Hlavní navigace

Elektrárna Dětmarovice, a.s.

Firma Elektrárna Dětmarovice, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 10329, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 1 350 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

29452279

Sídlo:

Dětmarovice 1202, 735 71

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

7. 9. 2012

DIČ:

CZ29452279

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 200 - 249 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

33200 Instalace průmyslových strojů a zařízení
35110 Výroba elektřiny
35120 Přenos elektřiny
35140 Obchod s elektřinou
35301 Výroba tepla
35302 Rozvod tepla
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
7112 Inženýrské činnosti a související technické poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 10329, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

Elektrárna Dětmarovice, a.s. od 7. 9. 2012

Právní forma

Akciová společnost od 7. 9. 2012

adresa

1202
Dětmarovice 73571 od 25. 6. 2014

Předmět podnikání

výroba elektřiny od 26. 3. 2013

distribuce elektřiny od 26. 3. 2013

výroba tepelné energie od 26. 3. 2013

rozvod tepelné energie od 26. 3. 2013

obchod s elektřinou od 26. 3. 2013

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 26. 3. 2013

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 26. 3. 2013

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 7. 9. 2012

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 1. 2. 2019 od 2. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 1. 2. 2019 od 2. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. do 1. 2. 2019 od 2. 7. 2014

Na základě smlouvy o vkladu části podniku ze dne 14.ledna 2013 uzavřené mezi společností Elektrárna Dětmarovice, a.s., se sídlem Dětmarovice 1202, PSČ 735 71, IČ 294 52 279, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10329 (dále jen "Elektrárna Dětmarovice, a.s.") a společností ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČO 452 74 649, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581 (dále jen "ČEZ, a.s."), došlo s úč inností ke dni 1. února 2013 ke vkladu části podniku společnosti ČEZ, a.s., představované organizační jednotkou "Elektrárna Dětmarovice", do základního kapitálu společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s. od 26. 3. 2013

Společnost ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČO 452 74 649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložka 1581 (dále jen "ČEZ"), jako jediný akcionář společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s., v půs obnosti valné hromady společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s., a v souladu s ustanovením § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník"), rozhoduje takto: 1. bere na vědomí zprávu představenstva společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s. ze dne 7. listopadu 2012, vypracovanou v souladu s § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, která uvádí důvody pro zvýšení základního kapitálu společnosti Elektrárna Dětmarovice, a .s., upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem představovaným částí podniku společnosti ČEZ - organizační jednotkou "Elektrárna Dětmarovice" (dále jen "Nepeněžitý vklad") a odůvodnění navrhovaného emisního kursu; 2. schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s. z původní výše 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 1.348.000.000 Kč (slovy: jedna miliarda tři sta čtyřicet osm miliónů korun českých) na celkovou výši 1.350.000.000 Kč (slovy: jedna miliarda tři sta padesát miliónů korun českých) za těchto podmínek: a) základní kapitál společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s., bude zvýšen Nepeněžitým vkladem, jehož hodnota byla v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 a 4 obchodního zákoníku stanovena znalcem jmenovaným soudem, a to konkrétně znaleckým ústavem, společnos tí ZNALEX, s.r.o., se sídlem Praha, Praha 1, V Jámě 5/699, PSČ 110 00, IČO 260 99 306, jmenovaným pro tento případ usnesením Krajského soudu v Ostravě, č.j. 28 Nc 4242/2012-14 ze dne 16. října 2012, jež nabylo právní moci 18. října 2012; znalec ve svém zn aleckém posudku č. 446/66/2012 ze dne 30. října 2012 (dále jen "Znalecký posudek") stanovuje, že hodnota Nepeněžitého vkladu ke dni 30. června 2012 činí 1.348.956.000 Kč (slovy: jedna miliarda tři sta čtyřicet osm miliónů devět set padesát šest tisíc koru n českých); b) zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním 1.348 ks (slovy: tisíc tři sta čtyřicet osm kusů) kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč (slovy: jeden milión korun českých) a emisn ím kurzu 1.000.000 Kč (slovy: jeden milión korun českých) s tím, že akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu; upisované akcie budou mít omezenou převoditelnost vyžadující souhlas př edstavenstva po stanovisku dozorčí rady společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s.; c) veškeré nově upisované akcie budou upsány a splaceny společností ČEZ, jakožto jediným akcionářem společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s., formou Nepeněžitého vkladu; úhr nný emisní kurs všech nově upisovaných akcií činí 1.348.000.000 Kč (slova: jedna miliarda tři sta čtyřicet osm miliónů korun českých) a odpovídá hodnotě Nepeněžitého vkladu stanovené ve Znaleckém posudku; rozdíl mezi hodnotou Nepeněžitého vkladu stanovené ho Znaleckým posudkem a úhrnnou jmenovitou hodnotou nově upisovaných akcií, které budou upsány ze strany společností ČEZ, a.s., se považuje za emisní ážio, které bude zaúčtováno do kapitálových fondů společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s.; d) ukáže-li s e hodnota Nepeněžitého vkladu k datu splacení vyšší, než úhrnný emisní kurs upisovaných akcií, bude rozdíl mezi těmito hodnotami považován za emisní ážio a upisovatel akcií - společnost ČEZ - nebude oprávněn požadovat vyplacení tohoto rozdílu; e) upisován í nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; f) akcie budou upsány v sídle společnosti ČEZ, na adrese Duhová 2/1444, Praha 4, smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi upisovatelem a společností Elektrárna Dětmarovice, a.s., a to pís emnou formou s úředně ověřenými podpisy; akcie lze upsat nejpozději do 30. června 2013 (slovy: třicátého června roku dvatisícetřináct); návrh smlouvy o upsání akcií bude předán upisovateli doručením na adresu jeho sídla nejpozději do 10 (slovy: deseti) pr acovních dnů po zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku; g) Nepeněžitý vklad bude splacen uzavřením písemné smlouvy o vkladu části podniku s úředně ověřenými podpisy a faktickým předáním Nepeněžitého vkladu společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s ., a to v sídle společnosti ČEZ, na adrese Duhová 2/1444, Praha 4; upisovatel je povinen splatit Nepeněžitý vklad nejpozději do 30. června 2013 (slovy: třicátého června roku dvatisícetřináct). do 26. 3. 2013 od 4. 12. 2012

Kapitál

Základní kapitál

vklad 1 350 000 000 Kč

od 26. 3. 2013

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 26. 3. 2013 od 7. 9. 2012
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 1 350 od 2. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 1 350 do 2. 7. 2014 od 26. 3. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 2 do 26. 3. 2013 od 7. 9. 2012

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Martin Hančar

předseda představenstva

První vztah: 25. 1. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

vznik funkce: 2. 1. 2020

Pržno 278, 739 11, Česká republika

Mgr. René Cuber MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 5. 2018

vznik členství: 2. 2. 2018

vznik funkce: 2. 2. 2018

Lužní 1235, Třinec, 739 61, Česká republika

Ing. Karel Šponar

člen představenstva

První vztah: 9. 11. 2017

vznik členství: 1. 7. 2017

V Dolíku 909, Dolní Lutyně, 735 53, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Vlastimír Kontrik

předseda představenstva

První vztah: 25. 5. 2018 - Poslední vztah: 25. 1. 2020

vznik členství: 8. 9. 2017

zánik členství: 31. 12. 2019

vznik funkce: 8. 9. 2017

zánik funkce: 31. 12. 2019

Na Pešatku 1084/14a, Ostrava, 724 00, Česká republika

Mgr. René Cuber MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 11. 2017 - Poslední vztah: 25. 5. 2018

vznik členství: 1. 2. 2013

zánik členství: 1. 2. 2018

vznik funkce: 1. 2. 2013

zánik funkce: 1. 2. 2018

Lužní 1235, Třinec, 739 61, Česká republika

Mgr. René Cuber MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 11. 2017 - Poslední vztah: 25. 5. 2018

vznik členství: 1. 2. 2013

zánik členství: 1. 2. 2018

vznik funkce: 1. 2. 2013

zánik funkce: 1. 2. 2018

Lužní 1235, Třinec, 739 61, Česká republika

Ing. Vlastimír Kontrik

předseda představenstva

První vztah: 25. 6. 2014 - Poslední vztah: 25. 5. 2018

vznik členství: 7. 9. 2012

zánik členství: 7. 9. 2017

vznik funkce: 7. 9. 2012

zánik funkce: 7. 9. 2017

Na Pešatku 1084/14a, Ostrava, 724 00, Česká republika

Ing. Vlastimír Kontrik

předseda představenstva

První vztah: 25. 6. 2014 - Poslední vztah: 25. 5. 2018

vznik členství: 7. 9. 2012

zánik členství: 7. 9. 2017

vznik funkce: 7. 9. 2012

zánik funkce: 7. 9. 2017

Na Pešatku 1084/14a, Ostrava, 724 00, Česká republika

Ing. Petr Kursa

člen představenstva

První vztah: 31. 10. 2013 - Poslední vztah: 9. 11. 2017

vznik členství: 7. 9. 2012

zánik členství: 30. 6. 2017

zánik funkce: 30. 6. 2017

Jeremiášova 2722/2b, Praha, 155 00, Česká republika

Ing. Petr Kursa

člen představenstva

První vztah: 31. 10. 2013 - Poslední vztah: 9. 11. 2017

vznik členství: 7. 9. 2012

zánik členství: 30. 6. 2017

zánik funkce: 30. 6. 2017

Jeremiášova 2722/2b, Praha, 155 00, Česká republika

René Cuber

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 2. 2013 - Poslední vztah: 9. 11. 2017

vznik členství: 1. 2. 2013

vznik funkce: 1. 2. 2013

Lužní 1235, Třinec, 739 61, Česká republika

René Cuber

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 2. 2013 - Poslední vztah: 9. 11. 2017

vznik členství: 1. 2. 2013

vznik funkce: 1. 2. 2013

Lužní 1235, Třinec, 739 61, Česká republika

Ing. Vlastimír Kontrik

předseda představenstva

První vztah: 7. 9. 2012 - Poslední vztah: 25. 6. 2014

vznik členství: 7. 9. 2012

vznik funkce: 7. 9. 2012

Na Pešatku 1084/14a, Ostrava, 724 00, Česká republika

Ing. Petr Kursa

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2012 - Poslední vztah: 31. 10. 2013

vznik členství: 7. 9. 2012

Bronzová 2021/23, Praha, 155 00, Česká republika

Ing. Pavel Janík

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 9. 2012 - Poslední vztah: 20. 2. 2013

vznik členství: 7. 9. 2012

zánik členství: 31. 1. 2013

vznik funkce: 7. 9. 2012

zánik funkce: 31. 1. 2013

K Lánu 496/2, Praha, 160 00, Česká republika

Společnost zastupují vždy společně alespoň dva členové představenstva.

od 2. 7. 2014

Jménem Společnosti jednají a podepisují ve všech věcech společně alespoň dva členové představenstva. Při podepisování jménem Společnosti členové představenstva k obchodní firmě Společnosti připojí své podpisy. Jménem Společnosti může jednat i jeden člen p ředstavenstva, pokud byl k tomu představenstvem písemně pověřen. Pokud to vyžaduje zákon, jedná jménem Společnosti předseda představenstva samostatně, popřípadě jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen.

do 2. 7. 2014 od 7. 9. 2012

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Jiří Pačovský

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 11. 2019

vznik členství: 1. 9. 2017

vznik funkce: 8. 10. 2019

Choceňská 1186, Přelouč, 535 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Mgr. Michaela Soudná MBA

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 20. 11. 2019

vznik členství: 1. 10. 2019

vznik funkce: 8. 10. 2019

V Zeleném údolí 1378/10, Praha, 148 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Staněk

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 2. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Rezlerova 290/22, Praha, 109 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

JUDr. Marek Šlégl

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 4. 2019 - Poslední vztah: 20. 11. 2019

vznik členství: 2. 3. 2019

zánik členství: 30. 9. 2019

vznik funkce: 27. 3. 2019

zánik funkce: 30. 9. 2019

Pod Haltýřem 1497/5, Praha, 148 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Jiří Pačovský

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2017 - Poslední vztah: 20. 11. 2019

vznik členství: 1. 9. 2017

vznik funkce: 26. 9. 2017

zánik funkce: 7. 10. 2019

Choceňská 1186, Přelouč, 535 01, Česká republika

Ing. Martin Jašek MA

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2016 - Poslední vztah: 9. 11. 2017

vznik členství: 1. 4. 2013

zánik členství: 31. 8. 2017

vznik funkce: 11. 4. 2014

zánik funkce: 31. 8. 2017

Laténská 849/2, Praha, 158 00, Česká republika

Ing. Martin Jašek MA

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2016 - Poslední vztah: 9. 11. 2017

vznik členství: 1. 4. 2013

zánik členství: 31. 8. 2017

vznik funkce: 11. 4. 2014

zánik funkce: 31. 8. 2017

Laténská 849/2, Praha, 158 00, Česká republika

JUDr. Marek Šlégl

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2015 - Poslední vztah: 30. 4. 2019

vznik členství: 1. 3. 2014

zánik členství: 1. 3. 2019

vznik funkce: 11. 4. 2014

zánik funkce: 1. 3. 2019

Pod Haltýřem 1497/5, Praha, 148 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Martin Krůl

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2015 - Poslední vztah: 20. 2. 2019

vznik členství: 4. 12. 2013

zánik členství: 4. 12. 2018

Dětmarovice 1260, 735 71, Česká republika

Ing. Martin Jašek MA

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2014 - Poslední vztah: 9. 10. 2016

vznik členství: 1. 4. 2013

vznik funkce: 11. 4. 2014

Hlubocká 709/3, Praha, 158 00, Česká republika

Ing. Martin Jašek MA

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2014 - Poslední vztah: 9. 10. 2016

vznik členství: 1. 4. 2013

vznik funkce: 11. 4. 2014

Hlubocká 709/3, Praha, 158 00, Česká republika

Ing. Martin Krůl

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2014 - Poslední vztah: 30. 11. 2015

vznik členství: 4. 12. 2013

Dětmarovice 1260, 735 71, Česká republika

JUDr. Marek Šlégl

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2014 - Poslední vztah: 30. 11. 2015

vznik členství: 1. 3. 2014

vznik funkce: 11. 4. 2014

Pod Haltýřem 1497/5, Praha, 148 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Mgr. Andrzej Martynek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 25. 5. 2014 - Poslední vztah: 2. 7. 2014

vznik členství: 7. 9. 2012

zánik členství: 7. 12. 2013

vznik funkce: 7. 9. 2012

zánik funkce: 7. 12. 2013

Umělecká 588/6, Praha 7, 170 00, Česká republika

Martin Jašek

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2013 - Poslední vztah: 2. 7. 2014

vznik členství: 1. 4. 2013

Hlubocká 709/3, Praha 5, 158 00, Česká republika

Mgr. Tomáš Petráň

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2012 - Poslední vztah: 19. 7. 2013

vznik členství: 7. 9. 2012

zánik členství: 31. 3. 2013

Pařížská 119/14, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Tomáš Dzik

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2012 - Poslední vztah: 2. 7. 2014

vznik členství: 7. 9. 2012

zánik členství: 7. 12. 2013

vznik funkce: 7. 9. 2012

zánik funkce: 7. 12. 2013

Komorní 580/10, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Mgr. Andrzej Martynek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2012 - Poslední vztah: 25. 5. 2014

vznik členství: 7. 9. 2012

zánik členství: 7. 12. 2013

vznik funkce: 7. 9. 2012

zánik funkce: 7. 12. 2013

Umělecká 588/6, Praha, 170 00, Česká republika

Další vztahy firmy Elektrárna Dětmarovice, a.s.

ČEZ, a. s.

První vztah: 31. 8. 2013

Duhová 1444/2, Praha, 140 00

Dalších 19 vztahů k tomuto subjektu

ČEZ, a. s.

První vztah: 7. 9. 2012 - Poslední vztah: 31. 8. 2013

Duhová 1444/2, Praha, 140 00

Akcionáři

ČEZ, a. s., IČ: 45274649

Duhová, Česká republika, Praha 4, 140 53

od 31. 8. 2013

ČEZ, a. s., IČ: 45274649

Duhová 1444/2, Česká republika, Praha, 140 53

do 31. 8. 2013 od 7. 9. 2012

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 7. 9. 2012

Živnosti

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 28. 1. 2013
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Poskytování technických služeb
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 7. 9. 2012

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).