Hlavní navigace

Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.

Firma Lužická nemocnice a poliklinika, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 635, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 23 865 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

61538990

Sídlo:

Jiráskova 1378/4, Rumburk Rumburk 1, 408 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

7. 11. 1994

DIČ:

CZ61538990

Aktuální kontaktní údaje Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

86100 Ústavní zdravotní péče
86909 Ostatní činnosti související se zdravotní péčí j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 635, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. od 21. 9. 2007

Obchodní firma

1. Zdravotní Rumburk, a.s. do 21. 9. 2007 od 1. 11. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 1. 11. 1994

adresa

Jiráskova 1378/4
Rumburk 40801 od 20. 10. 2016

adresa

Jiráskova 4
Rumburk 40801 do 18. 5. 2002 od 26. 8. 1998

adresa

Jiráskova 4
Rumburk 40809 do 26. 8. 1998 od 1. 11. 1994

Předmět podnikání

poskytování lůžkové péče od 12. 12. 2009

poskytování ambulantní diagnostické, léčebně preventivní a poradenské péče od 12. 12. 2009

poskytování ambulantní diagnostické, léčebně preventivní a poradenské péče od 12. 12. 2009

poskytování zdravotní péče poradenské, ošetřovatelské, diagnostické, preventivní, rehabilitační, lázeňské, léčebné a lékárenské od 12. 12. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 8. 3. 2021 od 12. 12. 2009

poskytování zdravotní, ambulantní a sociální péče do 12. 12. 2009 od 18. 5. 2002

velkoobchod do 12. 12. 2009 od 18. 5. 2002

specializovaný maloobchod do 12. 12. 2009 od 18. 5. 2002

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 12. 12. 2009 od 18. 5. 2002

zprostředkování obchodu do 12. 12. 2009 od 18. 5. 2002

zprostředkování služeb do 12. 12. 2009 od 18. 5. 2002

reklamní činnost a marketing do 12. 12. 2009 od 18. 5. 2002

správa a údržba nemovitostí do 12. 12. 2009 od 18. 5. 2002

realitní činnost do 12. 12. 2009 od 18. 5. 2002

poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software do 12. 12. 2009 od 18. 5. 2002

nestátní zdravotní služby do 12. 12. 2009 od 7. 12. 1998

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 18. 5. 2002 od 26. 8. 1998

činnost organizačních a ekonomických poradců do 18. 5. 2002 od 26. 8. 1998

opravy motorových vozidel do 18. 5. 2002 od 26. 8. 1998

praní prádla do 18. 5. 2002 od 26. 8. 1998

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, propagace, reklamy, informací a služeb v režimu živnosti volné do 18. 5. 2002 od 26. 8. 1998

hostinská činnost do 8. 3. 2021 od 26. 8. 1998

poskytování zdravotní péče ambulantní a ústavní, včetně poskytování prostředků zdravotnické techniky a dopravní zdravotnické služby sloužící k přepravě nemocných od 1. 11. 1994

Ostatní skutečnosti

Ostatní skutečnosti: Smlouvou o koupi části závodu, uzavřenou dne 23. června 2017, prodávající, společnost Lužická nemocnice a poliklinika, a.s., Jiráskova 1378/4, Rumburk 1, 408 01 Rumburk, identifikační číslo 615 38 990, prodala kupujícímu, společnosti JOCORP s.r.o. se sídlem Březinova 730/1, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov, identifikační číslo : 038 69 628, vymezenou část obchodního závodu prodávajícího, která je Smlouvou úplatně převáděna na kupujícího, specifikována jako provoz nestátního zdravotnickéh o zařízení , které poskytuje zdravotní služby pacientům na adrese Dvořákova 907/10, 407 53 Jiříkov, a to na základě smluv s příslušnými zdravotními pojišťovnami. od 16. 2. 2018

Valná hromada společnosti Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. přijala dne 22.12.2017 toto usnesení o přechodu všech ostatních akcií společnosti Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. na hlavního akcionáře: Vzhledem k tomu, že: (A) Město Rumburk, se sídlem tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, IČ: 002 61 602 (dále jen Hlavní akcionář), je hlavním akcionářem společnosti Lužická nemocnice a poliklinika, a.s., IČ: 615 38 990, se sídlem Jiráskova 1378/4, Rumburk 1, 408 01 Rumburk, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 635 (dále jen Společnost) ve smyslu § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (dále jen ZOK), (B) Společnosti byla v souladu s § 375 ZOK doručena žádost Hlavního akcionáře o svolání valné hromady, která má rozhodnout o přechodu zbývající akcie Společnosti na Hlavního akcionáře, (C) Společnosti byl předložen znalecký posudek vypracovaný znaleckým ústavem PRAGUE ACCOUNTING SERVICES s.r.o., IČO: 250 94 921, se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 18600, pod číslem znaleckého posudku č. A 197/2017, s datem ocenění ke dni 30 . 9. 2017, čímž byla splněna podmínka stanovená v § 376 odst. 1 ZOK, (D) pověřenou osobou ve smyslu § 378 ZOK bude dle sdělení Hlavního akcionáře banka (dále jen Pověřená osoba), která je držitelem bankovní licence vydané Českou národní bankou, a (E) před přijetím tohoto usnesení bylo představenstvu Společnosti prokázáno složení částky ve výši potřebné pro výplatu protiplnění u Pověřené osoby, valná hromada tímto v souladu s § 375 a násl. ZOK: 1. konstatuje, že hlavním akcionářem Společnosti je v souladu s § 375 ZOK Hlavní akcionář, tj. Město Rumburk, se sídlem tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, IČ: 002 61 602, které je vlastníkem těchto akcií vydaných Společností: (i) 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 22.260.000,- Kč (slovy: dvacet dva milionů dvě stě šedesát tisíc korun českých) v listinné podobě, se kterou je spojeno celkem 22.260 (slovy: dvacet dva tisíc dvě stě šedes át) hlasů na valné hromadě Společnosti; (ii) 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.590.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set devadesát tisíc korun českých) v listinné podobě, se kterou je spojeno celkem 1.590 (slovy: jeden tisíc pět set devadesát) hlas ů na valné hromadě Společnosti; (iii) 14 ks (slovy: čtrnáct kusů) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) v listinné podobě, s každou z nichž je spojen celkem 1 (slovy: jeden) hlas na valné hromadě Společnosti, tj. celkem 14 (slovy: čtrnáct) hlasů na valné hromadě Společnosti; Hlavní akcionář je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 23.864.000,- Kč (slovy: dvacet tři milionů osm set šedesát čtyři tisíce korun českých), což představuje podíl cca 99,996 % (slovy: devadesát devět celých a devět set de vadesát šest tisícin procent) na základním kapitálu Společnosti a hlasovacích právech. Hlavní akcionář je tedy akcionářem oprávněným uplatňovat právo požadovat přechod ostatních akcií vydaných Společností na něj jako na hlavního akcionáře dle § 375 a násl. ZOK. 2. rozhoduje o nuceném přechodu vlastnického práva ke zbývající akcii Společnosti, tj. kmenové akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) v listinné podobě, ve vlastnictví akcionáře Společnosti odlišného od Hlavního a kcionáře, na Hlavního akcionáře, tj. na město Rumburk, se sídlem tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, IČ: 002 61 602. Vlastnické právo k akcii Společnosti zbývajícího akcionáře odlišného od Hlavního akcionáře přejde na Hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 385 ZOK uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení o přechodu akcií Společnosti na Hlavního akcionáře do obchodního rejstříku (dále jen Den přechodu akcie). 3. určuje, že Hlavní akcionář poskytne zbývajícímu akcionáři Společnosti protiplnění ve výši 1.290,- Kč (slovy: jeden tisíc dvě stě devadesát korun českých) za kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) v lis tinné podobě vydanou Společností. Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s § 376 ZOK doložena znaleckým posudkem vypracovaným znaleckým ústavem PRAGUE ACCOUNTING SERVICES s.r.o., IČO: 250 94 921, se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 18600, pod číslem znaleckého posudku č. A 197/2017, s datem ocenění ke dni 30. 9. 2017. Znalec za účelem určení hodnoty přiměřeného protiplnění pro realizaci práva Hlavního akcionáře stanovil výši protiplnění nepřímo prostřednictvím ocenění akcií Společnosti, jejichž hodnota byla stanovena na základě ocenění závodu Společnosti s použitím lik vidační metody. Hodnota akcie, resp. příslušná výše přiměřeného protiplnění, byla ve znaleckém posudku a dle praxe obvyklé při procesu nuceného přechodu účastnických cenných papírů stanovena jako reálná hodnota. Na základě podkladů, předpokladů, omezení, vlastních analýz a metodických postupů ocenění uvedených ve znaleckém posudku znalec uzavřel, že výše přiměřeného protiplnění v penězích pro účely využití práva přechodu akcie na Hlavního akcionáře za jednu kmeno vou akcii Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) v listinné podobě, kterou vlastní minoritní akcionář Společnosti, k datu ocenění tj. k 30. 9. 2017 činí po zaokrouhlení 1.290,- Kč (slovy: jeden tisíc dvě st ě devadesát korun českých). Protiplnění dle předchozího odstavce bude ve smyslu § 388 odst. 1 ZOK zvýšeno o úroky ve výši obvyklých úroků podle § 1802 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ode Dne přechodu akcií. 4. určuje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění, spolu s odpovídajícím úrokem, na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, a to nejpozději do 30 dnů ode Dne přechodu akcií na Hlavního akcionáře osobě zapsané v seznamu akcionářů Společnosti ke Dni př echodu akcií na Hlavního akcionáře. Okamžik přechodu akcie na Hlavního akcionáře a případné další podrobnosti výplaty protiplnění budou zveřejněny na internetových stránkách Společnosti. do 29. 1. 2018 od 22. 12. 2017

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 4. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 3. 4. 2015 od 4. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 5 do 3. 4. 2015 od 4. 8. 2014

Valná hromada společnosti Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. dne 30. června 2014 rozhodla, že: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 1.591.000,- Kč upsáním nových akcií o 22.274.000,- Kč na 23.865.000,- Kč s tím, že upisování nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, b) na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 1 kus kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 22.260.000,- Kč v listinné podobě a 14 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč v listinné podobě, c) nové akcie nebudou veřejně obchodovatelné, d) emisní kurs každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě, e) každý akcionář Společnosti má přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, f) každý akcionář Společnosti má přednostní právo na upsání i těch akcií, které neupsal jiný akcionář Společnosti, g) údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií jsou: 1) místem pro vykonání upsání nových akcií je sídlo společnosti, na adrese Rumburk, Jiráskova 1378/4, PSČ 408 01, 2) lhůta pro vykonání upsání nových akcií je do 15 dní ode dne doručení písemné informace představenstva společnosti o přednostním právu dosavadním akcionářům společnosti, kdy po provedení zápisu rozhodnutí valné hromady o tomto zvýšení základního kapitál u společnosti do obchodního rejstříku zveřejní a oznámí zmíněnou informaci představenstvo společnosti, bez zbytečného odkladu způsobem určeným Zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti, pro svolání valné hromady, 3) na 1 kus dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč lze upsat 14 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, a na 1 kus dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 1.590.000,- Kč lze upsat 1 kus nové akcie o jmenovité hodnotě 22.260.000,- Kč, 4) akcie upisované s možností využití přednostního práva jsou 1 kus kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 22.260.000,- Kč v listinné podobě a 14 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč v listinné podobě, 5) upisovat lze pouze celé akcie, 6) emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě. h) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou upsány dohodou akcionářů dle § 491 Zákona o obchodních korporacích, budou nabídnuty pouze Městu Rumburk, IČ 002 61 602, se sídlem Rumburk, Třída 9. května 1366/48, PSČ 408 01, i) žádné akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky, j) upisovatel splatí emisní kurs nových akcií na účet č. 78-5129640247/0100 vedený u Komerční banky, a.s., a to nejpozději do 1 roku od dne účinnosti zvýšení základního kapitálu. do 20. 7. 2015 od 4. 8. 2014

Usnesení z mimořádné valné hromady ze dne 27.7.1998, podle něhož - základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 541.000,- Kč (slovypětsetčtyřicetjedentisíckorunčeských), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad tuto výši, - na zvýšení základního jmění bude upsána jedna kmenová akcie na jméno o jmenovité hodnotě 541.000,- Kč, které bude mít listinou podobu - nová akcie bude upsána bez přednostního práva na její upisování, neboť bude nabídnuta určitému zájemci, kterým je Město Rumburk, - nová akcie bude upsána v sídle společnosti Jiráskova 4, Rumburk. Pro její upsání se stanoví lhůta 20 dnů počínaje doručením usnesení rejstříkového soudu o povolení zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurs této nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě, - upisovatel nové akcie je povinen splatit minimálně 30% emisního kursu akcie do jednoho týdne ode dne upsání akcie a zbývající část emisního kursu do 4 týdnů na účet společnosti u Komerční banky pobočky Rumburk. do 3. 3. 1999 od 26. 8. 1998

Mimořádná valná hromada ze dne 29.7.1998 schválila nové znění Stanov společnosti. do 6. 12. 1999 od 26. 8. 1998

Kapitál

Základní kapitál

vklad 23 865 000 Kč

od 26. 6. 2015

Základní kapitál

vklad 23 865 000 Kč

do 26. 6. 2015 od 15. 1. 2015

Základní kapitál

vklad 23 865 000 Kč

do 15. 1. 2015 od 14. 11. 2014

Základní kapitál

vklad 1 591 000 Kč

do 14. 11. 2014 od 3. 3. 1999

Základní kapitál

vklad 1 050 000 Kč

do 3. 3. 1999 od 26. 8. 1998

Základní kapitál

vklad 1 050 000 Kč

do 26. 8. 1998 od 1. 11. 1994
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 15 od 14. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 22 260 000 Kč, počet: 1 od 14. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 590 000 Kč, počet: 1 od 4. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 do 14. 11. 2014 od 4. 8. 2014
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 525 do 4. 8. 2014 od 18. 5. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 525 do 4. 8. 2014 od 18. 5. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 541 000 Kč, počet: 1 do 4. 8. 2014 od 18. 5. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 541 000 Kč, počet: 1 do 18. 5. 2002 od 3. 3. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 525 do 18. 5. 2002 od 1. 11. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 525 do 18. 5. 2002 od 1. 11. 1994

Dozorčí rada

4 fyzické osoby

Ing. Radek Andrš

Předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 6. 2019

vznik členství: 1. 3. 2019

vznik funkce: 14. 3. 2019

Nová 1050/34, Rumburk, 408 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Andrea Prchalová

Člen dozorčí rady

První vztah: 23. 11. 2017

vznik členství: 13. 9. 2017

Na poustce 311/22, Rumburk, 408 01, Česká republika

Ing. Ladislav Růžička

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2015

vznik členství: 13. 3. 2015

vznik funkce: 13. 3. 2015

Matušova 37/3, Rumburk, 408 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Bronislava Nedvědová

Člen dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2015

vznik členství: 13. 3. 2015

Polní 726/6, Rumburk, 408 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Bc. Pavel Vít

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 6. 2019 - Poslední vztah: 26. 9. 2019

vznik členství: 1. 3. 2019

zánik členství: 31. 7. 2019

Strážný vrch 1472/2, Rumburk, 408 01, Česká republika

MUDr. Vladimír Kolařík

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2017 - Poslední vztah: 30. 10. 2018

vznik členství: 13. 3. 2015

zánik členství: 17. 9. 2018

Nová 1369/12, Rumburk, 408 01, Česká republika

Ing. Dagmar Mertlová

Předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2015 - Poslední vztah: 19. 6. 2019

vznik členství: 13. 3. 2015

zánik členství: 28. 2. 2019

vznik funkce: 13. 3. 2015

zánik funkce: 28. 2. 2019

Školní 707/27, Rumburk, 408 01, Česká republika

MUDr. Vladimír Kolařík

Člen dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2015 - Poslední vztah: 1. 11. 2017

vznik členství: 13. 3. 2015

Na poustce 346/17, Rumburk, 408 01, Česká republika

Ivana Zimová

Člen dozorčí rady

První vztah: 23. 1. 2013 - Poslední vztah: 23. 11. 2017

vznik členství: 12. 9. 2012

zánik členství: 12. 9. 2017

Nemocniční 1064/30, Krásná Lípa, 407 46, Česká republika

Václav Staněk

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2012 - Poslední vztah: 3. 4. 2015

vznik členství: 30. 6. 2012

zánik členství: 13. 3. 2015

Nádražní 1247/8, Rumburk, 408 01, Česká republika

Jan Pospíšil

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2012 - Poslední vztah: 3. 4. 2015

vznik členství: 25. 5. 2012

zánik členství: 13. 3. 2015

vznik funkce: 4. 6. 2012

zánik funkce: 13. 3. 2015

Sukova 261/12b, Rumburk, 408 01, Česká republika

Bc. Jan Sembdner

Předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2012 - Poslední vztah: 3. 4. 2015

vznik členství: 30. 6. 2012

zánik členství: 13. 3. 2015

vznik funkce: 2. 7. 2012

zánik funkce: 13. 3. 2015

Větrná 353/10, Rumburk, 408 01, Česká republika

Radek Engl

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2010 - Poslední vztah: 3. 4. 2015

vznik členství: 4. 6. 2010

zánik členství: 13. 3. 2015

Karoliny Světlé 222/18, Rumburk, 408 01, Česká republika

Mgr. Ladislav Pokorný

Předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 1. 2010 - Poslední vztah: 26. 9. 2012

vznik členství: 26. 6. 2009

zánik členství: 25. 5. 2012

vznik funkce: 26. 6. 2009

zánik funkce: 25. 5. 2012

Poštovní 272/1, Rumburk, 408 01, Česká republika

Radek Engl

Člen dozorčí rady

První vztah: 12. 12. 2009 - Poslední vztah: 14. 7. 2010

vznik členství: 21. 9. 2009

zánik členství: 4. 6. 2010

K. Světlé 222/18, Rumburk, 408 01, Česká republika

Mgr. Ladislav Pokorný

Předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 12. 2009 - Poslední vztah: 27. 1. 2010

vznik členství: 10. 6. 2009

zánik členství: 26. 6. 2009

vznik funkce: 10. 6. 2009

zánik funkce: 26. 6. 2009

Poštovní 272/1, Rumburk, 408 01, Česká republika

MUDr. Richard Bína

Člen dozorčí rady

První vztah: 12. 12. 2009 - Poslední vztah: 4. 8. 2014

vznik členství: 15. 12. 2008

zánik členství: 15. 12. 2013

Kmochova 941/2, Liberec XIV., 460 14, Česká republika

Ing. Jaroslav Sykáček

Předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 3. 2009 - Poslední vztah: 25. 3. 2009

vznik členství: 30. 1. 2008

zánik členství: 20. 6. 2008

vznik funkce: 30. 1. 2008

zánik funkce: 20. 6. 2008

Luční 1040/13, Rumburk, 408 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Bc. Jan Sembdner

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 18. 12. 2007 - Poslední vztah: 26. 9. 2012

vznik členství: 29. 6. 2007

vznik funkce: 29. 6. 2007

zánik funkce: 4. 6. 2012

Polní 732/18, Rumburk, 408 01, Česká republika

Václav Staněk

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 12. 2007 - Poslední vztah: 26. 9. 2012

vznik členství: 29. 6. 2007

zánik členství: 30. 6. 2012

Nádražní 1247/8, Rumburk, 408 01, Česká republika

Milan Ledvina

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 12. 2007 - Poslední vztah: 12. 12. 2009

vznik členství: 28. 11. 2003

zánik členství: 15. 12. 2008

Máchova 1202/12, Rumburk, 408 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Sykáček

Předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 12. 2007 - Poslední vztah: 25. 3. 2009

vznik členství: 11. 12. 2002

zánik členství: 30. 1. 2008

vznik funkce: 29. 6. 2004

zánik funkce: 30. 1. 2008

Luční 1040/13, Rumburk, 408 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ivana Zimová

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 12. 2007 - Poslední vztah: 23. 1. 2013

vznik členství: 25. 6. 2007

zánik členství: 12. 9. 2012

Nemocniční 30, Krásná Lípa, 407 46, Česká republika

JUDr. Miroslav Majzlík

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2004 - Poslední vztah: 18. 12. 2007

vznik členství: 23. 6. 2004

zánik členství: 29. 11. 2006

Palackého 2596, Varnsdorf, 404 47, Česká republika

Radek Engl

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2004 - Poslední vztah: 12. 12. 2009

vznik členství: 23. 6. 2004

zánik členství: 21. 9. 2009

K. Světlé 222/18, Rumburk, 408 01, Česká republika

Ing. Pavel Lampa

Člen dozorčí rady

První vztah: 8. 11. 2003 - Poslední vztah: 25. 11. 2004

vznik členství: 4. 12. 2001

zánik členství: 23. 6. 2004

Střední 437, Dolní Poustevna, 407 82, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jaroslav Sykáček

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2003 - Poslední vztah: 18. 12. 2007

vznik členství: 11. 12. 2002

Luční 1040/13, Rumburk, 408 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ivana Zimová

Člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2002 - Poslední vztah: 18. 12. 2007

vznik členství: 17. 5. 2002

zánik členství: 25. 6. 2007

Nemocniční 30, Krásná Lípa, 407 46, Česká republika

Karel Schäfer

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2002 - Poslední vztah: 14. 8. 2003

vznik členství: 4. 12. 2001

zánik členství: 11. 12. 2002

Krásnolipská 58a, Rumburk, 408 01, Česká republika

Darek Šváb

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2002 - Poslední vztah: 25. 11. 2004

vznik členství: 4. 12. 2001

zánik členství: 23. 6. 2004

Polní 732/18, Rumburk, 408 01, Česká republika

Ing. Pavel Lampa

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2002 - Poslední vztah: 8. 11. 2003

vznik členství: 4. 12. 2001

Tyršova 349, Dolní Poustevna, 407 82, Česká republika

Ing. Miroslav Jemelka

Člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2001 - Poslední vztah: 18. 5. 2002

vznik členství: 23. 8. 2000

zánik členství: 4. 12. 2001

Nádražní 420, Dolní Poustevna, Česká republika

Jan Sembdner

Člen dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 2000 - Poslední vztah: 18. 12. 2007

vznik členství: 4. 12. 2001

zánik členství: 29. 6. 2007

Polní 732/18, Rumburk, 408 01, Česká republika

Jan Rein

Člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 1999 - Poslední vztah: 3. 2. 2000

SNP 140/25, Rumburk, 408 01, Česká republika

MUDr. Petr Vondráček

Člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 1999 - Poslední vztah: 12. 6. 2001

zánik členství: 23. 8. 2000

Karoliny Světlé 219/22, Rumburk, 408 01, Česká republika

Milan Ledvina

Člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 1999 - Poslední vztah: 18. 12. 2007

zánik členství: 28. 11. 2003

Máchova 1202/12, Rumburk, 408 01, Česká republika

Milan Ledvinka

Člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 1999 - Poslední vztah: 6. 12. 1999

Máchova 1202/12, Rumburk, 408 01, Česká republika

MUDr. Petr Vondráček

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 8. 1998 - Poslední vztah: 6. 12. 1999

Karoliny Světlé 219/22, Rumburk, 408 01, Česká republika

Jan Rein

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 8. 1998 - Poslední vztah: 6. 12. 1999

SNP 140/25, Rumburk, 408 01, Česká republika

Ing. Ota Krejčí

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 8. 1998 - Poslední vztah: 6. 12. 1999

Lesní 2966, Varnsdorf, 407 47, Česká republika

Ing. Oldřich Bajer

První vztah: 1. 11. 1994 - Poslední vztah: 26. 8. 1998

Tylova 797/33, Děčín 2, Česká republika

Mudr. Martin N O V O Tn Ý

První vztah: 1. 11. 1994 - Poslední vztah: 26. 8. 1998

Seifertova 1740, Varnsdorf, Česká republika

MUDr. Jiří Mayer

První vztah: 1. 11. 1994 - Poslední vztah: 26. 8. 1998

V Podhájí 235/3, Rumburk, Česká republika

Ing. Ota Krejčí

První vztah: 1. 11. 1994 - Poslední vztah: 26. 8. 1998

Lesní 2966, Varnsdorf, Česká republika

Statutární orgán

5 fyzických osob

Mgr. Petr Dubravec

Člen představenstva

První vztah: 3. 4. 2015

vznik členství: 13. 3. 2015

Spojovací 369/5, Rumburk, 408 01, Česká republika

Mgr. Ladislav Pokorný

Místopředseda představenstva

První vztah: 3. 4. 2015

vznik členství: 13. 3. 2015

vznik funkce: 13. 3. 2015

Hálkova 1144/1, Rumburk, 408 01, Česká republika

Ing. Petr Voldřich

Člen představenstva

První vztah: 3. 4. 2015

vznik členství: 13. 3. 2015

Vojtěcha Kováře 410/52, Rumburk, 408 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Karel Schäfer

Předseda představenstva

První vztah: 3. 4. 2015

vznik členství: 13. 3. 2015

vznik funkce: 13. 3. 2015

Krásnolipská 395/58a, Rumburk, 408 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

MUDr. Petr Vondráček

Člen představenstva

První vztah: 3. 4. 2015

vznik členství: 13. 3. 2015

Krásnolipská 745/80, Rumburk, 408 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Petr Urban

Místopředseda představenstva

První vztah: 4. 8. 2014 - Poslední vztah: 3. 4. 2015

vznik členství: 30. 6. 2014

zánik členství: 13. 3. 2015

vznik funkce: 30. 6. 2014

zánik funkce: 13. 3. 2015

Truhlářská 3353, Varnsdorf, 407 47, Česká republika

Darek Šváb

Předseda představenstva

První vztah: 4. 8. 2014 - Poslední vztah: 3. 4. 2015

vznik členství: 30. 6. 2014

zánik členství: 13. 3. 2015

vznik funkce: 30. 6. 2014

zánik funkce: 13. 3. 2015

Vojtěcha Kováře 90/25, Rumburk, 408 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • Jednatel

  JASLAV s.r.o.

  Plzeňská 1500, Varnsdorf, 407 47

 • jednatel

  Medical MD s.r.o.

  Vojtěcha Kováře 90/25, Rumburk, 408 01

 • jednatel

  JOPECHA s.r.o.

  Vojtěcha Kováře 90/25, Rumburk Rumburk 2-Horní Jindřichov, 408 01

Martina Kučerová

Člen představenstva

První vztah: 22. 7. 2013 - Poslední vztah: 3. 4. 2015

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 13. 3. 2015

Lesní 757/17, Rumburk, 408 01, Česká republika

Martina Kučerová

Člen představenstva

První vztah: 18. 5. 2013 - Poslední vztah: 22. 7. 2013

vznik členství: 13. 3. 2013

zánik členství: 28. 6. 2013

Lesní 757/17, Rumburk, 408 01, Česká republika

MUDr. Tomáš Veselý

Člen představenstva

První vztah: 26. 9. 2012 - Poslední vztah: 23. 1. 2013

vznik členství: 30. 6. 2012

zánik členství: 31. 8. 2012

Bezručova 1019/23, Rumburk, 408 01, Česká republika

Ing. Petr Urban

Místopředseda představenstva

První vztah: 27. 1. 2010 - Poslední vztah: 4. 8. 2014

vznik členství: 26. 6. 2009

zánik členství: 26. 6. 2014

vznik funkce: 26. 6. 2009

zánik funkce: 26. 6. 2014

Truhlářská 3353, Varnsdorf, 407 47, Česká republika

Darek Šváb

Předseda představenstva

První vztah: 12. 12. 2009 - Poslední vztah: 4. 8. 2014

vznik členství: 26. 6. 2009

zánik členství: 26. 6. 2014

vznik funkce: 26. 6. 2009

zánik funkce: 26. 6. 2014

Vojtěcha Kováře 90/25, Rumburk, 408 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • Jednatel

  JASLAV s.r.o.

  Plzeňská 1500, Varnsdorf, 407 47

 • jednatel

  Medical MD s.r.o.

  Vojtěcha Kováře 90/25, Rumburk, 408 01

 • jednatel

  JOPECHA s.r.o.

  Vojtěcha Kováře 90/25, Rumburk Rumburk 2-Horní Jindřichov, 408 01

Ing. Petr Urban

Místopředseda představenstva

První vztah: 12. 12. 2009 - Poslední vztah: 27. 1. 2010

vznik členství: 18. 2. 2009

zánik členství: 26. 6. 2009

vznik funkce: 18. 2. 2009

zánik funkce: 26. 6. 2009

Truhlářská 3353, Varnsdorf, 407 47, Česká republika

MUDr. Tomáš Veselý

Člen představenstva

První vztah: 21. 9. 2007 - Poslední vztah: 26. 9. 2012

vznik členství: 29. 6. 2007

zánik členství: 30. 6. 2012

Bezručova 1019/23, Rumburk, 408 01, Česká republika

MUDr. Radko Janoušek

Místopředseda představenstva

První vztah: 21. 9. 2007 - Poslední vztah: 12. 12. 2009

vznik členství: 1. 7. 2007

zánik členství: 31. 12. 2008

vznik funkce: 26. 7. 2007

zánik funkce: 31. 12. 2008

Majakovského 649, Liberec VI., 460 06, Česká republika

Darek Šváb

Předseda představenstva

První vztah: 21. 9. 2007 - Poslední vztah: 12. 12. 2009

vznik členství: 23. 6. 2004

zánik členství: 26. 6. 2009

vznik funkce: 26. 7. 2007

zánik funkce: 26. 6. 2009

Vojtěcha Kováře 90/25, Rumburk, 408 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • Jednatel

  JASLAV s.r.o.

  Plzeňská 1500, Varnsdorf, 407 47

 • jednatel

  Medical MD s.r.o.

  Vojtěcha Kováře 90/25, Rumburk, 408 01

 • jednatel

  JOPECHA s.r.o.

  Vojtěcha Kováře 90/25, Rumburk Rumburk 2-Horní Jindřichov, 408 01

Darek Šváb

Místopředseda představenstva

První vztah: 22. 9. 2006 - Poslední vztah: 21. 9. 2007

vznik členství: 23. 6. 2004

vznik funkce: 22. 3. 2005

zánik funkce: 26. 7. 2007

Vojtěcha Kováře 90/25, Rumburk, 408 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • Jednatel

  JASLAV s.r.o.

  Plzeňská 1500, Varnsdorf, 407 47

 • jednatel

  Medical MD s.r.o.

  Vojtěcha Kováře 90/25, Rumburk, 408 01

 • jednatel

  JOPECHA s.r.o.

  Vojtěcha Kováře 90/25, Rumburk Rumburk 2-Horní Jindřichov, 408 01

MUDr. Tomáš Veselý

Člen představenstva

První vztah: 22. 9. 2006 - Poslední vztah: 21. 9. 2007

vznik členství: 1. 9. 2006

zánik členství: 29. 6. 2007

Lužické náměstí 101/6, Rumburk, 408 01, Česká republika

Darek Šváb

Místopředseda představenstva

První vztah: 2. 9. 2005 - Poslední vztah: 22. 9. 2006

vznik členství: 23. 6. 2004

vznik funkce: 22. 3. 2005

Větrná 344/7, Rumburk, 408 01, Česká republika

Ing. Lubomír Samuhel

Místopředseda představenstva

První vztah: 25. 11. 2004 - Poslední vztah: 2. 9. 2005

vznik členství: 23. 6. 2004

zánik členství: 22. 3. 2005

vznik funkce: 23. 6. 2004

zánik funkce: 3. 3. 2005

Fibichova 2315, Varnsdorf, 407 47, Česká republika

Darek Šváb

Člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2004 - Poslední vztah: 2. 9. 2005

vznik členství: 23. 6. 2004

Větrná 344/7, Rumburk, 408 01, Česká republika

MUDr. Jiří Mayer

Člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2004 - Poslední vztah: 22. 9. 2006

vznik členství: 23. 6. 2004

zánik členství: 30. 6. 2006

V Podhájí 235/3, Rumburk, 408 01, Česká republika

Ing. Pavel Lampa

Předseda představenstva

První vztah: 25. 11. 2004 - Poslední vztah: 21. 9. 2007

vznik členství: 23. 6. 2004

zánik členství: 30. 6. 2007

vznik funkce: 23. 6. 2004

zánik funkce: 30. 6. 2007

Střední 437, Dolní Poustevna, 407 82, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

MUDr. Dalibor Karbula

Člen představenstva

První vztah: 8. 11. 2003 - Poslední vztah: 2. 9. 2005

vznik členství: 3. 3. 2003

zánik členství: 1. 2. 2005

Pihel 96, Nový Bor, 471 18, Česká republika

MUDr. Josef Kořínek

Místopředseda představenstva

První vztah: 18. 5. 2002 - Poslední vztah: 25. 11. 2004

vznik členství: 4. 12. 2001

zánik členství: 23. 6. 2004

vznik funkce: 17. 12. 2001

zánik funkce: 23. 6. 2004

Máchova 136, Jiříkov, 407 53, Česká republika

MUDr. Zdeněk Kubr

Předseda představenstva

První vztah: 18. 5. 2002 - Poslední vztah: 25. 11. 2004

vznik členství: 4. 12. 2001

zánik členství: 23. 6. 2004

vznik funkce: 17. 12. 2001

zánik funkce: 23. 6. 2004

Buková 186, Liberec XVII, 460 17, Česká republika

MUDr. Petr Bartl

Člen představenstva

První vztah: 18. 5. 2002 - Poslední vztah: 25. 11. 2004

vznik členství: 4. 12. 2001

zánik členství: 23. 6. 2004

Erbenova 206, Varnsdorf, 404 47, Česká republika

Ing. Emil Obergruber

Člen představenstva

První vztah: 18. 5. 2002 - Poslední vztah: 25. 11. 2004

vznik členství: 4. 12. 2001

zánik členství: 1. 12. 2003

Dvořákova 1674, Varnsdorf, 407 47, Česká republika

Ing. Dagmar Mertlová

Člen představenstva

První vztah: 18. 5. 2002 - Poslední vztah: 14. 8. 2003

vznik členství: 4. 12. 2001

zánik členství: 2. 2. 2003

Svobodova 1059/17, Jiříkov, 407 53, Česká republika

MUDr. Josef Kořínek

Místopředseda představenstva

První vztah: 12. 6. 2001 - Poslední vztah: 18. 5. 2002

vznik členství: 29. 7. 1998

vznik funkce: 25. 10. 2000

Máchova 136, Jiříkov, 407 53, Česká republika

MUDr. Zdeněk Kubr

Předseda představenstva

První vztah: 12. 6. 2001 - Poslední vztah: 18. 5. 2002

vznik členství: 29. 7. 1998

vznik funkce: 1. 8. 1998

Ke sluji 186, Liberec XVII-Kateřinky, 460 17, Česká republika

Karel Schäfer

Člen představenstva

První vztah: 3. 2. 2000 - Poslední vztah: 18. 5. 2002

zánik členství: 4. 12. 2001

Krásnolipská 58a, Rumburk, 408 01, Česká republika

MUDr. Zdeněk Kubr

Člen představenstva

První vztah: 3. 2. 2000 - Poslední vztah: 12. 6. 2001

Ke sluji 186, Liberec XVII-Kateřinky, 460 17, Česká republika

MUDr. Josef Kořínek

Člen představenstva

První vztah: 26. 8. 1998 - Poslední vztah: 12. 6. 2001

Máchova 136, Jiříkov, 407 53, Česká republika

MUDr. Jiří Mayer

Člen představenstva

První vztah: 26. 8. 1998 - Poslední vztah: 18. 5. 2002

zánik členství: 4. 12. 2001

V Podhájí 235/3, Rumburk, 408 01, Česká republika

MUDr. Zdeněk Kubr

Člen představenstva

První vztah: 26. 8. 1998 - Poslední vztah: 3. 2. 2000

Loudátova 12, Chrastava, 463 31, Česká republika

MUDr. Martin Novotný

Člen představenstva

První vztah: 26. 8. 1998 - Poslední vztah: 18. 5. 2002

zánik členství: 4. 12. 2001

Seifertova 1740, Varnsdorf, 407 47, Česká republika

Ing. Ladislav Růžička

Člen představenstva

První vztah: 26. 8. 1998 - Poslední vztah: 3. 2. 2000

Dolní Poustevna 378, 407 82, Česká republika

Milan Černý

Člen představenstva

První vztah: 1. 11. 1994 - Poslední vztah: 26. 8. 1998

Sídliště 10047, Šluknov, Česká republika

Ing. Jiří Pauer

Člen představenstva

První vztah: 1. 11. 1994 - Poslední vztah: 26. 8. 1998

Šluknovská 228/39, Rumburk, Česká republika

Ing. Julius Jančáry

Člen představenstva

První vztah: 1. 11. 1994 - Poslední vztah: 26. 8. 1998

Ůdolní 810, Frýdlant, Česká republika

MUDr. Josef Kořínek

Člen představenstva

První vztah: 1. 11. 1994 - Poslední vztah: 26. 8. 1998

Máchova 136/35, Jiříkov, Česká republika

MUDr. Václav Jára

Člen představenstva

První vztah: 1. 11. 1994 - Poslední vztah: 26. 8. 1998

V Podhájí 234/1, Rumburk, Česká republika

Mudr. Luboš B Í L Ý

Člen představenstva

První vztah: 1. 11. 1994 - Poslední vztah: 26. 8. 1998

Růžová 4, Rumburk, Česká republika

MUDr. Zdeněk Kubr

Člen představenstva

První vztah: 1. 11. 1994 - Poslední vztah: 26. 8. 1998

Loudátova 12, Chrastava, Česká republika

Společnost zastupují navenek ve všech záležitostech samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva nebo společně všichni členové představenstva.

od 4. 8. 2014

Za společnost jedná představenstvo a to společně všichni členové představenstva, nebo předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, nebo písemně zmocnění členové představenstva. Osoba oprávněná jednat za společnost podepisuje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí své jméno, příjmení, funkci a vlastnoruční podpis.

do 4. 8. 2014 od 22. 9. 2006

Za společnost jedná představenstvo a to společně všichni členové představenstva, nebo předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, nebo písemně zmocnění členové představenstva. Za společnost podepisuje představenstvo a to buď společně všichni členové představenstva nebo alespoň dva členové představenstva, z nichž nejméně jeden je předseda, nebo místopředseda. Podepisování za společnost činí tyto osoby tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí své vlastnoruční podpisy.

do 22. 9. 2006 od 18. 5. 2002

Za společnost jedná předseda představenstva, místopředseda představenstva nebo pověření zástupci. Pověření zástupci zastupují společnost na základě pověření představenstvem. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva.

do 18. 5. 2002 od 12. 6. 2001

Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně nebo pověření zástupci. Pověření zástupci zastupují společnost na základě pověření představenstvem. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí podpis společně dva členové představenstva.

do 12. 6. 2001 od 6. 12. 1999

Jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jednají vždy společně alespoň dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí podpis společně dva členové představenstva.

do 6. 12. 1999 od 1. 11. 1994

Další vztahy firmy Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.

3 fyzické osoby

JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová IČ : 726 57 111

První vztah: 14. 8. 2019

Washingtonova 1567/25, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Radka Pešková Ph.D.

První vztah: 16. 3. 2018

Sněhová 317, Jeřmanice, 463 12, Česká republika

Ing. Radka Pešková Ph.D.

První vztah: 16. 3. 2018

Sněhová 317, Jeřmanice, 463 12, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Petr Urban

První vztah: 6. 8. 2014 - Poslední vztah: 16. 3. 2018

Truhlářská 3353, Varnsdorf, 407 47, Česká republika

Ing. Petr Urban

První vztah: 6. 8. 2014 - Poslední vztah: 16. 3. 2018

Truhlářská 3353, Varnsdorf, 407 47, Česká republika

Ing. Petr Urban

První vztah: 12. 12. 2009 - Poslední vztah: 6. 8. 2014

Truhlářská 3353, Varnsdorf, 407 47, Česká republika

Ing. Petr Urban

První vztah: 12. 12. 2009 - Poslední vztah: 6. 8. 2014

Truhlářská 3353, Varnsdorf, 407 47, Česká republika

MUDr. Radko Janoušek

První vztah: 21. 9. 2007 - Poslední vztah: 12. 12. 2009

Majakovského 649, Liberec VI., 460 06, Česká republika

MUDr. Radko Janoušek

První vztah: 21. 9. 2007 - Poslední vztah: 12. 12. 2009

Majakovského 649, Liberec VI., 460 06, Česká republika

Ing. Pavel Lampa

První vztah: 22. 9. 2006 - Poslední vztah: 21. 9. 2007

Střední 437, Dolní Poustevna, 407 82, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Lampa

První vztah: 22. 9. 2006 - Poslední vztah: 21. 9. 2007

Střední 437, Dolní Poustevna, 407 82, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

MUDr. Petr Vondráček

První vztah: 2. 9. 2005 - Poslední vztah: 22. 9. 2006

Karoliny Světlé 219/22, Rumburk, 408 01, Česká republika

MUDr. Petr Vondráček

První vztah: 2. 9. 2005 - Poslední vztah: 22. 9. 2006

Karoliny Světlé 219/22, Rumburk, 408 01, Česká republika

MUDr. Josef Kořínek

První vztah: 18. 5. 2002 - Poslední vztah: 2. 9. 2005

Máchova 136, Jiříkov, 407 53, Česká republika

MUDr. Josef Kořínek

První vztah: 18. 5. 2002 - Poslední vztah: 2. 9. 2005

Máchova 136, Jiříkov, 407 53, Česká republika

MUDr. Dalibor Karbula

První vztah: 30. 8. 2001 - Poslední vztah: 2. 9. 2005

Na Výsluní 2636, Česká Lípa, 470 06, Česká republika

MUDr. Dalibor Karbula

První vztah: 30. 8. 2001 - Poslední vztah: 2. 9. 2005

Na Výsluní 2636, Česká Lípa, 470 06, Česká republika

Ing. Ota Krejčí

První vztah: 7. 12. 1998 - Poslední vztah: 30. 8. 2001

Lesní 2966, Varnsdorf, 407 47, Česká republika

Ing. Ota Krejčí

První vztah: 7. 12. 1998 - Poslední vztah: 30. 8. 2001

Lesní 2966, Varnsdorf, 407 47, Česká republika

Akcionáři

Město Rumburk, IČ: 00261602

Třída 9. května 1366/48, Česká republika, Rumburk, 408 01

od 29. 1. 2018

Odštěpné závody

název: Lužická nemocnice a poliklinika, a.s., Lužická poliklinika, odštěpný závod

od 21. 9. 2007

název: 1. Zdravotní Rumburk, a.s. Lužická poliklinika, odštěpný závod

do 21. 9. 2007 od 18. 5. 2002

sídlo: Jiráskova, Česká republika, Rumburk, 408 01

od 18. 5. 2002

předmět podnikání: poskytování lůžkové péče

od 12. 12. 2009

předmět podnikání: poskytování ambulantní diagnostické, léčebně preventivní a poradenské péče

od 12. 12. 2009

předmět podnikání: poskytování ambulantní diagnostické, léčebně preventivní a poradenské péče

od 12. 12. 2009

předmět podnikání: poskytování zdravotní péče poradenské, ošetřovatelské, diagnostické, preventivní, rehabilitační, lázeňské, léčebné a lékárenské

od 12. 12. 2009

předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

do 8. 3. 2021 od 12. 12. 2009

předmět podnikání: poskytování zdravotní, ambulantní a sociální péče

do 12. 12. 2009 od 18. 5. 2002

předmět podnikání: velkoobchod

do 12. 12. 2009 od 18. 5. 2002

předmět podnikání: specializovaný maloobchod

do 12. 12. 2009 od 18. 5. 2002

předmět podnikání: činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

do 12. 12. 2009 od 18. 5. 2002

předmět podnikání: zprostředkování obchodu

do 12. 12. 2009 od 18. 5. 2002

předmět podnikání: zprostředkování služeb

do 12. 12. 2009 od 18. 5. 2002

předmět podnikání: reklamní činnost a marketing

do 12. 12. 2009 od 18. 5. 2002

předmět podnikání: správa a údržba nemovitostí

do 12. 12. 2009 od 18. 5. 2002

předmět podnikání: realitní činnost

do 12. 12. 2009 od 18. 5. 2002

předmět podnikání: poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

do 12. 12. 2009 od 18. 5. 2002

předmět podnikání: nestátní zdravotní služby

do 12. 12. 2009 od 7. 12. 1998

předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

do 18. 5. 2002 od 26. 8. 1998

předmět podnikání: činnost organizačních a ekonomických poradců

do 18. 5. 2002 od 26. 8. 1998

předmět podnikání: opravy motorových vozidel

do 18. 5. 2002 od 26. 8. 1998

předmět podnikání: praní prádla

do 18. 5. 2002 od 26. 8. 1998

předmět podnikání: zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, propagace, reklamy, informací a služeb v režimu živnosti volné

do 18. 5. 2002 od 26. 8. 1998

předmět podnikání: hostinská činnost

do 8. 3. 2021 od 26. 8. 1998

předmět podnikání: poskytování zdravotní péče ambulantní a ústavní, včetně poskytování prostředků zdravotnické techniky a dopravní zdravotnické služby sloužící k přepravě nemocných

od 1. 11. 1994

vedoucí odštěpného závodu: Ing. RADKA PEŠKOVÁ Ph.D.

Sněhová 317, Česká republika, Jeřmanice, 463 12

od 16. 3. 2018

vedoucí odštěpného závodu: Ing. PETR URBAN

Truhlářská 3353, Česká republika, Varnsdorf, 407 47

do 16. 3. 2018 od 6. 8. 2014

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Petr Urban

Truhlářská, Česká republika, Varnsdorf, 407 47

do 6. 8. 2014 od 12. 12. 2009

vedoucí odštěpného závodu: MUDr. Radko Janoušek

Majakovského, Česká republika, Liberec VI., 460 06

do 12. 12. 2009 od 21. 9. 2007

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Pavel Lampa

Střední, Česká republika, Dolní Poustevna, 407 82

do 21. 9. 2007 od 22. 9. 2006

vedoucí odštěpného závodu: MUDr. Petr Vondráček

Karoliny Světlé, Česká republika, Rumburk, 408 01

do 22. 9. 2006 od 2. 9. 2005

vedoucí odštěpného závodu: MUDr. Josef Kořínek

Máchova, Česká republika, Jiříkov, 407 53

do 2. 9. 2005 od 18. 5. 2002

název: Lužická nemocnice a poliklinika, a.s., Lužická nemocnice, odštěpný závod

od 21. 9. 2007

název: 1. Zdravotní Rumburk, a.s., Lužická nemocnice, odštěpný závod

do 21. 9. 2007 od 7. 12. 1998

sídlo: Jiráskova, Česká republika, Rumburk, 408 01

od 7. 12. 1998

předmět podnikání: poskytování lůžkové péče

od 12. 12. 2009

předmět podnikání: poskytování ambulantní diagnostické, léčebně preventivní a poradenské péče

od 12. 12. 2009

předmět podnikání: poskytování ambulantní diagnostické, léčebně preventivní a poradenské péče

od 12. 12. 2009

předmět podnikání: poskytování zdravotní péče poradenské, ošetřovatelské, diagnostické, preventivní, rehabilitační, lázeňské, léčebné a lékárenské

od 12. 12. 2009

předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

do 8. 3. 2021 od 12. 12. 2009

předmět podnikání: poskytování zdravotní, ambulantní a sociální péče

do 12. 12. 2009 od 18. 5. 2002

předmět podnikání: velkoobchod

do 12. 12. 2009 od 18. 5. 2002

předmět podnikání: specializovaný maloobchod

do 12. 12. 2009 od 18. 5. 2002

předmět podnikání: činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

do 12. 12. 2009 od 18. 5. 2002

předmět podnikání: zprostředkování obchodu

do 12. 12. 2009 od 18. 5. 2002

předmět podnikání: zprostředkování služeb

do 12. 12. 2009 od 18. 5. 2002

předmět podnikání: reklamní činnost a marketing

do 12. 12. 2009 od 18. 5. 2002

předmět podnikání: správa a údržba nemovitostí

do 12. 12. 2009 od 18. 5. 2002

předmět podnikání: realitní činnost

do 12. 12. 2009 od 18. 5. 2002

předmět podnikání: poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

do 12. 12. 2009 od 18. 5. 2002

předmět podnikání: nestátní zdravotní služby

do 12. 12. 2009 od 7. 12. 1998

předmět podnikání: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

do 18. 5. 2002 od 26. 8. 1998

předmět podnikání: činnost organizačních a ekonomických poradců

do 18. 5. 2002 od 26. 8. 1998

předmět podnikání: opravy motorových vozidel

do 18. 5. 2002 od 26. 8. 1998

předmět podnikání: praní prádla

do 18. 5. 2002 od 26. 8. 1998

předmět podnikání: zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, propagace, reklamy, informací a služeb v režimu živnosti volné

do 18. 5. 2002 od 26. 8. 1998

předmět podnikání: hostinská činnost

do 8. 3. 2021 od 26. 8. 1998

předmět podnikání: poskytování zdravotní péče ambulantní a ústavní, včetně poskytování prostředků zdravotnické techniky a dopravní zdravotnické služby sloužící k přepravě nemocných

od 1. 11. 1994

vedoucí odštěpného závodu: Ing. RADKA PEŠKOVÁ Ph.D.

Sněhová 317, Česká republika, Jeřmanice, 463 12

od 16. 3. 2018

vedoucí odštěpného závodu: Ing. PETR URBAN

Truhlářská 3353, Česká republika, Varnsdorf, 407 47

do 16. 3. 2018 od 6. 8. 2014

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Petr Urban

Truhlářská, Česká republika, Varnsdorf, 407 47

do 6. 8. 2014 od 12. 12. 2009

vedoucí odštěpného závodu: MUDr. Radko Janoušek

Majakovského, Česká republika, Liberec VI., 460 06

do 12. 12. 2009 od 21. 9. 2007

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Pavel Lampa

Střední, Česká republika, Dolní Poustevna, 407 82

do 21. 9. 2007 od 22. 9. 2006

vedoucí odštěpného závodu: MUDr. Petr Vondráček

Karoliny Světlé, Česká republika, Rumburk, 408 01

do 22. 9. 2006 od 2. 9. 2005

vedoucí odštěpného závodu: MUDr. Dalibor Karbula

Na výsluní, Česká republika, Česká Lípa, 470 06

do 2. 9. 2005 od 30. 8. 2001

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Ota Krejčí

Lesní, Česká republika, Varnsdorf, 407 47

do 30. 8. 2001 od 7. 12. 1998
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).