Hlavní navigace

FERRYMAN, SE

Firma FERRYMAN, SE, evropská společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou H 337, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 5 952 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

24829781

Sídlo:

Branická 570/5, Praha, 147 00

Právní forma:

Evropská společnost

Datum vzniku:

30. 3. 2011

DIČ:

CZ24829781

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody

Obchodní rejstřík

Spisová značka

H 337, Městský soud v Praze

Obchodní firma

FERRYMAN, SE od 30. 3. 2011

Právní forma

Evropská společnost od 30. 3. 2011

adresa

Branická 570/5
Praha 14700 od 27. 3. 2019

adresa

Mostecká 273/21
Praha 11800 do 27. 3. 2019 od 12. 4. 2017

adresa

Smetanovo nábřeží 327/14
Praha 1 11000 do 12. 4. 2017 od 9. 8. 2011

adresa

Srbova 360/1
Praha 8 18000 do 9. 8. 2011 od 30. 3. 2011

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 9. 8. 2011

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 30. 3. 2011

správa vlastního majetku od 30. 3. 2011

Ostatní skutečnosti

Z v y š u j i základní kapitál společnosti nepeněžitými vklady předem určených zájemců v souladu s ust. § 202 a následujícími obchodního zákoníku o částku 120.000 EUR, tj. 3,030.000,--Kč podle kurzu České národní banky 1 EURO = 25,25 Kč ke dni 29. 11. 2012, tedy na novou výši základního kapitálu 240.000 EUR, tj. 5,952.000,-- Kč, a to upsáním nových akcií. Upsání akcií nad tuto částku se nepřipouští. Bude emitováno 100 kusů nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.200 EURO, tj. 30.300,--Kč. Nově emitované akcie nebudou kótované. Navrhovaná výše emisního kursu nových akcií je totožná se jmenovitou h odnotou akcií a činí 1.200 EURO, tedy 30.300,--Kč. Částka ve výši 108.118,81 EURO, tedy 2,730.000,--Kč, přesahující jmenovitou hodnotu nově emitovaných akcií, bude zaúčtována jako emisní ážio, tj. na jednu emitovanou akcii o jmenovité hodnotě 1.200 EURO připadne emisní ážio ve výši 1.081,18 EURO, tedy 27. 300,--Kč. D ů v o d e m navrhovaného zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je realizace podnikatelského záměru a posilování vlastních finančních zdrojů společnosti. Dále pak získání finančních prostředků na realizaci obnovy stávajícího majetku společnosti . Cílem převodu nemovitého majetku na společnost je zajištění komplexního a efektivního provozování podnikatelské činnosti společnosti. Jediný akcionář prohlašuje, že představenstvo společnosti mu předložilo písemnou zprávu, ve které jsou uvedeny důvody p ro upisování akcií nepeněžitými vklady, jakož i odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu akcií. Upisování nových akcií bude probíhat bez využití přednostního práva stávajícího akcionáře. Základní kapitál bude zvýšen úpisem nových akcií za hodnotu níže uvedených nepeněžitých vkladů s tím, že všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, a to: a) Petru Urbanovi, nar. 25. 11. 1976, s bydlištěm Zábřeh, Skalička 1857/26, PSČ 789 01, jeho nepeněžitým vkladem, který spočívá ve vkladu nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj - Katastrálního pracov iště Šumperk na listu vlastnictví číslo 5004 pro obec Zábřeh a katastrální území Z á b ř e h n a M o r a v ě , a to budovy bez čp/če (výroba) v části obce Zábřeh na pozemku p.č. 322/16 a pozemků p.č. 322/16 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 32 2/1, ostatní plocha, manipulační plocha, p.č. 322/7 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 322/27 ostatní plocha, manipulační plocha, p.č. 322/35 ostatní plocha, manipulační plocha, p.č. 322/39 ostatní plocha, manipulační plocha, p.č. 322/41 ostatní p locha, manipulační plocha, p. č. 322/42 ostatní plocha, manipulační plocha, p.č. 322/43 ostatní plocha, manipulační plocha, p.č. 322/ 44 ostatní plocha, manipulační plocha, p.č. 322/45 ostatní plocha, manipulační plocha, p.č. 322/48 ostatní plocha, m anipulační plocha. Výše uvedený nepeněžitý vklad se oceňuje valnou hromadou v působnosti jediného akcionáře na částku 2,272.500,--Kč ve výši stanovené ve znaleckém posudku číslo 731-49/2012 ze dne 3. 9. 2012 soudního znalce Ing. Josefa Straky, jmenovaného usnesením Krajské ho soudu v Ostravě - pobočkou Olomouc ze dne 13. 7. 2012, č.j. 2 Nc 5187/2012-16. Za tento nepeněžitý vklad bude určitému zájemci vydáno 75 kusů kmenových akcií každou o jmenovité hodnotě 1.200 EURO, tj. 30.300,--Kč, na majitele, nekótovaných, v listinné podobě. Emisní kurs takto upisovaných akcií je totožný se jmenovitou hodnotou akci í a činí 1.200 EURO na jednu akcii. b) Pavle Urbanové, nar. 30.8.1951, s bydlištěm Zábřeh, Skalička 1857/26, PSČ 789 01, jejím nepeněžitým vkladem, který spočívá ve vkladu nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj - Katastrálního pracoviště Šu mperk na listu vlastnictví číslo 413 pro obec Zábřeh a katastrální území Z á b ř e h na M o r a v ě , a to budovy č.p. 2049 (výroba) v části obce Zábřeh na pozemku p.č. 336 a pozemků p.č. 336 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 282/8 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č.322/30 ostatní plocha, manipulační plocha, p.č. 322/37 ostatní plocha, manipulační plocha, p.č. 329 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 337 zastavěná plocha a nádvoří. Výše uvedený nepeněžitý vklad se oceňuje valnou hromadou v působnosti jediného akcionáře na částku 757.500,--Kč ve výši stanovené ve znaleckém posudku číslo 731-49/2012 ze dne 3. 9. 2012 soudního znalce Ing. Josefa Straky, jmenovaného usnesením Krajského soudu v Ostravě- pobočkou Olomouc ze dne 13. 7. 2012, č.j. 2 Nc 5187/2012-16. Za tento nepeněžitý vklad bude určitému zájemci vydáno 25 kusů kmenových akcií každou o jmenovité hodnotě 1.200 EURO, tj. 30.300,-- Kč, na majitele, nekótovaných, v listinné podobě. Emisní kurs takto upisovaných akcií je totožný se jmenovitou hodnotou akc ií a činí 1.200 EURO na jednu akcii. Místo a lhůta pro upisování akcií: Místem pro upsání je sídlo společnosti - Praha 1, Staré Město, Smetanovo nábřeží 327/14, PSČ 110 00, a to v pracovní dny od 8.00 hodin do 14.00 hodin u člena představenstva. Lhůta pro upsání nepeněžitého vkladu je 15 dnů, a to počínaje dnem, který bude o značen jako první den uvedené lhůty pro úpis v písemném oznámení představenstva (obsahujícím i návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku) zaslaném konkrétním zájemcům nejpozději do 15 dnů ode dne podání návrhu na záp is usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na adresu jejich bydliště. Upisování akcií se navrhuje realizovat s využitím možnosti upsání akcií před zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku v souladu s § 203 odstavcem 4 obchodního zákoníku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V případě splnění této podmínky je upsání akcií neúčinné. Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: Lhůta pro splacení počíná běžet následující den po uplynutí lhůty pro upsání akcií a trvá 30 dnů. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií v rozsahu svého upsání tím způsobem, že v této lhůtě v sídle společnosti FERRYMAN,SE každý pracovní den od 8.00 hod. do 14.00 hod. uzavře písemnou smlouvu o vkladu nemovitostí v souladu s ust. § 60 odstavce 1 obchodního zákoníku s úředně ověřenými podpisy všech účastníků a podepíše zápis o předání a převzetí s tím, že došlo k faktickému předání veškerýc h nemovitostí, které jsou předmětem vkladu, a to před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 29. 3. 2013 od 7. 1. 2013

Kapitál

Základní kapitál

vklad 5 952 000 Kč

od 29. 3. 2013

Základní kapitál

vklad 2 922 000 Kč

do 29. 3. 2013 od 9. 8. 2011

Základní kapitál

vklad 2 922 000 Kč

do 9. 8. 2011 od 30. 3. 2011
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 29 220 Kč, počet: 100 od 28. 7. 2019
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 30 300 Kč, počet: 100 od 28. 7. 2019
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 30 300 Kč, počet: 100 do 28. 7. 2019 od 29. 3. 2013
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 29 220 Kč, počet: 100 do 28. 7. 2019 od 30. 3. 2011

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Simona Hozáková

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 7. 2019

vznik členství: 18. 7. 2019

Jestřebí 71, 789 01, Česká republika

Historické vztahy

Simona Hozáková

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 11. 2011 - Poslední vztah: 28. 7. 2019

vznik členství: 2. 11. 2011

zánik členství: 18. 7. 2019

Jestřebí 71, 789 01, Česká republika

Marie Plívová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 3. 2011 - Poslední vztah: 8. 11. 2011

vznik členství: 30. 3. 2011

zánik členství: 2. 11. 2011

vznik funkce: 30. 3. 2011

zánik funkce: 2. 11. 2011

Riegrova 1790, Česká Třebová, 560 02, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Petr Urban

člen představenstva

První vztah: 28. 7. 2019

vznik členství: 18. 7. 2019

Javorová 2335/6b, Zábřeh, 789 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Petr Urban

člen představenstva

První vztah: 20. 9. 2017 - Poslední vztah: 28. 7. 2019

vznik členství: 2. 11. 2011

zánik členství: 18. 7. 2019

Javorová 2335/6b, Zábřeh, 789 01, Česká republika

Petr Urban

člen představenstva

První vztah: 8. 11. 2011 - Poslední vztah: 20. 9. 2017

vznik členství: 2. 11. 2011

Skalička 1857/26, Zábřeh, 789 01, Česká republika

Petr Urban

člen představenstva

První vztah: 8. 11. 2011 - Poslední vztah: 20. 9. 2017

vznik členství: 2. 11. 2011

Skalička 1857/26, Zábřeh, 789 01, Česká republika

Ing. Jan Novotný

První vztah: 30. 3. 2011 - Poslední vztah: 8. 11. 2011

vznik funkce: 30. 3. 2011

zánik funkce: 2. 11. 2011

Karlovo nám. 318/4, Praha 2, 120 00, Česká republika

Za společnost jedná člen představenstva samostatně.

od 28. 7. 2019

Člen představenstva jedná jménem společnosti samostatně.

do 28. 7. 2019 od 30. 3. 2011

Další vztahy firmy FERRYMAN, SE

Akcionáři

ALL CORRECT, SE, IČ: 24663719

Srbova 360/1, Česká republika, Praha 8, 180 00

do 8. 11. 2011 od 30. 3. 2011

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 19. 4. 2011

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Pěstitelské pálení
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Výroba hnojiv
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Výroba a zpracování skla
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
 • Broušení technického a šperkového kamene
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Stavba a výroba plavidel
 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 • Výroba a opravy čalounických výrobků
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 • Výroba zdravotnických prostředků
 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Sklenářské práce, rámování a paspartování
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování pozemkových úprav
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • Fotografické služby
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Poskytování technických služeb
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 19. 4. 2011
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).