Hlavní navigace

G Assets a.s.

Firma G Assets a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1622, Krajský soud v Plzni. Její základní kapitál je ve výši 151 500 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

29121795

Sídlo:

Šafaříkovy sady 2774/7, Plzeň, 301 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

2. 11. 2011

DIČ:

CZ29121795

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
77290 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
G Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1622, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

G Assets & Real Estates a.s. od 2. 11. 2011

Právní forma

Akciová společnost od 2. 11. 2011

adresa

Šafaříkovy sady 2774/7
Plzeň 30100 od 13. 1. 2016

adresa

Veverkova 2707/1
Plzeň 30100 do 13. 1. 2016 od 2. 11. 2011

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona od 2. 11. 2011

Ostatní skutečnosti

Rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 11.12.2013 o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti G Assets & Real Estates a.s., se sídlem Plzeň, Veverkova 2707/1, PSČ 301 00, IČ 291 21 795 se zvyšuje z částky 48 800 000,--Kč (čtyřicet osm m ilionů osm set tisíc korun českých) o částku 102 700 000,--Kč (sto dva miliony sedm set tisíc korun českých) na částku 151 500 000 (sto padesát jeden milion pět set tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno: 102 (sto dva) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1 000 000,--Kč (jeden milion korun českých) nekótovaných, 6 (šest) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 100 000,--Kč (sto tisíc korun českých) nekótovaných, 9 (devět) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 10 000,--Kč (deset tisíc korun českých) nekótovaných, 10 (deset) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1 000,--Kč (tisíc korun českých) nekótovaných. Emisní kurz akcií rovná se jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobnému trhu regulovanému. Všechny akcie vydané na zvýšení základního kapitálu upíše předem určený zájemce, tj. společnost Salzmann House a.s., IČ 263 55 388, se sídlem 301 00 Plzeň, Veverkova 2707/1, ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností G Assets & Real Estates a.s. Místem upisování akcií je sídlo společnosti G Assets & Real Estates a.s. v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 30 (třicet) dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Plzni o zápisu tohoto usnesení valné hrom ady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti oznámí počátek běhu lhůty upisovateli písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií musí činit alespoň 14 ( čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií bude předem určeným zájemcem, tj. společností Salzmann House a.s., splacen nepeněžitým vkladem, který je tato společnost povinna splatit do 30 (třiceti) dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií. Tímto nepeněžitým vkladem je část podniku označená jako „Realitní činnost (prodej, nákup a pronájem nemovitostí)“ pro níž je v rámci účetnictví společnosti Salzmann House a.s. odděleně vedeno účetnictví, je věcí hromadnou a představuje soubor hmotných, osobních i nehmotn ých složek majetku používaného při podnikání vkládající společnosti v souvislosti se samostatnou organizační složkou - „Realitní činnost (prodej, nákup a pronájem nemovitostí)“. Složky tohoto souboru jsou ve vlastnictví společnosti Salzmann Ho use a.s., nebo je užívá na základě licence, nájmu nebo jiného právního titulu v souvislosti s uvedenou samostatnou organizační složkou, nebo jsou jinak užívány nebo jsou nutné či vhodné k užívání pro účely jejího provozování, nebo vzhledem ke své povaze m ají k tomuto účelu sloužit. Nepeněžitý vklad byl popsán a oceněn na částku 102 700 000,--Kč (sto dva miliony sedm set tisíc korun českých) ve znaleckém posudku č. 092-01/2013 ze dne 31.10.2013 znalcem Ing. Petrem Šmídem, který byl k vypracování posudku jmenován usnesením Krajského s oudu v Plzni č.j. 46Nc 892/2012-5 ze dne 03.12.2012. Za nepeněžitý vklad bude vydáno 102 (sto dva) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1 000 000,--Kč (jeden milion korun českých) nekótovaných, 6 (šest) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, každá ve jmenov ité hodnotě 100 000,--Kč (sto tisíc korun českých) nekótovaných, 9 (devět) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 10 000,--Kč (deset tisíc korun českých) nekótovaných a 10 (deset) kusů kmenových akcií na jméno, v list inné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 1 000,--Kč (tisíc korun českých) nekótovaných. do 16. 12. 2013 od 12. 12. 2013

Rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 07.02.2012 o zvýšení základního kapitálu: 1. Základní kapitál společnosti G Assets & Real Estates a.s. se zvyšuje upsáním nových akcií o částku 46 800 000,-- Kč (čtyřicetšestmilionůosmsettisíckorunčeských) na částku 48 800 000,-- Kč (čtyřicetosmmilionůosmsettisíckorunčeských). Upisování akcií na d částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno: - 46 (čtyřicetšest) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1 000 000,-- Kč (jedenmilionkorunčeských), nekótovaných, - 7 (sedm) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč (stotisíckorunčeských), nekótovaných, - 9 (devět) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10 000,-- Kč (desettisíckorunčeských), nekótovaných, - 10 (deset) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (jedentisíckorunčeských), nekótovaných, 3. Akcie nejsou upisovány s využitím přednostního práva, všechny akcie upisuje jediný zájemce, a to společnost Komerční a stavební centrum Rokycany, a.s., se sídlem Rokycany 1, Plzeňské Předměstí, Plzeňská 63, IČ 263 43 924, a to podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku smlouvou o upsání akcií, kterou zájemce uzavře se společností ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů od doručení návrh na její uzavření. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručí představenstvo uvedenému zájemci do 15 (patnácti) dnů ode dne nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií bude zájemci oznámen počátek běhu lhůty. Místo pro úpis akcií je v sídle společnosti G Assets & Real Estates a.s. v Plzni, Veverkova 2707/1 v pracovní dny od 8.00 hod. do 16.00 hod. 3. Schvaluje se upisování akcií tímto nepeněžitým vkladem jediného zájemce, tj. společnosti Komerční a stavební centrum Rokycany, a.s., se sídlem Rokycany, Plzeňské Předměstí, Plzeňská 63, IČ: 263 43 924,: A) Nemovitostmi zapsanými v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany na listu vlastnictví č. 2685 pro obec a katastrální území Rokycany: č. parc. st. 468, č. parc. st. 473/1, č. parc. st. 473/6, č. parc . st. 533, č. parc. st. 730/1, č. parc. st. 730/2, č. parc. st. 730/3, č. parc. st. 730/4, č. parc. st. 913/1, č. parc. st. 913/2, č. parc. st. 913/3, č. parc. st. 913/4, č. parc. st. 913/5, č. parc. st. 913/6, č. parc. st. 913/7, č. parc. st. 913/8, č. p arc. st. 1289, č. parc. st. 2632, č. parc. st. 2759, č. parc. st. 2872 (vše zastavěná plocha a nádvoří), č. parc. st. 322/8, č. parc. st. 322/9, č. parc. st. 329/1 (vše ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha), č. parc. st. 2630/2 (ostatní ploch a, způsob využití jiná plocha), č. parc. st. 2776 (ostatní plocha, způsob využití dráha), č. parc. st. 3855 (ostatní plocha, způsob využití neplodná půda), č. parc. st. 3886 (ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha), budovy: budova čp. 152, část obce Nové Město (způsob využití jiná stavba) na pozemku č. parc. č. st. 468, budova č.p. 959, část obce Nové Město (způsob využití občanská vybavenost) na pozemku č. parc. č. 2759, budova č.p. 63, část obce Plzeňské Předměstí (způsob využití adminis.) na pozemku č. parc. č. st. 913/8, budova č.p. 129, část obce Plzeňské Předměstí (způsob využití výroba) na pozemku č. parc. st. 730/1, budova č.p. 475, část obce Plzeňské Předměstí (rodinný dům) na pozemku č. parc. st. 1289, budova bez čp/če na pozemku č. p arc. st. 473/1, budova bez čp/če na pozemku č. parc. st. 473/6, budova bez čp/če na pozemku č. parc. st. 533 a budova bez čp/če na pozemku č. parc. st. 730/2 (vše způsob využití jiná stavba), budova bez čp/če (způsob využití garáž) na pozemku č. parc. st. 730/3, budova bez čp/če na pozemku č. parc. st. 730/4, budova bez čp/če na pozemku č. st. 913/1, budova bez čp/če na pozemku č. parc. st. 913/2 a budova bez čp/če na pozemku č. parc. st. 913/3 (vše způsob využití jiná stavba), budova bez čp/če na pozemku na č. parc. st. 913/4, budova bez čp/če ma pozemku č. parc. st. 913/5 a budova bez čp/če na pozemku č. parc. st. 913/6 (vše způsob využití garáž), budova bez čp/če na pozemku č. parc. st. 913/7 (způsob využití jiná stavba), budova bez čp/če na pozemku č. parc. st. 2632 (způsob využití občanská (vybavenost) a budova bez čp/če na pozemku č. parc. st. 2872 (způsob využití jiná stavba), B) Nemovitostmi v obci a k.ú. Rokycany, které nejsou evidovány v katastru nemovitostí: Přístřešek u haly A3 na pozemku č. parc. 3855, zděný komín na pozemku č. parc. 3855, sklad na pozemku č. parc. 3886, prodejní sklad na pozemku č. parc. 329/1, jímka lapače na pozemku č. parc. 3886, dráhy kolejové (spodek) na pozemku č. parc. 2776, dráhy k olejové (svršek) na pozemku č. parc. 2776, dráhy kolejové (spodek) na pozemku č. parc. 3855 a č. parc. st. 468, dráhy kolejové (spodek) na pozemku č. parc. st. 468, komunikace na pozemku č. parc. 1289, komunikace na pozemku č. parc. 3886, komunikace na p ozemku č. parc. 329/1 a vodárna na pozemku č. parc. 3886. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn na částku 46 800 000,-- Kč (čtyřicetšestmilionůosmsettisíckorunčeských) ve znaleckých posudcích ze dne 26.01.2012, č. 966, 967 a 968-01/2012, znalcem Ing. Pavlem r adou, bytem Starý Plzenec, K Lomu 1055, jmenovaným pro tento účel usnesením Krajského soudu v Plzni, č.j. 46Nc 846/2011-11, které nabylo právní moci dne 30.12.2011. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno: - 46 (čtyřicetšest) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1 000 000,-- Kč (jedenmilionkorunčeských), nekótovaných, - 7 (sedm) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč ( stotisíckorunčeských), nekótovaných, - 9 (devět) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10 000,-- Kč (desettisíckorunčeských), nekótovaných, - 10 (deset) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (jedentisíckorunčeských), nekótovaných. do 19. 3. 2012 od 22. 2. 2012

Kapitál

Základní kapitál

vklad 151 500 000 Kč

od 16. 12. 2013

Základní kapitál

vklad 48 800 000 Kč

do 16. 12. 2013 od 19. 3. 2012

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 19. 3. 2012 od 2. 11. 2011
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 46 od 21. 12. 2022
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 27 od 21. 12. 2022
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 9 od 21. 12. 2022
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 10 od 21. 12. 2022
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 102 od 21. 12. 2022
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 6 od 21. 12. 2022
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 9 od 21. 12. 2022
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 10 od 21. 12. 2022
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 102 do 21. 12. 2022 od 16. 12. 2013
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 6 do 21. 12. 2022 od 16. 12. 2013
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 9 do 21. 12. 2022 od 16. 12. 2013
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 10 do 21. 12. 2022 od 16. 12. 2013
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 27 do 21. 12. 2022 od 7. 5. 2012
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 7 do 7. 5. 2012 od 19. 3. 2012
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 46 do 21. 12. 2022 od 19. 3. 2012
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 9 do 21. 12. 2022 od 19. 3. 2012
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 10 do 21. 12. 2022 od 19. 3. 2012
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 19. 3. 2012 od 2. 11. 2011

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Jiří Gregor

předseda správní rady

První vztah: 21. 12. 2022

vznik členství: 22. 12. 2021

Šafaříkovy sady 2774/7, Plzeň, 301 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jiří Gregor

člen správní rady

První vztah: 11. 1. 2022 - Poslední vztah: 21. 12. 2022

vznik členství: 22. 12. 2021

Šafaříkovy sady 2774/7, Plzeň, 301 00, Česká republika

Ing. Jiří Gregor

předseda představenstva

První vztah: 24. 2. 2021 - Poslední vztah: 11. 1. 2022

vznik členství: 2. 11. 2011

zánik členství: 22. 12. 2021

vznik funkce: 2. 11. 2011

Šafaříkovy sady 2774/7, Plzeň, 301 00, Česká republika

MUDr. Renata Gregorová

člen představenstva

První vztah: 31. 12. 2017 - Poslední vztah: 11. 1. 2022

vznik členství: 2. 11. 2011

zánik členství: 22. 12. 2021

zánik funkce: 11. 1. 2022

Smrková 971/28, Plzeň, 312 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Gregor

předseda představenstva

První vztah: 13. 7. 2014 - Poslední vztah: 24. 2. 2021

vznik členství: 2. 11. 2011

vznik funkce: 2. 11. 2011

Veverkova 2707/1, Plzeň, 301 00, Česká republika

Ing. Jiří Gregor

předseda představenstva

První vztah: 2. 11. 2011 - Poslední vztah: 13. 7. 2014

vznik členství: 2. 11. 2011

vznik funkce: 2. 11. 2011

Veverkova 2707/1, Plzeň, 301 00, Česká republika

MUDr. Renata Gregorová

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 2011 - Poslední vztah: 31. 12. 2017

vznik členství: 2. 11. 2011

Smrková 28, Plzeň, 312 00, Česká republika

MUDr. Renata Gregorová

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 2011 - Poslední vztah: 31. 12. 2017

vznik členství: 2. 11. 2011

Smrková 28, Plzeň, 312 00, Česká republika

MUDr. Ladislav Gregor

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 2011 - Poslední vztah: 11. 1. 2022

vznik členství: 2. 11. 2011

zánik členství: 21. 12. 2021

zánik funkce: 11. 1. 2022

Gruzínská 5, Praha, 100 00, Česká republika

Předseda správní rady jedná za společnost vždy samostatně.

od 21. 12. 2022

Člen správní rady jedná za společnost vždy samostatně.

do 21. 12. 2022 od 11. 1. 2022

Způsob jednání: Za představenstvo jedná jménem společnosti navenek buď předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

do 11. 1. 2022 od 2. 11. 2011

Dozorčí rada

Historické vztahy

Bohuslava Křížková

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 3. 2014 - Poslední vztah: 11. 1. 2022

vznik členství: 2. 11. 2011

zánik členství: 22. 12. 2021

vznik funkce: 2. 11. 2011

zánik funkce: 11. 1. 2022

K Lesu 1330, Starý Plzenec, 332 02, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Zdeněk Pokorný

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 11. 2013 - Poslední vztah: 11. 1. 2022

vznik členství: 2. 11. 2011

zánik členství: 22. 12. 2021

zánik funkce: 11. 1. 2022

Bělohorská 1166/18, Plzeň, 301 00, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Ing. Zdeněk Pokorný

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 11. 2013 - Poslední vztah: 24. 11. 2013

vznik členství: 2. 11. 2011

Plzeňská 116, Zruč-Senec, 330 08, Česká republika

Ing. Zdeněk Pokorný

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2011 - Poslední vztah: 13. 11. 2013

vznik členství: 2. 11. 2011

Plzeňská 116, Zruč - Senec, 330 08, Česká republika

Bohuslava Křížková

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2011 - Poslední vztah: 28. 3. 2014

vznik členství: 2. 11. 2011

vznik funkce: 2. 11. 2011

K Lesu 1330, Starý Plzenec, 332 02, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Mgr. Jiří Machálek

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2011 - Poslední vztah: 11. 1. 2022

vznik členství: 2. 11. 2011

zánik členství: 22. 12. 2021

zánik funkce: 11. 1. 2022

Ke koupališti 189, Třemošná, 330 11, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Další vztahy firmy G Assets a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 2. 11. 2011

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 2. 11. 2011
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).