Hlavní navigace

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Firma Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 9996, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 402 700 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27253236

Sídlo:

Máchova 400, Benešov, 256 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

15. 6. 2005

DIČ:

CZ27253236

Aktuální kontaktní údaje Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)
velikostní kat. dle počtu zam. 1000 - 1499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
4939 Ostatní pozemní osobní doprava j. n.
49410 Silniční nákladní doprava
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
86100 Ústavní zdravotní péče
869 Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
9602 Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti
9604 Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 9996, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje od 15. 6. 2005

Právní forma

Akciová společnost od 15. 6. 2005

adresa

Máchova 400
Benešov 25601 od 28. 2. 2014

adresa

Máchova 400
Benešov 25646 do 28. 2. 2014 od 15. 6. 2005

Předmět podnikání

poskytování zdravotních služeb od 28. 2. 2014

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 28. 2. 2014

masérské, rekondiční a regenerační služby od 28. 2. 2014

holičství, kadeřnictví od 28. 2. 2014

pedikúra, manikúra od 28. 2. 2014

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 26. 8. 2010

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně do 28. 2. 2014 od 26. 8. 2010

hostinská činnost od 15. 6. 2005

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 15. 6. 2005

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 26. 8. 2010 od 15. 6. 2005

zpracování dat, služby databank, správa sítí do 26. 8. 2010 od 15. 6. 2005

silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní, provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti do 26. 8. 2010 od 15. 6. 2005

výroba a opravy elektrických přístrojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení do 26. 8. 2010 od 15. 6. 2005

poskytování zdravotní péče v nestátním zdravotnickém zařízení v rozsahu rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení do 28. 2. 2014 od 15. 6. 2005

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář přijal v působnosti valné hromady dne 2.12.2019 toto rozhodnutí: Základní kapitál obchodní společnosti Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje, se zvyšuje výlučně nepeněžitým vkladem jediného akcionáře o částku 7.200.000,- Kč (slovy: Sedm milionů dvě stě tisíc korun českých) na částku 402 700 000,--Kč, vydáním 72 (slovy: sedmdesát dva) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: Jedno sto tisíc korun českých); upisování nad částku navrhované ho zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs nově vydávaných akcií činí 7 250 000,- Kč (slovy: Sedm milionů dvě stě padesát tisíc korun českých). Jmenovitá hodnota každé nově vydávané akcie činí 100.000,-- Kč (slovy: Jedno sto tisíc korun českých), tj. jmenovitá hodnota všech nově vydáva ných akcií činí 7.200.000,- Kč (slovy: Sedm milionů dvě stě tisíc korun českých). Částka 50.000 Kč (slovy: Padesát tisíc korun českých) představuje emisní ážio nově vydaných akcií. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jedinému akcionáři, jímž je Středočeský kraj, IČO: 708 91 095, se sídlem Praha 5, Zborovská 81/11, PSČ 150 21. Vzhledem k tomu, že emisní kurs všech upisovaných akcií má být splacen nepeněžitým vkladem nemovitos ti, přednostní právo se neuplatní. Lhůta pro upsání nových akcií se určuje na 30 (třicet) dnů od doručení písemné informace o možnosti upsání nových akcií; místem upisování je sídlo společnosti Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje, IČO: 272 53 236, se sídlem Benešov, Máchova 400, PSČ 256 01, v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hod. Jediný akcionář upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva musí obsahovat náležitosti dle § 479 zákona o obchodních korporacích. Emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem nemovitostí, a to: stavební parcely č. 1781 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 348 m2, jejíž součástí je stavba budova č.p. 761 objekt k bydlení; parcely č. 1782/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 288 m2 a stavební parcely č. 1782/2 zastavěná plocha a nádvoří o vý měře 80 m2, jejíž součástí je stavba budova č.p. 2046 objekt k bydlení, vše v obci Benešov, katastrálním území Benešov u Prahy, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, na LV č. 915 7, pro obec Benešov, katastrální území Benešov u Prahy. Nepeněžitý vklad bude splacen nejpozději do 90 (devadesáti) dnů ode dne upsání akcií v sídle společnosti Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje, IČO: 272 53 236, se sídlem Benešov, Máchova 400, PSČ 256 01, formou písemn ého prohlášení učiněného podle ustanovení § 19 zákona o obchodních korporacích a předaného společnosti. Místem pro vnesení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje, IČO: 272 53 236 se sídlem Benešov, Máchova 400, PSČ 256 01. Nepeněžitý vklad byl v souladu s ustanovením § 251 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 6369/47/2019 ze dne 12. 10. 2019 soudního znalce Ladislava Touly, IČO: 707 22 480, se sídlem Jana Masaryka 1779, 258 01 Vlašim, jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 20. 6. 1988, č.j.: Spr. 738/87. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nemovitého majetku, jako hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 7 250 000,- Kč (slovy: Sedm milionů dvě stě pa desát tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude jedinému akcionáři vydáno 72 (slovy: sedmdesát dva) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: Jedno sto tisíc korun českých). od 20. 1. 2020

Za prvé: Valná hromada zvyšuje základní kapitál Společnosti o částku 15.300.000,- Kč (slovy: patnáct milionů tři sta tisíc korun českých) nepeněžitým vkladem z částky ve výši 380.200.000,- Kč (slovy: tři sta osmdesát milionů dvě stě tisíc korun českých) n a částku 395.500.000,- Kč (slovy: tři sta devadesát pět milionů pět set tisíc korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Za druhé: Zvýšení základního kapitálu bude realizováno vydáním 153 (slovy: sto padesáti tří) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá. Všechny akcie budou v listinné podobě a nebudou kótov ané. Převoditelnost akcií bude omezena souhlasem dozorčí rady. Za třetí: Upsání všech akcií, tzn. 153 (slovy: sto padesáti tří) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) znějících na jméno, bude nabídnuto předem určenému zájemci - stávajícímu jediném u akcionáři, a to Středočeskému kraji (výslovně Středočeskému kraji se sídlem Krajského úřadu na adrese Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 708 91 095). Vzhledem k tomu, že emisní kurs všech upisovaných akcií má být splacen nepeněžitým vkladem, přednostní pr ávno se neuplatní. Za čtvrté: Akcie je možno upsat v sídle Společnosti (výslovně společnosti Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje), na adrese Máchova 400, Benešov, PSČ 256 46, v pracovních dnech od 8,00 (slovy: osmi) do 16,00 (slovy: šes tnácti) hodin ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva Společnosti předem určenému zájemci, o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu d o obchodního rejstříku spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Písemné oznámení o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zašle Společnost předem určenému zájemci - Středoč eskému kraji doporučeným dopisem nebo předá osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozh odnutí jediného akcionáře Společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Za páté: Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 2 05 odstavci 3 obchodního zákoníku. Za šesté: Emisní kurs upisovaných akcií je 100.628,95 Kč (slovy: jedno sto tisíc šest set dvacet osm korun českých a devadesát pět haléřů) na jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Rozdíl mezi hod notou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Emisní ážio činí 96.230,- Kč (slovy: devadesát šest tisíc dvě stě třicet korun českých) celkem a u každé jednotlivé upsan é akcie 628,95 Kč (slovy: šest set dvacet osm korun českých a devadesát pět haléřů). Emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem dle bodu za sedmé tohoto rozhodnutí. Za sedmé: a) Nepeněžitý vklad "A - nemovitosti" spočívá v nemovitém majetku, a to: budovy budova č.p. 124 na st. parcele parc. č. 175 - obč. vybavenost budova č.p. 164 na st. parcele parc. č. 225 - obč. vybavenost budova č.p. 189 na st. parcele parc. č. 237 - obč. vybavenost pozemky stavební parcela parc. č. 175 o výměře 526 m2 - zastavěná plocha a nádvoří stavební parcela parc. č. 225 o výměře 46 m2 - zastavěná plocha a nádvoří stavební parcela parc. č. 237 o výměře 844 m2 - zastavěná plocha a nádvoří stavební parcela parc. č. 244/10 o výměře 1.725 m2 - ostatní plocha - zeleň pozemky ve zjednodušené evidenci parcela parc. č. 243/3 o výměře 1.403 m2 parcela parc. č. 244/2 o výměře 2.404 m2 parcela parc. č. 244/4 o výměře 1.461 m2 parcela parc. č. 244/7 o výměře 219 m2 vše v katastrálním území Chocerady, zapsané na LV č. 1071 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov. b) Nepeněžitý vklad "B - soubor movitých věcí" spočívá v souboru movitých věcí souhrnně označovaných jako "vybavení dětské léčebny" sloužící k provozování dětské léčebny. Nepeněžitý vklad "A - nemovitosti" bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle Společnosti na adrese Benešov, Máchova 400, PSČ 256 46 formou písemného prohlášení učiněného podle ustanovení § 60 odst. 2 obchodního zákoníku v náva znosti na ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku a předaného Společnosti spolu s tímto nepeněžitým vkladem. Nepeněžitý vklad "B - soubor movitých věcí" bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií v sídle Společnosti na adrese Benešov, Máchova 400, PSČ 256 46 podle ustanovení § 60 odst. 2 obchodního zákoníku v návaznosti na ustanovení § 204 od st. 3 obchodního zákoníku, a to jeho předáním. O předání se sepíše zápis. Za osmé: Nepeněžitý vklad "A - nemovitosti" byl v souladu s § 59 odst. 3 obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 2984-151/2006 ze dne 6.8. 2006, ve věci ocenění nepeněžitého vkladu, kterým má být zvýšen základní kapitál Společnosti, podl e ustanovení § 59 obchodního zákoníku, který vypracoval Ing. Jiří Rauch, znalec pro obor ekonomika a stavebnictví, ceny a odhady nemovitostí, znalec jmenovaný dekretem ministrem spravedlnosti ČSR ze dne 5.10.1984 (č.j. ZT 1920/84 a vedený v seznamu znalců , adresa: Tusarova 19, Praha 7, IČ: 408 43 558. Znalcem jej za účelem ocenění nepeněžitého vkladu jmenoval Krajský soud v Praze usnesením ze dne 31.července 2006, č.j. 2 Nc 477/2006-8. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nemovitého majetku, jako hodnotu nepeněžitého vkladu "A - nemovitosti" částkou 14.500.000,- Kč (slovy: čtrnáct miliónů pět set tisíc korun českých). Nepeněžitý vklad "B - soubor movitých věcí" byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 1498-14/2006 ze dne 6.8.2006, ve věci ocenění nepeněžitého vkladu, kterým má být zvýšen základní kapitál Společnosti, p odle ustanovení § 59 obchodního zákoníku, který vypracoval JUDr. Josef Vochozka, znalec pro obor ekonomika ceny a odhady movitých věcí a použitého zboží, znalec jmenovaný předsedou Krajského soudu pro Středočeský kraj, ze dne 17.10.1984 (č.j. Spr 804/84) a vedený v seznamu znalců, adresa: Na Moklině 289/16, Praha 6, IČ: 457 59 308. Znalcem jej za účelem ocenění nepeněžitého vkladu jmenoval Krajský soud v Praze usnesením ze dne 31. července 2006, č.j. 2 Nc 477/2006-8. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu movitého majetku, jako hodnotu nepeněžitého vkladu "B - soubor movitých věcí" částkou 896.230,- Kč (slovy: osm set devadesát šest tisíc dvě stě třicet korun českých). Souhrnná hodnota nepeněžitého vkladu "A" a "B" (movitého a nemovitého majetku) činí 15.396.230,- Kč (slovy: patnáct miliónů tři sta devadesát šest tisíc dvě stě třicet korun českých). Za deváté: Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 153 (slovy: stopadesát tři) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditel nost bude omezena souhlasem dozorčí rady. Za desáté: Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je důležitý zájem Společnosti vlastnit tento soubor movitého a nemovitého majetku nezbytně pro svoji činnost k realizaci projektu Centrum rekondičních, rehabilitačních a sociálních služeb, který má v souč asné době Společnost v nájmu. V případě, že by nebyl předmět vkladu do Společnosti vložen, musela by si jej Společnost dlouhodobě pronajmout nebo odkoupit. Předmět vkladu může Společnost nabýt do vlastnictví jen od svého jediného akcionáře. Nabytí věcí, k teré tvoří nepeněžitý vklad, formou vkladu do základního kapitálu je pro Společnost nejvýhodnějším řešením a je v důležitém zájmu Společnosti. do 6. 12. 2006 od 25. 10. 2006

1. Základní kapitál společnosti se zvýší upsáním nových akcií dle § 203 a násl. obchodního zákoníku o částku 366.200.000,- Kč (slovy: tři sta šedesát šest miliónů dvě stě tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští. 2. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno vydáním 3.662 (slovy: tří tisíc šesti set šedesáti dvou) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto ticíc korun českých) znějících na jméno. Všechny akcie budou v lis tinné podobě a nebudou kótované. Převoditelnost akcií bude omezena souhlasem dozorčí rady. 3. Upsání všech akcií, tzn. 3.662 (slovy: tří tisíc šesti set šedesáti dvou) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, bude realizováno neveřejným úpisem a bude nabídnuto předem určenému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři, a to Středočeskému kraji, se sídlem Praha 5, Zborovská 11, identifikační číslo: 708 91 095 (dále jen "Středočeský kraj"). 4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Benešov, Máchova 400, v pracovních dnech od 8,00 (slovy: osmi) do 16,00 (slovy: šestnácti) hodin ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva společnosti Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje předem určenému zájemci, o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Písemné oznámení o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku zašle společnost Nemocnice Rudolfa a Stefanie Ben ešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje předem určenému zájemci - Středočeskému kraji doporučeným dopisem nebo předá osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3 obchodního zákoníku. 6. Emisní kurs upisovaných akcií je 100.020,48 Kč (slovy: jedno sto tisíc dvacet korun českých a čtyřicet osm haléřů) na jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkl adu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Emisní ážio činí 75.000,- Kč (slovy: sedmdesát pět tisíc korun českých) celkem a u každé jednotlivé upsané akcie 20,48 Kč (slovy: dvacet korun č eských a čtyřicet osm haléřů). Emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem dle bodu 7 tohoto usnesení. 7. Nepeněžitý vklad spočívá ve vkladu podniku, a to podniku ve vlastnictví předem určeného zájemce, který tvoří soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, které slouží provozování Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, se sídlem Beneš ov, Máchova 400, PSČ 256 46. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří předem určenému zájemci a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podnik je věc hromadná. Na jeho právní poměry se p oužijí ustanovení o věcech v právním smyslu. Tím není dotčena působnost zvláštních právních předpisů vztahujících se k nemovitým věcem, předmětům průmyslového a jiného duševního vlastnictví, motorovým vozidlům apod., pokud jsou součástí podniku. Podnik př edem určený zájemce nabyl k datu 1.1.2003 dle zákona č. 290/2002 Sb. o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb. součástí podniku je i další majetek nabytý při činnosti podniku. Vklad bude splacen nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsá ní akcií v sídle společnosti Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Benešov, Máchova 400, PSČ 256 46 uzavřením smlouvy o vkladu podniku a předáním podniku. 8. Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 681 ze dne 14.09.2005, ve věci ocenění nepeněžitého vkladu, kterým má být zvýšen základní kapitál společnosti Nemocnice Rudolfa a Stefanie Bene šov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, podle ustanovení § 59 obchodního zákoníku, který vypracoval soudní znalec Doc. Ing. Josef Luňák, CSc., znalec jmenovaný ministrem spravedlnosti (čj. ZT 2167/92) a vedený v seznamu znalců Městského soudu v Praze, a dresa: U zahrádek 143, 103 00 Praha 10 Benice, IČ 40854779. Znalcem jej za účelem ocenění nepeněžitého vkladu jmenoval Krajský soud v Praze usnesením ze dne 8. července 2005, č.j. Nc 4079/2005-13 a opravným usnesením ze dne 26. července 2005, č.j. Nc 4079 /2005-21. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 366.275.000,- Kč (slovy: tři sta šedesát šest miliónů dvě stě sedmdesát pět tisíc korun českých). 9. Za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 3.662 (slovy: tři tisíce šest set šedesát dva) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem dozorčí rady. 10. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je důležitý zájem společnosti vlastnit podnik, tedy nemovitosti a veškeré zařízení sloužící k provozování nemocnic nezbytné pro svoji činnost. V případě, že by nebyl předmět vkladu do společnosti vložen, musela by si jej společnost pronajmout nebo odkoupit. Předmět vkladu může společnost nabýt do vlastnictví jen od svého jediného akcionáře. Nabytí věcí, které tvoří nepeněžitý vklad, formou vkladu do základního kapitálu je pro společnost nejvýhodnějším řešením a  je v důležitém zájmu společnosti. do 29. 6. 2006 od 30. 5. 2006

1. Základní kapitál společnosti se zvýší upsáním nových akcií dle § 203 a násl. obchodního zákoníku o částku 12.000.000,- Kč (slovy: dvanáct miliónů korun českých). Upisování akcií nad uvedenou částku se nepřipouští. 2. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno vydáním 120 (slovy: jedno sto dvaceti) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každá. Všechny akcie budou v listinné podobě a nebudou kótované. P řevoditelnost akcií bude omezena souhlasem dozorčí rady. 3. Upsání všech akcií, tzn. 120 (slovy: jedno sto dvaceti) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno, bude realizováno neveřejným úpisem a bude nabídnuto předem u rčenému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři, a to Středočeskému kraji, se sídlem Praha 5, Zborovská 11, identifikační číslo: 708 91 095 (dále jen Středočeský kraj"). 4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Máchova 400, Benešov, PSČ 256 46, v pracovních dnech od 8,00 (slovy: osmi) do 16,00 (slovy: šestnácti) hodin ve lhůtě 15 (slov y: patnácti) dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva společnosti Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje předem určenému zájemci, o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jedinéh o akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Písemné oznámení o tom, že došlo k podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku zašle společnost Nemocnice Rudolfa a  Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje předem určenému zájemci - Středočeskému kraji doporučeným dopisem nebo předá osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3 obchodního zákoníku. 6. Emisní kurs upisovaných akcií je 100.302,84 Kč (slovy: jedno sto tisíc tři sta dva korun českých a osmdesát čtyři haléřů) na jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Rozdíl mezi emisním kursem upisovaných akcií a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Emisní ážio činí 36.341,- Kč (slovy: třicet šest tisíc tři sta čtyřicet jedna korun českých) celkem a u  každé jednotlivé upsané akcie 302,84 Kč (slovy: tři sta dva korun českých a osmdesát čtyři haléřů). Emisní kurs bude splacen započtením dle bodu 7 tohoto usnesení. 7. Předem určený zájemce má pohledávku za společností v celkové výši k dnešnímu dni 12.036.341,- Kč (slovy: dvanáct miliónů třicet šest tisíc tři sta čtyřicet jedna korun českých), která je kupní cenou za převod zásob podniku Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov (movité věci určené podle druhu, které se spotřebovávají nebo zpracovávají v souvislosti s provozem podniku) na základě smlouvy o nájmu podniku, kterou uzavřel Středočeský kraj se společností Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice S tředočeského kraje dne 28.6.2005. Existence a výše pohledávky je doložena potvrzením auditora Ing. Petra Čermáka ze dne 19.09.2005. Vyslovuje se souhlas se započtením výše uvedené pohledávky předem určeného zájemce za společností v celkové výši 12.036.341,- Kč (slovy: dvanáct miliónů třicet šest tisíc tři sta čtyřicet jedna korun českých) proti pohledávce společnosti na splacení emisn ího kursu upsaných akcií v celkové výši 12.036.341,- Kč (slovy: dvanáct miliónů třicet šest tisíc tři sta čtyřicet jedna korun českých). Upisovatel je povinen nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne úpisu akcií uzavřít se společností písemnou smlouvu o započtení vzájemných pohledávek. Smlouva o započtení vzájemných pohledávek musí být uzavřena v sídle společnosti Nemocnice Rudolfa a Stefani e Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, na adrese Máchova 400, Benešov, PSČ 256 46 v pracovních dnech od 8,00 (slovy: osmi) do 16,00 (slovy: šestnácti) hodin. Návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek bude určenému zájemci předložen současně se smlouvou o upsání akcií. do 11. 8. 2006 od 30. 5. 2006

Kapitál

Základní kapitál

vklad 402 700 000 Kč

od 20. 1. 2020

Základní kapitál

vklad 395 500 000 Kč

do 20. 1. 2020 od 6. 12. 2006

Základní kapitál

vklad 380 200 000 Kč

do 6. 12. 2006 od 11. 8. 2006

Základní kapitál

vklad 368 200 000 Kč

do 11. 8. 2006 od 29. 6. 2006

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 29. 6. 2006 od 15. 6. 2005
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 4 027 od 20. 1. 2020
Hromadná akcie v listinné podobě, hodnota: 395 500 000 Kč, počet: 1 do 20. 1. 2020 od 17. 6. 2008
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 3 955 do 17. 6. 2008 od 6. 12. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 3 802 do 6. 12. 2006 od 11. 8. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 3 682 do 11. 8. 2006 od 29. 6. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 29. 6. 2006 od 15. 6. 2005

Statutární orgán

6 fyzických osob

Ing. Luboš Balata

člen představenstva

První vztah: 18. 3. 2021

vznik členství: 18. 12. 2020

Benešov 85, 256 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. David Vaculík

člen představenstva

První vztah: 18. 3. 2021

vznik členství: 18. 12. 2020

Luční 391, Pyšely, 251 67, Česká republika

Luděk Jeništa

člen představenstva

První vztah: 18. 3. 2021

vznik členství: 18. 12. 2020

Vítězslava Hálka 534, Vlašim, 258 01, Česká republika

Pavel Havlíček

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 3. 2021

vznik členství: 18. 12. 2020

vznik funkce: 23. 12. 2020

Vrchlického 771, Vlašim, 258 01, Česká republika

MUDr. Roman Mrva

předseda představenstva

První vztah: 8. 1. 2018

vznik členství: 12. 12. 2017

vznik funkce: 12. 12. 2017

Okružní 368, Poříčí nad Sázavou, 257 21, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Aleš Růžička

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2014

vznik členství: 21. 2. 2011

V Nových Bohnicích 245/36, Praha 8, 181 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Jakub Nabi

člen představenstva

První vztah: 20. 8. 2020 - Poslední vztah: 18. 3. 2021

vznik členství: 16. 6. 2020

zánik členství: 17. 12. 2020

M. Kudeříkové 1604, Benešov, 256 01, Česká republika

Jakub Hostek

člen představenstva

První vztah: 17. 11. 2018 - Poslední vztah: 18. 3. 2021

vznik členství: 4. 9. 2018

zánik členství: 17. 12. 2020

Hráského 1933, Benešov, 256 01, Česká republika

Ing. Zbyněk Chotěborský

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2018 - Poslední vztah: 17. 11. 2018

vznik členství: 12. 12. 2017

zánik členství: 9. 7. 2018

Rybná 716/24, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Zbyněk Chotěborský

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2018 - Poslední vztah: 17. 11. 2018

vznik členství: 12. 12. 2017

zánik členství: 9. 7. 2018

Rybná 716/24, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Zbyněk Chotěborský

člen představenstva

První vztah: 2. 5. 2018 - Poslední vztah: 25. 8. 2018

vznik členství: 12. 12. 2017

Holečkova 781/131, Praha, 150 00, Česká republika

MUDr. Martin Mrva

předseda představenstva

První vztah: 4. 1. 2018 - Poslední vztah: 8. 1. 2018

vznik členství: 12. 12. 2017

vznik funkce: 12. 12. 2017

Okružní 368, Poříčí nad Sázavou, 257 21, Česká republika

Ing. Jiří Švadlena

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 1. 2018 - Poslední vztah: 18. 3. 2021

vznik členství: 12. 12. 2017

zánik členství: 17. 12. 2020

vznik funkce: 12. 12. 2017

zánik funkce: 17. 12. 2020

Jana Švermy 1709, Benešov, 256 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Lukáš Seidl

člen představenstva

První vztah: 4. 1. 2018 - Poslední vztah: 20. 8. 2020

vznik členství: 12. 12. 2017

zánik členství: 15. 6. 2020

J. V. Sládka 1827, Vlašim, 258 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

MUDr. Martin Mrva

předseda představenstva

První vztah: 4. 1. 2018 - Poslední vztah: 8. 1. 2018

vznik členství: 12. 12. 2017

vznik funkce: 12. 12. 2017

Okružní 368, Poříčí nad Sázavou, 257 21, Česká republika

Ing. Zbyněk Chotěborský

člen představenstva

První vztah: 4. 1. 2018 - Poslední vztah: 2. 5. 2018

vznik členství: 12. 12. 2017

Pec pod Sněžkou 78, 542 21, Česká republika

Ing. Zbyněk Chotěborský

člen představenstva

První vztah: 4. 1. 2018 - Poslední vztah: 2. 5. 2018

vznik členství: 12. 12. 2017

Pec pod Sněžkou 78, 542 21, Česká republika

Pavel Král

člen představenstva

První vztah: 4. 1. 2018 - Poslední vztah: 18. 3. 2021

vznik členství: 12. 12. 2017

zánik členství: 17. 12. 2020

Sedlec-Prčice 5, 257 91, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Pavlík

předseda představenstva

První vztah: 28. 2. 2017 - Poslední vztah: 4. 1. 2018

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 22. 12. 2016

zánik funkce: 11. 12. 2017

Hrubínova 1542, Benešov, 256 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Pavlík

předseda představenstva

První vztah: 28. 2. 2017 - Poslední vztah: 4. 1. 2018

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 22. 12. 2016

zánik funkce: 11. 12. 2017

Hrubínova 1542, Benešov, 256 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Pavlík

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 2016 - Poslední vztah: 28. 2. 2017

vznik členství: 20. 12. 2016

vznik funkce: 20. 12. 2016

Hrubínova 1542, Benešov, 256 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Pavlík

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 2016 - Poslední vztah: 28. 2. 2017

vznik členství: 20. 12. 2016

vznik funkce: 20. 12. 2016

Hrubínova 1542, Benešov, 256 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Švadlena

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 2016 - Poslední vztah: 4. 1. 2018

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 20. 12. 2016

zánik funkce: 11. 12. 2017

Jana Švermy 1709, Benešov, 256 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Švadlena

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 2016 - Poslední vztah: 4. 1. 2018

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 20. 12. 2016

zánik funkce: 11. 12. 2017

Jana Švermy 1709, Benešov, 256 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Luboš Balata

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 2016 - Poslední vztah: 4. 1. 2018

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 20. 12. 2016

zánik funkce: 11. 12. 2017

Benešov 85, 256 01, Česká republika

Ing. Luboš Balata

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 2016 - Poslední vztah: 4. 1. 2018

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 20. 12. 2016

zánik funkce: 11. 12. 2017

Benešov 85, 256 01, Česká republika

Blanka Hrnčířová

člen představenstva

První vztah: 5. 6. 2016 - Poslední vztah: 21. 12. 2016

vznik členství: 10. 8. 2015

zánik členství: 19. 12. 2016

zánik funkce: 19. 12. 2016

Jetřichovická 47, Sedlec-Prčice, 257 91, Česká republika

Blanka Hrnčířová

člen představenstva

První vztah: 5. 6. 2016 - Poslední vztah: 21. 12. 2016

vznik členství: 10. 8. 2015

zánik členství: 19. 12. 2016

zánik funkce: 19. 12. 2016

Jetřichovická 47, Sedlec-Prčice, 257 91, Česká republika

Prof. MUDr. Zdeněk Seidl CSc.

předseda představenstva

První vztah: 2. 6. 2016 - Poslední vztah: 21. 12. 2016

vznik členství: 22. 3. 2016

zánik členství: 19. 12. 2016

vznik funkce: 24. 3. 2016

zánik funkce: 19. 12. 2016

Nádražní 620, Vlašim, 258 01, Česká republika

Prof. MUDr. Zdeněk Seidl CSc.

předseda představenstva

První vztah: 2. 6. 2016 - Poslední vztah: 21. 12. 2016

vznik členství: 22. 3. 2016

zánik členství: 19. 12. 2016

vznik funkce: 24. 3. 2016

zánik funkce: 19. 12. 2016

Nádražní 620, Vlašim, 258 01, Česká republika

Blanka Hrnčířová

člen představenstva

První vztah: 19. 10. 2015 - Poslední vztah: 5. 6. 2016

vznik členství: 10. 8. 2015

Divišov 23, 257 26, Česká republika

Blanka Hrnčířová

člen představenstva

První vztah: 19. 10. 2015 - Poslední vztah: 5. 6. 2016

vznik členství: 10. 8. 2015

Divišov 23, 257 26, Česká republika

Ing. Petr Hostek MBA

předseda představenstva

První vztah: 19. 10. 2015 - Poslední vztah: 2. 6. 2016

vznik členství: 29. 7. 2013

zánik členství: 21. 3. 2016

vznik funkce: 16. 9. 2015

zánik funkce: 21. 3. 2016

Hráského 1933, Benešov, 256 01, Česká republika

Ing. Petr Hostek MBA

předseda představenstva

První vztah: 19. 10. 2015 - Poslední vztah: 2. 6. 2016

vznik členství: 29. 7. 2013

zánik členství: 21. 3. 2016

vznik funkce: 16. 9. 2015

zánik funkce: 21. 3. 2016

Hráského 1933, Benešov, 256 01, Česká republika

Mgr. Aleš Růžička

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2014 - Poslední vztah: 21. 12. 2016

vznik členství: 21. 2. 2011

zánik členství: 19. 12. 2016

zánik funkce: 19. 12. 2016

V Nových Bohnicích 245/36, Praha, 181 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Mgr. Aleš Růžička

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2014 - Poslední vztah: 21. 12. 2016

vznik členství: 21. 2. 2011

zánik členství: 19. 12. 2016

zánik funkce: 19. 12. 2016

V Nových Bohnicích 245/36, Praha, 181 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Prof. MUDr. Zdeněk Seidl CSc.

předseda představenstva

První vztah: 30. 9. 2014 - Poslední vztah: 19. 10. 2015

vznik členství: 29. 7. 2013

zánik členství: 27. 4. 2015

vznik funkce: 1. 9. 2014

zánik funkce: 27. 4. 2015

Nádražní 620, Vlašim, 258 01, Česká republika

Ing. Petr Hostek MBA

člen představenstva

První vztah: 28. 2. 2014 - Poslední vztah: 19. 10. 2015

vznik členství: 29. 7. 2013

Hráského 1933, Benešov, 256 01, Česká republika

Prof. MUDr. Zdeněk Seidl CSc.

člen představenstva

První vztah: 28. 2. 2014 - Poslední vztah: 30. 9. 2014

vznik členství: 29. 7. 2013

Nádražní 620, Vlašim, 258 01, Česká republika

Mgr. Aleš Růžička

předseda představenstva

První vztah: 28. 2. 2014 - Poslední vztah: 30. 9. 2014

vznik členství: 21. 2. 2011

zánik členství: 31. 8. 2014

vznik funkce: 5. 8. 2013

zánik funkce: 31. 8. 2014

V Nových Bohnicích 245/36, Praha 8, 181 00, Česká republika

Josef Hodek

člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2013 - Poslední vztah: 28. 2. 2014

vznik členství: 18. 2. 2013

zánik členství: 29. 7. 2013

U Ovčína 1641, Dobříš, 263 01, Česká republika

Mgr. Robert Georgiev

předseda představenstva

První vztah: 30. 4. 2011 - Poslední vztah: 28. 2. 2014

vznik členství: 21. 2. 2011

zánik členství: 29. 7. 2013

vznik funkce: 7. 3. 2011

zánik funkce: 29. 7. 2013

U Půjčovny 953/4, Praha 1, 110 00, Česká republika

Mgr. Aleš Růžička

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 2011 - Poslední vztah: 28. 2. 2014

vznik členství: 21. 2. 2011

V Nových Bohnicích 245/36, Praha 8, 181 00, Česká republika

MUDr. Vladimír Lemon

člen představenstva

První vztah: 26. 8. 2010 - Poslední vztah: 11. 7. 2013

vznik členství: 2. 11. 2009

zánik členství: 18. 2. 2013

ČSA 1179, Kladno, 272 01, Česká republika

MUDr. Kateřina Pancová

člen představenstva

První vztah: 2. 2. 2009 - Poslední vztah: 26. 8. 2010

vznik členství: 24. 11. 2008

zánik členství: 1. 11. 2009

Jarní 1330, Hostivice, 253 01, Česká republika

JUDr. Jan Mach

člen představenstva

První vztah: 2. 2. 2009 - Poslední vztah: 30. 4. 2011

vznik členství: 24. 11. 2008

zánik členství: 21. 2. 2011

Hrudičkova 2105/3, Praha 4, 148 00, Česká republika

Mgr. Aleš Buriánek

předseda představenstva

První vztah: 2. 2. 2009 - Poslední vztah: 30. 4. 2011

vznik členství: 24. 11. 2008

zánik členství: 21. 2. 2011

vznik funkce: 25. 11. 2008

zánik funkce: 21. 2. 2011

Nevanova 1035/20, Praha 6, 163 00, Česká republika

Ing. Miroslav Petrík

předseda představenstva

První vztah: 17. 6. 2008 - Poslední vztah: 2. 2. 2009

vznik členství: 1. 7. 2005

zánik členství: 24. 11. 2008

vznik funkce: 1. 7. 2005

zánik funkce: 24. 11. 2008

Jestřebická 638/5, Praha 8, 181 00, Česká republika

MUDr. Roman Mrva

člen

První vztah: 30. 11. 2006 - Poslední vztah: 2. 2. 2009

vznik členství: 1. 11. 2006

zánik členství: 24. 11. 2008

Poříčí nad Sázavou 368, 257 21, Česká republika

Ing. Miroslav Petrík

předseda představenstva

První vztah: 30. 11. 2006 - Poslední vztah: 17. 6. 2008

vznik členství: 1. 7. 2005

vznik funkce: 1. 7. 2005

Jestřebická 638/5, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Ivo Zachoval

člen představenstva

První vztah: 17. 10. 2006 - Poslední vztah: 2. 2. 2009

vznik členství: 1. 9. 2006

zánik členství: 24. 11. 2008

Bučovská 427, Letonice, 683 35, Česká republika

Ing. Zdeněk Kot

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2005 - Poslední vztah: 30. 11. 2006

vznik členství: 1. 7. 2005

zánik členství: 31. 10. 2006

Augustinova 2074, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Miroslav Petrík

předseda představenstva

První vztah: 8. 7. 2005 - Poslední vztah: 30. 11. 2006

vznik členství: 1. 7. 2005

vznik funkce: 1. 7. 2005

Bezručova 499, Slaný, 274 01, Česká republika

MUDr. Miroslav Pulgret

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2005 - Poslední vztah: 17. 10. 2006

vznik členství: 1. 7. 2005

zánik členství: 31. 8. 2006

Tichá 490, Příbram, 261 01, Česká republika

Ing. Pavel Staňa

předseda představenstva

První vztah: 15. 6. 2005 - Poslední vztah: 8. 7. 2005

vznik členství: 15. 6. 2005

zánik členství: 30. 6. 2005

vznik funkce: 15. 6. 2005

zánik funkce: 30. 6. 2005

Chocerady 290, 257 24, Česká republika

Ing. Jindřich Kratzer

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2005 - Poslední vztah: 8. 7. 2005

vznik členství: 15. 6. 2005

zánik členství: 30. 6. 2005

V Koutech 8, Poříčí nad Sázavou, 257 21, Česká republika

Dagmar Malá

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2005 - Poslední vztah: 8. 7. 2005

vznik členství: 15. 6. 2005

zánik členství: 30. 6. 2005

Tomice 64, 257 52, Česká republika

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek vždy společně předseda a místopředseda představenstva.

od 4. 1. 2018

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně.

do 4. 1. 2018 od 15. 6. 2005

Dozorčí rada

7 fyzických osob

Martin Kadrnožka

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 3. 2021

vznik členství: 18. 12. 2020

Týnec nad Sázavou 11, 257 41, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Daniel Netušil

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 3. 2021

vznik členství: 18. 12. 2020

Pražského povstání 1995, Benešov, 256 01, Česká republika

Jaroslava Pokorná Jermanová

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 3. 2021

vznik členství: 18. 12. 2020

Zapova 559, Benešov, 256 01, Česká republika

Pavel Telička

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 3. 2021

vznik členství: 18. 12. 2020

Lesní 386, Jevany, 281 66, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Skopeček

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 3. 2021

vznik členství: 18. 12. 2020

vznik funkce: 3. 2. 2021

U Remízku 1221/26, Hořovice, 268 01, Česká republika

MUDr. Jana Pěkná

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2019

vznik členství: 2. 9. 2019

Prokopova 1638, Vlašim, 258 01, Česká republika

Lenka Bártová

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 2. 2017

vznik členství: 8. 12. 2016

Kladruby 9, 258 01, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Tomáš Beneš

předseda

První vztah: 3. 1. 2019 - Poslední vztah: 18. 3. 2021

vznik členství: 16. 10. 2018

zánik členství: 17. 12. 2020

vznik funkce: 20. 11. 2018

Zapova 1346, Benešov, 256 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

RNDr. Anna Zehnálková

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 11. 2018 - Poslední vztah: 18. 3. 2021

vznik členství: 4. 6. 2018

zánik členství: 17. 12. 2020

Masarykova 140, Čerčany, 257 22, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavel Pavlík

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2018 - Poslední vztah: 17. 11. 2018

vznik členství: 12. 12. 2017

zánik členství: 14. 5. 2018

Hrubínova 1542, Benešov, 256 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Pavlík

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2018 - Poslední vztah: 17. 11. 2018

vznik členství: 12. 12. 2017

zánik členství: 14. 5. 2018

Hrubínova 1542, Benešov, 256 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Marie Krejčová

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2018 - Poslední vztah: 18. 3. 2021

vznik členství: 12. 12. 2017

zánik členství: 17. 12. 2020

Zapova 605, Benešov, 256 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jakub Hostek

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2018 - Poslední vztah: 17. 11. 2018

vznik členství: 12. 12. 2017

zánik členství: 3. 9. 2018

vznik funkce: 18. 12. 2017

zánik funkce: 3. 9. 2018

Hráského 1933, Benešov, 256 01, Česká republika

Jakub Hostek

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2018 - Poslední vztah: 17. 11. 2018

vznik členství: 12. 12. 2017

zánik členství: 3. 9. 2018

vznik funkce: 18. 12. 2017

zánik funkce: 3. 9. 2018

Hráského 1933, Benešov, 256 01, Česká republika

Bc. Hana Babková

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2018 - Poslední vztah: 18. 3. 2021

vznik členství: 12. 12. 2017

zánik členství: 17. 12. 2020

Luční 885, Vlašim, 258 01, Česká republika

Mgr. Martin Engel

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 2. 2017 - Poslední vztah: 4. 1. 2018

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 5. 1. 2017

zánik funkce: 11. 12. 2017

Na Vráži 90, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Jana Pěkná

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 2. 2017 - Poslední vztah: 1. 8. 2019

vznik členství: 8. 12. 2016

zánik členství: 30. 6. 2019

Struhařov 7, 256 01, Česká republika

Mgr. Martin Engel

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 2. 2017 - Poslední vztah: 4. 1. 2018

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 5. 1. 2017

zánik funkce: 11. 12. 2017

Na Vráži 90, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Martin Engel

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2016 - Poslední vztah: 28. 2. 2017

vznik členství: 20. 12. 2016

vznik funkce: 20. 12. 2016

Na Vráži 90, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Martin Engel

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2016 - Poslední vztah: 28. 2. 2017

vznik členství: 20. 12. 2016

vznik funkce: 20. 12. 2016

Na Vráži 90, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jaroslava Němcová MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2016 - Poslední vztah: 4. 1. 2018

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 20. 12. 2016

zánik funkce: 11. 12. 2017

5. května 442, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba PhD.

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2016 - Poslední vztah: 4. 1. 2018

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 20. 12. 2016

zánik funkce: 11. 12. 2017

Rybova 557/3, Říčany, 251 01, Česká republika

Mgr. Lukáš Seidl

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2016 - Poslední vztah: 4. 1. 2018

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 20. 12. 2016

zánik funkce: 11. 12. 2017

J. V. Sládka 1827, Vlašim, 258 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba PhD.

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2016 - Poslední vztah: 4. 1. 2018

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 20. 12. 2016

zánik funkce: 11. 12. 2017

Rybova 557/3, Říčany, 251 01, Česká republika

Mgr. Lukáš Seidl

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2016 - Poslední vztah: 4. 1. 2018

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 20. 12. 2016

zánik funkce: 11. 12. 2017

J. V. Sládka 1827, Vlašim, 258 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Jaroslava Němcová MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2016 - Poslední vztah: 4. 1. 2018

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 11. 12. 2017

vznik funkce: 20. 12. 2016

zánik funkce: 11. 12. 2017

5. května 442, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Jaroslav Klusoň

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2016 - Poslední vztah: 21. 12. 2016

vznik členství: 18. 2. 2013

zánik členství: 19. 12. 2016

zánik funkce: 19. 12. 2016

Jiráskova 2222, Benešov, 256 01, Česká republika

Jaroslav Klusoň

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2016 - Poslední vztah: 21. 12. 2016

vznik členství: 18. 2. 2013

zánik členství: 19. 12. 2016

zánik funkce: 19. 12. 2016

Jiráskova 2222, Benešov, 256 01, Česká republika

Ing. Petr Hostek MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 6. 2016 - Poslední vztah: 21. 12. 2016

vznik členství: 22. 3. 2016

zánik členství: 19. 12. 2016

vznik funkce: 23. 3. 2016

zánik funkce: 19. 12. 2016

Hráského 1933, Benešov, 256 01, Česká republika

Ing. Petr Hostek MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 6. 2016 - Poslední vztah: 21. 12. 2016

vznik členství: 22. 3. 2016

zánik členství: 19. 12. 2016

vznik funkce: 23. 3. 2016

zánik funkce: 19. 12. 2016

Hráského 1933, Benešov, 256 01, Česká republika

Marie Krejčová

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2013 - Poslední vztah: 21. 12. 2016

vznik členství: 18. 2. 2013

zánik členství: 19. 12. 2016

zánik funkce: 19. 12. 2016

Zapova 605, Benešov, 256 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Milan Hoke

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2013 - Poslední vztah: 2. 6. 2016

vznik členství: 18. 2. 2013

zánik členství: 21. 3. 2016

Pražského povstání 1950, Benešov, 256 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Milan Hoke

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2013 - Poslední vztah: 2. 6. 2016

vznik členství: 18. 2. 2013

zánik členství: 21. 3. 2016

Pražského povstání 1950, Benešov, 256 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jaroslav Klusoň

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2013 - Poslední vztah: 17. 6. 2016

vznik členství: 18. 2. 2013

K Pazderně 2029, Benešov, 256 01, Česká republika

Jaroslav Klusoň

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2013 - Poslední vztah: 17. 6. 2016

vznik členství: 18. 2. 2013

K Pazderně 2029, Benešov, 256 01, Česká republika

Lenka Bártová

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2013 - Poslední vztah: 28. 2. 2017

vznik členství: 9. 12. 2010

zánik členství: 9. 12. 2015

Kladruby 9, 258 01, Česká republika

Marie Krejčová

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2013 - Poslední vztah: 21. 12. 2016

vznik členství: 18. 2. 2013

zánik členství: 19. 12. 2016

zánik funkce: 19. 12. 2016

Zapova 605, Benešov, 256 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Lenka Bártová

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2013 - Poslední vztah: 28. 2. 2017

vznik členství: 9. 12. 2010

zánik členství: 9. 12. 2015

Kladruby 9, 258 01, Česká republika

Tomáš Michálek

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2013 - Poslední vztah: 28. 2. 2017

vznik členství: 9. 12. 2010

zánik členství: 9. 12. 2015

Tyršova 2061, Benešov, 256 01, Česká republika

Tomáš Michálek

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2013 - Poslední vztah: 28. 2. 2017

vznik členství: 9. 12. 2010

zánik členství: 9. 12. 2015

Tyršova 2061, Benešov, 256 01, Česká republika

MVDr. Václav Beneš

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2009 - Poslední vztah: 11. 7. 2013

vznik členství: 24. 11. 2008

zánik členství: 18. 2. 2013

Horymírova 197, Příbram, 261 02, Česká republika

Jaroslav Zelenka

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2009 - Poslední vztah: 21. 12. 2016

vznik členství: 24. 11. 2008

zánik členství: 19. 12. 2016

zánik funkce: 19. 12. 2016

Hrubínova 1662, Benešov, 256 01, Česká republika

Ing. Marcel Hrabě

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2009 - Poslední vztah: 11. 7. 2013

vznik členství: 24. 11. 2008

zánik členství: 18. 2. 2013

vznik funkce: 19. 12. 2008

zánik funkce: 18. 2. 2013

Petrohradská 3037, Kladno, 272 04, Česká republika

Ing. Zuzana Moravčíková

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2009 - Poslední vztah: 11. 7. 2013

vznik členství: 24. 11. 2008

zánik členství: 30. 7. 2012

Jana Zajíce 129, Kutná Hora, 284 01, Česká republika

Jaroslav Zelenka

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2009 - Poslední vztah: 21. 12. 2016

vznik členství: 24. 11. 2008

zánik členství: 19. 12. 2016

zánik funkce: 19. 12. 2016

Hrubínova 1662, Benešov, 256 01, Česká republika

MVDr. Pavel Bohatec

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2006 - Poslední vztah: 2. 2. 2009

vznik členství: 15. 6. 2005

zánik členství: 15. 9. 2006

vznik funkce: 31. 8. 2006

zánik funkce: 24. 11. 2008

Václavské náměstí 63, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

Ing. Petr Kouba

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2006 - Poslední vztah: 2. 2. 2009

vznik členství: 15. 6. 2005

zánik členství: 15. 9. 2006

zánik funkce: 31. 8. 2006

Hrubínova 1879, Benešov, 256 01, Česká republika

Ing. Petr Kouba

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2005 - Poslední vztah: 17. 10. 2006

vznik členství: 15. 6. 2005

vznik funkce: 15. 6. 2005

Hrubínova 1879, Benešov, 256 01, Česká republika

MVDr. Pavel Bohatec

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2005 - Poslední vztah: 17. 10. 2006

vznik členství: 15. 6. 2005

Václavské náměstí 63, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

František Vácha

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2005 - Poslední vztah: 2. 2. 2009

vznik členství: 15. 6. 2005

zánik členství: 15. 9. 2006

Drážkov č.10, Svatý Jan, 256 56 Krásná Hora, Česká republika

Karel Šebek

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2005 - Poslední vztah: 2. 2. 2009

vznik členství: 15. 6. 2005

zánik členství: 15. 9. 2006

Pražská 4, Neveklov, 257 56, Česká republika

Lenka Bártová

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2005 - Poslední vztah: 2. 2. 2009

vznik členství: 15. 6. 2005

zánik členství: 15. 9. 2008

Kladruby 9, 257 62, Česká republika

MUDr. Tomáš Michálek

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2005 - Poslední vztah: 2. 2. 2009

vznik členství: 15. 6. 2005

zánik členství: 15. 9. 2006

Tyršova 2061, Benešov, Česká republika

Další vztahy firmy Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Akcionáři

Středočeský kraj, IČ: 70891095

Zborovská, Česká republika, Praha 5

od 15. 6. 2005

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 15. 6. 2005

Živnosti

Péče o dítě do tří let věku v denním režimu
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 18. 4. 2016
Pedikúra, manikúra
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 15. 5. 2008
Holičství, kadeřnictví
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 4. 5. 2007
Masérské, rekondiční a regenerační služby
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 19. 10. 2006
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Ubytovací služby
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 15. 6. 2005
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 15. 6. 2005
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 15. 6. 2005
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 15. 6. 2005
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).