Hlavní navigace

Zákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů - HLAVA III - ZEMĚDĚLSKÝ VEŘEJNÝ SKLAD

Předpis č. 307/2000 Sb.

Znění od 1. 1. 2011

307/2000 Sb. Zákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů

HLAVA III

ZEMĚDĚLSKÝ VEŘEJNÝ SKLAD

§ 15

Povolení k provozování zemědělského veřejného skladu

(1) Předpokladem pro udělení povolení je

a) vlastní kapitál žadatele ve výši alespoň 30 mil. Kč podle auditované účetní závěrky za poslední účetní období předcházející žádosti o udělení povolení,

b) dispoziční práva žadatele k objektu skladu, který splňuje podmínky stanovené vyhláškou ministerstva,

c) předložení dalších podkladů podle odstavce 2.

(2) Žádost o udělení povolení (dále jen "žádost") musí obsahovat

a) výpis z obchodního rejstříku žadatele, ne starší 3 měsíců,

b) jméno, příjmení, rodné číslo a adresu trvalého pobytu osoby anebo osob oprávněných jednat za provozovatele a podepisovat zemědělské skladní listy,

c) druh anebo druhy zboží určeného pro skladování,

d) adresu a specifikaci objektu zemědělského veřejného skladu s uvedením skladovací kapacity a vybavení nezbytného k provozování zemědělského veřejného skladu,

e) doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu, v němž má být zemědělský veřejný sklad provozován,

f) podmínky provozování zemědělského veřejného skladu (provozní řád a nabídkový ceník služeb),

g) auditorem ověřenou účetní závěrku za poslední ukončené účetní období,

h) jméno, příjmení, rodné číslo a adresu trvalého bydliště vedoucího zemědělského veřejného skladu,

i) podpisový vzor osob podle písmen b) a h),

j) prokázání odborné způsobilosti a bezúhonnosti osob oprávněných podepisovat zemědělské skladní listy [písmena b) a h)],

k) pojistné smlouvy podle § 23.

(3) Volbu nebo jmenování nových osob podle odstavce 2 písm. b) a h) musí provozovatel písemně oznámit do 10 dnů ode dne volby nebo jmenování ministerstvu spolu s podklady prokazujícími splnění podmínek uvedených v odstavci 2 písm. j).

(4) Za odborně způsobilou se pro účely tohoto zákona považuje osoba s dokončeným středním odborným nebo všeobecným vzděláním s maturitou a pětiletou praxí v oboru. Pro účely tohoto zákona se za bezúhonnou považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin.

(5) Ministerstvo si při povolování provozování zemědělského veřejného skladu k ověření bezúhonnosti podle odstavce 2 písm. j) vyžádá podle zvláštního právního předpisu4a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 16

(1) Ministerstvo je povinno udělit po splnění podmínek stanovených v § 15 povolení ve lhůtě 60 dnů ode dne doručení žádosti.

(2) Povolení se uděluje na dobu neurčitou a nelze je převést na jinou osobu.

(3) V případě, že ministerstvo zjistí, že žadatel o povolení nepřiložil k žádosti veškeré doklady uvedené v § 15 odst. 2, vyzve jej, aby chybějící doklady dodatečně doložil. Ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu pro doložení chybějících dokladů; lhůta nesmí být kratší 15 dnů. Nepředá-li žadatel v určené lhůtě ministerstvu chybějící doklady, ministerstvo řízení o udělení povolení zastaví.

(4) Ministerstvo žádost rozhodnutím s uvedením důvodů zamítne, pokud

a) žadatel nebo sklad nesplňuje předpoklady pro vydání povolení podle § 15 odst. 1,

b) byl proti žadateli v posledních 3 letech prohlášen konkurs,

c) údaje uvedené v žádosti jsou nepravdivé informace,

d) žadatel nebo osoby za něj jednající neposkytují dostatečné záruky za řádný provoz zemědělského veřejného skladu.

(5) Povolení obsahuje tyto údaje:

a) obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo osoby provozovatele,

b) adresu zemědělského veřejného skladu, registrační číslo povolení a datum vydání povolení,

c) potvrzení o schválení provozního řádu zemědělského veřejného skladu,

d) určení druhu anebo druhů zboží, které je provozovatel oprávněn přebírat k uskladnění v zemědělském veřejném skladu,

e) údaj o skladovací kapacitě zemědělského veřejného skladu,

f) oprávnění k dražbě zboží podle tohoto zákona,

g) jméno vedoucího zemědělského veřejného skladu.

(6) Ministerstvo povolení odejme, pokud

a) povolení bylo uděleno na základě nepravdivých informací,

b) došlo k závažným změnám ve skutečnostech rozhodných pro udělení povolení,

c) provozovatel nesplní povinnost uvedenou v § 23 odst. 2,

d) opatření podle § 26 odst. 1 nevedla k nápravě, nebo i bez uložení těchto opatření, je-li to nezbytné v zájmu ochrany majitelů zemědělských skladních listů, vlastnických listů a zástavních listů.

(7) Jakékoliv rozšíření zemědělského veřejného skladu nad rámec uděleného povolení vyžaduje opětovný souhlas ministerstva.

(8) Ministerstvo vede seznam zemědělských veřejných skladů a jejich provozovatelů, jakož i vedoucích zemědělských veřejných skladů a uveřejňuje jej nejméně jednou v průběhu každého kalendářního pololetí v Obchodním věstníku.

(9) Za udělení povolení provozovat zemědělský veřejný sklad bude vybírán správní poplatek podle § 37.

§ 17

Provozní řád

(1) Ministerstvo schvaluje provozní řád zemědělského veřejného skladu současně s rozhodnutím o udělení povolení.

(2) Provozní řád stanoví způsob provozování zemědělského veřejného skladu a zařízení s ním spojených.

(3) Jsou-li podmínky pro ukladatele stanovené provozním řádem splněny a dojde-li mezi provozovatelem a ukladatelem k dohodě o cenách za služby zemědělského veřejného skladu, nemůže být nikomu odepřeno uložení zboží, pokud to dovoluje kapacita zemědělského veřejného skladu.

(4) Provozní řád musí obsahovat zejména ustanovení o

a) organizaci příjmu a výdeje zboží a odpovědnosti provozovatele za uskladnění,

b) způsobu odběru vzorků při uskladnění a vydání zboží,

c) výkazech o stavu uloženého zboží,

d) způsobu vystavování zemědělských skladních listů,

e) způsobu prodeje zboží podle tohoto zákona,

f) organizaci dražeb zboží podle tohoto zákona,

g) maximálních lhůtách skladování,

h) nabídkovém ceníku služeb, jeho zveřejňování a změnách.

(5) Změnu provozního řádu schvaluje ministerstvo. Pokud ministerstvo nerozhodne o žádosti provozovatele o změnu provozního řádu, jejíž znění bylo k žádosti přiloženo, do 30 dnů od doručení této žádosti ministerstvu, platí, že ministerstvo změnu schválilo. V takovém případě je ministerstvo povinno vydat provozovateli příslušné potvrzení.

(6) Provozovatel je povinen schválené znění provozního řádu zveřejnit v Obchodním věstníku a viditelně v prostorech zemědělského veřejného skladu tak, aby se s ním mohl každý seznámit.

(7) Na znění provozního řádu se uvede datum jeho schválení ministerstvem.

§ 18

Nabídkový ceník služeb

(1) Nabídkový ceník služeb uvádí pro všechny úkony spojené s uskladněním v zemědělském veřejném skladu podle tohoto zákona jejich ceny,1) jakož i náklady na pojištění, a to jak pro hromadnou, tak i pro individuální úschovu.

(2) Provozovatel je povinen uveřejnit viditelně nabídkový ceník služeb v prostorách zemědělského veřejného skladu tak, aby se s ním mohl každý seznámit.

§ 19

Skladní kniha

(1) Skladní kniha je úplným časově posloupným seznamem vystavených zemědělských skladních listů, kterou vede provozovatel.

(2) Do skladní knihy se zapisují

a) náležitosti zemědělského skladního listu uvedené v § 4 odst. 4,

b) tyto další údaje:

1. vydání zboží včetně důvodu vydání zboží,

2. všechny rubopisy na vlastnickém i zástavním listu,

3. vystavení nového zemědělského skladního listu, jeho rozdělení na nové zemědělské skladní listy,

4. umoření zemědělského skladního listu, vlastnického listu nebo zástavního listu,

5. prodej zboží v rozsahu předepsaném tímto zákonem, včetně částky získané prodejem zboží,

6. výše částečného uspokojení pohledávky majitele zástavního listu.

(3) Skladní kniha obsahuje také souhrnné údaje o počtu vydaných zemědělských skladních listů, o množství, druhu a jakosti zboží při jeho uskladnění. Provozovatel je povinen při státním dozoru a kontrole vykonávané podle tohoto zákona prokázat, že má v zemědělském veřejném skladu uskladněno zboží v druhu, množství a jakosti odpovídající všem jím vydaným zemědělským skladním listům platným k datu kontroly.

§ 20

Další povinnosti provozovatele

(1) Provozovatel je povinen v zemědělském veřejném skladu vyvěsit označení "Zemědělský veřejný sklad" s uvedením druhu skladovaného zboží a toto označení používat i na listinách vydávaných ke skladovanému zboží.

(2) Provozovatel je povinen oznámit ministerstvu jakoukoliv změnu skutečností, které byly podkladem pro vydání povolení, do 15 dnů po jejich vzniku.

(3) Provozovatel je povinen odebírat vzorky jak při uskladnění, tak při vydání zboží a uchovávat je s přesným uvedením druhu zboží, jakosti, data odebrání vzorku a pořadového čísla zemědělského skladního listu, který byl k tomuto zboží vydán, alespoň po dobu 30 dnů po vydání zboží.

(4) V souvislosti s uskladněním zboží podle tohoto zákona je provozovatel povinen provádět za úplatu pouze takové služby, které jsou pro řádné uskladnění nezbytné.

(5) Provozovatel je povinen prodat zboží, pokud o to požádá majitel zástavního listu, je-li na majitele vlastnického listu vyhlášen konkurz.

§ 21

Vedoucí zemědělského veřejného skladu

(1) Vedoucí zemědělského veřejného skladu odpovídá za odborné provozování zemědělského veřejného skladu.

(2) Jméno vedoucího zemědělského veřejného skladu je jednou z náležitostí povolení.

(3) Vedoucí zemědělského veřejného skladu je zmocněn provádět za provozovatele veškeré právní úkony týkající se provozování zemědělského veřejného skladu. Odpovědnost provozovatele za činnost vedoucího zemědělského veřejného skladu však nelze platně omezit.

(4) Vztah mezi provozovatelem a vedoucím zemědělského veřejného skladu se přiměřeně řídí ustanoveními o mandátní smlouvě, pokud z jejich ujednání nebo jiných ustanovení tohoto zákona nevyplývá jiné určení práv a povinností.5)

§ 22

Odpovědnost za škodu

(1) Provozovatel odpovídá za škodu, jež vznikla na skladovaném zboží, a to od jeho převzetí ke skladování až do jeho vydání.

(2) Pro odpovědnost provozovatele za škodu na skladovaném zboží neplatí ustanovení obchodního zákoníku pro odpovědnost skladovatele ze smlouvy o skladování.6)

(3) Nárok na náhradu škody vzniklé na skladovaném zboží může vůči provozovateli uplatnit jak majitel zástavního listu, tak majitel vlastnického listu, a to do výše odpovídající jejich nároku.

§ 23

Pojištění

(1) Provozovatel je povinen pojistit zemědělský veřejný sklad i zboží v něm uskladněné proti živelním pohromám a krádeži. Předložení pojistné smlouvy je podmínkou vydání povolení k provozování zemědělského veřejného skladu a jeho účinnosti.

(2) Pokud provozovatel do 30 dnů po uplynutí pojistného období nepředloží ministerstvu doklad o úhradě pojistného na další období, ministerstvo povolení k datu ukončení pojistného období odejme.

§ 24

Vydání zboží

(1) Provozovatel je povinen vydat zboží převzaté ke skladování v zemědělském veřejném skladu i před uplynutím doby na skladování

a) pokud mu oprávněná osoba vydá

1. obě části zemědělského skladního listu, nebo

2. vlastnický list opatřený potvrzením majitele zástavního listu o uhrazení zajištěné pohledávky, nebo

3. vlastnický list opatřený potvrzením domiciláta, že u něj byla ve prospěch majitele zástavního listu složena peněžní suma uvedená v zástavním listě,

b) po zaplacení ceny na základě prodeje zboží podle § 11 a 13 tohoto zákona.

(2) O případu uvedeném v odstavci 1 písm. a) bodu 3 je provozovatel povinen neprodleně informovat posledního majitele zástavního listu zapsaného ve skladní knize.

(3) Vydání zboží včetně jeho důvodu provozovatel zaznamená ve skladní knize.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).