Hlavní navigace

Zákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů - HLAVA II - ZEMĚDĚLSKÝ SKLADNÍ LIST

Předpis č. 307/2000 Sb.

Znění od 1. 1. 2011

307/2000 Sb. Zákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů

HLAVA II

ZEMĚDĚLSKÝ SKLADNÍ LIST

§ 4

Zemědělský skladní list

(1) Zemědělský skladní list vystaví provozovatel neprodleně po převzetí zboží v zemědělském veřejném skladu.

(2) Zemědělský skladní list se skládá ze dvou částí, a to z vlastnického listu a zástavního listu. Samostatné vystavení jen jedné části skladního listu je nepřípustné.

(3) Na vlastnickém listu musí být uvedeno, že je k němu vystaven zástavní list, a naopak, na zástavním listu musí být uvedeno, že je k němu vystaven vlastnický list.

(4) Zemědělský skladní list na obou svých částech musí obsahovat

a) označení, že jde o zemědělský skladní list, a dále o vlastnický list nebo zástavní list,

b) obchodní jméno a sídlo, případně, je-li odlišné od sídla, i místo podnikání provozovatele, registrační číslo a datum povolení k provozování zemědělského veřejného skladu,

c) označení zemědělského veřejného skladu,

d) evidenční číslo zemědělského skladního listu odpovídající pořadovému číslu uvedenému ve skladní knize podle odstavce 5,

e) jméno nebo obchodní jméno, bydliště nebo sídlo nebo místo podnikání ukladatele,

f) údaje o množství, druhu, jakosti a ceně1) zboží při jeho převzetí ke skladování,

g) místo uložení vzorku převzatého zboží,

h) dobu uskladnění s vyznačením jejího posledního dne,

i) obchodní jméno pojistitele a číslo pojistné smlouvy,

j) datum a místo vystavení zemědělského skladního listu a podpis provozovatele nebo osoby jím zmocněné.

(5) Údaje podle odstavce 4 budou shodně vyznačeny ve skladní knize provozovatele zemědělského veřejného skladu (dále jen "skladní kniha") současně s vystavením zemědělského skladního listu. Za shodnost údajů zemědělského skladního listu a skladní knihy odpovídá provozovatel.

(6) Listina, která neobsahuje kterýkoliv údaj uvedený v odstavcích 3 a 4, není platná jako zemědělský skladní list.

§ 5

Práva spojená se zemědělským skladním listem a jeho částmi

(1) Se zemědělským skladním listem složeným z jeho obou částí je spojeno vlastnické právo ke zboží uskladněnému v zemědělském veřejném skladu, na které byl vystaven zemědělský skladní list, a právo nakládat bez omezení s tímto zbožím.

(2) Současným převodem obou částí zemědělského skladního listu přechází ze zákona vlastnické právo ke zboží, na které je zemědělský skladní list vystaven.

(3) Samostatným převodem vlastnického listu přechází na nabyvatele vlastnické právo ke zboží, na které je zemědělský skladní list vystaven, omezené zástavním právem. Majitel vlastnického listu má právo na vydání zboží po uhrazení pohledávky podle § 9 odst. 1 písm. b) způsobem stanoveným v tomto zákoně.

(4) Se zemědělským skladním listem může být spojeno také zástavní právo. Zástavní právo ke zboží, na které je zemědělský skladní list vystaven, vzniká prvním rubopisem a předáním zástavního listu podle § 9 tohoto zákona.

(5) Majitel zástavního listu má právo požádat provozovatele o prodej zboží za podmínek stanovených v tomto zákoně.

§ 6

Vystavení zemědělského skladního listu

(1) Provozovatel při převzetí zboží ke skladování vyznačí druh, množství, jakost a cenu1) zboží ke dni převzetí. Převzetím zboží a vystavením zemědělského skladního listu vzniká povinnost provozovatele podle tohoto zákona, zejména zboží řádně a odborně uskladnit, pečovat o ně a pojistit ve prospěch majitele zemědělského skladního listu.

(2) Pokud se zboží uskladňuje po částech, vystaví provozovatel ukladateli na každou část uskladněného zboží doklad o převzetí zboží, včetně údajů o jeho kvalitě. Po ukončení uskladnění vystaví podle žádosti ukladatele buď zemědělský skladní list na celé množství nebo více zemědělských skladních listů.

(3) Provozovatel vystaví zemědělský skladní list s dobou skladování, na které se před převzetím zboží podle odstavce 1 s ukladatelem dohodne.

§ 7

Výměna, rozdělení a umoření zemědělského skladního listu

(1) Provozovatel je povinen na žádost majitele obou částí zemědělského skladního listu vystavit nový zemědělský skladní list znějící na jeho jméno proti vrácení původního zemědělského skladního listu. Vrácení původního a vystavení nového zemědělského skladního listu je provozovatel povinen vyznačit ve skladní knize.

(2) Na žádost majitele obou částí zemědělského skladního listu a za předpokladu vrácení původního zemědělského skladního listu je provozovatel povinen vystavit tolik nových zemědělských skladních listů, kolik bude majitel zemědělského skladního listu požadovat; při tom dodrží podmínku minimálního množství stanoveného vyhláškou ministerstva.

(3) Při vystavení nového zemědělského skladního listu podle odstavců 1 a 2 bude zachována doba skladování podle původního zemědělského skladního listu, nedohodne-li se provozovatel s ukladatelem jinak.

(4) Pro postup při ztrátě nebo zničení zemědělského skladního listu nebo jeho části platí obdobně zvláštní právní předpisy upravující směnky.2)

(5) Provozovatel je povinen vrácený původní zemědělský skladní list podle odstavců 1 a 2 znehodnotit a zapsat den a rok jeho znehodnocení do skladní knihy s podpisem provozovatele nebo osoby jím zmocněné.

§ 8

Převody zemědělského skladního listu

(1) Obě části zemědělského skladního listu, a to společně i odděleně, jsou převoditelné rubopisem a předáním. Pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak, vztahuje se na rubopisy zvláštní právní předpis.2)

(2) Pokud se obě části zemědělského skladního listu převádějí společně, má rubopis vlastnického listu působnost pro obě části.

(3) O každém rubopisu se v plném rozsahu učiní záznam do skladní knihy. O záznam do skladní knihy je povinen neprodleně požádat nabyvatel. Provozovatel nabyvateli bezodkladně potvrdí provedení záznamu do skladní knihy.

§ 9

První rubopis zástavního listu

(1) Zástavní právo k uskladněnému zboží vzniká prvním rubopisem zástavního listu a jeho předáním nabyvateli. První rubopis zástavního listu musí obsahovat

a) jméno nebo obchodní jméno, bydliště nebo sídlo nebo místo podnikání nabyvatele,

b) výši pohledávky, včetně příslušenství k datu splatnosti, pro kterou je zřízeno zástavní právo ke zboží,

c) den splatnosti zajištěné pohledávky,

d) osobu, u níž má být placeno, (dále jen "domicilát"),

e) podpis převodce.

(2) Obsah prvního rubopisu zástavního listu musí být vyznačen do vlastnického listu.

(3) Celý obsah prvního rubopisu zástavního listu se zapisuje s udáním data rubopisu do skladní knihy. O záznam do skladní knihy je povinen provozovatele neprodleně požádat nabyvatel. Provozovatel potvrdí neprodleně nabyvateli zástavního listu provedení záznamu do skladní knihy.

(4) Není-li splněna některá z povinností podle odstavců 1 a 2, je rubopis neplatný.

§ 10

Další rubopisy

(1) Dalším rubopisem zástavního listu a jeho předáním přechází zástavní právo na dalšího nabyvatele, který požádá provozovatele o záznam do skladní knihy. Provozovatel provedení záznamu tomuto nabyvateli potvrdí.

(2) Dalším rubopisem a předáním vlastnického listu bez společného převodu zástavního listu přechází na nabyvatele vlastnické právo omezené zástavním právem. Nabyvatel požádá o záznam do skladní knihy. Provozovatel provedení záznamu nabyvateli potvrdí.

(3) O provedení záznamu podle odstavců 1 a 2 je provozovatel povinen písemně informovat i majitele druhé části zemědělského skladního listu.

§ 11

Prodej zástavy

(1) V případě, že zajištěná pohledávka nebyla uhrazena v den její splatnosti a ani následně po dobu dalších 3 dnů a tuto skutečnost písemně potvrdí domicilát nebo dlužník, je majitel zástavního listu oprávněn požádat doporučeným dopisem provozovatele, aby předmětné zboží prodal k uspokojení jeho pohledávky. Provozovatel je povinen zvolit v zájmu dosažení maximálního výnosu některý z následujících způsobů prodeje:

a) na příslušné komoditní burze, pokud se s předmětným zbožím na burze obchoduje,

b) dražbu zboží,

c) jiným vhodným způsobem, případně je odkoupí sám, pokud s takovým způsobem prodeje s jeho cenou a podmínkami písemně projeví souhlas majitel vlastnického listu i majitel zástavního listu.

(2) Provozovatel je povinen zahájit prodej nejpozději do 30 dnů po obdržení žádosti zástavního věřitele.

(3) Provozovatel je povinen do 3 dnů po obdržení žádosti majitele zástavního listu podle odstavce 1 o této žádosti a o zvoleném způsobu prodeje písemně informovat posledního majitele vlastnického listu zapsaného ve skladní knize. Prodej zboží může provozovatel zahájit nejdříve desátý pracovní den po odeslání této informace.

(4) Majitel vlastnického listu může splnit závazek až do zahájení prodeje zboží, na který zní zástavní list, včetně případného příslušenství, složením příslušné částky u provozovatele.

(5) Z výnosu z prodeje provozovatel po odečtení svých nákladů s prodejem, úhrady za uskladnění zboží a úhrady daní se zbožím spojených uspokojí zástavního věřitele. Převyšující část výnosu z prodeje vydá provozovatel neprodleně majiteli vlastnického listu. Pokud provozovateli nebude při prodeji zboží předložen zástavní list nebo vlastnický list, uloží provozovatel výnos z prodeje ve výši odpovídající nárokům vyplývajícím z jejich držení na účet soudu.

(6) Pokud výnos z prodeje zboží nepostačuje k uspokojení majitele zástavního listu ve výši zajištěné pohledávky, má majitel zástavního listu proti předcházejícím majitelům zástavního listu právo postihu.

(7) Provozovatel sepíše o prodeji protokol a vystaví neprodleně příslušné účetní a daňové doklady pro kupujícího i pro majitele vlastnického i zástavního listu. Protokol o prodeji obsahuje údaje o zemědělském skladním listu, obchodní jméno a sídlo oprávněného ze zástavního listu, na jehož podnět se zboží prodává, důvody pro zvolení konkrétního způsobu prodeje podle odstavce 1, čas, místo, způsob a podmínky, za kterých se prodej realizoval.

§ 12

Dražba zboží

(1) Dražbu zboží vyhlašuje provozovatel vždy pravidelně na pevný určitý pracovní den a hodinu v měsíci s tím, že místo a způsob jejího konání, druh a množství zboží zveřejní alespoň 10 pracovních dnů předem.

(2) Účastníky dražby zboží se stávají osoby, které zaplatí dražební jistotu, mají plnou právní způsobilost a jsou ochotny koupit dražené zboží či jeho minimální část alespoň za vyvolávací cenu.

(3) Vyvolávací cena činí dvě třetiny obvyklé ceny.3) Pokud nejsou přítomni alespoň 3 účastníci dražby, nemůže být vyvolávací cena nižší než čtyři pětiny obvyklé ceny.3) Draží se vždy zboží podle každého zástavního listu samostatně.

(4) Provozovatel vydá dražené zboží účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání, po zaplacení vydražené ceny včetně daně z přidané hodnoty.

(5) Vydražená cena včetně daně z přidané hodnoty musí být uhrazena do 3 pracovních dnů po konání dražby. Vlastnické právo ke zboží přechází úplným zaplacením vydražené ceny včetně daně z přidané hodnoty.

(6) V případě, že vydražitel neuhradí vydraženou cenu včetně daně z přidané hodnoty v uvedené lhůtě, prodej se ruší. Provozovatel má nárok na náhradu nákladů dražby, které je oprávněn si po jejich vyúčtování uhradit ze zaplacené dražební jistoty.

(7) Pokud není tímto zákonem stanoveno jinak, vztahují se na dražbu zboží příslušná ustanovení zákona o veřejných dražbách.4)

§ 13

Jiný prodej zboží

(1) Provozovatel je oprávněn prodat zboží přijaté k uskladnění v zemědělském veřejném skladu, pokud majitel obou částí zemědělského skladního listu zboží nevyzvedl nebo majitel zástavního listu nepožádal o prodej zástavy při ukončení doby skladování podle § 4 odst. 4 písm. h), a to ani na základě opakované výzvy provozovatele; doba mezi oběma výzvami nesmí být kratší než 10 pracovních dnů a příjemce výzvy nebude na druhou z nich reagovat do 15 dnů po jejím odeslání; výzvy musí být učiněny doporučeným dopisem.

(2) Prodej zboží podle odstavce 1 bude proveden některým ze způsobů podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) a bude o něm sepsán protokol podle § 11 odst. 7.

(3) Provozovatel poukáže neprodleně výnos z prodeje po odečtení svých nákladů z prodeje, úhrady za uskladnění a ošetřování zboží a úhrady daní se zbožím spojených oprávněným osobám, případně je v jejich prospěch uloží u soudu.

§ 14

Ukončení platnosti zemědělského skladního listu

(1) Vydáním zboží oprávněné osobě nebo finančním uspokojením oprávněné osoby na základě prodeje uskladněného zboží podle tohoto zákona je platnost zemědělského skladního listu, jakož i obou jeho oddělených částí ukončena.

(2) Provozovatel je povinen zajistit znehodnocení zemědělského skladního listu nebo jeho kterékoli části, které mu budou vráceny v souvislosti s ukončením platnosti zemědělského skladního listu.

(3) Nedojde-li při ukončení platnosti zemědělského skladního listu k vrácení jeho kterékoli části provozovateli, provozovatel majiteli nevrácené části ukončení platnosti zemědělského skladního listu doporučeným dopisem potvrdí.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).