Hlavní navigace

Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů - Přechodná ustanovení

Předpis č. 247/2000 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

247/2000 Sb. Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 175/2002 Sb. Čl. V

Osvědčení profesní způsobilosti vydaná od 1. ledna 2001 podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, do nabytí účinnosti tohoto zákona jsou osvědčeními profesní způsobilosti podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 374/2007 Sb. Čl. II

1. Řidiči, kteří jsou držiteli platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou povinni do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději však v den ukončení platnosti osvědčení profesní způsobilosti řidiče, podat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností písemnou žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče. Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá na základě této žádosti řidiči průkaz profesní způsobilosti řidiče podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Platnost dosavadních osvědčení profesní způsobilosti řidiče končí uplynutím 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději však v den ukončení jejich platnosti.

3. Řidičům, kteří se úspěšně podrobili přezkoušení podle dosavadní úpravy v době před nabytím účinnosti tohoto zákona a ke dni nabytí jeho účinnosti jim obecní úřad obce s rozšířenou působností nevydal osvědčení profesní způsobilosti řidiče, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností průkaz profesní způsobilosti řidiče podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Řidičům, kteří získají řidičská oprávnění pro podskupinu C1 do 10. září 2009, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti průkaz profesní způsobilosti řidiče podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Řidičům, kteří získají řidičská oprávnění v období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 10. září 2008 pro skupiny a podskupiny D1, D1+E, D nebo D+E a do 10. září 2009 pro skupiny a podskupiny C1+E, C nebo C+E, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti průkaz profesní způsobilosti řidiče podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Toto ustanovení se vztahuje i na řidiče, kteří získali řidičská oprávnění pro skupiny a podskupiny uvedené ve větě první do 6 měsíců přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a nejsou držiteli platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Osoby, které prováděly zdokonalování odborné způsobilosti podle dosavadní úpravy, jsou povinny, chtějí-li provozovat zdokonalování odborné způsobilosti řidičů podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném ode dne účinnosti tohoto zákona, do jednoho měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona požádat o udělení akreditace k provozování výuky a výcviku podle § 49 a 50. Do doby udělení akreditace nebo rozhodnutí o neudělení akreditace se osoby podle věty prvé považují za provozovatele školicího střediska, kterým byla udělena akreditace k provozování této činnosti krajským úřadem.

7. Řidiči, kterým bude vydán průkaz profesní způsobilosti řidiče podle bodů 1, 3, 4 a 5, se podrobí pravidelnému školení podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Povinnost podrobit se vstupnímu školení podle tohoto zákona se na ně nevztahuje.

8. Výcviková vozidla schválená pro výuku a výcvik k získání jednotlivých skupin řidičských oprávnění podle dosavadních právních předpisů, která nesplňují technické podmínky podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze k výuce a výcviku používat do 11. října 2010, s výjimkou výcvikových vozidel pro skupiny a podskupiny AM, A1, A, B1, B a B+E, které lze k výuce a výcviku používat do 1. ledna 2009.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 223/2009 Sb. Čl. XXXI

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 297/2011 Sb. Čl. IV

1. Řízení o žádosti o prodloužení platnosti průkazu zkušebního komisaře zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Platnost průkazů zkušebního komisaře se prodlouží o 5 let.

2. Pokud držitel průkazu zkušebního komisaře požádá o prodloužení jeho platnosti a ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona je zbývající doba platnosti takového průkazu zkušebního komisaře kratší než 6 měsíců, postačuje k prodloužení jeho platnosti, podrobil-li se jeho držitel zdokonalovacímu školení a přezkoušení podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Rozhodnutí o registraci k provozování autoškoly vydaná podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, s rozsahem poskytované výuky a výcviku pro skupinu A (s omezením na lehké motocykly) se podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, považují za rozhodnutí o registraci vydaná pro skupinu A2. Rozhodnutí o registraci k provozování autoškoly vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona s rozsahem poskytované výuky a výcviku pro skupinu A (bez omezení) platí pro skupinu A.

4. Podmínku pro absolvování doplňovací zkoušky podle § 45b odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, splní i žadatel, který je alespoň 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A opravňujícího pouze k řízení motocyklů o výkonu do 25 kW s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg nebo motocyklů s postranním vozíkem a s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 230/2014 Sb. Čl. IV

Do 31. prosince 2018 lze při výuce a výcviku k získání řidičského oprávnění a při zkoušce z odborné způsobilosti k řízení vozidel skupiny A použít výcvikové vozidlo o výkonu nejméně 40 kW. Do 31. prosince 2018 lze při výuce a výcviku k získání řidičského oprávnění a při zkoušce z odborné způsobilosti k řízení vozidel skupiny A použít rovněž výcvikové vozidlo, které nesplňuje požadavek na minimální hmotnost v nenaloženém stavu podle přílohy č. 2 k zákonu č. 247/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 48/2016 Sb. Čl. IV

Provozovatel autoškoly je povinen uvést výukové a učební prostory do souladu s § 8a zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).