Hlavní navigace

Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením - Oddíl čtvrtý - Ověřování výsledků zeměměřických činností

Předpis č. 200/1994 Sb.

Vyhlášené znění

200/1994 Sb. Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

Oddíl čtvrtý

Ověřování výsledků zeměměřických činností

§ 12

(1) Výsledky zeměměřických činností

a) využívané pro správu a vedení katastru nemovitostí1) a pro státní mapová díla,

b) ve výstavbě,10)

musí být ověřeny fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění.

(2) Výsledky zeměměřických činností uvedené v odstavci 1 písm. a) musí být ověřeny, že svými náležitostmi a přesností odpovídají právním předpisům.1)

(3) Výsledky zeměměřických činností uvedené v odstavci 1 písm. b) musí být ověřeny, že svými náležitostmi a přesností odpovídají právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem.

§ 13

Rozsah úředního oprávnění

(1) Úřední oprávnění se uděluje pro ověřování

a) geometrického plánu a dokumentace o vytyčení vlastnické hranice pozemku,

b) dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění bodu podrobného polohového bodového pole a o zaměření předmětů měření, které jsou obsahem základních státních mapových děl, pro potřeby orgánů zeměměřictví a katastru,

c) geodetického podkladu pro výstavbu, dokumentace o vytyčovací síti, dokumentace o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro účely výstavby10) a o dohledu na dodržování její prostorové polohy a geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby,10) která obsahuje geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení,

d) dokumentace o zřízení, obnovení nebo přemístění bodu podrobného polohového bodového pole a o zaměření a šetření předmětů měření, které jsou obsahem státních mapových děl, pro potřeby obrany státu.

(2) Úřední oprávnění může být uděleno též samostatně pro ověřování výsledků uvedených v odstavci 1.

§ 14

Udělení úředního oprávnění

(1) Úřední oprávnění se udělí fyzické osobě na podkladě její písemné žádosti, jestliže

a) je občanem České republiky, je plně způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná,

b) má ukončené vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru s titulem inženýr a vykonala nejméně pět let odborné praxe v činnostech, pro které žádá o udělení úředního oprávnění, z toho tři roky ve výstavbě, jestliže žádá o udělení úředního oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. c).

(2) Úřední oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) uděluje Český úřad zeměměřický a katastrální. Úřední oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. d) uděluje Ministerstvo obrany.

(3) Písemná žádost o udělení úředního oprávnění

a) podle § 13 odst. 1 písm. a) až c) se podává u zeměměřického a katastrálního inspektorátu,2) v jehož územní působnosti má fyzická osoba místo trvalého pobytu; jestliže fyzická osoba nemá trvalý pobyt na území České republiky, podává žádost u Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Praze,

b) podle § 13 odst. 1 písm. d) se podává u Ministerstva obrany.

(4) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen

a) pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s výkonem zeměměřických činností,

b) pro jiný úmyslně spáchaný trestný čin, jestliže je obava, že se dopustí stejného nebo obdobného trestného činu při výkonu zeměměřických činností.

(5) Český úřad zeměměřický a katastrální a Ministerstvo obrany vedou seznamy fyzických osob, kterým udělily úřední oprávnění.

(6) Příslušný orgán státní správy uvedený v odstavci 2 udělí fyzické osobě, která splnila podmínky stanovené v odstavci 1, úřední oprávnění zpravidla do tří měsíců ode dne podání žádosti a zapíše ji do seznamu fyzických osob s úředním oprávněním.

(7) Fyzická osoba je oprávněna ověřovat výsledky zeměměřických činností ode dne právní moci rozhodnutí o udělení úředního oprávnění.

§ 15

Zánik a odejmutí úředního oprávnění

(1) Úřední oprávnění zaniká na písemnou žádost držitele úředního oprávnění, nebo jestliže držitel úředního oprávnění zemře nebo je prohlášen za mrtvého.12)

(2) Příslušný orgán státní správy uvedený v § 14 odst. 2 odejme fyzické osobě úřední oprávnění, jestliže pominula některá ze skutečností uvedených v § 14 odst. 1 písm. a).

(3) Český úřad zeměměřický a katastrální odejme fyzické osobě úřední oprávnění při závažném nebo opakovaném porušení pořádku na úseku zeměměřictví,2) které se týká náležitostí nebo přesnosti ověřovaných výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. a) a b), nejvýše na dobu pěti let.

(4) Český úřad zeměměřický a katastrální může odejmout fyzické osobě úřední oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. c) na základě pravomocného rozsudku, kterým byla uložena povinnost uhradit škodu způsobenou zeměměřickými činnostmi, jejichž výsledek ověřila; jde-li o fyzickou osobu s úředním oprávněním podle § 13 odst. 1 písm. d), může úřední oprávnění odejmout Ministerstvo obrany.

(5) Zdůvodněný písemný návrh na odejmutí úředního oprávnění podle odstavce 3 předkládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu orgán zeměměřictví a katastru, v jehož územní působnosti byly výsledky zeměměřických činností předloženy k využití pro účely katastru nemovitostí a státních mapových děl.

(6) Fyzické osobě, které bylo odejmuto úřední oprávnění podle odstavců 2 a 3 nebo 4, může být znovu uděleno při splnění podmínek uvedených v § 14, popřípadě i po uplynutí doby, na kterou bylo odejmuto.

(7) Příslušný orgán státní správy uvedený v § 14 odst. 2 vyškrtne fyzickou osobu ze seznamu fyzických osob s úředním oprávněním, jejíž úřední oprávnění zaniklo nebo jíž bylo odejmuto.

§ 16

Práva a povinnosti fyzické osoby s úředním oprávněním

(1) Fyzická osoba s úředním oprávněním je povinna

a) jednat odborně, nestranně a vycházet vždy ze spolehlivě zjištěného stavu věci při ověřování výsledků zeměměřických činností uvedených v § 13 odst. 1 písm. a), b) a d),

b) jednat odborně a dodržovat podmínky stanovené právními předpisy a písemně dohodnuté podmínky s objednatelem, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, při ověřování výsledků zeměměřických činností uvedených v § 13 odst. 1 písm. c),

c) oznámit příslušnému orgánu státní správy uvedenému v § 14 odst. 2 všechny skutečnosti, které mají vliv na odejmutí úředního oprávnění,

d) poskytnout orgánu zeměměřictví a katastru potřebnou součinnost při využívání touto osobou ověřených výsledků zeměměřických činností a při dohledu na zeměměřické činnosti8) uvedené v § 13 odst. 1 písm. a) a b),

e) vést evidenci výsledků, které ověřila, s vyznačením, kdy ověření bylo provedeno a pod jakým pořadovým číslem.

(2) Fyzická osoba s úředním oprávněním odpovídá za odbornou úroveň jí ověřených výsledků zeměměřických činností, za dosažení předepsané přesnosti a za správnost a úplnost náležitostí podle právních předpisů.

(3) Fyzická osoba s úředním oprávněním je oprávněna používat označení "úředně oprávněný zeměměřický inženýr".

(4) Ověření odborné správnosti výsledku zeměměřické činnosti se vyznačí textem: "Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.". K textu se připojí vlastnoruční podpis fyzické osoby, datum ověření výsledků zeměměřických činností, číslo z evidence ověřovaných výsledků a otisk razítka se státním znakem, jehož obsahem je

a) jméno a příjmení fyzické osoby a označení podle odstavce 3,

b) číslo položky, pod kterou je fyzická osoba vedena v seznamu u příslušného orgánu státní správy uvedeného v § 14 odst. 2,

c) rozsah úředního oprávnění podle § 13 odst. 1.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).