Hlavní navigace

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob je povinná platba do veřejného rozpočtu s tím, že se jedná o daň opakovanou, nenávratnou, nedobrovolnou a neúčelovou. To znamená, že plátce neovlivňuje, na co jsou poté peníze použity.

Co je předmětem daně z příjmů fyzických osob?

Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou dle zákona o daních z příjmů:

Jestliže má poplatník příjmy pouze ze zaměstnání a nemá současně příjmy z více zaměstnání, nemusí podávat daňové přiznání. Požádá svého zaměstnavatele, případně posledního zaměstnavatele o roční zúčtování, a to nejpozději do 15. února následujícího roku.

Jestliže bude zaměstnanec sám podávat daňové přiznání, požádá všechny své zaměstnavatele o Potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách. 

Mezi příjmy ze samostatné činnosti (podnikání), pokud se nejedná o závislou činnost (zaměstnání), patří:

 • příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,
 • příjem ze živnostenského podnikání,
 • příjem z jiného podnikání neuvedeného v písmenech a) a b), ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění,
 • podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku.
 • příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem,
 • příjem z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku,
 • příjem z výkonu nezávislého povolání.

Příjmy z kapitálového majetku jsou například příjmy z úroků z poskytnutých půjček a další. Nepatří sem naopak výnosy z vkladů na vkladových účtech, které jsou zdaněny srážkovou daní, dávky a odbytné penzijního připojištění atd.

Do příjmu z nájmu patří příjmy z pronájmu nemovitostí, bytů nebo jejich částí a příjmy z pronájmu movitých věcí (s výjimkou příležitostného pronájmu movitých věcí, který se zahrnuje mezi ostatní příjmy). Jedná se o nemovité nebo movité věci nezahrnuté do obchodního majetku. Zdaňuje se i nepeněžní příjem, např. hodnota opravy provedené nájemcem na najaté nemovitosti.

Do ostatních příjmů se zahrnují příjmy z prodeje majetku nezahrnutého do obchodního majetku, prodej akcií a podílových listů vlastněných méně než půl roku, příjmy ze zemědělské činnosti neprovozované podnikatelem, a další.

Jak se určuje základ daně?

Základem daně je rozdíl, o který příjmy (s výjimkou příjmů osvobozených) převyšují náklady. Podnikatel však musí rozlišit mezi náklady daňově uznatelnými a neuznatelnými.

Před vyplněním daňového přiznání je nutné zjistit výši příjmů a výdajů. Pro zjištění jejich skutečné výše se vychází z účetního výsledku hospodaření nebo z rozdílu mezi příjmy a výdaji u poplatníků, kteří nevedou účetnictví.

Od výdajů na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů se pro zjištění základu daně odečtou daňově uznatelné výdaje ve výši prokázané poplatníkem.
Zákon o daních z příjmů vyjmenovává v § 24 výdajů daňově uznatelné, tj. výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů a v § 25 výdaje nedaňové, které pro daňové účely finanční úřad neuznává. Výdaje daňově uznatelné snižují základ daně a tím i povinnost zaplatit daň.

Které výdaje patří mezi daňově uznatelné (uplatnitelné)?

Mezi výdaje daňově uznatelné (uplatnitelné) patří:

 • mzdy a pojistné hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance,
 • provozní náklady,
 • nákupy materiálu a zboží,
 • výdaje na pracovní cesty,
 • škody vzniklé v důsledku živelných pohrom,
 • škody způsobené neznámým pachatelem (potvrzení Policie ČR),
 • odpisy majetku,
 • rezervy a opravné položky podle zákona o rezervách,
 • nájemné a další.

Jaké výdaje jsou daňově neuznatelné (neuplatitelné)?

Mezi výdaje daňově neuznatelné (neuplatnitelné) patří:

 • výdaje na pořízení hmotného majetku,
 • technické zhodnocení,
 • výdaje na reprezentaci,
 • osobní spotřeba podnikatele,
 • manka a škody převyšující náhrady,
 • daň dědická, darovací, z příjmů,
 • penále a úroky nesmluvní,
 • odvod DPH,
 • platba sociálního a zdravotního pojistného OSVČ a další.

Jak na výdaje procentem z příjmů

Výdaje stanovené procentem z příjmů (paušální výdaje) jsou nejjednodušším způsobem uplatnění výdajů v daňovém přiznání. Podnikatel totiž nemusí vést daňovou evidenci a výdaje stanoví procentem z dosažených příjmů.

80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; (od roku 2018 nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč)

60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; (od roku 2018 nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč)

30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; (od roku 2018 nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 300 000 Kč),

40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti a příjmů autora; (od roku 2018 nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 400 000 Kč),

Způsob uplatnění výdajů nelze zpětně měnit.

Jestliže má podnikatel více druhů příjmů, musí pro různé druhy příjmů, uplatnit i různé procento výdajů. Jednotlivé druhy příjmů a výdajů z podnikání se nesmí sčítat a ani nejde na některé uplatnit výdaje skutečné a na jiné paušální. 

Kombinace je povolena jen u příjmů z podnikání a současném pronájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů. Jedná se totiž o samostatné dílčí základy daně z příjmů.

V paušálu jsou obsaženy veškeré výdaje podnikatele, včetně mezd, odpisů majetku, sociálního a zdravotního pojištění.

Co je daňová ztráta a jak ji využít k snížení daní?

O daňovou ztrátu se jedná v případě, že výdaje přesáhnou příjmy, a to na základě zjištění z účetnictví, daňové evidence nebo podle záznamu o příjmech a výdajích. O ztrátu se sníží úhrn dílčích základů daně zjištěných podle jednotlivých druhů příjmů uvedených v § 7 až § 10 zákona o daních z příjmů.

Daňovou ztrátu, kterou nelze uplatnit při zdanění příjmů ve zdaňovacím období, ve kterém vznikla, lze odečíst od úhrnu dílčích základů daně v pěti následujících zdaňovacích obdobích.

Registrace k dani z příjmů: Jak se zaregistrovat a splnit povinnosti

Poplatník daně z příjmů fyzických osob rezident je povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických osob u příslušného správce daně do 15 dnů ode dne, ve kterém

 • započal vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů ze samostatné činnosti, nebo
 • přijal příjem ze samostatné činnosti.

Poplatník daně z příjmů fyzických osob nerezident je povinen podat přihlášku k registraci pokud:

 • na území České republiky započal vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů ze samostatné činnosti, nebo
 • přijal příjem ze samostatné činnosti ze zdrojů na území České republiky, nebo mu
 • na území České republiky vznikla stálá provozovna, nebo
 • získal povolení nebo oprávnění vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů, vydané tuzemským orgánem veřejné moci.

Poplatník daně z příjmů fyzických osob není povinen podat přihlášku k registraci, pokud přijímá pouze příjmy:

 • které nejsou předmětem daně,
 • které jsou osvobozené od daně, nebo
 • z nichž je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně.

Zákon o daních z příjmů

Zákon o daních z příjmů je předpisem č. 586/1992 Sb. a zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje

a) daň z příjmů fyzických osob,
b) daň z příjmů právnických osob.

Zálohy na daň z příjmů: Jak fungují a co musíte vědět?

Poplatník musí platit zálohy na daň z příjmů v případě

 • že jeho poslední daňová povinnost přesáhla 30 000 Kč, ale nepřesáhla 150 000 Kč (v tomto případě platí zálohu ve výši 40 % z poslední daňové povinnosti ve dvou splátkách, do 15.6. a do 15.12.)
 • že jeho poslední daňová povinnost přesáhla 150 000 Kč (v tomto případě platí zálohu ve výši 1/4 poslední daňové povinnosti; první záloha je splatná do 15.3., druhá záloha je splatná do 15.6., třetí záloha je splatná do 15.9. a čtvrtá záloha je splatná do 15.12.)

Poplatník nemusí platit zálohy v případě

 • že má příjmy pouze ze závislé činnosti, tedy zálohu odvádí každý měsíc jeho zaměstnavatel,
 • že má kromě příjmů ze závislé činnosti požitků i příjmy z jiných zdrojů, ale příjmy ze závislé činnosti činí 50 % a více,
 • že má daňovou povinnost za zdaňovací období nižší než 30 000 Kč,
 • má nahodilé příjmy,
 • zůstavitel ode dne jeho smrti.
Co je předmětem daně z příjmů fyzických osob?
Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou příjmy ze závislé činnosti, samostatné činnosti, kapitálového majetku, nájmu a ostatní příjmy.
Jak mohu podat daňové přiznání, pokud jsem zaměstnanec?
Pokud jste zaměstnanec a chcete podat daňové přiznání, požádejte všechny své zaměstnavatele o Potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách.
Jak se určuje základ daně?
Základem daně je rozdíl, o který příjmy převyšují náklady. Podnikatel však musí rozlišit mezi náklady daňově uznatelnými a neuznatelnými.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).