Hlavní navigace

PK REST a.s.

Firma PK REST a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 25107, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 19 218 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

49902547

Sídlo:

Klimentská 1216/46, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 1. 1994

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

101 Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků
10710 Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
49410 Silniční nákladní doprava
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 25107, Městský soud v Praze

Obchodní firma

PK REST a.s. od 26. 7. 2010

Obchodní firma

Pekárna Žatec, a.s. do 26. 7. 2010 od 1. 1. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 1. 1. 1994

adresa

Klimentská 1216/46
Praha 11000 od 8. 1. 2020

adresa

Bohunická 519/24
Brno 61900 do 8. 1. 2020 od 5. 8. 2015

adresa

Pekárenská 987
Žatec 43801 do 26. 7. 2010 od 1. 1. 1994

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 8. 10. 2010

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně od 8. 10. 2010

pekařství, cukrářství od 14. 3. 2002

opravy silničních vozidel od 14. 3. 2002

řeznictví a uzenářství od 10. 7. 2000

silniční motorová doprava nákladní do 8. 10. 2010 od 10. 7. 2000

hostinská činnost od 1. 1. 1994

silniční motorová doprava do 10. 7. 2000 od 1. 1. 1994

pekárenská výroba do 14. 3. 2002 od 1. 1. 1994

opravy motorových vozidel do 14. 3. 2002 od 1. 1. 1994

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 8. 10. 2010 od 1. 1. 1994

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti konaná dne 8. září 2020 přijala toto rozhodnutí: Valná hromada I. určuje, že hlavním akcionářem společnosti ve smyslu ust. § 375 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je DELTA PEKÁRNY a.s., akciová společnost založená a existující podle práva České republiky, se sídlem na adrese Klimentská 121 6/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 253 48 833, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25118 (dále jen Hlavní akcionář). Ke dni podání žádosti o svolání valné hromady společnosti Hlavním akcionáře m (tj. 27. července 2020), jakož i ke dni této valné hromady, vlastní Hlavní akcionář (a) hromadnou akcii na jméno č. 001 vydanou společností nahrazující 17 105 kmenových akcií na jméno vydaných společností, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, označených č. 000001 až 017105, (b) hromadnou akcii na jméno č. 002 vydanou společností nahrazující 754 kmenových akcií na jméno vydaných společností, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, označených č. 017106 až 017859, (c) 5 kmenových akcií na jméno vydaných společn ostí, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, označených č. 017860 až 017864; přičemž souhrnná jmenovitá hodnota těchto akcií činí přibližně 92,95 % základního kapitálu společnosti a s těmito akciemi je spojen přibližně 92,95% podíl na hlasovacích právech ve společnosti; II. rozhoduje o přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům vydaným společností vlastněným jinými vlastníky účastnických cenných papírů než Hlavním akcionářem na Hlavního akcionáře (dále jen Přechod účastnických cenných papírů). Přechod účastnických cenných papírů nabyde účinnosti uplynutím 1 měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti); III. původní vlastníci účastnických cenných papírů předají účastnické cenné papíry, které přešly v rámci Přechodu účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře, společnosti do 30 dnů po Dni účinnosti, a to buď odevzdáním osobně či v zastoupení v jejím sídle v pracovní dny od 11:00 do 16:00 hodin, nebo doručením poštou či kurýrem na adresu sídla společnosti. Nepředají-li původní vlastníci účastnických cenných papírů společnosti účastnické cenné papíry, které přešly v rámci Přechodu účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře, ani v dodatečné lhůtě, kterou následně určí společnost a která nesmí být kratší než 14 dnů, bude společnost postupovat dle ust. § 346 odst. 1 věty první zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech; v době sv ého prodlení nemohou původní vlastníci účastnických cenných papírů požadovat protiplnění za jejich účastnické cenné papíry, ke kterým přejde vlastnické právo na Hlavního akcionáře v rámci Přechodu účastnických cenných papírů; IV. určuje, že Hlavní akcionář poskytne ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů společnosti protiplnění za jejich účastnické cenné papíry, ke kterým přejde vlastnické právo na Hlavního akcionáře v rámci Přechodu účastnických cenných papírů, ve výš i 63,90 Kč (slovy: šedesát tři korun českých a devadesát haléřů) za jeden účastnický cenný papír. Do 30 kalendářních dnů ode Dne účinnosti je každý původní vlastník účastnických cenných papírů povinen písemně sdělit agentovi Hlavního akcionáře, kterým je CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., akciová společnost založená a existující dle právního řádu České republiky, se sídlem Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika, IČ: 277 58 419, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249 (dále jen Agent), následující údaje: a) v případě vlastníka účastnických cenných papírů-fyzické osoby s bydlištěm v České republice: jméno, příjmení, rodné číslo (není-li přiřazeno, tak datum narození), číslo bankovního účtu a kód banky; b) v případě vlastníka účastnických cenných papírů-fyzické osoby s bydlištěm mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce v České republice: jméno, příjmení, rodné číslo (není-li přiřazeno, tak datum narozen í), číslo bankovního účtu a kód banky; c) v případě vlastníka účastnických cenných papírů-fyzické osoby s bydlištěm mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce mimo Českou republiku: jméno, příjmení, rodné číslo (není-li přiřazeno, tak datum nar ození), adresu trvalého bydliště, číslo účtu (IBAN), kód banky/BIC, název finanční instituce, u které je účet veden a její adresu, jméno a příjmení majitele účtu; d) v případě vlastníka účastnických cenných papírů-právnické osoby se sídlem v České republice: název právnické osoby, identifikační číslo, číslo účtu, kód banky; e) v případě vlastníka účastnických cenných papírů-právnické osoby se sídlem mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce v České republice: název právnické osoby, identifikační číslo (případně obdobné číslo ), číslo účtu, kód banky; a f) v případě vlastníka účastnických cenných papírů-právnické osoby se sídlem mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce mimo Českou republiku: název právnické osoby, identifikační číslo (případně obdobné č íslo), sídlo, číslo účtu (IBAN), kód banky/BIC, název finanční instituce, u které je účet veden a její adresu, název účtu; a to za použití příslušného formuláře pro fyzickou nebo právnickou osobu (s bydlištěm/sídlem v České republice, případně mimo Českou republiku), který bude ke stažení na stránkách společnosti, nebo v obdobné formě (dále jen Sdělení bankovního účtu). Podpi s původního vlastníka účastnických cenných papírů nebo jeho zmocněnce na Sdělení bankovního účtu musí být úředně ověřen a Sdělení bankovního účtu musí být doručeno na adresu CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, Č eská republika, obyčejným dopisem, doporučeným dopisem nebo kurýrem, přičemž v každém případě musí být v levém horním rohu obálky uvedeno PK REST. Následující dokumenty musejí být připojeny ke Sdělení bankovního účtu: (i) v případě, že Sdělení bankovního účtu podepsal zmocněnec původního vlastníka účastnických cenných papírů, originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem opravňující takového zmocněnce jednat jménem původního vlastníka účastnických cenných papírů datovaná nejpozdě ji dnem podepsání Sdělení bankovního účtu; (ii) v případě, že je původní vlastník účastnických cenných papírů anebo jeho zmocněnec právnickou osobou, originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z příslušného rejstříku původního vlastníka účastnických cennýc h papírů anebo zmocněnce či jiného úředního dokumentu potvrzující, že osoba, která podepsala Sdělení bankovního účtu, případně plnou moc pod bodem (i) výše, je oprávněna jednat jménem vlastníka účastnických cenných papírů, případně zmocněnce, vydaný nejpo zději v den podpisu plné moci pod bodem (i) výše (týká se výpisu vlastníka účastnických cenných papírů) a nejpozději v den podpisu Sdělení bankovního účtu (týká se jak výpisu vlastníka účastnických cenných papírů, pokud podepisuje Sdělení bankovního účtu sám, tak výpisu zmocněnce, pokud podepisuje Sdělení bankovního účtu zmocněnec), nikoliv však dříve než 3 měsíce přede dnem Sdělení bankovního účtu. Veškeré dokumenty musejí být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. K dokumentům v jiném jazyce musí b ýt přiložen prostý překlad do jednoho z uvedených jazyků; V. původním vlastníkům účastnických cenných papírů, kteří nebudou zapsáni ke Dni účinnosti v seznamu akcionářů společnosti a jejichž účastnické cenné papíry budou prohlášeny za neplatné z důvodu, že nebyly předány společnosti dle bodu III. výše, bude prot iplnění za jejich účastnické cenné papíry, ke kterým přejde vlastnické právo na Hlavního akcionáře v rámci Přechodu účastnických cenných papírů, poskytnuto za podmínek dle bodu IV. výše a po předložení účastnických cenných papírů prohlášených společností za neplatné způsobem uvedeným v bodě III. výše, ze kterých bude vyplývat, že byli ke Dni účinnosti jejich vlastníky a jsou proto oprávnění obdržet protiplnění dle bodu IV. výše; a VI. určuje, že protiplnění ve výši určené v bodě IV. výše (případně zvýšené o úrok, jak je vyžadováno příslušnými obecně závaznými předpisy) bude poskytnuto Hlavním akcionářem prostřednictvím Agenta každému původnímu vlastníkovi účastnických cenných papír ů bez zbytečného odkladu ode dne, kdy vlastník účastnických cenných papírů předá účastnické cenné papíry společnosti dle bodu III. výše, a nejpozději do 5 dnů ode dne předání účastnických cenných papírů společnosti dle bodu III. výše. Agent poskytne proti plnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů společnosti ke Dni účinnosti, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo. V případě, že ke Dni účinnosti bude zřízeno k účastnickým cenným papírům zástavní právo, je osoba, která je vlastníkem těchto účastnických cenných papírů ke Dni účinnosti, povinna zajistit, že zástavn í věřitel poskytne Agentovi údaje a dokumenty podle odstavce IV. výše ve lhůtě a způsobem tam uvedeným. od 10. 9. 2020

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech od 23. 1. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 5. 8. 2015 od 23. 1. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 5. 8. 2015 od 23. 1. 2014

Na základě Smlouvy o vkladu části podniku uzavřené dne 7.12.2006, podle ustanovení § 59 odst. 5 ve spojení s § 487, § 477 a následujícími zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, mezi společností Pekárna Žatec, a.s. (jako vkladatelem) a společností UN ITED BAKERIES a.s., se sídlem Brno, Bohunická 24/519, okres Brno-město, PSČ 619 00, IČ: 262 22 990, došlo k převodu části podniku Pekárna Žatec, a.s., vymezené v účetnictví společnosti Pekárna Žatec, a.s. jako nákladové středisko provoz a specifikované v  uvedené Smlouvě o vkladu části podniku, na společnost UNITED BAKERIES a.s., a to jako nepeněžitého vkladu do základního kapitálu UNITED BAKERIES a.s. Uvedená Smlouva o vkladu části podniku byla dne 7.12.2006 schválena, v souladu s ustanovením § 67a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, rozhodnutím valné hromady společnosti Pekárna Žatec,a.s. Převod části podniku na základě uvedené Smlouvy o vkladu části podniku nabyl účinnosti dne 31.12.2006. od 9. 2. 2007

Řádná valná hromada dne 23.8.1999 rozhodla o snížení základního jmění z částky 19 413 000,- Kč o částku 195 000,- Kč na hodnotu 19 218 000,- Kč. Důvodem snížení základního jmění je skutečnost, že společnost přes uplynutí lhůty 18 měsíců dosud nezcizila 195 ks vlastních kmenových akcií na majitele, ISIN CZ0005085050, které nabyla. Podle § 161b odst. 4 obchodního zákoníku je proto povinna snížit základní jmění. Snížení základního jmění bude provedeno snížením počtu dosavadních akcií, a to zrušením 195 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000,- Kč na účtu společnosti č. 100200586578 u Střediska cenných papírů na základě příkazu představenstva. Představenstvo podá příkaz ke zrušení 195 ks akcií nejpozději do 3 týdnů ode dne zápisu snížení základního jmění do obchodního rejstříku. Účet 427 002 - Ost. fondy, vytvořený v souladu s ustanovením § 161d obchodního zákoníku jako fond ke krytí vlastních akcií v majetku společnosti, se převádí do zákonného rezervního fondu (účet 421). do 11. 7. 2000 od 15. 10. 1999

Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Omezení převoditelnosti akcií na jméno je upraveno v čl. 7 odst. 4 stanov a.s. do 19. 9. 1997 od 15. 5. 1997

Valná hromada akciové společnosti schválila dne 18.8.1995 nové znění stanov. od 17. 5. 1996

Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. od 1. 1. 1994

Kapitál

Základní kapitál

vklad 19 218 000 Kč

od 11. 7. 2000

Základní kapitál

vklad 19 413 000 Kč

do 11. 7. 2000 od 15. 5. 1997

Základní kapitál

vklad 19 413 000 Kč

do 15. 5. 1997 od 1. 1. 1994
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 19 218 od 23. 1. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 19 218 do 23. 1. 2014 od 14. 7. 2008
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 19 218 do 14. 7. 2008 od 11. 7. 2000
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 19 413 do 11. 7. 2000 od 19. 9. 1997
Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 195 do 19. 9. 1997 od 25. 1. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 195 do 25. 1. 1994 od 1. 1. 1994
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 19 218 do 19. 9. 1997 od 1. 1. 1994

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Zdeněk Synek

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2020

vznik členství: 8. 1. 2020

Wiedermannova 1405/2, Praha, 158 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  DELTA PEKÁRNY a.s.

  Klimentská 1216/46, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  UNITED BUSINESS a.s.

  Klimentská 1216/46, Praha, 110 00

 • člen dozorčí rady

  OK REST a.s.

  Klimentská 1216/46, Praha, 110 00

 • člen dozorčí rady

  FINREST a.s.

  Klimentská 1216/46, Praha, 110 00

Historické vztahy

Ing. Zdeněk Synek

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2020 - Poslední vztah: 10. 2. 2020

vznik členství: 7. 1. 2020

Wiedermannova 1405/2, Praha, 158 00, Česká republika

Grégoire Michael Parik

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2015 - Poslední vztah: 8. 1. 2020

vznik členství: 25. 6. 2015

zánik funkce: 7. 1. 2020

Habrovská 414, Praha, 190 14, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Petr Mlíka

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 11. 2013 - Poslední vztah: 12. 8. 2015

vznik členství: 28. 6. 2011

zánik členství: 25. 6. 2015

Nad Vltavou 2159, Roztoky, 252 63, Česká republika

Barbora Pánková

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 3. 2013 - Poslední vztah: 23. 1. 2014

vznik členství: 15. 2. 2013

zánik členství: 1. 1. 2014

Na Pernikářce 1407/14, Praha 6, 160 00, Česká republika

Zuzana Vlčková

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 3. 2013 - Poslední vztah: 23. 1. 2014

vznik členství: 15. 2. 2013

zánik členství: 1. 1. 2014

Kapitána Jaroša 3401/27, Banská Bystrica, 974 11, Slovenská republika

Ing. Petr Mlíka

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2011 - Poslední vztah: 24. 11. 2013

vznik členství: 28. 6. 2011

Nad Vltavou 2159, Roztoky, 252 63, Česká republika

Ladislav Míka

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 2010 - Poslední vztah: 5. 3. 2013

vznik členství: 25. 6. 2010

zánik členství: 15. 2. 2013

Pražská 383, Dolní Břežany, 252 41, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Veronika Sislová

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 2010 - Poslední vztah: 5. 3. 2013

vznik členství: 25. 6. 2010

zánik členství: 10. 10. 2012

Veronské náměstí 598, Praha 10, Česká republika

Ladislav Míka

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 2010 - Poslední vztah: 11. 10. 2010

vznik členství: 25. 6. 2010

Zlatníky - Praha západ 83, Česká republika

Ing. Jiří Hlavica CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2008 - Poslední vztah: 5. 9. 2011

vznik členství: 26. 6. 2008

zánik členství: 28. 6. 2011

vznik funkce: 26. 6. 2008

zánik funkce: 28. 6. 2011

Brno-venkov, Kanice 145, Česká republika

Ladislav Míka

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2005 - Poslední vztah: 26. 7. 2010

vznik členství: 24. 6. 2005

zánik členství: 25. 6. 2010

Hodkovice, Zlatníky - Praha západ, číslo domu 83, Česká republika

Martin Hötzel

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2005 - Poslední vztah: 10. 1. 2008

vznik členství: 10. 12. 2004

zánik členství: 30. 11. 2007

Jabloňová 2724, Žatec, Česká republika

Ing. Michaela Holasová

Člen dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2004 - Poslední vztah: 24. 6. 2005

vznik členství: 25. 6. 2003

zánik členství: 5. 10. 2004

Záveská 836, Praha 10, Česká republika

Ing. Jiří Hlavica Csc.

Člen dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2004 - Poslední vztah: 30. 7. 2008

vznik členství: 25. 6. 2003

zánik členství: 26. 6. 2008

Kanice 145, Brno-venkov, Česká republika

Ing. Jiří Hlavica CSc.

Člen dozorčí rady

První vztah: 27. 8. 2003 - Poslední vztah: 8. 7. 2004

vznik členství: 25. 10. 2002

zánik členství: 25. 6. 2003

Kanice 145, Brno - venkov, Česká republika

Jean-Louis De Potesta

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 6. 2003 - Poslední vztah: 8. 7. 2004

vznik členství: 30. 7. 2002

zánik členství: 25. 6. 2003

Waasehahaff, L 7430 Grand-Duchy of Luxemburk

Ing. Jan Brabec

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2002 - Poslední vztah: 18. 6. 2003

vznik členství: 14. 6. 2001

zánik členství: 30. 7. 2002

Teplická 257, Děčín IX-Bynov, 405 05, Česká republika

Ing. Milan Špitálský

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2000 - Poslední vztah: 14. 3. 2002

vznik funkce: 14. 7. 2000

zánik funkce: 14. 6. 2001

Machatého 679, Praha 5, 152 00, Česká republika

Ing. Hana Horejsková

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2000 - Poslední vztah: 24. 6. 2005

zánik členství: 10. 12. 2004

vznik funkce: 10. 12. 1999

Wolkerova 2894, Žatec, 438 01, Česká republika

Antonín Pečinka

Předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2000 - Poslední vztah: 18. 6. 2003

zánik členství: 30. 7. 2002

vznik funkce: 30. 6. 1998

zánik funkce: 30. 7. 2002

Mařatkova 915, Praha 4, 142 00, Česká republika

Jiří Kupka

Člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 1999 - Poslední vztah: 4. 7. 2000

U Cukrovaru 1068, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

JUDr. Bohumír Procházka

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 12. 1998 - Poslední vztah: 15. 10. 1999

Lesovická 2660, Tábor, 390 03, Česká republika

Antonín Pečinka

Předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 12. 1998 - Poslední vztah: 4. 7. 2000

Mařatkova 915, Praha 4, Česká republika

Antonín Pečinka

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 6. 11. 1998 - Poslední vztah: 4. 12. 1998

Mařatkova 915, Praha 4, Česká republika

Jiří Hlaváč

Předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 11. 1998 - Poslední vztah: 4. 12. 1998

Palachova 22, Litoměřice, Česká republika

Renata Říhová

Člen dozorčí rady

První vztah: 6. 11. 1998 - Poslední vztah: 4. 7. 2000

Příkrá 1261, Žatec, Česká republika

Renata Říhová

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 23. 4. 1998 - Poslední vztah: 6. 11. 1998

Příkrá 1261, Žatec, Česká republika

Ing. Josef Ondráček

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 9. 1997 - Poslední vztah: 6. 11. 1998

Bří Čapků 2282, Žatec, Česká republika

Renata Říhová

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 19. 9. 1997 - Poslední vztah: 23. 4. 1998

Příkrá 1261, Žatec, Česká republika

Václav Pavel

Předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 9. 1997 - Poslední vztah: 6. 11. 1998

Jiráskova 473, Liberec 12, Česká republika

Václav Pavel

Člen dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 1996 - Poslední vztah: 19. 9. 1997

Jiráskova 473, Liberec 12, Česká republika

Ing. Václava Vondrová

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 5. 1996 - Poslední vztah: 19. 9. 1997

Snopkova 486, Praha 4, Česká republika

Renata Říhová

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 5. 1996 - Poslední vztah: 19. 9. 1997

Příkrá 1261, Žatec, Česká republika

Josef Šupík

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 5. 1996 - Poslední vztah: 12. 8. 1996

Žežická 666/53, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Zdenka Olšanová

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 5. 1996 - Poslední vztah: 12. 8. 1996

Růžová 2714, Žatec, Česká republika

Ing. Miroslav Kocourek

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 5. 1996 - Poslední vztah: 12. 8. 1996

Hanychovská 18 B/447, Liberec, Česká republika

Ing. Václava Vondrová

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 17. 5. 1996

Snopkova 486, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Miroslav Kocourek

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 17. 5. 1996

Hanychovská 18 B/447, Liberec, 460 10, Česká republika

Renata Říhová

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 17. 5. 1996

Příkrá 1261, Žatec, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Edmond Georges Lucien Müller

člen představenstva

První vztah: 25. 7. 2018

vznik členství: 27. 6. 2018

17 rue de Kahler, L-8378 Kleinbettingen, Lucemburské velkovévodství

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Marko Pařík

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 2016 - Poslední vztah: 25. 7. 2018

vznik členství: 28. 6. 2016

zánik členství: 27. 6. 2018

Pokojná 363/12, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Marko Pařík

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 2016 - Poslední vztah: 25. 7. 2018

vznik členství: 28. 6. 2016

zánik členství: 27. 6. 2018

Pokojná 363/12, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Marko Pařík

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 2015 - Poslední vztah: 5. 10. 2016

vznik členství: 28. 6. 2011

zánik členství: 28. 6. 2016

Pokojná 363/12, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Marko Pařík

člen představenstva

První vztah: 23. 1. 2014 - Poslední vztah: 5. 8. 2015

vznik členství: 28. 6. 2011

Pokojná 363/12, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Jaroslav Pařík

člen představenstva

První vztah: 15. 8. 2013 - Poslední vztah: 23. 1. 2014

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 1. 1. 2014

Nádražní 135, Židlochovice, 667 01, Česká republika

Michal Freiberger

člen představenstva

První vztah: 15. 8. 2013 - Poslední vztah: 23. 1. 2014

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 1. 1. 2014

Za Strahovem 384/45, Praha 6, 169 00, Česká republika

Marko Pařík

předseda představenstva

První vztah: 5. 3. 2013 - Poslední vztah: 23. 1. 2014

vznik členství: 28. 6. 2011

vznik funkce: 15. 2. 2013

zánik funkce: 1. 1. 2014

Pokojná 363/12, Praha 6, 160 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Tomáš Vaněk

člen představenstva

První vztah: 5. 3. 2013 - Poslední vztah: 15. 8. 2013

vznik členství: 26. 6. 2008

zánik členství: 8. 4. 2013

Na Žižkově 636/70, Liberec, 460 06, Česká republika

Jan Jedlička

člen představenstva

První vztah: 5. 3. 2013 - Poslední vztah: 15. 8. 2013

vznik členství: 25. 6. 2010

zánik členství: 28. 6. 2013

Jansova 136, Černošice, 252 28, Česká republika

Dalších 21 vztahů k této osobě

Marko Pařík

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2011 - Poslední vztah: 5. 3. 2013

vznik členství: 28. 6. 2011

Pokojná 363/12, Praha 6, 160 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Jan Jedlička

předseda představenstva

První vztah: 11. 10. 2010 - Poslední vztah: 5. 3. 2013

vznik členství: 25. 6. 2010

vznik funkce: 25. 6. 2010

zánik funkce: 15. 2. 2013

Jansova 136, Černošice, 252 28, Česká republika

Dalších 21 vztahů k této osobě

Jan Jedlička

Předseda představenstva

První vztah: 26. 7. 2010 - Poslední vztah: 11. 10. 2010

vznik členství: 25. 6. 2010

vznik funkce: 25. 6. 2010

Masarykovo nábřeží 239/22, Praha 1, Česká republika

Tomáš Vaněk

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 7. 2008 - Poslední vztah: 5. 3. 2013

vznik členství: 26. 6. 2008

vznik funkce: 26. 6. 2008

zánik funkce: 15. 2. 2013

Na Žižkově 636, Liberec, Česká republika

Jan Jedlička

Předseda

První vztah: 7. 8. 2006 - Poslední vztah: 26. 7. 2010

vznik členství: 21. 2. 2005

zánik členství: 21. 5. 2010

vznik funkce: 21. 6. 2006

zánik funkce: 21. 5. 2010

Masarykovo nábřeží 239/22, Praha 1, Česká republika

Mark Martin

Místopředseda představenstva

První vztah: 7. 8. 2006 - Poslední vztah: 30. 7. 2008

vznik členství: 21. 6. 2006

zánik členství: 26. 6. 2008

vznik funkce: 21. 6. 2006

zánik funkce: 26. 6. 2008

Žitomírská 38, Praha 10, Česká republika

Edmond Muller

Člen

První vztah: 7. 8. 2006 - Poslední vztah: 5. 9. 2011

vznik členství: 21. 6. 2006

zánik členství: 28. 6. 2011

L-8378 Kleinbettingen, Route de Kahler 17, Lucemburské velkovévodství

Jan Jedlička

Místopředseda představenstva

První vztah: 1. 8. 2005 - Poslední vztah: 7. 8. 2006

vznik členství: 21. 2. 2005

vznik funkce: 21. 2. 2005

Masarykovo nábřeží 239/22, Praha 1, Česká republika

Jean - Louis De Potesta

Člen představenstva

První vztah: 18. 2. 2005 - Poslední vztah: 7. 8. 2006

vznik členství: 14. 6. 2004

zánik členství: 21. 6. 2006

Waaserhaff, L-7430 Fischbach, Lucemburské velkovévodství

Robert Daduliak

Předseda představenstva

První vztah: 11. 12. 2004 - Poslední vztah: 7. 8. 2006

vznik členství: 14. 6. 2004

zánik členství: 21. 6. 2006

vznik funkce: 9. 7. 2004

zánik funkce: 21. 6. 2006

Valentinská 20/31, Praha 1, Česká republika

Ing. Petr Kende

Místopředseda představenstva

První vztah: 11. 12. 2004 - Poslední vztah: 1. 8. 2005

vznik členství: 14. 6. 2004

zánik členství: 21. 2. 2005

vznik funkce: 9. 7. 2004

zánik funkce: 21. 2. 2005

Mánesova 626, Štětí, Česká republika

William Dante Harter

Předseda představenstva

První vztah: 8. 7. 2004 - Poslední vztah: 11. 12. 2004

vznik členství: 25. 6. 2003

zánik členství: 14. 6. 2004

vznik funkce: 21. 7. 2003

zánik funkce: 14. 6. 2004

Praha 5, Na Brabenci 16, bytem v USA: 20 Saranac Road, Sea Ranch Lakes FL 33308

Ladislav Míka

Člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2004 - Poslední vztah: 11. 12. 2004

vznik členství: 25. 6. 2003

zánik členství: 22. 1. 2004

Hodkovice 83, 252 41 Zlatníky, Česká republika

Mgr. Zuzana Jurásková

Člen představenstva

První vztah: 27. 8. 2003 - Poslední vztah: 8. 7. 2004

vznik členství: 25. 10. 2002

zánik členství: 29. 4. 2003

Nezamyslova 6, Praha 2, Česká republika

Ing. Ivan Flek

Předseda představenstva

První vztah: 27. 8. 2003 - Poslední vztah: 8. 7. 2004

vznik členství: 25. 10. 2002

zánik členství: 25. 6. 2003

vznik funkce: 26. 11. 2002

zánik funkce: 25. 6. 2003

Bojčenkova 1101, Praha 9, Česká republika

Adam Blecha

Místopředseda představenstva

První vztah: 27. 8. 2003 - Poslední vztah: 11. 12. 2004

vznik členství: 30. 7. 2002

zánik členství: 14. 6. 2004

vznik funkce: 26. 11. 2002

zánik funkce: 14. 6. 2004

Opatovická 4, Praha 1, Česká republika

Adam Blecha

Člen představenstva

První vztah: 18. 6. 2003 - Poslední vztah: 27. 8. 2003

vznik členství: 30. 7. 2002

Opatovická 4, Praha 1, Česká republika

Ing. Miroslav Princ

Člen představenstva

První vztah: 18. 6. 2003 - Poslední vztah: 27. 8. 2003

vznik členství: 30. 7. 2002

zánik členství: 25. 10. 2002

U Kříže 625/9, Praha 5, Česká republika

Ing. Martin Turínek

Předseda představenstva

První vztah: 18. 6. 2003 - Poslední vztah: 27. 8. 2003

vznik členství: 30. 7. 2002

zánik členství: 25. 10. 2002

vznik funkce: 31. 7. 2002

zánik funkce: 25. 10. 2002

Hrusická 6, Praha 4, Česká republika

Ing. Jiří Šedivý

Člen představenstva

První vztah: 26. 6. 2001 - Poslední vztah: 18. 6. 2003

zánik členství: 30. 7. 2002

vznik funkce: 1. 5. 2001

Mařatkova 916, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Jiří Bohuslav

Člen představenstva

První vztah: 18. 9. 2000 - Poslední vztah: 18. 6. 2003

zánik členství: 30. 7. 2002

vznik funkce: 10. 8. 2000

Španielova 1299, Praha 6, 162 00, Česká republika

ing. Zdeněk Procházka

Předseda představenstva

První vztah: 18. 9. 2000 - Poslední vztah: 18. 6. 2003

zánik členství: 30. 7. 2002

vznik funkce: 30. 6. 1998

zánik funkce: 30. 7. 2002

K rozmezí 629, Praha 5, 150 00, Česká republika

ing. Zdeněk Procházka

Místopředseda představenstva

První vztah: 4. 7. 2000 - Poslední vztah: 18. 9. 2000

K rozmezí 629, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Alois Hňup

Předseda představenstva

První vztah: 4. 7. 2000 - Poslední vztah: 18. 9. 2000

Světická 8, Praha 10, 100 00, Česká republika

JUDr. Bohumír Procházka

Člen představenstva

První vztah: 4. 7. 2000 - Poslední vztah: 10. 7. 2000

Leskovická 2660, Tábor, 390 01, Česká republika

JUDr. Evženka Čeledová

Člen představenstva

První vztah: 4. 7. 2000 - Poslední vztah: 26. 6. 2001

zánik funkce: 30. 4. 2001

Barchovická 334, Praha 9, 190 16, Česká republika

JUDr. Evženka Čeledová

Člen představenstva

První vztah: 15. 10. 1999 - Poslední vztah: 4. 7. 2000

Barchovická 334, Praha 9, 190 16, Česká republika

Ing. Václav Kotal

Člen představenstva

První vztah: 15. 10. 1999 - Poslední vztah: 4. 7. 2000

K Bateriím 967, Praha 6, Česká republika

Ing. Zdeněk Procházka

Místopředseda představenstva

První vztah: 4. 12. 1998 - Poslední vztah: 4. 7. 2000

K rozmezí 629, Praha 5, Česká republika

Ing. Václav Kotal

Člen představenstva

První vztah: 4. 12. 1998 - Poslední vztah: 15. 10. 1999

Belgická 681, Praha 2, Česká republika

Miroslav Otcovský

Člen představenstva

První vztah: 6. 11. 1998 - Poslední vztah: 15. 10. 1999

Ústí nad Labem 2 67, Česká republika

Ing. Ladislav Klíma

Místopředseda představenstva

První vztah: 6. 11. 1998 - Poslední vztah: 4. 12. 1998

Berkovská 1263/3, Praha 6, Česká republika

Ing. Zdeněk Procházka

Člen představenstva

První vztah: 6. 11. 1998 - Poslední vztah: 4. 12. 1998

K rozmezí 629, Praha 5, Česká republika

Ing. Alois Hňup

Předseda představenstva

První vztah: 6. 11. 1998 - Poslední vztah: 4. 7. 2000

Světická 8, Praha 10, Česká republika

Ing. Ladislav Klíma CSc.

Předseda představenstva

První vztah: 23. 4. 1998 - Poslední vztah: 6. 11. 1998

Berkovská 1263/3, Praha 6, Česká republika

Ing. Ladislav Klíma CSc.

Předseda představenstva

První vztah: 27. 3. 1997 - Poslední vztah: 23. 4. 1998

Z. Wintra 19, Praha 6, Česká republika

Miroslav Otcovský

Místopředseda představenstva

První vztah: 23. 1. 1997 - Poslední vztah: 6. 11. 1998

Ústí nad Labem 2 67, Česká republika

Jiří Hlaváč

Člen představenstva

První vztah: 17. 5. 1996 - Poslední vztah: 6. 11. 1998

Palachova 22, Litoměřice, Česká republika

Pavel Müller

Člen představenstva

První vztah: 17. 5. 1996 - Poslední vztah: 12. 8. 1996

Muchova 1, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Josef Ondráček

Člen představenstva

První vztah: 17. 5. 1996 - Poslední vztah: 19. 9. 1997

Bří Čapků 2282, Žatec, Česká republika

ing. Ladislav Klíma

Předseda představenstva

První vztah: 17. 5. 1996 - Poslední vztah: 27. 3. 1997

Z. Wintra 19, Praha 6, Česká republika

Miroslav Otcovský

Člen představenstva

První vztah: 17. 5. 1996 - Poslední vztah: 23. 1. 1997

Ústí nad Labem 2 67, Česká republika

Václav Pavel

Člen představenstva

První vztah: 17. 5. 1996 - Poslední vztah: 12. 8. 1996

Jiráskova 473, Liberec 12, Česká republika

Václav Konvalinka

Místopředseda představenstva

První vztah: 17. 5. 1996 - Poslední vztah: 12. 8. 1996

Studenstská 982, Žatec, Česká republika

Václav Konvalinka

Předseda představenstva

První vztah: 25. 1. 1994 - Poslední vztah: 17. 5. 1996

Studentská 982, Žatec, 438 01, Česká republika

Eva Holá

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 17. 5. 1996

Sládkova 1376, Žatec, 438 01, Česká republika

Jindřich Hötzel

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 17. 5. 1996

Wolkerova 2641, Žatec, 438 01, Česká republika

Václav Konvalinka

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 25. 1. 1994

Studentská 982, Žatec, 438 01, Česká republika

Za společnost jedná samostatně jediný člen představenstva.

od 23. 1. 2014

Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně.

do 23. 1. 2014 od 5. 3. 2013

Jménem společnosti jedná představenstvo. K platnému jednání jménem společnosti je třeba projevu vůle nejméně dvou členů představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis alespoň dva členové představenstva.

do 5. 3. 2013 od 14. 3. 2002

Jménem společnosti jedná představenstvo. K platnému jednání jménem společnosti je třeba projevu vůle nejméně dvou členů představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis alespoň dva členové představenstva.

do 14. 3. 2002 od 10. 7. 2000

Společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo předseda a jeden člen předsta - venstva, případně místopředseda a jeden člen představenstva nebo jiná osoba v rozsahu plné moci udělené představenstvem. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď předseda představenstva nebo místopředseda a jeden člen představenstva nebo ředitel společnosti v rozsahu zmocnění nebo člen předsta - venstva v rozsahu zmocnění, či jiná osoba v rozsahu plné moci udělené představenstvem připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti svůj podpis.

do 10. 7. 2000 od 17. 5. 1996

Společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta - venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti svůj podpis. Samostatným jednáním a podepisováním za akciovou společnost se pověřuje předseda představenstva a ředitel společnosti Václav Konvalinka.

do 17. 5. 1996 od 25. 1. 1994

Společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta - venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti svůj podpis.

do 25. 1. 1994 od 1. 1. 1994

Statutární orgán - představenstvo

Historické vztahy

Edmond Muller

Člen

První vztah: 7. 8. 2006 - Poslední vztah: 5. 9. 2011

vznik členství: 21. 6. 2006

zánik členství: 28. 6. 2011

L-8378 Kleinbettingen, Route de Kahler 17, Lucemburské velkovévodství

Jean - Louis De Potesta

Člen představenstva

První vztah: 18. 2. 2005 - Poslední vztah: 7. 8. 2006

vznik členství: 14. 6. 2004

zánik členství: 21. 6. 2006

Waaserhaff, L-7430 Fischbach, Lucemburské velkovévodství

William Dante Harter

Předseda představenstva

První vztah: 8. 7. 2004 - Poslední vztah: 11. 12. 2004

vznik členství: 25. 6. 2003

zánik členství: 14. 6. 2004

vznik funkce: 21. 7. 2003

zánik funkce: 14. 6. 2004

Praha 5, Na Brabenci 16, bytem v USA: 20 Saranac Road, Sea Ranch Lakes FL 33308

Další vztahy firmy PK REST a.s.

DELTA PEKÁRNY a.s.

První vztah: 18. 12. 2020

Klimentská 1216/46, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

Akcionáři

DELTA PEKÁRNY a.s., IČ: 25348833

Klimentská 1216/46, Česká republika, Praha, 110 00

od 18. 12. 2020

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 9. 2. 1994

Živnosti

Pekařství, cukrářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 16. 2. 2000
Přerušeno od 15. 4. 2019
Řeznictví a uzenářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 10. 1997
Přerušeno od 15. 4. 2019
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 4. 3. 1994
Přerušeno od 15. 4. 2019
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 3. 3. 1994
Přerušeno od 25. 7. 2005
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 2. 3. 1994
Přerušeno od 25. 7. 2005
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 9. 2. 1994

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).