Hlavní navigace

Bohušovická mlékárna, a.s.

Firma Bohušovická mlékárna, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 11114, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 103 608 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

48291960

Sídlo:

Na pláni 1997/41, Praha, 150 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 7. 1993

DIČ:

CZ48291960

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

10510 Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů
11010 Destilace, rektifikace a míchání lihovin
47190 Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 11114, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Bohušovická mlékárna, a.s. od 4. 3. 2015

Obchodní firma

Bohušovická mlékárna, a.s. do 4. 3. 2015 od 1. 7. 1993

Právní forma

Akciová společnost od 1. 7. 1993

adresa

Na pláni 1997/41
Praha 15000 od 29. 10. 2018

adresa

Na pláni 1997/41
Praha 5 15000 do 29. 10. 2018 od 7. 9. 2006

adresa

Brňany 125
Bohušovice nad Ohří 41156 do 7. 9. 2006 od 1. 7. 1993

Předmět podnikání

mlékárenství od 21. 7. 2010

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 21. 7. 2010

vedení účetnictví -mlékárenství do 21. 7. 2010 od 14. 2. 2004

vedení účetnictví -mlékárenství -silniční motorová doprava nákladní do 14. 2. 2004 od 30. 10. 1996

výroba mléčných výrobků do 30. 10. 1996 od 1. 7. 1993

silniční motorová doprava do 30. 10. 1996 od 1. 7. 1993

obchodní živnost, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma živností uvedených v příl. č. l, skup. lO8 zák. č. 455/91 Sb.) do 21. 7. 2010 od 1. 7. 1993

výroba nápojů (vyjma živností uvedených v příl. č. 1, skup. 108 zák. č. 455/91 Sb.) do 21. 7. 2010 od 1. 7. 1993

Ostatní skutečnosti

Rozhodnutí o přechodu všech ostatních akcií Společnosti na společnost ACCOM holding s.r.o. jako hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. (dále jen ZOK) Valná hromada rozhodla ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK o přechodu všech ostatních akcií vydaných Společností, které jsou vlastněny akcionáři Společnosti odlišnými od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, neboť hlavní akcionář splňuje podmínky ustanovení §375 ZOK., tj. při vlastnictví akcií jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 98,65 % základního kapitálu společnosti Bohušovická mlékárna, a.s., s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech společnosti v téže výši, splňuje podmínku vlastnictv í akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90 % základního kapitálu společnosti, na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a s nimiž je spojen alespoň 90% podíl na hlasovacích právech ve společnosti. Vlastnické právo k akciím těchto ostatních akcionářů přechází na hlavního akcionáře uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady v obchodním rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále je Den přechodu). Na hlavního a kcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou ke Dni přechodu osoby odlišné od hlavního akcionáře. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti nebo, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím, zástavnímu věřiteli, za akcie protiplnění ve výši 663,- Kč (slovy: šest set šedesát tři korun českých) za jednu akcii na jméno v listinné podo bě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) vydanou Společností. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 1568-1/2019, zde dne 3. 1. 2019, vypracovaný společností APOGEO Esteem, a.s., znalecký ústav, IČ: 261 03 451, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 15572, který ocenil hodnotu jedné akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) vydané Společností na částku 663,- Kč ( slovy: šest set šedesát tři korun českých). Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění, včetně případných úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne nabytí vlastnického práva hlavníh o akcionáře k akciím. Výplatou protiplnění akcionářům Společnosti pověřil hlavní akcionář Komerční banku, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČO 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vlož ka 1360 (dále jen Banka). Banka vyplatí protiplnění na účet akcionáře uvedení ke Dni přechodu v seznamu akcionářů vedeném Společností. Nebude-li ke Dni přechodu v seznamu akcionářů vedeném Společností účet akcionáře uveden, vyplatí Banka akcionáři protiplnění v hotovosti na pobočk ách Banky na území České republiky, které umožňují výběr v hotovosti, případně na bankovní účet, jehož údaje je akcionář pro tyto účely povinen sdělit Bance do 14 (čtrnácti) dnů ode Dne přechodu (dále jen Lhůta), a to osobně či prostřednictvím zmocněnce n a kterékoliv pobočce Banky. Po dobu, kdy je akcionář v prodlení s poskytnutím součinnosti potřebné pro výplatu protiplnění, nevzniká akcionáři nárok na úrok obvyklý v době přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti na hlavního akcionáře, ledaže akci onář věrohodným způsobem hlavnímu akcionáři prokáže, že nemohl součinnost poskytnout ze spravedlivých a omluvitelných důvodů. V případě, že ke Dni přechodu bude zřízeno k akciím akcionáře zástavní právo, a nebude-li ke Dni přechodu v seznamu akcionářů ved eném Společností uveden bankovní účet, je akcionář povinen zajistit, že údaje o bankovním účtu poskytne Bance příslušným způsobem a ve Lhůtě zástavní věřitel, popř. že se zástavní věřitel či jeho zmocněnec ve Lhůtě dostaví na pobočku Banky v České republi ce, která umožňuje výběr v hotovosti za účelem výplaty protiplnění v hotovosti. od 5. 4. 2019

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 10. 9. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 29. 10. 2018 od 10. 9. 2014

Počet členů dozorčí rady: 4 do 29. 10. 2018 od 10. 9. 2014

Valná hromada společnosti dne 3.6.1999 rozhodla v souladu s ust. § 161b, odst. 4 obchodního zákoníku snížit základní jmění společnosti o 1.257.000,- Kč, neboť ve lhůtě stanovené ust. § 161b, odst. 1 obchodního zákoníku nezcizila 1.257 kusů vlastních akcií v nominální hodnotě 1.000,- Kč za jeden kus, která nabyla kupní smlouvou ze dne 20.7.1994 od Fondu národního majetku. Snížení základního jmění bude provedeno tak, že společnost podá Středisku cenných papírů příkaz, aby tyto zaknihované akcie zrušilo. do 5. 9. 2000 od 8. 11. 1999

Založení společnosti : Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zá- koníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám.č. 32 na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst.3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. od 17. 1. 1994

V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 14.6.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. od 17. 1. 1994

Výše základního jmění společnosti: Základní jmění společnosti činí 62.840.000,-Kč, (Slovy: šedesátdvamilionyosmsetčtyřicettisíc korun českých). Zakladatel splatil lOO% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majet- ku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Bohušovická mlékárna, s.p. Základní jmění společnosti je rozděleno na l7.595 akcií na jméno po l 000,-Kč jmenovité hodnoty a na 45.245 akcií na do 17. 1. 1994 od 1. 7. 1993

majitele po l 000,-Kč jmenovité hodnoty. Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národní- ho majetku České republiky se sídlem v Praze l, Gorkého nám. č. 32 na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § ll odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu ma- jetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne l4.6.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov do 17. 1. 1994 od 1. 7. 1993

a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. do 17. 1. 1994 od 1. 7. 1993

Kapitál

Základní kapitál

vklad 103 608 000 Kč

od 5. 9. 2000

Základní kapitál

vklad 104 865 000 Kč

do 5. 9. 2000 od 20. 8. 1997

Základní kapitál

vklad 104 865 000 Kč

do 20. 8. 1997 od 17. 1. 1994
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 45 245 od 10. 12. 2013
Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 257 do 5. 9. 2000 od 12. 4. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 58 363 od 17. 1. 1994
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 45 245 do 10. 12. 2013 od 17. 1. 1994

Dozorčí rada

4 fyzické osoby

Ing. Vladimír Velímský

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 11. 2020

vznik členství: 29. 6. 2020

Eliášova 331/7, Praha, 160 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Veronika Krajníková

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 9. 2018

vznik členství: 22. 6. 2018

Na pláni 1997/41, Praha, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Milan Valušek

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 5. 2018

vznik členství: 19. 6. 2008

vznik funkce: 19. 6. 2008

Malinová 605, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Pavel Novák

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2016

vznik členství: 19. 6. 2008

Vraný 4, 273 73, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jaroslav Krajíček

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 3. 2016 - Poslední vztah: 28. 11. 2020

vznik členství: 19. 6. 2008

zánik členství: 19. 12. 2019

Jeníkov 203, 417 24, Česká republika

Ivo Urban

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 3. 2015 - Poslední vztah: 25. 9. 2018

vznik členství: 15. 6. 2010

zánik členství: 21. 12. 2017

Slovákova 629, Sokolnice, 664 52, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ivo Urban

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 3. 2015 - Poslední vztah: 25. 9. 2018

vznik členství: 15. 6. 2010

zánik členství: 21. 12. 2017

Slovákova 629, Sokolnice, 664 52, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ivo Urban

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 7. 2010 - Poslední vztah: 3. 3. 2015

vznik členství: 15. 6. 2010

Slovákova 629, Sokolnice, 664 52, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Miluše Nezbedová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 7. 2010 - Poslední vztah: 10. 9. 2014

vznik členství: 25. 5. 2010

zánik členství: 31. 12. 2013

Platanová 2205/4, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Ing. Milan Valušek

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 8. 2008 - Poslední vztah: 2. 5. 2018

vznik členství: 19. 6. 2008

vznik funkce: 19. 6. 2008

Dukelská 2050/1, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Ing. Milan Valušek

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 8. 2008 - Poslední vztah: 2. 5. 2018

vznik členství: 19. 6. 2008

vznik funkce: 19. 6. 2008

Dukelská 2050/1, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Ing. Jan Jarmar

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 8. 2008 - Poslední vztah: 10. 9. 2014

vznik členství: 18. 6. 2008

zánik členství: 31. 12. 2013

Šeříkova 17, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Pavel Novák

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 8. 2008 - Poslední vztah: 30. 1. 2016

vznik členství: 19. 6. 2008

Vraný 4, Vraný, 273 72, Česká republika

Ing. Jaroslav Krajíček

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 8. 2008 - Poslední vztah: 10. 3. 2016

vznik členství: 19. 6. 2008

Oldřichov 203, 417 24, Česká republika

Jaroslav Pospíšil

Člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2006 - Poslední vztah: 21. 7. 2010

vznik členství: 11. 5. 2005

zánik členství: 11. 5. 2010

Brozanská 368, Bohušovice nad Ohří, 411 56, Česká republika

Ing. Milan Valušek

Člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2006 - Poslední vztah: 29. 8. 2008

vznik členství: 28. 4. 2006

zánik členství: 31. 12. 2007

Dukelská 2050/1, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Ing. Věra Rabušicová

Člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2006 - Poslední vztah: 29. 8. 2008

vznik členství: 19. 6. 2003

zánik členství: 19. 6. 2008

Heřmanova 1313/32, Praha 7, 170 00, Česká republika

Vlastimil Salvet

Člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2006 - Poslední vztah: 21. 7. 2010

vznik členství: 30. 6. 2005

zánik členství: 14. 12. 2009

U Kříže 631/18, Praha 5, 158 00, Česká republika

Vlastimil Salvet

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2004 - Poslední vztah: 7. 9. 2006

vznik členství: 24. 5. 2000

zánik členství: 30. 6. 2005

U Kříže 631/18, Praha 5, 158 00, Česká republika

Miloslav Potůček

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2004 - Poslední vztah: 29. 8. 2008

vznik členství: 19. 6. 2003

zánik členství: 23. 9. 2007

V uličkách 2580, Roudnice nad Labem, 413 01, Česká republika

Ing. Marie Fejfarová

Předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2004 - Poslední vztah: 29. 8. 2008

vznik členství: 19. 6. 2003

zánik členství: 1. 12. 2007

vznik funkce: 3. 9. 2003

zánik funkce: 1. 12. 2007

Galandova 1233/3, Praha 6, 163 00, Česká republika

Martin Kratochvíl

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2004 - Poslední vztah: 7. 9. 2006

vznik členství: 19. 4. 2000

zánik členství: 31. 12. 2005

Masarykova 294, Bohušovice n/Ohří, 411 56, Česká republika

Ing. Věra Poslušná

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2004 - Poslední vztah: 7. 9. 2006

vznik členství: 19. 6. 2003

Heřmanova 1313/32, Praha 7, 170 00, Česká republika

Bohumil Vondráček

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2004 - Poslední vztah: 7. 9. 2006

vznik členství: 19. 4. 2000

zánik členství: 11. 5. 2005

Brňany 153, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Bohumil Vondráček

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2000 - Poslední vztah: 14. 2. 2004

Brňany 153, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Vlastimil Salvet

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2000 - Poslední vztah: 14. 2. 2004

U Kříže 631/18, Praha 5, 158 00, Česká republika

Jaroslav Filip

Člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 1999 - Poslední vztah: 14. 2. 2004

zánik členství: 19. 6. 2003

Radovesice 186, Libochovice, 411 17, Česká republika

Ing. Věra Poslušná

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 1997 - Poslední vztah: 14. 2. 2004

zánik členství: 19. 6. 2003

Dominova 2464/13, Praha 5, Česká republika

Ing. Marie Fejfarová

Předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 1997 - Poslední vztah: 14. 2. 2004

zánik členství: 19. 6. 2003

zánik funkce: 19. 6. 2003

Galandova 1233/3, Praha 6, Česká republika

Martin Kratochvíl

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 1997 - Poslední vztah: 14. 2. 2004

Masarykova 294, Bohušovice n/Ohří, Česká republika

Ing. Miroslav Kraus

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 1997 - Poslední vztah: 28. 1. 1999

Žabovřesky n/O č.p. 59, Česká republika

Mag. Josef Jenauth, Nar. 14. 2. 1954

Předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 1996 - Poslední vztah: 20. 8. 1997

Dr. Hanns Schürffg. 41, 2340 Mödling, Česká republika

Dipl. Ing. Karl Schebesta, Nar. 13. 7. 1956

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 1996 - Poslední vztah: 20. 8. 1997

Kirchengasse 15a, 2753 Markt Piesting, Česká republika

Hermann Mundprecht

Předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 1995 - Poslední vztah: 26. 7. 1996

1190 Wien, Rakousko, Friedlgasse 10, Česká republika

Mag. Walter Mayer

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 1995 - Poslední vztah: 26. 7. 1996

4490 St. Florian, Rakousko, Im Aichetfeld 8, Česká republika

Martin Kratochvíl

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 1995 - Poslední vztah: 20. 8. 1997

Masarykova 294, Bohušovice nad Ohří, Česká republika

Lkr Adolf S T E I N E R

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 1995 - Poslední vztah: 20. 8. 1997

2560 Berndorf, Rakousko, Neusiedl 6, Česká republika

Ing. Miloslav Šlapal

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 1995 - Poslední vztah: 20. 8. 1997

Jungmannova 666, Roudnice nad Labem, Česká republika

Ing. Miroslav Kraus

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 1995 - Poslední vztah: 20. 8. 1997

Žabovřesky 59, Libochovice, Česká republika

Bohumír Pek

První vztah: 1. 7. 1993 - Poslední vztah: 29. 9. 1995

Terezínská 345, Bohušovice nad Ohří, 411 56, Česká republika

Vladislav Kučera

První vztah: 1. 7. 1993 - Poslední vztah: 29. 9. 1995

Obchodní 678, Štětí, 411 08, Česká republika

Miloslav Rožec

První vztah: 1. 7. 1993 - Poslední vztah: 29. 9. 1995

České Kopisty 195, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Jaroslav Krajník

člen představenstva

První vztah: 29. 10. 2018

vznik členství: 13. 6. 2002

vznik funkce: 13. 6. 2002

Na pláni 1997/41, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Jaroslav Krajník

předseda představenstva

První vztah: 29. 10. 2018

vznik členství: 22. 6. 2018

vznik funkce: 25. 6. 2018

Hlavní 450, Třebotov, 252 26, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Bohumila Krajníková

Člen představenstva

První vztah: 2. 8. 2013

vznik členství: 13. 6. 2002

Na pláni 1997/41, Praha, 150 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Jaroslav Krajník

předseda představenstva

První vztah: 25. 9. 2018 - Poslední vztah: 29. 10. 2018

vznik členství: 22. 6. 2018

vznik funkce: 25. 6. 2018

Hlavní 450, Třebotov, 252 26, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jaroslav Krajník

předseda představenstva

První vztah: 25. 9. 2018 - Poslední vztah: 29. 10. 2018

vznik členství: 22. 6. 2018

vznik funkce: 25. 6. 2018

Hlavní 450, Třebotov, 252 26, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Veronika Krajníková

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 2017 - Poslední vztah: 25. 9. 2018

vznik členství: 29. 6. 2017

zánik členství: 22. 6. 2018

Na pláni 1997/41, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Veronika Krajníková

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 2017 - Poslední vztah: 25. 9. 2018

vznik členství: 29. 6. 2017

zánik členství: 22. 6. 2018

Na pláni 1997/41, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Krajník

Předseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 29. 10. 2018

vznik členství: 13. 6. 2002

vznik funkce: 13. 6. 2002

Na pláni 1997/41, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Krajník

Předseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 29. 10. 2018

vznik členství: 13. 6. 2002

vznik funkce: 13. 6. 2002

Na pláni 1997/41, Praha, 150 00, Česká republika

Hana Krajníková

Člen představenstva

První vztah: 14. 2. 2004 - Poslední vztah: 30. 8. 2017

vznik členství: 13. 6. 2002

zánik členství: 29. 6. 2017

Na pláni 1997/41, Praha 5, 150 00, Česká republika

Hana Krajníková

Člen představenstva

První vztah: 14. 2. 2004 - Poslední vztah: 30. 8. 2017

vznik členství: 13. 6. 2002

zánik členství: 29. 6. 2017

Na pláni 1997/41, Praha 5, 150 00, Česká republika

ing. Jaroslav Krajník

Předseda představenstva

První vztah: 14. 2. 2004 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 13. 6. 2002

vznik funkce: 13. 6. 2002

Na pláni 1997/41, Praha 5, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

ing. Bohumila Krajníková

Člen představenstva

První vztah: 14. 2. 2004 - Poslední vztah: 2. 8. 2013

vznik členství: 13. 6. 2002

Na pláni 1997/41, Praha 5, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Hana Krajníková

Člen představenstva

První vztah: 20. 8. 1997 - Poslední vztah: 14. 2. 2004

zánik členství: 13. 6. 2002

Za Zelenou liškou 543/9, Praha 4, Česká republika

Jaroslav Krajník

Předseda představenstva

První vztah: 20. 8. 1997 - Poslední vztah: 14. 2. 2004

zánik členství: 13. 6. 2002

zánik funkce: 13. 6. 2002

Na pláni 1997/41, Praha 5, Česká republika

Bohumila Krajníková

Člen představenstva

První vztah: 20. 8. 1997 - Poslední vztah: 14. 2. 2004

zánik členství: 13. 6. 2002

Na pláni 1997/41, Praha 5, Česká republika

Dipl. Ing. Peter Albrecht, Nar. 31. 12. 1962

Místopředseda představenstva

První vztah: 26. 7. 1996 - Poslední vztah: 20. 8. 1997

Schottenfeldg. 51/1/7, 1070 Wien, Rakouská republika

Marco Alberta Di Centa, nar. 27. 4. 1961

Předseda představenstva

První vztah: 26. 7. 1996 - Poslední vztah: 20. 8. 1997

8 Rue De Melicksheck, 6214 Consdorf, Lucemburské velkovévodství

Ing. Miloš Náprstek

Člen představenstva

První vztah: 26. 7. 1996 - Poslední vztah: 20. 8. 1997

Šeříkova 405, Litoměřice, Česká republika

Dipl.Ing. Peter Albrecht

Člen představenstva

První vztah: 29. 9. 1995 - Poslední vztah: 30. 10. 1996

1070 Wien, Rakousko, Schottenfeldg. 51/1/7, Česká republika

Ing. Miloš Náprstek

Místopředseda představenstva

První vztah: 29. 9. 1995 - Poslední vztah: 26. 7. 1996

Šeříkova 405, Litoměřice, Česká republika

Dipl.Ing.Dr. Kurt Wimmer

Předseda představenstva

První vztah: 29. 9. 1995 - Poslední vztah: 26. 7. 1996

3170 Hainfeld, Rakousko, Bahnstrasse 4a, Česká republika

Martin Kratochvíl

Představenstvo společnosti

První vztah: 1. 7. 1993 - Poslední vztah: 29. 9. 1995

Masarykova 294, Bohušovice nad Ohří, 411 56, Česká republika

Ing. Miloš Náprstek

První vztah: 1. 7. 1993 - Poslední vztah: 29. 9. 1995

Šeříkova 405, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Ing. Miloslav Šlapal

První vztah: 1. 7. 1993 - Poslední vztah: 29. 9. 1995

Jingmannova 666, Roudnice nad Labem, 413 01, Česká republika

Zastupovat společnost a samostatně jednat jejím jménem je oprávněn každý člen představenstva. Za společnost se podepisuje tak, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce.

od 20. 8. 1997

Jednání jménem společnosti: Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Každý člen představenstva jedná jménem společnosti pouze s dal- ším členem představenstva. Za společnost podepisuje člen představenstva společně s dalším členem představenstva. Každý z nich k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 20. 8. 1997 od 29. 9. 1995

Jednání jménem společnosti: Společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místo- předseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí k názvu společnosti či otisku razítka společ- nosti svůj podpis.

do 29. 9. 1995 od 1. 7. 1993

Statutární orgán - představenstvo

Historické vztahy

Marco Alberta Di Centa, nar. 27. 4. 1961

Předseda představenstva

První vztah: 26. 7. 1996 - Poslední vztah: 20. 8. 1997

8 Rue De Melicksheck, 6214 Consdorf, Lucemburské velkovévodství

Dipl. Ing. Peter Albrecht, Nar. 31. 12. 1962

Místopředseda představenstva

První vztah: 26. 7. 1996 - Poslední vztah: 20. 8. 1997

Schottenfeldg. 51/1/7, 1070 Wien, Rakouská republika

Další vztahy firmy Bohušovická mlékárna, a.s.

ACCOM holding s.r.o.

První vztah: 19. 6. 2019

Na pláni 1997/41, Praha Smíchov, 150 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

Akcionáři

ACCOM holding s.r.o., IČ: 44265191

Na pláni 1997/41, Česká republika, Praha, 150 00

od 19. 6. 2019

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 6. 10. 1992

Živnosti

Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 4. 2009
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 2. 3. 1995
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
  • Velkoobchod a maloobchod
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 7. 10. 1992
Mlékárenství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 6. 10. 1992

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).