Hlavní navigace

Zákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů - HLAVA IV - STÁTNÍ DOZOR

Předpis č. 307/2000 Sb.

Znění od 1. 1. 2011

307/2000 Sb. Zákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů

HLAVA IV

STÁTNÍ DOZOR

§ 25

Předmět státního dozoru

(1) Státnímu dozoru, který provádí ministerstvo, podléhá činnost vykonávaná podle tohoto zákona provozovatelem.

(2) Ministerstvo zejména zjišťuje, zda údaje na vystavených zemědělských skladních listech odpovídají údajům ve skladní knize a zda tyto údaje odpovídají skutečnému stavu uskladněného zboží.

(3) Při výkonu státního dozoru je ministerstvo povinno

a) kontrolovat dodržování právních předpisů,

b) ukládat sankce a zvláštní opatření,

c) dbát na zajištění ochrany zájmů majitelů zemědělských skladních listů, vlastnických listů nebo zástavních listů.

(4) Při výkonu státního dozoru je ministerstvo oprávněno požadovat od provozovatele informace o jeho činnosti a listiny ji dokládající, a to v rozsahu potřebném pro výkon státního dozoru.

(5) Nezbytnou součinnost je ministerstvo oprávněno požadovat i od dalších osob, které vlastní zemědělské skladní listy nebo jejich jednotlivé části.

(6) Ve věcech výkonu státního dozoru neupravených tímto zákonem se postupuje podle zvláštního právního předpisu.7)

§ 26

Zvláštní opatření

(1) Jestliže ministerstvo při výkonu státního dozoru podle § 25 odst. 1, 2 a 3 zjistí nedostatky, je oprávněno uložit, aby provozovatel zjednal ve stanovené lhůtě nápravu a současně aby ve stanovené lhůtě informoval ministerstvo o přijatých opatřeních, která povedou ke zjednání nápravy; zejména může uložit, aby byla ukončena nepovolená činnost a byl obnoven právní stav.

(2) Při ukládání zvláštních opatření podle odstavce 1 vychází ministerstvo zejména ze závažnosti, způsobu, doby trvání a následků protiprávního jednání.

(3) Zvláštní opatření podle odstavce 1 lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se ministerstvo dozvědělo o skutečnostech rozhodujících pro jejich uložení, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy povinnost, za jejíž porušení jsou ukládány, byla porušena naposled.

§ 27

Sankce

(1) Kromě nebo místo opatření podle § 26 může ministerstvo uložit provozovateli pokuty

a) za opožděné vystavení zemědělského skladního listu až do výše 1 mil. Kč,

b) za nesprávné vystavení zemědělského skladního listu až do výše 1 mil. Kč,

c) za nedostatky ve vedení skladní knihy až do výše 2 mil. Kč,

d) za nedodržení termínu zahájení prodeje zboží podle § 11 odst. 2 až do výše 1 mil. Kč,

e) za nesprávné provedení prodeje zboží podle § 11 odst. 1 až do výše 5 mil. Kč,

f) za opožděný převod výnosu z prodeje oprávněné osobě podle § 11 odst. 5 až do výše 1 mil. Kč,

g) za nedostatečnou péči o uskladněné zboží až do výše 10 mil. Kč,

h) za nižší množství uskladněného zboží ve srovnání se skladní knihou a vydanými platnými zemědělskými skladními listy až do výše 10 mil. Kč,

i) za neoprávněné vydávání zemědělských skladních listů až do výše 30 mil. Kč.

Za jiné nedostatky neuvedené pod písmeny a) až i) budou pokuty uloženy přiměřeně.

(2) Při ukládání sankcí podle odstavce 1 vychází ministerstvo zejména ze závažnosti, způsobu, doby trvání a následků protiprávního jednání.

(3) Sankce podle odstavce 1 lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se ministerstvo dozvědělo o skutečnostech rozhodujících pro jejich uložení, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy povinnost, za jejíž porušení jsou ukládány, byla porušena naposled.

(4) Po odnětí povolení nesmí provozovatel vydávat zemědělské skladní listy, avšak vzniklé závazky je povinen splnit.

§ 28

Zahájení správního řízení a výnosy z pokut

(1) Správní řízení, v němž ministerstvo ukládá opatření a sankce podle tohoto zákona, lze zahájit i doručením rozhodnutí ministerstva, jímž se ukládá opatření nebo sankce dotčené osobě.

(2) Pokuty uložené podle tohoto zákona jsou příjmem státního rozpočtu. Správu pokut vykonává místně příslušný celní úřad podle zákona upravujícího správu daní a poplatků.

(2) Pokuty uložené podle tohoto zákona jsou příjmem státního rozpočtu.

§ 29

Kontrolní oprávnění

(1) Při výkonu státního dozoru ve formě kontroly se vztahy mezi ministerstvem a osobami podléhajícími státnímu dozoru řídí zvláštním právním předpisem,7) pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) Osoby podléhající státnímu dozoru jsou povinny v souvislosti s výkonem kontroly poskytnout ministerstvu potřebnou součinnost.

(3) Odepření vyžádaných informací a listin či prodlení při jejich předání nebo odepření vstupu orgánům státního dozoru na výzvu do prostorů či prodlení při umožnění vstupu orgánům státního dozoru na výzvu zakládá právo ministerstva uložit osobám podle odstavce 2 zvláštní opatření podle § 26 nebo sankce podle § 27 tohoto zákona.

(4) Pokud hrozí nebezpečí z prodlení, může ministerstvo ve vztahu k osobám podle odstavce 2 zahájit kontrolu i tím, že při oznámení o zahájení kontroly současně provede první úkon kontroly.

§ 30

Vztah k některým obecným právním předpisům

(1) Pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak, vztahují se na cenné papíry podle tohoto zákona obecné právní předpisy.9)

(2) Na zástavní právo majitele zástavního listu a provozovatele se vztahuje obecná úprava,10) pokud tento zákon nestanoví jinak.

(3) Ustanovení o skladištních listech podle zvláštního zákona se na zemědělské skladní listy podle tohoto zákona nepoužijí.

§ 31

Vztah ke konkurzu a výkonu rozhodnutí

(1) Zboží, na které byl vydán zemědělský skladní list, je vyloučeno z výkonu rozhodnutí soudem i správním orgánem.

(2) Výkonem rozhodnutí může být postižen zemědělský skladní list, a to jako cenný papír. Pokud majitel zástavního listu není současně majitelem vlastnického listu, může se domáhat vyloučení hodnoty připadající na zástavní list z výkonu rozhodnutí.

(3) Ustanovení odstavce 2 se použije obdobně v případě, že je prohlášen konkurz na majitele zemědělského skladního listu.

§ 32

(1) Jestliže byl prohlášen konkurs na provozovatele zemědělského veřejného skladu, není součástí majetkové podstaty podle zvláštního právního předpisu10a) zboží, ke kterému byly vydány zemědělské skladní listy.

(2) Insolvenční správce zapíše zboží podle odstavce 1 odděleně do soupisu majetkové podstaty s vyznačením, že na něj byly vydány zemědělské skladní listy, a současně vyzve majitele zemědělských skladních listů, aby si zboží vyzvedli do 30 dnů od doručení výzvy za podmínek stanovených tímto zákonem. Po marném uplynutí této lhůty správce zboží prodá a výnos uloží do úschovy ve prospěch majitelů zemědělských skladních listů.

(3) Jestliže zboží podle odstavce 1 nepostačuje k uspokojení nároků všech majitelů zemědělských skladních listů, insolvenční správce vydá jednotlivým majitelům zemědělských skladních listů na ně připadající poměrnou část zboží, popřípadě tuto část podle odstavce 2 prodá. Neuspokojená část nároků majitelů zemědělských skladních listů se považuje za pohledávku přihlášenou v insolvenčním řízení a uspokojí se stejně jako tyto pohledávky.

§ 33

Vztah ke správnímu řádu

V řízení ve věcech upravených tímto zákonem se postupuje podle správního řádu,11) pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak.

§ 34

Zmocnění

Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 2 odst. 8, § 7 odst. 2, § 15 odst. 1 písm. b) a § 15 odst. 2 písm. d).

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).