Hlavní navigace

KOMETA GROUP,a.s.

Firma KOMETA GROUP,a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3781, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 8 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26296195

Sídlo:

Křídlovická 911/34, Brno Staré Brno, 603 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

3. 9. 2002

DIČ:

CZ26296195

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 20 - 24 zaměstnanci

Klasifikace ekonomických činností

011 Pěstování plodin jiných než trvalých
012 Pěstování trvalých plodin
014 Živočišná výroba
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
5590 Ostatní ubytování
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
731 Reklamní činnosti
73200 Průzkum trhu a veřejného mínění
931 Sportovní činnosti
G Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 3781, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

KOMETA GROUP,a.s. od 16. 4. 2015

Obchodní firma

KOMETA GROUP,a.s. do 16. 4. 2015 od 3. 9. 2002

Právní forma

Akciová společnost od 3. 9. 2002

adresa

Křídlovická 911/34
Brno 60300 od 10. 9. 2014

adresa

Křídlovická 34
Brno do 10. 9. 2014 od 3. 9. 2002

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 6. 5. 2009

organizování sportovních soutěží do 6. 5. 2009 od 3. 9. 2002

realitní činnost do 6. 5. 2009 od 3. 9. 2002

reklamní činnost a marketing do 6. 5. 2009 od 3. 9. 2002

velkoobchod do 6. 5. 2009 od 3. 9. 2002

ubytovací služby do 6. 5. 2009 od 3. 9. 2002

zprostředkování obchodu do 6. 5. 2009 od 3. 9. 2002

zprostředkování služeb do 6. 5. 2009 od 3. 9. 2002

Ostatní skutečnosti

Počet členů dozorčí rady: 9 od 3. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 3. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 5 do 22. 4. 2017 od 3. 7. 2014

Rozhodnutí valné hromady ze dne 29.12.2006: 1. Určení hlavního akcionáře a osvědčení této skutečnosti Valná hromada společnosti určuje, že pan Libor Zábranský, dat. nar. 25.11.1973, bytem Brno, Dvorského 37/18B, PSČ 639 00 (dále jen hlavní akcionář), je hlavním akcionářem společnosti ve smyslu ustanovení §183i odst. 1 obchodního zákoníku. Tato skutečnost je osvědčena: a) listinou přítomných akcionářů na valné hromadě osvědčující, že hlavní akcionář předložil 160 ks listinných akcií společnosti na majitele o celkové jmenovité hodnotě 1,600.000,- Kč a 1 ks zatímního listu na jeho jméno nahrazujícího 600 ks upsaných akci í společnosti o celkové jmenovité hodnotě 6,000.000,- Kč. Podíl těchto cenných papírů předložených hlavním akcionářem tak činí 95% na základním kapitálu společnosti, b) čestným prohlášením hlavního akcionáře ze dne 24.11.2006, že je vlastníkem 160 ks listinných akcií společnosti na majitele o celkové jmenovité hodnotě 1,600.000,- Kč a 1 ks zatímního listu na jeho jméno nahrazujícího 600 ks upsaných akcií společnosti o celkové jmenovité hodnotě 6,000.000,- Kč, čímž nabyl k 22.11.2006 rozhodný podíl 95% na základním kapitálu společnosti, c) čestným prohlášením hlavního akcionáře ze dne 29.12.2006, že v době konání valné hromady je vlastníkem akcií a zatímního listu představující 95% podíl na základním kapitálu společnosti, d) stanovami společnosti, podle jejichž článku 15 odst. 9 je s každou akcií spojen jeden hlas, to znamená, že podíl hlavního akcionáře na hlasovacích právech je stejný jako podíl jeho akcií na základním kapitálu společnosti, tj. 95%. 2. Rozhodnutí valné hromady společnosti o přechodu účastnických cenných papírů Valná hromada společnosti schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) takto: všechny ostatní kmenové akcie vydané jako akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč v celkovém počtu 40 ks přecházejí na hlavního akcionáře Libora Zábranského, dat. nar. 25.11.1973, bytem Brno, Dvorského 37/18B, PSČ 639 00, a to za podmínek stanovených obchodním zákoníkem, §183i až 183n; vlastnické právo k akciím osta tních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Valná hromada určuje, že výše protiplnění činí částku 14.898,75 Kč za každou akcii společnosti a že přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č.009/246/2006 ze dne 25.11.2006 ve znění znaleckého posudku č.010/247/2006 ze dne 13.12.2006 zpracovaných dle ust. §183m odst. 1 obchodního zákoníku znalcem Ing. Liborem Zimou, bytem Baarova 1377, Hradec Králové, PSČ 500 02. Valná hromada určuje, že protiplnění bude oprávněným osobám poskytnuto Československou obchodní bankou, a.s. bez zbytečného odkladu po předání účastnických cenných papírů společnosti podle § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku, nejpozději však do dvou m ěsíců od vzniku jejich práva na vyplacení protiplnění. Osobou oprávněnou k obdržení protiplnění bude vždy dosavadní akcionář, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V tomto případě bude protiplnění odpovídající hodnotě zastavených akcií poskytnuto zástavn ímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li dosavadní akcionář, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. do 16. 1. 2008 od 8. 2. 2007

Valná hromada společnosti rozhodla dne 18.8.2006 o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 6.000.000,- Kč upisováním nových akcií. Nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se upisování akcií nepřipouští. 2. Navrhovaný druh akcií: kmenové Navrhovaná podoba akcií: listinné Navrhovaná forma akcií: na majitele Navrhovaný počet akcií: 600 ks Jmenovitá hodnota nových akcií: 10.000,- Kč 3. Informace o přednostním právu k úpisu akcií akcionáři bude představenstvem oznámena uveřejněním v deníku Sport a Obchodním věstníku. Lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva akcionářů společnosti činí 14 dní a začne běžet dnem uvedeným v oz námení informace o přednostním právu. Místem pro upsání akcií bude sídlo společnosti. Každý akcionář může při využití svého přednostního práva podle §204a obchodního zákoníku na každou svoji akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč upsat tři nové akcie o jme novité hodnotě 10.000,- Kč. Upisování bude prováděno s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4. Charakteristika akcií upisovaných s využitím přednostního práva: Druh akcií: kmenové Podoba akcií: listinné Forma akcií: na majitele Počet akcií: 600 ks Jmenovitá hodnota nových akcií: 10.000,- Kč Výše emisního kursu: 10.000,- Kč 5. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány zájemcem, kterého vybere představenstvo společnosti ve výběrovém řízení. Výběrové řízení bude zahájeno jeho oznámením na vývěsce společnosti umístěné v jejím sídle bezprost ředně po zjištění, že nebyly upsány všechny akcie s využitím přednostního práva akcionářů s tím, že do výběrového řízení se bude moci přihlásit zájemce do 7 dnů od vyvěšení oznámení. Po skončení této lhůty představenstvo na svém zasedání vyhodnotí došlé n abídky, přičemž hlavním kritériem bude preferování zájemce, který nabídne upsání všech akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva. Poté se představenstvo usnese na výběru nejvhodnějšího zájemce. 6. Lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva činí 14 dní a začne běžet od písemného doručení oznámení o výběru zájemce představenstvem společnosti tomuto zájemci. Místem pro úpis akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti. Emisn í kurs takto upisovaných akci činí 10.000,- Kč. 7. Každý upisovatel je povinen splatit 50% emisního kursu jím upsaných akcií do 14 dní ode dne jejich úpisu. Zbývajících 50% emisního kursu musí být uhrazeno do 31.12.2006. Emisní kurs musí být splacen na účet ČSOB, a.s. - č.ú.: 210199572/0300. 8. Valná hromada schvaluje možnost započtení těchto peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu upisovaných akcií: Pohledávky pana Libora Zábranského, bytem Brno, Dvorského 37/18B: Půjčka Kč Doklad č. Smlouva 160 000,00 PPD z 29. 10. 2004 90 000,00 PPD 100 z 15. 12. 2004 55 000,00 PPD 17 z 21. 01. 2005 50 000,00 PPD 20 z 24. 01. 2005 250 000,00 BU 32/1 z 25. 01. 2005 100 000,00 PPD 56 z 25. 01. 2005 200 000,00 PPD 173 z 12. 04. 2005 50 000,00 PPD 43 z 02. 05. 2005 72 000,00 PPD44 z 02. 05. 2005 198 000,00 PPD 45 z 02. 05. 2005 3 000,00 PPD 46 z 09. 05. 2005 70 000,00 PPD 47 z 12. 05. 2005 6 000,00 PPD 48 z 23. 05. 2005 7 000,00 PPD 52 z 24. 05. 2005 140 000,00 PPD 50 z 26. 05. 2005 400 000,00 PPD 53 z 31. 05. 2005 35 000,00 PPD 54 z 24. 06. 2005 30 000,00 PPD 57 z 01. 07. 2005 80 000,00 BU 33/5 z 11. 07. 2005 46 000,00 PPD 58 z 21. 07. 2005 270 000,00 BÚ 33/7 z 26. 07. 2005 5 000,00 PPD 59 z 02. 08. 2005 6 200,00 PPD 61 z 05. 08. 2005 160 000,00 PPD 153 z 30. 08. 2005 300 000,00 PPD 152 z 30. 08. 2005 Celkem 2 783 200,00 Kč Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: do 14 dní od úpisu akcií uzavře společnost s upisovatelem smlouvu o započtení vzájemných pohledávek do maximální výše, v níž se tyto pohledávky střetnou. do 22. 11. 2006 od 25. 8. 2006

Kapitál

Základní kapitál

vklad 8 000 000 Kč

od 19. 8. 2008

Základní kapitál

vklad 8 000 000 Kč

do 19. 8. 2008 od 25. 1. 2008

Základní kapitál

vklad 8 000 000 Kč

do 25. 1. 2008 od 22. 11. 2006

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 22. 11. 2006 od 5. 9. 2002

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 5. 9. 2002 od 3. 9. 2002
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 800 od 3. 7. 2014
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 800 do 3. 7. 2014 od 22. 11. 2006
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 do 22. 11. 2006 od 3. 9. 2002

Dozorčí rada

7 fyzických osob

JUDr. Jaromír Leimberger

předseda

První vztah: 1. 7. 2020

vznik členství: 3. 5. 2020

vznik funkce: 19. 5. 2020

Kachlíkova 881/2, Brno, 635 00, Česká republika

Lenka Plšková

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2019

vznik členství: 15. 8. 2018

K Babě 609/9, Brno, 621 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Ladislav Býček

člen

První vztah: 24. 4. 2019

vznik členství: 4. 4. 2019

Letovická 1428/5, Brno, 621 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Přemysl Veselý

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 1. 2018

vznik členství: 16. 9. 2017

Havláskova 239/18, Brno, 621 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Jaroslav Medlík

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 1. 2018

vznik členství: 16. 9. 2017

Hlavní 387/33, Brno, 624 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Polický

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 1. 2018

vznik členství: 16. 9. 2017

Mečířova 2294/46, Brno, 612 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jan Smola

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 1. 2018

vznik členství: 16. 9. 2017

Štursova 1288/39f, Brno, 616 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Lenka Plšková

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 11. 2018 - Poslední vztah: 15. 5. 2019

vznik členství: 15. 8. 2018

K Babě 605/5, Brno, 621 00, Česká republika

JUDr. Jaromír Leimberger

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2015 - Poslední vztah: 1. 7. 2020

vznik členství: 3. 5. 2015

zánik členství: 3. 5. 2020

vznik funkce: 3. 5. 2015

zánik funkce: 3. 5. 2020

Kachlíkova 881/2, Brno, 635 00, Česká republika

Ing. Jiří Horálek

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2015 - Poslední vztah: 28. 9. 2016

vznik členství: 29. 4. 2015

zánik členství: 27. 7. 2016

Ludvíka Podéště 777/16, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Jiří Horálek

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2015 - Poslední vztah: 28. 9. 2016

vznik členství: 29. 4. 2015

zánik členství: 27. 7. 2016

Ludvíka Podéště 777/16, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Jan Smola

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 4. 2015 - Poslední vztah: 23. 1. 2018

vznik členství: 16. 9. 2012

zánik členství: 16. 9. 2017

Štursova 1288/39f, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Jan Smola

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 4. 2015 - Poslední vztah: 23. 1. 2018

vznik členství: 16. 9. 2012

zánik členství: 16. 9. 2017

Štursova 1288/39f, Brno, 616 00, Česká republika

Petr Polický

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2015 - Poslední vztah: 23. 1. 2018

vznik členství: 16. 9. 2012

zánik členství: 16. 9. 2017

Mečířova 2294/46, Brno, 612 00, Česká republika

Petr Polický

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2015 - Poslední vztah: 23. 1. 2018

vznik členství: 16. 9. 2012

zánik členství: 16. 9. 2017

Mečířova 2294/46, Brno, 612 00, Česká republika

Ing. Jan Smola

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2014 - Poslední vztah: 12. 4. 2015

vznik členství: 16. 9. 2012

Čajkovského 2423/14, Praha 3, 130 00, Česká republika

Pavel Slavík

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2014 - Poslední vztah: 22. 4. 2017

vznik členství: 16. 9. 2012

zánik členství: 28. 2. 2017

Malhostovice 126, 666 03, Česká republika

Pavel Slavík

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2014 - Poslední vztah: 22. 4. 2017

vznik členství: 16. 9. 2012

zánik členství: 28. 2. 2017

Malhostovice 126, 666 03, Česká republika

Petr Polický

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2014 - Poslední vztah: 18. 2. 2015

vznik členství: 16. 9. 2012

Vodova 2296/103, Brno, 612 00, Česká republika

Přemysl Veselý

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2014 - Poslední vztah: 23. 1. 2018

vznik členství: 16. 9. 2012

zánik členství: 16. 9. 2017

Havláskova 239/18, Brno, 621 00, Česká republika

Přemysl Veselý

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2014 - Poslední vztah: 23. 1. 2018

vznik členství: 16. 9. 2012

zánik členství: 16. 9. 2017

Havláskova 239/18, Brno, 621 00, Česká republika

Jaroslav Medlík

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2014 - Poslední vztah: 23. 1. 2018

vznik členství: 16. 9. 2012

zánik členství: 16. 9. 2017

Hlavní 387/33, Brno, 624 00, Česká republika

Jaroslav Medlík

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2014 - Poslední vztah: 23. 1. 2018

vznik členství: 16. 9. 2012

zánik členství: 16. 9. 2017

Hlavní 387/33, Brno, 624 00, Česká republika

Ing. Jiří Horálek

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2014 - Poslední vztah: 17. 7. 2015

vznik členství: 29. 4. 2010

zánik členství: 29. 4. 2015

Ludvíka Podéště 777/16, Brno, 602 00, Česká republika

JUDr. Jaromír Leimberger

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2014 - Poslední vztah: 17. 7. 2015

vznik členství: 3. 5. 2010

zánik členství: 3. 5. 2015

vznik funkce: 3. 5. 2010

Kachlíkova 881/2, Brno, 635 00, Česká republika

Václav Bartoněk

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2014 - Poslední vztah: 6. 11. 2018

vznik členství: 4. 4. 2014

zánik členství: 15. 8. 2018

Blatouchová 1083/3B, Brno, 618 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Václav Bartoněk

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2014 - Poslední vztah: 6. 11. 2018

vznik členství: 4. 4. 2014

zánik členství: 15. 8. 2018

Blatouchová 1083/3B, Brno, 618 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ladislav Býček

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2014 - Poslední vztah: 24. 4. 2019

vznik členství: 4. 4. 2014

zánik členství: 4. 4. 2019

Letovická 1428/5, Brno, 621 00, Česká republika

Václav Bartoněk

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 6. 2013 - Poslední vztah: 7. 6. 2014

vznik členství: 5. 1. 2009

zánik členství: 5. 1. 2014

Blatouchová 1083/3B, Brno, 618 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Jaroslav Medlík

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 12. 2012 - Poslední vztah: 10. 9. 2014

vznik členství: 16. 9. 2012

Hlavní 387/33, Brno, 624 00, Česká republika

Pavel Slavík

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 12. 2012 - Poslední vztah: 10. 9. 2014

vznik členství: 16. 9. 2012

Malhostovice 126, 666 03, Česká republika

Petr Polický

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 12. 2012 - Poslední vztah: 10. 9. 2014

vznik členství: 16. 9. 2012

Vodova 2296/103, Brno, 612 00, Česká republika

Přemysl Veselý

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 12. 2012 - Poslední vztah: 10. 9. 2014

vznik členství: 16. 9. 2012

Havláskova 239/18, Brno, 621 00, Česká republika

Ing. Jan Smola

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 12. 2012 - Poslední vztah: 10. 9. 2014

vznik členství: 16. 9. 2012

Čajkovského 2423/14, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Jiří Horálek

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 12. 2012 - Poslední vztah: 10. 9. 2014

vznik členství: 29. 4. 2010

Ludvíka Podéště 777/16, Brno, 602 00, Česká republika

Václav Harašta

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 11. 2010 - Poslední vztah: 7. 6. 2014

vznik členství: 1. 9. 2010

zánik členství: 4. 4. 2014

Oblá 403/35, Brno, 634 00, Česká republika

JUDr. Jaromír Leimberger

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 7. 2010 - Poslední vztah: 10. 9. 2014

vznik členství: 3. 5. 2010

vznik funkce: 3. 5. 2010

Kachlíkova 2, Brno, 635 00, Česká republika

Josef Zimovčák

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 7. 2010 - Poslední vztah: 12. 12. 2012

vznik členství: 3. 5. 2010

zánik členství: 16. 9. 2012

Na Hrázi 244, Veselí nad Moravou, 698 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Horálek

člen

První vztah: 22. 7. 2010 - Poslední vztah: 12. 12. 2012

vznik členství: 29. 4. 2010

Ludvíka Podéště 777/16, Brno, 602 00, Česká republika

Karel Dietrich-Nespěšný

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 5. 2009 - Poslední vztah: 12. 12. 2012

vznik členství: 5. 1. 2009

zánik členství: 16. 9. 2012

Unterhaching, Albert-Schweitzer-Str.8, 82008, Spolková republika Německo

Václav Bartoněk

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2009 - Poslední vztah: 14. 6. 2013

vznik členství: 5. 1. 2009

zánik členství: 5. 1. 2014

Blatouchová 1083/3B, Brno, 618 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Dr. Martin Dvořák

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2009 - Poslední vztah: 12. 12. 2012

vznik členství: 5. 1. 2009

zánik členství: 16. 9. 2012

Družstevní 368, Tábor, 390 02, Česká republika

Jiří Pecina

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2008 - Poslední vztah: 15. 11. 2010

vznik členství: 20. 11. 2007

zánik členství: 31. 8. 2010

Labská 23, Brno, 625 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Rubeš

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 11. 2006 - Poslední vztah: 16. 1. 2008

vznik členství: 18. 8. 2006

zánik členství: 30. 10. 2007

vznik funkce: 18. 8. 2006

zánik funkce: 30. 10. 2007

Pavlovská 12, Brno, Česká republika

Jaroslav Medlík

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 9. 2006 - Poslední vztah: 12. 12. 2012

vznik členství: 18. 8. 2006

zánik členství: 16. 9. 2012

Hlavní 33, Brno, 624 00, Česká republika

Ing. Jan Smola

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 9. 2006 - Poslední vztah: 12. 12. 2012

vznik členství: 18. 8. 2006

zánik členství: 16. 9. 2012

Jindřichova 18, Brno, 616 00, Česká republika

Mgr. Jan Mičán

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 9. 2006 - Poslední vztah: 22. 7. 2010

vznik členství: 18. 8. 2006

zánik členství: 28. 4. 2010

Sadová 1417, Předklášteří, 666 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

PhDr. Rostislav Nekuda

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2005 - Poslední vztah: 27. 9. 2006

vznik funkce: 2. 5. 2005

zánik funkce: 18. 8. 2006

Ulrychova 53, Brno, 624 00, Česká republika

JUDr. Jaromír Leimberger

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2005 - Poslední vztah: 22. 7. 2010

vznik členství: 2. 5. 2005

zánik členství: 2. 5. 2010

vznik funkce: 16. 5. 2005

zánik funkce: 2. 5. 2010

Kachlíkova 2, Brno, 635 00, Česká republika

Josef Zimovčák

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2005 - Poslední vztah: 22. 7. 2010

vznik funkce: 2. 5. 2005

zánik funkce: 2. 5. 2010

Na Hrázi 244, Veselí nad Moravou, 698 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Vladimír Ondráček

člen

První vztah: 3. 9. 2002 - Poslední vztah: 24. 9. 2005

vznik členství: 3. 9. 2002

vznik funkce: 3. 9. 2002

zánik funkce: 2. 5. 2005

Ocmanice 17, 675 71, Česká republika

Jiří Sedláček

člen

První vztah: 3. 9. 2002 - Poslední vztah: 24. 9. 2005

vznik členství: 3. 9. 2002

vznik funkce: 3. 9. 2002

zánik funkce: 2. 5. 2005

Sýpka 32, Brno, 613 00, Česká republika

Antonín Macek

předseda

První vztah: 3. 9. 2002 - Poslední vztah: 12. 3. 2005

vznik členství: 3. 9. 2002

zánik členství: 21. 10. 2004

vznik funkce: 3. 9. 2002

zánik funkce: 21. 10. 2004

Soběšická 124, Brno, 638 00, Česká republika

Statutární orgán

5 fyzických osob

Libor Zábranský

místopředseda

První vztah: 1. 7. 2020

vznik členství: 3. 5. 2020

vznik funkce: 19. 5. 2020

Dvorského 37/18B, Brno, 639 00, Česká republika

Dalších 26 vztahů k této osobě

Egbert F. Zündorf

předseda

První vztah: 1. 7. 2020

vznik členství: 3. 5. 2020

vznik funkce: 19. 5. 2020

Svinošice 120, 679 22, Česká republika

Bc. Roman Onderka

člen

První vztah: 1. 7. 2020

vznik členství: 30. 4. 2020

Antonínská 565/20, Brno, 602 00, Česká republika

Mgr. Lubomír Strnad

člen představenstva

První vztah: 6. 11. 2018

vznik členství: 16. 9. 2017

Obřanská 289/165, Brno, 614 00, Česká republika

Bc. Aleš Jakubec

člen představenstva

První vztah: 6. 11. 2018

vznik členství: 16. 9. 2017

Holásecká 283/32, Brno, 620 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Bc. Roman Onderka MBA

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 2015 - Poslední vztah: 1. 7. 2020

vznik členství: 27. 4. 2015

zánik členství: 27. 4. 2020

Antonínská 565/20, Brno, 602 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  SAKO Brno, a.s.

  Jedovnická 4247/2, Brno Židenice (Brno-Židenice), 628 00

Libor Zábranský

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2015 - Poslední vztah: 1. 7. 2020

vznik členství: 3. 5. 2015

zánik členství: 3. 5. 2020

vznik funkce: 3. 5. 2015

zánik funkce: 3. 5. 2020

Dvorského 37/18B, Brno, 639 00, Česká republika

Egbert F. Zündorf

předseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2015 - Poslední vztah: 1. 7. 2020

vznik členství: 3. 5. 2015

zánik členství: 3. 5. 2020

vznik funkce: 3. 5. 2015

zánik funkce: 3. 5. 2020

Svinošice 120, 679 22, Česká republika

Bc. Aleš Jakubec

člen představenstva

První vztah: 10. 9. 2014 - Poslední vztah: 6. 11. 2018

vznik členství: 16. 9. 2012

zánik členství: 16. 9. 2017

Holásecká 283/32, Brno, 620 00, Česká republika

Egbert F. Zündorf

předseda představenstva

První vztah: 10. 9. 2014 - Poslední vztah: 17. 7. 2015

vznik členství: 3. 5. 2010

zánik členství: 3. 5. 2015

vznik funkce: 3. 5. 2010

zánik funkce: 3. 5. 2015

V ČR bytem Svinošice 120, 679 22 Svinošice do 17. 7. 2015 od 10. 9. 2014

Locher Weg 116, Langenfeld-Reusrath, Spolková republika Německo

Další vztah k této osobě

 • předseda představenstva

  BRNO INN, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Mgr. Lubomír Strnad

člen představenstva

První vztah: 10. 9. 2014 - Poslední vztah: 6. 11. 2018

vznik členství: 16. 9. 2012

zánik členství: 16. 9. 2017

Obřanská 289/165, Brno, 614 00, Česká republika

Mgr. Lubomír Strnad

člen představenstva

První vztah: 10. 9. 2014 - Poslední vztah: 6. 11. 2018

vznik členství: 16. 9. 2012

zánik členství: 16. 9. 2017

Obřanská 289/165, Brno, 614 00, Česká republika

Bc. Aleš Jakubec

člen představenstva

První vztah: 10. 9. 2014 - Poslední vztah: 6. 11. 2018

vznik členství: 16. 9. 2012

zánik členství: 16. 9. 2017

Holásecká 283/32, Brno, 620 00, Česká republika

Bc. Roman Onderka MBA

člen představenstva

První vztah: 8. 10. 2013 - Poslední vztah: 17. 7. 2015

vznik členství: 27. 4. 2010

zánik členství: 27. 4. 2015

Antonínská 565/20, Brno, 602 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  SAKO Brno, a.s.

  Jedovnická 4247/2, Brno Židenice (Brno-Židenice), 628 00

Libor Zábranský

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 8. 2013 - Poslední vztah: 17. 7. 2015

vznik členství: 3. 5. 2010

zánik členství: 3. 5. 2015

vznik funkce: 3. 5. 2010

zánik funkce: 3. 5. 2015

Dvorského 37/18B, Brno, 639 00, Česká republika

Bc. Roman Onderka MBA

člen představenstva

První vztah: 12. 12. 2012 - Poslední vztah: 8. 10. 2013

vznik členství: 27. 4. 2010

Antonínská 565/20, Brno, 602 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  SAKO Brno, a.s.

  Jedovnická 4247/2, Brno Židenice (Brno-Židenice), 628 00

Mgr. Lubomír Strnad

člen představenstva

První vztah: 12. 12. 2012 - Poslední vztah: 10. 9. 2014

vznik členství: 16. 9. 2012

Obřanská 289/165, Brno, 614 00, Česká republika

Bc. Aleš Jakubec

člen představenstva

První vztah: 12. 12. 2012 - Poslední vztah: 10. 9. 2014

vznik členství: 16. 9. 2012

Holásecká 283/32, Brno, 620 00, Česká republika

Egbert F. Zündorf

předseda představenstva

První vztah: 12. 12. 2012 - Poslední vztah: 10. 9. 2014

vznik členství: 3. 5. 2010

vznik funkce: 3. 5. 2010

V ČR bytem Svinošice 120, 679 22 Svinošice do 10. 9. 2014 od 12. 12. 2012

Locher Weg 116, Langenfeld-Reusrath, Spolková republika Německo

Libor Zábranský

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 7. 2010 - Poslední vztah: 1. 8. 2013

vznik členství: 3. 5. 2010

vznik funkce: 3. 5. 2010

Dvorského 37/18B, Brno, 639 00, Česká republika

Egbert F. Zündorf

předseda představenstva

První vztah: 22. 7. 2010 - Poslední vztah: 12. 12. 2012

vznik členství: 3. 5. 2010

vznik funkce: 3. 5. 2010

V ČR bytem Hlinky 28a, Brno, PSČ: 603 00. do 12. 12. 2012 od 22. 7. 2010

Locher Weg 116, Langenfeld-Reusrath, Spolková republika Německo

Bc. Roman Onderka MBA

člen

První vztah: 22. 7. 2010 - Poslední vztah: 12. 12. 2012

vznik členství: 27. 4. 2010

Antonínská 565/20, Brno, 602 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  SAKO Brno, a.s.

  Jedovnická 4247/2, Brno Židenice (Brno-Židenice), 628 00

Jaroslav Vlasák

člen představenstva

První vztah: 18. 6. 2009 - Poslední vztah: 22. 7. 2010

vznik členství: 25. 5. 2009

zánik členství: 27. 4. 2010

Pražská 3647/140, Znojmo, 669 02, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Libor Zábranský

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 6. 2008 - Poslední vztah: 22. 7. 2010

vznik členství: 2. 5. 2005

zánik členství: 2. 5. 2010

vznik funkce: 31. 3. 2008

zánik funkce: 2. 5. 2010

Dvorského 37/18B, Brno, 639 00, Česká republika

Aleš Jakubec

člen představenstva

První vztah: 16. 1. 2008 - Poslední vztah: 12. 12. 2012

vznik členství: 20. 11. 2007

zánik členství: 16. 9. 2012

Klobásova 34, Brno, 625 00, Česká republika

Jiří Hamza

člen představenstva

První vztah: 22. 11. 2006 - Poslední vztah: 2. 2. 2009

vznik členství: 18. 8. 2006

zánik členství: 19. 12. 2008

vznik funkce: 18. 8. 2006

zánik funkce: 19. 12. 2008

Na Vyhlídce 246, Křenovice, 683 52, Česká republika

Lubomír Strnad

člen představenstva

První vztah: 22. 11. 2006 - Poslední vztah: 12. 12. 2012

vznik členství: 18. 8. 2006

zánik členství: 16. 9. 2012

vznik funkce: 18. 8. 2006

zánik funkce: 16. 9. 2012

Velkopavlovická 4, Brno, 629 00, Česká republika

Ing. Stanislav Juránek

člen představenstva

První vztah: 24. 9. 2005 - Poslední vztah: 16. 1. 2008

vznik funkce: 2. 5. 2005

zánik funkce: 30. 10. 2007

Bělohorská 95, Brno, 636 00, Česká republika

Libor Zábranský

člen představenstva

První vztah: 24. 9. 2005 - Poslední vztah: 9. 6. 2008

vznik funkce: 2. 5. 2005

Dvorského 37/18B, Brno, 639 00, Česká republika

Egbert Zündorf

předseda představenstva

První vztah: 24. 9. 2005 - Poslední vztah: 22. 7. 2010

vznik členství: 2. 5. 2005

zánik členství: 2. 5. 2010

vznik funkce: 16. 5. 2005

zánik funkce: 2. 5. 2010

V ČR bytem Hlinky 28a, Brno, PSČ: 603 00. do 22. 7. 2010 od 24. 9. 2005

Langenfeld-Reusrath, Locher Weg 116, Spolková republika Německo

Radek Jalový

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 2004 - Poslední vztah: 24. 9. 2005

zánik funkce: 2. 5. 2005

Vedrovice 301, 671 75, Česká republika

Pavel Kocour

předseda představenstva

První vztah: 1. 10. 2004 - Poslední vztah: 12. 3. 2005

vznik členství: 23. 7. 2004

zánik členství: 21. 10. 2004

vznik funkce: 23. 7. 2004

zánik funkce: 21. 10. 2004

Dubová 5, Brno, 637 00, Česká republika

Petr Cech

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 2004 - Poslední vztah: 12. 3. 2005

vznik členství: 23. 7. 2004

zánik členství: 21. 10. 2004

vznik funkce: 23. 7. 2004

zánik funkce: 21. 10. 2004

Ořešínská 5, Brno, 621 00, Česká republika

Petr Bílek

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2002 - Poslední vztah: 1. 10. 2004

vznik členství: 3. 9. 2002

zánik členství: 23. 7. 2004

vznik funkce: 3. 9. 2002

zánik funkce: 23. 7. 2004

Durďákova 8, Brno, 613 00, Česká republika

Karel Jarůšek

předseda představenstva

První vztah: 3. 9. 2002 - Poslední vztah: 1. 10. 2004

vznik členství: 3. 9. 2002

zánik členství: 23. 7. 2004

vznik funkce: 3. 9. 2002

zánik funkce: 23. 7. 2004

Bystřinova 8, Brno, 612 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Fukan

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2002 - Poslední vztah: 1. 10. 2004

vznik členství: 3. 9. 2002

zánik členství: 23. 7. 2004

vznik funkce: 3. 9. 2002

zánik funkce: 23. 7. 2004

Křiby 321, Tetčice, 664 17, Česká republika

Petr Bílek

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2002 - Poslední vztah: 5. 9. 2002

vznik členství: 3. 9. 2002

vznik funkce: 3. 9. 2002

Durďákova 8, Brno, 613 00, Česká republika

Společnost zastupuje navenek samostatně předseda představenstva a nebo místopředseda představenstva nebo společně vždy dva (2) členové představenstva, z nichž jeden je vždy předsedou či místopředsedou představenstva.

od 3. 7. 2014

Způsob jednání: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti členové představenstva. Pokud právní úkon vyžaduje písemnou formu, podepisuje jej samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

do 3. 7. 2014 od 25. 1. 2008

Způsob jednání: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti členové představenstva. Pokud právní úkon vyžaduje písemnou formu, podepisuje jej samostatně některý z členů představenstva.

do 25. 1. 2008 od 3. 9. 2002

Další vztahy firmy KOMETA GROUP,a.s.

1 fyzická osoba

Libor Zábranský

První vztah: 1. 8. 2013

Dvorského 37/18B, Brno, 639 00, Česká republika

Dalších 26 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Libor Zábranský

První vztah: 16. 1. 2008 - Poslední vztah: 1. 8. 2013

Dvorského 37/18B, Brno, 639 00, Česká republika

Akcionáři

LIBOR ZÁBRANSKÝ

Dvorského 37/18b, Česká republika, Brno, 639 00

od 1. 8. 2013

Libor Zábranský

Dvorského, Česká republika, Brno, 639 00

do 1. 8. 2013 od 16. 1. 2008

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 3. 9. 2002

Živnosti

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 27. 5. 2014
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 3. 1. 2011
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 3. 9. 2002

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).