaj,

c) adresu sídla subjektu,

d) údaje o fyzické osobě, která jménem subjektu žádá o poskytnutí údajů, a to

1. jméno, popřípadě jména, příjmení,

2. datum a místo narození,

3. číslo a druh elektronicky čitelného identifikačního dokladu nebo rodné číslo, není-li tato fyzická osoba držitelem elektronicky čitelného identifikačního dokladu,

e) rozsah požadovaných údajů a formu jejich předání.

§ 60

(1) V případech, kdy byly údaje z registru obyvatel, registru osob a registru práv a povinností poskytnuty pro zajišťování

a) bezpečnosti České republiky,

b) obrany České republiky,

c) veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti,

d) předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů,

e) významného hospodářského nebo finančního zájmu České republiky anebo Evropské unie včetně měnové, rozpočtové a daňové oblasti, nebo

f) ochrany subjektu údajů,

a orgán veřejné moci, kterému byly tyto údaje poskytnuty, písemně prohlásí, že zpřístupnění záznamu o provozních údajích z registru obyvatel podle § 18 odst. 4 nebo záznamu o provozních údajích z registru osob podle § 26 odst. 3 dalším subjektům nebo záznamu podle § 57 odst. 1 jiným orgánům veřejné moci by mohlo ohrozit zajištění některého účelu uvedeného v písmenech a) až f), nelze po dobu trvání tohoto ohrožení záznam o poskytnutí údajů zpřístupnit, s výjimkou zpřístupnění tohoto záznamu orgánu činnému v trestním řízení, jde-li o trestný čin související s účelem využití údajů, nebo orgánu vykonávajícímu dozor nad zpracováním osobních údajů podle jiného právního předpisu49). Správce informačního systému má k tomuto záznamu přístup pouze v rozsahu nezbytně nutném pro účely výkonu činnosti správce podle jiného právního předpisu1).

(2) Ten, kdo údaje z registru obyvatel, registru osob nebo registru práv a povinností podle odstavce 1 využil, je povinen správci registru obyvatel, správci registru osob nebo správci registru práv a povinností písemně oznámit údaje umožňující jeho identifikaci a identifikaci fyzické osoby, která je nositelem role, požadující využití údajů jeho jménem a dále oznámit, kdy pominuly důvody blokace zpřístupnění záznamu o využití údajů podle odstavce 1.

(3) Prohlášení a oznámení podle odstavců 1 a 2 mohou být zaslána i elektronickými prostředky.

§ 61

Poskytování údajů z registru osob

(1) Referenční údaje vedené o osobách podle § 26 odst. 2 písm. a), d) až s), u) a v) a provozní údaje podle § 26 odst. 3 písm. a) až d) jsou veřejné.

(2) Referenční údaje vedené o osobách podle § 26 odst. 2 písm. b), c) a t) jsou neveřejné a poskytují se na žádost subjektu údajů nebo orgánu veřejné moci, pokud je k využívání těchto údajů oprávněn podle jiného právního předpisu.

(3) Provozní údaj podle § 26 odst. 3 písm. e) se poskytuje na žádost subjektu údajů, a to za období 2 let zpětně ode dne podání žádosti; ustanovení § 14 odst. 3 tím není dotčeno.

(4) Údaje podle odstavců 1 a 2 se poskytují prostřednictvím agendových informačních systémů.

§ 62

Poskytování údajů z registru územní identifikace a z informačního systému územní identifikace

(1) Registr územní identifikace je veřejně přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup. Údaje z tohoto registru se poskytují v elektronické podobě, včetně vytěžování50) jeho obsahu; na nosičích dat se poskytují za úplatu, nejedná-li se o údaje pro tvorbu územně analytických podkladů. Vydávání výpisů, včetně ověřených výstupů z registru územní identifikace podle jiného právního předpisu1) tím není dotčeno. Záznamy o využívání údajů registru územní identifikace a informačního systému územní identifikace se neposkytují.

(2) Registr územní identifikace zprostředkovává z katastru nemovitostí údaje o vlastníkovi pozemku nebo v katastru nemovitostí evidovaného stavebního objektu, které jsou veřejné.

(3) Pro poskytování údajů z informačního systému územní identifikace platí obdobně odstavec 1. Z informačního systému územní identifikace se vydávají též ověřené výstupy podle jiného právního předpisu.

§ 62a

Referenční údaje zapisuje a údaje ze základních registrů na žádost poskytuje obec, městský obvod nebo městská část územně členěného statutárního města, městská část hlavního města Prahy a kraj v přenesené působnosti.

Přechodná ustanovení

§ 63

(1) Pokud orgán veřejné moci nemá z technických důvodů dosud zaveden přístup k základním registrům, do doby, než bude tento přístup zaveden, se § 5 pro tento orgán veřejné moci nepoužije.

(2) Výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců České republiky zařazených k výkonu práce v Ministerstvu vnitra zajišťujících přípravu informačního systému základních registrů přechází dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na Správu základních registrů.

(3) Ředitele Správy základních registrů do doby nabytí účinnosti služebního zákona51) jmenuje a odvolává ministr vnitra.

(4) Pokud byl agendový informační systém provozován před nabytím účinnosti tohoto zákona, obdrží správce agendového informačního systému agendové identifikátory fyzických osob pro svou agendu od správce informačního systému základních registrů, a to na základě žádosti, která obsahuje údaje, z nichž je možné osobu jednoznačně identifikovat v registru obyvatel.

(5) Identifikaci fyzické osoby pro přiřazení agendového identifikátoru fyzické osoby podle odstavce 4 zajistí správce registru obyvatel na základě údajů v žádosti poskytnutých správcem agendového informačního systému.

§ 64

(1) Registr obyvatel se vytvoří naplněním údajů z příslušných agendových informačních systémů editory uvedenými v § 19, a to nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(2) Při vytváření registru obyvatel lze pro jednoznačnou identifikaci fyzické osoby využívat rodné číslo, nejdéle však do 31. prosince 2025.

§ 65

(1) Identifikační číslo ekonomického subjektu přidělené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zůstává v platnosti a považuje se za identifikační číslo osoby podle tohoto zákona.

(2) Subjektům, kterým přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebylo přiděleno identifikační číslo ekonomického subjektu a kterým se nově přiděluje identifikační číslo osoby, přidělí toto číslo správce základního registru osob, a to na žádost toho subjektu, který je jako editor příslušný k vložení osoby do základního registru osob. Žádost podává editor u správce základního registru osob elektronickou formou na elektronickém formuláři zveřejněném správcem základního registru osob. Identifikační číslo osoby se těmto subjektům přidělí do tří měsíců od podání žádosti editorem.

(3) Příslušná agendová místa uvedou evidenci vedenou o jednotlivých osobách uvedených v § 25 do souladu s tímto zákonem nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(4) Registr osob se vytvoří naplněním údajů z příslušných agendových informačních systémů agendových míst, a to nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(5) Správce registru osob provede před naplněním údajů agendových informačních systémů do registru osob ověření jejich správnosti a úplnosti. Za tím účelem poskytnou agendová místa správci registru osob jimi evidované údaje nezbytné pro naplnění registru osob. Pro účely ověření a zajištění správného přidělování identifikačních čísel podnikajícím fyzickým osobám podle § 26 odst. 8 poskytnou agendová místa správci registru osob rovněž osobní údaje podnikajících fyzických osob v rozsahu jména a příjmení, data a místa narození, adresy místa pobytu nebo bydliště, čísla občanského průkazu a rodného čísla, pokud jsou v jejich informačních systémech vedeny. Zjištěné neshody oznámí správce registru osob příslušným agendovým místům, která údaje opraví, nebo zahájí postup podle jiného právního předpisu vedoucí k opravě údajů.

§ 66

(1) Správce registru územní identifikace při vytváření registru územní identifikace zapíše

a) údaje o katastrálních územích a pozemcích z katastru nemovitostí,

b) údaje o stavebních objektech z katastru nemovitostí,

c) údaje o stavebních objektech nezapisovaných do katastru nemovitostí z registru sčítacích obvodů a budov vedeného Českým statistickým úřadem,

d) vybrané údaje o stavebních objektech z katastru nemovitostí a z registru sčítacích obvodů a budov,

e) údaje o druhu a způsobu využití pozemku a jeho technickoekonomické atributy z katastru nemovitostí,

f) údaje o typu a způsobu ochrany nemovitosti z katastru nemovitostí,

g) údaje o území obcí z katastru nemovitostí,

h) údaje o územích městských částí hlavního města Prahy a správních obvodech v hlavním městě Praze z registru sčítacích obvodů a budov,

i) údaje o územích městských částí nebo městských obvodů statutárních měst z registru sčítacích obvodů a budov,

j) údaje o základních sídelních jednotkách z registru sčítacích obvodů a budov,

k) údaje o částech obce a ulicích z informačního systému vedeného Ministerstvem práce a sociálních věcí,

l) údaje o adresním místě z informačního systému vedeného Ministerstvem práce a sociálních věcí.

(2) Správci informačních systémů veřejné správy uvedených v odstavci 1 poskytnou potřebné údaje správci registru územní identifikace, a to nejpozději do 15 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(3) Správce registru územní identifikace zpracuje údaje poskytnuté podle odstavců 1 a 2 a nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona je zapíše do registru územní identifikace.

§ 67

Správci informačních systémů veřejné správy, ze kterých jsou editory zapisovány prostřednictvím informačního systému územní identifikace do registru územní identifikace referenční údaje, uvedou příslušné evidence do souladu s tímto zákonem nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 68

(1) Pokud je agenda vykonávána ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, ohlásí agendu Ministerstvu vnitra ústřední správní úřad nebo jiný správní úřad s celostátní působností podle § 53 a 54 nejpozději

a) do 14 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona v případě, že je prostřednictvím agendového informačního systému zajišťován zápis referenčních údajů podle § 55 odst. 1 písm. a),

b) do 16 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona v případě, že požaduje získávání údajů ze základních registrů podle § 55 odst. 1 písm. b), nebo v případě, že požaduje získávání údajů z agendových informačních systémů jiných správců podle § 55 odst. 1 písm. c).

(2) Pokud je agenda vykonávána ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, orgán veřejné moci oznámí Ministerstvu vnitra vykonávání své působnosti v agendě podle § 55 nejpozději

a) do 15 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejdříve však po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1 písm. a),

b) do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejdříve však po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1 písm. b).

(3) Do registru práv a povinností zapisují orgány veřejné moci údaje o rozhodnutích podle § 52 odst. 1, která nabudou právní moci, vykonatelnosti nebo jiných právních účinků, po zaregistrování orgánu veřejné moci pro výkon agendy podle § 55.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).