Hlavní navigace

Základ daně z příjmů

Daň z příjmu fyzických osob je povinná platba do veřejného rozpočtu. Jedná se o daň opakovanou, nenávratnou, nedobrovolnou a neúčelovou (plátce neovlivňuje, na co jsou poté peníze použity).

Co je základem daně z příjmů?

Základem daně je rozdíl, o který příjmy (s výjimkou příjmů osvobozených) převyšují náklady. Podnikatel však musí rozlišit mezi náklady daňově uznatelnými a neuznatelnými.

Před vyplněním daňového přiznání je nutné zjistit výši příjmů a výdajů. Pro zjištění jejich skutečné výše se vychází:

  1. z účetního výsledku hospodaření nebo
  2. z rozdílu mezi příjmy a výdaji u poplatníků, kteří nevedou účetnictví.

Od výdajů na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů se pro zjištění základu daně odečtou daňově uznatelné výdaje ve výši prokázané poplatníkem.

Zákon o daních z příjmů vyjmenovává v § 24 výdaje daňově uznatelné, tj. výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů a v § 25 výdaje nedaňové, které pro daňové účely finanční úřad neuznává. Výdaje daňově uznatelné snižují základ daně a tím i povinnost zaplatit daň.

Co je předmětem daně z příjmů?

Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou dle zákona o daních z příjmů:

• příjmy ze závislé činnosti (§ 6),
• příjmy ze samostatné činnosti (§ 7),
• příjmy z kapitálového majetku (§ 8),
• příjmy z nájmu (§ 9),
• ostatní příjmy (§ 10).

Co jsou příjmy ze zaměstnání?

Jestliže má poplatník příjmy pouze ze zaměstnání a nemá současně příjmy z více zaměstnání, nemusí podávat daňové přiznání. Požádá svého zaměstnavatele, případně posledního zaměstnavatele o roční zúčtování, a to nejpozději do 15. února následujícího roku.

Jestliže bude zaměstnanec sám podávat daňové přiznání, požádá všechny své zaměstnavatele o Potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách.

Jaké jsou příjmy z podnikání?

Příjmem ze samostatné činnosti (podnikání), pokud se nejedná o závislou činnost (zaměstnání), patří:

  • příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,
  • příjem ze živnostenského podnikání,
  • příjem z jiného podnikání neuvedeného v písmenech a) a b), ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění,
  • podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku.
  • příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem,
  • příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku,
  • příjem z výkonu nezávislého povolání.

Co patří do příjmů z pronájmu?

Patří sem příjmy z pronájmu nemovitostí, bytů nebo jejich částí a příjmy z pronájmu movitých věcí (s výjimkou příležitostného pronájmu movitých věcí, který se zahrnuje mezi ostatní příjmy). Jedná se o nemovité nebo movité věci nezahrnuté do obchodního majetku. Zdaňuje se i nepeněžní příjem, např. hodnota opravy provedené nájemcem na najaté nemovitosti.

Co jsou příjmy z kapitálového majetku?

Jde například o příjmy z úroků z poskytnutých půjček a další. Nepatří sem naopak výnosy z vkladů na vkladových účtech, které jsou zdaněny srážkovou daní, dávky a odbytné penzijního připojištění atd. Výčet těchto příjmů je uveden v § 8 zákona o daních z příjmů.

Co se zahrnuje do ostatních příjmů?

Zahrnují se zde příjmy z prodeje majetku nezahrnutého do obchodního majetku, prodej akcií a podílových listů vlastněných méně než půl roku, příjmy ze zemědělské činnosti neprovozované podnikatelem, a další.

Co je základem daně z příjmů?
Základem daně je rozdíl, o který příjmy (s výjimkou příjmů osvobozených) převyšují náklady. Podnikatel však musí rozlišit mezi náklady daňově uznatelnými a neuznatelnými. Před vyplněním daňového přiznání je nutné zjistit výši příjmů a výdajů. Pro zjištění jejich skutečné výše se vychází  z účetního výsledku hospodaření nebo z rozdílu mezi příjmy a výdaji u poplatníků, kteří nevedou účetnictví.
Co je předmětem daně z příjmů?
Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou dle zákona o daních z příjmů: příjmy ze závislé činnosti (§ 6), příjmy ze samostatné činnosti (§ 7), příjmy z kapitálového majetku (§ 8), příjmy z nájmu (§ 9) a ostatní příjmy (§ 10).
Jaké jsou příjmy z podnikání?
Příjmem ze samostatné činnosti (podnikání), pokud se nejedná o závislou činnost (zaměstnání), patří: příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,
• příjem ze živnostenského podnikání, příjem z jiného podnikání neuvedeného v písmenech a) a b), ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění, podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku, příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku a příjem z výkonu nezávislého povolání.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).