Hlavní navigace

Přiznání a výpočet daně z nemovitých věcí

Přiznání k dani z nemovitých věcí (dříve přiznání k dani z nemovitosti) se podává pouze jednou. Poté už příslušný finanční úřad rozesílá složenky, pomocí kterých lze daň z nemovitých věcí zaplatit. 

Přiznání podávají poplatníci, u nichž se změnily okolnosti rozhodné pro stanovení daně. Jde především o poplatníky, kteří v roce 2022 nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku. Přiznání musí podat i ti, kteří loni k přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, pokud na základě těchto změn současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně. Změnou rozhodnou pro stanovení daně je rovněž změna výměry parcely na základě obnovy katastrálního operátu.

Poplatníci, kteří nějakou nemovitost darovali, prodali nebo jinak pozbyli, nemusí v některých případech podat přímo daňové přiznání a stačí, když finančnímu úřadu ohlásí změnu ve vlastnictví nemovitosti formou písemného oznámení. Toto ale platí jen pro poplatníky, kteří už v daném kraji žádnou nemovitou věc nemají. Pokud někomu v daném kraji ještě nějaká další nemovitá věc zbyla, musí podat dílčí daňové přiznání.

Pokud se například kvůli rozhodnutí obce změnily koeficienty, nové přiznání poplatníci podávat nemusí. Přepočet se provede automaticky a novou výši daně se lidé dozvědí rozhodnutím, zpravidla hromadným předpisným seznamem, případně platebním výměrem."

Jak vyplnit daňové přiznání k dani z nemovitých věcí?

V záhlaví formuláře vyplňte, pro jaký finanční úřad podáváte přiznání. Nezapomeňte, že máte-li nemovitosti ve více krajích, přiznání k dani podáváte odděleně podle příslušnosti k místnímu finančnímu úřadu.

Příklad: Máte-li byt v centru Ostravy a chatu ve Frýdku-Místku, budete podávat přiznáni k dani k Finančnímu úřadu Ostrava I za byt a k Finančnímu úřadu Frýdek-Místek za chatu, resp. i za pozemek k chatě.

Oddíl I.

Vyplňte, zda přiznání podáváte jako občan, nebo jako fyzická osoba podnikající, resp. právnická osoba. Čísla účtů jsou nepovinným údajem. Rozhodně však nevynechejte telefonní spojení na vás, značně tím urychlíte komunikaci mezi FÚ a vámi v případě nepřesností v přiznání.

Jestliže máte zřízenou datovou schránku, budou vám písemnosti zasílány do datové schránky. Písemnosti, které do datové schránky zaslat nelze, tj. zejména takové, které nelze zkonvertovat do digitální podoby, anebo jsou výsledné datové soubory větší než 10 MB, vám budou doručeny na adresu místa pobytu/sídla, anebo na adresu pro doručování, pokud ji v daňovém přiznání uvedete.

Oddíl II.

V této části uveďte údaje k výpočtu daně z přiznávaných pozemků tak, jak jsou vedeny v katastru nemovitostí. Dani z pozemků podléhá část pozemku nezastavěná nemovitou stavbou (tj. stavbou spojenou se zemí pevným základem) bez ohledu na to, zda tato stavba je či není předmětem daně ze staveb. Pozemek, zastavěný movitou stavbou (tj. stavbou, která není spojena se zemí pevným základem), dani z pozemků podléhá.

Pro každý druh pozemku a pro každé katastrální území, v němž se přiznávané pozemky nacházejí, vyplňte samostatný list s údaji k dani z pozemků. Samostatný list s údaji k dani z pozemků vyplňte i pro každý kód souboru lesních typů lesního pozemku, případně pro různou cenu pozemků rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb.

Vyskytnou-li se v jednom katastrálním území dvě parcely téhož druhu pozemku se shodným parcelním číslem, kdy se jedná o parcelu dosud evidovanou zjednodušeným způsobem a parcelu katastru nemovitostí, vykáží se jako jedna parcela pod jediným parcelním číslem se součtem jejich výměr na jednom listu k dani z pozemků, případně se vykáží každá jednotlivě na samostatném listu k dani z pozemků.

Oddíl III.

V této části uveďte údaje k výpočtu daně z přiznávaných staveb nebo jednotek (bytů nebo samostatných nebytových prostorů). 

Pro každý druh stavby nebo jednotky, tj. bytu nebo samostatného nebytového prostoru, za každé katastrální území, v němž se přiznávané stavby nebo jednotky nacházejí, vyplňte samostatný list s údaji k dani ze staveb. Stavby téhož druhu o shodném počtu dalších nadzemních podlaží nebo jednotky téhož druhu, nacházející se v téže stavbě, uveďte za každé katastrální území na jediném listě, případně na přílohách k tomuto listu.

Přiznáváte-li podle § 13a odst. 5 zákona o dani z nemovitých věcí daň ze staveb ve výši svého spoluvlastnického podílu na stavbě nebo jednotce, uveďte vždy na samostatném listu stavby nebo jednotky jednoho druhu v jednom katastrálním území se stejnou výší spoluvlastnického podílu.

Oddíl IV.

V této části uveďte vypočítanou celkovou výši daně z nemovitých věcí. Uveďte, kdo daňové přiznání sestavil (tj. např. sama sebe).

Kdy je termín podání přiznání k dani z nemovitých věcí?

Termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je

do 31. ledna 2022 včetně.

Zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí však definuje i částečné výjimky. Konkrétně jde o situaci, kdy do 31. prosince roku, ve kterém byl podán návrh na vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí, nebylo rozhodnuto o jeho povolení.

Potom se podává daňové přiznání do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí.

Jak je to s daňovým přiznáním u garáže?

Pokud garáž stojí zvlášť mimo bytový dům, podává se přiznání k dani ze staveb a jednotek samostatně.

Pokud je garáž součástí bytového domu, respektive součástí jednotky, daňové přiznání se zvlášť nepodává.

Podává se daňové přiznání u sklepa?

Sklepy patří mezi příslušenství bytu a samostatné daňové přiznání se za ně nepodává.

Jak na výpočet daně z nemovitých věcí?

Pro výpočet daně z nemovitých věcí (dříve daně z nemovitostí) využijte online kalkulačku, je to nejjednodušší způsob, jak zjistit výši daně, nebo použijte manuál pro výpočet daně z pozemku a výpočet daně ze stavby.

Kalkulačka daně z nemovitých věcí

Kolik zaplatíte na dani z nemovitých věcí? Vyzkoušejte kalkulačku daně z nemovitých věcí. Pokud neznáte místní koeficienty, budete potřebovat výměru v m2 a také název obce.

Výpočet daně z pozemku

Základem pro výpočet daně z pozemku je vždy jejich výměra. V případě, že se na pozemku nachází nějaká stavba, budete od výměry pozemku odečítat právě zastavěnou plochu. 

První, čím budete násobit výměru pozemku, je cena pozemku. Počítá se s ní, ale pouze typu A – orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad a typu B – trvalý travní porost. Průměrnou cenu za 1 m2 u těchto pozemků vyhlašuje pro jednotlivá katastrální území ministerstvo zemědělství.

Dále je to C – hospodářský les a D – rybník s intenzivním a průmyslovým chovem ryb. U těchto typů pozemků budete cenu za 1 m2 zjišťovat v cenových předpisech, případně se dá použít částka 3,80 Kč. U pozemků typu A činí sazba 0,75 %, u typu B až D 0,25 %. U zpevněných ploch pro podnikání dělá sazba v závislosti na typu podnikání buď 5 Kč, nebo 1 Kč za m2 .

Pokud máte stavební pozemek, činí sazba 2 Kč za m2. V případě stavebních pozemků budete ještě potřebovat koeficienty podle velikosti obce a výměra pozemků se ještě násobí místním koeficientem.

S výpočtem pomůže kalkulačka daně z nemovitých věcí, výši daně se dozvíte i vyplněním interaktivního formuláře, který pomůže s vyplněním i výpočtem.

Postup pro výpočet daně ze staveb a jednotek

Stejně jako u daně z pozemků je i u staveb základem daně výměra, tentokrát však zastavěné plochy. U některých druhů staveb ale mohou výpočet ovlivnit ještě další dva koeficienty (oproti dani z pozemků). Výměra se postupně násobí následujícími faktory:

Koeficient podle § 10 zákona č. 338/1992 o dani z nemovitých věcí, tímto koeficientem. Dále sazbou daně budete násobit výměru zastavěné plochy všech typů staveb.

U staveb, které daňové přiznání k dani z nemovitostí označuje písmeny H až P (viz tabulka Sazby daně z nemovitých věcí), se dále do výpočtu promítá počet nadzemních podlaží. Počítají se přitom taková nadzemní podlaží, jejichž zastavěná plocha přesahuje dvě třetiny výměry plochy zastavěné celou stavbou.

Koeficientem podle velikosti obce se násobí pouze tyto typy – obytný dům (tedy klasicky dům rodinný), ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu, byt a ostatní samostatný nebytový prostor.

Ještě si prohlédněte stavby typu J, K, L, M, N, O, S, T, U (viz tabulka Sazby daně z nemovitých věcí), u těch může každá obec stanovit vyhláškou koeficient v jednotné výši 1,5.

U stavby pro individuální rekreaci (J) a u stavby plnící doplňkovou funkci k této stavbě (K) se počítá s dalším koeficientem ve výši 2, kterým se celý výpočet násobí v případě, že stavba leží v národním parku nebo v I. zóně chráněné krajinné oblasti. Výše daně se dále zvyšuje u jednotek, v němž se provozuje podnikatelská činnost.
Místním koeficientem se výměra násobí u všech typů staveb.

Jaká je sazba daně z nemovitých věcí?

Sazba daně z nemovitých věcí vycházejí ze zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí. Dostupné jsou v paragrafu 6.

(1) Sazba daně činí u pozemků

a) orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů 0,75 %,
b) trvalých travních porostů, hospodářských lesů a rybníků s intenzívním a průmyslovým chovem ryb 0,25 %.

(2) Sazba daně u ostatních pozemků činí za každý 1 m2 u

a) zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním sloužících pro
1. zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství 1,00 Kč,
2. průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní druhy podnikání 5,00 Kč,
b) stavebních pozemků 2,00 Kč,
c) ostatních ploch 0,20 Kč,
d) zastavěných ploch a nádvoří 0,20 Kč.

(3) Stavebním pozemkem se pro účely tohoto zákona rozumí nezastavěný pozemek určený k zastavění zdanitelnou stavbou, která byla ohlášena nebo na kterou bylo vydáno stavební povolení nebo bude prováděna na základě certifikátu autorizovaného inspektora anebo na základě veřejnoprávní smlouvy; rozhodná je výměra pozemku v m2 odpovídající zastavěné ploše nadzemní části zdanitelné stavby. Pozemek přestane být stavebním pozemkem, pokud se zdanitelná stavba nebo jednotka stane předmětem daně ze staveb a jednotek, nebo pokud ohlášení nebo stavební povolení pozbude platnosti nebo posouzení autorizovaným inspektorem pozbude účinků anebo zaniknou účinky veřejnoprávní smlouvy.

(4) Základní sazba daně podle odstavce 2 písm. b) se násobí koeficientem
a) 1,0 v obcích do 1 000 obyvatel
1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel
1,6 v obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel
2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel
2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel
3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel, ve statutárních městech a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech
4,5 v Praze;
pro přiřazení koeficientu k jednotlivým obcím je rozhodný počet obyvatel obce podle posledního sčítání lidu;

b) pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou koeficient, který je pro ni stanoven v ustanovení písmene a), zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie podle členění koeficientů v ustanovení písmene a); koeficient 4,5 lze zvýšit na koeficient 5,0.

(5) Zpevněnou plochou pozemku se v tomto zákoně rozumí pozemek nebo jeho část v m2 evidovaný v katastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, jehož povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce nebo vlečkou.

(6) Slouží-li zpevněná plocha pozemku různým druhům podnikání a nelze-li vymezit rozsahy výměry zpevněné plochy pozemku sloužící jednotlivým druhům podnikání, použije se sazba daně uvedená v odstavci 2 písm. a) bodě 2.

Jaký je termín platby daně z nemovitých věcí?

Den splatnosti je dnem, kdy částka byla připsána na účet finančního úřadu nikoli dnem, kdy částka byla odeslána. Pokud je vaše roční daň do 5000 Kč, je splatnost
do 31. května.

Pokud je vaše roční daň vyšší než 5000 Kč, lze ji rozdělit na dvě stejné splátky a ty uhradit nejpozději do 31. května a 30. listopadu.

Zemědělci a chovatelé ryb mají termín do 31. srpna a do 30. listopadu. 

Pokud vaše celková daň z pozemků nebo ze staveb je menší jak 30 Kč, platit daň nemusíte.

Jak zaplatit daň z nemovitých věcí?

Zaplatit daň můžete těmito způsoby:

  • pomocí SIPO
  • převodem z účtu
  • poštovní poukázkou, od 1. března 2016 také bezplatnou daňovou složenkou
  • na pokladně příslušného finančního úřadu

Den splatnosti je dnem, kdy částka byla připsána na účet finančního úřadu, nikoli dnem, kdy částka byla odeslána.

Jak zaplatit daň z nemovitých věcí pomocí SIPO?

Při platbě daně z nemovitých věcí pomocí SIPO stačí mít zřízenou službu SIPO u České pošty a doručit vyplněné Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO spolu s dokladem o přidělení spojovacího čísla nebo aktuální rozpis bezhotovostní platby SIPO na finanční úřad, u kterého jste poplatníkem daně z nemovitých věcí.

Složenka k dani z nemovitých věcí

Složenky k placení daně z nemovitých věcí jsou doručovány plošně po celé republice. Složenku byste měli dostat do schránky nejpozději do 25. května.
U fyzických osob jde o složenkou daňovou, ze které se nemusí platit poštovní poplatek. Pokud složenku do tohoto termínu nedostane, kontaktujte příslušný finanční úřad.

Pokud máte daň vyšší než 5000 Kč, není na složence vytištěna částka daně. Můžete si totiž zvolit, zda chcete daň splatit najednou, či ve splátkách.

Jaké jsou sankce za pozdní platbu?

Poplatníkovi vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB platné pro první den příslušného kalendářního pololetí (v současné době 7,00 %), zvýšené o 14 %.

Jak vypadá daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí?

Přiznání k dani z nabytí nemovitých vychází ze zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.

U přiznání vyplňte zbývající část oficiálního názvu svého místně příslušného finančního úřadu a název územního pracoviště. Místně příslušným ke správě daně je správce daně, v jehož obvodu územní působnosti se nachází nemovitá věc.
Pokud je předmětem daně vlastnictví nemovitosti, která se nachází v územní působnosti více správců daně, je místně příslušným správcem daně příslušný správce daně z příjmů poplatníka.

01 Poplatník – zaškrtněte, zda přiznání podáváte jako fyzická nebo právnická osoba.
02 Daňové identifikační číslo – uveďte DIČ, bylo-li již pro účely jiné daně přiděleno.
03 Rodné/identifikační číslo – uveďte rodné nebo identifikační číslo poplatníka. Na každé příloze k přiznání uveďte DIČ (02) nebo rodné/identifikační číslo (03) jako identifikátor její příslušnosti k přiznání.
04 Typ přiznání – dle všeobecných pokynů vyplňte, zda podáváte řádné, dodatečné nebo opravné přiznání, případně zda ho podáváte za zaniklou právnickou osobu nebo za zemřelého poplatníka.
05 Počet příloh – uveďte počet příloh č.1 (Příloha č. 1 k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí typu N nebo J), počet příloh č. 2 (Příloha č. 2 k přiznání z nabytí nemovitých věcí pro určení směrné hodnoty dle typu nemovité věci) nebo zaškrtněte, zda podáváte přílohu č. 3 (Příloha č. 3 k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí pro podání dodatečného přiznání).
06 Poslední den lhůty pro podání daňového přiznání – propočet konce lhůty pro přiznání viz ř. 57, pro podání dodatečného přiznání viz Příloha č. 3.

Jaké jsou sazby daně z nabytí nemovitých věcí?

Daň z nabytí nemovitých věcí byla zrušena 26. září 2020. Jednalo se o majetkovou daň, která v letech 1993 až 2013 byla označena jako daň z převodu nemovitostí. Předmětem daně byly nemovité věci, které se nacházely na území České republiky a jejím poplatníkem byl převodce vlastního práva a od listopadu 2016 nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci.

Jednotná sazba této daně byla ve výši 4 %.

Jak často se musí přiznání k dani z nemovitých věcí podávat?
Přiznání k dani z nemovitých věcí se podává pouze jednou. Poté finanční úřad rozesílá složenky, pomocí kterých lze daň z nemovitých věcí zaplatit. Nové přiznání k dani z nemovitých věcí se podává pouze v případě změny.
Kdy je termín podání přiznání k dani z nemovitých věcí?
Termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je
do 31. ledna 2022 včetně.
Zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí však definuje i částečné výjimky. Konkrétně jde o situaci, kdy do 31. prosince roku, ve kterém byl podán návrh na vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí, nebylo rozhodnuto o jeho povolení.
Potom se podává daňové přiznání do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí.
Jak zaplatit daň z nemovitých věcí?
Zaplatit daň můžete těmito způsoby: pomocí SIPO, převodem z účtu, poštovní poukázkou, od 1. března 2016 také bezplatnou daňovou složenkou a na pokladně příslušného finančního úřadu. 
Den splatnosti je dnem, kdy částka byla připsána na účet finančního úřadu, nikoli dnem, kdy částka byla odeslána.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).