Hlavní navigace

AGRO BYSTŘICE a.s.

Firma AGRO BYSTŘICE a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1740, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 108 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

25282409

Sídlo:

Bystřice 10, 507 23

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 2. 1998

DIČ:

CZ25282409

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

011 Pěstování plodin jiných než trvalých
16230 Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
282 Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely
43210 Elektrické instalace
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
47300 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
47990 Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
49410 Silniční nákladní doprava
52100 Skladování
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1740, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

AGRO BYSTŘICE a.s. od 1. 2. 1998

Právní forma

Akciová společnost od 1. 2. 1998

adresa

10
Bystřice 50723 od 8. 7. 2014

adresa

Bystřice 10
Libáň 50723 do 8. 7. 2014 od 20. 7. 2004

adresa

Bystřice
Libáň 50723 do 20. 7. 2004 od 1. 2. 1998

Předmět podnikání

Zemědělská výroba včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje od 20. 7. 2004

Opravy pracovních strojů od 20. 7. 2004

Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny od 20. 7. 2004

Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy od 20. 7. 2004

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví od 20. 7. 2004

Skladování zboží a manipulace s nákladem od 20. 7. 2004

Opravy silničních vozidel od 20. 7. 2004

Opravy silniční vozidel do 20. 7. 2004 od 3. 4. 2002

Montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení od 12. 1. 2000

Silniční motorová doprava nákladní od 1. 2. 1998

Truhlářství od 1. 2. 1998

Tesařství od 1. 2. 1998

Zemědělská výroba do 20. 7. 2004 od 1. 2. 1998

Opravy zemědělských strojů do 20. 7. 2004 od 1. 2. 1998

Silniční motorová doprava osobní do 20. 7. 2004 od 1. 2. 1998

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 20. 7. 2004 od 1. 2. 1998

Vedení účetnictví do 20. 7. 2004 od 1. 2. 1998

Práce a služby pomocí nakládací techniky do 20. 7. 2004 od 1. 2. 1998

Ostatní skutečnosti

Na základě projektu rozdělení formou odštěpení sloučením ze dne 30. 10. 2019 schváleného dne 10. 12. 2019 rozhodnutím jediného akcionáře společnosti AGRO BYSTŘICE a.s., se sídlem č.p. 10, 507 23 Bystřice, Identifikační číslo: 252 82 409, zapsané v obchodn ím rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 1740 a rozhodnutím valné hromady společnosti AB pole s.r.o., se sídlem Dr. Kryšpína 510/4, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady, Identifikační číslo: 084 25 132, zapsané v obchodním rejstříku Městské ho soudu v Praze oddíl C, vložka 318814, došlo k odštěpení části jmění společnosti AGRO BYSTŘICE a.s., se sídlem č.p. 10, 507 23 Bystřice, Identifikační číslo: 252 82 409, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 1740 , které přešlo na nástupnickou společnost AB pole s.r.o., se sídlem Dr. Kryšpína 510/4, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady, Identifikační číslo: 084 25 132, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 318814. od 1. 1. 2020

Na společnost AGRO BYSTŘICE a.s., se sídlem č.p. 10, 507 23 Bystřice, Identifikační číslo: 252 82 409, zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 1740, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti SPV Agr o Bystřice s.r.o., se sídlem Dr. Kryšpína 510/4, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady, Identifikační číslo: 084 25 159, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 318815, jež byla zrušena bez likvidace. od 1. 1. 2020

Řádná valná hromada společnosti AGRO BYSTŘICE a.s., se sídlem č.p. 10, 507 23 Bystřice, IČO: 252 82 409, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1740 (dále jen "Společnost") v souladu s ust. § 375 a násl. zá kona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen"ZOK"): 1. určuje dle ust. § 382 odst. 2 ZOK, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s., se sídlem Poděbrady, Dr. Kryšpína 570, okres Nymburk, PSČ 290 16, IČO: 45148678 (dále jen ,,Hlavní akcionář"), která vlastní ve Společnosti účast nické cenné papíry (akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % (devadesát procent) základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90 % (devadesáti procentní) podíl na hlasovacích právech ve Spol ečnosti. Tato skutečnost byla osvědčena seznamem akcionářů vyhotoveným ke dni 22.2.2018 (dvacátého druhého února roku dva tisíce osmnáct). Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů všech ostatníc h akcionářů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s ust. § 375 ZOK; 2. rozhoduje ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům (akciím) Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře (tj. 89 (osmdesáti devíti) kusů listinných akc ií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.-- Kč (jeden tisíc korun českých) emitovaných Společností, 28 (dvaceti osmi) kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč (pět tisíc korun českých) emitovaných Společností, 138 (jednoho sta třiceti o smi) kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) emitovaných Společností a 12 (dvanácti) kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) emitovaných Společnos tí na Hlavního akcionáře), a to s účinností ke dni uplynutí 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku ("Den účinnosti přechodu"); 3. určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši: 836,58 Kč (osm set třicet šest korun českých padesát osm haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých), 4.182,90 Kč (čtyři tisíce jedno sto osmdesát dva korun českých devadesát haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč (pět tisíc korun českých), 8.365,80 Kč (osm tisíc tři sta šedesát pět korun českých osmdesát haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých), 83.657,99 Kč (osmdesát tři tisíc šest set padesát sedm korun českých devadesát devět haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých), a dále určuje, že protiplnění poskytne Hlavní akcionář, resp. jím pověřená osoba, akcionářům ve lhůtě do 1 (jednoho) týdne ode dne, kdy tyto osoby odevzdají listinné akcie Společnosti, ne však dříve, než nastane Den účinnosti přechodu. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem č. 1680/40/17 ze dne 18.12.2017 vypracovaným znalcem Ing. Ottou Šmídou, místo podnikání: Na Jezírku 628, 460 06 Liberec. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcion ář společnosti Komerční banka a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 1360, která je bankou s licencí udělenou Českou národní bankou ("Pověřená osoba"). Skutečnost, že Hlavní akcionář předal Pověřené osobě peněžní prostředky ve výši odpovídající celkové částce protiplnění pro všechny ostatní akcionáře Společnosti, doložil Hlavní akcionář před konáním valné hromady předáním potvrzení vydaného Pověřenou os obou představenstvu Společnosti. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený při předložení akcií; 4. stanoví, že listinné akcie Společnosti předkládají ostatní akcionáři odlišní od Hlavního akcionáře v souladu s ust. § 387 odst. 1 ZOK do 30 (třiceti) dnů po Dni účinnosti přechodu, a to v sídle Společnosti v pracovních dnech od 08:00 (osmi) hod. do 13: 00 (třinácti) hodin; 5. upozorňuje, že akcionáři Společnosti jako vlastníci ostatních listinných akcií Společnosti odlišní od Hlavního akcionáře jsou povinni předložit akcie Společnosti do 30 (třiceti) dnů po Dni účinnosti přechodu, případně v dodatečné lhůtě určené Společnos tí, která by nebyla kratší než 14 (čtrnáct) dnů, jinak bude Společnost postupovat podle ust. § 346 odst. 1 věta první ZOK (tj. prohlášení akcií za neplatné). Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společno sti ke Dni účinnosti přechodu, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě přede Dnem účinnosti přechodu vlastnického práva zanik lo (§ 389 ZOK). od 11. 4. 2018

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 8. 7. 2014

"1. Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady schvaluje zvýšení základního jmění o 2 000 000,- Kč, tj. slovy dvamiliony korun českých na celkovou částku 108 000 000,- Kč, tj. slovy jednostoosmmilionů korun českých, a to upisováním nových akcií společnosti až do výše navrhovaného zvýšení základního jmění s tím, že úpisy nad tuto výši nebudou přijaty. Upisovány mohou být kmenové akcie znějící na jméno vydané v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, a to 200 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč. do 17. 3. 2000 od 19. 1. 2000

2. Upsán může být výlučně vklad peněžitý, z něhož k datu upsání musí být splacena částka 30% a zbývající část musí být splacena do jednoho roku od data upsání s tím, že platba musí být poukázána na účet č. 196868950227/0100. do 17. 3. 2000 od 19. 1. 2000

3. Akcie, které nebudou upsány na základě přednostního práva akcionáře, nebudou nabízeny k upsání jiným zájemcům, a to ani na základě veřejné výzvy k upisování akcií. do 17. 3. 2000 od 19. 1. 2000

4. Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady schvaluje následující "informaci o přednostním právu" dle § 204a obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů) v tomto znění: V souladu s rozhodnutím jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady ze dne 19. 10. 1999 o zvýšení základního jmění akciové společnosti o částku 2 000 000,- Kč upsáním peněžitého vkladu vyzývají se akcionáři akciové společnosti k uplatnění př ednostního práva na upisování akcií za níže uvedených podmínek: a) Rozsah a uplatnění přednostního práva: Akcionářům, kteří jsou akcionáři akciové společnosti k rozhodovanému dni náleží dle článku 10 odstavec 2 stanov přednostní právo na upisování nových akcií, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na dosavadním základním jmění. Rozhodným dnem pro u platnění přednostního práva je 19. 10. 1999. b) Místo pro upisování akcií: Sídlo akciové společnosti Bystřice, okres Jičín c) Lhůta pro upisování: Lhůta pro upisování činí 15 dnů a počíná běžet dnem zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. d) Akcie určené k upsání: Upisovány mohou být kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, a to 200 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč. e) Emisní kurs = 1 (tj. na 1 000,- Kč hodnoty peněžitého vkladu mohou být upsány akcie shodné nominální hodnoty) Na 1 000,- Kč jmenovité hodnoty dosavadních akcií může být upsána jmenovitá hodnota nových akcií ve výši 18,868 Kč, přičemž však musí být zachována struktura akcií navržených k upisování pokud se týká jejich jmenovité hodnoty." do 17. 3. 2000 od 19. 1. 2000

1. Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady schvaluje zvýšení základního jmění o 2.500.000,-- Kč, tj. slovy dvamilionypětsettisíc korun českých na celkovou částku 106.000.000,-- Kč, tj. slovy jednostošestmilionů korun českých, a to upisováním nových akcií společnosti až do výše navrhovaného zvýšení základního jmění s tím, že úpisy nad tuto výši nebudou přijaty. Upisovány mohou být kmenové akcie znějící na jméno vydané v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, a to 500 kusů akcií ve jmenovit é hodnotě 1.000,-- Kč, 200 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč a 100 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč. do 14. 4. 1999 od 28. 9. 1998

2. Upsán může být výlučně vklad peněžitý, z něhož k datu upsání musí být splacena částka 30 % a zbývající část musí být splacena do jednoho roku od data upsání s tím, že platba musí být poukázána na účet č. 196868950227/0100. do 14. 4. 1999 od 28. 9. 1998

3. Akcie, které nebudou upsány na základě přednostního práva akcionáře, nebudou nabízeny k upsání jiným zájemcům, a to ani na základě veřejné výzvy k upisování akcií. do 14. 4. 1999 od 28. 9. 1998

4. Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady schvaluje následující "informaci o přednostním právu" dle § 204a obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů) v tomto znění: V souladu s rozhodnutím jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady ze dne 8. 7. 1998 o zvýšení základního jmění akciové společnosti o částku 2.500.000,-- Kč upsáním peněžitého vkladu vyzývají se akcionáři akciové společnosti k uplatnění pře dnostního práva na upisování akcií za níže uvedených podmínek: a) Rozsah a uplatnění přednostního práva: Akcionářům, kteří jsou akcionáři akciové společnosti k rozhodnému dni náleží dle článku 10 odstavec 2 stanov přednostní právo na upisování nových akcií, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na dosavadním základním jmění. Rozhodným dnem pro upla tnění přednostního práva je 8. 7. 1998. do 14. 4. 1999 od 28. 9. 1998

b) Místo pro upisování akcií: Sídlo akciové společnosti Bystřice, okres Jičín. do 14. 4. 1999 od 28. 9. 1998

c) Lhůta pro upisování: Lhůta pro upisování činí 15 dnů a počíná běžet dnem zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. do 14. 4. 1999 od 28. 9. 1998

d) Akcie určené k upsání: Upisovány mohou být kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, a to 500 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, 200 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč a 100 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč. do 14. 4. 1999 od 28. 9. 1998

e) Emisní kurs = 1 (tj. na 1.000,-- Kč hodnoty nepeněžitého vkladu mohou být upsány akcie shodné nominální hodnoty) do 14. 4. 1999 od 28. 9. 1998

Na 1.000,-- Kč jmenovité hodnoty dosavadních akcií může být upsána jmenovitá hodnota nových akcií ve výši 24,15 Kč, přičemž však musí být zachována struktura akcií navržených k upisování pokud se týká jejich jmenovité hodnoty. do 14. 4. 1999 od 28. 9. 1998

Kapitál

Základní kapitál

vklad 108 000 000 Kč

od 17. 3. 2000

Základní kapitál

vklad 106 000 000 Kč

do 17. 3. 2000 od 6. 1. 2000

Základní kapitál

vklad 106 000 000 Kč

do 6. 1. 2000 od 14. 4. 1999

Základní kapitál

vklad 103 500 000 Kč

do 14. 4. 1999 od 1. 2. 1998
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 3 000 od 3. 4. 2008
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 5 000 Kč, počet: 800 od 3. 4. 2008
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 3 100 od 3. 4. 2008
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 700 od 3. 4. 2008
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 3 000 do 3. 4. 2008 od 17. 3. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 800 do 3. 4. 2008 od 17. 3. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 3 100 do 3. 4. 2008 od 17. 3. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 700 do 3. 4. 2008 od 17. 3. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 3 000 do 17. 3. 2000 od 14. 4. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 800 do 17. 3. 2000 od 14. 4. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 2 900 do 17. 3. 2000 od 14. 4. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 700 do 17. 3. 2000 od 14. 4. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 500 do 14. 4. 1999 od 1. 2. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 600 do 14. 4. 1999 od 1. 2. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 2 800 do 14. 4. 1999 od 1. 2. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 700 do 14. 4. 1999 od 1. 2. 1998

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Václav Hrdina

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2022

vznik členství: 3. 6. 2022

Bystřice 52, 507 23, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Petr Moník LL.M.

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2022

vznik členství: 3. 6. 2022

Labská louka 650, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Zdeněk Vybíral

Předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2022

vznik členství: 3. 6. 2022

vznik funkce: 3. 6. 2022

nám. T.G.Masaryka 1412, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jiří Sobota

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 2018 - Poslední vztah: 9. 8. 2022

vznik členství: 7. 9. 2017

zánik členství: 3. 6. 2022

vznik funkce: 26. 6. 2018

zánik funkce: 3. 6. 2022

Náměstí Republiky 63, Městec Králové, 289 03, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

JUDr. Petr Moník LL.M.

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2017 - Poslední vztah: 9. 8. 2022

vznik členství: 7. 9. 2017

zánik členství: 3. 6. 2022

Labská louka 650, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

Ing. Jiří Sobota

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2017 - Poslední vztah: 17. 9. 2018

vznik členství: 7. 9. 2017

Náměstí Republiky 63, Městec Králové, 289 03, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Václav Hrdina

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2017 - Poslední vztah: 9. 8. 2022

vznik členství: 7. 9. 2017

zánik členství: 3. 6. 2022

Bystřice 52, 507 23, Česká republika

Ing. Jiří Sobota

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2017 - Poslední vztah: 17. 9. 2018

vznik členství: 7. 9. 2017

Náměstí Republiky 63, Městec Králové, 289 03, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Miroslav Morávek

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2015 - Poslední vztah: 9. 11. 2017

vznik členství: 5. 6. 2015

zánik členství: 7. 9. 2017

Úbislavice 58, 509 01, Česká republika

Ing. Miroslav Morávek

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2015 - Poslední vztah: 9. 11. 2017

vznik členství: 5. 6. 2015

zánik členství: 7. 9. 2017

Úbislavice 58, 509 01, Česká republika

Václav Vlk

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2013 - Poslední vztah: 9. 11. 2017

vznik členství: 7. 6. 2013

zánik členství: 7. 9. 2017

Bystřice 16, 507 23, Česká republika

Martin Grafek

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2013 - Poslední vztah: 9. 11. 2017

vznik členství: 7. 6. 2013

zánik členství: 7. 9. 2017

Střevač 39, 507 22, Česká republika

Martin Grafek

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2013 - Poslední vztah: 9. 11. 2017

vznik členství: 7. 6. 2013

zánik členství: 7. 9. 2017

Střevač 39, 507 22, Česká republika

Václav Vlk

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2013 - Poslední vztah: 9. 11. 2017

vznik členství: 7. 6. 2013

zánik členství: 7. 9. 2017

Bystřice 16, 507 23, Česká republika

Ing. Pavel Bednařík

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2013 - Poslední vztah: 24. 9. 2015

vznik členství: 31. 5. 2013

zánik členství: 5. 6. 2015

Nábř. Irmy Geisslové 579, Jičín, 506 01, Česká republika

Ing. Miroslav Kubáček

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2008 - Poslední vztah: 24. 7. 2013

vznik členství: 13. 6. 2008

zánik členství: 7. 6. 2013

Střevač 64, 507 22, Česká republika

Ing. Pavel Bednařík

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2008 - Poslední vztah: 24. 7. 2013

vznik členství: 6. 6. 2008

zánik členství: 31. 5. 2013

Nábř. Irmy Geisslové 579, Jičín, 506 01, Česká republika

Zdeněk Dufek

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2008 - Poslední vztah: 24. 7. 2013

vznik členství: 13. 6. 2008

zánik členství: 7. 6. 2013

Bystřice 92, 507 23, Česká republika

Zdeněk Dufek

Člen dozorčí rady

První vztah: 2. 12. 2003 - Poslední vztah: 5. 8. 2008

vznik členství: 6. 6. 2003

zánik členství: 13. 6. 2008

Bystřice 92, 507 23, Česká republika

Ing. Miroslav Kubáček

První vztah: 1. 2. 1998 - Poslední vztah: 5. 8. 2008

vznik členství: 6. 6. 2003

zánik členství: 13. 6. 2008

Střevač 65, 507 22, Česká republika

Jaroslav Kysela

První vztah: 1. 2. 1998 - Poslední vztah: 5. 8. 2008

vznik členství: 29. 5. 2003

zánik členství: 6. 6. 2008

Bystřice 28, 507 23, Česká republika

Jaromír Vavrouš

První vztah: 1. 2. 1998 - Poslední vztah: 2. 12. 2003

Chyjice 48, 507 22, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Pavel Blažek

Předseda představenstva

První vztah: 9. 8. 2022

vznik členství: 3. 6. 2022

vznik funkce: 3. 6. 2022

Jičíněves 33, 506 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Drahomíra Vybíralová

Místopředseda představenstva

První vztah: 9. 8. 2022

vznik členství: 3. 6. 2022

vznik funkce: 3. 6. 2022

Dr. Horákové 371/50, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jakub Málek

Člen představenstva

První vztah: 9. 8. 2022

vznik členství: 3. 6. 2022

Moučná 1332, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Pavel Blažek

předseda představenstva

První vztah: 17. 9. 2018 - Poslední vztah: 9. 8. 2022

vznik členství: 26. 6. 2018

zánik členství: 3. 6. 2022

vznik funkce: 26. 6. 2018

zánik funkce: 3. 6. 2022

Jičíněves 33, 506 01, Česká republika

Ing. Drahomíra Vybíralová

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 11. 2017 - Poslední vztah: 9. 8. 2022

vznik členství: 23. 3. 2017

zánik členství: 3. 6. 2022

vznik funkce: 1. 9. 2017

zánik funkce: 3. 6. 2022

Dr. Horákové 371/50, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Ing. Jakub Málek

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 2017 - Poslední vztah: 9. 8. 2022

vznik členství: 29. 6. 2017

zánik členství: 3. 6. 2022

Moučná 1332, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Ing. Jiří Sobota

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 2017 - Poslední vztah: 9. 11. 2017

vznik členství: 29. 6. 2017

zánik členství: 7. 9. 2017

Náměstí Republiky 63, Městec Králové, 289 03, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Jiří Sobota

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 2017 - Poslední vztah: 9. 11. 2017

vznik členství: 29. 6. 2017

zánik členství: 7. 9. 2017

Náměstí Republiky 63, Městec Králové, 289 03, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Drahomíra Vybíralová

člen představenstva

První vztah: 23. 5. 2017 - Poslední vztah: 9. 11. 2017

vznik členství: 23. 3. 2017

Dr. Horákové 371/50, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Ing. Drahomíra Vybíralová

člen představenstva

První vztah: 23. 5. 2017 - Poslední vztah: 9. 11. 2017

vznik členství: 23. 3. 2017

Dr. Horákové 371/50, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Milan Košťák

člen představenstva

První vztah: 26. 5. 2016 - Poslední vztah: 23. 5. 2017

vznik členství: 7. 6. 2013

zánik členství: 19. 12. 2016

Chyjice 80, 506 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavel Blažek

předseda představenstva

První vztah: 26. 5. 2016 - Poslední vztah: 17. 9. 2018

vznik členství: 7. 6. 2013

zánik členství: 7. 6. 2018

vznik funkce: 11. 3. 2016

zánik funkce: 7. 6. 2018

Jičíněves 33, 506 01, Česká republika

Ing. Pavel Blažek

předseda představenstva

První vztah: 26. 5. 2016 - Poslední vztah: 17. 9. 2018

vznik členství: 7. 6. 2013

zánik členství: 7. 6. 2018

vznik funkce: 11. 3. 2016

zánik funkce: 7. 6. 2018

Jičíněves 33, 506 01, Česká republika

Milan Košťák

člen představenstva

První vztah: 26. 5. 2016 - Poslední vztah: 23. 5. 2017

vznik členství: 7. 6. 2013

zánik členství: 19. 12. 2016

Chyjice 80, 506 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miloslav Blažek

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2016 - Poslední vztah: 19. 7. 2017

vznik členství: 7. 6. 2013

zánik členství: 29. 6. 2017

Jičíněves 1, 506 01, Česká republika

Miloslav Blažek

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2016 - Poslední vztah: 19. 7. 2017

vznik členství: 7. 6. 2013

zánik členství: 29. 6. 2017

Jičíněves 1, 506 01, Česká republika

Ing. Oldřich Zemánek

člen představenstva

První vztah: 7. 10. 2015 - Poslední vztah: 19. 7. 2017

vznik členství: 7. 6. 2013

zánik členství: 29. 6. 2017

Bystřice 30, 507 23, Česká republika

Jaroslav Košťák

místopředseda představenbstva

První vztah: 7. 10. 2015 - Poslední vztah: 19. 7. 2017

vznik členství: 7. 6. 2013

zánik členství: 29. 6. 2017

vznik funkce: 22. 9. 2015

zánik funkce: 29. 6. 2017

Bukvice 32, 506 01, Česká republika

Ing. Pavel Blažek

člen představenstva

První vztah: 7. 10. 2015 - Poslední vztah: 26. 5. 2016

vznik členství: 7. 6. 2013

Jičíněves 33, 506 01, Česká republika

Milan Košťák

předseda představenstva

První vztah: 7. 10. 2015 - Poslední vztah: 26. 5. 2016

vznik členství: 7. 6. 2013

vznik funkce: 22. 9. 2015

zánik funkce: 11. 3. 2016

Chyjice 80, 506 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Milan Košťák

předseda představenstva

První vztah: 7. 10. 2015 - Poslední vztah: 26. 5. 2016

vznik členství: 7. 6. 2013

vznik funkce: 22. 9. 2015

zánik funkce: 11. 3. 2016

Chyjice 80, 506 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Oldřich Zemánek

člen představenstva

První vztah: 7. 10. 2015 - Poslední vztah: 19. 7. 2017

vznik členství: 7. 6. 2013

zánik členství: 29. 6. 2017

Bystřice 30, 507 23, Česká republika

Ing. Pavel Blažek

člen představenstva

První vztah: 7. 10. 2015 - Poslední vztah: 26. 5. 2016

vznik členství: 7. 6. 2013

Jičíněves 33, 506 01, Česká republika

Jaroslav Košťák

místopředseda představenbstva

První vztah: 7. 10. 2015 - Poslední vztah: 19. 7. 2017

vznik členství: 7. 6. 2013

zánik členství: 29. 6. 2017

vznik funkce: 22. 9. 2015

zánik funkce: 29. 6. 2017

Bukvice 32, 506 01, Česká republika

Pavel Blažek

člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2013 - Poslední vztah: 7. 10. 2015

vznik členství: 7. 6. 2013

Jičíněves 33, 506 01, Česká republika

Miloslav Blažek

člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2013 - Poslední vztah: 24. 1. 2016

vznik členství: 7. 6. 2013

Jičíněves 33, 506 01, Česká republika

Luboš Douša

člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2013 - Poslední vztah: 19. 7. 2017

vznik členství: 7. 6. 2013

zánik členství: 29. 6. 2017

Chyjice 12, 506 01, Česká republika

Miloslav Blažek

člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2013 - Poslední vztah: 24. 1. 2016

vznik členství: 7. 6. 2013

Jičíněves 33, 506 01, Česká republika

Luboš Douša

člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2013 - Poslední vztah: 19. 7. 2017

vznik členství: 7. 6. 2013

zánik členství: 29. 6. 2017

Chyjice 12, 506 01, Česká republika

Milan Košťák

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2013 - Poslední vztah: 7. 10. 2015

vznik členství: 7. 6. 2013

vznik funkce: 12. 6. 2013

zánik funkce: 22. 9. 2015

Chyjice 80, 506 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jaroslav Košťák

člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2013 - Poslední vztah: 7. 10. 2015

vznik členství: 7. 6. 2013

Bukvice 32, 506 01, Česká republika

Jiří Folprecht

člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2013 - Poslední vztah: 19. 7. 2017

vznik členství: 7. 6. 2013

zánik členství: 29. 6. 2017

Bystřice 16, 507 23, Česká republika

Jiří Folprecht

člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2013 - Poslední vztah: 19. 7. 2017

vznik členství: 7. 6. 2013

zánik členství: 29. 6. 2017

Bystřice 16, 507 23, Česká republika

Ing. Oldřich Zemánek

předseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2013 - Poslední vztah: 7. 10. 2015

vznik členství: 7. 6. 2013

vznik funkce: 12. 6. 2013

zánik funkce: 22. 9. 2015

Bystřice 30, 507 23, Česká republika

Miloš Hazdra

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 2008 - Poslední vztah: 24. 7. 2013

vznik členství: 13. 6. 2008

zánik členství: 7. 6. 2013

Jičínská 438, Kopidlno, 507 32, Česká republika

Milan Košťák

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 2008 - Poslední vztah: 24. 7. 2013

vznik členství: 13. 6. 2008

zánik členství: 7. 6. 2013

Chyjice 80, 506 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miloslav Blažek

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 2008 - Poslední vztah: 24. 7. 2013

vznik členství: 13. 6. 2008

zánik členství: 7. 6. 2013

Dolany 33, 506 01, Česká republika

Jaroslav Košťák

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 2008 - Poslední vztah: 24. 7. 2013

vznik členství: 13. 6. 2008

Bukvice 32, 506 01, Česká republika

Ing. Jiří Hubálovský

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 8. 2008 - Poslední vztah: 24. 7. 2013

vznik členství: 13. 6. 2008

zánik členství: 7. 6. 2013

vznik funkce: 19. 6. 2008

zánik funkce: 7. 6. 2013

Chyjice 17, 506 01, Česká republika

Jiří Folprecht

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 2008 - Poslední vztah: 24. 7. 2013

vznik členství: 13. 6. 2008

zánik členství: 7. 6. 2013

Bystřice 16, 507 23, Česká republika

Ing. Oldřich Zemánek

předseda představenstva

První vztah: 5. 8. 2008 - Poslední vztah: 24. 7. 2013

vznik členství: 13. 6. 2008

zánik členství: 7. 6. 2013

vznik funkce: 19. 6. 2008

zánik funkce: 7. 6. 2013

Bystřice 30, 507 23, Česká republika

Jiří Vohnout

Člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2003 - Poslední vztah: 5. 8. 2008

vznik členství: 6. 6. 2003

zánik členství: 13. 6. 2008

Libáň 34, 507 23, Česká republika

Jaroslav Košťák

Člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2003 - Poslední vztah: 5. 8. 2008

vznik členství: 6. 6. 2003

zánik členství: 13. 6. 2008

Jičín 32, 506 01, Česká republika

Miloslav Blažek

Člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2003 - Poslední vztah: 5. 8. 2008

vznik členství: 6. 6. 2003

zánik členství: 13. 6. 2008

Jičíněves - Dolany 33, PSČ 507 31

František Macek

Člen představenstva

První vztah: 1. 2. 1998 - Poslední vztah: 5. 8. 2008

vznik členství: 6. 6. 2003

zánik členství: 13. 6. 2008

Bystřice 49, 507 23, Česká republika

Ing. Jiří Hubálovský

Člen představenstva

První vztah: 1. 2. 1998 - Poslední vztah: 5. 8. 2008

vznik členství: 6. 6. 2003

zánik členství: 13. 6. 2008

Chyjice 17, 507 22, Česká republika

Jaroslav Havíř

Člen představenstva

První vztah: 1. 2. 1998 - Poslední vztah: 2. 12. 2003

Střevač 17, 507 22, Česká republika

Ing. Oldřich Zemánek

Místopředseda představenstva

První vztah: 1. 2. 1998 - Poslední vztah: 5. 8. 2008

vznik členství: 6. 6. 2003

zánik členství: 13. 6. 2008

vznik funkce: 11. 6. 2003

zánik funkce: 13. 6. 2008

Bystřice 30, 507 23, Česká republika

Ing. Václav Hrdina

Předseda představenstva

První vztah: 1. 2. 1998 - Poslední vztah: 5. 8. 2008

vznik členství: 6. 6. 2003

zánik členství: 13. 6. 2008

vznik funkce: 11. 6. 2003

zánik funkce: 13. 6. 2008

Bystřice 52, 507 23, Česká republika

Vladimír Brož

Člen představenstva

První vztah: 1. 2. 1998 - Poslední vztah: 2. 12. 2003

Bystřice 85, 507 23, Česká republika

Miloslava Lachmanová

Člen představenstva

První vztah: 1. 2. 1998 - Poslední vztah: 2. 12. 2003

Nadslav 15, 507 22, Česká republika

Za společnost jednají navenek vždy dva členové představenstva, a to společně předseda představenstva a místopředseda představenstva. Podepisují se tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis.

od 9. 11. 2017

Všichni členové představenstva jsou oprávněni jednat jménem společnosti, a to samostatně. Za společnost podepisuje, pokud není dále uvedeno jinak, předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva, a to samostatně a pokud nemůže podepisovat předseda ani místopředseda představenstva, podepisují dva členové představenstva společně. Právní úkony týkající se nabývání, zcizování a zatěžování nemovitostí, přijímání úvěrů, poskytování půjček a záruk, jakož i veškeré kupní smlouvy s objemem plnění vyšším než 3.000.000,-- Kč musí být podepsány dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda.

do 9. 11. 2017 od 1. 2. 1998

Další vztahy firmy AGRO BYSTŘICE a.s.

1 fyzická osoba

Ing. Pavel Blažek

První vztah: 7. 10. 2015

Jičíněves 33, 506 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

MILKO AGRIFOOD s.r.o.

První vztah: 16. 2. 2021

Dr. Kryšpína 510/4, Poděbrady Poděbrady II, 290 01

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

Akcionáři

MILKO AGRIFOOD s.r.o., IČ: 09253734

Dr. Kryšpína 510/4, Česká republika, Poděbrady, 290 01

od 16. 2. 2021

SPV Agro Bystřice s.r.o., IČ: 08425159

Dr. Kryšpína 510/4, Česká republika, Poděbrady, 290 01

do 1. 1. 2020 od 10. 9. 2019

Zemědělské družstvo Bystřice,, IČ: 00022501

Česká republika, Bystřice

do 8. 7. 2014 od 1. 2. 1998

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 30. 1. 1998

Živnosti

Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 31. 7. 2001
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 7. 2000
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 1. 2. 1998
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
  • Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
  • Skladování zboží a manipulace s nákladem
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 2. 1998
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 1. 2. 1998
Pokrývačství, tesařství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 2. 1998
Truhlářství, podlahářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 2. 1998
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 30. 1. 1998
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).