Hlavní navigace

HZ Reality a.s.

Firma HZ Reality a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 7303, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 75 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26469537

Sídlo:

Na Florenci 1055/35, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 8. 2001

DIČ:

CZ26469537

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
702 Poradenství v oblasti řízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 7303, Městský soud v Praze

Obchodní firma

HZ Reality a.s. od 3. 11. 2014

Obchodní firma

HZTF a.s. do 3. 11. 2014 od 1. 8. 2001

Právní forma

Akciová společnost od 1. 8. 2001

adresa

Na Florenci č.p. 1055
Praha 1 11000 od 31. 3. 2003

adresa

Opletalova 960/33
Praha 1 11000 do 31. 3. 2003 od 1. 8. 2001

Předmět podnikání

Výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 4. 12. 2013

realitní činnost do 4. 12. 2013 od 1. 8. 2001

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 4. 12. 2013 od 1. 8. 2001

Předmět činnosti

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 4. 12. 2013

Ostatní skutečnosti

a) Jediný Akcionář zvyšuje, z důvodu posílení vlastních zdrojů Společnosti, základní kapitál Společnosti o částku ve výši 5,000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), z původní výše 70,000.000,- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých) na částku 75,000.000,- Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých), přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 5 kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na majitele. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). c) Přednostní právo jediného Akcionáře se vylučuje, protože emisní kurs má být splacen výhradně započtením peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. d) Všechny akcie budou upsány předem určenými zájemci, kterými jsou: ? Akcionář (výslovně společnost BERG HOLDING AKTIENGESELLSCHAFT se sídlem Schaan, Lichtenštejnské knížectví) ? upíše 4 (slovy: čtyři) kusy akcií - - ? společnost HERBET s.r.o., se sídlem Praha 2, Ječná 243/39a, PSČ 120 00, IČ 267 74 968 ? upíše 1 (slovy: jeden) kus akcie e) Všechny akcie budou upsány zájemci ve Smlouvách o upsání akcií, kdy Smlouvy o upsání akcií budou uzavřeny v sídle Společnosti ve lhůtě tří týdnů. Představenstvo Společnosti je povinno oznámit zájemcům písemně (doporučeným dopisem na adresy jejich sídla nebo osobně proti podpisu) počátek této lhůty, který nesmí předcházet zápisu rozhodnutí jediného Akcionáře učiněného při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a začíná doručením oznamovacího dopisu. Příloh ou oznamovacího dopisu bude rovněž návrh Smlouvy o upsání akcií. Představenstvo je povinno oznámení o počátku lhůty zaslat zájemcům nejpozději do dvou týdnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného Akcionáře učiněného při výkonu působnosti valné hromady o zvý šení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs každé akcie se rovná jejich jmenovité hodnotě. f) Jediný Akcionář vyslovuje svůj souhlas s tím, aby proti pohledávkám na splacení emisního kursu, které bude mít Společnost za zájemci byly započteny pohledávky takto: ? část pohledávky, kterou má zájemce - Akcionář za Společností, a to část ve výši 4,000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých). Pohledávka je k dnešnímu dni splatná. Pohledávka, kterou má zájemce - Akcionář za Společností vznikla na základě Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností uzavřené ve smyslu ustanovení § 570 obč. zák. dne 3.11.2006 mezi Akcionářem jako věřitelem a Společností jako dlužníkem a její celková výše činí k 31.5.2008 částky 4,122.582,88 Kč. Dle vyjádření auditora MASTER Audit spol. s r.o., auditorské osvědčení č. 176 (auditor Ing. Hana Ortová, 1495 auditorské osvědčení č. 1495) je tento závazek ke dni 31.5.2008 v účetnictví Společnosti řádně veden a údaje výše uvedené odpovídají skutečnému s tavu. ? část pohledávky, kterou má zájemce - společnost HERBET s.r.o. za Společností, a to část ve výši 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Pohledávka je k dnešnímu dni splatná. Pohledávka, kterou má zájemce - společnost HERBET s.r.o. za Společností vznikla, mimo jiné, na základě Smlouvy o půjčce uzavřené dne 15.7.2004 uzavřené mezi společností HERBET s.r.o. jako věřitelem a Společností jako dlužníkem a její celková výše činí 4, 000.000,- Kč plus příslušenství. Na základě i jiných titulů činí celková výše závazků Společnosti za společností HERBET s.r.o. k 31.5.2008 částky 9,131.430,21 Kč. Dle vyjádření auditora MASTER Audit spol. s r.o., auditorské osvědčení č. 176 (auditor Ing. Hana Ortová, 1495 auditorské osvědčení č. 1495) je tento závazek ke dni 31.5.2008 v účetnictví Společnosti řádně veden a údaje výše uvedené odpovídají skutečnému s tavu. Smlouvy o započtení budou uzavřeny mezi Společností a zájemci ve lhůtě tří měsíců ode dne uzavření Smluv o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je den uzavření příslušné Smlouvy o upsání akcií. Uzavřením Smlouvy o započtení budou pohledávky na splacení em isního kursu, které bude mít Společnost za zájemci z titulu uzavření Smluv o upsání akcií zcela splaceny a pohledávky, které mají zájemci za Společností budou splaceny částečně, a to v rozsahu uvedeném shora. do 27. 10. 2008 od 11. 8. 2008

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 6.8.2004 rozhodl, že: 1) zvyšuje základní kapitál o částku 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 10 (slovy: deset) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- (slovy: jedenmilion korun českých), znějící na majitele a mající listinnou podobu, 3) 4 akcie budou upsány peněžitým vkladem a to formou započtení (kapitalizace) části pohledávky a 6 akcií bude upsáno nepeněžitými vklady, 4) bere na vědomí, že: - v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 a 4 obchodního zákoníku byl o hodnotě nepeněžitých vkladů dne 3.8.2004 vypracován znalecký posudek č. 2458-157/2004 a to znalcem Ing. Jiřím Rauchem, znalcem pro obor ekonomika a stavebnictví, ceny a odhady nemovitos tí, který byl v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku za účelem stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu jmenován usnesením Městského soudu v Praze čj. Nc 4416/2004-7 ze dne 26.7.2004, které nabylo právní moci dne 28.7.2004, - představenstvo společnosti předložilo jedinému akcionáři písemnou zprávu ve smyslu ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, 5) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, učiněného při výkonu působnosti valné hromady, v plném rozsahu vz dal svého přednostního práva na upisování akcií, a to dle prohlášení uvedeného shora; toto přednostní právo se týká upsání 4 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) peněžitým vkladem; ohledně ups ání 6 kusů npvých akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) nepeněžitými vklady přednostní právo dosavadní akcionář ve smyslu ustanovení § 204a odst. 1 obchodního zákoníku neměl, 6) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchod ního zákoníku,- 7) emisní kurs akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí částku 1,000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) a bude splacen ve výši 100 % (slovy: jednosto procent) do 30 (slovy: třiceti) dnů od upsání akcií za podmínek níže uvedených, 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. 10 (slovy: deset) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korun česk ých), znějících na majitele a mající listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty určitým (předem určeným) zájemcům takto: - 3 kusy kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), znějících na majitele a majících listinnou podobu, bude nabídnuto Ing. Zlatě Kolářové, r.č. 645329/1823, bytem Dolákova 796/9, Praha 8, PSČ 181 00 , která akcie splatí níže uvedeným nepeněžitým vkladem A, - 3 kusy kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), znějících na majitele a mající listinnou podobu, bude nabídnuto Mgr. Haně Ferklové, r.č. 745406/0185, bytem Praha 6, Africká 671/5, PSČ 160 00, kte rá akcie splatí níže uvedeným nepeněžitým vkladem B, - 4 kusy kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), znějících na majitele a majících listinnou podobu, bude nabídnuto splečnosti BERG HOLDING AKTIENGESELLSCHAFT, se sídlem Schaan, Lichtenštejnsko, za psané v obchodním rejstříku ve Vaduzu pod reg. č. H.1102/11, která akcie splatí započtením níže uvedené pohledávky. 9) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku určitý (předem určený) zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být uředně ov ěřeny, 10) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle společnosti HZTF a.s. na adrese Praha 1, Na Florenci č.p. 1055, PSČ 110 00, ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů počínaj e dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcie společnosti upisovatelům - tj. určitým (předem určeným) zájemcům; tento návrh smlouvy o upsání akcie společnost upisovatelům - tj. určitým (předem určeným) zájemcům předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopi sem na adresu jejich bydliště nebo sídla, nebo jim jej osobně předá proti podpisu, a to do 60 (slovy: šedesáti) dnů ode dne , kdy nabylo právní moci usnesení soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek b ěhu lhůty pro upisování akcie bez využití přednostního práva bude upisovatelům - tj. určitým (předem určeným) zájemcům oznámen tím, že jim bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcie; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcie bude nav íc sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcie bez využití přednostního práva počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcie; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí částku 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion k orun českých) na jednu akcii, 11) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. h) obchodního zákoníku určuje, že: - předmětem nepeněžitých vkladů jsou: A. spoluvlastnický podíl ve výši jedné ideální poloviny nemovitosti - pozemku parcelní číslo 1110/5 - zahrada o celkové výměře 1661 m2, v katastrálním území Troja, obec Praha, okres Hlavní město Praha, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví číslo 972, ve vlastnictví Ing. Zlaty Kolářové, r.č. 645329/1823, bytem Dolákova 796/9, Praha 8, PSČ 181 00, (dále též "nepeněžitý vklad A") B. spoluvlastnický podíl ve výši jedné ideální poloviny nemovitosti - pozemku parcelní číslo 1110/5 - zahrada o celkové výměře 1661m2, v katastrálním území Troja, obec Praha, okres Hlavní město Praha, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úř adem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví číslo 972, ve vlastnictví Mgr. Hany Ferklové, r.č. 745406/0185, bytem Praha 6, Africká 671/5, PSČ 160 00, (dále též "nepeněžitý vklad B") - výše ocenění uvedeného nepeněžitého vkladu A dle znaleckého posudku činí částku 3.000.000,- Kč (slovy: třimiliony korun českých), - výše ocenění uvedeného nepeněžitého vkladu B dle znaleckého posudku činí částku 3.000.000,- kč (slovy: třimiliony korun českých), - na uvedený nepeněžitý vklad A bude vydáno 3 (slovy: tři) kusy kmenových akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), majících listinnou podobu - na uvedený nepeněžitý vklad B bude vydáno 3 (slovy: tři) kusy kmenových akcií znějících na majitele, každá o jemnovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), majících listinnou podobu 12) konstatuje, že mezi hodnotou nepeněžitého vkladu A a B jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům jako protiplnění, není rozdíl ve smyslu ustanovení § 163a odst. 3 obchodního zákoníku, 13 ) na splacení akcií upisovaných peněžitým vkladem, a to 4 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- kč (slovy: jedenmilion korun českých), znějících na majitele a majících listinnou podobu, které budou nabídnuty společnosti BERG HOLDING AKTIENGESELLSCHAFT, se připouští možnost započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií, které mají být vydány na protiplnění, přičemž se jedná o tuto pohledávku je diného akcionáře: - pohledávka je peněžitá a její celková výše činí částku 9.000.000,- Kč (slovy: devětmilionů korun českých) s 6% (slovy: šesti procentním) úrokem p. a běžícím od 2.6.2003, s tím, že k započtení bude použita část jistiny ve výši 4,000.000,- Kč (slovy: čtyř imiliony korun českých); zbylá část jistiny a úroky nejsou předmětem započtení, - pohledávka vznikla původně ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi Ing. Jiřím Tesařem, CSc., r.č. 321018/655, bytem U šípků 4, Praha 5 jako věřitelem a společností jako dlužníkem dne 1.11.2001; závazek ze smlouvy o půjčce byl dále změněn dohodou o úpravě vzáj emných práv a povinností uzavřenou mezi Ing. Jiřím Tesařem, shora a společností dne 12.6.2002; dále došlo smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 11.3.2003 uzavřené mezi Ing. Jiřím Tesařem CSc shora jako postupitelem a jediným akcionářem jako postupníke m k postoupení pohledávky za společností jako dlužníkem ze smlouvy o půjčce ve znění dohody o úpravě vzájemných práv a povinností shora; dále jediný akcionář jako věřitel a společnost jako dlužník uzavřeli dne 1.8.2003 dohodu o úpravě vzájemných práv a p ovinností, kterou byla upravena splatnost pohledávky, - existence pohledávky byla osvědčena panem Ing. Rostislavem Kunešem, auditorem, číslo osvědčení 1307 KAČR a společností Horwath Notia Audit s.r.o., Balbínova 496/8, Praha 2 - Vinohrady, číslo osvědčení 080 KAČR; pravidla započtení: - lhůta ke splacení, tj. k uzavření smlouvy o započtení (splacení emisního kursu upsaných akcií), činí 30 (slovy: třicet) dní ode dne upsání akcií, - místo k uzavření smlouvy o započtení pohledávky je sídlo společnosti HZTF a.s., na adrese Praha 1, Na Florenci čp. 1055, PSČ 110 00, 14) s ohledem na skutečnost, že pohledávka akcionáře za společností a předpokládaná poledávka společnosti za akcionářem na splacení emisního kursu akcií, a to 4 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), znějící na majitele a majících listinnou podobu, se vzájemně kryjí, zanikne částečně uzavřením smlouvy o započtení pohledávka akcionáře za společností a jeho emisní kurs bude splacen, 15) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100 % emisního kursu upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne upsání akcií, v sídle společnosti HZTF a.s., na adrese Praha 1, Na Florenci čp. 1055, PSČ 110 00 takto: - nepeněžitý vklad A a nepeněžitý vklad B formou písemného prohlášení učiněného podle ustanovení § 60 odst. 1 obchodního zákoníku v návaznosti na ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku a předaného společnosti spolu s jeho předáním, 16) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 70,000.000,- Kč (slovy: sedmdesátmilionů korun českých). do 6. 12. 2004 od 13. 9. 2004

Zvyšuji, z důvodu posílení vlastních zdrojů společnosti v souvislosti s investičními záměry společnosti, základní kapitál společnosti o částku ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), tj. z původních 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) na 60.000.000,- Kč (slovy: šedesát milionů korun českých), přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 10 kusů (slovy: deseti kusů) kmenových akcií v listinné podobě znějící na majitele. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Přednostní právo na upisování akcií se vylučuje. Všechny nové akcie budou upsány předem určenému zájemci v souladu s ust. § 204 odst. 5) obchodního zákoníku ve smlouvách o upsání akcií, které nahradí listinu upisovatelů. Předem určeným zájemcem je pan Ing. Jiří Tesař, CSc., r.č.321015/055, bytem Praha 5, U Šípků 4, PSČ 150 00, který upíše 10 akcií. Návrh smlouvy bude představenstvem společnosti předem určenému zájemci doručen doporučeným dopisem na adresu jeho bydliště nebo osobně proti podpisu nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení, kterým se záměr zvýšení základního kapitálu zapisuje do obchodního rejstříku. Lhůta pro upsání akcií (akceptaci smlouvy) se stanovuje na 30 dní ode dne doručení návrhu smlouvy. Podpisy stran na této smlouvě musí být úředně ověřeny. Místem uzavření smlouvy je sídlo společnosti. Emisní kurs nových akcií činí 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na majitele o jmenovité hodnotě akcie 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Vyslovuji svůj souhlas s tím, aby proti pohledávce na splacení emisního kursu, kterou bude mít společnost HZTF a.s. za předem určeným zájemcem panem Ing. Jiřím Tesařem, CSc., r.č. 321018/055, bytem Praha 5, U Šípků byla započtena část pohledávky, kterou má Ing. Jiří Tesař, CSc., za společností HZTF a.s., a to část ve výši 10,000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). Pohledávka není k dnešnímu dni splatná. Vyslovuji tedy souhlas se započtením pohledávky i před její splatností. Pohledávka, kterou má předem určený zájemce za společností vznikla na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi společností a předem určeným zájemcem dne 1.11.2001. Na základě této smlouvy poskytl předem určený zájemce společnosti půjčku ve výši 27,500.000,- Kč. Dle smlouvy o půjčce byla společnost povinna tuto částku vrátit nejpozději do 31.12.2002, a to spolu s úrokem ve výši 10 % p. a splatném spolu s půjčkou. Vzhledem k tomu, že společnost tuto částku předem určenému zájemci nevrátila, uzavřela společnost s předem určeným zájemcem dnešního dne dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností, kde shodně konstatovali, že k dnešnímu dni činí výše pohledávky předem určeného zájemce za společností částku ve výši 29,187.671,- Kč. Dále obě strany shodně konstatovali, že k dnešnímu dni byla předem určenému zájemci vrácena ve výši 10,187.971,- Kč. Na základě shora uvedeného tedy společnost k dnešnímu dni dluží předem určenému zájemci částku ve výši 19,000.000,- Kč. Tuto částku se společnost zavázala předem určenému zájemci vrátit nejpozději do 1.6.2003. Dle vyjádření auditora Ing. Rostislava Kuneše (číslo osvědčení 1307 KAČR) ze dne 11.6.2002 je pohledávka jediného akcionáře řádně veden a v účetnictví společnosti a ke dni 29.5.2002 činí její výše 27,500.000,- Kč-jistina plus 1,582.191,78 Kč-úroky. Smlouva o započtení bude uzavřena mezi společností HZTF a.s. a panem Ing. Jiřím Tesařem CSc. ve lhůtě jednoho měsíce ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je den následující pod ni uzavření smlouvy o upsání akcií. Uzavřením smlouvy o započtení bude pohledávka na splacení emisního kursu, kterou bude mít společnost HZTF a.s. za panem Ing. Jiřím Tesařem, CSc. z titulu zavření smlouvy o upsání akcií zcela splacena a pohledávka, kterou má pan Ing. Jiří Tesař, CSC., za společností HZTF a.s. bude splacena částečně a to do výše 10,000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). do 6. 1. 2003 od 23. 8. 2002

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady přijal dne 17.12.2001 následující rozhodnutí: Za prvé: Zvyšuji z důvodu posílení vlastních zdrojů společnosti v souvislosti s investičními záměry společnosti, základní kapitál společnosti o částku ve výši 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), tj. z původních 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) na 50.000.000.,-Kč (slovy: padesát milionů korun českých), přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Za druhé: Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 20 kusů (slovy: dvaceti kusů) kmenových akcií v listinné podobě znějící na majitele. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Za třetí: Přednostní právo na upisování akcií se vylučuje. Za čtvrté: Všechny nové akcie budou upsány předem určenými zájemci v souladu s ust. § 204 odst.5) obchodního zákoníku ve smlouvách o upsání akcií, které nahradí listinu upisovatelů. Předem určenými zájemci jsou: 1. Paní Ing. Zlata Kolářová, RČ 645329/1823, bytem Dolákova 796, Praha 8, PSČ 181 00, upíše 10 akcií. 2. Paní Mgr. Hana Ferklová, RČ 745406/0185, bytem Africká 5, Praha 6, PSČ 160 00, upíše 10 akcií. Za páté: Návrh smlouvy bude představenstvem předem určeným zájemcům doručeným dopisem na adrresu jejich bydliště nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení, kterým se záměr zvýšení základního kapitálu zapisuje do obchodního rejstříku. Lhůta pro upsání akcií (akceptaci smlouvy) se stanovuje na 14 dní ode dne doručení návrhu smlouvy. Podpisy stran na této smlouvy musí být úředně ověřeny. Emisní kurs nových akcií činí 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na majitele o jmenovité hodnotě akcie 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých). Za šesté: Oba předem určení zájemci jsou povinni splatit celý emisní kurs jimi upsaných akcií na účet 0200280694/2700 vedený u HBV a.s., a to ve lhůtě dvaceti kalendářních dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií dle ust. § 204 odst. 5 obch. zák. do 23. 8. 2002 od 25. 2. 2002

Kapitál

Základní kapitál

vklad 75 000 000 Kč

od 27. 10. 2008

Základní kapitál

vklad 70 000 000 Kč

do 27. 10. 2008 od 6. 12. 2004

Základní kapitál

vklad 60 000 000 Kč

do 6. 12. 2004 od 6. 1. 2003

Základní kapitál

vklad 50 000 000 Kč

do 6. 1. 2003 od 22. 5. 2002

Základní kapitál

vklad 30 000 000 Kč

do 22. 5. 2002 od 1. 8. 2001
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 150 od 3. 11. 2014
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 75 do 3. 11. 2014 od 27. 10. 2008
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 70 do 27. 10. 2008 od 6. 12. 2004
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 60 do 6. 12. 2004 od 6. 1. 2003
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 50 do 6. 1. 2003 od 22. 5. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 30 do 22. 5. 2002 od 1. 8. 2001

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Jan Opletal

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 11. 2020

vznik členství: 23. 10. 2020

vznik funkce: 23. 10. 2020

Matějovského 136/19, Praha, 153 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ondřej Opletal

předseda představenstva

První vztah: 20. 11. 2020

vznik členství: 23. 10. 2020

vznik funkce: 23. 10. 2020

Matějovského 136/19, Praha, 153 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Hana Ferklová

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 6. 2017 - Poslední vztah: 20. 11. 2020

zánik členství: 23. 10. 2020

vznik funkce: 14. 6. 2017

zánik funkce: 23. 10. 2020

K parku 729, Praha, 164 00, Česká republika

Ing. Zlata Kolářová

předseda představenstva

První vztah: 26. 6. 2017 - Poslední vztah: 20. 11. 2020

zánik členství: 23. 10. 2020

vznik funkce: 14. 6. 2017

zánik funkce: 23. 10. 2020

Dolákova 796/9, Praha, 181 00, Česká republika

Mgr. Hana Ferklová

místopředsedkyně

První vztah: 3. 11. 2014 - Poslední vztah: 26. 6. 2017

vznik funkce: 1. 8. 2001

zánik funkce: 14. 6. 2017

K parku 729, Praha, 164 00, Česká republika

Ing. Zlata Kolářová

předsedkyně

První vztah: 3. 11. 2014 - Poslední vztah: 26. 6. 2017

vznik funkce: 1. 8. 2001

zánik funkce: 14. 6. 2017

Dolákova 796/9, Praha, 181 00, Česká republika

MUDr. Jiřina Tesařová CSc.

člen představenstva

První vztah: 14. 7. 2006 - Poslední vztah: 3. 11. 2014

vznik členství: 14. 6. 2006

zánik členství: 16. 7. 2014

zánik funkce: 16. 7. 2014

U Šípků 4, Praha 5, 154 00, Česká republika

Mgr. Hana Ferklová

místopředsedkyně

První vztah: 14. 7. 2006 - Poslední vztah: 3. 11. 2014

vznik funkce: 1. 8. 2001

K parku 729, Praha 6, 164 00, Česká republika

Ing. Dana Pazderková

člen

První vztah: 26. 11. 2003 - Poslední vztah: 14. 7. 2006

vznik členství: 21. 5. 2003

zánik členství: 14. 6. 2006

vznik funkce: 21. 5. 2003

Prusíkova 2435/3, Praha 5, 155 00, Česká republika

Petra Dovala

člen

První vztah: 1. 8. 2001 - Poslední vztah: 26. 11. 2003

zánik členství: 21. 5. 2003

vznik funkce: 1. 8. 2001

zánik funkce: 21. 5. 2003

U Pekařky 314/1, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Zlata Kolářová

předsedkyně

První vztah: 1. 8. 2001 - Poslední vztah: 3. 11. 2014

vznik funkce: 1. 8. 2001

Dolákova 796, Praha 8, 181 00, Česká republika

Mgr. Hana Ferklová

místopředsedkyně

První vztah: 1. 8. 2001 - Poslední vztah: 14. 7. 2006

vznik funkce: 1. 8. 2001

Africká 5, Praha 6, 160 00, Česká republika

Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.

od 3. 11. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek předseda představenstva a místopředseda představenstva společně. Není-li zvolen předseda a místopředseda představenstva, jednají za představenstvo navenek všichni členové představe nstva společně.

do 3. 11. 2014 od 4. 12. 2013

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek buď předseda představenstva samostatně nebo společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí své podpisy předseda představenstva samostatně nebo společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.

do 4. 12. 2013 od 1. 8. 2001

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Eduard Opletal

člen dozorční rady

První vztah: 20. 11. 2020

vznik členství: 23. 10. 2020

vznik funkce: 23. 10. 2020

Matějovského 136/19, Praha, 153 00, Česká republika

Historické vztahy

Petr Kolář

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2017 - Poslední vztah: 20. 11. 2020

zánik členství: 23. 10. 2020

vznik funkce: 14. 6. 2017

zánik funkce: 23. 10. 2020

Třešňová 486, Průhonice, 252 43, Česká republika

Ing. Jiří Tesař CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 11. 2014 - Poslední vztah: 26. 6. 2017

vznik členství: 20. 6. 2007

zánik členství: 14. 6. 2017

vznik funkce: 26. 7. 2012

zánik funkce: 14. 6. 2017

U šípků 1067/4, Praha, 154 00, Česká republika

Petr Kolář

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 11. 2014 - Poslední vztah: 26. 6. 2017

vznik členství: 26. 6. 2012

zánik funkce: 14. 6. 2017

Třešňová 486, Průhonice, 252 43, Česká republika

JUDr. Marek Pavlovský Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 9. 2013 - Poslední vztah: 3. 11. 2014

vznik členství: 14. 6. 2011

zánik členství: 16. 7. 2014

zánik funkce: 16. 7. 2014

Na Petřinách 1896/31, Praha 6, 162 00, Česká republika

JUDr. Marek Pavlovský Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 8. 2012 - Poslední vztah: 25. 9. 2013

vznik členství: 14. 6. 2011

Na Petřinách 1896/31, Praha 6, 162 00, Česká republika

Petr Kolář

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 8. 2012 - Poslední vztah: 3. 11. 2014

vznik členství: 26. 6. 2012

Třešňová 486, Průhonice, 252 43, Česká republika

Ing. Jiří Tesař CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 8. 2012 - Poslední vztah: 3. 11. 2014

vznik členství: 20. 6. 2007

vznik funkce: 26. 7. 2012

U Šípků 1067/4, Praha 5, 154 00, Česká republika

Ing. Jiří Tesař CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2007 - Poslední vztah: 21. 8. 2012

vznik členství: 20. 6. 2007

vznik funkce: 20. 6. 2007

Africká 671/5, Praha 6, 160 00, Česká republika

Arno Rolny

člen

První vztah: 26. 11. 2003 - Poslední vztah: 21. 8. 2012

vznik členství: 21. 5. 2003

zánik členství: 26. 6. 2012

vznik funkce: 21. 5. 2003

zánik funkce: 26. 6. 2012

Meienhalden str. 41, CH-8645, Jona, Švýcarská konfederace

Mgr. Lucie Panýrová

člen

První vztah: 26. 11. 2003 - Poslední vztah: 16. 10. 2007

vznik členství: 21. 5. 2003

zánik členství: 20. 6. 2007

vznik funkce: 21. 5. 2003

zánik funkce: 20. 6. 2007

Obvodová 11, Praha 9, 190 00, Česká republika

JUDr. Ivana Syrůčková

člen

První vztah: 1. 8. 2001 - Poslední vztah: 21. 8. 2012

zánik členství: 26. 6. 2012

vznik funkce: 1. 8. 2001

zánik funkce: 26. 6. 2012

Šárecká 1027/17, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Dana Pazderková

člen

První vztah: 1. 8. 2001 - Poslední vztah: 26. 11. 2003

zánik členství: 21. 5. 2003

vznik funkce: 1. 8. 2001

zánik funkce: 21. 5. 2003

Prusíkova 2435/3, Praha 5, 155 00, Česká republika

JUDr. Marek Pavlovský Ph.D.

člen

První vztah: 1. 8. 2001 - Poslední vztah: 26. 11. 2003

zánik členství: 21. 5. 2003

vznik funkce: 1. 8. 2001

zánik funkce: 21. 5. 2003

Na Petřinách 1896/31, Praha 6, 162 00, Česká republika

Ing. Dana Pazderková

člen

První vztah: 1. 8. 2001 - Poslední vztah: 1. 8. 2001

vznik funkce: 1. 8. 2001

Prusíkova 2453/3, Praha 5, 155 00, Česká republika

Další vztahy firmy HZ Reality a.s.

E2O, s.r.o.

První vztah: 20. 11. 2020

Holečkova 366/13, Praha Smíchov, 150 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

Akcionáři

E2O, s.r.o., IČ: 04182120

Holečkova 366/13, Česká republika, Praha, 150 00

od 20. 11. 2020

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 8. 2001

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 8. 2001

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).