Hlavní navigace

S žádostí o důchod nebudete muset na úřad. Podávat se bude online

4. 5. 2023
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Již brzy bude možné žádat o důchod odkudkoli a na kterékoli pobočce České správy sociálního zabezpečení. A to prostřednictvím speciální aplikace.

Významnou připravovanou novinkou z oblasti důchodového pojištění je zavedení možnosti podání žádosti o důchod online. Tato změna souvisí se změnou evropské legislativy, která požaduje zavedení této možnosti. 

Dle aktuálního návrhu novely zákona má nabýt účinnosti v prosinci 2023 (původně již v polovině roku 2023), avšak je teprve na začátku legislativního procesu. Novelu čeká projednání v Poslanecké sněmovně.

Co se dozvíte v článku
  1. Žádost o důchod aktuálně
  2. Zahájení řízení podle nově navržených podmínek
  3. Navržené podávání žádosti v elektronické podobě
  4. Doložení žádosti o důchod
  5. Komunikace se správou sociálního zabezpečení

Žádost o důchod aktuálně

Žádosti o přiznání dávky důchodového pojištění sepisuje s občany okresní správa sociálního zabezpečení příslušná podle místa trvalého pobytu žadatele. Prakticky není možné postupovat jiným způsobem (pošta, internet, datová schránka). Tento postup je totiž stanoven zákonem.

Podání žádosti o důchod je přísně formálním úkonem, žádá se prostřednictvím poměrně složitého předepsaného tiskopisu. Pracovníci České správy sociálního zabezpečení poskytují žadateli vysvětlení k podmínkám nároku na důchod, významu prohlášení, které musí žadatel učinit, informují ho o požadovaných dokladech. Žadatel se musí na pobočku osobně dostavit a formulář vytvořený prostřednictvím počítačové aplikace vlastnoručně podepsat.

Dle požadavků Evropské unie je třeba tento postup změnit. S ohledem na technický pokrok se jeví jako překonaný. Nově bude možné žádat elektronicky. Samozřejmě tuto možnost nemusí využít každý žadatel, avšak s ohledem na zvyšující se počítačovou gramotnost obyvatelstva se dá očekávat, že elektronické žádosti budou v budoucnu převažovat.

Zahájení řízení podle nově navržených podmínek

Řízení o přiznání dávky důchodového pojištění se zahajuje na základě písemné žádosti a po novele zákona také žádosti podané v elektronické podobě. U elektronické podoby se bude obecně za den uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění považovat den, v němž oprávněný v elektronické aplikaci učinil první úkon směřující k podání žádosti o přiznání dávky v elektronické podobě. Písemnou žádost bude nově možné podat na kterékoli pobočce OSSZ, nikoli podle místa trvalého pobytu žadatele (tj. ruší se místní příslušnost).

Jestliže je žádost o důchod sepsána v písemné podobě, musí být žadatelem také vlastnoručně podepsána. Nově se ale umožní podepsat žádost digitalizovaným podpisem a v situaci, kdy nebude možné žádost vlastnoručně podepsat (nemoc, zdravotní postižení), potvrdí sepsání žádosti další osoba (rodinný příslušník se souhlasem žadatele a na základě potvrzení lékaře o zdravotním stavu žadatele).

Navržené podávání žádosti v elektronické podobě

Elektronické podání žádosti bude mít přednost před písemným podáním. Žádost o přiznání dávky důchodového pojištění bude možné podat na kterékoliv okresní správě sociálního zabezpečení v elektronické podobě ve formátu, struktuře a tvaru určeném Českou správou sociálního zabezpečení (žadatel v aplikaci vybere OSSZ, u které chce žádost podat). Bude se jednat o speciálně připravenou počítačovou aplikaci České správy sociálního zabezpečení (v rámci ePortálu ČSSZ). Okresní správa sociálního zabezpečení bude povinna žadateli o důchod neprodleně elektronicky potvrdit přijetí této žádosti.

Podle důvodové zprávy k novele zákona bude prostřednictvím aplikace umožněno podat první část žádosti o důchod (včetně nezbytných příloh). Po přihlášení jedním z uznávaných způsobů elektronické identifikace (např. eObčanka, NIA ID, MojeID, Bankovní identita, datová schránka) se žadateli nabídne předvyplněný formulář, jehož součástí budou interaktivní nápovědy a průběžná kontrola. Tím má být v maximální možné míře zaručeno úplné podání bez nutnosti dalšího doplnění za osobní účasti žadatele na OSSZ. Rozpracovanou žádost bude možné uložit ve vlastním počítači, následně znovu načíst, doplnit a nechat zkontrolovat. Odešle se, jakmile bude kompletní. Dnem odeslání se bude považovat za podanou (sepsanou).

Doložení žádosti o důchod

K žádosti bude samozřejmě potřeba přiložit potřebné doklady. Ty budou přílohou k žádosti o dávku a budou se předkládat elektronicky. Ve většině případů postačí forma prostého převedení listiny do elektronické podoby (sken). Jen pokud bude mít OSSZ pochybnosti, může si vyžádat elektronický originál, autorizovanou konverzi dokumentu, listinný originál nebo jeho úředně ověřenou kopii (v závislosti na charakteru dokladu). Žadateli přitom určí lhůtu a formu předložení těchto dokladů.

Doložení formou prosté kopie bylo navrženo s ohledem na povahu k žádosti přikládaných dokumentů. Sama OSSZ si totiž řadu skutečností může sama ověřit z jiných zdrojů. Nebylo by zrovna klientsky přívětivé striktně trvat na elektronickém originálu či autorizované konverzi.

Výchova dítěte se bude pro účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu (tj. výchovného) prokazovat čestným prohlášením (půjde o primární doklad), eventuálně rodným listem dítěte nebo jiným dokladem o vztahu k dítěti. A to již při sepsání nebo podání žádosti o důchod. Rodný list se předkládat nebude, pokud bude možné údaj o vztahu k dítěti zjistit z informačního systému veřejné správy.

Content First

Komunikace se správou sociálního zabezpečení

Jestliže bude žádost podána v elektronické podobě, bude případná další komunikace s OSSZ vedena až do vydání rozhodnutí rovněž elektronicky. Například výzva k doložení potřebných dokladů, jejich převod do požadované podoby atd. Půjde o stejnou elektronickou formu, jaká byla použita k podání žádosti v elektronické podobě. Okresní správa sociálního zabezpečení však bude moci komunikovat s žadatelem v listinné podobě nebo prostřednictvím datové schránky, pokud by to bylo účelné nebo pokud žadatel o dávku další komunikaci v elektronické podobě v žádosti vyloučil. Výjimkou bude rozhodnutí o dávce. To bude OSSZ vydávat vždy v listinné podobě.

Návrh novely přináší rovněž změnu výplatního období z tzv. klouzavého měsíce na měsíc kalendářní, technickou úpravu již zavedených slev pro dotčené skupiny zaměstnanců pracujících za zkrácené úvazky a novinky v oblasti nemocenského pojištění. Účinnost novely byla původně plánována od poloviny roku 2023. Nyní se posouvá na rok 2024 (online žádosti o důchodu již od prosince 2023). Ostatní změny týkající se výplatního období a výplat důchodů jsou plánovány až od poloviny roku 2025.

Budou žadatelé o důchod využívat elektronickou formu žádosti?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).