Hlavní navigace

ENERGOCHEMICA SE

Firma ENERGOCHEMICA SE, evropská společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou H 502, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 3 886 621 266 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

24198099

Sídlo:

Janáčkovo nábřeží 478/39, Praha, 150 00

Právní forma:

Evropská společnost

Datum vzniku:

23. 12. 2011

DIČ:

CZ24198099

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
64200 Činnosti holdingových společností
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

H 502, Městský soud v Praze

Obchodní firma

ENERGOCHEMICA SE od 25. 4. 2012

Obchodní firma

ENCHEM SE do 25. 4. 2012 od 23. 12. 2011

Právní forma

Evropská společnost od 23. 12. 2011

adresa

Janáčkovo nábřeží 478/39
Praha 15000 od 17. 5. 2016

adresa

Prosecká 851/64
Praha 19000 do 17. 5. 2016 od 3. 2. 2014

adresa

Hvězdova 1716/2b
Praha 4 14000 do 3. 2. 2014 od 25. 10. 2012

adresa

Moravská 1687/34
Praha 2 12000 do 25. 10. 2012 od 23. 12. 2011

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 25. 10. 2012

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 23. 12. 2011

Ostatní skutečnosti

Valná hromada dne 15.2.2016 přijala rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu za těchto podmínek: 1.Základní kapitál společnosti ve výši 82.500.000,- EUR (slovy: osmdesát dva milionů pět set tisíc euro) se zvyšuje o částku 71.000.050,- EUR (slovy: sedmdesát jedna milionů padesát euro), tj. dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč (slovy: dvacet pět cel ých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct) o částku 1.797.721.266,- Kč (slovy: jedna miliarda sedm set devadesát sedm milionů sedm set dvacet jedna tisíc dvě stě šedesát šest korun čes kých). Nepřipouští se upisování akcií nad nebo pod určenou částku. Základní kapitál společnosti se tak zvyšuje z částky 82.500.000,- EUR (slovy: osmdesát dva milionů pět set tisíc euro) na novou částku 153.500.050,- EUR (slovy: jedno sto padesát tři milionů pět set tisíc padesát euro), tj. dle přepočítacího koeficientu 2 5,320 Kč (slovy: dvacet pět celých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct) z částky 2.088.900.000 Kč (slovy: dvě miliardy osmdesát osm milionů devět set tisíc korun českých) na novou čá stku 3.886.621.266,- Kč (slovy: tři miliardy osm set osmdesát šest milionů šest set dvacet jedna tisíc dvě stě šedesát šest korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Emisní kurs každé nově upisované akcie společnosti se rovná její jmenovité hodnotě. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií bude činit 550,- EUR (slovy: pět set padesát euro), tj. 13.926,- Kč (slovy: třináct tisíc devět set dvacet šest korun českých) dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč (slovy: dvacet pět celých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct), všechny upisované akcie budou kmenovými akciemi ve formě na majitele v zakniho vané podobě. Počet nově upisovaných akcií společnosti bude 129.091 (slovy: jedno sto dvacet devět tisíc devadesát jedna) kusů. Emisní ážio se rovná nule. Nové akcie společnosti nebudou upsány na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 2.Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Neupsal-li akcionář akcie v plném rozsahu, který mu přísluší, mají zbylí akcionáři právo na upsání těchto neupsaných nových akcií. S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě 2 (slovy: dvou) týdnu od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcio nářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení zák ladního kapitálu. Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti v pracovních dnech v době od 10.00 hod. do 15.00 hod. Na každou jednou dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 55,- EUR (slovy: padesát pět euro), tj. 1.392,60 Kč (slovy: slovy: jeden tisíc tři sta devadesát dva celých šedesát setin korun českých) dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč (slovy: dvacet pět celých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct), připadá podíl ve výši 129091/1500000 (slovy: jedno sto dvacet devět tisíce devadesát jedna lomeno jeden milion pět set tisíc) na jednu nově ups anou akci. Akcie lze upisovat pouze celé. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 129.091 (slovy: jedno sto dvacet devět tisíc devadesát jedna) kusů kmenových akcií ve formě na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 550,- EUR (slovy: pět set padesát euro), tj. 13.926 ,- Kč (slovy: třináct tisíc devět set dvacet šest korun českých) dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč (slovy: dvacet pět celých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct). Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 550,- EUR (slovy: pět set a padesát euro) za 1 (slovy: jednu) akcii, tj. 13.926,- Kč (slovy: třináct tisíc devět set dvacet šest korun českých) dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč (slovy : dvacet pět celých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct). Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva se může lišit od výše emisního kursu akcií upisovaných jinak. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé. Emisní kurs upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen tak, že nejméně 30% (slovy: třicet procent) jmenovité hodnoty akcií musí být splaceno v plné výši nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne upsání akcií s využitím přednostního práva, zbývající část emisního kursu pak nejpozději do 1 (slovy: jednoho) roku ode dne upsání akcií, a to na bankovní účet společnosti IBAN:CZ30 5800 0000 0025 0002 2213, BIC: JTBPCZPP, vedený u J&T BANKA, a.s., Praha, Česká republika. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost ISTROKAPITAL SE, se sídlem: 4, Arch. Makariou & Kalogreon, NICOLAIDES SEA VIEW CITY, Block C, 5th floor, Flat.: 506, 6016 Larnaca, Cyprus; registrační číslo: SE 2 (dále jen Vybraný zájemce). 3.Bez využití přednostního práva budou upsány všechny akcie, ohledně nichž se akcionáři společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři nevyužijí své přednostní právo. Všechny nové akcie upisované bez využití přednostního práva uvedené v předchozím odstavci tak budou nabídnuty k úpisu předem Vybranému zájemci. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva Vybraným zájemcem bude 550,- EUR (slovy: pět set p adesát euro) za 1 (slovy: jednu) akcii, tj. 13.926,- Kč (slovy: třináct tisíc devět set dvacet šest korun českých) dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč (slovy: dvacet pět celých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct). Emisní ážio se rovná nule. Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle společnosti, a to ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) měsíce od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybranému zájemci oznámen. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Vybraným zájemcem a společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních spo lečnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Emisní kurs akcií upsaných Vybraným zájemcem bez využití přednostního práva musí být splacen v penězích na bankovní účet společnosti IBAN: CZ30 5800 0000 0025 0002 2213, BIC: JTBPCZPP, vedený u J&T BANKA, a.s., Praha, Česká republika, a to tak, že nejméně 30% jmenovité hodnoty akcií musí být splaceno nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií s Vybraným zájemcem, zbývající část emisního kursu pak nejpozději do 1 (slovy: jednoho) roku od uzavření smlouvy o úpisu akcií s Vybraný m zájemcem. 4.Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nastanou podle § 464 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích): a)upsáním akcií, a b)splacením alespoň 30% (slovy: třicet procent) jmenovité hodnoty akcií upsaných dle tohoto rozhodnutí. 5.Valná hromada rozhodla, aby s novými akciemi společnosti nebylo obchodováno na evropském regulovaném trhu. 6.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou upsány dohodou všech akcionářů podle § 491 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). do 17. 5. 2016 od 4. 4. 2016

Představenstvo má nejvíce 5 (pět) členů. Počet členů stanoví svým rozhodnutím valná hromada. od 15. 7. 2014

Dozorčí rada má maximálně 7 (sedm) členů. Počet členů podléhá rozhodnutí valné hromady. od 15. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 15. 7. 2014

Valná hromada Společnosti dne 13.1.2014 rozhodla o snížení základního kapitálu Společnosti takto: 1. Důvod snížení základního kapitálu Záměrem vedení Společnosti je snížení finanční angažovanosti akcionářů na kapitálové struktuře Společnosti. Zároveň představenstvo Společnosti očekává, že toto rozhodnutí nebude mít negativní vliv na budoucí hospodaření Společnosti. 2. Způsob a rozsah snížení základního kapitálu Základní kapitál Společnosti bude snížen poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti. Základní kapitál Společnosti bude snížen o celkovou částku 67.500.000,- EUR (slovy: šedesát sedm milionů pět set tisíc euro), tj. z částky 150.000.000,- EUR (slovy: jedno sto padesát milionů euro) na novou částku 82.500.000,- EUR (slovy: osmdesát dva mili onů pět set tisíc euro), tj. dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč (slovy: dvacet pět celých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct) o celkovou částku 1.709.100.000,- Kč (slovy: jedna miliarda sedm set devět milionů jedno sto tisíc korun českých), tj. z 3.798.000.000,- Kč (slovy: tři miliardy sedm set devadesát osm milionů korun českých) na novou částku 2.088.900.000,- Kč (slovy: dvě miliardy osmdesát osm milionů devět set tisíc korun českých). Při snížení základního kapitálu Společnosti bude jmenovitá hodnota každé z 1.500.000 kusů (slovy: jeden milion pět set tisíc) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 100,- EUR (slovy: jedno sto euro) snížena o částku ve výši 45,- EUR (slovy: čtyřicet pět euro ), tj. na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie ve výši 55,- EUR (slovy: padesát pět euro), tj. dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč (slovy: dvacet pět celých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva t isíce jedenáct) bude jmenovitá hodnota každé z 1.500.000 kusů (slovy: jeden milion pět set tisíc) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 2.532,- Kč (slovy: dva tisíce pět set třicet dva korun českých) snížena o částku ve výši 1.139,40 Kč (slovy: jeden tisíc jedno sto třicet devět celých čtyřicet setin korun českých), tj. na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie ve výši 1.392,60 Kč (slovy: jeden tisíc tři sta devadesát dva celých šedesát setin korun českých). 3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu Příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 67.500.000,- EUR (slovy: šedesát sedm milionů pět set tisíc euro), tj. dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč (slovy: dvacet pět celých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct) částka 1.709.100.000,- Kč (slovy: jedna miliarda sedm set devět milionů jedno sto tisíc korun českých), bude vyplacena akcionářům Společnosti. Na každou akcii bude vyplacena částka odpovídající snížení její jmenovité hodnoty, tj. na každou z 1.500.000 kusů (slovy: jednoho milionu pět seti tisíc) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 100,- EUR (slovy: jedno sto euro), tj. dle přepočítacího koefici entu 25,320 Kč (slovy: dvacet pět celých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct) 2.532,- Kč (slovy: dva tisíce pět set třicet dva korun českých) bude vyplacena částka 45,- EUR (slovy: č tyřicet pět euro), tj. dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč (slovy: dvacet pět celých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct) 1.139,40 Kč (slovy: jeden tisíc jedno sto třicet devět c elých čtyřicet setin korun českých). Základní pravidla postupu při výplatě jsou popsána v následujících ustanoveních. 4. Zvláštní ustanovení - základní pravidla postupu při snížení základního kapitálu Představenstvo bude při snížení základního kapitálu postupovat v souladu se zákonem a zajistí, aby akcionářům byla vyplacena částka odpovídající snížení jmenovité hodnoty a kcií po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo oznámí na internetových stránkách Společnosti (www.energochemica.eu pod odkazem „O nás“, „Povinne zverejňované informácie“) bez zbytečného odkladu: - datum zápisu usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a datum, kdy se stalo účinným vůči třetím osobám ve smyslu § 215 odst. 1 obchodního zákoníku; - datum prvního zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 215 odst. 2 obchodního zákoníku; - datum druhého zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 215 odst. 2 obchodního zákoníku. Výplatu částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií bude zajišťovat představenstvo. Výplata bude uskutečněna bezhotovostním převodem na účet určený akcionářem, přičemž tato částka bude splatná následujícím způsobem: - stane-li se zápis snížení základního kapitálu účinný (tedy okamžik zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku) do dne 31. března 2014 (včetně), bude výplata uskutečněna do 31. března 2014, ne však dříve než 5. (pátým) dnem od okamžiku této účinnosti; - stane-li se zápis snížení základního kapitálu účinný po dni 31. března 2014, bude výplata uskutečněna počínaje 10. (desátým) dnem od okamžiku této účinnosti. Představenstvo zajistí, aby v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů, kde jsou registrovány akcie Společnosti, byla provedena změna zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií Společnosti, a to ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obcho dního rejstříku nebo bez zbytečného odkladu poté. Zároveň bude ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyžádán výpis z uvedené evidence, na základě kterého bude akcionářům počínaje dnem splatnosti vyplácena částka odpovídající sn ížení jmenovité hodnoty akcií. Pro výplatu tudíž bude rozhodný den zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Valná hromada v souvislosti se snížením základního kapitálu Společnosti rozhodla takto: Valná hromada ukládá představenstvu Společnosti, aby zpracovalo a uveřejnilo nebo zpřístupnilo způsobem a v době, jak vyžadují právní předpisy, úplné znění stanov, které nabude účinnosti dnem zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V t akovém úplném znění stanov budou provedeny následující změny, které vyplývají ze snížení základního kapitálu Společnosti: - v čl. 4 odst. 1 stanov Společnosti se text „3.798.000.000,- Kč (slovy: tři miliardy sedm set devadesát osm milionů korun českých), tj. dle článku 67 odst. 1 Nařízení Rady 150.000.000,- EUR (slovy: sto padesát milionů euro)“ změní na „2 .088.900.000,- Kč (slovy: dvě miliardy osmdesát osm milionů devět set tisíc korun českých), tj. dle článku 67 odst. 1 Nařízení Rady 82.500.000,- EUR (slovy: osmdesát dva milionů pět set tisíc euro)“; - v čl. 5 odst. 1 stanov Společnosti se text „2.532,- Kč (slovy: dva tisíce pět set třicet dva korun českých), tj. 100 EUR (slovy: jedno sto euro)“ změní na „1.392,60 Kč (slovy: slovy: jeden tisíc tři sta devadesát dva celých šedesát set in korun českých), tj. 55,- EUR (slovy: padesát pět euro)“; - v čl. 5 odst. 3 stanov Společnosti se text „100 EUR (slovy: jedno sto euro), tj. 2.532,- Kč (slovy: dva tisíce pět set třicet dva korun českých)“ změní na „55,- EUR (slovy: padesát pět euro), tj. 1.392,60 Kč (slovy: slovy: jeden tisíc tři sta devadesát dva celých šedesát setin korun českých)“.“ do 19. 3. 2014 od 28. 1. 2014

Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 149.880.000,- EUR (slovy: jedno sto čtyřicet devět milionů osm set osmdesát tisíc euro), tj. z částky 120.000,- EUR nově na částku 150.000.000,- EUR, a dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč (dvace t pět celých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct) o částku 3.794.961.600,- Kč (slovy: tři miliardy sedm set devadesát čtyři milionů devět set šedesát jeden tisíc šest set korun český ch), tj. z částky 3.038.400,- Kč (tři miliony třicet osm tisíc čtyři sta korun českých) nově na částku 3.798.000.000,- Kč (slovy: tři miliardy sedm set devadesát osm milionů korun českých) s určením, že upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení zákla dního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž nově budou vydány akcie takto: Počet akcií a jejich jmenovitá hodnota: 1.498.800 ks (slovy: jeden milion čtyři sta devadesát osm tisíc osm set kusů) akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- EUR (slovy: jedno sto euro), a dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč (dvacet pět celých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct) 2.532,- Kč (slovy: dva tisíce pět set třicet dvě koruny české). Druh akcií: kmenové, podoba akcií: zaknihované, forma akcií: akcie na majitele. Emis ní kurz každé upisované akcie činí: 100 EUR (slovy: jedno sto euro), tj. 2.532,- Kč (slovy: dva tisíce pět set třicet dvě koruny české). Celkový emisní kurs všech upisovaných akcií činí: 149.880.000,- EUR (slovy: jedno sto čtyřicet devět milionů osm set osmdesát tisíc euro), tj. 3.794.961.600,- Kč (slovy: tři miliardy sedm set devadesát čtyři milionů devět set šedesát jeden tisíc šest set korun českých). Celkový emisní kurs všech upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. Všechny nové akcie emitované v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti budou upsány za využití přednostního práva jediným akcionářem, to je společností LINKSKATERS LIMITED, se sídlem Michalakopoulou 12, 4th floor, Flat/Office 401, 1075, Ni kósie, Kyperská republika, identifikační číslo: HE 139702. Místem pro upisování nových akcií je sídlo společnosti Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, v Praze 1, Týn 1049/3, PSČ 110 00, v pracovní dny v době od 8.00 hod do 17.00 hod. Upsání nových akcií upisovatelem bude ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4) obchodního zákoníku provedeno po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o úpisu akcií s tím, že účinnost smlouvy o úpisu akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstřík u. Představenstvo společnosti doručí upisovateli návrh smlouvy o úpisu akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3) obchodního zákoníku, do čtrnácti (14) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hro mady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Počátek lhůty pro vykonání přednostního práva, resp. rozhodný den pro jeho uplatnění a místo pro vykonání přednostního práva oznámí představenstvo společnosti jedinému akcionáři písem ně společně s návrhem na uzavření smlouvy o úpisu nových akcií; k upsání akcií bude jedinému akcionáři poskytnuta lhůta čtrnácti (14) dnů ode dne doručení návrhu k jejímu uzavření. Jediný akcionář je s využitím přednostního práva oprávněn upsat 1.498.800 ks (slovy: jeden milion čtyři sta devadesát osm tisíc osm set kusů) kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- EUR (slovy: jedno sto euro), a dle přepočítacíh o koeficientu 25,320 Kč (dvacet pět celých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct) 2.532,- Kč (slovy: dva tisíce pět set třicet dvě koruny české) v zaknihované podobě, s tím, že emisní kurz každé upisované akcie činí: 100 EUR (slovy: jedno sto euro), tj. 2.532,- Kč (slovy: dva tisíce pět set třicet dvě koruny české). Nově emitované akcie budou upsány jediným akcionářem tak, že na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 30.384,- Kč (tř icet tisíc tři sta osmdesát čtyři korun českých), tj. 1.200 EUR (tisíc dvě stě EUR) může být upsáno 14.988 ks nově emitovaných akcií. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva ve smyslu § 204a odst. 2), písm. d) obchodního zákoníku je den, kdy představenstvo společnosti jedinému akcionáři doručí návrh na uzavření smlouvy o upsání nových akcií. Jediný akcionář rozhodl o připuštění možnosti započtení peněžité pohledávky upisovatele za společností ve výši 149.880.000,- EUR (slovy: jedno sto čtyřicet devět milionů osm set osmdesát tisíc euro), která vznikla na základě smlouvy o úvěru uzavřené mezi jediným akcionářem jako věřitelem a společností jako dlužníkem dne 15.02.2012 proti pohledávce společnosti za upisovatelem na splacení celkového emisního kurzu upsaných akcií, která vznikne uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi společností a upisovatelem. Celkový emisní kurs akcií upsaných jediným akcionářem bude splacen uzavřením dohody o započtení vzájemných pohledávek společnosti a upisovatele; návrh dohody o započtení je povinno vypracovat představenstvo společnosti a doručit ho upisovateli společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání nových akcií. Dohoda o započtení musí být uzavřena nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání nových akcií upisovateli; uzavřením smlouvy o zápočtu je až do výše započítané pohledávky splacen emis ní kurs akcií. do 1. 3. 2012 od 27. 2. 2012

Kapitál

Základní kapitál

vklad 3 886 621 266 Kč

od 4. 4. 2016

Základní kapitál

vklad 2 088 900 000 Kč

do 4. 4. 2016 od 19. 3. 2014

Základní kapitál

vklad 3 798 000 000 Kč

do 19. 3. 2014 od 1. 3. 2012

Základní kapitál

vklad 3 038 400 Kč

do 1. 3. 2012 od 23. 12. 2011
Kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě, hodnota: 13 926 Kč, počet: 129 091 od 4. 4. 2016
Kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě, hodnota: 1 392 Kč, počet: 1 500 000 od 19. 3. 2014
Kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě, hodnota: 2 532 Kč, počet: 1 500 000 do 19. 3. 2014 od 1. 3. 2012
Kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě, hodnota: 2 532 Kč, počet: 1 200 do 1. 3. 2012 od 27. 2. 2012
Kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě, hodnota: 30 384 Kč, počet: 100 do 27. 2. 2012 od 23. 12. 2011

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Mgr. Klaudia Legéňová

Člen dozorčí rady

První vztah: 12. 5. 2021

vznik členství: 26. 4. 2021

Ondrejovova 885/5, Bratislava-Ružinov, 821 03, Slovenská republika

Mario Hoffmann

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 12. 2016

vznik členství: 15. 12. 2016

vznik funkce: 16. 12. 2016

Dvořákovo nábrežie 7529/4E, Bratislava, 811 02, Slovenská republika

Ing. Tatiana Franzenová

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 12. 2016

vznik členství: 15. 12. 2016

Heyrovského 4636/3, Bratislava, 841 03, Slovenská republika

Historické vztahy

JUDr. Peter Tóth

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 3. 2019 - Poslední vztah: 12. 5. 2021

vznik členství: 30. 1. 2019

zánik členství: 26. 4. 2021

Mandľovníková 3314/10, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, Slovenská republika

Ing. Jana Vráblová

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 12. 2016 - Poslední vztah: 5. 3. 2019

vznik členství: 15. 12. 2016

zánik členství: 14. 1. 2019

Pod stanicou 608/6, Chynorany, 956 33, Slovenská republika

Ing. Juraj Píš

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2015 - Poslední vztah: 29. 12. 2016

vznik členství: 30. 6. 2015

zánik členství: 15. 12. 2016

Mariánska 580/18, Prievidza, 971 01, Slovenská republika

Ing. Juraj Píš

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2015 - Poslední vztah: 29. 12. 2016

vznik členství: 30. 6. 2015

zánik členství: 15. 12. 2016

Mariánska 580/18, Prievidza, 971 01, Slovenská republika

Ing. Ľubomír Kukučka

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2015 - Poslední vztah: 29. 12. 2016

vznik členství: 30. 6. 2015

zánik členství: 15. 12. 2016

Mostová 1840/15, Šal'a, 927 01, Slovenská republika

Ing. Ľubomír Kukučka

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2015 - Poslední vztah: 29. 12. 2016

vznik členství: 30. 6. 2015

zánik členství: 15. 12. 2016

Mostová 1840/15, Šal'a, 927 01, Slovenská republika

Doc. Ing. Dušan Velič PhD.

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2015 - Poslední vztah: 29. 12. 2016

vznik členství: 25. 9. 2012

zánik členství: 15. 12. 2016

vznik funkce: 26. 5. 2015

zánik funkce: 15. 12. 2016

Plánky 450/4, Bratislava, 841 03, Slovenská republika

Doc. Ing. Dušan Velič PhD.

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2015 - Poslední vztah: 29. 12. 2016

vznik členství: 25. 9. 2012

zánik členství: 15. 12. 2016

vznik funkce: 26. 5. 2015

zánik funkce: 15. 12. 2016

Plánky 450/4, Bratislava, 841 03, Slovenská republika

Miloš Badida

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 5. 2013 - Poslední vztah: 3. 8. 2015

vznik členství: 25. 9. 2012

zánik členství: 30. 6. 2015

Nad akáty 1600/17, Praha, 148 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

JUDr. Petr Sisák

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2012 - Poslední vztah: 3. 8. 2015

vznik členství: 25. 9. 2012

zánik členství: 30. 6. 2015

Triq Gdida fi Triq il - Knisja, Paceville, San Giljan, Portomaso, 1 721, Maltská republika

Ing. Martin Procházka

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2012 - Poslední vztah: 3. 8. 2015

vznik členství: 25. 9. 2012

zánik členství: 30. 6. 2015

Novoveská 1580/82, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Předseda představenstva

  STZ a.s.

  Žukovova 100/27, Ústí nad Labem Střekov, 400 03

Ing. Miroslav Remeta

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2012 - Poslední vztah: 3. 8. 2015

vznik členství: 25. 9. 2012

zánik členství: 30. 6. 2015

Čapajevova 29, Prešov, 080 01, Slovenská republika

Mgr. Miloš Badida

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2012 - Poslední vztah: 10. 5. 2013

vznik členství: 25. 9. 2012

K lesu 886/30, Praha 4, 142 00, Česká republika

Doc. Ing. Dušan Velič PhD.

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2012 - Poslední vztah: 25. 10. 2012

vznik členství: 25. 9. 2012

Plánky 450/4, Bratislava, 841 03, Slovenská republika

Mario Hoffmann

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2012 - Poslední vztah: 25. 10. 2012

vznik členství: 25. 9. 2012

vznik funkce: 28. 9. 2012

Dvořákovo nábrežie 7529/4E, Bratislava, 811 02, Slovenská republika

Mario Hoffmann

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2012 - Poslední vztah: 25. 10. 2012

vznik členství: 25. 9. 2012

vznik funkce: 28. 9. 2012

Dvořákovo nábrežie 7529/4E, Bratislava, 811 02, Slovenská republika

Mario Hoffmann

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2012 - Poslední vztah: 3. 8. 2015

vznik členství: 25. 9. 2012

zánik členství: 30. 6. 2015

vznik funkce: 28. 9. 2012

zánik funkce: 26. 5. 2015

Dvořákovo nábrežie 7529/4E, Bratislava, 811 02, Slovenská republika

Mario Hoffmann

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2012 - Poslední vztah: 3. 8. 2015

vznik členství: 25. 9. 2012

zánik členství: 30. 6. 2015

vznik funkce: 28. 9. 2012

zánik funkce: 26. 5. 2015

Dvořákovo nábrežie 7529/4E, Bratislava, 811 02, Slovenská republika

Doc. Ing. Dušan Velič PhD.

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2012 - Poslední vztah: 25. 10. 2012

vznik členství: 25. 9. 2012

Plánky 450/4, Bratislava, 841 03, Slovenská republika

Doc. Ing. Dušan Velič PhD.

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2012 - Poslední vztah: 3. 8. 2015

vznik členství: 25. 9. 2012

Plánky 450/4, Bratislava, 841 03, Slovenská republika

Doc. Ing. Dušan Velič PhD.

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2012 - Poslední vztah: 3. 8. 2015

vznik členství: 25. 9. 2012

Plánky 450/4, Bratislava, 841 03, Slovenská republika

Ing. Martin Procházka

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2012 - Poslední vztah: 25. 10. 2012

vznik členství: 25. 9. 2012

Novoveská 1580/82, Ústí nad Labem, 400 03, Česká republika

JUDr. Petr Sisák

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2012 - Poslední vztah: 25. 10. 2012

vznik členství: 25. 9. 2012

Triq Gdida fi Triq il - Knisja, Paceville, San Giljan, Portomaso, 1 721, Maltská republika

Ing. Miroslav Remeta

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2012 - Poslední vztah: 25. 10. 2012

vznik členství: 25. 9. 2012

Čapajevova 29, Prešov, 080 01, Slovenská republika

Mgr. Viliam Debnár

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 2. 2012 - Poslední vztah: 25. 10. 2012

vznik členství: 7. 2. 2012

zánik členství: 25. 9. 2012

Sandrická 36, Žarnovica, 966 81, Slovenská republika

Kateřina Kudláčková

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 12. 2011 - Poslední vztah: 15. 2. 2012

vznik členství: 23. 12. 2011

zánik členství: 7. 2. 2012

Opletalova 172, Kutná Hora, 284 01, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

JUDr. Peter Tóth

Člen představenstva

První vztah: 12. 5. 2021

vznik členství: 26. 4. 2021

Mandľovníková 3314/10, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, Slovenská republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ondrej Macko

předseda představenstva

První vztah: 16. 1. 2018

vznik členství: 26. 9. 2017

vznik funkce: 26. 9. 2017

Líščie Nivy 238/4, Bratislava, 821 08, Slovenská republika

Ing. Boris Kreheĺ

člen představenstva

První vztah: 16. 1. 2018

vznik členství: 26. 9. 2017

Sv. Vincenta 5849/2, Bratislava-Ružinov, 821 03, Slovenská republika

Historické vztahy

Ing. Andrej Nociar

Člen představenstva

První vztah: 4. 1. 2021 - Poslední vztah: 12. 5. 2021

vznik členství: 30. 11. 2020

zánik členství: 26. 4. 2021

A. Bernoláka 147/21, Oslany, 972 47, Slovenská republika

Mgr. Marian Kultan

člen představenstva

První vztah: 21. 11. 2018 - Poslední vztah: 4. 1. 2021

vznik členství: 1. 10. 2018

zánik členství: 30. 10. 2020

Jelačičova 508/24, Bratislava-Ružinov, 821 08, Slovenská republika

Ing. Martin Bartoš

člen představenstva

První vztah: 16. 1. 2018 - Poslední vztah: 21. 11. 2018

vznik členství: 26. 9. 2017

zánik členství: 1. 10. 2018

Rozvodná 2959/1, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

Ing. Martin Bartoš

člen představenstva

První vztah: 16. 1. 2018 - Poslední vztah: 21. 11. 2018

vznik členství: 26. 9. 2017

zánik členství: 1. 10. 2018

Rozvodná 2959/1, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

Boris Krehel'

člen představenstva

První vztah: 10. 5. 2013 - Poslední vztah: 16. 1. 2018

vznik členství: 25. 9. 2012

zánik členství: 25. 9. 2017

Sv. Vincenta 5849/2, Bratislava - Ružinov, 821 03, Slovenská republika

Boris Krehel'

člen představenstva

První vztah: 10. 5. 2013 - Poslední vztah: 16. 1. 2018

vznik členství: 25. 9. 2012

zánik členství: 25. 9. 2017

Sv. Vincenta 5849/2, Bratislava - Ružinov, 821 03, Slovenská republika

Ing. Martin Bartoš

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 2012 - Poslední vztah: 16. 1. 2018

vznik členství: 25. 9. 2012

zánik členství: 25. 9. 2017

Rozvodná 2959/1, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

Ing, Ondrej Macko

předseda představenstva

První vztah: 25. 10. 2012 - Poslední vztah: 16. 1. 2018

vznik členství: 25. 9. 2012

zánik členství: 25. 9. 2017

vznik funkce: 28. 9. 2012

zánik funkce: 25. 9. 2017

Líščie Nivy 238/4, Bratislava, 821 08, Slovenská republika

Ing, Ondrej Macko

předseda představenstva

První vztah: 25. 10. 2012 - Poslední vztah: 16. 1. 2018

vznik členství: 25. 9. 2012

zánik členství: 25. 9. 2017

vznik funkce: 28. 9. 2012

zánik funkce: 25. 9. 2017

Líščie Nivy 238/4, Bratislava, 821 08, Slovenská republika

Ing. Martin Bartoš

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 2012 - Poslední vztah: 25. 10. 2012

vznik členství: 25. 9. 2012

Rozvodná 2959/1, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

Ing. Boris Krehel'

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 2012 - Poslední vztah: 25. 10. 2012

vznik členství: 25. 9. 2012

Púpavová 680/24, Bratislava, 841 04, Slovenská republika

Ing, Ondrej Macko

předseda představenstva

První vztah: 25. 10. 2012 - Poslední vztah: 25. 10. 2012

vznik členství: 25. 9. 2012

vznik funkce: 28. 9. 2012

Líščie Nivy 238/4, Bratislava, 821 08, Slovenská republika

Ing. Boris Krehel'

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 2012 - Poslední vztah: 10. 5. 2013

vznik členství: 25. 9. 2012

Púpavová 680/24, Bratislava, 841 04, Slovenská republika

Ing. Martin Bartoš

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 2012 - Poslední vztah: 16. 1. 2018

vznik členství: 25. 9. 2012

zánik členství: 25. 9. 2017

Rozvodná 2959/1, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

JUDr. Peter Antala

člen představenstva

První vztah: 15. 2. 2012 - Poslední vztah: 25. 10. 2012

vznik členství: 7. 2. 2012

zánik členství: 25. 9. 2012

Šintavská 12, Bratislava, 851 05, Slovenská republika

Mgr. Klára Karásková

člen představenstva

První vztah: 23. 12. 2011 - Poslední vztah: 15. 2. 2012

vznik členství: 23. 12. 2011

zánik členství: 7. 2. 2012

Kněždub 341, 696 64, Česká republika

Za Společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek vždy alespoň dva členové představenstva společně.

od 15. 7. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy alespoň dva členové představenstva společně.

do 15. 7. 2014 od 10. 5. 2013

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti člen představenstva samostatně.

do 10. 5. 2013 od 23. 12. 2011

Statutární orgán - představenstvo

3 fyzické osoby

Boris Krehel'

člen představenstva

První vztah: 10. 5. 2013

vznik členství: 25. 9. 2012

Sv. Vincenta 5849/2, Bratislava - Ružinov, 821 03, Slovenská republika

Ing, Ondrej Macko

předseda představenstva

První vztah: 25. 10. 2012

vznik členství: 25. 9. 2012

vznik funkce: 28. 9. 2012

Líščie Nivy 238/4, Bratislava, 821 08, Slovenská republika

Ing. Martin Bartoš

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 2012

vznik členství: 25. 9. 2012

Rozvodná 2959/1, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

Historické vztahy

Ing. Boris Krehel'

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 2012 - Poslední vztah: 25. 10. 2012

vznik členství: 25. 9. 2012

Púpavová 680/24, Bratislava, 841 04, Slovenská republika

Ing, Ondrej Macko

předseda představenstva

První vztah: 25. 10. 2012 - Poslední vztah: 25. 10. 2012

vznik členství: 25. 9. 2012

vznik funkce: 28. 9. 2012

Líščie Nivy 238/4, Bratislava, 821 08, Slovenská republika

Ing. Martin Bartoš

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 2012 - Poslední vztah: 25. 10. 2012

vznik členství: 25. 9. 2012

Rozvodná 2959/1, Bratislava, 831 01, Slovenská republika

Ing. Boris Krehel'

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 2012 - Poslední vztah: 10. 5. 2013

vznik členství: 25. 9. 2012

Púpavová 680/24, Bratislava, 841 04, Slovenská republika

JUDr. Peter Antala

člen představenstva

První vztah: 15. 2. 2012 - Poslední vztah: 25. 10. 2012

vznik členství: 7. 2. 2012

zánik členství: 25. 9. 2012

Šintavská 12, Bratislava, 851 05, Slovenská republika

Další vztahy firmy ENERGOCHEMICA SE

H&P Corporate Services SE

První vztah: 23. 12. 2011 - Poslední vztah: 1. 3. 2012

Na Florenci 1332/23, Praha, 110 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • Mgr. David Neveselý

  člen představenstva

  Železnobrodská 46/19, Praha, 197 00, Česká republika

 • Ing. Veronika Zimová

  člen dozorčí rady

  S. K. Neumanna 912/16, Praha, 182 00, Česká republika

 • Jan Pavelka

  člen dozorčí rady

  U plynárny 745/10, Praha, 140 00, Česká republika

Akcionáři

LINSKATERS LIMITED

Michalakopoulou 12, 4th floor, Flat/Office 401, Kyperská republika, Nikósie

do 21. 8. 2012 od 1. 3. 2012

HHP SE-ready, SE, IČ: 24127451

Moravská 1687/34, Česká republika, Praha 2, 120 00

do 1. 3. 2012 od 23. 12. 2011

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).