Hlavní navigace

PRESTOL holding, a.s.

Firma PRESTOL holding, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 418, Krajský soud v Plzni. Její základní kapitál je ve výši 3 500 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00885045

Sídlo:

Zborovská 542/29, Plzeň, 301 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

11. 5. 1994

DIČ:

CZ00885045

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

4120 Výstavba bytových a nebytových budov
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
469 Nespecializovaný velkoobchod
49410 Silniční nákladní doprava
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 418, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

PRESTOL holding, a.s. od 27. 9. 2005

Obchodní firma

PRESTOL holding, a.s. od 28. 3. 2015

Obchodní firma

České stavební závody, a.s. do 28. 3. 2015 od 11. 5. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 11. 5. 1994

adresa

Zborovská 542/29
Plzeň 30100 od 11. 10. 2016

adresa

Zborovská 29
Plzeň 30100 do 11. 10. 2016 od 22. 9. 2010

adresa

Tleskačova 16
Plzeň 32300 do 22. 9. 2010 od 5. 10. 2006

adresa

Schwarzova 27
Plzeň 32000 do 5. 10. 2006 od 28. 8. 1995

adresa

Z.Wintra 4
Plzeň 32029 do 28. 8. 1995 od 11. 5. 1994

Předmět podnikání

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. od 20. 2. 2013

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. od 20. 2. 2013

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vntirostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti n ad 3,5 tuny od 20. 2. 2013

provádění bytových a občanských staveb do 20. 2. 2013 od 11. 5. 1994

provádění inženýrských staveb provádění průmyslových staveb do 20. 2. 2013 od 11. 5. 1994

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 20. 2. 2013 od 11. 5. 1994

nákup a prodej nemovitostí do 20. 2. 2013 od 11. 5. 1994

zprostředkování obchodu a služeb do 20. 2. 2013 od 11. 5. 1994

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 29. 9. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 28. 3. 2015 od 29. 9. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 28. 3. 2015 od 29. 9. 2014

mimořádná valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti PRESTOL holding, a.s., o částku Kč 1,500.000,- (slovy: jedenmilionpětsettisíc korun českých), a to upsáním 15 (slovy:patnácti) kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podob ě o jmenovité hodnotě Kč 100.000,- každé akcie, přičemž emisní kurz těchto akcií bude splacen formou nepeněžitého vkladu, jehož předmět a ocenění jsou obsaženy ve znaleckém posudku znalce Ing. Václava Sankota ze dne 04.06.2008 pod číslem 2473/24. Předmět nepeněžitého vkladu tvoří dílčí soubor majetku obchodní společnosti PRESTOL, spol. s r.o., IČO 16736966, se sídlem Plzeň, Tleskačova 16, PSČ 323 00, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, v oddíle C, číslo vložky 462, tj. dlouhodobý hmot ný majetek zahrnující dopravní prostředky, stroje a zařízení, drobný hmotný majetek, přičemž soupis majetku dlouhodobého hmotného je uveden v přílohách 2. a 3. a seznam drobného dlouhodobého majetku jako příloha č. 4. znaleckého posudku znalce Ing. Václav a Sankota ze dne 04.06.2008 číslo 2473/24; znaleckým posudkem znalce Ing. Václava Sankota číslo 2473/24 ze dne 04.06.2008 byl dílčí soubor majetku obchodní společnosti PRESTOL spol. s r.o. oceněn hodnotou ke dni 31.05.2008 částkou Kč 10,885.000,- (slovy: desetmilionůosmsetosmdesátpěttisíckorunčeských) za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno za nepeněžitý vklad 15 (slovy: patnáct) kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 100.000,- (slovy: jednostotisíc korun českých) každé akcie; výše emisního k urzu těchto akcií bude tvořena vloženou hodnotou nepeněžitého vkladu s tím, že hodnota převyšující jmenovitou hodnotu akcií představuje emisní ážio; upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; upsání všech nových akcií bude nabídnuto předem určenému zájemci, tj. obchodní společnosti PRESTOL, spol. s r.o., IČO 16736966, se sídlem Plzeň, Tleskačova 16, PSČ 323 00, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, v oddíle C, číslo vložky 462; lhůta pro upsání nových akcií činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne právní moci usnesení o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obc hodního rejstříku; upsání akcií proběhne v sídle společnosti PRESTOL spol. s r.o., IČO 16736966, tj. Plzeň, Tleskačova 16, PSČ 323 00, a jedinému upisovateli. tj. obchodní společnosti PRESTOL spol. s r.o., IČO 16736966, se sídlem Plzeň, Tleskačova 16, PSČ 323 00, bude počátek běhu lhůty pro upsání akcií a jejich emisní kurz oznámen návrhem smlouvy o upsání akcií zaslaným doporučeným dopisem na adresu sídla upisovatele; splacení nepeněžitého vkladu se uskuteční do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne upsání no vých akcií formou fyzického předání v sídle společnosti PRESTOL holding, a.s., IČO 00885045, se sídlem Plzeň, Tleskačova 16, PSČ 323 00. do 29. 9. 2014 od 19. 9. 2008

Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: " Zvyšuji základní kapitál obchodní společnosti České stavební závody, a.s. upsáním nových akcií o částku 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) tj. ze stávajícího základního kapitálu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) na 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých), a to bez možnosti upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na navrhované zvýšení základního kapitálu bude upsáno celkem 10 kusů (slovy: deset) kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti České stavební závody, a.s. v celé své výši bude provedeno upsáním nových akcií. Upsané akcie budou splaceny peněžitým vkladem. PRESTOL, spol. s r.o. jako jediný akcionář obchodní společnosti České stavební závody, a.s. může vykonat své přednostní právo upsat všechny nové akcie obchodní společnosti České stavební závody, a.s. v jejím sídle, tj. na adrese Plzeň, Schwarzova 27, PSČ 320 00, a to ve lhůtě jednoho měsíce od doručení písemného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Počátek lhůty k upisování akcií bude jedinému akcionáři oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. PRESTOL, spol. s r.o. při výkonu své ho přednostního práva může upsat jednu novou akcii na deset dosavadních akcií společnosti, tzn. že může při výkonu svého přednostního práva upsat všechny nové akcie, tj. celkem 10 kusů (slovy: deset) kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) . Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) za jednu akcii. Pokud PRESTOL, spol. s r.o. při výkonu svého přednostního práva neupíše ve stanovené lhůtě všechny akcie, bude upsání všech nových akcií nabídnuto jedinému zájemci, kterým je jediný akcionář PRESTOL, spol. s r.o. Pokud PRESTOL, spol. s r.o. neupíše ve sta novené lhůtě všechny akcie ani jako takto určený zájemce, stane se rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu neúčinným. Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti, tj. Plzeň, Schwarzova 27, PSČ 320 00. Upisování akcií může začít neprodleně po marném uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva jediného akcionáře. Akcie musí být upsány nejpozději do jednoho měsíce od doručení písemného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Jedinému upisovateli, předem určenému zájemc i, tj. obchodní společnosti PRESTOL, spol. s r.o., bude počátek lhůty k upisování akcií oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs všech 10 kusů (slovy: deset) nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. 100 .000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) za jednu akcii. Upisovatel je povinen splatit nejméně 30 % (slovy: třicet procent) jmenovité hodnoty akcií ve lhůtě do tří (3) měsíců od upsání akcií. Upisovatel je povinen jmenovitou hodnotu jím upsaných akc ií splatit nejpozději do jednoho (1) roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pro splacení peněžitých vkladů byl k tomuto účelu otevřen zvláštní účet č. 1083003227/550 vedený Raiffeisenbank a.s., pobočka Plzeň, Americká 1.? do 29. 9. 2014 od 27. 9. 2005

Kapitál

Základní kapitál

vklad 3 500 000 Kč

od 17. 10. 2008

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 17. 10. 2008 od 13. 2. 2006

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 13. 2. 2006 od 23. 3. 2005

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 23. 3. 2005 od 11. 5. 1994
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 35 od 14. 5. 2020
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 35 do 14. 5. 2020 od 17. 10. 2008
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 17. 10. 2008 od 13. 2. 2006
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 13. 2. 2006 od 27. 9. 2005
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 27. 9. 2005 od 23. 3. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 23. 3. 2005 od 11. 5. 1994

Dozorčí rada

4 fyzické osoby

Tomáš Spour

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2019

vznik členství: 16. 10. 2019

vznik funkce: 16. 10. 2019

Jeřabinová 951/11, Plzeň, 326 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jan Spour

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2019

vznik členství: 16. 10. 2019

Karlova 2851/15, Plzeň, 301 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Josef Housar

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 10. 2019

vznik členství: 16. 10. 2019

Kostincova 354/24, Plzeň, 326 00, Česká republika

Kristýna Kičinková

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 10. 2019

vznik členství: 16. 10. 2019

Jeřabinová 951/11, Plzeň, 326 00, Česká republika

Historické vztahy

Tomáš Spour

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 10. 2019 - Poslední vztah: 7. 11. 2019

vznik členství: 16. 10. 2019

vznik funkce: 16. 10. 2019

Jeřabinová 951/11, Plzeň, 326 00, Česká republika

Ing. Jan Spour

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 10. 2019 - Poslední vztah: 7. 11. 2019

vznik členství: 16. 10. 2019

Karlova 2851/15, Plzeň, 301 00, Česká republika

Josef Housar

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2018 - Poslední vztah: 31. 10. 2019

vznik členství: 30. 11. 2017

zánik členství: 16. 10. 2019

Kostincova 354/24, Plzeň, 326 00, Česká republika

Ing. Jan Spour

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2018 - Poslední vztah: 31. 10. 2019

vznik členství: 30. 11. 2017

zánik členství: 16. 10. 2019

Karlova 2851/15, Plzeň, 301 00, Česká republika

Tomáš Spour

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2018 - Poslední vztah: 31. 10. 2019

vznik členství: 30. 11. 2017

zánik členství: 16. 10. 2019

vznik funkce: 1. 12. 2017

zánik funkce: 16. 10. 2019

Jeřabinová 951/11, Plzeň, 326 00, Česká republika

Josef Housar

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2014 - Poslední vztah: 14. 3. 2018

vznik členství: 24. 1. 2013

zánik členství: 30. 11. 2017

Kostincova 354/24, Plzeň, 326 00, Česká republika

Josef Housar

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2014 - Poslední vztah: 14. 3. 2018

vznik členství: 24. 1. 2013

zánik členství: 30. 11. 2017

Kostincova 354/24, Plzeň, 326 00, Česká republika

Tomáš Capouch

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2014 - Poslední vztah: 14. 3. 2018

vznik členství: 29. 7. 2014

zánik členství: 30. 11. 2017

Komenského 14, Chlumčany, 334 42, Česká republika

Tomáš Capouch

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2014 - Poslední vztah: 14. 3. 2018

vznik členství: 29. 7. 2014

zánik členství: 30. 11. 2017

Komenského 14, Chlumčany, 334 42, Česká republika

Tomáš Spour

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2014 - Poslední vztah: 14. 3. 2018

vznik členství: 29. 7. 2014

zánik členství: 30. 11. 2017

vznik funkce: 29. 7. 2014

zánik funkce: 30. 11. 2017

Jeřabinová 951/11, Plzeň, 326 00, Česká republika

Tomáš Spour

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2014 - Poslední vztah: 14. 3. 2018

vznik členství: 29. 7. 2014

zánik členství: 30. 11. 2017

vznik funkce: 29. 7. 2014

zánik funkce: 30. 11. 2017

Jeřabinová 951/11, Plzeň, 326 00, Česká republika

Jan Končel

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2014 - Poslední vztah: 29. 9. 2014

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 29. 7. 2014

Mohylová 1468/96, Plzeň, 312 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jana Hirmanová

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 2. 2013 - Poslední vztah: 29. 9. 2014

vznik členství: 24. 1. 2013

zánik členství: 29. 7. 2014

vznik funkce: 24. 1. 2013

zánik funkce: 29. 7. 2014

Jeřabinová 884/21, Plzeň, 326 00, Česká republika

Josef Housar

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 2. 2013 - Poslední vztah: 29. 9. 2014

vznik členství: 24. 1. 2013

Kostincova 354/24, Plzeň, 326 00, Česká republika

Miloslav Kužílek

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 2. 2011 - Poslední vztah: 20. 2. 2013

vznik členství: 19. 12. 2007

zánik členství: 24. 1. 2013

vznik funkce: 19. 12. 2007

zánik funkce: 24. 1. 2013

Hudební 2787/5, Plzeň, 301 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jan Končel

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 2. 2011 - Poslední vztah: 29. 9. 2014

vznik členství: 19. 12. 2007

zánik členství: 19. 12. 2012

Mohylová 1468/96, Plzeň, 312 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Petr Polenda

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2008 - Poslední vztah: 20. 2. 2013

vznik členství: 19. 12. 2007

zánik členství: 24. 1. 2013

Seifertova 1835, Sokolov, 356 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jan Končel

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2008 - Poslední vztah: 9. 2. 2011

vznik členství: 19. 12. 2007

Erbenova 7, Plzeň, 301 00, Česká republika

Miloslav Kužílek

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2008 - Poslední vztah: 9. 2. 2011

vznik členství: 19. 12. 2007

vznik funkce: 19. 12. 2007

Hřímalého 20, Plzeň, 301 00, Česká republika

Jana Hirmanová

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 9. 2005 - Poslední vztah: 2. 1. 2008

vznik členství: 26. 5. 2004

zánik členství: 19. 12. 2007

vznik funkce: 25. 8. 2005

zánik funkce: 19. 12. 2007

Jeřabinová 21, Plzeň, Česká republika

Petr Kostlivý

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 9. 2005 - Poslední vztah: 2. 1. 2008

vznik členství: 25. 8. 2005

zánik členství: 19. 12. 2007

Na Františkově 6, Plzeň, 312 00, Česká republika

Radka Vyhnalová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 3. 2005 - Poslední vztah: 2. 1. 2008

vznik členství: 26. 5. 2004

zánik členství: 19. 12. 2007

Nerudova 797, Třemošná, Česká republika

Jana Hirmanová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 3. 2005 - Poslední vztah: 27. 9. 2005

vznik členství: 26. 5. 2004

Jeřabinová 21, Plzeň, Česká republika

Ing. Jan Tyml

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 3. 2005 - Poslední vztah: 27. 9. 2005

vznik členství: 26. 5. 2004

zánik členství: 25. 8. 2005

Turistická 2, Plzeň, Česká republika

Jaroslav Hojda

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 5. 1994 - Poslední vztah: 23. 3. 2005

zánik funkce: 26. 5. 2004

r.č. 43 03 07/014 do 23. 3. 2005 od 11. 5. 1994

Hornická 300, Chotěšov, Česká republika

Ing. Jan Spour

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 5. 1994 - Poslední vztah: 23. 3. 2005

zánik funkce: 30. 6. 2001

r.č. 61 05 06/0071 do 23. 3. 2005 od 11. 5. 1994

K starým valům 39, Plzeň, Česká republika

Ing. Jan Končel

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 5. 1994 - Poslední vztah: 23. 3. 2005

zánik funkce: 30. 6. 2001

r.č. 51 05 17/059 do 23. 3. 2005 od 11. 5. 1994

Erbenova 7, Plzeň, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

David Šťastný

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 10. 2019

vznik členství: 16. 10. 2019

vznik funkce: 16. 10. 2019

Na Zavadilce 2830/8, Plzeň, 323 00, Česká republika

Jan Kasl

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 10. 2019

vznik členství: 16. 10. 2019

vznik funkce: 16. 10. 2019

Luční 607, Blovice, 336 01, Česká republika

Ing. Jan Spour

předseda představenstva

První vztah: 31. 10. 2019

vznik členství: 16. 10. 2019

vznik funkce: 16. 10. 2019

Jeřabinová 951/11, Plzeň, 326 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jan Spour

předseda představenstva

První vztah: 14. 3. 2018 - Poslední vztah: 31. 10. 2019

vznik členství: 1. 12. 2017

zánik členství: 16. 10. 2019

vznik funkce: 1. 12. 2017

zánik funkce: 16. 10. 2019

Jeřabinová 951/11, Plzeň, 326 00, Česká republika

Jan Kasl

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 9. 2016 - Poslední vztah: 31. 10. 2019

vznik členství: 25. 8. 2016

zánik členství: 16. 10. 2019

vznik funkce: 25. 8. 2016

zánik funkce: 16. 10. 2019

Luční 607, Blovice, 336 01, Česká republika

David Šťastný

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 7. 2016 - Poslední vztah: 31. 10. 2019

vznik členství: 29. 1. 2015

zánik členství: 16. 10. 2019

vznik funkce: 29. 1. 2015

zánik funkce: 16. 10. 2019

Na Zavadilce 2830/8, Plzeň, 323 00, Česká republika

David Šťastný

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 3. 2015 - Poslední vztah: 6. 7. 2016

vznik členství: 29. 1. 2015

vznik funkce: 29. 1. 2015

Jesenická 1258/3, Plzeň, 323 00, Česká republika

Jaroslav Kohout

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 3. 2015 - Poslední vztah: 12. 9. 2016

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 25. 8. 2016

vznik funkce: 2. 1. 2013

zánik funkce: 25. 8. 2016

Žilov 45, 330 11, Česká republika

Jaroslav Kohout

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 3. 2015 - Poslední vztah: 12. 9. 2016

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 25. 8. 2016

vznik funkce: 2. 1. 2013

zánik funkce: 25. 8. 2016

Žilov 45, 330 11, Česká republika

Jan Spour

předseda představenstva

První vztah: 29. 9. 2014 - Poslední vztah: 14. 3. 2018

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 30. 11. 2017

vznik funkce: 20. 12. 2012

zánik funkce: 30. 11. 2017

Jeřabinová 951/11, Plzeň, 326 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Spour

předseda představenstva

První vztah: 29. 9. 2014 - Poslední vztah: 14. 3. 2018

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 30. 11. 2017

vznik funkce: 20. 12. 2012

zánik funkce: 30. 11. 2017

Jeřabinová 951/11, Plzeň, 326 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jaroslav Kohout

člen představenstva

První vztah: 29. 9. 2014 - Poslední vztah: 28. 3. 2015

vznik členství: 20. 12. 2012

Žilov 45, 330 11, Česká republika

David Šťastný

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 9. 2014 - Poslední vztah: 28. 3. 2015

vznik členství: 25. 8. 2010

zánik členství: 29. 1. 2015

vznik funkce: 26. 8. 2010

zánik funkce: 29. 1. 2015

Jesenická 1258/3, Plzeň, 323 00, Česká republika

Jan Spour

předseda představenstva

První vztah: 20. 2. 2013 - Poslední vztah: 29. 9. 2014

vznik členství: 19. 12. 2007

zánik členství: 19. 12. 2012

vznik funkce: 19. 12. 2007

zánik funkce: 19. 12. 2012

Jeřabinová 951/11, Plzeň, 326 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

David Šťastný

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 9. 2010 - Poslední vztah: 29. 9. 2014

vznik členství: 25. 8. 2010

vznik funkce: 26. 8. 2010

Jesenická 1258/3, Plzeň, 323 00, Česká republika

Petr Liška

člen představenstva

První vztah: 2. 1. 2008 - Poslední vztah: 22. 9. 2010

vznik členství: 26. 5. 2004

zánik členství: 26. 8. 2009

E. Krásnohorské 16, Plzeň, Česká republika

Jaroslav Kohout

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 1. 2008 - Poslední vztah: 29. 9. 2014

vznik členství: 19. 12. 2007

zánik členství: 19. 12. 2012

vznik funkce: 19. 12. 2007

zánik funkce: 19. 12. 2012

Ledce 45, 330 14, Česká republika

Pavel Königsmark

člen představenstva

První vztah: 2. 1. 2008 - Poslední vztah: 22. 9. 2010

vznik členství: 19. 12. 2007

zánik členství: 25. 8. 2010

Nad Vodou 7, Plzeň, 301 00, Česká republika

Petr Hirman

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 1. 2008 - Poslední vztah: 22. 9. 2010

vznik členství: 25. 8. 2005

zánik členství: 25. 8. 2010

vznik funkce: 19. 12. 2007

zánik funkce: 25. 8. 2010

Levandulová 62, Plzeň, 312 00, Česká republika

Ing. Jan Spour

předseda představenstva

První vztah: 2. 1. 2008 - Poslední vztah: 20. 2. 2013

vznik členství: 19. 12. 2007

zánik členství: 19. 12. 2012

vznik funkce: 19. 12. 2007

zánik funkce: 19. 12. 2012

K Starým valům 39, Plzeň, 326 00, Česká republika

Petr Liška

předseda představenstva

První vztah: 27. 9. 2005 - Poslední vztah: 2. 1. 2008

vznik členství: 26. 5. 2004

vznik funkce: 25. 8. 2005

zánik funkce: 19. 12. 2007

E. Krásnohorské 16, Plzeň, Česká republika

Petr Hirman

člen představenstva

První vztah: 27. 9. 2005 - Poslední vztah: 2. 1. 2008

vznik členství: 25. 8. 2005

Levandulová 62, Plzeň, 312 00, Česká republika

Vladimír Bartůněk

člen představenstva

První vztah: 23. 3. 2005 - Poslední vztah: 15. 1. 2008

vznik členství: 26. 5. 2004

zánik členství: 19. 12. 2007

B. Němcové 28, Plzeň, Česká republika

Petr Liška

člen představenstva

První vztah: 23. 3. 2005 - Poslední vztah: 27. 9. 2005

vznik členství: 26. 5. 2004

E. Krásnohorské 16, Plzeň, Česká republika

Zbyněk Jiskra

člen představenstva

První vztah: 23. 3. 2005 - Poslední vztah: 27. 9. 2005

vznik členství: 26. 5. 2004

zánik členství: 25. 8. 2005

Levandulová 104, Plzeň, Česká republika

Miloslav Kužílek

člen představenstva

První vztah: 11. 5. 1994 - Poslední vztah: 23. 3. 2005

zánik funkce: 30. 6. 2001

r.č. 54 09 10/2985 do 23. 3. 2005 od 11. 5. 1994

Hřímalého 20, Plzeň, Česká republika

Ludvík Melis

člen představenstva

První vztah: 11. 5. 1994 - Poslední vztah: 23. 3. 2005

zánik funkce: 30. 6. 2001

r.č. 44 12 24/036 do 23. 3. 2005 od 11. 5. 1994

Schwarzova 19, Plzeň, Česká republika

Stanislav Kužílek

člen představenstva

První vztah: 11. 5. 1994 - Poslední vztah: 23. 3. 2005

zánik funkce: 30. 6. 2001

r.č. 41 01 12/439 do 23. 3. 2005 od 11. 5. 1994

Pecháčkova 15, Plzeň, Česká republika

Způsob jednání: Společnost zastupují a jejím jménem jednají navenek vždy předseda představenstva společně s jedním místopředsedou představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k napsané nebo vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva společně s jedním místopředsedou představenstva.

od 2. 1. 2008

Společnost zastupují a jejím jménem jednají navenek vždy předseda představenstva společně s jedním členem představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k napsané nebo vyznačené firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva společně a jeden člen představenstva. Předseda představenstva může písemně pověřit jiného člena představenstva k podepisov ání v jeho zastoupení.

do 2. 1. 2008 od 27. 9. 2005

Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn anebo samostatně prokurista, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis společně předseda nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva s uvedením jména a funkce anebo samostatně prokurista s dodatkem označujícím prokuru.

do 27. 9. 2005 od 11. 5. 1994

Další vztahy firmy PRESTOL holding, a.s.

Historické vztahy

Ing. Pavel Končel

První vztah: 11. 5. 1994 - Poslední vztah: 23. 3. 2005

r.č. 54 01 28/0170 do 23. 3. 2005 od 11. 5. 1994

Schwarzova 14, Plzeň, Česká republika

PRESTOL, spol. s r.o.

První vztah: 23. 3. 2005 - Poslední vztah: 2. 1. 2008

Zborovská 542/29, Plzeň Doudlevce (Plzeň 3), 301 00

Další vztah k tomuto subjektu

  • Jan Spour

    jednatel

    Jeřabinová 951/11, Plzeň, 326 00

Akcionáři

PRESTOL, spol. s r.o., IČ: 16736966

Schwarzova, Česká republika, Plzeň

do 2. 1. 2008 od 23. 3. 2005

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 11. 4. 1994

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 6. 2. 2012
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 11. 4. 1994
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 11. 4. 1994

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).